Regulamin Karty Klubu VERVA

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Karty Klubu VERVA
Regulamin Karty Klubu VERVA („Regulamin”)
1. Definicje
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z
kontekstu w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:
1.1.
ORLEN – Organizator Programu VITAY, Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7.
1.2.
Program VITAY - program lojalnościowy prowadzony przez ORLEN, którego
zasady określa Regulamin Programu VITAY.
1.3.
Regulamin Programu VITAY – regulamin określający zasady Programu
VITAY, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Programu
VITAY.
1.4.
Uczestnik - uczestnik Programu VITAY, który w trybie opisanym w
Regulaminie Programu VITAY przystąpił do tego Programu oraz otrzymał i
podpisał Kartę VITAY.
1.5.
Karta Klubu VERVA (lub „Główna Karta Klubu VERVA”)- jest to Karta główna
wydawana Uczestnikowi, uprawniająca do korzystania z określonych Korzyści
(Prezentów, Rabatów, Kuponów) zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz
Katalogiem Programu VITAY
1.6.
Karty Dodatkowe Klubu VERVA (lub „Karty Dodatkowe”) – są to Karty
wydawane do dyspozycji Posiadaczowi Karty Klubu VERVA. Karty dodatkowe
służą wyłączenie do gromadzenia Punktów na Saldzie Punktowym Karty
Klubu VERVA bez możliwości wymiany Punktów na Korzyści.
1.7 . Karta VITAY – jest to karta Uczestnika Programu VITAY, na podstawie której
wydaje się Kartę Klubu VERVA.
1.8.
Posiadacz – Uczestnik Programu VITAY, który w trybie opisanym w niniejszym
Regulaminie otrzymał i podpisał Kartę Klubu VERVA.
1.9.
Formularz Zgłoszeniowy Karty Klubu VERVA (lub „Formularz Zgłoszeniowy”) –
formularz, za pomocą którego Uczestnik zgłasza wolę otrzymania Karty Klubu
VERVA.
1.10. Korzyści – wszelkie świadczenia dostępne dla Posiadaczy Karty Klubu
VERVA na mocy niniejszego Regulaminu, określone w niniejszym
Regulaminie oraz Katalogu Programu VITAY, w tym Prezenty, Kupony i
Rabaty w rozumieniu Regulaminu Programu VITAY.
1.11. Katalog Programu VITAY (lub „Katalog”) - dokument określający listę
Prezentów oraz Kuponów oferowanych w Programie, listę towarów i usług, za
zakup których przyznawane są Punkty wraz z określeniem liczby
przyznawanych za zakup Punktów, a także listę Partnerów, zasady
przyznawania Punktów przez Partnerów, listę towarów lub usług Partnerów,
które Uczestnicy mogą nabywać z Rabatem, a także zasady przyznawania
przez Partnerów Rabatów na towary lub usługi. Katalog znajduje się na
Stronie Internetowej oraz na Stacjach Paliw
1.12. Stacje Paliw – stacje paliw biorące udział w Programie VITAY, oznakowane logo
VITAY. Lista stacji objętych Programem VITAY znajduje się na Stronie Internetowej;
1.13. Strona Internetowa – dedykowany serwis internetowy znajdujący się pod adresem
www.vitay.pl, na którym zarejestrowani Uczestnicy mogą korzystać z funkcji
samoobsługowych.
1.14. Infolinia – telefoniczne Centrum Obsługi Klienta, które pod wskazanymi numerami
telefonów udziela informacji o zasadach i ofercie Programu VITAY oraz przyjmuje
zgłoszenia dotyczące reklamacji.
Terminy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą, a nie zdefiniowane powyżej,
mają znaczenie nadane im w Regulaminie Programu VITAY.
II.
Otrzymanie Karty Klubu VERVA
2.1.
Posiadaczami Karty Klubu VERVA mogą stać się wyłącznie osoby będące
Uczestnikami Programu VITAY.
2.2.
