Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Komentarze

Transkrypt

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
KARTA
INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
stosownie do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami)
Rodzaj przedsięwzięcia
BUDOWA BUDYNKU INWENTARSKIEGO
− HODOWLA KRÓW MLECZNYCH W ILOŚCI 50 szt. −
WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI
Lokalizacja:
LIPNICE nr 14 – dz. nr ewid. 106 obręb 10_Lipnice
Inwestor:
Mariusz MARCZAK
LIPNICE nr 14, 99-414 Kocierzew Południowy
Spis treści
1.
Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia..………………………………….... 2
2.
Powierzchnie zajmowane przez nieruchomości, a takŜe obiekty budowlane oraz
dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną..……… 6
3.
Rodzaj technologii.………………………………………………………………… 7
4.
Warianty przedsięwzięcia..……………………………………………………….. 9
5.
Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw
oraz energii..……………………………………………………………………….. 9
5.1. Zapotrzebowanie na wodę..…………………………………………………….. 9
5.2. Zapotrzebowanie na pasze..……………………………………………………. 10
5.3. Zapotrzebowanie na słomę (ściółkę)..…………………………………………. 10
5.4. Zapotrzebowanie na energię elektryczną..…………………………………….. 10
6.
Rozwiązania chroniące środowisko..……………………………………………. 10
7.
Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko…………… 12
7.1. Etap realizacji inwestycji………………………………………………………. 12
7.1.1. Hałas……………………………………………………………………... 13
7.1.2. Emisja do atmosfery……………………………………………………... 13
7.1.3. Emisja odpadów…………………………………………………………. 14
7.2. Etap eksploatacji przedsięwzięcia..……………………………………………. 15
7.2.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza.…………………………………...
7.2.1.1. Amoniak i inne gazy…………………………………………….
7.2.1.2. Pyły ……………………………………………………………..
7.2.2. Odpady i odchody zwierzęce…………………………………………...
7.2.2.1. Odpady…………………………………………………………..
7.2.2.2. Ilości odchodów zwierzęcych i ich czasowe magazynowanie….
7.2.2.3 Zagospodarowanie odchodów zwierzęcych……………………..
7.2.3. Źródła hałasu…………………………………………………………….
7.2.4. Ścieki…………………………………………………………………….
16
16
18
19
19
20
23
24
25
8.
Transgraniczne oddziaływanie na środowisko…………………………………. 25
9.
Obszary podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia………………………………………………………..
25
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
________________________________________________________________________________________
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie polega na budowie budynku inwentarskiego z obiektami towarzyszącymi
przeznaczonego do hodowli krów mlecznych w ilości 50 szt. w m. Lipnice, gm. Kocierzew
Południowy, powiat łowicki. Inwestor w ramach gospodarstwa rolnego prowadzi obecnie
hodowlę krów mlecznych w budynku inwentarskim (34 stanowiska) usytuowanym w obrębie
zabudowy zagrodowej na dz. nr ewid. 106 w Lipnicach. Średnioroczna obsada istniejącej
obory to ok. 50 zwierząt, w tym jałówki powyŜej roku i bydło młodsze. Jest to stanowiskowy
chów krów mlecznych w systemie chowu ściołowego na płytkiej ściółce.
Celem przedsięwzięcia jest przeniesienie hodowli do nowego budynku, który będzie usytuowany poza pasem zabudowy zagrodowej, z jednoczesnym zwiększeniem ilości stanowisk
dla krów mlecznych do 50 oraz zapewnieniem spełnienia warunków określanych jako dobrostan zwierząt. Zmieniona zostanie równieŜ technologia chowu ze stanowiskowego (krowy
trzymane na uwięzi) na wolnostanowiskowy (zwierzęta swobodnie przemieszczają się w obrębie części hodowlanej obory). Budynek, w którym obecnie prowadzi się hodowlę krów, w
części technicznej mieszczącej urządzenia linii udojowej i schładzalnik z pojemnikiem magazynowym mleka, będzie wykorzystany w gospodarstwie do innych celów niŜ to ma miejsce
obecnie a w części hodowlanej – do utrzymania cieląt i bydła starszego. Cielęta (jałówki) pochodzące od krów z gospodarstwa będą hodowane na krowy mleczne a byczki po okresie ok.
1 miesiąca będą sprzedawane. Nowy budynek będzie przeznaczony do hodowli krów mlecznych tworzących stado podstawowe (50 sztuk); zostaną w nim wydzielone równieŜ stanowiska porodowe dla 2 – 3 krów, przy czym juŜ kilkudniowe cielęta będą przenoszone do budynku istniejącego. Obiekt ten będzie wykorzystany do hodowli o średniorocznej obsadzie do 10
szt. cieląt w wieku do 6-ciu miesięcy (jałówki, byczki), 5 cieląt (jałówki) w wieku powyŜej
pół roku do 1 roku, 5 cieląt (jałówki) w wieku powyŜej roku i 10 sztuk bydła starszego (jałówki cielne, krowy zasuszone). Tak określona średnioroczna obsada w przeliczeniu na DJP
wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisk wyniesie 50 DJP dla budynku nowego i 17 DJP dla
budynku istniejącego.
MoŜliwości wytwórcze gospodarstwa po zwiększeniu hodowli wyniosą ok. 280 tys. litrów
mleka.
___________________________________________________________________________
2
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
________________________________________________________________________________________
Przedsięwzięcie zalicza się do kategorii mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko wymienionych w §3 ust. 1 pkt 102 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. − chów lub hodowla zwierząt, inne niŜ wymienione w §2 ust. 1 pkt 511, w
liczbie nie mniejszej niŜ 60 duŜych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP).
Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie m.in. wcześniejszego uzyskania przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę, wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane. Z uwagi na fakt, iŜ podejmowane przedsięwzięcie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, inwestor do wniosku o w/w decyzję obowiązany
jest dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącą przedsięwzięcia, wydawaną w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
Poza budynkiem obory, w ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie płyty obornikowej ze zbiornikiem na odcieki, do którego będzie odprowadzana równieŜ gnojówka z
pomieszczenia hodowlanego – chów na płytkiej ściółce.
Budynek obory murowany parterowy, niepodpiwniczony, wykonany będzie w technologii
tradycyjnej. Wentylacja budynku – grawitacyjna w postaci nawiewu powietrza szczelinami
podokapowymi z regulowaną przepustowością i wywiewu szczelinami kalenicowymi, równieŜ o regulowanej przepustowości. Ciepła woda do mycia dojarek i rurociągu mlecznego – z
instalacji odzysku ciepła ze schładzania mleka wspomaganej elektrycznym podgrzewaczem
pojemnościowym. Nie przewiduje się budowy kanalizacji deszczowej – wody opadowe z
dachu i z terenu działki odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu w granicach własności.
Obsługa komunikacyjna terenu przedsięwzięcia przewidziana jest przy wykorzystaniu
istniejącego zjazdu z drogi i powierzchni komunikacyjnej wzdłuŜ granicy działki nr 106 z
działką nr 107. Zasilanie obiektu w media, w tym w wodę i energię elektryczną, z istniejących
w obrębie działki nr 106 przyłączy do zewnętrznych sieci.
§2 ust. 1 pkt 51 − chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niŜ 210 duŜych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP).
