Regulamin Giełdy Maszyn Używanych

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Giełdy Maszyn Używanych
Regulamin Giełdy Używanych Maszyn i Urządzeń
[ zwanej dalej ”Giełdą”]:
I. Definicje
1. Sico – firma Sico Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniszewskiej
10, 03-230 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031697, NIP: 526-24-70-011, REGON:
016403381, kapitał zakładowy: 1.960.000 PLN, opłacony w całości.
2. Giełda – część serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.sico.pl , która
jest zarządzana przez Sico i za pomocą której Sprzedający dostają możliwość
prezentowania swoich ogłoszeń;
3. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) Użytkownika i
osoby reprezentującej Użytkownika, dostarczone przez Użytkownika;
4. Ogłoszenie – zamieszczone przez Sprzedającego ogłoszenie dotyczące sprzedaży
używanej maszyny lub urządzenia drukującego, które oferowane jest przez
Sprzedającego;
5. Towary - rzeczy, które mogą być przedmiotem oferty Sprzedającego. Zgodnie z
niniejszym Regulaminem mogą to być wyłącznie maszyny lub urządzenia drukujące;
6. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z jego późniejszymi zmianami w aktualnie
obowiązującej wersji;
7. Sprzedający - użytkownik Giełdy Sico, który zgłosił przynajmniej jedno Ogłoszenie.
Sprzedającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca co najmniej jedno ogłoszenie na
stronie www.sico.pl
8. Użytkownik – osoba, która zarejestrowała się na Giełdzie i skorzystała z ogłoszenia
na niej zamieszczonego.
II. Postanowienia ogólne
9. Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady i warunki, na jakich Użytkownicy
mogą korzystać z Giełdy .
10. Giełda ma na celu umożliwienie podmiotom posiadającym lub poszukującym
używanych maszyn i urządzeń do druku do umieszczania bądź pobierania informacji
o interesujących lub poszukiwanych towarach.
2.
III. Rejestracja na Giełdzie
1
1. W celu uzyskania statusu Użytkownika konieczne jest dokonanie jednorazowej,
bezpłatnej rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie
www.sico.pl w zakładce „Giełda”. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny
podając swoje Dane Osobowe.
2. W celu potwierdzenia rejestracji na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail
Użytkownik otrzymuje wiadomość zwrotną. Po otrzymaniu wiadomości
potwierdzającej zgłoszenie, oferta Użytkownika jest zamieszczana na Giełdzie.
3. Sico zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji lub jej przerwania na każdym
etapie bez podania przyczyny.
4. Dokonując rejestracji na Giełdzie Użytkownik podporządkowuje się postanowieniom
niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na jego treść.
5. Dokonując Rejestracji Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, iż ma
świadomość ograniczeń technicznych związanych z działalnością Giełdy dostępnej
poprzez Internet, a tym samym akceptuje możliwość wystąpienia różnego rodzaju
nieprawidłowości technicznych związanych z działaniem Giełdy. W związku z tym
Użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec Sico za szkody powstałe u
Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Giełdy. Sico nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym w szczególności takie, które mogą
powstać w wyniku:
działań wykonywanych przez Użytkownika, które mogą być inspirowane przez
informacje umieszczone na Giełdzie;
niemożności korzystania z Giełdy (w całości lub części) i / lub innych uszkodzeń lub
awarii Giełdy lub systemu wspomagającego;
nieprawidłowych, niepełnych lub nieaktualnych informacji na Giełdzie;
błędów w oprogramowaniu Giełdy lub systemu wspomagającego;
bezprawnego korzystania z Giełdy przez osobę trzecią.
3.
IV. Ogłoszenia
1. Ogłoszenia mogą być zgłaszane tylko przez zarejestrowanych Użytkowników.
2. Zamieszczanie standardowych ogłoszeń jest bezpłatne.
3. Ogłoszenie standardowe jest aktywne od 3 do 30 dni od chwili dodania (długość
aktywności określa Sprzedający w formularzu dodawania nowego ogłoszenia).
4. Ogłoszenia są przechowywane w bazie danych przez rok od daty ich dodania.
5. Treść Ogłoszenia (w tym materiały foto) nie mogą posiadać oznaczeń Użytkownika
oraz innych podmiotów prawnych (poza producentem przedmiotu Ogłoszenia).
2
6. Zabrania się wpisywania w treści Ogłoszeń adresów email, stron www i innych
odnośników nie związanych z Giełdą i administratorem Sico, a także ogólnych ofert
firm i ogłoszeniodawców.
7. Sico zastrzega sobie możliwość wprowadzenia opłat za zgłaszanie Ogłoszeń lub za
inne formy wzmacniające przekaz marketingowy Ogłoszeń na Giełdzie. O wszelkich
opłatach Użytkownik będzie informowany przed dokonaniem zgłoszenia lub
modyfikacji Ogłoszenia.
8. Sico zastrzega sobie możliwość, aby w dowolnym momencie bez podania przyczyny:
usunąć Ogłoszenie;
zmodyfikować treść Ogłoszenia;
usunąć powiązane z Ogłoszeniem media (w tym materiały foto lub video);
ograniczyć lub zablokować dostęp poszczególnym Użytkownikom do Giełdy, w
szczególności jeśli podejmują oni działania mogące mieć negatywny wpływ na
Giełdę, konta innych Użytkowników lub renomę firmy Sico Polska sp. z o.o.
