Kup i sprzedaj

Komentarze

Transkrypt

Kup i sprzedaj
Kup i sprzedaj
90
m i n u t
Cel
Zrozumieć prawa popytu i podaży.
Metody i formy pracy
Gra symulacyjna.
Materiały i warunki realizacji
Należy przygotować w klasie wolne miejsce, czyli “rynek”, na którym
uczniowie będą zawierali transakcje kupna-sprzedaży. W trakcie ćwiczenia jest dosyć głośno - warto uprzedzić o tym innych nauczycieli. Można poprosić dwóch lub trzech uczniów do pomocy przy wydawaniu kart
kupna i sprzedaży oraz zapisywaniu dokonanych transakcji na zbiorczym
zestawieniu wyników transakcji.
Przebieg zadania
Jest to symulacja zachowań kupujących i sprzedających śliwki węgierki na
wolnym rynku. Uczniowie, pełniąc role kupujących i sprzedających, zawierają transakcje i proponują różne poziomy cen. W efekcie dochodzi do ustalenia ceny równowagi.
Przebieg gry
Część I Podziel klasę na dwa równoliczne zespoły, kupujących i sprzedających,
a także rozdaj stosowne wykazy transakcji. Gra przebiegać będzie w 3 rundach po 8 minut. W trakcie każdej rundy uczniowie losują pocięte karty
(Karty Kup-sprzedaj), wpisują cenę z karty do swojego wykazu transakcji,
po czym szukają partnera do zawarcia transakcji. Kiedy kupujący uzgodni
cenę ze sprzedającym, notują ją w swoich wykazach, podając jej wysokość
osobie zapisującej na zbiorczym zestawieniu wyników, następnie wymieniają karty na nowe. Jeśli uczeń nie zawrze transakcji, cenę na karcie wpisuje
jako swoją stratę, po czym ma prawo wymienić kartę na nową.
Na minutę przed końcem rundy możesz uprzedzić uczniów o upływającym
czasie, aby mogli sfinalizować zawierane transakcje.
1
Ekonomia stosowana
Po zakończeniu każdej rundy uczniowie podsumowują zawarte transakcje, obliczając osiągnięte zyski lub
straty, po trzeciej rundzie obliczają wyniki z trzech rund.
Część II
Przeprowadź dodatkową, czwartą rundę, w której uczestniczy tylko połowa sprzedających, przy czym
uczniowie nie zapisują wynegocjowanych cen - informując o nich jedynie zapisującego transakcje na
zbiorczej tabeli. Ta runda trwa 5 minut.
Część III
W piątej rundzie z kolei zredukuj do połowy liczbę kupujących. Dalszy ciąg przebiega tak samo jak w rundzie czwartej.
Podsumowanie
Zwróć uwagę na liczbę transakcji dokonanych po różnych cenach i spytaj uczniów, dlaczego najwięcej z nich zawarto po jednej cenie - dotyczy to trzech pierwszych rund. Jak uczniowie tłumaczą zmiany cen w rundach czwartej i piątej?
Uczniowie poznają zestawienie wszystkich kart dostępnych w grze, aby na ich podstawie przygotować na następne spotkanie wykresy ilości śliwek kupowanych i sprzedawanych po danych cenach.
Warto zapytać uczniów o ich wrażenia. Czy gra im się podobała, czy zauważyli, jakie było zachowanie
klientów i kupców, czy coś zmieniliby w jej przebiegu?
Na następnej lekcji
Wprowadź pojęcia ekonomiczne, takie jak: wielkość popytu, zestawienie popytu, cena równowagi
itp. (możesz posłużyć się kartami „Krzywa popytu”, „Krzywa podaży”, „Cena równowagi rynkowej”).
Wielkości figurujące na kartach odnoszą się do tych występujących w grze, dlatego uczniom łatwiej
będzie zapamiętać i zrozumieć różnice.
W przypadku rund czwartej i piątej można uzasadnić wprowadzenie ograniczeń w liczbie sprzedających i kupujących, np. nieurodzaj spowodował zmniejszenie ilości śliwek na rynku lub też odkryto
szczególne właściwości lecznicze gruszek i konsumenci kupują więcej gruszek, a mniej śliwek (karty
„Przesunięcie krzywej pp” i „Przesunięcie krzywej pd”).
Oczekiwane osiągnięcia ucznia
Uczeń:
s omawia mechanizm funkcjonowania rynku,
s wyjaśnia prawa popytu i podaży,
s wyjaśnia pojęcie równowagi rynkowej.
2