DZIAŁANIE 4.1.3 społeczno - gospodarczy

Komentarze

Transkrypt

DZIAŁANIE 4.1.3 społeczno - gospodarczy
DZIAŁANIE 4.1.3 społeczno - gospodarczy
L.p.
Nr wniosku
Wnioskodawca
Tytuł
Sektor
Wnioskowana
kwota
dofinansownia
Wnioskowany
poziom
dofinansowania
Całkowity koszt
operacji
1
V/2013/PORYBY/4.1.3/1/gospodarczy
Danuta Kowalska
Remont budynku Restauracji Pensjonatu LIDO
gospodarczy
300 000,00 zł
60 %
697 514,85 zł
Górecznik Taurus spółka
Budowa pomostu z zadaszonymi miejscami
z ograniczoną
konsumpcyjnymi oraz pomieszczeniem wedzarni
odpowiedzialnością
ryb nad stawem Górecznik w Antoninie
spółka Komandytowa
gospodarczy
211 192,92 zł
60 %
432 945,49 zł
Rozwój i modernizacja certyfikowanej oferty
noclegowej w zabytkowym obiekcie Restauracji
"W Starym Młynie" w Niesułowicach, gmina
Milicz
gospodarczy
300 000,00 zł
60 %
764 117,60 zł
Zakup wyposażenia dla obiektu gastronomicznnoclegowego w miejscowości Jawor
gospodarczy
154 253,35 zł
60 %
316 219,38 zł
Rozwój systemu sprzedaży bezpośredniej
Jan Krzysztof Raftowicz gospodarstwa Ruda Żmigrodzka poprzez budowę gospodarczy
i wyposażenie patroszarni ryb
300 000,00 zł
60 %
763 855,98 zł
gospodarczy
300 000,00 zł
60 %
769 494,91 zł
gospodarczy
300 000,00 zł
60 %
802 710,30 zł
gospodarczy
300000,00 zl
60 %
645 266,64 zł
gospodarczy
300 000,00 zł
60 %
628 398,37 zł
gospodarczy
71 771,90 zł
60 %
119 619,84 zł
gospodarczy
300 000,00 zł
60 %
637 868,16 zł
gospodarczy
300 000,00 zł
60 %
619 709,88 zł
2
V/2013/PORYBY/4.1.3/2/gospodarczy
3
V/2013/PORYBY/4.1.3/3/gospodarczy
Bogusława Maria
Niewiadomska
4
V/2013/PORYBY/4.1.3/4/gospodarczy
Maciej Sitarz
5
V/2013/PORYBY/4.1.3/5/gospodarczy
6
V/2013/PORYBY/4.1.3/6/gospodarczy
7
V/2013/PORYBY/4.1.3/7/gospodarczy
8
V/2013/PORYBY/4.1.3/8/gospodarczy
9
V/2013/PORYBY/4.1.3/9/gospodarczy
10
V/2013/PORYBY/4.1.3/10/gospodarczy
11
12
Stawy Milickie Spółka
Akcyjna
Wyposażenie hotelu z funkcją konferencyjnoszkoleniową w Rudzie Sułowskiej
Wyposażenie technologiczne kuchni i zaplecza dla
gospody "Pod szcześliwym karpiem" w Rudzie
Sułowskiej
Budowa i wyposażenie obiektu noclegowego w
Łukasz Krzysztof Nowicki
m. Grabownica - etap I
Budowa sali konsumpcyjnej wraz z niezbędnym
Łukasz Krzysztof Nowicki
wyposażeniem sali i pomieszczeń
gastronomicznych
Rozwój usług agroturystycznych w
Maria Stańczyk
gospodarstwie wiejskim
" Karpiówka"
Stawy Milickie Spółka
Akcyjna
V/2013/PORYBY/4.1.3/11/gospodarczy
Dariusz Moczulski
Przebudowa budynku gospodarczegozabytkowej stodoły wraz ze zmianą sposobu
użytkowania na budynek gospodarczorekreacyjny w Koruszce, gmina Milicz
V/2013/PORYBY/4.1.3/12/gospodarczy
Restauracja "Kaczory"
s.c. Paulina Zawidzka,
Katarzyna Zawidzka
Podnoszenie wartości produktów rybactwa
poprzez rozwój usługi restauracyjnej i
cateringowej w restauracji " Kaczory"
prowadzącej działalność na terenie Doliny
Baryczy
13
V/2013/PORYBY/4.1.3/13/gospodarczy
Katarzyna Musielak
Rozwój usług na rzecz społeczności i turystów
poprzez budowę i wyposażenie Centrum
Edukacyjno- Artystycznego - w miejscowości
Wszewilki- pełniącego funkcję punktu
przedszkolnego.
gospodarczy
230 000,00 zł
60 %
552 129,20 zł
DZIAŁANIE 4.1.3 społeczno - gospodarczy - WNIOSKI ZŁOŻONE PO TERMINIE
14
15
16
V/2013/PORYBY/4.1.3/14/gospodarczy
Jolanta Bogatsu
V/2013/PORYBY/4.1.3/15
Bogusław Marian
Żukowski
V/2013/PORYBY/4.1.3/16/gospodarczy
Bogusław Marian
Żukowski
Rozbudowa budynku pensjonatu oraz
uzupełnienie wyposażenia kuchni i informacji
turystycznej
gospodarczy
83 775,43 zł
60 %
171 739,64 zł
Budowa wioski rekreacyjnej nr 2- rozwoj oferty
objętej systemem Dolina Baryczy Poleca, poprzez
rozbudowę całorocznej bazy noclegowej
gospodarczy
Campusu Domasławice oraz rozszerzenie oferty
noclegowej w gminie Twardogóra
300 000,00 zł
60 %
789 087,55 zł
300 000,00 zł
60 %
1 209 622,86 zł
Budowa wioski rekreacyjnej nr 1- jako rozwój
oferty objętej systemem Dolina Baryczy Poleca,
poprzez stworzenie całorocznej oferty
noclegowej Campusu Domasławice
gospodarczy
SUMA
3 750 993,60 zł
9 920 300,65 zł