1
___________________________________________________________________________
3
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
________________________________________________________________________________________
Szczegółowe rozwiązania projektowe inwestycji w zakresie zagospodarowania terenu
i prac modernizacyjnych w obiekcie budowlanym zostaną przedstawione właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu w dokumentacji, która będzie podstawą do uzyskania
przez inwestora pozwolenia na budowę i zmianę sposobu uŜytkowania obiektu.
Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy Kocierzew Południowy, która leŜy
w obrębie mezoregionu Równina Kutnowska, stanowiącego fragment makroregionu pod nazwą Niziny Środkowomazowieckie. Gmina swoim połoŜeniem geograficznym zamyka od
strony północno-wschodniej terytorium województwa łódzkiego. Gmina Kocierzew Południowy stanowi jedną z 9-ciu gmin wiejskich powiatu łowickiego i graniczy z siedmioma
gminami, z czego cztery to gminy powiatu łowickiego (Łowicz, Chąśno, Kiernozia i Nieborów) a trzy – gminy powiatu sochaczewskiego (Iłów, Rybno i Nowa Sucha).
Miejscem lokalizacji przedsięwzięcia jest działka nr ewidencyjny 106 obręb 10_Lipnice.
Grunty wsi Lipnice połoŜone są w północno-wschodniej części gminy. Teren gospodarstwa,
na którego obszarze będzie realizowane przedsięwzięcie, leŜy po północnej stronie przebiegającej przez wieś drogi powiatowej w kierunku Kocierzewa a teren inwestycji występuje na
północ od pasa zabudowy zagrodowej zlokalizowanej wzdłuŜ ww. drogi. Działka przeznaczona pod przedsięwzięcie, na kierunku zachodnim graniczy z działką nr 105 będącą w uŜytkowaniu rolniczym, której właścicielem jest Barbara i Marek małz. Lesiewiczowie zam. Lipnice 16. Taki sam charakter mają działki następne. Na kierunku wschodnim teren inwestycji
graniczy z działką nr 107 będącą w uŜytkowaniu rolniczym i naleŜącą do inwestora, za którą
występuje działka nr 105, której właścicielem jest Barbara i Andrzej małŜ. Staniszewscy zam.
Lipnice 13. Działki te jak i następne w kierunku wschodnim są w uŜytkowaniu rolniczym.
Północna granica działki nr 106 przebiega w odległości ok. 750 m od lokalizacji obiektu i jest
jednocześnie granicą gminy, powiatu i województwa – w tym kierunku równieŜ występują
tereny rolnicze. NajbliŜsza miejscu lokalizacji nowej obory zabudowa mieszkaniowa (zabudowa ta ma charakter zabudowy zagrodowej) występuje na działce nr 105 na południowyzachód od planowanego posadowienia obiektu, w odległości ok. 60 m oraz na działce nr 109
na południowy-wschód od planowanego posadowienia obiektu, w odległości ok. 100 m, w
pasie zabudowy wzdłuŜ drogi. Zabudowa ta, jak i inna występująca wzdłuŜ drogi, jest zasłonięta od lokalizacji obory istniejącymi obiektami gospodarskimi. Tereny w rejonie lokalizacji
przedsięwzięcia, poza pasem zabudowy zagrodowej wzdłuŜ drogi powiatowej, są terenami
rolniczymi. Po południowej, przeciwnej do zabudowy stronie drogi, w odległości ok. 200 m
od drogi, występuje rzeka Witonia.
___________________________________________________________________________
4
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
________________________________________________________________________________________
Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzew Południowy – uchwała Nr XVI/75/08 Rady Gminy w Kocierzewie Południowym z dnia 28 lutego 2008 r. Zgodnie z wypisem z planu sporządzonym na wniosek inwestora dla działek nr 106 i 107, działki te są połoŜone na terenach o symbolach 10.30.RMu o
przeznaczeniu terenu − zabudowa rolnicza z usługową oraz 10.31.RP o przeznaczeniu terenu
− zabudowa produkcyjna rolnicza. Działki połoŜone są przy drodze publicznej – teren o symbolu 10.28.KD – ulica klasy lokalnej w ciągu drogi powiatowej numer 2716E. Rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia nie są sprzeczne z ustaleniami ww. miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzew Południowy.
Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję znajduje się poza obszarem wpływów
eksploatacji górniczych. Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską. W rejonie lokalizacji
inwestycji nie występują budynki biurowe, a takŜe budynki Ŝłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoria.
Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję znajduje się poza obszarami, o których
mowa w rozporządzeniu nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych wraŜliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie
naraŜonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód naleŜy ograniczyć na
terenie województwa łódzkiego.
Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami podlegającymi ochronie na
podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009
r., nr 151 poz. 1220 ze zmianami) i jest zlokalizowany poza obszarami wraŜliwymi przyrodniczo, jak m.in.:
− obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
− obszary górskie lub leśne,
− obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
− obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków
roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w
tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
___________________________________________________________________________
5
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
________________________________________________________________________________________
− obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
− obszary o duŜej gęstości zaludnienia,
− obszary przylegające do jezior,
− uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
Lokalizacja terenu inwestycji oraz istniejących na działce obiektów jest przedstawiona na
kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 – załącznik do Karty.
2. Powierzchnie zajmowane przez nieruchomości, a takŜe obiekty budowlane oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną.
Powierzchnia całkowita działki nr 106, na której planuje się budowę nowej obory, wynosi 3,73 ha, w tym: 0,29 ha to uŜytki rolne zabudowane, reszta to grunty orne klasy IIIb, IVa i
V. Na zabudowę działki składa się budynek mieszkalny inwestora o przybliŜonych wymiarach 14 m x 10 m (powierzchnia zabudowy 140 m2), budynek inwentarski – obora o przybliŜonych wymiarach 23 m x 11,5 m (powierzchnia zabudowy 264,5 m2) i budynek magazynowo-składowy o przybliŜonych wymiarach 22 m x 8 m (powierzchnia zabudowy 176 m2).
Znajdują się na niej równieŜ budowle rolnicze – płyta obornikowa o powierzchni 100 m2 i
podziemny, szczelny zbiornik na gnojówkę i odcieki z płyty obornikowej, o pojemności 45
m3 .
Powierzchnia działki nr 107, która funkcjonalnie jest związana z gospodarstwem rolnym,
wynosi 1,15 ha, w tym: 0,11 ha to uŜytki rolne zabudowane, reszta to grunty orne klasy IIIb,
IVa i V. Na zabudowę działki składa się budynek garaŜowy dla maszyn rolniczych, o przybliŜonych wymiarach 37 m x 6,5 m (powierzchnia zabudowy 240,5 m2). Działki wchodzą w
skład gospodarstwa rolnego, w którego ramach inwestor uŜytkuje ok. 24 ha gruntów rolnych.
Część działki nr 106 przeznaczona pod budowę obory, bezpośrednio za budynkiem magazynowo-składowym, obecnie jest wykorzystywana do obsługi gospodarstwa – magazynowanie
balotów z kiszonką do krów, miejsca postojowe dla maszyn rolniczych, itp. Teren pozbawiony jest roślinności w postaci drzew lub krzewów i realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje
konieczności ich wycinki.
