Więcej... - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Komentarze

Transkrypt

Więcej... - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
XIV Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Komisji Krążenia i Oddychania
Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN
Komisji Kardiologii Komitetu
Patofizjologii Klinicznej PAN
Dobieszków, 15-17 października 2009 roku
Zakład Patofizjologii i Immunologii Klinicznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
pl . H a l l e r a 1
9 0 - 6 3 5 Łód ź
t e l . : 4 2 6 3 9 3 3 2 6 , t e l . / fa x : 4 2 6 3 2 4 2 7 3
e - m a il : piot r . k a c z m a r e k @ um e d . lod z . pl
l e c h . p ok o c a @ um e d . lod z . pl
Patr onat Honor ow y
J e g o M a g nif ic e nc j a R e k tor
Uni w e r s y t e t u M e d y c z ne g o w Łod z i
pr of. d r h a b . n . m e d . Paw e ł G ór sk i
UNIWERSYTET
MEDYCZNY
W ŁODZI
ŁÓDŹ 15-17 października 2009 r.
Komitet Organizacyjny Sympozjum składa serdeczne
podziękowania oficjalnym Sponsorom Sympozjum
Komitet Nauk Fizjologicznych PAN
Polska
Apotex Inc.
XIV Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Komisji KrąŜenia i Oddychania Komitetu Nauk
Fizjologicznych PAN
Komisji Kardiologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN
DOBIESZKÓW
15 – 17 października 2009
PATRONAT HONOROWY
JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
PROF. DR HAB. N. MED. PAWEŁ GÓRSKI
Komitet Naukowy Sympozjum:
Zarząd Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego
Przewodniczący: Dr hab. med. Krzysztof S. Gołba
Członkowie:
Prof. dr hab. med. Zbigniew Baj
Prof. dr hab. med. Ewa Chabielska
Prof. dr hab. med. Stefan Chłopicki
Prof. dr hab. med. Ryszard T. Smoleński
Dr hab. med. Marek Deja
Komisja Kardiologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN
Przewodniczący Komisji oraz Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego: Prof. dr hab. Waldemar Banasiak
Komisja KrąŜenia i Oddychania Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN
Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Bohdan Lewartowski
Klinika Kardiologii Interwencyjnej, Kardiodiabetologii:
Prof. dr hab. med. Andrzej Lubiński
Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej:
Prof. dr hab. Lucjan Pawlicki,
Zakład Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej: Prof. dr hab. Jarosław Kasprzak
Zakład Kardiologii Inwazyjnej: Dr hab. Krzysztof ChiŜyński prof. UM
KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący: Prof. Zbigniew Baj
Członkowie: Dr n. med. Andrzej Bissinger, Dr n. med. Piotr Karczmarek,
Dr n. med. Lech Pokoca, mgr Sylwia Rybska
Adres: Zakład Patofizjologii i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi
Plac Hallera1, 90-635 Łódź, Tel:(42) 6393326, Tel/fax: (42) 6324273
e-mail: [email protected]
[email protected]
Program Sympozjum
CZWARTEK 15 października 2009 r.
15:00 -17:30 Rejestracja uczestników i wydawanie materiałów
Konferencyjnych
17:30
Uroczyste otwarcie
18.00- 18:30 Wykład inauguracyjny Prof. Ryszarda
Gryglewskiego” „Śródbłonkowy mechanizm działania
inhibitorów konwertazy angiotenzyny (ACE-I)
oraz statyn”.
19:00
Uroczysta kolacja w Restauracji Ośrodka
Konferencyjnego
PIĄTEK 16 października 2009r.
Obrady w Ośrodku Konferencyjnym w Dobieszkowie.
Prezentacje prac trwają 10 minut i dyskusja 5 minut.
8:30-10:30
I. MODELE EKSPERYMENTALNE CHORÓB UKŁADU
KRĄśENIA
Przewodniczący sesji: Prof. Ewa Chabielska, Prof. Bogdan
Lewartowski
8 prezentacji (120 min)
425
1. Nieprawidłowości budowy miokardium myszy w wadach serca
indukowanych kwasem retinowym.
1
2
3
Agnieszka Kołodzińska , Anna Heleniak , Aleksander Wasiutyński , Anna
3
Ratajska .
1
2
I Katedra i Klinika Kardiologii i Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej
3
WUM, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Zakład Anatomii
Patologicznej WUM.
399
2. Rola procesów proliferacji i apoptozy komórek śródbłonka
w doświadczalnym pomoście Ŝylnym w modelu zwierzęcym.
