Gospodarka łowiecka w Małopolsce

Komentarze

Transkrypt

Gospodarka łowiecka w Małopolsce
Gospodarka łowiecka w Małopolsce
w kontekście szkód łowieckich
Aneta Helak – Świechowska
Departament Rolnictwa i Geodezji
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego
Gospodarka łowiecka
Departament Rolnictwa i Geodezji UMWM
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
(Dz.U. 1995 r. nr 147 poz. 713).
Naczelnym organem administracji rządowej w zakresie łowiectwa jest
minister właściwy do spraw środowiska (art.6 PŁ).


Wydawanie rozporządzeń wykonawczych.
Współdziałanie z innymi ministrami wydającymi akty wykonawcze
(MRiRW, MF).

Nadzór nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego.
Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody MS
tel.: (22) 57-92-550
faks: (22) 57-92-290
mail: Departament.Leśnictwa.i.Ochrony.Przyrody @ mos.gov.pl
Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
3
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji
administracji terenowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz.
1462).
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, administrację w zakresie
łowiectwa sprawuje samorząd województwa jako zadanie z
zakresu administracji rządowej (art. 7 PŁ).
• sejmik województwa,
• zarząd województwa,
• marszałek województwa.
Departament Rolnictwa i Geodezji UMWM
Kompetencje sejmiku województwa