___________________________________________________________________________
6
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
________________________________________________________________________________________
Planuje się budowę obiektu o przybliŜonych wymiarach: długość – 40 m, w tym część
hodowlana – 33 m, szerokość części hodowlanej – 18 m, szerokość części magazynowotechnicznej mieszczącej magazyn zboŜa, część paszową, urządzenia linii udojowej, schładzalnik mleka, która będzie usytuowana w południowej części budynku (budynek w kształcie
litery L) – 22 m, wysokość – 7 m. Płyta obornikowa ze zbiornikiem na odcieki zostanie wybudowana za północnym szczytem obory, w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Zbiornik na odcieki z płyty będzie równieŜ zbiornikiem magazynowym gnojówki i będzie to Ŝelbetowy,
szczelny zbiornik podziemny.
PrzybliŜona powierzchnia zabudowy obory to 760 m2. Szacuje się, Ŝe płyta obornikowa
w celu zmagazynowania obornika z nowej obory z czteromiesięcznego okresu powinna mieć
powierzchnię co najmniej 125 m2. Wymaganą pojemność zbiornika na gnojówkę i odcieki z
płyty dla nowej obory dla okresu czteromiesięcznego szacuje się na 100 m3.
Istniejąca obora jest wyposaŜona w płytę obornikową o powierzchni 100 m2 i podziemny,
szczelny zbiornik na gnojówkę i odcieki z płyty obornikowej, o pojemności 45 m3.
Roboty ziemne będą poprzedzone zdjęciem i zmagazynowaniem wierzchniej warstwy
gleby (humusu) do późniejszego wykorzystania przy odtwarzaniu zieleni na obszarze wykorzystywanym pod prace. Ziemia z wykopów zostanie wykorzystana w ramach terenu inwestycji.
3. Rodzaj technologii.
W nowej oborze prowadzony będzie wolnostanowiskowy chów krów mlecznych w systemie chowu ściołowego na płytkiej ściółce. System Ŝywienia - intensywny z wykorzystaniem
pasz treściwych i bez udziału pastwiska, głównie w oparciu o zielonkę, kiszonki z kukurydzy,
kiszonki zboŜowe z całych roślin i trawy, siano oraz pasze treściwe wytworzone w ramach
gospodarstwa, na bazie ziaren zbóŜ z dodatkiem koncentratów paszowych. W oborze zainstalowane zostaną poidła automatyczne z wodą, dojenie krów odbywać się będzie na stanowiskach przy uŜyciu instalacji udojowej tj. dojarek, rurociągu mlecznego i zbiornika na mleko
(schładzalnik), w którym będzie przechowywane mleko do momentu odbioru przez zewnętrzną firmę.
___________________________________________________________________________
7
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
________________________________________________________________________________________
Układ funkcjonalny budynku opierać się będzie na zgrupowaniu legowisk krów, jałówek i
cieląt po obu stronach korytarza paszowego biegnącego pośrodku budynku na całej jego długości. Legowiska zwierząt będą kryte słomą. Przewiduje się równieŜ stanowiska porodowe,
przy czym juŜ kilkudniowe cielęta będą przeprowadzane do istniejącej obecnie obory.
Obora dla krów nie wymaga ogrzewania, w związku z czym nie przewiduje się budowy
systemu grzewczego. Urządzenia udojowe będą myte przy uŜyciu ciepłej wody oraz środków
myjących i dezynfekujących: DM CID, który jest alkaicznym środkiem do mycia i dezynfekcji urządzeń udojowych oraz PHO CID, który jest kwaśnym środkiem do mycia urządzeń
udojowych. Do utrzymania czystości stosowane będzie równieŜ ciśnieniowe urządzenie myjące KARCHER. Ciepła woda do mycia urządzeń udojowych – z instalacji odzysku ciepła ze
schładzania mleka wspomaganej elektrycznym podgrzewaczem pojemnościowym. Usuwanie
obornika – mechaniczny zgarniacz obornika, na płytę obornikową. Odprowadzenie gnojówki
– grawitacyjne do podziemnego, szczelnego zbiornika na gnojówkę. Wykorzystanie obornika
i gnojówki – do nawoŜenia gruntów rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa.
Cielęta (jałówki) pochodzące od krów z gospodarstwa będą hodowane na krowy mleczne
a byczki po okresie ok. 1 miesiąca będą sprzedawane. Poza 50-cioma stanowiskami dla tworzących stado podstawowe krów mlecznych w nowej oborze, w gospodarstwie prowadzić się
będzie hodowlę bydła w istniejącej obecnie oborze o średniorocznej obsadzie do 10 szt. cieląt
w wieku do 6-ciu miesięcy (jałówki, byczki), 5 cieląt (jałówki) w wieku powyŜej pół roku do
1 roku, 5 cieląt (jałówki) w wieku powyŜej roku i 10 sztuk bydła starszego (jałówki cielne,
krowy zasuszone). Średnioroczna obsada gospodarstwa po zrealizowaniu inwestycji, w przeliczeniu na DJP wyniesie:
nowa obora
•
50 szt. krów mlecznych
50 x 1,0 = 50,0
istniejąca obora
•
10 szt. cieląt w wieku do 6-ciu miesięcy
•
5 cieląt w wieku powyŜej pół roku do 1 roku,
5 x 0,3 = 1,5
•
5 cieląt w wieku powyŜej roku
5 x 0,8 = 4,0
10 x 0,15 = 1,5
• 10 sztuk bydła starszego
10 x 1,0 = 10,0
_________________________________________________________________
67 DJP
Łącznie w gospodarstwie:
___________________________________________________________________________
8
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
________________________________________________________________________________________
Układ funkcjonalny istniejącej obory i technologia chowu jest podobna do projektowanej z
tym, Ŝe w oborze tej krowy są trzymane na uwięzi a w nowej będą hodowane w sytemie wolnostanowiskowym. Istniejący budynek jest wyposaŜony w płytę obornikową oraz zbiornik na
gnojówkę. Budynek nie jest ogrzewany. Wentylacja pomieszczenia hodowlanego odbywa się
grawitacyjne przy wykorzystaniu dwóch wywietrzników dachowych o średnicach 0,40 m z
wylotami usytuowanymi na wysokości 6,5 m n.p.t.
4. Warianty przedsięwzięcia.
Nie przewiduje się realizacji przedsięwzięcia w wariantach, które róŜniłyby się między sobą stopniem oddziaływania obiektu na środowisko. Wariantowość przedsięwzięcia polega na
moŜliwości zastosowania róŜnych szczegółowych rozwiązań technicznych, co będzie rozstrzygnięte w projekcie budowlanym. Rozstrzygnięcia te będą uwarunkowane z jednej strony wymogami wynikającymi z konieczności zminimalizowania oddziaływania inwestycji na środowisko oraz spełnienia wymogów określonych w przepisach branŜowych dotyczących projektowanego obiektu, a z drugiej strony - rachunkiem ekonomicznym przedsięwzięcia.
MoŜliwe do przyjęcia rozwiązania projektowe obiektu muszą mieścić się w ramach określonych w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo budowlane, w szczególności takich
jak rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie czy rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.
Nie przewiduje się lokalizacyjnego wariantu realizacji przedsięwzięcia.
5. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw
oraz energii.