1
1
1
1
Łukasz Krzych , Michał Krejca , Janusz Skarysz , Przemysław Szmagała ,
2
2
2
GraŜyna Nowaczyk , Danuta Plewka , Andrzej Plewka , Andrzej
1
Bochenek .
1
I Klinika Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Górnośląski
2
Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice, Zakład Histologii SUM, Katowice.
395
3. Apoptoza w embrionalnych sercach myszy z wadami indukowanymi
kwasem retinowym.
1
2
3
Agnieszka Kołodzińska , Rafał Bilko , Bianka Malczuk , Izabela
3
3
1
Zdziechowicz , Aleksander Wasiutyński , Anna Ratajska .
1
I Katedra i Klinika Kardiologii, Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej WUM,
3
Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Warszawa, Katedra
i Zakład Anatomii Patologicznej WUM, Warszawa.
2
388
4. Hamujący wpływ Ang-(1-9) na proces fibrynolizy przyczyną nasilenia
zakrzepicy Ŝylnej u szczura.
1
Andrzej Mogielnicki1, Karol Kramkowski1, Justyna Magdalena Hermanowicz ,
2
1
Dariusz Pawlak , Włodzimierz Buczko .
1
2
Zakład Farmakodynamiki, Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Monitorowanej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
394
5. Wpływ niedokrwienia mięśnia sercowego na stymulowany
anandamidem odruch Bezolda-Jarischa u szczurów.
1
2
3
Sebastian Łukasz Łupiński , Eberhard Schlicker , Barbara Malinowska .
1
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Fizjologii Doświadczalnej,
2
Białystok, Uniwersytet w Bonn, Instytut Farmakologii i Toksykologii, Bonn.
6. Korelacje pomiędzy wybranymi parametrami mierzonymi w modelu
working heart po przebytym doświadczalnym zawale u szczurów oraz
ich potencjalne znaczenie w diagnostyce i leczeniu pacjentów.
1
2
1
Robert Podsiadły , Tadeusz F. Krzemiński , Józef Spałek .
1
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
2
Kraków, Katedra i Zakład Farmakologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach.
416
7. Ocena moŜliwości zastosowania odkształcenia i tempa odkształcenia
wyliczanych za pomocą techniki śledzenia markerów akustycznych
u myszy z zawałem serca - porównanie z techniką doplera
tkankowego.
1
1
1
2
Ewa Szymczyk , Piotr Lipiec , Michał Plewka , Karol Kamiński , Maciej
3
1
Kurpisz , Jarosław Kasprzak .
1
2
II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Klinika
3
Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Instytut Genetyki
Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Poznań.
434
8. Ocena choroby naczyń wieńcowych serca przeszczepionego
w modelu doświadczalnym heterotopowego przeszczepu serca
u szczura w zaleŜności od płci dawcy i biorcy.
1
2
3
4
Joanna Śliwka , Anna Dołaszyńska , Adam Sokal , Mirosław Tyrpień ,
5
6
Stanisław Szala , Marian Zembala .
1
2
Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze, 106 Szpital Wojskowy, Gliwice,
I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób
4
Serca, Zabrze, Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej
5
6
SUM, Zabrze, Instytut Onkologii, Gliwice, Katedra i Oddział Kliniczny
Kardiochirurgii i Transplantologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
3
10:30-10:45: Przerwa na kawę
10:45-12:00
II. OGÓLNOUSTROJOWE MECHANIZMY REGULACJI
KRĄśENIA, HEMOSTAZA
Przewodniczący sesji: Prof. Lucjan Pawlicki, Prof. Włodzimierz
Buczko
5 prezentacji (75 min)
422
1. Aktywacja płytek krwi a niewydolność serca.
1
2
1
Marcin Makowski , Ireneusz Smorąg , Andrzej Bissinger , Tomasz
1
1
1
2
Grycewicz , Konrad Masiarek , Andrzej Lubiński , Zbigniew Baj .
1
Klinika Kardiologii Interwnencyjnej, Kardiodiabetologii i Rehabilitacji Kardiolo2
gicznej I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii UM w Łodzi,
Zakład
Patofizjologii i Immunologii Klinicznej UM w Łodzi.
385
2. Prozakrzepowe działanie aldosteronu u szczurów. Udział płytek krwi
i komponenty hemodynamicznej.