Podział województwa na obwody łowieckie oraz zmiana granic tych obwodów w
obrębie województwa (art. 27 PŁ ).
Uchwała nr VIII/92/2007 r. SWM z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie podziału województwa
małopolskiego na obwody łowieckie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Określenie terminu zbioru gatunków roślin uprawnych w danym regionie (art. 48 PŁ).
osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty
rolne na gruntach leśnych;
posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w
terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie,
określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;
posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę
przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów
zapobiegających szkodom;
za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;
za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim
sąsiedztwie lasu;
za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.
Departament Rolnictwa i Geodezji UMWM
Kompetencje marszałka województwa
• Uzgadnianie wieloletnich łowieckich planów hodowlanych
sporządzonych przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (art. 8 pkt. 3e PŁ ).
Departament Rolnictwa i Geodezji UMWM
Kompetencje zarządu województwa w kontekście szkód łowieckich
 zarząd województwa wypłaca odszkodowania za szkody w płodach i
uprawach rolnych wyrządzonych na obszarach niewchodzących
w skład obwodów łowieckich, przez zwierzęta łowne (dziki, jelenie,
daniele, sarny) oraz objęte całoroczną ochroną łosie (byki, klempy,
łoszaki) dodatkowo na terenach obwodów łowieckich polnych (art. 50
w zw. 26 PŁ) ze środków budżetu Państwa.
 Przedstawiciel zarządu województwa dokonuje oględzin i szacowania
szkód.
Departament Rolnictwa i Geodezji UMWM
W skład obwodów łowieckich nie wchodzą:
• parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich
części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub
zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania;
• tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te
obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być
utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych
obwodów łowieckich;
• tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach
obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami,
placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości;
• budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne,
kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i
inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i
specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.
Departament Rolnictwa i Geodezji UMWM
Załącznik do Uchwały SWM
zał. nr 2
do Uchwała nr
VIII/92/2007 r. Sejmiku
Województwa
Małopolskiego z dnia 28
maja 2007 r. w sprawie
podziału województwa
małopolskiego na obwody
łowieckie
1:200 000
Departament Rolnictwa i Geodezji UMWM
Uprawa rolna
Uchwała SN z dnia 27 listopada 2007 r. (sygn. akt. III CZP 67/07) wskazuje
iż:
„Uprawa rolna w rozumieniu art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U. Nr 147, poz. 713 ze zm.)
to wszelkiego rodzaju uprawy prowadzone na gruncie rolnym, stanowiące
efekt działalności ludzkiej i powiązane ściśle z produkcyjną funkcją gruntu.”
Departament Rolnictwa i Geodezji UMWM
Wysokość wypłaconych odszkodowań przez ZWM
50000
45 292,80
45000
40000
35000
zł
30000
wypłacone
25000
do wypłaty
20000
15000
10000
5000
4775
2435,82
1133,06
0
2011
2012
2013
lata
Departament Rolnictwa i Geodezji UMWM
Szkody od dzicze
Zgłoszone do UMWM
w latach 2007-2013
Kompetencje samorządu gminnego w zakresie gospodarki łowieckiej
• Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast opiniują roczne plany
łowieckie sporządzone przez dzierżawców obwodów łowieckich (art. 8
pkt. 3 PŁ).
Na etapie opiniowania mogą zostać wniesione uwagi co do wielkości
pozyskania zwierząt łownych przez myśliwych zrzeszonych w kołach
łowieckich dzierżawionych obwody na terenie danej gminy.
• Udział przedstawiciela gminy w mediacjach dot. sporu pomiędzy
właścicielem gruntu a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego.
Departament Rolnictwa i Geodezji UMWM
• Wójtowie, prezydenci miast, burmistrzowie współdziałają
z dzierżawcami, zarządcami obwodów łowieckich, nadleśniczymi
PGLLP w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów
łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierząt.
(art.11 pkt. 3 PŁ).
• Opiniowanie wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich.
Departament Rolnictwa i Geodezji UMWM
Kompetencje samorządów powiatowych
w zakresie gospodarki łowieckiej
• Starosta wydzierżawia na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz izby
rolniczej obwody łowieckie polne ( art. 29 PŁ).
• W przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym
funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej
przez zwierzynę, starosta, w porozumieniu z PZŁ, może wydać decyzję
o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny. (art. 45 pkt. 3 PŁ).
Kompetencje Kół Łowieckich
• Szacowanie oraz wypłata odszkodowań za szkody w płodach i
uprawach rolnych wyrządzonych na obszarach wchodzących w skład
obwodów łowieckich, przez zwierzęta łowne (dziki, jelenie, daniele,
sarny) (art. 46 PŁ).
• Prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej na terenie
dzierżawionych obwodów łowieckich.
Departament Rolnictwa i Geodezji UMWM
Kompetencje PGL L P
• Zatwierdzanie rocznych planów łowieckich sporządzonych przez
dzierżawców obwodów łowieckich (art. 8 PŁ).
• Opiniowanie uchwały sejmiku województwa w sprawie podziału na
obwody łowieckie (art.. 27 PŁ).
• Opiniowanie uchwały sejmiku w sprawie skrócenia okresów polowań
(art. 44 PŁ).
• Wypłacanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierząta
objęte całoroczna ochrona, na obszarze obwodów łowieckich leśnych
(art. 50 pkt. 1 PŁ) .
Departament Rolnictwa i Geodezji UMWM
• Sporządzanie Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych (art. 8
pkt. 3e PŁ)
W Małopolsce jest 11 regionów hodowlanych
• RDLP Kraków: I-miechowski, II-niepołomicki, III-dąbrowski, IV-karpacki,
V-myślenicki
• RDLP Katowice: BB II-Beskid Mały, BB IV-Babia góra,
BB V-Żabi kraj, K II –Lasy pszczyńskie, Siewierz
• RDLP Krosno: Dorzecze Wisłoki.
liczebność i pozyskanie dzików w województwach
sezon 2011/12
40000
35000
30000
25000
pozyskanie
20000
liczebność
15000
10000
5000
0
Dol Kuj Lub Lub
Mał Ma Op Pod Pod Po
Świ Wa Wie Zac
Łód
Ślą
noś aw elsk uski
opo zo olsk kar lask mor
ęto rmi lkop hod
zkie
skie
ląsk sko- ie e
lski wie ie pac ie skie
krz ńsk olsk nio
545 183 166
211 311
pozyskanie 184 905 106 139 426 300 892 834 665 496 127
Departament
Rolnictwa
i Geodezji UMWM
Gospodarowanie populacją dzika
w Małopolsce
6000
5029
5000
4882
4786
4558
4243
liczebność [szt.]
4000
4013
3981
3569
Liczebność
3000
2876
Pozy skanie
2950
Stan docelowy
2372
2491
2000
1361
1000
0
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2017
lata
Departament Rolnictwa i Geodezji UMWM
Gospodarowanie populacją dzika
Powiat Bocheński
350
300
280
286
250
liczebność [szt.]
220
226
217
200
Liczebność
185
179
Pozy skanie
159
150
Stan docelowy
146
128
118
100
96
76
50
0
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2017
lata
Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji UMWM
Gospodarowanie populacją dzika
Powiat Brzeski
450
425
400
354
350
344
339
316
liczebność [szt.]
300
250
245
Liczebność
243
Pozy skanie
210
200
Stan docelowy
193
178
150
131
115
128
100
50
0
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2017
lata
Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji UMWM
Gospodarowanie populacją dzika
Powiat Dąbrowski
160
140
137
135
107
108
132
127
120
106
liczebność [szt.]
100
Liczebność
87
80
79
Pozy skanie
79
Stan docelowy
68
60
55
40
34
20
0
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2017
lata
Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji UMWM
Gospodarowanie populacją dzika
Powiat Tarnowski
500
457
450
441
400
385
372
350
349
liczebność [szt.]
335
337
300
Liczebność
269
250
247
244
243
Pozy skanie
Stan docelowy
200
183
176
150
100
50
0
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2017
lata
Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji UMWM
Gospodarowanie populacją dzika
Powiat Krakowski
800
759
700
600
588
601
liczebność [szt.]
500
437
446
Liczebność
421
400
Pozy skanie
369
Stan docelowy
300
248
240
200
100
0
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2017
lata
Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji UMWM
Gospodarowanie populacją dzika
Powiat Proszowicki
60
50
48
47
liczebność [szt.]
40
Liczebność
30
Pozy skanie
27
20
Stan docelowy
20
14
10
9
11
10
0
0
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2017
lata
Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji UMWM
Gospodarowanie populacją dzika
Powiat Chrzanowski
450
400
386
384
350
326
liczebność [szt.]
300
309
300
267
250
248
240
Liczebność
Pozy skanie
Stan docelowy
200
179
150
100
50
0
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2017
lata
Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji UMWM
Gospodarowanie populacją sarny
w Małopolsce
40000
35289
35000
30000
25100
30584
30602
26645
Liczebność
Odstrzał
20000
Docelowy
15000
10000
5000
5185
5601
6197
7668
6138
7697
20
17
20
12
/2
01
3
20
11
/2
01
2
20
10
/2
01
1
20
09
/2
01
0
20
08
/2
00
9
0
20
07
/2
00
8
sztuki
25000
29297
28721
lata
Departament Rolnictwa i Geodezji UMWM
wypłacone odszkodowania
Odszkodowania wypłacone w 2012
Mazowieckie;
469570
Podkarpackie;
527066
Podkarpackie
Podlaskie
Kujawsko-pom.
Małopolskie;
4774
Kujawsko-pom.;
67096
Małopolskie
Mazowieckie
Podlaskie;
403520
Departament Rolnictwa i Geodezji UMWM

Podobne dokumenty