regulamin kondominium

Komentarze

Transkrypt

regulamin kondominium
REGULAMIN świadczenia usług przez
ETB - SYSTEM
Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ETB –SYSTEM zwanym
dalej „DOSTAWCĄ„ jest firmą prowadzącą działalność produkcyjną,
usługową, budowlaną i handlową związaną z systemami telewizji.
2. Podstawą korzystania z usług DOSTAWCY jest umowa zwana dalej
„Umową Abonencką”, zawarta między osobą fizyczną, osobą prawną
lub inną jednostką organizacyjną, zwaną dalej „Abonentem” a
DOSTAWCĄ. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią
integralną część Umowy Abonenckiej.
3. „Urządzeniami” w rozumieniu niniejszego Regulaminu są
zainstalowane kable, gniazda oraz inny sprzęt konieczny do odbioru
programów rozprowadzanych przez DOSTAWCĘ. Urządzeniami nie
są w rozumieniu niniejszego Regulaminu odbiorniki sygnału
rozprowadzanego przez DOSTAWCĘ, tzn. telewizory, magnetowidy i
odbiorniki radiowe.
4. „Usterką” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest techniczna
wada obniŜająca jakość programu lecz umoŜliwiająca jego odbiór.
5. „Awarią” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest uszkodzenie
urządzeń całkowicie uniemoŜliwiające odbiór wszystkich programów,
z wyłączeniem przerw spowodowanych koniecznością
przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz przerw wynikających z
działania siły wyŜszej.
6. DOSTAWCA moŜe przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z
Umowy Abonenckiej posługiwać się osobami trzecimi.
7. Opłaty pobierane przez DOSTAWCĘ nie obejmują opłat za
posiadanie i uŜytkowanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego,
które są pobierane na podstawie Ustawy o Radiofonii i Telewizji.
Rozdział II.
ZAWARCIE UMOWY ABONENCKIEJ
1. Po stronie DOSTAWCY do zawarcia Umowy Abonenckiej
upowaŜniony jest właściciel firmy, a takŜe osoba, legitymująca się
pełnomocnictwem wystawionym przez właściciela nazywana dalej
„Przedstawicielem”.
2. Po stronie abonenta Umowę Abonencką mogą zawierać osoby
fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne, które
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz tytuł prawny,
który upowaŜnia je do podejmowania decyzji w zakresie wydania
zgody na wykonanie instalacji i eksploatację urządzeń w mieszkaniu
(lokalu) lub budynku, tzn. są właścicielem, najemcą, dzierŜawcą
mieszkania (lokalu) albo przysługuje im prawo uŜytkowania,
spółdzielcze prawo do lokalu lub słuŜebność mieszkania.
3. Abonent, który nie moŜe się powołać na Ŝaden z wymienionych w
punkcie poprzedzającym tytułów prawnych, albo Abonent, który
powinien przed rozpoczęciem prac związanych z instalacją sieci
telewizji osiedlowej w mieszkaniu (lokalu) uzyskać zgodę właściciela
lub wynajmującego jest zobowiązany do przedłoŜenia pisemnej zgody
i dołączenia jej do Umowy Abonenckiej.
4. Z chwilą podpisania Umowy Abonenckiej Abonent oświadcza, Ŝe
znana jest mu treść Regulaminu, a w związku z tym spełnia
wymagania zawarte w pkt. 2 i 3 - Rozdział II Regulaminu i jest
odpowiedzialny za szkody wynikłe z tytułu podania nieprawdziwych
informacji.
5. Umowa na świadczenie usług zawarta jest bezterminowo.
6. Abonent i DOSTAWCA mogą przenieść prawa i obowiązki
wynikające z Umowy Abonenckiej na osoby trzecie, po uprzednim
powiadomieniu drugiej strony.
Rozdział III
ZASADY PODŁĄCZENIA
1. Abonent z chwilą podpisania Umowy Abonenckiej wyraŜa zgodę na
przyłączenie go do Wewnętrznej Sieci Zbiorczej poprzez instalację i
eksploatację odpowiednich urządzeń w mieszkaniu (lokalu) lub
budynku.
2. Jeśli Abonent nie posiada przyłącza, tzn. zainstalowanego
odpowiedniego kabla z mieszkania (lokalu) do skrzynki rozdzielczej,
Abonent jest odpowiedzialny za przygotowanie miejsca w mieszkaniu
(lokalu), które umoŜliwi bezkolizyjne i sprawne (w moŜliwie
najkrótszym czasie) ułoŜenie kabla, a takŜe nie spowoduje
niepotrzebnych szkód w majątku Abonenta.
