POWIATOWY URZĄD PRACY UMOWA Nr …

Komentarze

Transkrypt

POWIATOWY URZĄD PRACY UMOWA Nr …
Załącznik nr 2
POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Świętojerska 1, 86-200 Chełmno, tel./fax: 56/ 686-00-41
www.pupchelmno.pl e-mail: [email protected]
Powiatowy Urząd Pracy
w Chełmnie
UMOWA Nr …
o przyznane grantu na utworzenie
stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego
zawarta w dniu ………………… w Chełmnie pomiędzy Starostą Chełmińskim, z upoważnienia którego
działa Z – ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie, zwany dalej „Urzędem”, a ……………….,
ul. ……………., … – …………, reprezentowanym przez ………………, zwanym dalej „Pracodawcą”,
o następującej treści:
§1
1.Urząd przyznaje Pracodawcy środki Funduszu Pracy zwane dalej „grantem”, na utworzenie stanowiska pracy
w formie telepracy w wysokości,00 zł (słownie: złotych) i przekazuje na wskazany przez niego rachunek
bankowy.
2.Grant zostanie wydatkowany przez Pracodawcę w terminie od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia….. na
utworzenie stanowiska pracy, zgodnie ze szczegółową specyfikacją wydatków do poniesienia w ramach grantu,
określoną w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
3.Środki Funduszu Pracy otrzymane, a niewydatkowane przez Wnioskodawcę w terminie określonym w § 1 ust.
2, podlegają zwrotowi w terminie 7 dni na rachunek Urzędu.
4. Pracodawca dokonuje zwrotu niewydatkowanych środków, o których mowa w ust. 3 bez wezwania Urzędu na
konto Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie nr 94948600050000066420000011.
5.Urząd może przedłużyć termin, o którym mowa w § 1 ust. 2, w przypadku, gdy za jego przedłużeniem
przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od pracodawcy.
6. W przypadku niedokonania zwrotu niewydatkowanych środków w terminie określonym w § 1 ust. 3, Urząd
może wezwać do zapłaty odsetek od kwoty zwrotu grantu w terminie i trybie określonym w wezwaniu.
§2
Pracodawca zobowiązuje się do:
1.Dostarczenia do tut. Urzędu dokumentu potwierdzającego datę wpływu na rachunek bankowy Pracodawcy
otrzymanego grantu, w terminie 5 dni od dnia jego wpływu.
3.Wydatkowania otrzymanego grantu zgodnie ze szczegółową specyfikacją wydatków do poniesienia
w ramach grantu, o której mowa w § 1 ust. 2, w terminie od dnia zawarcia umowy do ………….
4. W terminie do…………… złożenia w tut. Urzędzie rozliczenia grantu w kwocie brutto - na druku
stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
5. Złożenia do tut. Urzędu w formie pisemnej informacji o przygotowanym miejscu pracy w terminie
do………….
§3
1. Pracodawca utworzy …. stanowisko pracy w formie telepracy do dnia….....r., zatrudniając na nim do dnia
……………..r. skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie bezrobotnego rodzica powracającego
na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego
opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania
opieki nad osobą zależną.
2. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie skieruje do Pracodawcy w ramach grantu bezrobotnego, spełniającego
wymagania i posiadającego kwalifikacje zgodnie z wnioskiem Pracodawcy o zawarcie niniejszej Umowy,
jednak nie wcześniej niż po złożeniu prze pracodawcę rozliczenia i informacji o przygotowanym miejscu pracy.
3. Pracodawca zatrudni skierowanego bezrobotnego na okres 12 miesięcy, na podstawie umowy o pracę
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pracodawca zatrudni skierowanego bezrobotnego na okres 18 miesięcy, na podstawie umowy o pracę w
połowie wymiaru czasu pracy.
4. Zatrudniony bezrobotny wykonywać będzie pracę na następującym stanowisku pracy:
- ………………... w miejscu …………………
5. Pracodawca w terminie do dnia ………. r. złoży w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie kopię zawartej
umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym.
§4
Pracodawca zobowiązuje się do:
1. Utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy do dnia…….
2.Utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu
pracy na utworzonym stanowisku pracy, na podstawie umowy o pracę.
(utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy,
na podstawie umowy o pracę)
3.Utrzymania przez okres co najmniej 12 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznanym
grantem.
(Utrzymania przez okres co najmniej 18 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznanym
grantem)
4. Złożenia kopii zawartej umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym w terminie do dnia …………..
5. Złożenia rozliczenia oraz dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy w terminie do dnia
……….., na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
6.Udostępniania na żądanie Urzędu wszelkiej dokumentacji związanej z wykonaniem zapisów niniejszej
umowy.
7.Umożliwienia przeprowadzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie kontroli realizacji
Umowy oraz udzielania informacji i wyjaśnień w tym zakresie.
8.Niezwłocznego informowania Urzędu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni o wypadkach wcześniejszego
rozwiązania umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym oraz o zmianach w zawartej z bezrobotnym umowie
o pracę oraz przekazania odpowiednio kopii świadectw pracy lub kopii dokumentu wprowadzającego zmiany
w zawartej z bezrobotnym umowie.
9. Niezwłocznego poinformowania Urzędu w przypadku, gdy bezrobotny nie zgłosi się do wykonywania pracy.
10.Zwrotu grantu, o którym mowa w § 1 ust. 1 wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania
grantu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu, w przypadku:
a) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, zaświadczeń, informacji,
b) naruszenia innych warunków umowy.
