Zal-nr1-opis-przedmiotu-zamowienia-062011-341-3-2011

Komentarze

Transkrypt

Zal-nr1-opis-przedmiotu-zamowienia-062011-341-3-2011
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer sprawy 341/3/2011
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Celem całego cyklu szkoleniowego w ramach p rojektu „Interwencja socjalna w stosunku do osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Stary Targ”
jest zwiększenie szans na zatrudnienie 16 osób z Gminy Stary Targ zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:
•
podniesienie poziomu samoakceptacji i kompetencji społecznych,
•
wzmocnienie poczucia wartości,
•
podniesienie umiejętności radzenia sobie ze stresem i problemami wychowawczymi,
•
rozwijanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych,
•
motywowanie do zmian i podejmowania ról społecznych,
•
przywracanie więzi społecznych w środowisku lokalnym,
•
przeciwdziałanie stereotypowemu podejściu do ról kobiet i mężczyzn,
•
podniesienie kwalifikacji zawodowych i podjęcie zatrudnienia.
a) Wykaz szkoleń i warsztatów objętych przedmiotem zamówienia (ilość osób, ilość godzin, zakres merytoryczny)
Strona 1 z 8
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
L.p.
Przedmiot zamówienia
Ilość grup x
ilość osób
I
Szkolenie z zakresu
podnoszenia
umiejętności i
kompetencji społecznych
w zakresie radzenia
sobie ze stresem i
agresją.
1 x 16 os.
II
Warsztaty
psychologiczne o
tematyce ról kobiety i
mężczyzny w rodzinie
1 x 16 os.
III
Szkolenie z zakresu
aktywnego poszukiwania
pracy
1 x 16 os.
IV
Szkolenie z zakresu
bezpieczeństwa i higieny
pracy.
1 x 16 os.
V
Badania lekarskie z
medycyny pracy.
VI
Szkolenie zawodowe –
pracownik terenów
Zakres tematyczny
umiejętność rozmawiania, słuchania innych, rozwój technik komunikacji i skutecznego
porozumiewania się, zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem, postawy wobec
problemów i trudności, podejmowanie decyzji, nazywanie i wyrażanie emocji,
asertywność, samopoznanie, poczucie wartości, podniesienie samooceny i wiary we
własne siły, umiejętność pracy w zespole, kształtowanie aktywności prospołecznej,
motywowanie do udziału w projekcie i do zmiany swojej sytuacji społecznej i
zawodowej, inne zagadnienia wynikające z problematyki szkolenia mechanizmy
rodzące złość i agresję, rozpoznawanie przyczyn wściekłości i agresji, uświadomienie
sobie własnych zachowań agresywnych, konstruktywne radzenie sobie ze złością i
agresją, opanowanie i przezwyciężanie negatywnych uczuć, alternatywne do agresji
sposoby wyrażania negatywnych emocji, rozumienie siebie i innych, metody
asertywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów itp.
Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.
Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego
czasu. Więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich
rozwiązywanie. Zmiana podziału obowiązków na typowo "męskie" i "kobiece"
Podkreślenie ważności wszystkich prac wykonanych na rzecz rodziny.
Symulacja podziału obowiązków i prac w rodzinie niepełnej- podkreślenie wzrostu
odpowiedzialności i obciążenia w takich sytuacjach.
Sytuacja na rynku pracy, prawa i obowiązki pracownika, sposób poszukiwania pracy,
przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – CV, list motywacyjny, rozmowa
kwalifikacyjna – przygotowanie, autoprezentacja, najczęściej zadawane pytania, inne
zagadnienia wynikające z problematyki szkolenia.
Bezpieczeństwo i higiena pracy ora prawo pracy. Zasady udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej .Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej.
Ilość godzin (zajęcia teoretyczne i
praktyczne) na 1-go uczestnika
16h
(4 godz. tyg. x 4 tyg. x 1 miesiące )
32 h
(2 godz. tyg. x 4 tyg. x 4 miesiąc)
64h
(4 godz. tyg. X 4 tyg. X 4 miesiące)
18 h ( 12 godz. teoria + 4 godziny
praktyka.)
( 6 godz. x 3 dni )
1 x 16 os.
