Uchwała Nr

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Nr
Uchwała Nr ....... .......... 2015
Rady Miasta Ustka
z dnia ................ 2015r.
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację
zadań w postaci organizacji XII Usteckiego Festiwalu Filmów
Amatorskich UFF(o)A 2015 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości
w formie dotacji celowej.
Na podstawie:
art. 10 ust.2 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 219
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.
z 2013r., poz. 885 ze zm.)
Rada Miasta Ustka uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wyraża się wolę udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadań
w postaci organizacji XII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF (o) A 2015 oraz
Pomorskiego Biegu Niepodległości.
2. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto
Ustka na 2015 rok w wysokości 6.500 zł.
§ 2.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w umowie pomiędzy
Gminą Miasto Ustka a Powiatem Słupskim, której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ustka.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wnioskodawca
Burmistrz Miasta Ustka
Załącznik do Uchwały
Nr …../…/2015
Rady Miasta Ustka
z dnia ….. lutego 2015r.
UMOWA
Zawarta w dniu ............marca 2015r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka
reprezentowaną przez
Burmistrza Miasta Ustka
Jacka Graczyka
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta
Urszuli Pietrasiewicz
a
Powiatem Słupskim reprezentowanym przez
Starostę Powiatu Słupskiego
Zdzisława Kołodziejskiego
Wicestarostę Powiatu Słupskiego
Rafała Konona
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu
Jadwigi Janickiej
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania w postaci organizacji XII
Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2015 oraz Pomorskiego Biegu
Niepodległości w formie dotacji celowej.
§ 1.
1. Gmina Miasto Ustka zobowiązuje się do przekazania pomocy finansowej w formie dotacji
celowej Powiatowi Słupskiemu na organizację zadań w postaci XII Usteckiego Festiwalu Filmów
Amatorskich UFF(o)A 2015 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości organizowanego przez
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce przy ul. Bursztynowej 12, prowadzony
przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w wysokości 6.500,- zł ( słownie: sześć tysięcy pięćset
złotych ).
2. Należność określona w ust. 1 będzie przekazana jednorazowo przelewem na konto :
04 9315 0004 0050 6834 2000 0010 w terminie do dnia 15 kwietnia 2015r.
3. Rozliczenie z dotacji celowej nastąpi w ciągu miesiąca od dnia wykonania zadań, lecz nie
później niż do 31 grudnia 2015r. poprzez przedłożenie sprawozdania z realizacji zadania,
zawierającego spis kosztów wraz z fakturami i rachunkami.
§ 2.
1. Powiat Słupski zobowiązany jest przeznaczyć otrzymane środki wyłącznie na cel
określony w § 1.
2. Przekazane środki finansowe podlegają zwrotowi w następujących wypadkach:
- wykorzystania przekazanej kwoty na cel inny niż określony w § 1,
- niewykorzystania środków.
3. Niewykorzystane lub wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem środki podlegają
zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej dla zaległości podatkowych
w terminie 14 dni od rozliczenia dotacji, jednak nie później niż do 14.02.2016r.
§ 3.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 4.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i
ustawy o finansach publicznych.
§ 5.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 6.
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: z czego dwa dla Powiatu Słupskiego i
dwa dla Gminy Miasto Ustka.
Powiat Słupski:
Gmina Miasto Ustka:
Uzasadnienie
1). Istniejący stan prawny i faktyczny.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594
ze zm.) Gmina Miasto Ustka w drodze współdziałania między jednostkami samorządu
terytorialnego w budżecie miasta na 2015r. zaplanowała dotację celową na dofinansowanie XII
Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF (o)A 2015 oraz Pomorskiego Biegu
Niepodległości”. W związku z powyższym należy zawrzeć umowę
z Powiatem Słupskim w
celu przekazania dotacji.
2) Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym.
W latach poprzednich dotację przekazywano na podstawie umowy.
3). Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe.
Niniejsza uchwała spowoduje wydatkowanie z budżetu miasta na 2015r. kwotę 6.500 zł
(słownie: sześć tysięcy pięćset złotych ). Organizowany Festiwal Filmów Amatorskich będzie
promował oraz popularyzował ruch amatorski wśród społeczeństwa, wyróżni filmy o głębokim
przekazie humanitarnym, krzewiące i zwracające uwagę na problemy nurtujące współczesną
młodzież. ,,Pomorski Bieg Niepodległości” wpłynie na aktywne uczestnictwo w życiu sportowym
Ustki, profilaktykę i ochronę zdrowia.
4). Skutki finansowe
Środki na realizację uchwały zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Ustka na 2015r.