Warunkiem uzyskania Karty Klubu VERVA jest:
a)
b)
c)
d)
uczestnictwo w Programie VITAY od co najmniej 3 miesięcy,
zakup co najmniej 30 litrów paliw VERVA w każdym z 3 kolejnych
miesięcy kalendarzowych z użyciem własnej Karty VITAY,
prawidłowe wypełnienie i złożenie na Stacji Paliw lub poprzez Stronę
Internetową Formularza Zgłoszeniowego Karty Klubu VERVA w ciągu
30 dni od jego udostępnienia. Formularz Zgłoszeniowy Karty Klubu
VERVA powinien zawierać: nr Karty VITAY, imię i nazwisko, płeć, adres
dla doręczeń (w tym doręczeń Prezentów), datę urodzenia, nr tel.
komórkowego.
nieuczestniczenie w Klubie Super VITAY.
2.3.
Po upływie każdego miesiąca kalendarzowego ORLEN będzie weryfikował
ilość litrów zakupionych przez Uczestników Programu VITAY w okresie 3
poprzedzających miesięcy kalendarzowych. ORLEN poinformuje Uczestników
spełniających warunki określone w pkt 2.2. o możliwości uzyskania Karty
Klubu VERVA przy okazji dokonywania przez Uczestnika transakcji na Stacji
Paliw z użyciem Karty VITAY oraz na Stronie Internetowej.
2.4.
Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu ORLEN zastrzega sobie
możliwość ustanowienia innego sposobu przyznania Karty Klubu VERVA na
zasadach określonych w odrębnych regulaminach. W takim przypadku zakres
zastosowania Regulaminu Karty Klubu VERVA określać będą właściwe
regulaminy odrębne.
2
2.5.
ORLEN zastrzega sobie prawo do zaprzestania informowania Uczestnika o
możliwości otrzymania Karty Klubu VERVA, pomimo spełnienia warunków, o
których mowa w pkt 2.1 oraz 2.2. niniejszego Regulaminu, w przypadku
Uczestnika, który nie skorzystał uprzednio co najmniej 3 razy z propozycji
uzyskania Karty Klubu VERVA.
2.6.
Kartę Klubu VERVA otrzyma Uczestnik uprawniony w myśl pkt 2.2.
niniejszego Regulaminu, jeżeli po poinformowaniu go, że spełnił warunki, o
których mowa w pkt 2.1. i 2.2. lub po zaoferowaniu mu Karty Klubu VERVA na
zasadach określonych w odrębnych regulaminach, oświadczy wolę otrzymania
Karty Klubu VERVA, poda dane, o których mowa w pkt 2.2.c i złoży na Stacji
Paliw lub zatwierdzi na Stronie Internetowej prawidłowo wypełniony Formularz
Zgłoszeniowy Karty Klubu VERVA.
2.7.
W celu udostępnienia Formularza Zgłoszeniowego Karty Klubu VERVA,
Uczestnik uprawniony w myśl pkt 2.2. niniejszego Regulaminu powinien
dokonać prawidłowej rejestracji i założyć konto na Stronie Internetowej.
2.8.
Karta Klubu VERVA zostanie dostarczona Uczestnikowi razem z dwiema
Kartami Dodatkowymi, pod wskazany przez niego adres drogą pocztową, w
terminie 3 miesięcy od daty złożenia prawidłowo wypełnionego Formularza
Zgłoszeniowego Karty Klubu VERVA.
2.9.
W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w Formularzu
Zgłoszeniowym w celu otrzymania Karty Klubu VERVA Uczestnik powinien w
ciągu 14 dni od daty zmiany powiadomić o tym ORLEN poprzez Infolinię..