1
1
1
Anna Gromotowicz , Adrian Stankiewicz , Urszula Osmólska , Marzena
2
1
Wojewódzka-śeleźniakowicz , Ewa Chabielska
1
Samodzielna Pracownia Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2
3. Antiplatelet action of statins in diabetic rabbits is strongly enhanced.
Iwan Kocic, Izabela Rusiecka, Iga Wapniarska, Marcin Bitel, Robert
Wasilewski
Katedra i Zakład Farmakologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
w Gdańsku
393
4. CORM-3 hamuje rozwój zakrzepicy tętniczej u szczura.
1
1
1
Karol Kramkowski , Andrzej Mogielnicki , Agnieszka Leszczyńska ,
2
3
1
Roberto Motterlini , Stefan Chłopicki , Włodzimierz Buczko .
1
Zakład Farmakodynamiki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Department of Drug Discovery and Development, Italian Institute of
3
Technology, Genova, Italy, Zakład Farmakologii Doświadczalnej Katedry
Farmakologii CM UJ, Kraków.
2
417
5. Modelowanie zmienności rytmu serca metodami
przypadkowych.
1
1
2
Monika Petelczyc , Jan Jacek śebrowski , Rafał Baranowski .
1
Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, Warszawa,
Warszawa.
2
procesów
Instytut Kardiologii,
12:00-12:15: Przerwa na kawę
12:15-13:45
III. SESJA NAGRODOWA
Przewodniczący sesji / jury: Prof. Ewa Chabielska,
Prof. Andrzej Beręsewicz, Prof. Ryszard T. Smoleński,
Prof. Barbara Malinowska, Prof. Stefan Chłopicki
6 prezentacji (90 min)
431
1. Interleukin 6 is involved in acute response to mild inflammatory
stimuli in heart.
1
2
2
Karol Kamiński , Tomasz Bonda , Magdalena Dziemidowicz , Marcin
3
1
1
2
Kozuch , Ewa Waszkiewicz , Włodzimierz Musiał , Maria M. Winnicka .
1
2
Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
Zakład
Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
3
Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
437
2. Tkanka okołonaczyniowa tętnicy piersiowej wewnętrznej wydziela
czynnik rozkurczowy działający poprzez kanały potasowe aktywowane
jonami wapnia.
1
1
2
1
Marcin Malinowski , Marek A. Deja , Krzysztof S. Gołba , Piotr Janusiewicz ,
2
1
Tomasz Roleder , Stanisław Woś .
1
II Klinika Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Górnośląski
2
Ośrodek Kardiologii SPSK Nr 7, Katowice, Katedra i Klinika Kardiologii,
Katowice.
427
3. Suplementacja mieszaniną kwasów eikozapentaenowego (EPA)
i dokozaheksaenowego (DHA), ale nie kwasem alfa-linolenowym
(ALA), działa przeciwzapalnie i zapobiega dysfunkcji lewej komory
serca w odpowiedzi na przeciąŜenie ciśnieniowe.
1
2
3
2
Monika Duda , Karen O'shea , William Harris , William Stanley
1
Zakład Fizjologii Klinicznej Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomo2
wego, Warszawa, Division of Cardiology, Department of Medicine, University
3
of Maryland, Baltimore, USA, Sanford Research/USD, Sioux Fallus, USA.
412
4. Nadkspresja koneksyny 43 w mioblastach. Próba poprawy sprzęŜenia
elektrofizjologicznego transplantowanych mioblastów w regeneracji
uszkodzonego miokardium.
Natalia Rozwadowska, Tomasz Kolanowski, Agnieszka Wacławska, Maciej
Kurpisz.
Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Poznań
413
5. Regulacja metabolizmu białej tkanki tłuszczowej myszy z nieaktywną
syntazą NO (eNOS-/-) oraz u myszy o zwiększonej generacji NO
(DDAH knock in).
1
1
2
2
Urszula Raźny , Łukasz Wątor , Grzegorz Dyduch , Romana Tomaszewska ,
1
1
3
Beata Kieć - Wilk , Bogdan Solnica , John Cook .
1
Zakład Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloń2
skiego, Kraków, Zakład Patomorfologii Collegium Medicum Uniwersytetu
3
Jagiellońskiego, Kraków, Division of Cardiovascular Medicine, Stanford
University School of Medicine, Stanford, CA, USA.
436
6. Okołonaczyniowa tkanka tłuszczowa tętnicy piersiowej wewnętrznej
chroni czynność ludzkiego mięśnia sercowego w okresie
reoksygenacji
przed
skutkami
uszkodzenia
niedotleniennoreoksydacyjnego.
