pobierz - BIP Krzymów

Komentarze

Transkrypt

pobierz - BIP Krzymów
Uchwała Nr V/31/2015
Rady Gminy Krzymów
z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Krzymów do stowarzyszenia Lokalna Organizacja
Turystyczna „Marina”.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 i pkt. 19, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1
ustawy z dnia 25.06.1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 62, poz.
689 z późn. zm) uchwala się co następuje:
§1
Rada Gminy Krzymów wyraża wolę przystąpienia Gminy Krzymów do Lokalnej Organizacji
Turystycznej „Marina” jako członek Stowarzyszenia, w tym uiszczania rocznych składek
członkowskich na zasadach określonych w statucie.
§2
Do reprezentowania Gminy w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina” upoważnia się
Wójta Gminy Tadeusza Jankowskiego, któremu przysługuje uprawnienie do udzielania
dalszych pełnomocnictw do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzymów.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Mazur
Uzasadnienie
Gmina Krzymów położona jest w powiecie konińskim i graniczy z miastem Konin. Obszar
gminy wynosi 92,6 km2 i zamieszkiwany jest przez ok. 7700 mieszkańców. Część północna
leży w dolinie Warty i jest objęta formą ochrony przyrody w ramach sieci Natura 2000 obszar
specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia) - Dolina Środkowej Warty (Kod obszaru:
PLB300002). Część południową obejmuje Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu na
terenie którego zlokalizowany jest Rezerwat Przyrody Złota Góra. Teren gminy zalesiony jest
nierównomiernie, największe i najbardziej atrakcyjne kompleksy leśne występują głównie w
obrębie Pagórków Złotogórskich, odznaczają się dużym zróżnicowaniem typów
siedliskowych i starym drzewostanem. Teren ten charakteryzują wspaniałe warunki dla
grzybiarzy, cyklistów poruszających się na rowerach górskich, biegaczy i chodziarzy oraz
osób uprawiających Nordic Walking. Gmina posiada dobrze rozwiniętą bazę gastronomiczną
(3 restauracje, 1 gościniec i 4 bary). Miejsca noclegowe oferowane są przy restauracjach,
które oferują łącznie 26 miejsc noclegowych. Na terenie gminy funkcjonują 3 gospodarstwa
agroturystyczne mogące przyjąć 37 turystów, które oferujące liczne atrakcje.
Na terenie gminy znajduje się Rezerwat Przyrody Złota Góra, który został prawnie objęty
ochroną Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 14 czerwca 1996 r. Celem ochrony jest zachowanie elementów krajobrazowych i
przyrodniczych wzgórza Złota Góra, o wysokości bezwzględnej 187 m n.p.m., najwyższego
wzniesienia byłego woj. konińskiego, położonego na wysoczyźnie Tureckiej. Wzgórze
porośnięte jest lasem dębowym i mieszanym, przy czym występuje tu kwaśna dąbrowa.
Znaczny udział sosny i jałowca decyduje o dużych walorach zdrowotnych tego terenu.
Masyw Złotej Góry jest tradycyjnym miejscem wielu wycieczek z Konina, Koła i Turka. Ze
wzgórza rozpościerają się piękne widoki na okolice, zwłaszcza w kierunku doliny Warty.
Przez szczyt wzniesienia przebiegają znakowane szlaki turystyczne. Prowadzą one
w kierunku zachodnim do Starego Miasta, a w kierunku południowo-wschodnim przez
Wyszynę i Tarnowski Młyn do Turku. Niewielka odległość od Konina, dogodny dojazd
rowerem i samochodem niemal bezpośrednio do rezerwatu oraz możliwość skorzystania z
pieszej wędrówki jednym z 2 szlaków turystycznych wiodących na Złotą Górę (żółtym lub
niebieskim) sprawiają, że rezerwat i jego obrzeża są przez ludność dosyć silnie penetrowane.
W ostatnim czasie infrastruktura gminy wzbogaciła się o dwie wieże widokowe – jedna
zlokalizowana jest na Złotej Górze, a druga w miejscowości Paprotnia.
Gmina Krzymów stała się miejscem wypoczynku jednodniowego i weekendowego dla
mieszkańców regionu konińskiego oraz turystów z innych regionów przyjeżdżających w
okolice Konina. Współpraca z Lokalną Organizacją Turystyczną „Marina” pozwoli dotrzeć z
informacją i ofertą do większej ilości potencjalnych osób, które mogą zregenerować swoje
siły oraz przyczynią się do wskazania gminy Krzymów jako miejsca do którego warto
wracać.