2.10. Saldo Punktowe innej Karty VITAY, na podstawie której wydano Kartę Klubu
VERVA zostanie przypisane do salda Karty Klubu VERVA, a inna Karta VITAY
zostanie zablokowana w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Uczestnikowi Karty
Klubu VERVA. Saldo Punktowe przeniesione z Karty VITAY nie będzie jednak
zaliczane do punktacji niezbędnej do uzyskania lub utrzymania Korzyści Karty
Klubu VERVA przewidzianych niniejszym Regulaminem, a przepisane Punkty
mogą być wykorzystane jedynie w celu odebrania Prezentów, Rabatów lub
Kuponów oferowanych na zasadach określonych w Regulaminie Programu
VITAY.
2.11. Karta Klubu VERVA jest kartą imienną. Niepodpisana Karta jest nieważna.
2.12. Karty Dodatkowe są kartami na okaziciela i uprawniają Posiadacza jedynie do
gromadzenia Punktów za zakupy towarów i usług na zasadach Regulaminu
Programu VITAY. Punkty uzyskane z użyciem Kart Dodatkowych zwiększają
Saldo Punktowe Karty Klubu VERVA.
2.13. Karty Klubu VERVA są ważne przez 3 lata od daty ich wydania.
2.14. Po upływie 33 miesięcy od daty wydania Karty Klubu VERVA ORLEN zbada
spełnienie warunków wskazanych w pkt 2.2.b niniejszego Regulaminu i w
przypadku ich spełnienia dostarczy Posiadaczowi nową Kartę Klubu VERVA
3
lub przedłuży ważność dotychczasowej Karty na kolejny 3-letni okres.
Posiadacz może uzyskać informację o możliwości przedłużenia ważności lub
wydania nowej Karty na kolejny 3 letni okres na Infolinii.
2.15. W sytuacji nieprzedłużenia ważności Karty Klubu VERVA Posiadacz
zobowiązany jest zwrócić Kartę Klubu VERVA oraz Karty Dodatkowe na Stacji
Paliw. Na wniosek Posiadacza Saldo Punktowe zwracanej Karty Klubu
VERVA może zostać przypisane do nowej Karty Klubu VERVA lub innej Karty
VITAY.
III.
Punkty Premiowe
3. 1
Posiadacz, który w danym miesiącu kalendarzowym zakupi z użyciem Karty
Klubu VERVA co najmniej 100 litrów paliw VERVA otrzymuje dodatkowo 500
Premiowych Punktów VITAY. Dodatkowe Punkty Premiowe przyznawane są
jednorazowo w danym miesiącu bez względu na wielokrotność 100 litrów
zakupionego paliwa.
3.2.
Do uzyskania Punktów Premiowych będą zaliczane również zakupy
zrealizowane z użyciem Kart Dodatkowych.
3.3.
Punkty Premiowe będę dopisywane do Salda Punktowego Karty Klubu
VERVA w ciągu 14 dni od zakończenia danego miesiąca kalendarzowego, za
który zostały naliczone.
3.4.
Punkty Premiowe uzyskane zgodnie z pkt 3.1. nie będą zaliczane do punktacji
niezbędnej do uzyskania lub utrzymania Korzyści Karty Klubu VERVA
przewidzianych niniejszym Regulaminem i w Katalogu Karty Klubu VERVA.
Punkty te mogą być wykorzystane jedynie w celu odebrania Prezentów,
Rabatów lub Kuponów oferowanych na zasadach określonych w Regulaminie
Programu VITAY.
IV.
Użytkowanie Kart Klubu VERVA
4.1.
Wyłącznie Karta Główna Klubu VERVA upoważnia Posiadacza do
uzyskiwania innych Korzyści niż Punkty Premiowe, w tym w szczególności do
zamawiania Prezentów i otrzymywania Rabatów w Placówkach Partnerów
Programu VITAY opisanych w Katalogu Programu VITAY, a także
ogłaszanych przez ORLEN na Stacjach Paliw lub na Stronie Internetowej.
4.2.
Na Saldzie Punktowym Karty Klubu VERVA rejestrowane są Punkty
gromadzone w Programie VITAY na zasadach przewidzianych w Regulaminie
Programu VITAY, w tym za zakupy zrealizowane z użyciem Kart
Dodatkowych.