1
2
1
2
Tomasz Roleder , Marcin Malinowski , Krzysztof S. Gołba , Marek Deja ,
2
Stanisław Woś .
1
2
Katedra i Klinika Kardiologii WOZ Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice,
II Katedra i Klinika Kardiochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
14:00-15:00: Obiad
15:00
Wręczenie nagrody autorom - zwycięzcom konkursu
na najlepszą pracę XIV Sympozjum SKE PTK
15:05-16:30
IV. ŚRÓDBŁONEK, STRES OKSYDACYJNY, MIAśDśYCA
Przewodniczący sesji: Prof. Stefan Chłopicki, dr hab. Krzysztof
Gołba
6 prezentacji (90 min)
418
1. Preferencyjne wytwarzanie MNA z kwasu nikotynowego w komórkach
śródbłonka.
1
1
1
Magdalena Łomnicka , Marta Stojak , Magdalena Sternak , Tamara
2
3
3
1
Khomich , Małgorzata Szafarz , Joanna Szymura-Oleksiak , Stefan Chłopicki .
1
Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Katedra Farmakologii Collegium
2
Medicum UJ, Kraków, Instytut Farmakologii i Biochemii, NAS, Grodno,
3
Białoruś, Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej, Wydział Farmacji, UJ,
Kraków.
435
2. Rola tlenku węgla jako potencjalnego terapeutyku w leczeniu chorób
związanych z dysfunkcją śródbłonka.
1
2
2
Antonina Chmura-Skirlińska , Marta Stojak , Stefan Chłopicki , Adam
1
Szewczyk .
1
2
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, Zakład Farmakologii
Doświadczalnej, Katedra Farmakologii Collegium Medicum UJ, Kraków.
387
3. Przejściowa transfekcja mysich mioblastów plazmidem ekspresyjnym
zawierającym sekwencję kodującą dla genu eNOS.
Małgorzata Białas, Agnieszka Janeczek, Monika Frączek, Monika Seidel,
Maciej Kurpisz.
Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Poznań.
392
4. Śródbłonkowy mechanizm rozkurczowego działania endogennego
kannabinoidu - anandamidu na tętnice płucne szczura i człowieka.
1
1
2
Marta Baranowska , Hanna Kozłowska , Mirosław Kozłowski , Margaret
3
1
Maclean , Barbara Malinowska .
1
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Fizjologii Doświadczalnej,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej,
3
University of Glasgow, Division of Neuroscience and Biomedical Systems,
Glasgow, UK.
2
438
5. ZłoŜony profil działania tempola, antyoksydanta o właściwościach
dysmutazy ponadtlenkowej, na regulację rytmu serca w warunkach
niedoboru endogennego tlenku azotu.
Tomasz H. Wierzba, Krzysztof Malinowski, Paweł Musiał.
Katedra i Zakład Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańsk.
407
6. Ocena zmian ekspresji genu Cx43 w komórkach śródbłonka pod
wpływem kwasów tłuszczowych i beta-karotenu.
Janczarska K., Kieć-Wilk B., Śliwa A, A. Dembińska-Kieć.
Zakład Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
Kraków.
16:30-16:45: Przerwa na kawę
16:45-17:45
V. NIEDOKRWIENIE I REPERFUZJA SERCA, PROTEKCJA,
KOMÓRKI MACIERZYSTE W REGENERACJI
USZKODZONEGO MIĘŚNIA SERCOWEGO
Przewodniczący sesji: Prof. Andrzej Beręsewicz,
Dr hab. Marek Deja,
4 prezentacje (60 min)
401
1. Porównanie regulacyjnego wpływu melatoniny na procesy włóknienia
w ranach powierzchniowych i zawale serca.
1
1
1
Jacek H. Drobnik , Alicja Szczepanowska , Sławomir Olczak , Donata
1
3
Słotwińska , Dariusz Tosik .
1
2
Zakład Metabolizmu Tkanki Łącznej, Zakład Patologii Ogólnej i Doświad3
czalnej, Zakład Histologii i Ultrastruktury Tkanek, Uniwersytet Medyczny
w Łodzi.
386
2. Białko C-reaktywne i albumina zmodyfikowana niedokrwieniem
u chorych z zawałem mięśnia sercowego oraz stabilną chorobą
wieńcową leczonych inwazyjnie (PTCA).
1
1
Dominika Drobniak-Hełdak , Władysława Kolasińska-Kloch , Renata
1
2
2
Rajtar-Salwa , Iwona Leszczyńska-Gołąbek , Beata Kieć-Wilk , Małgorzata
2
Malczewska-Malec
1
II Klinika Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
2
Kraków, Zakład Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków.