5.1. Zapotrzebowanie na wodę.
Zapotrzebowanie wody do celów technologicznych, określone na podstawie przeciętnych
norm zuŜycia wody w fermach i obiektach inwentarskich, zawartych w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przecięt___________________________________________________________________________
9
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
________________________________________________________________________________________
nych norm zuŜycia wody, wynosi 70 dm3/dobę dla krów mlecznych i sztuk wyrośniętych oraz
35 dm3/dobę dla bydła do 1,5 roku, czyli łączne zapotrzebowanie dobowe wyniesie ok. 5 m3 i
ok. 1825 m3 w roku. W tej ilości mieści się równieŜ zapotrzebowanie na ciepłą wodę do mycia urządzeń udojowych, w ilości ok. 0,1 m3 na dobę.
5.2. Zapotrzebowanie na pasze.
Zapotrzebowanie na pasze objętościowe (zielonka, kiszonka, siano) wynosi ok. 50
kg/dobę na dorosłą sztukę. Pasze treściwe podaje się w ilości ok. 5 kg/dobę na dorosłą sztukę
i w ilości od 1 do 5 kg/dobę na cielaka.
5.3. Zapotrzebowanie na słomę (ściółkę).
Zapotrzebowanie na ściółkę szacuje się w ilości ok. 0,30 Mg/dobę i 110 Mg w roku.
5.4. Zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Szacuje się, Ŝe zuŜycie energii elektrycznej w obiektach nie przekroczy 20 MWh/rok.
6. Rozwiązania chroniące środowisko.
Projektowane przedsięwzięcie ze względu na charakter prowadzonej produkcji oraz jego
skalę nie wymaga stosowania specjalnych rozwiązań chroniących środowisko. Typowe rozwiązania projektowe stosowane przy tego rodzaju obiektach w sposób dostateczny będą chronić środowisko przed negatywnym oddziaływaniem procesu hodowlanego. Do rozwiązań
tych naleŜy zaliczyć:
− prace budowlane prowadzone będą tylko w ciągu dnia,
− na etapie budowy stosowany będzie sprzęt w dobrym stanie technicznym gwarantujący niską emisję spalin i spełniający wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń uŜywanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska,
___________________________________________________________________________
10
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
________________________________________________________________________________________
− wytworzone w wyniku budowy odpady gromadzone będą selektywnie i przekazywane
firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,
− prace ziemne będą poprzedzone zdjęciem i zmagazynowaniem wierzchniej warstwy
gleby do późniejszego wykorzystania na obszarze przedsięwzięcia,
− korzystna lokalizacja obory w stosunku do zabudowy mieszkaniowej,
− hodowla krów w oborze prowadzona w prawidłowy i higieniczny sposób oraz system
wentylacji utrzymujący odpowiednią temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu hodowlanym ograniczą powstawanie gazów odorotwórczych, co ograniczy uciąŜliwość
zapachową obiektu,
− wentylacja obiektu powinna zapewnić wymianę powietrza w ilości pozwalającej
utrzymać wewnątrz obory parametry określone w przepisach dotyczących dobrostanu
zwierząt,
− posadzki w oborze, płytę obornikową i zbiornik na gnojówkę i odcieki z płyty obornikowej naleŜy wykonać jako szczelne i nieprzepuszczalne,
− projektowany obiekt w tym budowle rolnicze tj. płyta obornikowa i zbiornik na gnojówkę, na etapie projektowania i wykonania powinny spełniać warunki określone w
przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo budowlane2,
− zastosowanie instalacji odzysku ciepła z mleka podczas jego schładzania co pozwala
ograniczyć zuŜycie energii elektrycznej a przez to ograniczenie emisji związanych z
jej wytwarzaniem,
− skierowane zanieczyszczonej wody (w ilości ok. 100 litrów/dobę) z mycia urządzeń
składających się na linię udojową, która będzie eksploatowana w nowej oborze, do
przydomowej oczyszczalni ścieków z drenaŜem rozsączającym, która powstanie na
posesji inwestora w wyniku realizacji przez Gminę Kocierzew Południowy programu
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
− powierzchnia płyty obornikowej powinna zapewnić moŜliwość zgromadzenia obornika przynajmniej z okresu 4 miesięcy a zgodnie z zasadami dobrych praktyk rolniczych3 – z okresu 6 miesięcy,
2
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 132, poz.877
ze zmianami)
3
Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, 2002r.
Inwestor, ze względu na organizację pracy w gospodarstwie, nie wyklucza budowy płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę dla nowej obory w wielkościach zapewniających mu moŜliwość gromadzenia odchodów z okresu sześciomiesięcznego. W tym przypadku powierzchnia płyty gnojowej wyniesie 175 m2 a pojemność zbiornika
na gnojówkę - 150 m3
___________________________________________________________________________
11
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
________________________________________________________________________________________
− pojemność zbiornika na gnojówkę i odcieki z płyty obornikowej powinna zapewnić
moŜliwość gromadzenia płynnych odchodów przynajmniej z okresu 4 miesięcy a
zgodnie z zasadami dobrych praktyk rolniczych – z okresu 6 miesięcy,
− sposób postępowania z nawozami naturalnymi (obornik i gnojówka) polegający na ich
rolniczym wykorzystaniu, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o nawoŜeniu
oraz w Kodeksie dobrych praktyk rolniczych, zapewni właściwe wykorzystanie substancji nawozowych zawartych w odchodach zwierząt, powodując jednocześnie rozwiązanie problemu odpadów związanych z projektowaną działalnością,
− wydzielenie i urządzenie miejsca do czasowego magazynowania odpadów powstających na terenie gospodarstwa, takich jak np. opakowania po środkach do utrzymania
czystości, środkach dezynfekcyjnych, leczniczych, weterynaryjnych, itp.,
− zapewniony szybki odbiór padłych zwierząt przez uprawnioną, specjalistyczną firmę,
− gospodarowanie wytwarzanymi odpadami odbywać się będzie na zasadach określonych ustawą o odpadach, polegającymi na gromadzeniu odpadów w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem i przekazywaniu ich do dalszego zagospodarowania specjalistycznym firmom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami.
7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.
7.1. Etap realizacji inwestycji
Z procesem realizacji przedsięwzięcia związane będą takie zjawiska jak:
• okresowa emisja zanieczyszczeń do powietrza z prac transportowych i budowlanych,
• emisja hałasu związana z pracą maszyn oraz transportu.
W zakresie zagospodarowania terenu będą to:
• prace ziemne, związane z przystosowaniem terenu do potrzeb działalności hodowlanej.
___________________________________________________________________________
12
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
________________________________________________________________________________________
PowyŜsze uciąŜliwości występują przy wszystkich działaniach tego typu i są praktycznie
nie do uniknięcia, jednakŜe poprzez właściwą organizację robót i nadzór naleŜy dąŜyć do
zminimalizowania ich skutków. Teren inwestycyjny obsługiwany będzie przez dojeŜdŜające
środki transportu. Nie będzie zachodzić potrzeba instalowania cięŜkiego sprzętu budowanego
(np. dźwigów o wysokim i dalekim zasięgu). Nie przewiduje się prowadzenia w miejscu inwestowania prac konserwacyjnych. Nie przewiduje się równieŜ przechowywania, składowania olejów, smarów, rozpuszczalników, itp.
7.1.1. Hałas
Oddziaływanie związane z emisją hałasu do środowiska będzie krótkotrwałe (w porównaniu z fazą eksploatacji) i nie spowoduje trwałych zmian w środowisku. Maszyny budowlane wykorzystywane zwłaszcza do prac ziemnych (plantowanie terenu, transport mas ziemnych i materiałów budowlanych) są zwykle napędzane silnikami wysokopręŜnymi o duŜej
mocy mechanicznej rzędu 200 do 300 kW, które charakteryzuje moc akustyczna w granicach
100 dB(A).
