Statut szkoły - Gimnazjum nr 1 w Łomiankach

Komentarze

Transkrypt

Statut szkoły - Gimnazjum nr 1 w Łomiankach
Statut
Gimnazjum nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Janusza Kusocińskiego
w Łomiankach
(tekst ujednolicony)
1
Spis treści
Rozdział 1- Postanowienia ogólne………………………………………………………… 3
Rozdział 2- Cele i zadania………………………………………………………………… . 3
Rozdział 3- Organy gimnazjum i ich kompetencje………………………………………… 5
Rozdział 4 - Rozwiązywanie konfliktów wewnątrzszkolnych i sporów pomiędzy organami
szkoły………………………………………………………................................................. 9
Rozdział - 5 Organizacja gimnazjum…………………………………………………… 10
Rozdział 6 - Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej……… 16
Rozdział 7 - Organizacja nauczania i zajęć rewalidacyjnych uczniom niepełnosprawnym..22
Rozdział 7a - Nauczanie indywidualne i indywidualny tok nauki………………………… 25
Rozdział 8 - Uczniowie ……………………………………………………………………28
Rozdział 8 a.- Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów……………………………………… 33
Rozdział 9 - Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum……………………………………53
Rozdział 10 – Rodzice /opiekunowie prawni………………………………………………58
Rozdział 11 – Postanowienia końcowe…………………………………………………… 60
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
2
§1
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Janusza Kusocińskiego z siedzibą w
Łomiankach, przy ulicy Staszica 2, zwane dalej „gimnazjum”, jest szkołą publiczną.
§2
Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Łomianki. Nadzór pedagogiczny sprawuje
Mazowiecki Kurator Oświaty.
§3
Czas trwania nauki w gimnazjum wynosi 3 lata. Warunkiem podjęcia nauki w gimnazjum jest
ukończenie 6-letniej szkoły podstawowej.
§4
Gimnazjum nosi imię Janusza Kusocińskiego. Szkoła posiada sztandar.
Rozdział 2
Cele i zadania gimnazjum
§5
1.
2.
3.
4.
Celem gimnazjum jest podejmowanie niezbędnych działań w celu tworzenia
optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
oraz innej działalności statutowej, zapewnieniu każdemu uczniowi warunków niezbędnych
do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego poprzez:
kształcenie i wychowanie dzieci oraz przygotowanie ich do nauki w szkołach
ponadgimnazjalnych i życia we współczesnym świecie,
zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, moralnego,
emocjonalnego, duchowego i fizycznego,
rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz
poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
kształcenie i wychowanie w duchu poszanowania godności osoby, tolerancji, humanizmu
i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych,
ekonomicznych kraju, świata, o kulturze i środowisku naturalnym.
§6
Na życzenie rodziców/opiekunów prawnych uczniów gimnazjum organizuje naukę religii lub
zajęcia o tematyce etycznej w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.
§7
1.
Gimnazjum umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o
systemie oświaty i jako szkoła publiczna:
3
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
2) przyjmuje do klasy I gimnazjum:
a. absolwentów 6-letnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły,
b. na prośbę rodziców/opiekunów prawnych absolwentów 6-letnich szkół
podstawowych zamieszkałych poza obwodem, w przypadku gdy gimnazjum
dysponuje wolnymi miejscami,
c. kandydaci spoza obwodu ubiegający się o przyjęcie do gimnazjum będą
przyjmowani zgodnie z przyjętymi kryteriami, tj. od najwyższej średniej ocen
oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania, aż do wyczerpania wolnych
miejsc,
d. rekrutację uczniów spoza obwodu przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna
powoływana przez dyrektora szkoły. Rekrutacja kandydatów spoza obwodu
odbywa się po zakończeniu egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych dla
uczniów gimnazjum tj. drugim terminie rekrutacji w ostatnim tygodniu ferii
letnich,
e. szczegółowe warunki przyjęć do klas o określonym profilu zawarte są w
Zasadach rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 1z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
a. realizuje podstawę programową ustaloną dla gimnazjum,
b. zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną.
4.) Od 01.09.2015 r. do zadań szkoły należy zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki,
materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe uczniów na poszczególnych poziomach
edukacyjnych, zgodnie z harmonogramem określonym w art. 11 ustawy z dnia 30 maja 2014
r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r., poz.
811);
2. W celu wspierania rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego, fizycznego i
społecznego uczniów, gimnazjum realizuje program wychowawczy i profilaktyczny.