Przeprowadzenie badań lekarskich w zakresie medycyny pracy .
(jednorazowo przed rozpoczęciem
szkoleń)
1 x 10 os.
Ogólne zagadnienia z zakresu zagospodarowania terenów zielonych i pielęgnacji
roślin. Charakterystyka gatunków roślin ozdobnych (drzew, krzewów oraz kwiatów)
160 h
( 44 godziny zajęcia teoretyczne +
Strona 2 z 8
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zielonych
ich form wzrostu, wymagań glebowych, wodnych, uprawowych. Pielęgnacja
trawników i ich rodzaje. Nawożenie i ochrona roślin. Systemy nawadniania terenów
zielonych. Sprzęt do pielęgnacji terenów zielonych. Mała architektura ogrodowa.
Ochrona roślin w okresie zimowym. Metody ochrony roślin. Sadzenie i przesadzanie
roślin: termin sadzenia, nawożenia, ziemia i jej rodzaje. Wykonywanie projektu na
małą architekturę ogrodową. Przygotowanie
terenu pod nowe nasadzenia. Wybór i zakup odpowiednich roślin ozdobnych.
Sadzenie roślin według ustalonego schematu. Renowacja terenu oraz wyłożenie
kamienia ozdobnego na założonych zieleńcach
oraz inne zagadnienia wynikające z
problematyki szkolenia zawodowego.
BHP i ppoż. charakterystyka zawodowa, organizacja stanowiska pracy i przygotowanie
materiałów, obsługa klienta , podawania posiłków, organizacja pracy, dekoracja
potraw i stołu.
116 godziny zajęcia praktyczne )
( jednorazowo przed
rozpoczęciem szkoleń)
20h/os. (razem 320h)
VII
Szkolenie zawodowe –
kelner
1 x 6 os.
VIII
Badania lekarskie dla
kucharza
1 x 6 os.
Przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu sanitarno – epidemiologicznych w
zakresie zdolności podjęcia pracy w procesie produkcji i obrocie żywnością.
IX
Indywidualne
konsultacje z
psychologiem
16 os.
wsparcie psychologiczne w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników biorąc
pod uwagę główny cel – aktywizację osób bezrobotnych i wzmocnienie motywacji do
poprawy sytuacji życiowej i zawodowej, przełamani9e niechęci do pracy i poczucia
bezradności. Podniesienie umiejętności z zakresu kluczowych kompetencji życiowych i
społecznych, umiejętności kierowania swoim zachowaniem, kształtowania postawy
otwartości na zmiany i chęci zdobywania nowych umiejętności, analiza mocnych i
słabych stron , budowanie adekwatnej samooceny, wzmocnienie poczucia własnej
wartości, planowanie własnego rozwoju, wyznaczanie realistycznych celów życiowych
i zawodowych itp.,
160h
( 44 godziny zajęcia teoretyczne +
116 godziny zajęcia praktyczne)
Powyższe zakresy tematyczne stanowią katalog otwarty, który Wykonawca powinien rozszerzyć/uszczegółowić mając na uwadze prawidłową realizację
poszczególnych zajęć i zdobycie niezbędnej wiedzy przez uczestników. Programy szkoleń powinny być opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wszystkie zajęcia w ramach przedmiotu zamówienia powinny zostać przeprowadzone aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników zarówno podczas
wykładów, ćwiczeń grupowych i indywidualnych. Dobór metod, form pracy i środków powinien być adekwatny do możliwości uczestników i zapewniać osiągnięcie
założonych celów.
Strona 3 z 8
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
b) terminy i miejsce realizacji w/w zajęć
L.p. Przedmiot zamówienia
Termin realizacji*
I
lipiec/sierpień 2011
sala Gminnego Ośrodka Kultury
II
III
IV
V
VI
Szkolenie z zakresu podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych i radzenia
sobie ze stresem i agresją
Warsztaty psychologiczne o tematyce ról kobiety i mężczyzny w rodzinie
Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Badanie lekarskie z medycyny pracy
Szkolenie zawodowe – pracownik terenów zielonych
lipiec/sierpień 2011
Listopad/grudzień 2011
lipiec/sierpień 2011
lipiec/sierpień 2011
lipiec/październik 2011
VII
VIII
IX
Szkolenie zawodowe – kelner
Badania lekarskie dla zawodu kelner
Indywidualne konsultacje z psychologiem 16 os. (20h/1 os.)