3. MontaŜ instalacji i eksploatacja urządzeń w mieszkaniu (lokalu) w
ramach podłączenia do Wewnętrznej Sieci Zbiorczej powinny
odbywać się w obecności Abonenta lub osoby pełnoletniej przez niego
upowaŜnionej.
4. Pracownicy dokonujący montaŜu urządzeń na zlecenie
DOSTAWCY nie są upowaŜnieni do jakichkolwiek czynności
związanych z naprawą i regulacją odbiorników lokatora.
5. Jeśli okaŜe się, Ŝe montaŜ instalacji i urządzeń związanych z
przyłączaną siecią telewizyjną wymaga dodatkowych nakładów
materiałowych lub czasowych DOSTAWCA ma prawo do pobrania
dodatkowej opłaty instalacyjnej według kosztorysu przedstawionego
Abonentowi i zaakceptowanego przez niego przed dokonaniem
montaŜu.
Rozdział IV
OPŁATY i ROZLICZENIA
1. Z tytułu świadczonych usług przez DOSTAWCĘ w zakresie
korzystania z Wewnętrznej Sieci Zbiorczej, Abonent zobowiązuje się
do wniesienia jednorazowej opłaty aktywacyjnej, instalacyjnej oraz do
opłacania miesięcznego abonamentu.
2. DOSTAWCA nie pobiera Ŝadnych zaliczek związanych z
wykonaniem przyłącza.
3. DOSTAWCA posługuje się cennikiem zwanym „Cennikiem”, który
określa wysokość wszelkich opłat, cen i stawek amortyzacyjnych,
związanych ze świadczonymi przez DOSTAWCĘ usługami w zakresie
osiedlowej sieci telewizyjnej.
4. Wymieniony w punkcie poprzedzającym Cennik nie określa opłaty
instalacyjnej związanej z dodatkowymi nakładami przedstawionymi w
pkt. 5 - Rozdział III.
5. Wykonanie przyłącza abonenckiego do lokalnej sieci telewizyjnej,
potwierdzone podpisem Abonenta jest jednoznaczne z rozpoczęciem
realizacji umowy i niesie konsekwencje finansowe w postaci
jednorazowej opłaty instalacyjnej płatnej w ciągu 14 dni od daty
wykonania przyłącza. Abonent posiadający juŜ własne przyłącze
abonenckie nie ponosi opłaty instalacyjnej, a tylko opłatę
aktywacyjną
6. Abonent zobowiązany jest uiszczać regularnie naleŜności z tytułu
abonamentu do 15 dnia kaŜdego miesiąca.
7. Wysokość opłaty abonamentowej za miesiąc kalendarzowy, w
którym nastąpiło podłączenie do działającej sieci telewizyjnej stanowi
iloczyn 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej i liczby dni
pozostałych do upływu miesiąca.
8. Na zakończenie okresu rozliczeniowego DOSTAWCA wystawi
fakturę VAT, którą na Ŝyczenie Abonenta, po uprzednim otrzymaniu
pisemnego upowaŜnienia DOSTAWCA prześle Fakturę VAT pocztą
listowną.
9. DOSTAWCY przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych
w przypadku nieterminowego dokonywania przez Abonenta
ustalonych naleŜności z tytułu abonamentu.
10. W przypadku 7-dniowej zwłoki w terminie płatności jednorazowej
opłaty instalacyjnej DOSTAWCA jest upowaŜniony do odłączenia
przyłącza Abonenta od lokalnej sieci telewizyjnej.
Rozdział V
OBOWIĄZKI DOSTAWCY
1. DOSTAWCA zobowiązany jest do przesyłania Abonentowi
wybranego przez niego w Umowie Abonenckiej pakietu programów.
DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany układu oferty
programowej, jak równieŜ do emisji oferty w pełnym paśmie
kablowym, co nie stanowi zmiany warunków umowy.
2. DOSTAWCA zobowiązany jest do przesyłania sygnału, o którym
mowa w pkt. 1 z jakością zgodną z normami ustalonymi przez
Ministerstwo Łączności.
3. Przez cały czas trwania Umowy Abonenckiej DOSTAWCA
zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany lub naprawy wadliwych
Urządzeń, o ile wada jest następstwem przyczyny tkwiącej w
Urządzeniu przed montaŜem lub wynika z normalnego zuŜycia
eksploatacyjnego.
Rozdział VI
OBOWIĄZKI ABONENTA.