3. Program Wychowawczy Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza
Kusocińskiego w Łomiankach opisuje w sposób całościowy treści i działania o
charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i jest realizowany przez
wszystkich
nauczycieli.
4. Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza
Kusocińskiego w Łomiankach dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz
potrzeb środowiska, obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
5. Program wychowawczy i profilaktyczny corocznie uchwala Rada Rodziców w
porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
Rozdział 3
Organy gimnazjum i ich kompetencje
§8
4
1. Organami gimnazjum są:
1) dyrektor gimnazjum
2) rada pedagogiczna
3) samorząd uczniowski
4) rada rodziców
2. Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej
działalności. Regulaminy organów gimnazjum nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa
oświatowego i niniejszym statutem.
§9
Dyrektor gimnazjum kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest
kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w gimnazjum nauczycieli, pracowników
administracji i obsługi.
2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością gimnazjum i reprezentowaniem go na zewnątrz,
2) organizowanie całości pracy dydaktycznej,
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
4) organizowanie i czuwanie nad właściwym przebiegiem egzaminu gimnazjalnego,
5) zatwierdzanie programów nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami,
6) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
7) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji
stanowiących, zasięganie opinii rady pedagogicznej przy określaniu warunków
realizacji projektów edukacyjnych.
8) dysponowanie środkami finansowymi gimnazjum i ich prawidłowe wykorzystanie,
9) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników gimnazjum,
10) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom gimnazjum,
11) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i
innych pracowników gimnazjum.
12) Ustalenie wymiaru godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym
roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizacje tych form.
13) podawanie do publicznej wiadomości w dogodnym terminie informacji o szkolnym
zestawie podręczników, które mają obowiązywać w kolejnym roku szkolnym.
14) Wykonywanie czynności związanych z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników,
materiałów edukacyjnych i ćwiczeń oraz czynności związanych z gospodarowaniem
tymi materiałami. Określenie szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z
w/w materiałów
15) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
16) Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w
czasie zajęć organizowanych przez gimnazjum.
17) Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji
praktyk pedagogicznych.
1.
5
§ 10
Dyrektor gimnazjum prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci
zamieszkujące w obwodzie gimnazjum oraz sprawuje kontrole jego realizacji, w
szczególności dotyczącą zgłoszenia dziecka do gimnazjum przez rodziców i regularnego
uczęszczania przez dziecko na zajęcia lekcyjne.
§ 11
Dyrektor gimnazjum ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z
przepisami prawa. Po wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia Kuratora
Oświaty i organ prowadzący.
§ 12
Dyrektor gimnazjum, wyraża zgodę na działalność w szkole stowarzyszeniom i organizacjom,
których celem statutowym jest prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacanie pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej.
§ 13
Dyrektor szkoły powołuje Zespół Wspierający na potrzeby organizacji, planowania,
dokonania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia posiadającego
orzeczenie
o niepełnosprawności.
§ 14
W szczególnych przypadkach (długotrwała choroba nauczyciela, sprawowanie
wychowawstwa w ramach zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, pełnienia funkcji
wychowawcy przez nauczyciela uzupełniającego etat, itp.), dyrektor szkoły może
wyznaczyć inną osobę niż osobę sprawującą funkcję wychowawcy do planowania i
koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom danej klasy.
§ 15
.
Dyrektor szkoły informuje pisemnie rodziców/prawnych opiekunów/ pełnoletniego ucznia o
formach, czasie, sposobach i wymiarze godzin poszczególnych form pomocy udzielanej
uczniowi w danym roku szkolnym, przy czym przez formę pisemną należy rozumieć formy
określone w § 4 ust. 11 Systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wspierania
uczniów Gimnazjum nr1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w
Łomiankach.
§ 16
Dyrektor szkoły podejmuje decyzje o zwrocie kosztów zakupu podręczników finansowanych
ze środków publicznych na podstawie dokumentacji określonej w odrębnych przepisach.
6
§ 17
Dyrektor szkoły informuje Radę Rodziców i Samorząd Szkolny w terminie 3 dni od daty
otrzymania raportu o zakończeniu ewaluacji zewnętrznej i wskazuje możliwości zapoznania
się z raportem.
§ 18
1.
2.
3.
W wykonywaniu swych zadań dyrektor gimnazjum współpracuje z radą pedagogiczną,
radą rodziców i samorządem uczniowskim.
