rganizacja Pozytku Publicznego Fundacja

Komentarze

Transkrypt

rganizacja Pozytku Publicznego Fundacja
organizacja pożytku publicznego
Szanowni Rodzice, Pedagodzy i Przyjaciele Szkoły,
z ogromnym zadowoleniem informujemy, że w prowadzonym z Fundacją Wyrównywanie Szans Programie 2009
pozyskiwania funduszy na wsparcie działalności naszych szkół zebrano środki na łączną kwotę 5 026,24 złotych.
Wszystkim rodzicom, pedagogom i przyjaciołom Szkół jesteśmy ogromnie wdzięczni za uczestnictwo w Programie
2009.
W bieżącym roku szkolnym 2010/11 kontynuujemy pozyskiwanie funduszy z Fundacją.
Program 2010:
Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz pomocy dydaktycznych dla Szkoły
Podstawowej nr.48 oraz Gimnazjum Aktywności Twórczej
Kod (cel do PIT) Programu 2010:
Wychowanie Przez Sztukę – 10
Poniżej prezentujemy informacje oraz procedurę dokonania wpłaty na Program 2010, a także prawidłowy sposób
wypełnienia deklaracji PIT, gwarantujący przypisanie deklarowanego przez podatnika 1% na Program 2010 naszej
Fundacji.
Informacje dotyczące sposobu przekazywania 1% (informacyjnie) 1:
1. podatnik wyłącznie wskazuje organizację pożytku publicznego (opp) w zeznaniu podatkowym PIT, nie ma
możliwości samodzielnej ( i bezpośredniej) wpłaty 1% do organizacji.
2. podatnik może przekazać odpis tylko dla jednej organizacji pożytku publicznego;
3. podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć
wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny
cel, wyrazić zgodę na przekazanie danych osobowych);
4. organizacja nie będzie mogła się dowiedzieć, kto przekazał jej 1% – dowie się tylko, z którego urzędu pochodzi
otrzymana kwota(chyba, że podatnik poda dodatkowe informacja (patrz pkt.3);
5. wpłaty podatników dla organizacji i dodatkowe informacje będą wpływać z urzędów skarbowych na konta
organizacji w terminie trzech miesięcy od terminu składania zeznań podatkowych, czyli do końca kwietnia (odpisy
otrzymane od tzw. ryczałtowców) i do końca lipca (odpisy od tzw. liniowców i rozliczających się według tzw. skali
podatkowej).
6. Na okoliczność wprowadzonych zmian została utworzona „Ogólnopolska baza rachunków bankowych 1%
organizacji pożytku publicznego. Fundacja Wyrównywanie Szans została do niej wprowadzona pod swą nazwą:
Wyrównywanie Szans – Fundacja i Nr. KRS 227 378. Poniżej w kąciku użytecznych informacji podajemy strony
WWW. gdzie można przejrzeć tę bazę. Uwaga: przy wprowadzaniu danych do wyszukiwarek ważne jest
precyzyjne podanie nazwy fundacji (spacje i myślniki), gdyż wiele z baz działa na niedoskonałych narzędziach
informatycznych, nie podpowiadających nazw, w przypadku błędnie wprowadzonej nazwy. Jednocześnie
informujemy, że na rynku funkcjonuje wiele innych komercyjnych baz danych wybranych tylko organizacji
pożytku publicznego, bod mylącymi nazwami baz ogólnopolskich.
7. Dane finansowe Fundacji Wyrównywanie Szans oraz zakres jej działania znajdują się na stronie
www.wyrownywanieszans.pl
Z zebranych na Program 2010 środków Szkoły skorzystać będą mogły od września 2011. Każdy Darczyńca, może
zgłosić się do Dyrekcji i sprawdzić jaka ogólna kwota wpłynęła na Fundusz oraz, jeśli wyraził zgodę na przekazanie
swoich danych, czy jego wpłata wpłynęła, a pod koniec roku 2011 sprawdzić na co została wydana.
Zachęcamy wszystkich Przyjaciół Szkół do włączenia się do możliwości dofinansowania naszej działalności ze środków,
na które każdy z nas ma wpływ, a należących do budżetu Państwa.
1
Podstawa Prawna (wyciąg):Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw Dz. U. Nr 217 z dnia 29.11.2006 r., poz. 1588
Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.2)) wprowadza się
następujące zmiany: (...)
50) w art. 45: (...)
f) po ust. 5b dodaje się ust. 5c-5g w brzmieniu:
"5c. Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o
działalności pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pożytku publicznego", wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ust. 5g, kwotę w
wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
5d. Wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego, o której mowa w ust. 5g, poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego, traktuje się na równi ze złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 5c.
5e. Przekazania kwoty, o której mowa w ust. 5c, na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego - po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, w terminie trzech miesięcy od upływu terminu d la złożenia
zeznania podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 5f.
5f. Przekazanie kwoty, o której mowa w ust. 5c, następuje pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone przed upływem terminu określonego dla
złożenia tego zeznania.
5g. W terminie do końca roku podatkowego minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z Ministrem Sp rawiedliwości, ogłasza, w
drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego
na dzień 30 listopada roku podatkowego; w wykazie tym nie uwzględnia się organizacji prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu
wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o
zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.";
Procedura na Program 2010 dla naszych Szkół (do zastosowania):
1.
(obowiązkowo) Podatnik musi w zeznaniu rocznym wpisać następujące informacje:
a. Nazwa wybranej opp, bardzo ważne jest prawidłowe wpisanie tej nazwy (zwracamy uwagę na myślniki,
spacje): Wyrównywanie Szans – Fundacja
b.
Numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) tej organizacji tj. organ, który w Polsce nadaje prawo do działania tej
organizacji , najważniejszy identyfikator dla Fundacji, jak PESEL dla podatnika: Numer KRS 227 378 - to
numer Fundacji Wyrównywanie Szans.
c.
Dodatkowe informacje:

