Regulamin

Komentarze

Transkrypt

Regulamin
PZLA Liga Juniorów
o Puchar Stanisława Szyszły 2016
R
E
G
U
L
A
M
I
N
1. Kierownictwo
Polski Związek Lekkiej Atletyki
2. Termin, miejsce i organizator
I rzut:
II rzut:
21-22 maja 2016
17 września 2016 (finał – I LIGA)
W rozgrywkach ligowych mogą uczestniczyć drużyny klubów będących członkami WZLA, posiadające ważne
i opłacone na rok 2016 licencje klubowe, które zostaną zgłoszone do PZLA do dnia 5 kwietnia 2016.
W I rzucie zespoły startują w grupach ustalanych przez PZLA liczących nie mniej niż po 8 zespołów.
Organizatorów (na podstawie przesłanych ofert) oraz podział na grupy ustala Komisja Sportowo-Techniczna
PZLA i ogłasza na stronie internetowej PZLA.
3. Program
K: 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, chód 5000 (bieżnia), 2000prz, 100pł, 400pł, 4x100, 4x400, wzwyż, tyczka w dal,
trójskok, kula, dysk, młot, oszczep, oraz dodatkowo dla juniorek młodszych - 100pł, kula (3), młot (3),
oszczep (500)
M: 100, 200, 400, 800, 1500, 3000-jesień, 5000-wiosna, 110pł, 400pł, 2000prz, chód 10000 (bieżnia), 4x100, 4x400,
wzwyż, tyczka, w dal, trójskok, kula, dysk, młot, oszczep oraz dodatkowo dla juniorów młodszych: 110pł, 400pł,
kula (5), dysk (1.5), młot (5), oszczep (700).
4. Warunki uczestnictwa
Każdy klub będący członkiem WZLA i posiadający ważną licencję może wystawić 25 osób (urodzonych
w latach 1997-2000) do konkurencji indywidualnych, oraz po jednej sztafecie na każdym dystansie.
W biegach sztafetowych mogą brać udział również zawodnicy urodzeni w latach 2001-2002.
W jednej konkurencji klub może wystawić najwyżej 4 osoby w 1 zespole (konkurencje j.mł.: biegi przez płotki
oraz rzuty liczą się łącznie z konkurencjami juniorów).
Zawodnik ma prawo startu w 1 konkurencji indywidualnej oraz w 1 sztafecie lub tylko w 2 sztafetach.
Zawodnicy startujący tylko w sztafetach nie obciążają limitu drużyny.
Drużyny I ligi juniorów mogą wystawić dodatkowo w roku następnym po jednym zespole rezerwowym. Zespoły
rezerwowe nie maja prawa awansu do I ligi.
4. Sposób przeprowadzania zawodów
Zaleca się przeprowadzanie zawodów w 2 seansach (przed i po południu) lub w ciągu 2 dni.
We wszystkich konkurencjach biegowych rozgrywane są serie na czas. W konkurencjach technicznych,
z wyjątkiem skoków wzwyż i o tyczce, każdemu zawodnikowi przysługuje prawo do wykonania 4 prób.
5. Punktacja
Do punktacji zespołowej zalicza się po 25 najlepszych wyników łącznie ze sztafetami, punktowanych wg.
tabel PZLA. W przypadku rozegrania chodu na trasie do odczytania punktów do uzyskanych czasów należy
dodać odpowiednio 30 sek. (K) i 1 min. (M).
O kolejności miejsc w rozgrywkach decydują:
- w grupie finałowej I ligi - tylko wyniki uzyskane w finale
- o kolejności pozostałych zespołów decyduje ilość punktów uzyskanych w I rzucie
W przypadku braku dalszego rozstrzygnięcia o kolejności decyduje najlepszy punktowo wynik indywidualny.
Zespół zakwalifikowany do I ligi, który nie stanie na starcie II rzutu nie zostanie sklasyfikowany. W finale 2016
(tzw. I liga) wystartuje 16 najlepszych zespołów wyłonionych na podstawie ilości punktów
z rozgrywek regionalnych (21-22.05.2016)
6. Nagrody
Klub-zwycięzca zawodów finałowych I ligi uzyskuje tytuł Mistrza Ligi Juniorów oraz Puchar PZLA im Stanisława
Szyszły. Zespoły, które zajmą miejsca II i III otrzymują puchary.
7. Zasady finansowania
Koszty organizacji zawodów (w tym koszty delegacji sędziowskich i delegata technicznego PZLA) oraz
