20 lat minęło

Komentarze

Transkrypt

20 lat minęło
Informacja prasowa MTP, 15.11.2010
20 lat minęło
W styczniu 2011 jedna z najbardziej znanych i rozpoznawalnych marek Międzynarodowych Targów
Poznańskich,
Międzynarodowe
Targi
Budownictwa
Budma,
świętować
będzie
jubileusz
dwudziestolecia. Dwie dekady sukcesów Budmy to takŜe spory kawał historii transformacji ustrojowej,
przemian gospodarczych oraz dynamicznego rozwoju rynku targowego w Polsce i na świecie.
Pierwsza edycja targów Budma odbyła się w 1992 roku, ale jej początki sięgają jeszcze lat 70-tych,
kiedy to tematyka budowlana prezentowana była w ramach ówczesnych targów wielobranŜowych.
Zanim zapadła decyzja o organizacji samodzielnych targów dla branŜy budowlanej pod egidą
Międzynarodowych Targów Poznańskich, w latach 1988-91 na terenie MTP kilkakrotnie odbyły się
Targi Budownictwa INBUD inicjowane przez poznański Urząd Wojewódzki. Brały w nich udział głównie
firmy z Poznania i Wielkopolski, choć zainteresowanie udziałem wykazywały takŜe przedsiębiorstwa z
innych regionów kraju. Targi INBUD odbyły się po raz ostatni w lutym 1991 roku gromadząc z górą 80
krajowych wystawców. W tym samym roku MTP całkowicie przejęły organizację następnych targów
budowlanych, nadały im nową nazwę i tak rozpoczęła się historia Budmy.
W pierwszej Budmie w 1992 roku udział wzięło 283 wystawców z 10 krajów. Prezentowana oferta
zajęła skromną z dzisiejszej perspektywy powierzchnię 6.252 mkw. Kolejne edycje targów
odnotowywały jednak systematyczny, wręcz skokowy wzrost zarówno ilości wystawców, jak i wielkości
wynajmowanej powierzchni wystawowej. W ciągu pierwszych pięciu lat Budma aŜ pięciokrotnie
zwiększyła liczbę wystawców, a powierzchnia ekspozycyjna wzrosła ponad ośmiokrotnie – z 6 do 49
2
tys. m . JuŜ od pierwszych edycji na wysokim poziomie utrzymywał się takŜe udział firm
zagranicznych, stanowiąc o prawdziwie międzynarodowym charakterze Budmy. W ten sposób
poznańskie targi bardzo szybko wkroczyły do europejskiej czołówki wystaw o tematyce budowlanej.
Ogromne zainteresowanie targami Budma szło w parze z dynamicznym rozwojem rynku budowlanego
w latach 90-tych. Popyt na materiały i usługi budowlane, a wraz z nim na atrakcyjne przestrzenie
wystawiennicze podczas najwaŜniejszego w roku wydarzenia branŜowego, rósł w takim tempie, Ŝe
lokalizacja stoisk zgodnie z oczekiwaniami wystawców nastręczała zespołowi organizacyjnemu
Budmy coraz więcej trudności. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych normą stało się zamawianie
powierzchni „na pniu”, bezpośrednio w biurze organizacyjnym MTP, gdzie przedstawiciele handlowi
wystawców czekali w kolejce na świeŜo dostarczane z drukarni formularze zgłoszeniowe. W końcu lat
90-tych Budma regularnie osiągała 60 tys. mkw wynajętej powierzchni wystawienniczej, szczelnie
wypełniając ówczesne tereny targowe.
W tej sytuacji koniecznością stało się szukanie moŜliwości dalszego rozwoju wydarzenia poprzez
wydzielanie niektórych branŜ z Budmy i powoływanie dla nich samodzielnych targów. Kolejne podziały
miały na celu stworzenie lepszych warunków dla wystawców wyodrębnionych wydarzeń i umoŜliwiały
wzbogacenie ich zakresu tematycznego o nowe podbranŜe. Pozwalały takŜe na ograniczenie
koniecznej dotąd redukcji powierzchni zamawianej przez wystawców oraz na przyjmowanie zgłoszeń
nowych firm, nieobecnych dotychczas na targach. Decyzje te uwzględniały jednocześnie coraz
wyraźniej zarysowującą się na rynku targowym tendencję do specjalizacji, dzięki której ekspozycje
zyskiwały na czytelności a oferta wystawców coraz trafniej docierała do wyselekcjonowanych grup
odbiorców, pomnaŜając efekt marketingowy udziału w targach.
I tak, w roku 2000 z Budmy wydzielona została branŜa maszyn i narzędzi budowlanych, która ze
względu na swoją specyfikę (przede wszystkim wielkogabarytowe eksponaty) juŜ dawno
sygnalizowała ograniczone moŜliwości rozwoju w ramach wspólnej ekspozycji. Dla branŜy tej
powołano samodzielne targi pod nazwą BUMASZ. Organizowane odtąd w cyklu dwuletnim targi
BUMASZ gromadzą wystawców oferujących maszyny i urządzenia budowlane, szalunki i rusztowania,
dźwigi i urządzenia transportowe, narzędzia budowlane, a takŜe maszyny i sprzęt do robót ziemnych i
budowy dróg. Wystawcy powitali tę decyzję z aprobatą a premierowa edycja BUMASZU w 2000 roku
zajęła 14.611 mkw gromadząc 265 firm.
