więcej

Komentarze

Transkrypt

więcej
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer
Niemieckie rozporządzenie o opakowaniach –
Jak uniknąć kar przy wprowadzeniu produktu na rynek
niemiecki?
Paweł Kwiatkowski
Niemieckie rozporządzenie o opakowaniach
1990 – duża ilość odpadów, za mało wysypisk śmieci, udział opakowań w odpadach
gospodarstw domowych 30-50%
1991 – wchodzi w życie niemieckie rozporządzenie o opakowaniach, obowiązek
producentów do odbioru wprowadzonych opakowań jest nierealny
1990/1991 – producenci tworzą Duales System Deutschland – zwolnienie z obowiązku – DSD
przejmuje obowiązki producentów
1993 – system upada – za mało wpływów, duże koszty
Powstają kolejne dualne systemy – prywatne dualne systemy odbioru i odzysku
1Verordnung
über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen (Verpackungsverordnung – VerpackV) vom 21.
August 1998 (BGBl. I S. 2379), zuletzt geändert durch die 5. Verordnung zur Änderung der Verpackungsverordnung
vom 02. April 2008 (BGBl. I S. 531).
Cele
Ochrona środowiska
Zapewnienie odbioru i odzysku
Recykling opakowań
Segregacja opakowań
Budowanie świadomości ochrony środowiska
Niemieckie rozporządzenie o opakowaniach1
Ważne zmiany/zaostrzenia
od dnia 01.01.2009
Obowiązek przystąpienia do dualnego systemu odbioru i odzysku w przypadku
wprowadzenia na rynek niemiecki produktów w opakowaniach jednostkowych
Przykład:
Firma dostarcza czekoladki do dystrybutora, sieci handlowej, sklepów, itp. = Obowiązek
przystąpienia do dualnego systemu odbioru i odzysku
Frakcje materiałów
Opakowania jednostkowe:
 Papier
 Szkło
 Tworzywo sztuczne
 Aluminium
 Biała blacha
 Związek materiałów
 Materiały naturalne
Rodzaje opakowań
1) Opakowania jednostkowe: opakowania, które są oferowane jako jednostka sprzedażowa
i trafiają do konsumenta (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 VerpackV).
2) Opakowania transportowe: chronią produkt przy transporcie przed uszkodzeniem lub
ułatwiają transport
3) Opakowania zbiorcze: co do zasady są traktowane jako opakowania jednostkowe
4) Opakowania serwisowe: n.p. torebki foliowe, torebki do chleba, itp.
Opakowania transportowe mogą przekształcić się w opakowania jednostkowe!!!
Przykład blaszka aluminiowa:
 Blaszka zostaje w handlu – zostanie zapełniona produktem =
opakowanie serwisowe = obowiązek licencjonowania
 Blaszka wypełniona produktem i do sprzedaży – klasyczne opakowanie
jednostkowe
 Blaszka jako produkt, n.p. grillbox, nie trzeba licencjonować
 Blaszka jako opakowanie zbiorcze – trzeba licencjonować
Obowiązek licencjonowania
Producenci/rozlewnie/dystrybutorzy produktów są zobowiązani do
licencjonowania opakowań, tj. przystąpienia do dualnego systemu odbioru i
odzysku, §6 ust. 1. zdanie 1 rozporządzenia
= „Erstinverkehrbringer” – podmiot wprowadzający produkt na rynek
Na przykład: firma wprowadza produkt w opakowaniu jednostkowym do dystrybutora
Podmiot wprowadzający, stanowisko ministerstwa
ds. ochrony środowiska z dnia 29.04.2009 r.
"Wedle par. 6 ust. 1 zdanie pierwsze niemieckiego rozporządzenia obowiązek przystąpienia do dualnego
systemu odbioru i odzysku, tj. obowiązek licencjonowania opakowań jednostkowych, ciąży na producencie
lub odbiorcy, który wprowadza opakowania jednostkowe na rynek niemiecki. Decydujące jest przy tym,
kto wprowadza produkty w tych opakowaniach na rynek niemiecki w celu dystrybucji, konsumpcji lub
użytku dla osób trzecich. W zależności od tego, na kim ciąży prawna odpowiedzialność zorganizowanego
transportu, może to być producent, który przekracza granicę z towarem i udostępnia produkt odbiorcom
w Niemczech, lub odbiorca, który odbiera towar przez granicę i udostępnia go swoim klientom. Jeżeli w
proces zostanie włączony spedytor, wedle rozporządzenia odpowiedzialny jest ten podmiot, któremu
przypada prawna odpowiedzialność za zorganizowanie transportu. Decydujące jest to, na kim ciąży
prawna odpowiedzialność za produkt w czasie przekroczenia granicy. Będzie to zależeć każdorazowo od
indywidualnego przypadku.
Pomocne w ustaleniu tej kwestii może być z punktu widzenia niemieckiego ministerstwa:
- kto zlecił spedycję
- kto ponosi odpowiedzialność za przypadkowe zgubienie towaru w chwili przekroczenia granicy
Znaczenie ma też, kto jest właścicielem produktu w chwili przekroczenia granicy."
Stosunki gospodarcze z zagranicą
Obowiązek przystąpienia