Dyrektor reguluje bieżącą działalność i organizację gimnazjum poprzez wydawanie
wewnętrznych zarządzeń, decyzji organizacyjnych i decyzji administracyjnych.
W przypadku nieobecności dyrektora gimnazjum jego obowiązki w zakresie bieżącego
funkcjonowania szkoły przejmuje wicedyrektor.
§ 19
W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.
Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego może tworzyć inne stanowiska kierownicze.
Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala dyrektor gimnazjum.
§20
Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na
jej podstawie przepisy wykonawcze.
1.
2.
§ 21
Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum.
Przewodniczącym rady jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania, jest
odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.
Dyrektor może powierzyć przygotowanie i prowadzenie zebrania innemu członkowi rady
pedagogicznej.
§ 22
1.
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie programu rozwoju szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawach dyscyplinarnych wobec uczniów,
4) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
6) zatwierdzanie i uchwalanie zmian w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
2.Rada pedagogiczna opiniuje:
1) roczną organizację pracy gimnazjum –tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) szkolny zestaw programów nauczania
3) projekt planu finansowego – propozycje dotyczące pomocy dydaktycznych gimnazjum,
poprawę warunków pracy uczniów i nauczycieli,
7
4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
5) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
6) wszystkie istotne sprawy szkoły.
7) szczegółowe warunki realizacji i oceny projektu edukacyjnego przez
uczniów
gimnazjum
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Rada pedagogiczna przygotowuje statut gimnazjum i jego zmiany.
Rada pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora gimnazjum wynikające z nadzoru
pedagogicznego oraz informacje o działalności gimnazjum nie rzadziej niż dwa razy do
roku.
Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o
odwołanie ze stanowiska dyrektora gimnazjum, którego postępowanie budzi zastrzeżenia
członków rady.
Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej 2/3 jej członków.
Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Sposób prowadzenia i udostępniania
księgi protokołów reguluje regulamin rady pedagogicznej.
Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady
pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także
nauczycieli i innych pracowników szkoły.
Zasady pracy rady pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr
1 w Łomiankach.
§ 23
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. Organy samorządu są
reprezentantami ogółu uczniów.
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin Samorządu
Uczniowskiego Gimnazjum nr 1 w Łomiankach, uchwalany przez ogół uczniów.
3. Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi gimnazjum, radzie pedagogicznej,
radzie rodziców wnioski i opinie w sprawach gimnazjum, a w szczególności dotyczące
praw i obowiązków ucznia.
4. Uczniowie mają prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, prawo
organizowania działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi
potrzebami oraz możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem.
1.
§ 24
1.
2.
3.
Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców uczniów.
Skład Rady Rodziców określa ustawa o systemie oświaty.
Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i
opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
4.
Do kompetencji rady rodziców należy:
8
a. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego i
profilaktycznego szkoły,
b. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły,
c. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
d. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie
uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i
profilaktycznego, programy te ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym
nadzór pedagogiczny. Ustalony w ten sposób program obowiązuje do czasu
uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
e. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
f. Zasady pracy rady rodziców określa Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum nr 1 z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach .
Rozdział 4
Rozwiązywanie konfliktów wewnątrzszkolnych i sporów pomiędzy organami szkoły
§ 25
1.
2.
3.
Każdy z podmiotów szkoły przestrzega obowiązującego prawa oświatowego.
W sprawach spornych obowiązuje postępowanie z zachowaniem zasad kultury,
kompetencji i zależności służbowych.
W sytuacjach, gdy prawo zawodzi lub z powodu luk prawnych możliwa jest różna
interpretacja tych samych faktów, należy w rozwiązywaniu konfliktu przyjąć jako
naczelną „zasadę dobra dziecka”.
Rozstrzyganie konfliktów należy dokonywać kierując się zasadami partnerstwa,
obiektywizmu oraz dobra publicznego z zachowaniem prawa stron do wyrażania swoich
opinii.
§ 26
1.
2.
Konfliktem wewnątrzszkolnym nazywa się sytuację sporną pomiędzy uczniami, uczniami
( ich rodzicami) a nauczycielami, uczniami (ich rodzicami) a dyrektorem szkoły oraz
pomiędzy nauczycielami a dyrektorem szkoły, która po próbach wyjaśnienia pomiędzy
zainteresowanymi stronami nie kończy się porozumieniem
Strony sporu są zobowiązane w pierwszej kolejności do jego rozwiązania pomiędzy sobą.