4.3.
Karta Główna Klubu VERVA może być użytkowana wyłącznie przez
Posiadacza, któremu wydano tę Kartę i którego imię i nazwisko widnieje na
Karcie. Przyjmuje się, że osoba przedstawiająca Kartę Klubu VERVA jest
uprawnionym do dysponowania tą Kartą Posiadaczem. ORLEN zastrzega
4
sobie możliwość weryfikacji tożsamości osoby, która przedstawia Kartę Klubu
VERVA, w tym poproszenia tej osoby o złożenie podpisu.
4.4.
Wyłącznie Posiadacz Karty Głównej Klubu VERVA jest uprawniony do
korzystania z sekcji dla zalogowanych klientów na Stronie Internetowej, do
zmiany danych teleadresowych, do zgłaszania reklamacji w tym blokowania
posiadanych Kart.
V.
Karty Klubu VERVA zgubione, skradzione, uszkodzone
5.1.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży Karty
Głównej Klubu VERVA, Uczestnik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt na
Stronie Internetowej lub Infolinii. W takim przypadku Karta, której zgłoszenie
dotyczy, zostanie niezwłocznie zablokowana. W celu otrzymania nowej Karty
Głównej Klubu VERVA Uczestnik powinien zgłosić się na Stację Paliw i
prawidłowo wypełnić i złożyć odpowiedni formularz reklamacyjny (w przypadku
uszkodzenia wraz z uszkodzoną Kartą Główną Klubu VERVA) potwierdzający
utratę Karty Głównej Klubu VERVA i chęć otrzymania nowej. Po spełnieniu
tych warunków
nowa Karta Główna Klubu VERVA zostanie wysłana
Uczestnikowi pocztą w terminie 30 dni od daty wypełnienia i złożenia
formularza reklamacyjnego na Stacji Paliw. Nowa Karta Głowna Klubu VERVA
będzie przypisana do Salda Punktowego z dnia i godziny zgłoszenia utraty
poprzedniej Karty Głównej Klubu VERVA według zapisu momentu zgłoszenia
w Infolinii.
5.2
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży Karty
Dodatkowej Klubu VERVA Uczestnik może zażądać wydania nowej Karty
Dodatkowej. W tym celu Uczestnik powinien złożyć reklamację poprzez
Stronę Internetową, na Stacji Paliw lub telefonicznie w Infolinii
VI.
Infolinia Programu VITAY
6.1.
Informacje na temat Karty Klubu VERVA można otrzymać telefonicznie pod
numerem Centrum Obsługi Klienta 801 1 ORLEN, czyli 801 1 67536
(całkowity koszt rozmowy jest równy cenie jednego impulsu za połączenie
lokalne według taryfy TP S.A.) lub pod numerem dostępnym z telefonów
komórkowych 502 1 ORLEN, czyli 502 1 67536 (koszt rozmowy zgodny z
odpowiednią taryfą danego operatora telefonii komórkowej).
6.2.
W celu zabezpieczenia interesów Posiadaczy operatorzy Infolinii mają prawo
do zadawania pytań w celu identyfikacji Posiadacza podczas rozmowy
telefonicznej. W przypadku odmowy podania informacji identyfikacyjnych
ORLEN nie jest zobowiązany do traktowania osoby kontaktującej się jako
Posiadacza.
VII.
Stosowanie Regulaminu Programu VITAY
7.1.
Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki ORLEN oraz Posiadaczy Kart
Klubu VERVA wydawanych Uczestnikom Programu VITAY na zasadach w
nim opisanych.
5
7.2.
W kwestiach uregulowanych niniejszym Regulaminem jego postanowienia
mają pierwszeństwo w stosunku do postanowień Regulaminu Programu
VITAY.
7.3.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym
postanowienia Regulaminu Programu VITAY.
7.4.