Kolejną grupą tematyczną wyodrębnioną z Budmy była branŜa instalacyjna, obejmująca m. in.
technikę grzewczą, sanitarną i gazowniczą, a takŜe instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Premiera
ekspozycji wydzielonej w 1999 roku pod nazwą Międzynarodowych Targów Instalacyjnych
INSTALACJA ze względów logistycznych odbyła się równocześnie z Budmą. Dopiero druga edycja w
2000 roku, w nowym terminie i pod zmodyfikowaną nazwą INSTALACJE, pozwoliła nowym targom
rozwinąć swój ogromny potencjał. W pełni samodzielna ekspozycja zgromadziła 637 wystawców z 16
krajów a powierzchnia wystawiennicza zajęła 23.325 mkw, co w obu przypadkach oznaczało
siedemdziesięcioprocentowe wzrosty w porównaniu do roku wcześniejszego i pozwoliło spełnić
rosnące oczekiwania wystawców.
Pośród wydarzeń tematycznie wyodrębnionych z Budmy znalazło się równieŜ Centrum Budownictwa
Sportowego. Ekspozycja dedykowana materiałom i usługom dla sektora budownictwa sportowego, a z
czasem takŜe wyposaŜeniu obiektów sportowych i rekreacyjnych, od zawsze stanowiła część targów
budowlanych. Rosnąc coraz wyraźniej wydzielała się organizacyjnie, by od 2005 roku przeobrazić się
w osobne targi. CBS Budownictwo Sportowe, Rekreacyjne, Wellness i Spa to wspólne
przedsięwzięcie Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej i Międzynarodowych Targów Poznańskich
rokrocznie prezentujące ofertę ok. 100 wystawców na powierzchni ok. 3 tys. mkw.
W oparciu o analizy grup docelowych - odbiorców oferty prezentowanej podczas róŜnych wydarzeń
targowych w kalendarzu wystawienniczym MTP w 2008 roku z Budmy wydzielono branŜę
wykończeniową, dla której powołano nowe targi pod nazwą Budma Interior. Budma Interior wraz z
targami MEBLE i HOME DECOR stworzyła kompleksowe wydarzenie skierowane zarówno do
szerokiej publiczności, jak i profesjonalistów, przede wszystkim osób zawodowo zajmujących się
wykończeniem, dekoracją i urządzaniem wnętrz. W wyniku następnych zmian formuły poszczególnych
wydarzeń targowych dla tych branŜ, zmierzających wyraźnie w kierunku kontraktacji, targi wnętrz
odbywają się obecnie w ramach kilku osobnych wydarzeń w róŜnych terminach.
RównieŜ w roku 2008 zorganizowano osobne targi dla branŜy szklarskiej i kamieniarskiej pod nazwą
Glass & Stone. Targi skierowane były do producentów, importerów i dystrybutorów kamienia
naturalnego, maszyn i urządzeń dla przemysłu szklarskiego, sprzętu do przetwórstwa i obróbki
kamienia, chemii kamieniarskiej, narzędzi i elektronarzędzi, materiałów tnących i ściernych, a takŜe
gotowych produktów ze szkła i kamienia. Rozmowy z wystawcami oraz analiza wniosków po pierwszej
edycji tego wydarzenia przyniosła kolejne przekształcenia. W 2009 roku odbyły się pierwsze Targi
BranŜy Kamieniarskiej Kamień–Stone, organizowane odtąd wspólnie z wrocławską firmą GeoserviceChristi. W 2010 roku natomiast zadebiutowały osobne Targi BranŜy Szklarskiej GLASS, odbywające
się teraz w cyklu dwuletnim, równocześnie z Budmą.
W roku 2009 udaną premierę świętowały takŜe Targi Maszyn i Komponentów do Produkcji Okien,
Drzwi, Bram i Fasad WinDoor-tech. Wydarzenie specjalistyczne dla branŜy stolarki otworowej
zgromadziło 130 wystawców z 29 krajów, którzy z zadowoleniem przyjęli wyraźne wydzielenie
przestrzeni wystawienniczej (ok. 6500 mkw) od ekspozycji Budmy. Targi WinDoor-tech odbywają się
obecnie w cyklu dwuletnim, naprzemiennie z targami GLASS.
W ten sposób, wraz ze zmieniającym się otoczeniem, stałym modyfikacjom ulegał na przestrzeni lat
charakter oraz zakres tematyczny Budmy. Dzięki trudnym często decyzjom, czujnej obserwacji rynku
oraz regularnym konsultacjom z przedstawicielami branŜy Międzynarodowe Targi Budownictwa
Budma niezmiennie naleŜą do grona wiodących spotkań biznesowych dla branŜy budowlanej w tej
części Europy. Mimo trwającego od lat osłabienia koniunktury w budownictwie utrzymują tendencję
rozwojową, pozostając najwaŜniejszym w naszym regionie miejscem spotkań całej, szeroko pojętej,
branŜy budowlanej. W ostatniej edycji Budmy w 2010 roku udział wzięło niemal 1350 firm z kraju i
zagranicy, a ekspozycję prezentowaną na prawie 60 tys. mkw odwiedziło aŜ 60 tys. gości z kraju i
zagranicy. Miarą ogromnego sukcesu marki Budmy jest niewątpliwie równieŜ sukces wydarzeń
pierwotnie naleŜących do wspólnej ekspozycji. Wraz z nimi targi Budma musiałyby dziś pomieścić ok.
3 tys. wystawców oraz 100 tys. mkw. powierzchni wystawienniczej.
www.budma.pl