lipiec/październik 2011
lipiec 2011
Po przeprowadzeniu
warsztatów z zakresu
podnoszenia umiejętności i
kompetencji społecznych
sierpień/grudzień 2011
sala Gminnego Ośrodka Kultury
Sala Gminnego Ośrodka Kultury
sala Gminnego Ośrodka Kultury
sala Gminnego Ośrodka Kultury
Sala Gminny Ośrodek Kultury teoria + zajęcia
praktyczne Szkoła Podstawowa w Szropach
Sala Gminnego Ośrodka Kultury
Miejsce realizacji – Stary Targ (nie dotyczy –
szkolenia zawodowego z zakresu pracowników terenów
zielonych)
Sala Gminnego Ośrodka Kultury
* Zamawiający dopuszcza możliwość niewielkich zmian w odniesieniu do kolejności w/w terminów realizacji poszczególnych zajęć, pod warunkiem rozpoczęcia całego
cyklu od warsztatów kompetencji społecznych oraz zachowania ostatecznego terminu realizacji całego cyklu, tj. do dnia 10 grudnia 2011.
Szczegółowy harmonogram szkoleń i badań z medycyny pracy zostanie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym przed podpisaniem umowy.
Terminy konsultacji z psychologiem i doradcą zawodowym zostaną ustalone pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym indywidualnie dla każdego uczestnika po podpisaniu
umowy, nie później jednak niż do końca lipca 2011 roku.
Strona 4 z 8
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1. Szkolenia mają odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 (8 godzin zegarowych szkolenia). Godzina zegarowa szkolenia liczy 60 minut
i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny.
2. Imienny wykaz osób skierowanych na poszczególne zajęcia Zamawiający przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem całego cyklu szkoleniowego.
3. Indywidualne konsultacje (1 godzina konsultacji odpowiada godzinie zegarowej) z psychologiem/doradcą zawodowym mają odbywać się w wybranych dniach od
poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 7.00 – 15.00, przy czym ilość konsultacji w trakcie jednego dnia nie musi wynosić 8 h – mogą to być np. 3 – 4 godziny
konsultacji dziennie.
4. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia indywidualnych konsultacji w danym czasie z powodu zdarzeń losowych (np. choroba) musi zostać wyznaczony
nowy termin konsultacji.
5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach indywidualnych konsultacji do prowadzenia dla każdego uczestnika karty usług doradczych wraz z listą obecności,
zawierającej datę, liczbę godzin, zakres zagadnień omawianych w trakcie danej konsultacji potwierdzone każdorazowo własnoręcznym podpisem uczestnika i
psychologa/doradcy zawodowego z odpowiednim oznakowaniem promocyjnym (logo UE i POKL, nazwa projektu oraz informacją, że projekt jest
współfinansowany ze środków UE w ramach EFS - logo oraz treść informacji przekaże Wykonawcy Zamawiający.). Po zakończeniu indywidualnych konsultacji
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały tych dokumentów lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
6. Wykonawca zapewni uczestnikom podczas każdego dnia zajęć w ramach poszczególnych szkoleń catering - tj. jedno danie gorące, kawa, herbata, woda, (nie
dotyczy indywidualnych konsultacji z psychologiem/doradcą zawodowym).
7. Wykonawca zapewnia wykwalifikowanych wykładowców/instruktorów/trenerów posiadających odpowiednie wykształcenie, doświadczenie, przygotowanie
merytoryczne oraz uprawnienia do prowadzenia poszczególnych zajęć objętych przedmiotem zamówienia.
8. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi materiały dydaktyczne niezbędne do przyswojenia wiedzy teoretycznej, adekwatne do treści danego szkolenia
(podręczniki, skrypty, testy itp.), piśmiennicze (długopis, notatnik) oraz odpowiednie wyposażenie techniczno-dydaktyczne sal wykładowych (tablica, flipchart,
sprzęt audiowizualny itp.).