Konflikty pomiędzy uczniami jednej klasy rozwiązuje wychowawca.
3.
Konflikty pomiędzy uczniami jednej klasy rozwiązuje wychowawca. Od decyzji
wychowawcy uczniowie mogą odwołać się do dyrektora szkoły.
4.
Konflikty pomiędzy uczniami różnych klas rozwiązują wychowawcy tych klas, a w
przypadku braku jednomyślności zgłaszają problem dyrektorowi szkoły.
5.
Konflikty pomiędzy uczniami (ich rodzicami) a nauczycielami rozwiązuje dyrektor
szkoły.
9
§ 27
1.
Rozstrzyganie sporów między organami szkoły odbywa się następująco:
a. jeżeli w konflikcie stroną nie jest dyrektor, to spór rozstrzyga dyrektor szkoły,
b. jeżeli stroną w konflikcie jest dyrektor, problem bada i rozstrzyga organ prowadzący.
§ 28
Decyzja dotycząca rozwiązania konfliktu wewnątrzszkolnego wydawana jest w formie
pisemnej
w terminie 14 dni od jego zgłoszenia.
Rozdział 5
Organizacja gimnazjum
§ 29
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacyjny gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły z
uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie
ramowego planu nauczania.
2. W arkuszu organizacyjnym gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę
pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną
liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Gminę
Łomianki.
3. Arkusz organizacyjny, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przedstawia do
zatwierdzenia organowi prowadzącemu, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.
4. W gimnazjum podstawową dokumentacją przebiegu nauczania są: dziennik lekcyjny i
nauczania indywidualnego Librus , arkusze ocen.
5. Dziennik elektroniczny funkcjonuje za pośrednictwem strony www.dziennik.librus.pl,.
Oprogramowanie i usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną,
współpracującą ze szkołą na podstawie umowy podpisanej przez Dyrektora Szkoły i
uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika
elektronicznego w Systemie Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce. Szczegółową
odpowiedzialność reguluje pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w
Polsce prawa.
6. Od 01.09.2015 r. umożliwia się rodzicom bezpłatny wgląd do dziennika elektronicznego,
w zakresie dotyczącym ich dziecka .Zasady funkcjonowania dziennika w szkole określają
„Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania”.
§ 30
1. Dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel szkoły na podstawie zatwierdzonego
arkusza organizacyjnego gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
10
pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i
nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym wynikających z potrzeby wprowadzenia
eksperymentów i innowacji oraz zapewnienia zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
2.
Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są
na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i
umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie
do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z
uwzględnieniem deklaracji nauczycieli.
3. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w
jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów
obowiązkowych określonych szkolnym programem nauczania. Optymalna liczebność
oddziału wynosi 25-28 osób.
4. Kalendarz każdego roku szkolnego określają odrębne przepisy.
5. Zasady oceniania uczniów za wyniki w nauce i zachowanie oraz sposoby przekazywania
rodzicom informacji o postępach oraz trudnościach ucznia w nauce określa §84a Statutu
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach oraz
PSO.
§ 31
1. Podstawową formą pracy gimnazjum jest system klasowo – lekcyjny.
2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić nie więcej niż 28, a w oddziałach
dwujęzycznych 26
3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
4. Przerwy między lekcjami są corocznie ustalane przez radę pedagogiczną.
5. W uzasadnionych przypadkach takich jak realizacja zajęć dydaktycznych
w blokach tematycznych, programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych możliwe
jest ustalenie innych długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody dyrektora
gimnazjum.
6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć wychowawczoopiekuńczych w czasie od 30- 60 minut , zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony
w tygodniowym rozkładzie lekcji.
§ 32
1. Podział oddziałów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala dyrektor
gimnazjum na podstawie odrębnych przepisów. Uczniowie mają możliwość wyboru zajęć w
ramach wychowania fizycznego i zajęć artystycznych.
2. Obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w następujących formach
podstawowy i fakultety (sporty do wyboru). Ocenianie z przedmiotu określa PSO.
3. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych:
1) w gimnazjum w pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego przeprowadza
się w klasach pierwszych testy kompetencji z podstawowego języka nowożytnego .
