Charakterystyka Przedsięwzięcia

Komentarze

Transkrypt

Charakterystyka Przedsięwzięcia
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:
„Kontynuacja eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego KRZYWIŃ PÓŁNOC pole A”
miejscowość: Jerka
gmina: Krzywiń
powiat: kościański
województwo: wielkopolskie
Złoże Krzywiń – Północ składa się z dwóch pół: w części północnej pole B i w części
południowej pole A. Użytkownikiem złoża Krzywiń-Północ pole A jest wnioskodawca –
Kruszgeo Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o. w Poznaniu. Wydobycie prowadzone jest w
oparciu o koncesję nr DSR.IV.7512-15/07 z dnia 14.03.2007 roku wydaną przez Marszałka
Województwa Wielkopolskiego w granicach obszaru górniczego Krzywiń – Północ A o
powierzchni 75 700 m2 – załącznik nr 1. W celu poszerzenia granic pola A przeprowadzone
zostały badania i prace geologiczne na działce 280/1. Ich efektem było opracowanie Dodatku
nr 4 do dokumentacji geologicznej złoża żwirów i piasków drogowych Krzywiń – Północ w
kat. C1 z określeniem jakości w kat. B, w którym do złoża włączono część działki 280/1 oraz
przeklasyfikowano część zasobów z kat. C2 do C1. Dodatek nr 4 do … przyjęty został
zawiadomieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR.IV.7510-13/10 z dnia 13
marca 2010 roku – załącznik nr 2. Następnie opracowano Dodatek nr 2 do Projektu
zagospodarowania złoża Krzywiń – Północ. W Dodatku … przewidziano likwidację obszaru
górniczego Krzywiń – Północ A (załącznik nr 3) i utworzenie nowego obszaru górniczego
Krzywiń – Północ A/1 o powierzchni 96 513 m2 (załącznik nr 4). Proponowany obszar
górniczy obejmie swym zasięgiem część działki 280/1 z udokumentowanymi zasobami a
jednocześnie poza obszarem górniczym pozostanie część terenu już wyeksploatowana i
zrekultywowana o powierzchni 1,55 ha w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 121,
122, 124. Decyzja Starosty Kościańskiego, znak GN II – 6019/06/08 z dnia 26 marca 2009
roku o uznaniu rekultywacji za zakończoną stanowi załącznik nr 5.
W związku z włączeniem do obszaru górniczego nowych terenów, jeszcze
nieeksploatowanych, zaistniała konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia przed wystąpieniem do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o zmianę koncesji.
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie tożsame z aktualnie prowadzoną działalnością,
przy zastosowaniu tych samych urządzeń, obiektów i technologii. Zmiana polegała będzie
jedynie na objęciu eksploatacją nowego terenu złoża, w wyniku czego utworzony obszar
górniczy będzie o 2,0813 ha większy niż obszar górniczy podlegający likwidacji.
Jednocześnie Spółka rozpocznie działania zmierzające do zrekultywowania części wyrobiska,
gdzie eksploatacja jest w końcowej fazie. Powierzchnia ta wyniesie około 2 ha.
Po zakończeniu rekultywacji obszar objęty działalnością górniczą będzie miał
powierzchnię zbliżoną do obecnie zajmowanej, dlatego też nie przewiduje się bardziej
intensywnego oddziaływania na środowisko niż ma to miejsce obecnie. Zakłada się, iż
przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na otaczającą przyrodę. Wpływ
ograniczy się do zmian w morfologii terenu i zamknie się w granicach powierzchni
prowadzenia działalności górniczej.
Przedsięwzięcie polegać będzie na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa
naturalnego Krzywiń – Północ pole A. Obszar górniczy będzie miał powierzchnię 96 513 m2
w granicach działek o numerach 124, 126, 128, 130, 133, 136, 139, 141, 143, 145, 147, 278/1
oraz 280/1 położonych w miejscowości Jerka, gm. Krzywiń. Projektowany teren górniczy
obejmie – poza działkami w obszarze górniczym – również część działki o numerze 122 i
będzie miał powierzchnię 109 430 m2. Eksploatacja prowadzona będzie w granicach obszaru
górniczego. Teren przeznaczony jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego pod eksploatację kruszywa – uchwały Rady Miejskiej Krzywinia nr
XXVI/250/2005 z dnia 03.08.2005 roku oraz X/65/2011 z dnia 7.09.2011 roku załącznik nr 6.