Ze względu na charakter prac budowlanych nie ma moŜliwości wyeliminowania hałasu
powstającego w czasie ich wykonywania. Dlatego teŜ prace budowlane z wykorzystaniem
sprzętu budowlanego i transportowego powinny być prowadzone tylko w porze dnia. W czasie przerw w pracach silniki w maszynach naleŜy wyłączać.
Stosowany sprzęt budowlany powinien charakteryzować się dobrym stanem technicznym
i powinien spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnej emisji hałasu określonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
urządzeń uŜywanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.
7.1.2. Emisja do atmosfery
W okresie realizacji inwestycji wystąpi emisja spalin z silników maszyn budowlanych
i samochodów cięŜarowych, moŜe wystąpić równieŜ emisja niezorganizowana pyłów w
związku z prowadzonymi pracami ziemnymi, w warunkach utrzymującej się dłuŜej pogody
bezdeszczowej.
___________________________________________________________________________
13
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
________________________________________________________________________________________
Nie jest moŜliwe oszacowanie wielkości emisji na etapie budowy jednak moŜna stwierdzić, Ŝe emisja ta ze względu na ograniczony czas jej występowania oraz uŜywanie maszyn i
urządzeń w dobrym stanie technicznym, nie będzie miała istotnie negatywnego wpływu na
stan czystości atmosfery.
7.1.3. Emisja odpadów
Prace budowlane na etapie realizacji przedsięwzięcia ograniczą się do wykopów budowlanych oraz wykonania budynku obory i elementów infrastruktury oraz utwardzenia powierzchni komunikacyjnych. Wytworzone odpady będą gromadzone selektywnie i przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
Właściwie prowadzona gospodarka odpadami na placu budowy powinna uwzględniać:
− wydzielenie na placu budowy miejsc do czasowego gromadzenia wytwarzanych odpadów, w tym odpadów komunalnych,
− gromadzenie odpadów w sposób selektywny, z uwzględnieniem dalszego sposobu ich
gospodarowania (odzysk, unieszkodliwienie, unieszkodliwienie przez składowanie),
− przekazywanie odpadów do dalszego gospodarowania tylko firmom do tego uprawnionym,
− prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji wytwarzanych odpadów,
− zapewnienie odbioru wytworzonych odpadów komunalnych.
Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21) przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod
warunkiem, Ŝe materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. Przewiduje się, Ŝe masy ziemne z wykopów będą zagospodarowane na terenie przedsięwzięcia tak więc nie będą one kwalifikowane jako
odpad. Według przepisów poprzedniej ustawy o odpadach, z 2001 r., byłyby to odpady o
kodzie: 17 05 04 − odpady w postaci gleby i ziemi, w tym kamieni, niezawierających substancji niebezpiecznych.
W fazie realizacji inwestycji powstaną odpady w postaci opakowań z foli i innych tworzyw sztucznych (15 01 02), opakowania z papieru i tektury (15 01 01), opakowania z drewna
(15 01 03).
___________________________________________________________________________
14
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
________________________________________________________________________________________
7.2. Etap eksploatacji przedsięwzięcia.
Emisje z ferm chowu zwierząt są ściśle związane z ilością, strukturą i składem odchodów
zwierzęcych. Z punktu widzenia ochrony środowiska odchody są odpadem, który naleŜy
unieszkodliwić, przy czym w polskim systemie prawnym ochrony środowiska odchody zwierzęce przeznaczone do rolniczego wykorzystania na określonych zasadach, nie są definiowane
jako odpad i sposób gospodarowania nimi nie podlega regulacjom ustawy o odpadach czy teŜ
ustawy prawo wodne.
Skład odchodów jest uzaleŜniony od jakości pokarmu wyraŜonego zawartością suchej
masy i stęŜeniem składników pokarmowych (N, P., itp.) oraz sprawności z jaką zwierzę
przyswaja pokarm (stopień konwersji pokarmu). W zaleŜności od składu, stosuje się róŜne
sposoby gromadzenia, magazynowania i przetwarzania odchodów, a następnie rozprowadzenia na grunty orne lub pastwiska. Emisje powstają na kaŜdym etapie działalności hodowlanej
ferm. NiŜej w tabeli podano rodzaje działalności spotykane na fermach chowu i rodzaje emisji
do środowiska związane z daną działalnością.
Rodzaj działalności na fermie
Rodzaje emisji
Surowce i materiały
Potencjalne emisje
Pomieszczenia hodowli:
- sposoby przetrzymywania zwierząt
Energia, ściółka
(klatki, kojce, na wolności),
- system usuwania i magazynowania
odchodów
WyposaŜenie pomieszczeń:
- urządzenia regulujące i utrzymują- Energia, pasza, woda
ce mikroklimat,
- urządzenia podające paszę i wodę
Magazynowanie pasz i dodatków paEnergia
szowych
Magazynowanie obornika
Magazynowanie padliny
WywoŜenie i przywoŜenie zwierząt
Stosowanie nawozów naturalnych na
grunty rolne
Energia
Emisja do powietrza (NH3),
gazy zapachowo-czynne, hałas, obornik
Hałas, NOx, CO2
Pył
NH3, gazy zapachowoczynne, emisja do gleby i
wody gruntowej
Gazy zapachowo-czynne
Hałas
Emisja do powietrza, gazy
zapachowo-czynne, emisja do
gleby, emisje N, P i K do
wody powierzchniowej i
gruntowej, hałas
___________________________________________________________________________
15
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
________________________________________________________________________________________
7.2.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza.
7.2.1.1. Amoniak i inne gazy.
W przypadku przedsięwzięć związanych z hodowlą zwierząt, obok odchodów zwierzęcych, główne emisje to zanieczyszczenia powietrza z obiektów inwentarskich oraz magazynowania i stosowania odchodów do nawoŜenia. Główne czynniki mające wpływ na emisję do
powietrza z obiektów chowu to:
•
rozwiązanie konstrukcyjne pomieszczenia chowu oraz system gromadzenia odchodów,
•
system wentylacji i krotność wymiany powietrza,
•
rodzaj ogrzewania i temperatura wewnętrzna,
•
ilość i jakość odchodów, co zaleŜy od strategii Ŝywienia, składu pokarmu (poziom protein), stosowania ściółki, pojenia i systemów pojenia, liczby zwierząt.
W literaturze najczęściej spotyka się informacje na temat emisji amoniaku, ale wydzielają
się teŜ inne gazy, takie jak: metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), gazy cieplarniane. W mieszaninie gazów usuwanych z pomieszczeń hodowlanych identyfikuje się ponadto siarkowodór, jednakŜe ilość tego gazu jest znacznie niŜsza od amoniaku a przy staranności w prowadzeniu hodowli moŜe on w ogóle nie występować.
W procesie przemiany materii zwierząt powstaje NH3 i CH4. Cykl hodowlany związany
jest w sposób naturalny z powstawaniem kału i moczu zwierząt. Odchody zwierząt zawierają
znaczne ilości azotu, z którego część występuje w postaci kationu NH4+. W zakresie pH 6÷8
zachodzi reakcja:
NH4+ + H2O → NH3 + H3O+
Gazowy amoniak uwalnia się z powstającego obornika. Podtlenek azotu (N2O) jest produktem wtórnej reakcji amoniaku z mocznikiem lub moŜe powstać z kwasu moczowego występującego w moczu.
