obsługi code blocks

Komentarze

Transkrypt

obsługi code blocks
Środowisko programistyczne Code::Blocks - Pierwszy program.
Code::Blocks jest pełnym środowiskiem programisty ang. Integrated Development
Environment dla języka C/C++. Pakiet posiada wszystkie podstawowe narzędzia, potrzebne
do zarządzania projektem [edytor, linker, kompilator, debugger].
Edytor - program służący do wprowadzania zmian (edycji) w jakimś dokumencie. Zazwyczaj
używane w znaczeniu edytor tekstu. Bardziej zaawansowane edytory tekstu bywają nazywane
procesorami tekstu.
Konsolidator, inaczej linker lub program konsolidujący - jeden z programów składowych
kompilatora. Konsolidator łączy zadane pliki obiektowe i bilbioteki statyczne w program
wykonywalny (działającą aplikację). W systemach Uniksowych konsolidator nazywa się ld.
Kompilator (ang. compiler) to program służący do automatycznego tłumaczenia kodów
źródłowych na język maszynowy. Niektóre kompilatory tłumaczą najpierw do języka
asemblera, a na język maszynowy tłumaczy asembler.
Debugger (w slangu polskich programistów: odpluskwiacz) to program komputerowy
służący do analizy kodu źródłowego lub kodu maszynowego w celu znalezienia w nim
błędów programistycznych (bugów). Proces naprawy kodu za pomocą debuggera określa się
mianem debuggingu. Debugger opiera się na aplikacji parsującej.
Aby stworzyć nowy projekt odpowiadający naszym potrzebom wybieramy:
File->New->Projesc (następnie Console Application)
Po wybraniu tej opcji otrzymamy taki wygląd interfejsu:
Pierwszy program:
#include <iostream> //biblioteka odpowiedzialna za funkcje cin<< cout<<
using namespace std;//konieczna linia odpowiedzialna za przestrzeń nazw
int main(){ //funkcja główna
int A,B; //definicja dwu zmiennych A i B
cin>>A; //wczytanie do zmiennej A
cin>>B; //wczytanie do zmiennej B
if (A==B){ //funkcja if sprawdzająca warunek A==B
cout<<"Prawda"<<endl; //wyświetla Prawda
}
else{ //w przeciwnym wypadku
cout<<"fałsz"<<endl; //wyświetla Fałsz
}
return 0;//koniec programu zakończony powodzeniem
} // koniec programu !!
Zmienne - Wbudowane typy danych w C++
Zmienna to obszar w pamięci, w którym możemy przechowywać dane różnego typu
np. liczby całkowite, liczby rzeczywiste (zmiennoprzecinkowe), znak, tekst oraz kilka innych
wartości, które będą nas w przyszłości interesowały. Nie można jednak wszystkiego
zapisywać do jednej zmiennej. Każda zmienna ma swoje przeznaczenie, wielkość i
właściwości. Na zmiennych liczbowych możemy wykonywać operacje matematyczne, w
innych z kolei możemy przechowywać tekst. Zmienna misi posiadać nazwę która musi być
zgodna ze standardem nadawania nazw zmiennych tzn: nazwy zmiennych nie mogą zawierać
polskich znaków. Dozwolone znaki to: (a..z), (A...Z), podkreślenie ( _ ) i cyfry (0...9). Nazwa
zmiennej nie może się również zaczynać od liczby. Zmienne muszą posiadać unikatową
nazwę w obrębie całego programu (dokładniej to w obrębie funkcji, ale o tym przypomnę gdy
dojdziemy do tematu funkcji). Warto tu również podkreślić, że zmienna int abc; nie jest tą
samą zmienną co int ABC;. Są to dwie różne zmienne, o różnych nazwach.
Podstawowe typy danych jakie są dostępne w C++.
