Recenzja

Komentarze

Transkrypt

Recenzja
STUDIA SOCJOLOGICZNE 2016, 3 (222)
ISSN 0039−3371
SPIS TREŚCI
Henryk Domański: Wstęp .............................................................................
Rafał Smoczyński: Mapping New Research Directions in the Sociology of
Moral Panic...............................................................................................
Justyna Straczuk: Smak trwania, smak zmiany. Preferencje i praktyki jedzeniowe Polaków w kontekście zmiany społecznej ...............................
Marta Olcoń-Kubicka: Oznaczanie i liczenie domowych pieniędzy ...........
Dorota Hall: Biseksualność w aktywizmie chrześcijan i chrześcijanek
LGBT w Polsce ........................................................................................
Marta Karkowska: Międzypokoleniowe transmisje pamięci. Na podstawie
badań we wsiach świętokrzyskich ............................................................
Anna Wylegała: Krajobraz po wojnie: anatomia rozpadu świata społecznego na przykładzie Polski w okresie II wojny światowej ..........................
Galia Chimiak: From Solidarność to Global Solidarity? The Engagement
of Polish Civil Society in Development Cooperation ..............................
Zbigniew Karpiński: Zaufanie uogólnione a ostrożność w kontaktach z nieznajomymi: Porównanie wyników dwóch sondaży .................................
Piotr Filipkowski i Danuta Życzyńska-Ciołek: Od kwestionariuszowego
badania próby losowej do pogłębionej analizy życiowych przypadków
– i z powrotem. Dwa wywiady biograficzne i kilka refleksji teoretycznych ..........................................................................................................
5
9
31
51
79
101
133
165
199
229
Recenzja
Jan Pakulski: Polska gospodarka w świadomości społecznej 2012–2014
(recenzja z: Krzysztof Zagórski, Andrzej K. Koźmiński, Witold Morawski, Katarzyna Piotrowska, Gavin Rae, Marta Strumińska-Kutra, Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia
Polaków 2012–2014). ............................................................................... 257
STUDIA SOCJOLOGICZNE 2016, 3 (222)
ISSN 0039−3371
CONTENTS
Henryk Domański: Introduction ....................................................................
Rafał Smoczyński: Mapping New Research Directions in the Sociology
of Moral Panic ..........................................................................................
Justyna Straczuk: The Taste of Stability, the Taste of Change: Food Preferences and Food Practices in Poland in the Context of Social Change .....
Marta Olcoń-Kubicka: Earmarking and Counting Domestic Money ...........
Dorota Hall: Bisexuality and the Activism of LGBT Christians in Poland ...
Marta Karkowska: Intergenerational Transmission of Memory – On the Basis
of Field Research in Villages of the Świętokrzyskie Voivodeship ...........
Anna Wylegała: The Postwar Catastrophe: Anatomy of the Destruction
of the Social World in Poland after the Second World War .....................
Galia Chimiak: From Solidarność to Global Solidarity? The Engagement
of Polish Civil Society in Development Cooperation ..............................
Zbigniew Karpiński: Generalised Trust and Prudence in Dealing with
Strangers: A Comparison of Two Social Surveys.....................................
Piotr Filipkowski and Danuta Życzyńska-Ciołek: From Quantitative Research Based on a Random Sample to In-depth Analysis of Life Experiences – and Back: Two Biographical Interviews and a Few Theoretical
Reflections ................................................................................................
5
9
31
51
79
101
133
165
199
229
Book Review
Jan Pakulski: Polish Economy in Social Conscience 2012–2014 (review of:
Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012–2014 [Economic Attitudes in the Times of Uncertainty. Economic Imagination of Poles 2012–2014] by Krzysztof Zagórski, Andrzej K. Koźmiński, Witold Morawski, Katarzyna Piotrowska,
Gavin Rae, Marta Strumińska-Kutra)....................................................... 257