Wieloletnie doświadczenia udowodniły, Ŝe odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach
dla zwierząt ma istotny wpływ na wydajność produkcji i jej jakość a w konsekwencji i na
efekty ekonomiczne. Nadmiar wilgoci, ciepła, dwutlenek węgla oraz gazy rozpadu biologicznego, występujące w kaŜdym pomieszczeniu, gdzie przebywają zwierzęta, muszą być odprowadzone na zewnątrz poprzez odpowiednio rozwiązaną wentylację. Przewietrzanie budynków
___________________________________________________________________________
16
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
________________________________________________________________________________________
w sposób naturalny zaleŜy w duŜym stopniu od warunków pogodowych zewnętrznych, głównie takich jak temperatura powietrza oraz siła i kierunek wiatru. W budynkach dla bydła,
owiec oraz części budynków dla trzody chlewnej, w warunkach klimatycznych większości
obszaru Polski wystarcza w praktyce dobrze rozwiązana wentylacja naturalna. JeŜeli rozwiązania wentylacji naturalnej nie wystarczają, to powinna być projektowana wentylacja mechaniczna.
W ocenianym przypadku tj. hodowli krów mlecznych, w skład emitowanych do atmosfery gazów nie wchodzą substancje, dla których są określone dopuszczalne poziomy w powietrzu4. Wobec stosunkowo wysokich stęŜeń amoniaku w powietrzu wentylacyjnym z pomieszczeń inwentarskich przyjmuje się, Ŝe substancja ta jest reprezentatywna do określenia zasięgu
oddziaływania obiektu.
Do oszacowania emisji amoniaku z projektowanego obiektu wykorzystano informacje wg
opracowania CIE „Zanieczyszczenie atmosfery. Źródła oraz metodyka szacowania wielkości
emisji zanieczyszczeń”. Przedstawiono w nim średnie wskaźniki emisji NH3 m.in. dla hodowli bydła. Całkowita emisja do powietrza amoniaku związana z hodowlą bydła jest szacowana na 28,5 kg NH3/szt x rok w przypadku krów mlecznych i na 14,3 kg NH3/szt x rok w
przypadku pozostałego bydła. Na wielkość emisji składa się uwalnianie amoniaku w pomieszczeniach inwentarskich, z przechowywania odchodów, stosowania ich jako nawóz oraz
z przebywania zwierząt na pastwisku.
Dla zakładanego w ramach ocenianego przedsięwzięcia sposobu Ŝywienia stada załoŜono, Ŝe w pomieszczeniu obory uwolni się równieŜ amoniak w ilości, która powstałaby w czasie przebywania zwierząt na pastwisku (przy innym systemie Ŝywienia). Tak więc wskaźniki
emisji NH3 wyniosą:
•
w przypadku krów mlecznych − 12,6 kg/szt x rok, w tym 8,7 kg/szt x rok z przebywania w oborze i 3,9 kg/szt. x rok z przebywania na pastwisku,
•
w przypadku pozostałego bydła − 6,4 kg/szt x rok, w tym 4,4 kg/szt x rok z przebywania w oborze i 2,0 kg/szt. x rok z przebywania na pastwisku.
Dla obsady projektowanego obiektu, tj. 50 krów mlecznych, ilość amoniaku uwalniającego się z odchodów w oborze w ciągu roku i wprowadzanego do atmosfery systemem wentylacyjnym (kalenicowa szychta wentylacyjna na wysokości ok. 7 m n.p.t.) wyniesie:
4
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031)
___________________________________________________________________________
17
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
________________________________________________________________________________________
E (NH3) = 50 szt. x 12,6 kg/szt x rok = 630 kg/rok
Dla obsady istniejącej obory (po zrealizowaniu przedsięwzięcia), tj. 30 sztuk innego bydła, ilość amoniaku uwalniającego się z odchodów w oborze w ciągu roku i wprowadzanego
do atmosfery systemem wentylacyjnym (dwa grawitacyjne wywietrzniki dachowe o średnicach 0,40 m z wylotami usytuowanymi na wysokości 6,5 m n.p.t.) wyniesie:
E (NH3) = 30 szt. x 6,4 kg/szt x rok = 192 kg/rok
Wskaźnik emisji amoniaku z przechowywania odchodów został określony na 3,8 kg /szt
x rok w przypadku krów mlecznych i na 1,9 kg/szt x rok w przypadku pozostałego bydła.
Ilość amoniaku, który uwolni się do powietrza w sposób niezorganizowany z pryzmy magazynowej na płycie obornika przy nowej oborze wyniesie:
Eniezorganizowana(NH3) = 50 szt. x 3,8 kg/szt x rok = 190 kg/rok
Ilość amoniaku, który uwolni się do powietrza w sposób niezorganizowany z pryzmy
magazynowej na płycie obornika przy istniejącej oborze wyniesie:
Eniezorganizowana(NH3) = 30 szt. x 1,9 kg/szt x rok = 57 kg/rok
Pozostała część amoniaku uwolni się w czasie stosowania obornika i gnojówki jako nawóz naturalny na gruntach uprawianych przez inwestora.
7.2.1.2. Pyły.
W przypadku hodowli krów pyły nie są zaliczane do waŜnych czynników mających
wpływ na środowisko otaczające obiekty inwentarskie. Proces chowu na rusztach w ogóle nie
jest związany z powstawaniem i przedostawaniem się do atmosfery substancji pyłowych. W
systemach ściółkowych zanieczyszczenia pyłowe mogą pojawiać się w atmosferze wewnątrz
pomieszczeń hodowlanych w czasie uzupełniania materiału ściołowego, przy czym natęŜenie
zjawiska nie sprawia zazwyczaj problemów dla obsługi obory i znajdujących się w niej zwie___________________________________________________________________________
18
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
________________________________________________________________________________________
rząt, tym bardziej nie ma ono znaczenia dla czystości powietrza na zewnątrz obiektów hodowlanych.
Inne źródło emisji substancji pyłowych do powietrza, które wystąpią na terenie przedsięwzięcia w fazie jego eksploatacji, to proces przygotowania paszy do karmienia zwierząt, który mieć będzie miejsce w jednym z pomieszczeń w nowym obiekcie. Szacuje się, Ŝe czas pracy urządzeń słuŜących do przygotowania paszy (śrutownik, mieszalnik) nie przekroczy 2 h/d,
raz lub dwa razy w tygodniu. Pomieszczenie przygotowania paszy będzie wyposaŜone w
wentylację grawitacyjną a emisja pyłu z tego procesu, podobnie jak z pomieszczenia hodowlanego, będzie śladowa. Jej oddziaływanie na czystość powietrza ograniczy się do najbliŜszego otoczenia miejsc powstawania i pozostanie bez znaczenia dla czystości powietrza w sąsiedztwie obiektu.