1. Abonent jest zobowiązany:
a)
po dokonaniu instalacji przyłącza uiścić opłatę
instalacyjną w wysokości, w miejscu i w czasie
określonym w cenniku obowiązującym w dniu złoŜenia
zamówienia przez Abonenta oraz dodatkową opłatę
instalacyjną w przypadkach określonych w pkt. 5 –
Rozdział III niniejszego Regulaminu,
b)
opłacać terminowo opłaty abonamentowe za usługę
określoną w pkt. 1 – Rozdział V niniejszego
Regulaminu w wysokości określonej w aktualnym
Cenniku. Terminy płatności i sposób uiszczania opłat są
określane
w
rachunkach
(ksiąŜeczkach
abonamentowych) przekazywanych Abonentowi przez
DOSTAWCĘ, bądź w aktualnym Cenniku,
c)
do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą
Urządzeń uszkodzonych wskutek nieprawidłowego
uŜytkowania, a w razie ich zniszczenia, utraty lub
kradzieŜy do zapłaty ich ceny pomniejszonej o aktualną
stawkę amortyzacji,
d)
w przypadku rozwiązania Umowy Abonenckiej do
niezwłocznego, nie później jednak niŜ w ciągu 7 dni,
zwrotu Urządzeń DOSTAWCY z wyjątkiem kabli i
gniazd zamontowanych w lokalu Abonenta.
2. W trakcie trwania Umowy Abonenckiej Abonent zobowiązuje się do
pisemnego powiadomienia DOSTAWCY o kaŜdej zmianie adresu lub
innych danych identyfikujących go, zawartych w formularzu Umowy
Abonenckiej.
Rozdział VII.
ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMOWY.
1. Wszelkie zmiany treści Umowy Abonenckiej wymagają formy
pisemnej pod rygorem niewaŜności.
2. O wszelkich zmianach postanowień Umowy Abonenckiej, w tym
wysokości abonamentu, DOSTAWCA zobowiązany jest zawiadamiać
Abonenta pisemnie z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
3. Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty abonamentowej moŜe
nastąpić
poprzez
doręczenie
rachunku
(ksiąŜeczki
opłat
abonamentowych), uwzględniającego zmianę wysokości abonamentu.
4. Na wysokość opłaty abonamentowej moŜe wpłynąć m.in.:
uwzględnienie wskaźnika inflacji za półrocze poprzedzające, zmiana
opłat pobieranych przez URTiP i organizacji zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi (np. ZAIKS, ZASP) oraz wzrost opłat
licencyjnych za dostarczane kanały telewizyjne.
5. JeŜeli Abonent w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia zawiadomienia
o zmianie Cennika i/lub Umowy Abonenckiej nie złoŜy pisemnego
oświadczenia, Ŝe nie przyjmuje nowych warunków, fakt ten będzie
rozumiany przez DOSTAWCĘ jako akceptacja nowej wysokości
opłaty abonamentowej lub akceptacja zmiany innych postanowień
Umowy Abonenckiej.
6. JeŜeli Abonent złoŜy oświadczenie, o którym mowa w punkcie
poprzedzającym, Umowa Abonencka ulega rozwiązaniu w dniu
otrzymania takiego oświadczenia przez DOSTAWCĘ.
7. Obie strony uprawnione są do rozwiązania Umowy Abonenckiej z
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
8. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej powinno być
złoŜone przez stronę na piśmie na koniec miesiąca kalendarzowego,
przy czym okres wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia
następnego miesiąca.
9. DOSTAWCA moŜe rozwiązać Umowę Abonencką bez zachowania
terminu wypowiedzenia, gdy Abonent:
a)
dopuszcza się zwłoki w zapłacie jednorazowej opłaty
instalacyjnej powyŜej 14 dni od daty instalacji;
b)
dopuszcza się zwłoki w dokonaniu pełnej zapłaty
abonamentowej powyŜej 30 dni od terminu
określonego w pkt. 6- Rozdział IV niniejszego
regulaminu,
c)
uŜywa Urządzeń lub innego mienia DOSTAWCY w
sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, bądź uŜywa ich w
sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem, a w szczególności dokonuje
przeróbek lub nieuprawnionych podłączeń, względnie udostępnia
Urządzenia osobom trzecim.
10. Rozwiązanie Umowy Abonenckiej nie zwalnia Abonenta od
obowiązku uiszczenia zaległych płatności wraz z odsetkami.
11. W dniu rozwiązania Umowy Abonenckiej następuje odłączenie
przyłącza abonenckiego od Wewnętrznej Sieci Zbiorczej.
12. Abonent moŜe być ponownie przyłączony do sieci, po uprzednim
uregulowaniu zaległości w płatnościach i wniesieniu opłaty za
ponowne przyłączenie wg Cennika obowiązującego w chwili
ponownego włączenia do sieci.
13. Strony mogą rozwiązać Umowę Abonencką za porozumieniem w
kaŜdym momencie.
Rozdział VIII.
