Alternatywna propozycja technologii wykonania ściany 2

Komentarze

Transkrypt

Alternatywna propozycja technologii wykonania ściany 2
Alternatywna propozycja technologii
wykonania ściany 2-warstwowej
z zastosowaniem materiałów YTONG
Do budowy ściany warstwowej oprócz tradycyjnych materiałów jak np. ceramika,
nadają się także bloczki z betonu komórkowego YTONG. Pozwalają wygenerować
oszczędności nie tylko na etapie budowania domu, ale przede wszystkim podczas jego późniejszej eksploatacji.
YTONG jest przede wszystkim
YTONG muruje się na cienką
go budynku w przypadku ścian
zdrowym materiałem, gdyż po-
spoinę poziomą (1÷3 mm). Pra-
z bloczków YTONG ENERGO gr.
wstaje z naturalnych surowców:
ce przebiegają znacznie szybciej
24 cm jest mniejsze, niż w przy-
piasku, wapna i wody oraz ce-
i czyściej, a wzniesiona ściana
padku ścian z ceramiki.
mentu. Dzięki temu jest on przy-
charakteryzuje się niezwykłą do-
jazny nie tylko dla zdrowia przy-
kładnością wymiarową i gładko-
YTONG ENERGO to materiał
szłych mieszkańców, ale także
ścią powierzchni.
nowej generacji. Gwarantuje on
dla środowiska naturalnego.
oszczędności nie tylko na etapie
YTONG to również szybkie i do-
Bloczki YTONG ENERGO o gr.
budowy domu, ale także podczas
kładne budowanie. Większość
24 cm to najcieplejszy dostępny
późniejszej eksploatacji. Takich
bloczków posiada uchwyty mon-
na rynku materiał do wznosze-
korzyści nie zagwarantuje Pań-
tażowe, które ułatwiają przeno-
nia ścian warstwowych. Swoje
stwu żaden inny materiał bu-
szenie elementów. Jest to istotne
znakomite właściwości cieplne
dowlany!
nie tylko dla ekipy wykonawczej,
zawdzięczają niskiej gęstości.
ale również dla inwestora, gdyż
Bloczki YTONG ENERGO o gr.
w praktyce oznacza to krótszy
24 cm wystarczy ocieplić jedynie
czas budowy.
sześciocentymetrową
G
YTON
warstwą
en
izolacji, aby uzyskać przegrodę
Bloczki YTONG posiadają rów-
spełniającą wymagania współ-
nież inną właściwość, pozwala-
czynnika U ≤ 0,30 [W/m2K].
erg o
jącą zaoszczędzić pieniądze już
na etapie murowania ścian. Jest
Ściany z bloczków YTONG ENER-
to łączenie na pióro i wpust. Dzię-
GO charakteryzują się bardzo
www.xella.pl
ki temu bloczki szczelnie do sie-
dobrą izolacyjnością termiczną.
www.budowane.pl
bie przylegają bez konieczności
Dzięki temu zapotrzebowanie
infolinia:
wykonywania spoiny pionowej.
na energię do ogrzania całe-
801 122 227 · 29 767 03 60
Materiał konstrukcyjny
Izolacja
Grubość [cm]
λ
Grubość [cm]
λ
Grubość
ściany [cm]
Współczynnik U
[W/m2K]
wskaźnik
%
YTONG ENERGO PP2/0,35
24
0,095
12
0,04
36
0,18
100
YTONG PP2/0,4
24
0,11
12
0,04
36
0,19
106
Bloczek

Podobne dokumenty