7.2.2. Odpady i odchody zwierzęce.
7.2.2.1. Odpady.
Na terenie gospodarstwa z odpadów bezpośrednio związanych z projektowanym przedsięwzięciem i nie zaliczanych do odpadów komunalnych będą powstawać odpady klasyfikowane jako odpady z produkcji podstawowej w rolnictwie, oznaczone kodem 02 01 82 – zwierzęta padłe i ubite z konieczności. Ilość tego rodzaju odpadów szacuje się na 2 sztuki rocznie,
łącznie do 1 Mg/rok. Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
przepisów ustawy nie stosuje się do tego rodzaju odpadów, o ile będą one unieszkodliwiane
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21
października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spoŜycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego). W praktyce warunek ten będzie spełniony przez przekazanie martwych zwierząt uprawnionej firmie prowadzącej utylizację tego rodzaju odpadów, posiadającej stosowne zezwolenie słuŜb weterynaryjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nadzoru weterynaryjnego i
sanitarnego, padłe zwierzęta muszą być moŜliwie szybko oddane do zakładu utylizacyjnego.
Właściciel gospodarstwa współpracuje w tym zakresie z działającą na terenie gminy firmą, która odbiera martwe sztuki w czasie 24 godzin od zgłoszenia.
___________________________________________________________________________
19
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
________________________________________________________________________________________
Inne odpady, które będą powstawały w czasie eksploatacji przedsięwzięcia, tak jak to ma
miejsce obecnie, to:
•
opakowania szklane po środkach leczniczych stosowanych w leczeniu weterynaryjnym –
kod: 15 01 07. Odpad powstanie w ilości do 20 kg w roku. Puste butelki będą umieszczane w pojemniku ustawionym w wydzielonym miejscu w pomieszczeniu magazynowym
na terenie gospodarstwa. Odpad po zgromadzeniu większej partii będzie odbierany z terenu gospodarstwa przez uprawnioną firmę,
•
opakowania z papieru, głównie w postaci worków papierowych po premixach stosowanych do wytwarzania paszy dla bydła – kod: 15 01 01. Odpad powstanie w ilości do 200
kg w roku. OpróŜnione worki będą umieszczane w wydzielonym miejscu w pomieszczeniu magazynowym na terenie gospodarstwa. Odpad po zgromadzeniu większej partii będzie odbierany z terenu gospodarstwa przez uprawnioną firmę,
•
odpady z tworzyw sztucznych, głównie w postaci folii stosowanej w procesie wytwarzania kiszonek do formowania balotów – kod: 02 01 04. Odpad powstanie w ilości do 200
kg w roku. ZuŜyta folia będzie umieszczana w wydzielonym miejscu na terenie gospodarstwa. Odpad po zgromadzeniu większej partii będzie odbierany z terenu gospodarstwa
przez uprawnioną firmę.
7.2.2.2. Ilości odchodów zwierzęcych i ich czasowe magazynowanie.
W trakcie eksploatacji obiektu pojawią się odchody zwierzęce w postaci obornika i gnojówki, które są wartościowymi nawozami naturalnymi. W przypadku stosowania odchodów
zwierzęcych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o nawozach i nawoŜeniu nie uwaŜa się ich za odpady i do gospodarowania nimi nie stosują się przepisy ustawy o odpadach.
Ilości, w których będą powstawać obornik i gnojówka oszacowano w oparciu o dane
przedstawione w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005
r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie
gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów
wiejskich (Dz. U. Nr 17, poz. 142 ze zmianami). W oparciu o zamieszczone tam dane oszacowano równieŜ zawartość azotu w powstałych odchodach zwierząt.
___________________________________________________________________________
20
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
________________________________________________________________________________________
Obornik
Rodzaj zwierząt
Krowy
Ilość
Ilość
Ilość azotu Ilość azotu
Obsada
średnioroczna obornika obornika
szt.
Mg/szt./rok Mg/rok kg/Mg obor.
kg/rok
50
10
500
2,8
1400
Jałówki cielne
10
8,5
85
2,6
221
Jałówki > 1 roku
5
7,5
37,5
1,6
60
Jałówki > 1 roku
do roku
5
6
30
0,8
24
Cielęta do 1/2 roku
10
2
20
0,4
8
672,5
x
1713
Razem
x
Gnojówka
Rodzaj zwierząt
Krowy
Obsada
Ilość
Ilość
Ilość azotu Ilość azotu
średnioroczna gnojówki gnojówki
szt.
Mg/szt./rok Mg/rok kg/Mg gnoj.
kg/rok
50
6,2
310
3,8
1178
Jałówki cielne
10
5,4
54
3,1
167,4
Jałówki > 1 roku
5
2,8
14
2,6
36,4
Jałówki > 1 roku
do roku
5
1,8
9
1,7
15,3
Cielęta do 1/2 roku
10
0,9
9
1
9
396
x
1406,1
Razem
x
Łącznie w roku w gospodarstwie obornik powstanie w ilości 672,5 Mg, w tym 500 Mg w
nowym obiekcie i 172,5 Mg w istniejącej obecnie oborze. Gnojówka powstanie w ilości 396
Mg, w tym 310 Mg w nowym obiekcie i 96 Mg w istniejącej obecnie oborze.
Gromadzenie obornika, który powstanie w istniejącej oborze, mieć będzie miejsce na istniejącej płycie obornikowej o powierzchni 100 m2, zlokalizowanej w sąsiedztwie obory. Dla
gromadzenia obornika z nowej obory przewiduje się budowę oddzielnej płyty obornikowej
zlokalizowanej bezpośrednio za północnym szczytem budynku. Podobnie będzie z gromadzeniem gnojówki z obór i odcieków z płyt obornikowych – dla istniejącej obory wykorzystywany będzie dotychczasowy zbiornik o pojemności 45 m2. Dla nowej obory przewiduje się bu___________________________________________________________________________
21
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
________________________________________________________________________________________
dowę oddzielnego zbiornika w bezpośrednim sąsiedztwie północnego szczytu budynku i płyty
obornikowej.
W załączniku nr 2 do cyt. wyŜej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005
r. podano sposób obliczania wymaganych powierzchni płyty gnojowej oraz pojemności zbiornika na gnojówkę. Wielkości te są zaleŜne od obsady gospodarstwa wyraŜonej w DJP oraz od
tego czy teren gospodarstwa jest połoŜony na obszarze szczególnie naraŜonym, z którego naleŜy ograniczyć odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych i podziemnych
wraŜliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (OSN). Teren gospodarstwa znajduje się poza tymi obszarami5 wobec czego wymaganą powierzchnię płyty gnojowej oraz pojemność zbiornika na gnojówkę dla nowej obory oblicza się w sposób:
powierzchnia płyty
P [m2] = 2,5 x nDJP = 2,5 x 50 = 125 m2
pojemność zbiornika
V [m3] = 2 x nDJP = 2 x 50 = 100 m3
Warunki te będą spełnione równieŜ dla płyty i zbiornika przeznaczonych dla istniejącej obory:
powierzchnia płyty
P [m2] = 2,5 x nDJP = 2,5 x 17 = 42,5 m2 < 100 m2
pojemność zbiornika
V [m3] = 2 x nDJP = 2 x 17 = 34 m3 < 45 m3
Inwestor, ze względu na organizację pracy w gospodarstwie, nie wyklucza budowy płyty
obornikowej i zbiornika na gnojówkę dla nowej obory w wielkościach zapewniających mu
moŜliwość gromadzenia odchodów z okresu sześciomiesięcznego (tak jak to jest wymagane
dla OSN). W tym przypadku powierzchnia płyty gnojowej oraz pojemność zbiornika na gnojówkę wyniosą:
5
Przedmiotowe tereny dla woj. łódzkiego są określone w rozporządzeniu nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych wraŜliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie naraŜonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód naleŜy ograniczyć na terenie województwa
łódzkiego
___________________________________________________________________________
22
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
________________________________________________________________________________________
powierzchnia płyty
P [m2] = 3,5 x nDJP = 3,5 x 50 = 175 m2
pojemność zbiornika
V [m3] = 3 x nDJP = 3 x 50 = 150 m3
7.2.2.3 Zagospodarowanie odchodów zwierzęcych.
Ograniczenia dotyczące sposobu prowadzenia produkcji rolnej wprowadzają ustawy z
dnia 8 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoŜeniu. W art. 47 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz. 145
ze zmianami) określa się, Ŝe produkcję rolną prowadzi się w sposób ograniczający i zapobiegający zanieczyszczaniu wód związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Ogólna
zasada została uszczegółowiona w zbiorze zasad składających się na tzw. Dobre praktyki rolnicze, opracowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w porozumieniu z Ministrem
Środowiska.