11
Na podstawie jego wyników dokonuje się tworzenia grup międzyklasowych lub
międzyoddziałowych o określonym poziomie znajomości języka;
4. Religia jako szkolny przedmiot nadobowiązkowy jest prowadzony dla uczniów, których
rodzice sobie tego życzą:
1) życzenie wyrażane jest w najprostszej formie oświadczenia (w klasach pierwszych
rodzice lub opiekunowie prawni składają oświadczenie wraz z podaniem o przyjęcie
do szkoły), nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast
zostać zmienione;
2) uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczowychowawczymi w świetlicy szkolnej;
3) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze
kościelne;
4) nauczyciela posiadającego kwalifikacje do nauczania religii zatrudnia dyrektor szkoły
na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła
Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów
w przypadku innych wyznań;
5) nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak
obowiązków wychowawcy klasy;
6) nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów,
wcześniej ustalając z Dyrektorem termin i miejsce planowanego spotkania;
7) nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego;
8) ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym;
9) ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy ale wchodzi
do średniej ocen;
10) ocena z religii jest wystawiana zgodnie z przyjętymi przez szkołę Zasadami
Wewnątrzszkolnego Oceniania;
11) uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
z
zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych;
12) nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania
i zgodności z programem prowadzi Dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru
pedagogicznego.
5. Etyka jako szkolny przedmiot nadobowiązkowy jest prowadzony dla uczniów, których
rodzice sobie tego życzą:
1) życzenie wyrażane jest w najprostszej formie oświadczenia (w klasach pierwszych
rodzice lub opiekunowie prawni składają oświadczenie wraz z podaniem o przyjęcie
do szkoły), nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast
zostać zmienione;
2) zgodnie z rozporządzeniem zajęcia z etyki będą zrealizowane nawet dla jednego
ucznia, którego rodzice/prawni opiekunowie wyrażą życzenie udziału w tych
zajęciach;
3) uczniowie nie korzystający z lekcji etyki objęci są zajęciami wychowawczoopiekuńczymi w świetlicy szkolnej;
4) nauczanie etyki odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez Dyrektora
szkoły;
5) nauczyciel etyki jest zatrudniany przez Dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi
kwalifikacjami;
6) nauczyciel etyki wchodzi w skład Rady Pedagogicznej;
7) nauczyciel etyki ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego;
8) ocena z etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym;
12
§ 33
1. Gimnazjum na miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz
wprowadza przedmioty nadobowiązkowe i dodatkowe.
2. Dla uczniów wymagających kształcenia specjalnego tworzy się oddziały integracyjne. W
oddziale integracyjnym zatrudnia się dodatkowo nauczyciela wspomagającego. Zasady
tworzenia klasy integracyjnej określają odrębne przepisy.
3. Dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach sportowych funkcjonuje klasa usportowiona,
realizująca podstawę programową wychowania fizycznego oraz plan kierunkowy.
4. Dla uczniów uzdolnionych językowo i zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki,
tworzone są klasy, w których nauka wybranych przedmiotów prowadzona będzie
dwujęzycznie (w języku angielskim).
5. Warunki przyjęcia do klas usportowionych i dwujęzycznych określa regulamin rekrutacji.
§ 34
Zakres zajęć pozalekcyjnych może być opiniowany przez radę rodziców i zatwierdzony przez
dyrektora gimnazjum.
§ 35
1. W gimnazjum funkcjonuje biblioteka szkolna, która jest interdyscyplinarną pracownią
służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno- wychowawczych
szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej.
2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który zapewnia odpowiednie
warunki działalności i rozwój biblioteki .Nauczyciel – bibliotekarz zobowiązany jest do
prowadzenia dziennika
3. Organizację udostępniania zbiorów i zasady korzystania z zasobów bibliotecznych określa
szczegółowo regulamin biblioteki, zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Regulamin
obowiązuje wszystkich użytkowników biblioteki.
4. Użytkownikami biblioteki są: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy gimnazjum,
rodzice.
5. Udostępnianie źródeł informacji, będących w zasobach biblioteki odbywa się przez pięć
dni w tygodniu, zgodnie z organizacją roku szkolnego, w godzinach pracy szkoły,
wynikających z planu dydaktycznego i zapewniających korzystanie z biblioteki przed
zajęciami i po ich zakończeniu.
6. Biblioteka współpracuje na bieżąco z radą pedagogiczną, organami szkoły, rodzicami,
innymi bibliotekami, zgodnie z potrzebami i w różnym zakresie.
13
7. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją przetwarzania danych w
gimnazjum.