9. Materiały dydaktyczne i piśmiennicze powinny zawierać logo UE i POKL, nazwę projektu oraz informację, że projekt jest współfinansowany ze środków UE w
ramach EFS. Materiały dydaktyczne i piśmiennicze będą przekazane nieodpłatnie, na własność każdemu uczestnikowi szkolenia za pokwitowaniem na początku
danego szkolenia.
10. Wykonawca odpowiedzialny jest również za zapewnienie podczas zajęć praktycznych swobodnego dostępu do sprzętu, narzędzi i urządzeń w ilości i stanie
technicznym zapewniającym odpowiedni poziom nauczania i prawidłową realizację szkoleń.
11. Wykonawca na swój koszt zapewnia uczestnikom szkoleń odpowiednią odzież roboczą i ochronną zgodną z przepisami BHP, dostosowaną do pory roku,
warunków atmosferycznych i wykonywanej pracy.
12. Wykonawca zorganizuje przed rozpoczęciem szkoleń na swój koszt badania uczestników z zakresu medycyny pracy (16 osób) stwierdzające brak przeciwwskazań
do udziału w szkoleniu i badania sanitarno – epidemiologicznych (6 osób) w zakresie zdolności podjęcia pracy w procesie produkcji i obrocie żywnością. Imienny
Strona 5 z 8
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
wykaz osób skierowanych na badania przekaże Zamawiający. Badania mają zostać przeprowadzone w Starym Targu. W przypadku, gdyby zaistniała konieczność
przeprowadzenia badań w innym miejscu, Wykonawca zapewnia uczestnikom bezpłatny dojazd z Starego Targu na badania i z powrotem. Kserokopie zaświadczeń
lekarskich z przeprowadzonych badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie i skierowania w jego
miejsce nowego uczestnika z listy rezerwowej Wykonawca ponosi koszt przeprowadzenia badań lekarskich nowo skierowanej osoby.
13. W ramach zajęć praktycznych szkolenia z zakresu pracownik terenów zielonych prowadzonych przy budynku Szkoły Podstawowej w Szropach musi być
opracowany schemat małej architektury ogrodowej dla wyznaczonego terenu, na podstawie którego uczestnicy szkolenia przygotują teren pod nowe
nasadzenia, ew. prace murarskie (np. wylewka fundamentu pod murek, murowanie z cegły klinkierowej), wybór i zakup odpowiednich roślin ozdobnych, sadzenie
roślin według ustalonego schematu, wyłożenie kamienienia na nowo założonych zieleńcach, renowacja istniejącego trawnika, zasianie trawy, pielęgnacja drzew i
krzewów, zagospodarowanie skarpy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt w/w zagospodarowania wyznaczonego terenu
(około 70 arów). Koszt w/w prac, zakupu materiałów, roślin itp. ponosi Wykonawca.
14. W ramach części zajęć praktycznych szkolenia z zakresu zawodu kelner będzie prowadzone w Sali GOK-u. Wykonawca zapewni urządzenia i wyposażenie
stanowiska pracy do prowadzenia zajęć praktycznych. Wykonawca zapewnia i ponosi koszty wynajmu pomieszczeń wskazanych jako miejsc, w których mają
odbywać się poszczególne szkolenia (nie dotyczy indywidualnych konsultacji – miejsce do ich przeprowadzenia zapewnia na swój koszt Zamawiający). Wykonawca
zapewnia i ponosi koszty dowozu uczestników – z miejsca zamieszkania do Starego Targu i z powrotem -na zajęcia praktyczne i teoretyczne uczestników
szkolenia.
15. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników wszystkich zajęć objętych przedmiotem zamówienia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych
podczas zajęć oraz w drodze do i z miejsca zajęć. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek wypadku Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu
okoliczności i przyczyn wypadku z udziałem uczestnika szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o
zaistniałym wypadku.
16. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przeprowadzenia ankiet porównawczych w zakresie samooceny każdego uczestnika przed rozpoczęciem szkoleń i po ich zakończeniu oraz do dostarczenia
tych ankiet Zamawiającemu niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Wzór ankiety Zamawiający przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem szkoleń.
2) przeprowadzenia badania ankietowego uczestników na zakończenie każdego szkolenia dotyczącego oceny prowadzonych zajęć, tj. kwalifikacji
wykładowców/instruktorów, sposobu prowadzenia zajęć i przekazywania wiedzy, pomocy dydaktycznych, długości zajęć, programu szkoleń itp . Ankiety mają
zawierać logo UE i POKL, nazwę projektu oraz informację, że projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach EFS.