11. Zwrotu grantu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu:
- w kwocie proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych
bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu, w przypadku
niespełnienia warunków, o których mowa w § 3 ust. 3 lub niniejszej umowy.
- w kwocie proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych
bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu, w przypadku odmowy
przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy
- w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu – w przypadku wykorzystania
grantu niezgodnie z umową lub jego niewykorzystania.
§5
1.W przypadku nieutrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego o którym mowa w § 3 ust. 3,
Pracodawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadamia Urząd o tym fakcie w formie
pisemnej oraz przekazuje kopię świadectwa pracy.
2. W przypadku nieutrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez wymagany okres pracodawca
dokonuje zwrotu grantu, w kwocie proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach
pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu,
w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.
3. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy
o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy
skierowanego bezrobotnego przed upływem okresu odpowiednio 12 lub 18 miesięcy, o którym mowa w ust. 4,
Urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
4. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca
zwraca grant w kwocie proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy
skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu, w terminie
30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego
bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca grantu za okres
zatrudniania skierowanego bezrobotnego.
5. Przerwa w zatrudnieniu kolejnej osoby bezrobotnej na utworzonym stanowisku pracy spowoduje wydłużenie
okresu utrzymania przedmiotowego stanowiska.
6. Wykorzystanie grantu niezgodnie z umową, lub jego niewykorzystanie powoduje obowiązek zwrotu grantu
wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
wezwania Urzędu.
§6
1. Formą zabezpieczenia zwrotu przez Pracodawcę grantu przyznanego na utworzenie stanowiska pracy
w formie telepracy jest ……
§7
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie zastrzega sobie prawo kontroli warunków określonych w zakresie
obowiązywania niniejszej Umowy.
§8
1. W wypadku nieprzestrzegania przez Pracodawcę warunków niniejszej Umowy lub złożenia niezgodnych
z prawdą oświadczeń lub zaświadczeń, informacji, Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie może rozwiązać
zawartą Umowę w trybie natychmiastowym oraz zobowiązać Pracodawcę do zwrotu całości lub części
przyznanego grantu wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia otrzymania grantu, w terminie 30 dni od
dnia doręczenia wezwania Urzędu.
§9
1. Grant jest udzielany zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis w rozumieniu
przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z 24.12.2013,
str. 1), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L
352z 24.12.2013, str. 9) lub rozporządzeniu Komisji (UE) NR 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis w sektorze
rybołówstwa i akwakultury(Dz.U.UE.L.2014.190.45).
2. Pracodawca korzystający z pomocy na podstawie umowy zawartej z Urzędem jest zobowiązany do
Przechowywania dokumentacji pozwalającej sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami
rozporządzenia wskazanego w ust. 1 przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy:
1) kodeksu cywilnego,
2) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 674 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
§ 11
Spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd Rejonowy w Chełmnie.
§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Pracodawca.
……………………….
(Pracodawca)
…………………………
(Dyrektor PUP w Chełmnie)
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Umowy przyznanie grantu na utworzenie stanowiska
pracy w formie telepracy dla skierowanych bezrobotnych
Szczegółowa specyfikacja wydatków dotyczących utworzenia
stanowiska pracy w formie telepracy
Stanowisko
pracy
Rodzaj wydatków
Stan rzeczy
Kwota środków FP, do
wysokości której wydatek
będzie podlegał
rozliczeniu
00.000,00zł
………………………………..
podpis Pracodawcy
……………………………………..
podpis Dyrektora PUP
ZAŁĄCZNIK nr 2 do Umowy przyznanie grantu na utworzenie stanowiska
pracy w formie telepracy dla skierowanych bezrobotnych
ROZLICZENIE – ZESTAWIENIE KWOT WYDATKOWANYCH
W RAMACH GRANTU NA TELEPRACĘ
Dane Pracodawcy składającego oświadczenie:
…………………………………………………..
Nazwa lub imię i nazwisko Pracodawcy
…………………………………………………..
Adres siedziby lub adres zamieszkania
…………………………………………………..
REGON lub w przypadku osoby fizycznej PESEL
W związku z zawartą Umową nr _ _ _ _ o przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy dla
skierowanych bezrobotnych z dnia _ _ _ _ 2014 r. przedkładam zestawienie kwot wydatkowanych od dnia
zawarcia Umowy do dnia utworzenia stanowiska pracy w formie telepracy.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Przedmiot zakupu
Nr faktury
i pozycja z faktury
Data
zakupu
Kwota
wydatku
brutto
21
22
23
24
25
26
27
28
SUMA
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych informacji – art. 233 k.k. – oświadczam,
że informacje zawarte w niniejszym rozliczeniu i oświadczeniu są zgodne z prawdą.
…………………………………..
(miejscowość i data)
Do rozliczenia załączam:
1………………………………………………
2………………………………………………
3………………………………………………
4………………………………………………
…………………………………….
(podpis i pieczątka Pracodawcy)