8. Od 1 września 2015 i przed dniem rozpoczęcia każdego następnego roku szkolnego lub na
kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego,
bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów
edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Wychowawca odbiera
je wraz z listą, na której wpisane są numery wypożyczanych woluminów. Wydania
materiałów dokonuje wychowawca. Potwierdzenie odbioru na liście kwitują uczniowie,
natomiast karty biblioteczne rodzice / prawni opiekunowie. W roku szkolnym dopuszcza
się, by po odbiór podręczników z biblioteki zgłaszali się uczniowie osobiście.
9. Uczeń
przechowuje
podręczniki
i
materiały
edukacyjne
w
szkole.
W sytuacjach wskazanych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik/
materiały edukacyjne do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły we
wskazanym terminie. Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu.
10. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki
i materiały eduakacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów
ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.
11. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych
podręczników i materiałow edukacyjnych:
1) czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im
materiałów bibliotecznych;
2) czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na
ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić
bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;
3) zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach
edukacyjnych;
4) z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;
12. Podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym
stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.
13. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału
edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika
lub materiału edukacyjnego.
§ 36
1. W szkole może funkcjonować świetlica i stołówka szkolna.
2. Zasady korzystania ze świetlicy i stołówki ustala dyrektor gimnazjum w porozumieniu z
radą rodziców.
3. Świetlica szkolna działa na podstawie opracowanego planu organizacji świetlicy szkolnej.
4. Zapewnienie opieki w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają w szkole
dłużej ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające
zapewnienia opieki w szkole.
14
§ 37
1. Szkoła zapewnia uczniom odpowiednie warunki nauki w czasie ich pobytu w gimnazjum
oraz w czasie zajęć organizowanych poza jej terenem.
2. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie gimnazjum pełnione są dyżury
nauczycielskie.
3. Podczas zajęć poza terenem gimnazjum i na czas trwania wycieczek nauczycieleorganizatorzy w miarę potrzeb mogą korzystać z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady
odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci. Szczegółowe zasady
organizacji wycieczek określa Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczoturystycznych w Gimnazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach .
4. W czasie wycieczek szkolnych lub wyjazdów na zawody sportowe liczba uczniów
znajdujących się pod opieką jednego nauczyciela nie może być większa niż 15, natomiast w
przypadku wycieczek turystyki kwalifikowanej nie większa niż 10.
5. W czasie specjalistycznych zajęć nadobowiązkowych, imprez sportowych itp. oprócz
nauczycieli szkoły opiekę nad uczniami mogą sprawować instruktorzy, z którymi została
zawarta umowa na prowadzenie tych zajęć.
6. W ramach obowiązujących zasad zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczeń może być
zwolniony tylko na podstawie dostarczenia pisemnej zgody od rodziców ( opiekunów)
umieszczonej na druku opracowanym według obowiązującego w szkole wzoru (druk znajduje
się do pobrania na stronie szkoły w zakładce pobierz), lub rodzic (opiekun) odbiera ucznia
osobiście ze szkoły.
§ 38
1. Gimnazjum umożliwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku
kształcenia i planowania kariery zawodowej.
2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia lub zawodu oraz planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej są organizowane jako forma pomocy psychologicznopedagogicznej. Zasady ich organizacji określone są w „Systemie pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wspierania uczniów w Gimnazjum nr1 z oddziałami dwujęzycznymi im.
Janusza Kusocińskiego w Łomiankach.
§ 39
1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z
nauczycieli, zwanemu wychowawcą.
2. Funkcję wychowawcy dyrektor gimnazjum powierza nauczycielowi, który jeśli nie zajdą
szczególne okoliczności prowadzi oddział w całym cyklu nauczania.
3. Rodzice uczniów każdego oddziału mogą wystąpić do dyrektora gimnazjum z wnioskiem
o zmianę wychowawcy. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem powinien być podpisany
przez 2/3 rodziców danego oddziału. Dyrektor gimnazjum jest zobowiązany do
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych o
zajętym stanowisku w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.
15
Rozdział 6
Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
§ 40
W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest
uczniom, rodzicom i nauczycielom.
§ 41
Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a
udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.
