Uchwała Nr XVII-75-16 z dn. 3.03.2016 r. w sprawie

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Nr XVII-75-16 z dn. 3.03.2016 r. w sprawie
UCHWAŁA Nr XVII/75/16
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 03 marca 2016 r.
w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku z
obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Zwalnia się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku z obowiązku wpłaty do
budżetu Gminy Kamiennik nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec roku 2015 w kwocie
6.256,53zł.
§ 2. Nadwyżkę środków obrotowych, o których mowa w § 1 Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Kamienniku przeznaczy na realizację zadań własnych w ramach wydatków
bieżących.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
/-/ Aleksander Słonina

Podobne dokumenty