4.
V. Odpowiedzialność
1. Sico podejmuje wszelkie racjonalne działania mające na celu zabezpieczenie
systemów Giełdy przed utratą danych, nielegalnym ich pobraniem i innym działaniom
w jakiejkolwiek formie, mogącym stanowić niezgodne z prawem działanie osób
trzecich. Sico wdraża i aktualizuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne,
przy uwzględnieniu obecnego stanu technologii.
2. Sico nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwy lub opóźnienia w
działaniu Giełdy powstałe na skutek awarii technicznych po stronie dostawców
technologii informatycznych służących działaniu Giełdy, w tym w szczególności
dotyczące dostępności lub przepustowości sieci informatycznej. Sico nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności za czytelność lub poprawność ogłoszeń,
skuteczność doręczeń e-maili wysyłanych na adresy e-mail Użytkowników ujawnione
na Giełdzie, a także innych kwestii technicznych mogących mieć wpływ na
prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszonych Ogłoszeń.
3. Sico nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe funkcjonowanie Giełdy, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym
nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w
tym siły wyższej.
4. Sico nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu podatków i innych opłat lub danin
publicznoprawnych, do których zapłaty zobowiązany może być Użytkownik w
związku z korzystaniem z Giełdy.
3
5. Sico nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za utratę danych, uszkodzenie
plików, nielegalny dostęp do komputerów i plików, wirusy rozprzestrzeniające się za
pośrednictwem Giełdy lub innych programów i plików niezgodnych z prawem oraz
innych niebezpieczeństw, które mogą pojawić się na Giełdzie bez wiedzy Sico.
6. Strona Sico może zawierać linki do innych stron internetowych. Sico nie sprawuje
kontroli i nie ma wpływu na treść i funkcjonalność takich stron internetowych i nie
ponosi w tym zakresie jakiejkolwiek odpowiedzialności.
7. Sico nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Użytkowników
warunków niniejszego Regulaminu.
8. Sico nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści
ogłoszenia przez Sprzedającego nieprawdziwych lub niepełnych danych, jak również
za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie Ogłoszeń
zamieszczonych na Giełdzie.
9. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania polityki prywatności Giełdy.
10. Jakakolwiek odpowiedzialność Sico wynikająca lub mogąca wyniknąć z działalności
Giełdy i niniejszego Regulaminu jest wykluczona.
5.
VI. Dane Osobowe
1. Poprzez udostępnienie Danych Osobowych w toku Rejestracji lub korzystania z
Giełdy, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych Sico Danych
Osobowych przez Sico oraz inne podmioty współpracujące z Sico przy prowadzeniu
Giełdy w celach:
sprawdzania i weryfikacji Użytkownika;
podejmowania czynności mających na celu umożliwienie kontaktu przedstawicieli
Sico z Użytkownikiem;
podejmowania działań promocyjnych i marketingowych dotyczących Giełdy w formie
poczty tradycyjnej, komunikacji elektronicznej (newslettery), wiadomości tekstowych,
połączeń telefonicznych i innych form marketingowych, jakie mogą być stosowane
przez Sico;
sporządzania analiz i statystyk.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Sico. Podanie danych ma charakter
dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich
danych oraz możliwość ich poprawienia.
3. W przypadku zmiany właściciela lub podmiotu zarządzającego Giełdą Użytkownik
wyraża zgodę do przekazania swoich Danych Osobowych nowemu właścicielowi lub
zarządzającemu Giełdą.
4
4. Użytkownik oświadcza i gwarantuje dokładność, kompletność i prawdziwość Danych
Osobowych dostarczonych za pośrednictwem Giełdy. W przypadku gdy Dane
Osobowe danego Użytkownika ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do
poinformowania Sico o tych zmianach.
6.
VII. Zmiana Regulaminu
1. Sico zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu, w tym czasowego zawieszenia działalności Giełdy.
2. Sico zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji niniejszych postanowień
Regulaminu. Zmiany takie wchodzą w życie z chwilą ich ujawnienia na Giełdzie.
7.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Do niniejszych postanowień Regulaminu stosuje się prawo polskie.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Regulaminu zostaną unieważnione lub okażą się
bezskuteczne, Sico ustali nowe postanowienia w ich zastępstwie odpowiadające w
możliwie największym zakresie intencjom unieważnionych lub bezskutecznych
zapisów.
4. Niniejszy Regulamin jest sporządzony w języku polskim, który jest wyłącznym
oficjalnym językiem dla Ogólnych Warunków Giełdy. W przypadku rozbieżności
między wersjami językowymi Regulaminu, pierwszeństwo przyznaje się polskiej
wersji językowej.
5. Wszelkie spory wynikające lub mogące wyniknąć w związku z treścią lub
stosowaniem Regulaminu podlegają rozpoznaniu przez miejscowo właściwy sąd
powszechny dla siedziby Sico.
5