Budowanie zespołu i praca zespołowa, współpraca w zespole

Komentarze

Transkrypt

Budowanie zespołu i praca zespołowa, współpraca w zespole
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 9/2016 z dnia 03.03.2016 roku - zakres merytoryczny i cele dydaktyczne szkolenia oraz wymagania dodatkowe wobec trenera.
L.p.
Nazwa szkolenia
Zakres merytoryczny szkolenia
Cele dydaktyczne szkolenia
Wymagania dodatkowe wobec trenera
1
Budowanie zespołu i praca zespołowa, współpraca w
zespole, wzajemne relacje w zespole, role w zespole,
komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów,
sposoby budowania i podtrzymywania relacji między
Komunikacja w
zespole (szkolenie nr ludźmi, techniki skutecznego porozumiewania się,
1)
budowanie współpracy, asertywność, bariery komunikacji i
ich pokonywanie, komunikacja niewerbalna, konformizm i
rodzaje wpływu społecznego, formułowanie nowych
strategii komunikowania się.
Poszerzenie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności Wykształcenie wyższe; co najmniej 2
z zakresu komunikacji w zespole. Nabycie umiejętności letnie doświadczenie w prowadzeniu
budowania relacji interpersonalnych, umiejętności
szkoleń z zakresu wskazanego w
komunikacyjnych, sposobów rozwiązywania konfliktów, zapytaniu lub pokrewnego z grupą co
skutecznego porozumiewania się.
najmniej 15 osób-uczestników
2
Czym jest stres, czym jest reakcja stresowa, objawy
stresu , źródła stresu. Typ osobowości a stres, sposoby
radzenia sobie z krytyką. wpływ stresu na myślenie,
Zarządzanie stresem zachowanie, działanie, sytuacje stresogenne, problemy w
(szkolenie nr 2)
komunikacji interpersonalnej, wzorce myślenia,
przekonania o sobie i innych, metody radzenia sobie ze
stresem, wyznaczenie celów, wyznaczenie priorytetów,
autoanaliza, narzędzi tworzenia równowagi.
Nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi
sytuacjami, kontroli i panowania nad stresem. Poznanie
technik radzenia sobie ze stresem, w zależności od typu
osobowości, czynników stresogennych. Autoanaliza
własnego systemu reagowania, przepracowanie modeli
radzenia sobie z negatywnymi emocjami, identyfikacja i
określenie celów oraz planów na przyszłość, stworzenie
własnych narzędzi równowagi.
Wykształcenie wyższe; co najmniej 2
letnie doświadczenie w prowadzeniu
szkoleń z zakresu wskazanego w
zapytaniu lub pokrewnego z grupą co
najmniej 15 osób-uczestników
Rozwój osobisty - próba znalezienia własnej motywacji
do zmiany oraz rozwój zawodowy w kierunku
Wprowadzenie do założeń Dialogu Motywującego, metoda budowania lepszych relacji z klientami. Nabycie
umiejętności budowania komunikacji motywującej do
Dialogu Motywującego, zasady dialogu motywującego,
zmiany postaw, opartej na współpracy, skoncentrowanej
poszukiwania wewnętrznej motywacji, nauka umiejętności na osobie, motywującej do zmiany i zmierzającej do
dialogu motywującego, słuchanie niewerbalne,
wydobycia wewnętrznej motywacji do zmiany.
angażowanie i ugruntowanie relacji, wartości i cele, język Uczestnicy nabędą umiejętności prowadzenia
zmiany, opracowywanie planu zmiany, afirmowanie,
konwersacji w kierunku zmiany, zaangażowania się,
podtrzymywanie zmiany, wzmacnianie zobowiązania.
podnoszenia wewnętrznej motywacji, skoncentrowanej
na sposobie postrzegania świata klientów i ich systemu
wartości.
Wykształcenie wyższe; co najmniej 2
letnie doświadczenie w prowadzeniu
szkoleń z zakresu wskazanego w
zapytaniu lub pokrewnego z grupą co
najmniej 15 osób-uczestników
3
Dialog motywujący
(szkolenie nr 3)
4
Rola przekonań w skutecznej komunikacji, emocje
neutralne, złość jako źródło problemów komunikacyjnych,
dysonans poznawczo - emocjonalny, stadia zmiany,
Nabycie umiejętności świadomego budowania przez
poczucie niższości, niskie poczucie własnej wartości,
pracowników relacji z rodzicami opartych na
Komunikacja z
samoocena, poczucie winy, doskonalenie kompetencji
rodzicami (szkolenie
wzajemnym zaufaniu, szacunku oraz wiedzy i
komunikacyjnych, sztuka słuchania, typowe sposoby
nr 4)
umiejętnościach z zakresu procesu komunikacji
reagowania, aktywne słuchanie, komunikat typu „TY” i „JA”, interpersonalnej oraz radzenia sobie z emocjami.
komunikaty „TY”, komunikaty „JA”, trudni rozmówcy, trudne
tematy, trudne rozmowy, postawy rozmówców, asertywny
model komunikacji, budowanie autorytetu.
Wykształcenie wyższe; co najmniej 2
letnie doświadczenie w prowadzeniu
szkoleń z zakresu wskazanego w
zapytaniu lub pokrewnego z grupą co
najmniej 15 osób-uczestników