W szczególności, jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, do stosunków
pomiędzy Posiadaczem Karty Klubu VERVA a ORLEN stosuje się
postanowienia Regulaminu Programu VITAY dotyczące: osób wyłączonych z
udziału w Programie VITAY, Kart VITAY, trybu zapisywania Punktów na
Saldzie Punktowym Karty VITAY, wydawania Prezentów i Kuponów, trybu
udzielania Rabatów, prawa wstrzymania wydania Prezentu lub Kuponu,
wyłączeń stosowania Programu VITAY ze względu na dostępność innych
zniżek,
ochrony
danych
osobowych
Uczestników,
postępowania
reklamacyjnego, skutków naruszenia Regulaminu przez Uczestnika.
VIII.
Postanowienia końcowe
8.1.
ORLEN zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu celem
dostosowania jego zapisów do zasad Programu VITAY. Wszelkie zmiany w
niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia jego ogłoszenia na
Stronie Internetowej, jednakże w okresie 30 dni od zmiany Regulaminu
Uczestnik ma prawo skorzystać z Regulaminu w poprzednim brzmieniu, jeżeli
w jego ocenie jest on korzystniejszy dla Uczestnika.
8.2.
Posiadacz może zrezygnować ze swojej Karty Klubu VERVA w każdym czasie
poprzez pisemne oświadczenie, które następnie powinno zostać wysłane do
siedziby PKN Orlen S.A. (Dział Rozwoju Relacji z Klientami i Partnerami, 09402 Płock, ul. Chemików 7). Posiadacz rezygnujący z Karty Klubu VERVA
może przed jej zwróceniem wymienić posiadane Punkty stosownie do
postanowień Regulaminu Programu VITAY, o ile pozwala mu na to stan Salda
Punktowego. Posiadacz rezygnujący z Karty Klubu VERVA zobowiązany jest
do jej zwrotu razem z Kartami Dodatkowymi oraz wszelkimi nie
zrealizowanymi Potwierdzeniami Zamówień i Kuponów. Po zwróceniu Karty
Klubu VERVA, Punkty zgromadzone przez Uczestnika zostaną anulowane,
chyba że Posiadacz zawnioskuje o przepisanie ich do Salda Punktowego innej
Karty VITAY, o ile takową posiada. Rezygnacja z Karty Klubu VERVA nie
oznacza automatycznie rezygnacji z uczestnictwa w Programie VITAY.
8.3.
Rezygnacja z uczestnictwa w Programie VITAY jest jednoznaczna z
rezygnacją z Karty Klubu VERVA. W takim przypadku odpowiednie
zastosowanie znajduje pkt 8.2 Regulaminu.
8.4.
Wykluczenie Posiadacza z Programu VITAY zgodnie z jego Regulaminem
skutkuje wyłączeniem możliwości korzystania z Karty Klubu VERVA. W takim
przypadku Uczestnik ma prawo do wymiany Punktów zebranych przed dniem
naruszenia Regulaminu na odpowiednie Prezenty lub Kupony oraz do
otrzymania niezrealizowanych do tej pory Zamówień i Kuponów, o ile prawo
Regulaminem
stosuje
się
6
do ich realizacji nastąpiło przed dniem naruszenia Regulaminu przez
Uczestnika.
8.5.
W przypadku zakończenia Programu VITAY, tracą moc postanowienia
niniejszego Regulaminu.
8.6.
Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
8.7.
Uprawnienia wynikające z posiadania Karty Klubu VERVA nie mogą być
przeniesione przez Posiadacza na osobę trzecią.
8.8.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z
korzystaniem z Kart Klubu VERVA będą rozstrzygane przez sąd powszechny,
którego właściwość zostanie ustalona zgodnie z postanowieniami Kodeksu
postępowania cywilnego.
8.9.
Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie
charakter informacyjny.
8.10. Regulamin dostępny jest w siedzibie ORLEN oraz na Stronie Internetowej.
8.11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2013 r.
7

Podobne dokumenty