Regulamin Konkursu „WOLONTARIUSZ ROKU 2013”

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Konkursu „WOLONTARIUSZ ROKU 2013”
Regulamin Konkursu „WOLONTARIUSZ ROKU 2013”
I.
Postanowienia Ogólne:
1. Organizatorem konkursu „WOLONTARIUSZ ROKU” jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku – Zdroju.
2. Intencją organizatorów jest, aby tytuł „WOLONTARIUSZ ROKU” stał się prestiżowym
wyróżnieniem honorującym wolontariuszy podejmujących wolontarystyczną aktywność
na terenie Powiatu Buskiego i na rzecz mieszkańców Powiatu Buskiego. Tytuł ten będzie
przyznawany każdego roku.
3. Podstawowym kryterium nominowania kandydatów – wolonatriuszy do Konkursu jest definicja
wolontariusza zawarta w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (wraz z późn. zm., w tym z Ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), zgodnie z którą wolontariusz to: „osoba
fizyczna, która ochotniczo (dobrowolnie) i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na
zasadach określonych w ustawie angażując się w pracę na rzecz innych osób lub
instytucji/organizacji, wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie lub przyjacielskie
m.in. pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym będących podopiecznymi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w środowisku zamieszkania oraz ośrodków wsparcia
Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Placówek OpiekuńczoWychowawczych, pomoc w wyrównywaniu braków edukacyjnych dzieci i młodzieży
wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych, pomoc przy organizacji imprez okolicznościowych na
rzecz ww. grup społecznych, działania mające na celu promowanie zachowań profilaktycznych
w rodzinach zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym.
4. Podstawowymi
w
Ustawie
kryteriami
z
dnia
24
nominowania
kwietnia
kandydatów
2003
r.
o
do
Konkursu
działalności
pożytku
są:
zawarta
publicznego
i o wolontariacie (wraz z późn. zm., w tym Ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie) definicja podmiotów, na rzecz jakich wolontariusz może
wykonywać świadczenia na rzecz osób potrzebujących.
Definicje te i definicje tworzyć będą kontekst.
II.
Obowiązki organizatora konkursu:
1. Powołanie Kapituły Konkursu.
2. Promocja Konkursu.
3. Organizacja przebiegu Konkursu.
4. Przyjmowanie wniosków nominacyjnych, podział wniosków według wyznaczonych kategorii
Konkursu, przedstawienie wniosków Kapitule Konkursu.
5. Zapewnienie Kapitule miejsca i warunków do pracy.
6. Organizacja uroczystości przyznania tytułu i zakup statuetki.
III.
Tryb i warunki przyznawania tytułu:
1.
Ustanawia się tytuł „WOLONTARIUSZ ROKU” w kategorii – wolontariat indywidualny.
2.
Prawo do zgłaszania kandydatur do tytułu „WOLONTARIUSZ ROKU” przysługuje:

każdej osobie zamieszkałej na terenie powiatu buskiego,

każdemu wolontariuszowi działającemu z organizacjami pozarządowymi i/lub
instytucjami na rzecz mieszkańców powiatu buskiego.
3.
Prawo do zgłaszania kandydatur do tytułu „WOLONTARIUSZ ROKU” przysługuje:

każdej osobie zamieszkałej na terenie powiatu buskiego,

każdej organizacji pozarządowej działającej na rzecz mieszkańców powiatu buskiego,

Każdej instytucji publicznej działającej na terenie powiatu buskiego na rzecz
mieszkańców powiatu,

