Szczególne problemy zarządców dróg samorządowych z

Komentarze

Transkrypt

Szczególne problemy zarządców dróg samorządowych z
„Szczególne problemy zarządców dróg
samorządowych z uzyskiwaniem
decyzji środowiskowych na budowy
i modernizacje dróg”
• Wprowadzenie
Wdrażanie wymagań Unii Europejskiej do
polskiego ustawodawstwa w zakresie ochrony
środowiska
• Wprowadzenie
Prawo Ochrony Środowiska
wprowadzona 21 lipca 2001 – 17 zmian
Fundusze Wspólnotowe:
Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego
Małopolski Regionalny Program Operacyjny
• Przepisy prawne regulujące proces
pozyskiwania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach:
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (z późn. zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko.
• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
jest wymagana dla:
(wg Rozporządzenia z dn. 9 listopada 2010r.)
- przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko;
- przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko;
- przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na obszar Natura 2000;
•Decyzje przy realizacji inwestycji drogowej,
przed którymi należy pozyskać decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach:
(wg art. 72 Ustawy OOŚ)
- pozwolenie na budowę;
- pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych;
- zezwolenie na realizację inwestycji drogowej;
- zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych.
•Screening:
- jest etapem postępowania OOŚ, w którym organ ochrony
środowiska dokonuje oceny, czy w stosunku do danego
przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na
środowisko wymagane jest sporządzenie raportu OOŚ.
W interpretacji organów decyzyjnych, pozyskanie DUŚ jest wymagane przed
każdym uzyskaniem decyzji z art. 72, z pominięciem zapisów Rozporządzenia.
•Przedsięwzięcia mogące potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko to:
- drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości
przedsięwzięcia powyżej 1 km (inne niż drogi krajowe);
- obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej.
Usunięto zapis jednoznacznie wyłączający remont z inwestycji,
dla których konieczne jest uzyskanie DUŚ.
•Problemy związane z remontem drogi
w sąsiedztwie obszaru Natura 2000:
Zamiast zgłoszenia remontu
(art. 29 ust. 3 PB)
Konieczność uzyskania
pozwolenia na budowę lub
decyzji ZRID
Konieczność zastosowania
rygorów Rozporządzenia
w sprawie warunków
technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi
i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43 poz 430, 99r.)
•Problemy związane z remontem lub
przebudową istniejącej drogi:
- Konieczność dostosowania do stanu istniejącego
(np. do istniejących zjazdów lub skrzyżowań)
•Problemy związane z remontem lub
przebudową istniejącej drogi:
- Konieczność zachowania określonych
rozporządzeniem odległości pomiędzy skrzyżowaniami
•Problemy związane z koniecznością uzyskania
DUŚ na urządzenia wodne
- Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową
w istniejącym pasie drogowym na dł. ok. 550 m.
PROBLEM?
Przedsięwzięcia powiązane
technologicznie należy traktować
jako jedno
Konieczność uzyskania
decyzji środowiskowej na
całość zadania!
•Najczęstsze przypadki trudnych do
zaakceptowania warunków narzucanych
przez RDOŚ:
- nakaz projektowania i budowy ekranów akustycznych
(bardzo kosztowne);
- wprowadzenie obszarów ograniczonego użytkowania
(brak jednoznacznych uregulowań w tym zakresie);
- przeprowadzenie analizy porealizacyjnej bez uzasadnienia;
- nadmierna ilość przepustów;
- niczym nieuzasadnione zmiany w rozwiązaniach
projektowych.
•Mrówka ważniejsza od ropuchy czy ropucha
ważniejsza od mrówki?
Ropucha Szara (Bufo Bufo)
w ampleksus
WARUNEK RDOŚ:
Przeniesienie ropuchy
•Mrówka ważniejsza od ropuchy czy ropucha
ważniejsza od mrówki?
WARUNEK RDOŚ:
Odsunięcie inwestycji
od mrowiska
(pozostawiając je
bez ochrony)
Mrowisko mrówki Rudnicy (Formica sp.)
•Wydawanie postanowień uzgadniających
przy braku podstawowej inwentaryzacji
przyrodniczej:
- Przykład ochrony płazów i gadów w rejonie projektowanych
zbiorników chłonno-odparowujących
•Proponowanie przez RDOŚ rozwiązań
nie popartych żadnym uzasadnieniem
