Lista złożonych wniosków 4.4.1

Komentarze

Transkrypt

Lista złożonych wniosków 4.4.1
Lista wniosków złożonych w ramach konkursu RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16
Tytuł projektu
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
(PLN)
Całkowita wartość
projektu (PLN)
Lubuskie Stowarzyszenie
Miłośników Browarnictwa
"Stara Słodownia - Skarbnicą Wiedzy, Smaków
i Zapachów"
2 313 993,41
2 722 345,20
Województwo Lubuskie
Rewitalizacja budynku przemysłowego
znajdującego się przy ul. Tadeusza Kościuszki
w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia
nowej funkcji Centrum kulturalno-edukacyjnego
Województwa Lubuskiego.
3 493 411,39
4 181 235,76
1 455 518,14
1 712 374,29
910 562,50
1 071 250,00
Lp.
Numer referencyjny
wniosku
Nazwa Beneficjenta
1.
RPLB.04.04.01-080001/16
2.
RPLB.04.04.01-080002/16
3.
RPLB.04.04.01-080003/16
Muzeum Puszczy Drawskiej i
„Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum
Noteckiej im. Franciszka Grasia
w Drezdenku i modernizacja ekspozycji stałych”
w Drezdenku
RPLB.04.04.01-080004/16
Multimedialne - Interaktywne sale muzealne,
opowiadająca o atrakcjach turystycznych miast
i ich okolicach położonych wokół Polskiego
Szlaku Krzyżowców. Dotyczy to miast: Krosno
Odrzańskie, Łagów Lubuski, Ośno Lubuskie,
Słońsk, Kostrzyn nad Odrą.
4.
Stowarzyszenie na Rzecz
Promocji Polskiego Szlaku
Krzyżowców
5.
RPLB.04.04.01-080005/16
Muzeum Lubuskie im. Jana
Dekerta w Gorzowie
Wielkopolskim
Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja
zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w
Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu
4 970 475,98
5 916 822,81
6.
RPLB.04.04.01-080006/16
Fundacja Pałac Bojadła
Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z
adaptacją na cele kulturalne
7 130 267,13
8 719 198,94
Muzeum Twierdzy Kostrzyn
Ochrona i waloryzacja krajobrazu kulturowego
Województwa Lubuskiego przez rozbudowę i
scalenie infrastruktury edukacyjnoinformacyjnej i kulturalnej Starego Miasta oraz
stałej ekspozycji Muzeum Twierdzy Kostrzyn
przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii
multimedialnych
4 037 930,10
4 750 506,00
3 499 500,22
4 117 059,14
7.
RPLB.04.04.01-080007/16
8.
RPLB.04.04.01-080008/16
Gmina Babimost
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
obiektu posakralnego (kościoła ewangelickiego
w Babimoście) z przeznaczeniem na
Regionalną Izbę Pamięci Historii Ziemi
Babimojskiej i Regionu Kozła
9.
RPLB.04.04.01-080009/16
Filharmonia Zielonogórska im.
Tadeusza Bairda
Rozbudowa i modernizacja budynku
Filharmonii Zielonogórskiej
9 033 828,49
13 072 481,24
Gmina Witnica
Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz
z jego przebudową, rozbudową i nadbudową
oraz infrastrukturą techniczną i
zagospodarowaniem terenu na działkach nr
1128/1, 1128/2, 1129,1130 z obrębu 6 Witnica
przy ulicy Gorzowskiej 22 w Witnicy.
8 597 789,15
10 115 046,07
10.
RPLB.04.04.01-080010/16
11.
RPLB.04.04.01-080011/16
Lubuski Teatr im. Leona
Kruczkowskiego w Zielonej
Górze
Modernizacja Lubuskiego Teatru im.Leona
Kruczkowskiego w Zielonej Górze
7 769 000,00
11 242 200,00
12.
RPLB.04.04.01-080012/16
Muzeum Etnograficzne w
Zielonej Górze z siedzibą w
Ochli
Kultury Europy w kulturze regionu - II etap
4 800 378,24
6 938 379,73
RPLB.04.04.01-080013/16
Parafia pw. Św. Józefa
Rzemieślnika w Wawrowie
Diecezja Zielonogórsko –
Gorzowska
„Przystosowanie istniejących obiektów
sakralnych w Czechowie i Wawrowie w celu
dostosowania ich do pełnienia nowej funkcji
kulturalnej i turystycznej”
868 352,46
1 021 591,13
6 946 200,00
10 051 560,00
13.
14.
RPLB.04.04.01-080014/16
Fundacja "Przyjaciół pałacu
Bruhla"
Stworzenie interaktywnego centrum
historycznego w pałacu Bruhla w Brodach w
celu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz
zwiększenie potencjału turystycznego w
regionie.
15.
RPLB.04.04.01-080015/16
Gmina Łagów
Adaptacja i przebudowa obiektów dla Centrum
Kultury i Sztuki Filmowej w Łagowie.
6 488 904,00
6 488 904,00
16.