Działki, na których realizowane jest przedsięwzięcie, stanowią:
- własność Spółki – działki nr 139, 141, 143, 147, 280/1, 278/1;
- własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Spółki – działki nr 124, 126, 128,
130, 133, 136;
- własność osób prywatnych – działka nr 145 (wstępna umowa kupna – sprzedaży).
Zasoby przemysłowe, możliwe do wydobycia, w granicach proponowanego obszaru
górniczego Krzywiń – Północ A/1 szacuje się na około 1 065 tys. ton. Przewidywane roczne
wydobycie wyniesie w granicach 50 – 100 tys. ton, co pozwala zakładać eksploatację na 11
do 22 lat.
Grunty, obecnie leżące w obszarze górniczym, zajęte są przez urządzenia zakładu
sortującego, tymczasowe obiekty socjalno-biurowe i warsztatowe, zbiornik wodny, na którym
prowadzona jest eksploatacja, teren przygotowany do dalszej eksploatacji oraz teren
pozostający jeszcze w pierwotnym użytkowaniu. Obiekty socjalno-biurowe i warsztatowe
zlokalizowane są w obrębie zachodnich części działek ewidencyjnych nr 128 i 130, zakład
sortujący zajmuje części działek nr 130, 133 i 136.
Działalność gospodarcza prowadzona będzie w sposób nieodbiegający od
dotychczasowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Planie Ruchu Zakładu Górniczego,
Projekcie Zagospodarowania Złoża, koncesji i innych obowiązujących decyzjach.
Teren przewidziany do eksploatacji powiększony zostanie o część działki 280/1 o
powierzchni 3,63 ha. Są to grunty rolne oraz leśne.
Na gruntach rolnych gleby są słabe, napiaskowe o niskich klasach bonitacyjnych (IVb,
V i VI). Zaliczane są do kompleksów żytnich słabych i bardzo słabych. Występuje tutaj
roślinność segetalna towarzysząca roślinom uprawowym z pojedynczymi drzewami i
krzewami.
Część leśna zajmuje 2,37 ha. Jest to drzewostan sosnowy w wieku około 35 – 47 lat,
charakterystyczny dla boru świeżego, z dość ubogim podszytem. W celu oszacowania ilości
drzew występujących na terenie działki o numerze 280/1 wyznaczono sześć
reprezentatywnych powierzchni o wymiarach 10 m na 10 m.
W ich obrębie dokonano analizy ilości i wieku drzewostanu. Wyniki odniesiono do całej
powierzchni działki zajętej przez użytek leśny. Z szacunku wynika, iż konieczne będzie
usunięcie 3 487 sztuk sosny o obwodach od 30 do 136 cm mierzonych na wysokości 1,3 m
oraz roślinności tworzącej podszyt i runo leśne. Podszyt stanowią krzewy maliny, jeżyny,
młode brzozy (około 20 sztuk o obwodach do 20 cm) oraz młode dęby (około 15 sztuk o
obwodach do 25 cm) – załącznik nr 7. Nie stwierdzono występowania starych drzew
dziuplastych tworzących dogodne warunki do gniazdowania dla ptaków. Decyzją DR.I.611014/10 z dnia 28.07.2010r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na
przeznaczenie ww. gruntów leśnych o powierzchni 2,37 ha na cele nierolnicze i nieleśne.