konkretny cel (w naszym przypadku kod – identyfikujący Program 2010 naszej Szkoły). To jest
kluczowa informacja. Wskazanie tego kodu w PIT spowoduje, że urząd skarbowy zadeklarowaną
przez podatnika kwotę przekaże do Fundacji wraz z tym kodem. To pozwoli Fundacji przypisać
wpłatę do Programu 2010 naszej Fundacji : Cel wpłaty do PIT :
Wychowanie przez sztukę – 10

wyrażenie zgody na przekazanie przez urząd skarbowy do Fundacji danych osobowych
podatnika. To jest dodatkowa informacja umożliwiająca przypisanie wpłaty do Programu 2010
naszej Fundacji, na wypadek błędów w zestawieniach danych z urzędów Skarbowych.
2.
(obowiązkowo) Podatnik musi złożyć zeznanie roczne w terminie do 31 stycznia 2011 w przypadku PIT 28,
lub 30 kwietnia 2011 w przypadku PIT 36, PIT 36L, PIT 37 i PIT 38.
3.
(Warto skorzystać) Uwaga: przy rozliczaniu z Urzędem Skarbowy dochodu ze sprzedaży np. nieruchomości tez
można 1% podatku do zapłaty przekserować na Fundację ze wskazaniem celu Programu.
4.
(Warto sprawdzić) Podatnik może sprawdzić czy Fundacja Wyrównywanie Szans znajduje się na wykazie
organizacji pożytku publicznego upoważnionych do otrzymania 1% za rok 2010 na stronie Min. Pracy I Polityki
Społecznej WWW.pożytek.gov.pl/ wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% podatku
dochodowego osób fizycznych za rok 2010.
Wychowanie przez sztukę -10
Bardzo dziękujemy,
Anna Siemianowska
Prezes Fundacji
Kontakt do Fundacji:
0-604 996 337 Anna Siemianowska
0-510 207 746 Joanna Sidorowicz
[email protected]
www.wyrownywanieszans.pl
Hanna Sandomierska
Dyrektor Szkół
Dariusz Samoraj
Przewodniczący Zarządu Fundacji
Wychowanie Przez Sztukę
Kontakt do Szkół:
(22) 781 01 73
Siedziba w Warszawie ul. Panieńska 7 lok.16, 03-704 Warszawa, tel./faks 0-22 618 83 02
e-mail: [email protected], www.wyrownywanieszans.pl
Nr KRS 227 378, Regon 020012884, NIP 8942818199, konto nr: 08 1240 1109 1111 0010 0568 0532

Podobne dokumenty