411
3. Białko hsCRP a profil lipidowy u chorych ze stabilną chorobą
niedokrwienną
serca
poddanych
zabiegowi
przezskórnej
angioplastyki wieńcowej.
Renata Rajtar, Władysława Kolasińska-Kloch, Dominika Drobniak-Hełdak.
II Klinika Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków.
389
4. Leptin levels in coronary patients who underwent phase II of cardiac
rehabilitation.
1
1
2
Magdalena Kosydar-Piechna , Maria Bilińska , Jadwiga Janas , Ryszard
1
Piotrowicz .
1
Klinika i Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin
18:00-18:30: Walne Zebranie Sekcji Kardiologii
Eksperymentalnej PTK
19:00
Wspólna kolacja w plenerze przy ognisku
SOBOTA 17 października 2009 r.
Obrady w Ośrodku Konferencyjnym w Dobieszkowie
8:30 - 9:30
VI. PATOFIZJOLOGIA NIEWYDOLNOŚCI SERCA,
PRZEROSTU I PRZEBUDOWY
Przewodniczący sesji: Prof. Krzysztof ChiŜyński, Prof. Barbara
Malinowska
4 prezentacje (60 min)
410
1. Nefroprotekcyjna rola ACE-inhibitorów, wybrane wskaźniki zapalne
i BMI u chorych ze stabilną chorobą niedokrwienną serca poddanych
zabiegowi przezskórnej angioplastyki wieńcowej.
Renata Rajtar, Władysława Kolasińska-Kloch, Dominika Drobniak-Hełdak.
II Klinika Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków.
421
2. Niewydolność serca - ekspresja białek regulujących gospodarkę
jonem Ŝelaza w niewydolnym sercu a markery gospodarki Ŝelazowej
we krwi obwodowej.
1
2
1
Przemysław Leszek , Barbara Sochanowicz , Piotr Kołsut , Grzegorz
1
1
1
1
Religa , Malgorzata Szperl , Jacek Rozanski , Jerzy Korewicki , Marcin
2
Kruszewski .
1
Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin,
Warszawa.
2
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
415
3. Zmiany w ekspresji genów kodujących kanały jonowe w węźle
zatokowym szczurów z pozawałową niewydolnością serca.
1
2
1
Michał Mączewski , James Tellez , Urszula Mackiewicz , Andrzej
1
3
2
2
Beręsewicz , Robert Billeter , Halina Dobrzynski , Mark Boyett
1
Zakład Fizjologii Klinicznej Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomo2
3
wego, Warszawa, University of Manchester, Manchester, UK, University of
Nottingham, Nottingham, UK.
409
4. Increased desmin expression, a feature of cardiac dysfunction.
1
1
2
Magdalena Brudek , ElŜbieta Czarnowska , Agnieszka Pawlak , Lidia
1
1
1
2
Ziółkowska , Anna Turska-Kmieć , Wanda Kawalec , Robert Gil .
1
Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa,
Kliniczny MSWiA, Warszawa
2
Centralny Szpital
9:30-9:45: Przerwa na kawę
9:45 – 11:00
VII. GENETYCZNE UWARUNKOWANIA NADCIŚNIENIA
TĘTNICZEGO, KANAŁY JONOWE, RECEPTORY,
POLIMORFIZMY GENÓW, TRANSDUKCJA SYGNAŁÓW
Przewodniczący sesji: Prof. Bogdan Lewartowski, Prof. Ewa
Chabielska
4 prezentacje (60 min)
404
1. Znaczenie polimorfizmu ScaI genu ANP w chorobach sercowonaczyniowych.
Anna Piskorz, Bartosz Wasąg, Janusz Limon.
Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
Gdańsk.
433
2. Dymorfizm płciowy odpowiedzi naczyń krwionośnych mózgu na
doświadczalną hiponatremię in vitro.
Katarzyna Klapczyńska, Ewa Koźniewska
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN,
Warszawa.
406
3. Leptin to adiponectin ratio is modified by adiponectin receptor genes
polymorphism and diet.
1
1
Iwona Wybrańska , Małgorzata Malczewska-Malec , Iwona Gołąbek1
1
2
3
Leszczyńska , Beata Kieć-Wilk , Catrine Defort , J Mc Monagle , Helen M.
4
1
Roche , Aldona Dembińska-Kieć .