Dostawa następuje na podstawie:
free delivered (DDU, CIF, DDP) = eksporter
ex work (EXW, FOB, FAS) = importer
Właściwość podmiotu zależy od tego, kto ponosi prawną odpowiedzialność za produkt w
chwili przekroczenia granicy (Erstinverkehrbringer, podmiot odpowiedzialny za
licencjonowanie opakowań jednostkowych)
ALE: ZALECENIE NIEMIECKIEGO MINISTERSTWA OCHRONY ŚRODOWOWISKA, ŻEBY
PRODUCENT PRZYSTĘPOWAŁ DO SYSTEMU!
UMOWA LICENCYJNA UŁATWIA NAWIĄZANIE KONTATÓW Z KOLEJNYMI
KONTRAHENTAMI!!!
Wyjątek: opakowania serwisowe
Wyjątek:
Opakowania serwisowe, n.p.
- reklamówki,
- naczynia jednorazowe,
- torebki z piekarni,
- papier do mięs,
muszą być licencjonowane przez producentów tychże opakowań.
Rozwiązania branżowe
Obowiązek licencjonowania przez odbiorców nie istnieje, gdy producenci/dystrybutorzy dostarczają produkty do odbiorców,
którzy są traktowani jako gospodarstwa prywatne zgodnie z § 3 ust. 11 niemieckiego rozporządzenia o opakowaniach i gdy
producenci/dystrybutorzy odbierają dostarczone do tych odbiorców opakowania jednostkowe i na własny koszt przekazują
je do systemu odbioru i odzysku.
Prywatni odbiorcy końcowi to wedle rozporządzenia gospodarstwa domowe lub podobni odbiorcy, w szczególności
restauracje, hotele, kantyny, urzędy, koszary, szpitale, instytucje edukacyjne i charytatywne, osoby wykonujące wolny
zawód, typowe punkty sprzedaży z dziedziny kultury takie jak kina, opery, muzea oraz z dziedziny wypoczynku takie jak
ośrodki wypoczynkowe, rekreacyjne i sportowe. Podobnymi odbiorcami w sensie zdania drugiego są także gospodarstwa
rolne i rzemieślnicze, od których mogą być odbierane w rytmie typowym dla gospodarstwa domowego zbiorniki dla papieru,
tektury, kartonów i opakowań lekkich, których pojedyncza objętość nie przekracza maksymalnie jednego 100 litrowego
pojemnika.
Warunki:
Zaświadczenie rzeczoznawcy
Stworzenie branżowej struktury rejestracji
Oddzielenie od opakowań jednostkowych innych branż lub opakowań transportowych/opakowań
zbiorczych
Sieci handlowe
Według prawa kartelowego sieci handlowe nie mogą wymagać
licencjonowania w narzuconym przez siebie systemie dualnym
- wykroczenie
Marki własne sieci handlowych
Licencjonowanie przez sieci handlowe jest możliwe pod warunkiem
spełnienia niektórych wymogów
- handel jako producent na opakowaniach
- handel przy posiadaniu prawa do marki
Oświadczenie o kompletności
> 80.000 kg szkło
> 50.000 kg papier, tektura, kartonaż
> 30.000 kg tworzywa sztuczne (opakowania lekkie)
Dodatkowy obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy
producenta/dystrybutora do 1 maja każdego następnego roku.
Weryfikacja przez biegłych rewidentów, doradców podatkowych,
zaprzysiężonych rewidentów księgowych lub rzeczoznawców
W przypadku niewielkich ilości, na życzenie właściwego urzędu należy
przedłożyć odpowiedni dowód.
Co się stanie jak nie mam umowy licencyjnej?
Zakaz wprowadzania do obiegu produktów bez przystąpienia do dualnego
systemu odbioru i odzysku:
Wprowadzenie na rynek niemiecki nielicencjonowanych opakowań
jednostkowych, tj. brak podpisanej umowy licencyjnej, zabronione pod groźbą
kary w wysokości do 50.000 EUR za każdy artykuł (§ 15 ust. 1 pkt 6 i 7
rozporządzenia w połączeniu z § 61 niemieckiej ustawy o gospodarce odpadami –
Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz)
Odbiorca nie może wprowadzać do obrotu nielicencjonowanych produktów
(przewaga konkurencyjna)
Zatrzymanie produktów na granicy (ważne dla branży spożywczej)
Zniesienie obowiązku oznakowania
- ze względu na obowiązkową przynależność do systemu odbioru i odzysku
oznakowanie nie jest już wymagane
- obowiązek oznakowania utrudnia przejście do innego Systemu Dualnego
- obowiązek oznakowania utrudnia dostęp do rynku
- różne opakowania na rynku UE z gospodarczego i logistycznego punktu
widzenia nie mają racji bytu
Znaczenie
1)
2)
3)
4)
Podpisanie umowy licencyjnej ułatwia nawiązanie kontaktów z kolejnymi kontrahentami
Zakaz wprowadzania do obrotu nielicencjonowanych produktów przez odbiorcę
Kontrola nad kosztami
Ochrona środowiska
Oferta
Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej
w zakresie doradztwa rynkowego
•
•
•
•
•
•
poszukiwanie partnerów handlowych i klientów
sporządzanie analiz rynkowych
informacje adresowe
organizacja indywidualnych podróży biznesowych do Niemiec
wyjazdy studyjne i misje gospodarcze
giełdy kooperacji

Podobne dokumenty