RPLB.04.04.01-080016/16
Gmina Żary o statusie miejskim
Żarski Park Kultury i Nauki - przebudowa z
rozbudową instytucji kultury w Żarach
1 849 858,23
2 176 303,89
17.
RPLB.04.04.01-080017/16
Parafia Rzymsko - Katolicka
pod wezwaniem Najświętszej
Maryi Panny w Żaganiu
Remont więźby dachowej i pokrycia dachu oraz
remont muru przyporowego ściany północnej
zabytkowego Kościoła pod wezwaniem
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żaganiu.
864 488,43
1 017 045,22
Gmina Sława
Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie oraz
obiektów SCKiW z kulturą i turystyką –
aktywnie w lubuskim!
4 288 449,48
5 079 674,76
RPLB.04.04.01-080019/16
Powiat Zielonogórski
Modernizacja zabytkowego Pałacu w Przytoku i
jego otoczenia w celu uatrakcyjnienia oferty
kulturalnej i turystycznej
471 654,79
554 888,00
20.
RPLB.04.04.01-080020/16
Ośrodek Kultury i Biblioteka w
Trzebielu
Przebudowa, modernizacja i
zagospodarowanie terenu Ośrodka Kultury i
Biblioteki w Trzebielu
805 408,16
947 539,09
21.
RPLB.04.04.01-080021/16
Gmina Nowa Sól - Miasto
Dziedzictwo Kulturowe Środkowego Nadodrza
w innowacyjnej przestrzeni dwóch obiektów
historycznych w Nowej Soli
7 065 490,03
11 371 016,13
22.
RPLB.04.04.01-080022/16
Szprotawski Dom Kultury
Modernizacja Szprotawskiego Domu Kultury w
Szprotawie
7 328 699,23
9 042 336,54
23.
RPLB.04.04.01-080023/16
Gmina Lubiszyn
Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez
renowację parków wiejskich w gminie Lubiszyn
1 484 278,10
1 746 824,59
24.
RPLB.04.04.01-080024/16
Gmina Żagań o statusie
miejskim
Zachowanie i zwiększenie dostępności do
zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu
Książęcego i elementów Zespołu Parkowo
Pałacowego w Żaganiu
3 149 635,69
3 705 453,81
18.
RPLB.04.04.01-080018/16
19.
25.
RPLB.04.04.01-080025/16
26.
RPLB.04.04.01-080026/16
Gmina Iłowa
Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej –
wiedza i magia
1 355 388,41
1 594 574,63
GMINA SZCZANIEC
Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego
Ośrodka Kultury
1 509 366,62
1 775 725,45
3 663 389,50
4 309 870,00
27.
RPLB.04.04.01-080027/16
Gmina Nowa Sól
Przebudowa i adaptacja budynku świetlicy
wiejskiej na budynek Mediateki - Gminnej
Biblioteki Publicznej - w m. Kiełcz, gm. Nowa
Sól wraz z wyposażeniem
28.
RPLB.04.04.01-080028/16
Gmina Niegosławice
"Szlakiem dziedzictwa kulturowego gminy
Niegosławice"
993 140,00
1 168 400,00
29.
RPLB.04.04.01-080029/16
LUBUSKIE CENTRUM
ORTOPEDII IM. DR. LECHA
WIERUSZA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nowa przestrzeń dla kultury w Świebodzinie
15 603 898,24
18 357 527,37
30.
RPLB.04.04.01-080030/16
TEATR IM. JULIUSZA
OSTERWYW
Rewitalizacja Teatru im. Juliusza Osterwy w
Gorzowie Wielkopolskim Etap V
2 280 736,25
2 683 219,03
31.
RPLB.04.04.01-080031/16
Gmina Dobiegniew
Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum
Woldenberczyków wraz z zakupem
wyposażenia i zagospodarowaniem terenu
4 651 824,00
5 472 734,11
32.
RPLB.04.04.01-080032/16
33.
RPLB.04.04.01-080033/16
34.
RPLB.04.04.01-080034/16
Gmina Krosno Odrzańskie
35.
RPLB.04.04.01-080035/16
36.
RPLB.04.04.01-080036/16
Fundacja Archeologiczna
Adaptacja byłego Kościoła Ewangelickiego –
Schonaichianum – Centrum HistorycznoKulturalne w Bytomiu Odrzańskim
7 700 928,78
9 059 916,23
866 613,05
1 019 634,78
Śladami Piastów w Krośnie Odrzańskim.
Zwiększenie potencjału turystycznego gminy
poprzez inwestycje w zabytkowe obiekty kultury
5 305 211,03
6 241 424,75
Stowarzyszenie na rzecz
zapomnianych cmentarzy w
Gminie Trzebiechów
Ratowanie przedwojennych zapomnianych
cmentarzy w gminie Trzebiechów
1 970 559,25
2 366 815,00
Regionalne Centrum Animacji
Kultury
ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU
REGIONALNEGO CENTRUM ANIMACJI
KULTURY W ZIELONEJ GÓRZE WRAZ Z
RESTAURACJĄ ZABYTKOWEGO PARKU
18 920 108,57
22 258 951,31
164 445 237,05
204 070 829,00
Rozbudowa Galerii Sztuki “Magiel” w
Fundacja Łagowski Dom Artysty miejscowości Łagów przy ul. Chrobrego na dz.
Nr 103
SUMA