1
Zakład
Biochemii
Klinicznej
Collegium
Medicum
Uniwersytetu
2
Jagiellońskiego,
Kraków,
INSERM
Marseille,
Marsylia,
France,
3
Nutrigenomics Research Group, UCD Conway Institute, Dublin, Ireland,
4
University College Dublin, Belfield, Dublin, Ireland, Dublin.
426
4. Badanie rejonu pętli D mt-DNA /fragmentu zawiadującego replikacją
mt-DNA/ u pacjentów ze stabilna choroba naczyń wieńcowych wyniki wstępne.
1
2
3
1
Paweł Burchardt , Alicja Warowicka , Witold Nowak , Henryk Wysocki ,
4
Anna Goździcka-Józefiak .
1
Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych
2
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań,
Zakład
3
Wirusologii Molekularnej, UAM,
Wydziałowa Pracownia Technik
4
Molekularnych, UAM, Zakład Wirusologii Molekularnej, UAM, Poznań.
11.00: 00-11:15: Przerwa na kawę
11:15-13:15
VIII. VARIA
Przewodniczący sesji: Prof. Zbigniew Baj, Dr hab. Tomasz
Wierzba
8 prezentacji (120 min)
390
1. Anti-inflammatory effect of aerobic training in patients after coronary
artery bypass-grafting.
1
1
2
Magdalena Kosydar-Piechna , Maria Bilińska , Jadwiga Janas , Ryszard
1
Piotrowicz .
1
Klinika i Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej
Nieinwazyjnej, Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin,
Warszawa-Anin.
2
i Elektrokardiologii
Instytut Kardiologii,
424
2 The cognitive performance is significantly related to ventilatory
equivalent for carbon dioxide at anaerobic threshold and core body
temperature.
Robert Skalik, Wojciech Woźniak, Ludmiła Borodulin-Nadzieja.
Department of Physiology, Exercise Physiology Lab, Medical University of
Wrocław, Wrocław.
396
3. Buforowanie fluktuacji oddechowych ciśnienia tętniczego - model
matematyczny.
1
1
2
2
Teodor Buchner , Jan śebrowski , Grzegorz Gielerak , Paweł Krzesiński ,
2
Monika Grzęda .
1
2
Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, Warszawa, Klinika Chorób
Wewnętrznych i Kardiologii Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa.
430
4. Interleukina 6 nie odgrywa istotnej roli w działaniu izoproterenolu na
mięsień sercowy.
1
2
3
Karol Kamiński , Siergiej Litwinowicz , Magdalena Dziemidowicz , Tomasz
3
3
1
Bonda , Maria M. Winnicka , Włodzimierz Musiał .
1
2
Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersytet
3
Medyczny w Grodnie, Białoruś, Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
397
5. Związek wartości progu defibrylacji z rokowaniem odległym chorych
po wszczepieniu ICD.
1
2
2
Przemysław Stolarz , Roman Steckiewicz , Marcin Grabowski , Grzegorz
1
Opolski .
1
I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
2
Warszawa , I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, Warszawa.
420
6. Nicotinamide N-methyltransferase (NNMT) in concanavalin A-induced
mouse liver injury.
1
2
1
Magdalena Sternak , Tamara Khomich , Andrzej Jakubowski , Marta
1
3
4
5
Stojak , Mariusz Gajda , Wojciech Szczepański , Małgorzata Szafarz ,
5
1
Joanna Szymura-Oleksiak , Stefan Chłopicki .
1
Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Katedra Farmakologii Collegium
2
Medicum UJ, Kraków, Instytut Farmakologii i Biochemii NAS, Grodno,
3
4
Białoruś, Katedra Histologii Collegium Medicum UJ, Katedra Patomorfologii
5
Collegium Medicum UJ, Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej,
Wydział Farmacji UJ, Kraków.
419
7. Ocena zmian parametrów hemodynamicznych oznaczanych metodą
kardiografii
impedancyjnej
podczas
manewrów
przeciw
przeciąŜeniowych.
Ewelina Zawadzka-Bartczak, Lech Kopka.
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa.
405
8. LipidomicNet: Nowy unijny projekt w dziedzinie lipidomiki
przekładający podstawowe odkrycia naukowe na zastosowanie
kliniczne.
Iwona Wybrańska.
Konsorcjum Naukowe LipidomicNet* i Zakład Biochemii Klinicznej CMUJ,
Kraków.
Zakończenie Sympozjum i poŜegnanie gości o godzinie 13:15

Podobne dokumenty