17. Każde szkolenie w dniu jego ukończenia musi zakończyć się wydaniem uczestnikom stosownego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia: certyfikatu
lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia potwierdzającego zdobycie określonych kwalifikacji zawodowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Strona 6 z 8
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
18. Wszyscy uczestnicy otrzymają również od Wykonawcy na zakończenie całego cyklu szkoleniowego (planowane uroczyste zakończenie – Grudzień 2011) dyplomy
ukończenia szkoleń (jeden dyplom potwierdzający ukończenie określonych szkoleń i warsztatów przez danego uczestnika). Wykonawca jest zobowiązany do
przekazania Zamawiającemu kserokopii w/w dyplomów potwierdzonych za zgodność z oryginałem najpóźniej w dniu ich rozdania na uroczystym zakończeniu
19. Wydane certyfikaty wymienione w pkt. 18, oraz dyplomy wymienione w pkt. 19 powinny zawierać logo UE i POKL, nazwę projektu oraz informację, że projekt jest
współfinansowany ze środków UE w ramach EFS.
20. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić i dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą za przeprowadzenie danego szkolenia w terminie 7 dni od jego zakończenia,
pełną dokumentację danego szkolenia (kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem), tj.:
1) kserokopię dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego listę obecności, tematy zajęć i wymiar godzin
2) protokół z egzaminu, jeśli został przeprowadzony
3) kserokopie wszystkich zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji
4) kserokopię rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskania kwalifikacji
oraz oryginał listy obecności (z własnoręcznymi podpisami uczestników szkoleń)
5) oryginał potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych (z własnoręcznymi podpisami uczestników szkoleń)
6) ankiety ewaluacyjne szkolenia, o których mowa w pkt. 17.
7) karty usług doradczych (dotyczy indywidualnych konsultacji)
21. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia wszelkiej dokumentacji szkoleniowej i materiałów przekazywanych uczestnikom szkoleń logotypem UE i POKL, nazwą
projektu oraz informacją, że projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach EFS. Wszystkie listy obecności oraz potwierdzenia odbioru materiałów
szkoleniowych mają również zawierać w/w oznaczenia.
22. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia zbiorczego raportu (sprawozdania) z przeprowadzonego cyklu szkoleniowego i przekazania go Zamawiającemu
wraz z fakturą za ostatnie zajęcia, jakie zostaną przeprowadzone w ramach przedmiotu zamówienia.
23. W ramach nadzoru wewnętrznego do kontaktu z uczestnikami szkoleń oraz Zamawiającym Wykonawca zobowiązany jest wskazać imiennie osobę/osoby
odpowiedzialne za właściwą organizację szkoleń, prawidłową realizację programu merytorycznego i nadzór pedagogiczny.
24. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji szczegółowy harmonogram szkoleń i badań lekarskich na dwa dni przed
podpisaniem umowy.
25. Wykonawca przekaże każdemu uczestnikowi cyklu szkoleń szczegółowy harmonogram szkoleń, którymi dany uczestnik będzie objęty, najpóźniej w pierwszym
dniu zajęć pierwszego szkolenia, w którym dany uczestnik będzie brać udział.
26. Szczegółowy harmonogram indywidualnych konsultacji z psychologiem/doradcą zawodowym, którymi dany uczestnik będzie objęty Wykonawca przekaże
wszystkim uczestnikom niezwłocznie po uzgodnieniu ich terminów z Zamawiającym.
27. Jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w przypadkach szczególnie uzasadnionych nastąpi zmiana terminu zajęć, Wykonawca każdorazowo
jest zobowiązany poinformować o tym fakcie wszystkich uczestników oraz przekazać Zamawiającemu i wszystkim uczestnikom, nowe aktualne harmonogramy.
Strona 7 z 8
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zmiana terminu zajęć wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego. Harmonogramy powinny zawierać logo UE i POKL, nazwę projektu oraz informację, że projekt
jest współfinansowany ze środków UE w ramach EFS.
Strona 8 z 8