§ 42
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:
1) diagnozowaniu środowiska ucznia;
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i
umożliwianiu ich zaspokojenia;
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez
ucznia;
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych
odpowiednio
o
charakterze
resocjalizacyjnym
lub
socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych
niedostosowaniem społecznym;
6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym
zakresie;
8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego
kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w
tym kierunku;
9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne
dzieci;
10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych
wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i
odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom;
11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
16
§ 43
1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości
psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
uczniów,
wynikających z :
1) wybitnych uzdolnień;
2) niepełnosprawności;
3) niedostosowania społecznego;
4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
5) specyficznych trudności w uczeniu się ;
6) zaburzeń komunikacji językowej;
7) choroby przewlekłej;
8) zaburzeń psychicznych;
9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;
11) zaniedbań środowiskowych;
12) trudności adaptacyjnych;
13) odmienności kulturowej.
§ 44
1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem;
2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej, w szczególności:
a) terapeuta,
b) socjoterapeuta.
§ 45
1. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić
działania pedagogiczne, których celem jest:
1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych;
2) świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem;
3) realizacja zaleceń i ustaleń Zespołu Wspierającego;
4) dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy.
§ 46
1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń/uczniowie ze względu na potrzeby rozwojowe lub
edukacyjne wymaga/ją pomocy psychologiczno pedagogicznej nauczyciel/specjalista
informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasowego.
2. O pomoc psychologiczno – pedagogiczną mogą wnioskować także, na zasadach, jak w ust.
1:
1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
2) uczeń;
3) poradnia psychologiczno –pedagogiczna;
17
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
dyrektor szkoły;
pielęgniarka szkolna;
pracownik socjalny;
asystent rodziny;
kurator sądowy;
nauczyciel wspomagający;
każdy nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniami.
§ 47
1. Wychowawca klasy, o ile uzna za zasadne, informuje innych nauczycieli o konieczności
objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
2. W celu organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej uczniom posiadającym
orzeczenie dyrektor szkoły powołuje Zespół Wspierający.
§ 48
1. Zadaniem Zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole.
§ 49
1. Koordynatorem pracy zespołu zostaje osoba wyznaczona przez jego członków.
2. Do zadań koordynatora należy:
1) ustalanie terminów spotkań Zespołu;
2) zawiadomienie o terminie spotkania Zespołu: dyrektora szkoły i wszystkich członków
(z tygodniowym wyprzedzeniem);
3) prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów;
4) nawiązywania kontaktów z PP-P, organizacjami pozarządowymi oraz innymi
instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży – ustala rozwiązania
organizacyjne, jeśli wynika to z planu działań wspierających dla ucznia (ustala czas,
miejsce zajęć, ilość osób w grupie itp.).
§ 50
Na podstawie zaleceń Zespołu dyrektor szkoły ustala formy, sposoby i okres udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy
pomocy będą realizowane biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku mogą
być przeznaczone na realizację tych form.
§ 51
O ustalonych formach, sposobach, wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej dyrektor szkoły informuje rodziców lub opiekunów prawnych, w formie IPETu.
18
§ 52
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
1) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym
uczniów wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie
ich zainteresowań i uzdolnień;
2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich
zaspokojenia;
3) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5) zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych;
6) zajęć socjoterapeutycznych;
7) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
8) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
9) porad dla uczniów;
10) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w
trudnej sytuacji życiowej.
§ 53
1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z
rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni
psychologiczno-pedagogicznych.
2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej
składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.
3. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami
uczniów.
4. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych
przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny
tok nauki lub indywidualny program nauki.
5. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i
ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką
nauczyciela.
§ 54
6. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:
1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;
2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych,
intelektualnych i fizycznych ucznia;
19
przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności
ucznia;
4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego
wyposażenia i środków dydaktycznych;
5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;
3)
§ 55
1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne
trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających
z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć
edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 osób.
2. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga
zgody rodzica.
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i
oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktycznowyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowej lub specjalistę.
4. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno –
wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 30.
5. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po
zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii
wychowawcy.
6. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację
w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy
własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.
§ 56
1. Zajęcia specjalistyczne organizuje się w miarę potrzeby. Są to:
1) korekcyjno –kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono
specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający
przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi do
5 uczniów;
2) logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują
zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający
przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 dzieci;
3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla
uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.
Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.
2. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele -specjaliści
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
20
§ 57
Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia
specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
§ 58
O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi
decyduje dyrektor szkoły.
§ 59
O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor
szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
§ 60
1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy
wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach
odpowiadających liczbie uczniów w oddziale.