4.
Każdej
Każdemu wolontariuszowi działającemu na rzecz mieszkańców powiatu buskiego.
organizacji,
instytucji,
osobie
zgłaszającej
przysługuje
prawo
do
zgłoszenia
1 kandydata.
5.
Zgłaszający przygotowuje nominację na specjalnym formularzu wniosku nominacyjnego
stworzonym oddzielnie dla każdej nominacji.
6.
Formularz wniosku nominacyjnego stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Formularze
można również odebrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju,
al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko – Zdrój, pok. nr 10 lub na stronie internetowej
www.centrumbusko.pl
7.
Do
wniosku
mogą
być
dołączone
dodatkowe
dokumenty,
materiały
prezentujące
wolontarystyczną pracę nominowanych. Mogą to być np.: zdjęcia, filmy, pamiętniki, materiały
prasowe, wywiady, rekomendacje, opinie i inne.
8.
W przypadku, gdy zgłaszający nie korzysta bezpośrednio z pomocy wolontariusza, do formularza
nominacyjnego należy dołączyć opinię osoby bezpośrednio współpracującej z nominowanym
wolontariuszem.
9.
Każdą nominowana osobę należy zgłosić wypełniając dla niej oddzielny formularz zgłoszeniowy.
10. Wnioski nominacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
Al. Mickiewicza 27
28 – 100 Busko – Zdrój
Pok. nr 10
Ostateczny,
nieprzekraczalny
termin
składania
wniosków:
5
listopada
2013
do godz. 15:30
11. Dopuszcza
się
przesłanie
wniosków
nominacyjnych
pocztą
elektroniczną
na
adres:
[email protected] lub faxem na nr: 41 378 84 58, jednak podpisane oryginały wniosków
powinny zostać przesłane pocztą lub dostarczone osobiście. W tym przypadku terminem
nadesłania wniosku jest data wpłynięcia korespondencji elektronicznej lub faksu oraz data
złożenia/wpłynięcia podpisanego oryginału wniosku.
12. Wnioski nominacyjne nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
13. Wnioski nominacyjne niekompletne nie będą rozpatrywane.
14. Kapituła Konkursu przyznaje sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy indywidualnej
z nominowanym wolontariuszem.
15. Wniosek nominacyjny oraz załączone do wniosku materiały informacyjne są podstawowymi
dokumentami stanowiącymi materiał weryfikacyjny dla Kapituły Konkursu.
16. Kapituła jest organem oceniającym i przyznającym tytuł „WOLONTARIUSZ ROKU”
17. W skład Kapituły wchodzą osoby zaproszone przez organizatora.
18. Ogłoszenia wyników i wręczenie statuetki „WOLONTARIUSZ ROKU” odbędzie się podczas
uroczystości obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.
19. Organizatorzy Konkursu nie odsyłają zgłaszającym formularzy wniosków nominacyjnych, ani też
dołączonych do nich innych dokumentów/materiałów.
IV.
Zasady Pracy Kapituły Konkursu:
1. Kapituła składa się z 5 osób zgłoszonych przez organizacje pożytku publicznego, organizacje
społeczne i instytucje, przewodniczącym kapituły jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku – Zdroju, Kapituła ma personalny stały skład i w przypadku rezygnacji członka
Kapituły Komisja dobierze się innego członka.
2. Przed posiedzenie Kapituły
jej
członkowie zapoznają się
z Regulaminem
Konkursu
„WOLONTARUSZ ROKU”.
3. Podstawowymi
w pkt I.4.
kryteriami
oceny
stosowanymi
przez
Kapitułę
są
wytyczne
zawarte
4. W ocenie zgłoszonych kandydatów – wolontariuszy Kapituła Konkursu będzie brała pod uwagę
między innymi:

wpływ, jaki działanie/działania wolontariuszy wywarły na lokalna społeczność,

zaangażowanie wolontariusza w działania, których się podjęli,

partnerstwo i umiejętność współpracy.
5. W przypadku braku jednomyślności pomiędzy członkami Kapituły Przewodniczący Kapituły
zarządza głosowanie. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej 2/3 składu Kapituły.
6. Członek Kapituły nie bierze udziału w głosowaniu w przypadku jeśli głosowanie dotyczy
wolontariusza nominowanego przez niego lub organizację przez niego reprezentowaną.
7. Po zakończeniu prac Kapituły członkowie sporządzają protokół z posiedzenia zawierający
uzasadnienie dokonania wyboru Laureata Konkursu.
V.
Nagrody:
1. Statuetka „Wolontariusz Roku” 2013r.
2. Jednostronicowy artykuł o nagrodzonym Wolontariuszu w Tygodniku Ponidzia.
3. posadzenie drzewka na Alei Wolontariusza w Parku Zdrojowym.
VI.
Harmonogram Konkursu:
1. 18.03.2013r. – ogłoszenie Konkursu,
2. Do 04.11.2013r. – zgłaszanie i przyjmowanie wniosków nominacyjnych.
3. Do 12.11.2013r. – weryfikacja wniosków przez Kapitułę Konkursu, obrady Kapituły Konkursu.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu, Uroczysta Gala – wręczenie statuetki, odbędzie się podczas
obchodów Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego.
VII.
Postanowienia końcowe:
1. Rozstrzygnięcia konkursu są ostateczne.
2. Organizatorzy zapewniają, że dane osobowe zawarte w zgłoszeniach i sprawozdaniach
wykorzystywane będą wyłącznie na użytek konkursu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w Regulaminie przed każdą kolejną edycją Konkursu.