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoŜeniu (Dz. U. nr 147, poz. 1033 ze
zmianami) reguluje m.in. sprawy stosowania nawozów oraz zapobiegania zagroŜeniom dla
ludzi i zwierząt oraz dla środowiska, które mogą powstawać w wyniku przewozu, przechowywania i stosowania nawozów. Przy rolniczym wykorzystaniu odchodów w postaci płynnej
(gnojowica, gnojówka) lub stałej (obornik), zgodnie z wymogami cyt. ustawy obowiązuje
ogólna zasada, Ŝe dawka nawozu naturalnego zastosowana w ciągu roku nie moŜe zawierać
więcej niŜ 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha uŜytków rolnych.
W odchodach zwierzęcych, które powstaną w gospodarstwie w ciągu roku, zawarte będzie 3120 kg azotu. Część azotu zostanie utracona bezpośrednio w pomieszczeniach obory
oraz w czasie magazynowania odchodów na płycie gnojowej i zbiorniku na gnojówkę. Straty
azotu w stosunku do całkowitej zawartości N w odchodach w wyniku ulatniania w pomieszczeniach inwentarskich w przypadku obory są szacowane6 na 7% dla obornika i tyle samo dla
gnojowicy (gnojówki). Straty azotu w wyniku ulatniania podczas magazynowania są szacowane (źródło jak wyŜej) na 25% w przypadku obornika na pryzmie i tyle samo w przypadku
6
Stefan Pietrzak „Gospodarowanie nawozami organicznymi pochodzenia zwierzęcego w aspekcie ochrony jakości wody” IMiUZ, Falenty. Wydawnictwo „Dobre praktyki w rolnictwie – sposoby ograniczenia zanieczyszczeń
wód”. Przysiek 2000 r.
___________________________________________________________________________
23
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
________________________________________________________________________________________
gnojówki w zbiorniku. Tak więc zawartość azotu w odchodach, które będą wywiezione na
pole wyniesie ok. 2176 kg/rok, w tym
w oborniku:
1713 kg x (1 – 0,07) x (1 – 0,25) = 1195 kg /rok
w gnojówce
1406 kg x (1 – 0,07) x (1 – 0,25) = 981 kg /rok
Zagospodarowanie nawozu z taką zawartością azotu wymaga gospodarowania na gruncie
o powierzchni nie mniejszej niŜ 2176 kg /170 kg x ha = 12,8 ha. Inwestor uprawia grunty o
powierzchni 24 ha i taka wielkość gospodarstwa jest wystarczająca dla zagospodarowania
nawozów naturalnych, które powstaną po rozszerzeniu produkcji zwierzęcej w gospodarstwie.
7.2.3. Źródła hałasu.
W czasie eksploatacji przedsięwzięcia wystąpią następujące źródła hałasu:
⇒ budynek obory (hałas pochodzący od znajdujących się w nim zwierząt i urządzeń
mechanicznych),
⇒ ruch pojazdów po terenie obiektu.
Poziom natęŜenia dźwięku w pomieszczeniach hodowlanych według „Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń”
kształtuje się wysokości 67 dB(A) i zakłada się, Ŝe w oborze dla krów hałas nie przekracza
tych wartości. Wystąpi takŜe hałas powstający podczas przygotowania paszy. Proces ten odbywać będzie się jedynie w ciągu dnia i po zwiększeniu obsady zwierząt czas jego trwania nie
przekroczy dwóch godzin dziennie, raz lub dwa razy w tygodniu.
Ruchome źródła hałasu, występujące podczas eksploatacji obiektu to pojazdy realizujące
transport zboŜa oraz wywoŜące obornik i gnojówkę.
Największy udział w przenikaniu do otoczenia hałasu z terenu przedsięwzięcia będzie
miał ruch pojazdów i maszyn rolniczych, co ma juŜ miejsce obecnie. Hałas związany z bezpośrednią eksploatacją obory praktycznie nie będzie słyszalny w rejonie zabudowy mieszkaniowej.
___________________________________________________________________________
24
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
________________________________________________________________________________________
7.2.4. Ścieki.
Gospodarstwo ma charakter rodzinny i takie pozostanie po rozbudowie obory. Ścieki sanitarne powstające w wyniku bytowania mieszkańców siedliska są obecnie gromadzone w
szczelnym bezodpływowym zbiorniku podziemnym i odbierane na podstawie umowy przez
firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru nieczystości płynnych, działającą na terenie gminy na podstawie stosownego zezwolenia. Inwestor bierze udział w prowadzonym przez Gminę Kocierzew Południowy programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z odprowadzaniem oczyszczonych ścieków do ziemi drenaŜem rozsączającym. Zgodnie z harmonogramem prac oczyszczalnia ta na terenie posesji inwestora będzie zainstalowana w połowie
2014 r., wcześniej niŜ będzie wybudowana obora, o której mowa w niniejszej Karcie. Po wybudowaniu oczyszczalni zostaną do niej skierowane ścieki bytowe z domu a takŜe zanieczyszczone wody (w ilości ok. 100 litrów/dobę) z mycia urządzeń składających się na linię
udojową, która będzie eksploatowana w nowej oborze.
Wody opadowe z dachu i utwardzonych powierzchni będą kierowane na tereny zielone,
w granicach własności. W tej sytuacji wody opadowe (nie ujęte w system kanalizacyjny) nie
klasyfikują się jako ścieki i pomija się określenie ich ilości.
8. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
Podejmowana działalność nie jest związana z moŜliwością transgranicznego oddziaływania na środowisko.
9. Obszary podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
Teren inwestycji leŜy poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy o
ochronie przyrody. NajbliŜszymi do lokalizacji przedsięwzięcia obszarami sieci NATURA
2000 są :
− obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Przysowy i Słudwi (PLH100003)
oddalony ok. 17 km na zachód,
___________________________________________________________________________
25
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
________________________________________________________________________________________
− obszar specjalnej ochrony ptaków Pradolina Warszawsko - Berlińska
(PLB100001) oddalony ok. 16 km na południowy-zachód.
Ze względu na charakter i skalę działalności oraz odległość przedsięwzięcia od
chronionych obszarów nie będzie ono miało Ŝadnego wpływu na ww. tereny chronione.
___________________________________________________________________________
26

Podobne dokumenty