merytorycznym:
- Przykład propozycji budowy wiaduktu drogowego zamiast
zaprojektowanego ronda.
- konieczność wykonania łącznic;
- większa zajętość terenu;
- konieczność wyburzeń;
- wycinka lasu;
- większa ingerencja w środowisko niż w przypadku ronda.
•Proponowanie przez RDOŚ rozwiązań
nie popartych żadnym uzasadnieniem
merytorycznym:
- RDOŚ, wzywając do uzupełnienia braków w złożonym
raporcie OOŚ, wezwał do rozpatrzenia przez inwestora
zupełnie nowego wariantu przebiegu drogi, nie podając
uzasadnienia dla takiego rozwiązania;
Spowodowało to konieczność zlecenia dodatkowego
opracowania oraz wydatkowania środków publicznych
•Zbyt szerokie określenie obowiązków
inwestora w zakresie ochrony akustycznej
- budowa ekranów akustycznych;
- nasadzenie zieleni izolacyjnej;
- analiza porealizacyjna;
- całodobowy monitoring pomiaru hałasu;
- obszary ograniczonego użytkowania;
- wymiana stolarki okiennej;
Analiza nakładów pieniężnych na ochronę akustyczną,
zdecydowała o odstąpieniu od realizacji zadania!
•Zbyt szerokie określenie obowiązków
inwestora w zakresie ochrony gatunkowej
W postanowieniu określającym warunki do decyzji
środowiskowej, RDOŚ nakazał zastosować zabezpieczenia
chroniące łososia atlantyckiego mogącego potencjalnie
znaleźć się w rzece Dunajec.
Wybudowanie tamy we Włocławku blokuje migrację ryb w głąb Polski,
w tym do Dunajca.
•Analiza porealizacyjna
W analizie porealizacyjnej dokonuje się porównań ustaleń
zawartych w raporcie OOŚ i w decyzji DUŚ,
w szczególności ustaleń dotyczących przewidywanego
charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko oraz planowanych działań zapobiegawczych
z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na
środowisko i działaniami podjętymi do jego ograniczenia.
(Na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (z późn. zm.))
•Analiza porealizacyjna w przypadku inwestycji
drogowych zazwyczaj obejmuje:
- wpływ na klimat akustyczny i skuteczność zastosowanych
urządzeń ochronnych (przede wszystkim ekranów akustycznych);
- wpływ na powietrze atmosferyczne i ewentualne propozycje
ochrony;
- wpływ na wody powierzchniowe i podziemne oraz skuteczność
zastosowań urządzeń odwadniających i oczyszczających;
•Analiza porealizacyjna
– praktyka ZDW Kraków
Organ wydający decyzję DUŚ nałożył na Zarząd obowiązek
przedstawienia w analizie porealizacyjnej skuteczności
zaprojektowanych przejść dla dużych zwierząt po powierzchni
drogi o długości ok. 500 m.
Zatrudnienie specjalistycznej firmy,
która przez okres przynajmniej
kilku miesięcy będzie monitorować
podany obszar pod kątem
częstotliwości przekraczania jezdni
przez zwierzęta
•Analiza porealizacyjna
– praktyka ZDW Kraków
Organ wydający decyzję DUŚ na podstawie postanowienia RDOŚ,
często stwierdza konieczność nałożenia obowiązku
przeprowadzenia analizy porealizacyjnej:
- bez podania zakresu;
- bez uzasadnienia w decyzji DUŚ;
- bez podstaw wynikających z prognoz zawartych w raporcie;
Koszt analizy porealizacyjnej w zależności od rozmiaru przedsięwzięcia
i zakresu jej wykonania waha się od kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilku
milionów złotych!
•WNIOSKI:
1. Inwentaryzacje przyrodnicze terenu winny być systematycznie
wykonywane przez RDOŚ i zgłaszane do Planów
Zagospodarowania Przestrzennego;
2. Ocena oddziaływania na środowisko winna być
przeprowadzana tylko na etapie przygotowania nowych
inwestycji i tylko wówczas gdy wstępne badania i analizy
jednoznacznie wskazują na celowość takiego typu działania;
3. Należy wyeliminować z obowiązku zarządców dróg wykonanie
oceny oddziaływania na środowisko dla już istniejących ciągów
drogowych i obiektów mostowych. W przypadku takiej
konieczności, raporty i analizy powinny być wykonywane
wyłącznie przez organy RDOŚ. Dotyczy to również tzw. analizy
porealizacyjnej;
•WNIOSKI:
4. Należy nakazać organom wydającym decyzje środowiskowe
korzystanie z ustaw środowiskowych z obowiązkową
interpretacją prawną mając na uwadze ust. 72 pkt. 1a
z Ustawy OOŚ;
5. Należy zmienić wytyczne do projektowania, uwzględniające
uwarunkowania specyficznych terenów górskich
dla już istniejących dróg.
•Dziękujemy za uwagę
Opracowanie:
Marta Kozynacka;
Alicja Firlet
ZDW KRAKÓW 2010