ekwiwalentów sędziowskich dla Komisji Odwoławczej ponosi organizator, koszty udziału ponoszą
uczestniczące kluby.
Wysokość opłaty startowej ustala organizator (dla I ligi jest ona obligatoryjna również w przypadku rezygnacji
z udziału i jej niezapłacenie spowoduje niedopuszczenie do rozgrywek roku następnego). Opłata nie może
być wyższa niż 150,- zł od zespołu (I liga – finał: 200,- zł).
Kluby wraz ze zgłoszeniem swojej drużyny do rozgrywek roku 2016
wnoszą opłatę na rzecz PZLA w wysokości 50zł.
Wpłat za udział w lidze juniorów należy dokonywać na konto PZLA:
Bank PEKAO SA O/ Warszawa 30 1240 6247 1111 0010 1836 8892
Nie wniesienie opłaty do PZLA do dnia 5.04.2016 oznacza rezygnację z udziału w lidze
8. Postanowienia ogólne
a)
zgłoszenia: obowiązuje wyłącznie system zgłoszeń elektronicznych, który wraz z instrukcją
zamieszczony jest pod adresem: http://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/. Przed I rzutem system
zgłoszeń otwarty jest od dnia 9.05.2016 r. do godz. 20.00 w dniu 19.05.2016 r. oraz odpowiednio przed
finałem od 5.09.2016 do 14.09.2016. Korektę zgłoszeń można dokonać nie później niż przed
rozpoczęciem konferencji technicznej u delegata technicznego PZLA.
Kopie zgłoszeń wysłanych do organizatora zawodów w chodzie sportowym, jeżeli jest rozgrywany
centralnie, muszą wpłynąć na 5 dni przed zawodami do biura PZLA.
b) konferencję techniczną przeprowadza się w czasie umożliwiającym przeprowadzenie weryfikacji
i właściwe przygotowanie zawodów. Na konferencji dokonuje się weryfikacji zgłoszeń, zatwierdza
program minutowy, ustala początkowe wysokości w skoku wzwyż i o tyczce
c) konferencja techniczna powołuje Komisję Odwoławczą składającą się z osób posiadających ważną
licencję sędziowską. Delegat techniczny PZLA wchodzi z urzędu do komisji odwoławczej
d) start nieuprawnionego zawodnika powoduje odjęcie zdobytych przez niego punktów (niezależnie od
sankcji dyscyplinarnych) od końcowej punktacji zespołu (punktów tych nie zastępuje się punktami
następnego zawodnika lub sztafety). Przy powtórnym udziale zawodnika nieuprawnionego następuje
wyeliminowanie zespołu na 1 rok z rozgrywek
e) przekroczenie limitu startowego (w zgłoszeniu drużyny) spowoduje skreślenie punktów za najlepszy
start, a w przypadku przekroczenia limitu indywidualnego wszystkich punktów tego zawodnika
f)
zespół, który nie uzyska w każdej rundzie co najmniej 15 punktowanych wyników (powyżej „0” pkt.),
nie zostanie oficjalnie sklasyfikowany
g) niewzięcie udziału w otwarciu, start w strojach innych niż klubowe, brak właściwych numerów
startowych, jest podstawą do zastosowania określonych regulaminem kar
h) organizator zobowiązany jest zapewnić elektroniczny pomiar czasu oraz właściwą obsadę sędziowską
i)
organizator zobowiązany jest przekazać delegatowi technicznemu PZLA:



j)
oryginały protokołów,
komunikat z zawodów,
oryginały zgłoszeń
organizator zawodów odpowiada za właściwą punktację rozgrywek w organizowanej grupie,
ewentualne protesty zainteresowanych dot. punktacji mogą być zgłaszane wyłącznie do
organizatora (z powiadomieniem delegata technicznego) w ciągu 3 dni od otrzymania komunikatu.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości punktacji organizator winien jest w ciągu 7 dni od
zawodów skorygować ewentualne błędy i powiadomić zainteresowanych oraz PZLA. W razie
niepoprawienia błędnej punktacji organizator naraża się na możliwość wykluczenia z rozgrywek
i niesklasyfikowanie klubu w danych rozgrywkach.