Ilość
Rodzaj
Nazwa typu
Zakres wartości
Bajtów
zmiennej
bool
1
false lub true
logiczna
char
1
od -128 do 127
znakowa
unsigned char
1
od 0 do 255
znakowa
wchar_t
2
od 0 do 65'535
całkowita
short
2
od -32'768 do 32'767
całkowita
Całkowita bez
unsigned short
2
od 0 do 65'535
znaku
int
4
od -2'147'483'648 do 2'147'483'647
całkowita
Całkowita bez
unsigned int
4
od 0 do 4'294'967'295
znaku
long
4
od -2'147'483'648 do 2'147'483'647
całkowita
Całkowita bez
unsigned long
4
od 0 do 4'294'967'295
znaku
od -9'223'372'036'854'775'808 do
long long
8
całkowita
9'223'372'036'854'775'807
Całkowita bez
unsigned long long 8
od 0 do 18'446'744'073'709'551'615
znaku
float
4
3.4E +/- 38 (7 cyfr)
rzeczywista
double
8
1.7E +/- 308 (15 cyfr)
rzeczywista
long double
8
1.7E +/- 308 (15 cyfr)
rzeczywista
Instrukcja if ma następującą składnię :
if(warunek){
instrukcja;
instrukcja;
...;
}
Jeśli warunek jest prawdziwy instrukcje wewnątrz nawiasów klamrowych są wykonywane.
Jeśli warunek jest fałszywy instrukcje te są pomijane. Jeśli po instrukcji if ma być wykonana
tylko jedna instrukcja można pominąć nawiasy klamrowe np. :
if(ocena>=2)
cout<<"Zdales";
Struktura wyboru if jest stosowana wtedy, gdy chcemy skorzystać z alternatywnych
sekwencji wykonania programu. Załóżmy taki warunek:
Jeśli ocena jest równa lub większa niż 3 Wyświetl "Zdałeś"
Jeśli warunek jest prawdziwy (true) wyświetlone zostaje Zdałeś, dopiero potem zostaje
wykonane następne wyrażenie w programie. Jeśli natomiast warunek jest fałszywy (false)
instrukcja Wyświetl "Zdałeś" jest pomijana i wykonywane jest kolejna instrukcja. Przełóżmy
teraz to, co napisałem na język C++ :
#include <iostream.h>
int main(){
int ocena;
cout<<"Wprowadz ocene :\n";
cin>>ocena; if(ocena>=3){
cout<<" \nZdales\n ";
}
//tutaj mogą następować inne instrukcje programu
return 0;
}
Struktura if/else
Struktura if/else ma następującą składnię :
if(warunek){
instrukcja;
instrukcja;
...;
} else{
instrukcja;
instrukcja;
...;
}
Jeśli warunek jest prawdziwy(true) instrukcje wewnątrz nawiasów klamrowych są
wykonywane, jeśli warunek jest fałszywy(false) wykonywane są instrukcje wewnątrz
nawiasów klamrowych po instrukcji else np. :
if(ocena>=3)
cout<<"Zdales";
else
cout<<"Nie zdales";
Jeśli do wykonania jest tylko jedna instrukcja to można pominąć nawiasy klamrowe. W
przypadku, gdy warunek będzie prawdziwy tzn. wartość zmiennej ocena będzie równa lub
większa od trzech, zostanie wyświetlony napis "Zdales", a dopiero wówczas zostaną
wykonane kolejne instrukcje programu. Jeżeli warunek będzie fałszywy tzn. wartość
zmiennej ocena będzie mniejsza od trzech, wyświetlony będzie napis "Nie zdales", po tym
będą wykonywane kolejne instrukcje programu.
Wykorzystanie operatorów w programach C++ Ćwiczenia:
1. napisz program wykorzystujący operator A>B
2. napisz program wykorzystujący operator A<B
3. napisz program wykorzystujący operator A>=B
4. napisz program wykorzystujący operator A<=B
5. napisz program wykorzystujący operator A!=B
6. napisz program wykorzystujący operator ((A)&&(B))
7. napisz program wykorzystujący operator ((A)||(B))
8. napisz program wykorzystujący operator A!=B