ZASADY USUWANIA USTEREK I AWARII
1. O zaistniałej Awarii lub Usterce Abonent moŜe powiadomić
osobiście w siedzibie DOSTAWCĘ lub telefonicznie. W przypadku
przyjęcia zgłoszenia przez automat Abonent zobowiązany jest podać
adres, numer abonenta, telefon kontaktowy oraz krótki opis objawów
Usterki.
2. Usunięcie Usterki w odbiorze nastąpi w moŜliwie najszybszym
terminie. W przypadku, kiedy usterka nie jest moŜliwa do usunięcia w
ciągu 5 dni roboczych od czasu jej zgłoszenia DOSTAWCA określi na
piśmie termin jej usunięcia i przekaŜe zgłaszającemu.
3. Usunięcie Awarii powinno nastąpić nie później niŜ w ciągu 24
godzin od momentu zgłoszenia. Za okres braku sygnału wynikający z
Awarii trwającej dłuŜej niŜ dwa kolejne dni Abonentowi przysługuje
prawo obniŜenia opłaty abonamentowej w wysokości 1/30 za kaŜdy
następny dzień braku sygnału.
4. DOSTAWCA nie odpowiada za Usterki wynikające ze złego stanu
technicznego wyposaŜenia słuŜącego do odbioru sygnału naleŜącego
do Abonenta i nie jest zobowiązany do regulacji tego wyposaŜenia.
5. DOSTAWCA ma prawo obciąŜyć Abonenta kosztami usunięcia
Usterki w wypadku stwierdzenia, Ŝe uszkodzenie powstało na skutek :
a)
samowolnej naprawy dokonanej przez Abonenta;
b)
świadomego zniszczenia Urządzeń;
c)
uszkodzeń mechanicznych, które nie mogły powstać w
trakcie prawidłowej eksploatacji Urządzeń.
6. W przypadku kradzieŜy lub zaginięcia Urządzeń z mieszkania
(lokalu) Abonenta, Abonent ponosi koszt zakupu nowych Urządzeń.
7. DOSTAWCA zobowiązany jest do zawiadamiania Abonenta o
planowanych, dłuŜszych niŜ 4 godziny, przerwach w działaniu sieci
wynikających z konieczności wykonania prac konserwacyjnych, na 24
godziny przed ich wyznaczonym terminem. DOSTAWCA
zobowiązuje się (w miarę moŜliwości) do przeglądów
konserwacyjnych w porach najmniejszej oglądalności. Zawiadomienia
o planowanych przerwach w działaniu sieci będą następowały za
pomocą kanału informacyjnego.
8. Abonent jest zobowiązany do udostępnienia upowaŜnionym
Przedstawicielom DOSTAWCY instalacji kablowej w zajmowanym
przez siebie lokalu w celu przeglądu, pomiarów i usuwania usterek w
godzinach od 8 do 22. Podczas dokonywania powyŜszych czynności w
lokalu musi być obecny Abonent lub upowaŜniona przez niego osoba
pełnoletnia.
9. W przypadku gdy Abonent ma zastrzeŜenia dotyczące
świadczonych przez DOSTAWCĘ usług, a w szczególności jakości
odbieranego sygnału lub terminu i sposobu usunięcia Awarii lub
Usterki powinien złoŜyć pisemną reklamację w siedzibie
DOSTAWCY. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni.
Rozdział IX.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym
Regulaminie.
2. DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
zakłócenia w emisji programów wynikające z działania siły wyŜszej.
Dotyczy to równieŜ zakłóceń przekazu satelitarnego, zmiany satelity,
zmiany systemu nadawania, zaprzestanie nadawania programu przez
nadawcę, konserwacji urządzeń nadawczych oraz przerw w dostawie
energii elektrycznej oraz innych zdarzeń będących poza kontrolą
DOSTAWCY.
3. DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany oferty programowej
tzn. zmiany układu programów, podziału na pakiety oraz zmiany
rodzaju programów.
4. DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie lub
wady sprzętu będącego własnością Abonenta (telewizory,
magnetowidy, odtwarzacze, radioodbiorniki) i nie dokonuje jego
napraw lub adaptacji.
5. DOSTAWCA nie odpowiada za jakiekolwiek zmiany w emisji
programów wynikające z zachowań nadawcy.
6. Podczas wyładowań atmosferycznych telewizory i magnetowidy
(zgodnie z ich instrukcją obsługi) powinny być odłączone od zasilania
energetycznego i sieci kablowej. DOSTAWCA nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego
korzystania ze sprzętu RTV.
7. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania Umowy Abonenckiej,
której integralną częścią jest niniejszy Regulamin podlegają
rozpoznaniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
DOSTAWCY.
USTERKI I AWARIE PROSIMY ZGŁASZAĆ POD NR TEL 0-501-151-901, 348-88-72 LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ [email protected]

Podobne dokumenty