Fauna występująca na analizowanym terenie jest typowa dla nizinnych obszarów
kraju. Są to gatunki ściśle związane z tutejszą szatą roślinną. Należą do nich: zając, dziki
królik, jeż, kret, lis, jeleń, sarna, czy dzik. Wśród ptactwa mamy wróbla, sikorę, kosa, szpaka,
czy gawrona. Gatunki ssaków, ptaki, płazy i owady znajdą miejsca do żerowania w
najbliższej okolicy w czasie, gdy teren zajęty będzie pod eksploatację, gdyż użytki rolne i
leśne mają swoją naturalną kontynuację na działkach sąsiadujących z analizowanym
obszarem. Dogodnym miejscem jest zrekultywowany już zbiornik pokopalniany z
brzegowymi zadrzewieniami. Po zakończeniu wydobycia wyrobisko zostanie
zrekultywowane i cały teren ponownie będzie mógł być skolonizowany przez świat
zwierzęcy, w tym nowe gatunki ptaków wodnych.
Na analizowanym terenie nie występują gatunki roślin, zwierząt i ptaków objęte
ochroną gatunkową w myśl przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody. Obszar nie jest użytkiem ekologicznym, nie występują na nim pomniki przyrody
ani miejsca występowania charakterystycznych siedlisk chronionych zwierząt i roślin
kwalifikujących je do objęcia formami ochrony.
Teren działki 280/1 jest niezabudowany. Dotychczas nie była prowadzona tutaj
eksploatacja.
Według podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego obszar złoża należy do
makroregionu Pojezierze Leszczyńskie, mezoregion Pojezierze Krzywińskie. Zajmuje on
fragment terasy nadzalewowej rzeki Obry, zwanej Kanałem Kościańskim, przepływającej w
odległości około 1 km. Wysokości bezwzględne wynoszą od 74 do 78 m n.p.m., tj. około 4-8
m ponad średni poziom wody w rzece. Teren łagodnie opada w kierunku południowozachodnim do 71 m n.p.m.
Ze względu na już istniejący zakład sortujący oraz dotychczas stosowane maszyny do
urabiania złoża nie przewiduje się zmian technologicznych w czasie realizacji planowanego
przedsięwzięcia.
Przed podjęciem eksploatacji przy użyciu spycharki gąsiennicowej zdjęty zostaje
nadkład i zgromadzony na tymczasowych zwałowiskach. Masy ziemne przemieszczane w
związku z wydobywaniem kopaliny wykorzystane zostaną do rekultywacji terenu w czasie i
po zakończeniu eksploatacji. W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie będą powstawać odpady
wydobywcze.
Eksploatacja prowadzona jest odkrywkowo, podpoziomowo, systemem ścianowym.
Kruszywo wydobywane jest spod lustra wody koparką pływającą o napędzie elektrycznym,
wyposażoną w osprzęt chwytakowy, następnie transportowane na ląd przenośnikami
pływającymi i dalej przenośnikiem górniczym do zakładu sortującego.
Alternatywnie przewiduje się wykorzystanie do urabiania koparki gąsiennicowej o napędzie
spalinowym w miejscach, gdzie pozwolą na to warunki złożowe. Sortowanie odbywa się na
przesiewaczu wibracyjnym wielopokładowym przy użyciu wody pod ciśnieniem.
Rozdzielone frakcje transportowane są przenośnikami na pryzmy produktów gotowych.
Frakcja piaskowa dodatkowo przechodzi przez odwadniacz w celu zmniejszenia jej
wilgotności. Woda do sortowania pobierana jest ze zbiornika wód kopalnianych i po użyciu
tam jest odprowadzana. Woda krąży w obiegu zamkniętym. Transport wewnątrzzakładowy w
całości pokrywają przenośniki taśmowe.
Przygotowane asortymenty ładowane są na samochody odbiorców ładowarką kołową.
Samochody po zważeniu opuszczają teren przedsięwzięcia.
Tereny pod eksploatację zajmowane będą sukcesywnie, wielkość powierzchni terenu
udostępnionego będzie uzależniona od bieżących potrzeb przedsiębiorcy. Grunty
wyeksploatowane będą podlegały możliwie najszybszej rekultywacji i przywróceniu ich
funkcji w środowisku.