wniosek o zwołanie sesji

Komentarze

Transkrypt

wniosek o zwołanie sesji
Parchowo, dn. 09.01.2013 r.
OR.VI. 033.1.2013
Pan
Przewodniczący
Rady Gminy Parchowo
Andrzej Strojk
Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt
Gminy Parchowo wnioskuje o zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie
ustawowym.
Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia uchwał w
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023 Gminy
Parchowo oraz zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2013 rok.
Porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Parchowo stanowi
załącznik do niniejszego wniosku.
Załącznik Nr 1 do wniosku
o zwołanie sesji nadzwyczajnej
Proponowany porządek obrad
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Parchowo
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie:
1/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023 Gminy
Parchowo;
2/ zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2013 rok.
5. Zamknięcie obrad.
Parchowo, 09.01.2013 r.

Podobne dokumenty