3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 prowadzą doradca zawodowy lub nauczyciel, posiadający
przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
§ 61
W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog, i doradca zawodowy, a w miarę potrzeb
specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
§ 62
W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła, za zgodą organu
prowadzącego, zatrudnia nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki
specjalnej oraz nauczyciela wspierającego.
§ 63
Porad dla rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb,
pedagog, psycholog, oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć
specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
§ 64
W szkole w miarę potrzeb prowadzone są warsztaty dla rodziców/ opiek w celu doskonalenia
umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.
21
Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na
tablicy ogłoszeń dla rodziców.
§ 65
Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
udziela
Poradnia
Pedagogiczno-Psychologiczna
w
Dziekanowie Leśnym na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy
stronami.
ROZDZIAŁ 7
Organizacja nauczania i organizacja zajęć rewalidacyjnych
uczniom niepełnosprawnym
§ 66
W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno –
pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest w
oddziale integracyjnym.
§ 67
1. Szkoła w miarę możliwości zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i
możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki
dydaktyczne.
2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego.
§ 68
1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres
nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.
2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie
uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.
3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.
4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do
wychowawcy klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.
5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca
lutego w klasie III w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:
1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej,
utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych
dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;
22
2) psychoemocjonalną niegotowością ucznia do zmiany szkoły.
§ 69
1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją
rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego
języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z
drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.
§ 70
1. Zajęcia wychowania fizycznego w oddziale integracyjnym lub w grupach
międzyoddziałowych, na które uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z oddziałów
integracyjnych prowadzi się w grupach nie przekraczających 20 osób.
2. W klasie integracyjnej obowiązkowo dokonuje się podziału na zajęciach z informatyki i
języków obcych, pod warunkiem, że grupa nie może liczyć mniej niż 5 osób.
§ 71
Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego, w
którym uczeń w tym roku kalendarzowym kończy 21 rok życia.
§ 72
1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z
zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć
rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub
integracyjnym po 2 godziny na ucznia.
2. Ilość godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie
nauczania i arkuszu organizacyjnym.
3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny
czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.
§ 73
1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół
Wspierający, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, opracowuje
indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny ( IPET) dostosowany do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej
„ programem”.
2. Program określa:
23
1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu
nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących
zajęcia z uczniem o charakterze rewalidacyjnym;
3) formy i metody pracy z uczniem;
4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
5) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami
doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół;
6) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań
zawartych w programie.
3. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny, w terminie 30 dni od dnia
złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. Rodzice/ opiekunowie prawni ucznia albo pełnoletni uczeń mogą uczestniczyć w
opracowaniu
indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz
dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz na
własny wniosek otrzymać kopię programu. W przypadku nieobecności rodziców/ prawnych
opiekunów na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice / prawni opiekunowie są
niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie
udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których
poszczególne formy będą realizowane.
5. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program
edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń
zawartych w nim.
6. Zespół, na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym dokonuje
okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę
potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.
§ 74
W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie:
1) korekcyjno –kompensacyjnym;
2) terapii psychologicznej;
3) zajęcia specjalistyczne;
§ 75
1. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do egzaminu przeprowadzanego w
ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwanego dalej "egzaminem gimnazjalnym",
24
przeprowadzanego zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich
niepełnosprawności.
2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, do rodzaju
niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na:
1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu
odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu
lub egzaminu;
3) zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu lub egzaminu specjalisty z zakresu danej
niepełnosprawności, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z
uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.
4. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu
gimnazjalnego, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego
ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o
szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania
egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE.
5. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3 należy do obowiązków
przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
§ 76
Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno
–pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w rozdziale 6
Statutu Szkoły.
ROZDZIAŁ 7a
Nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki
§77
1. Uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych
opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje
indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu
zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia.
3.Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym
w placówce, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
4.W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć
indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu poza placówką. Może to nastąpić w
25
sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca
prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na
zajęcia.
5.Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze
wskazaniami w orzeczeniu.
6.W przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego
nauczania w odrębnym pomieszczeniu w szkole, dyrektor realizuje to zalecenie pod
warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków:
1) w orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz
2) szkoła dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.
7.W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia
ogólnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, a także miejsca, w
których zajęcia są organizowane.
8.Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może
zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy
programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których
zajęcia są realizowane.
9.Wniosek, o którym mowa w ust. 7 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem lub
wpisuje się do dziennika indywidualnego nauczania, zaś dyrektor szkoły akceptuje go
własnoręcznym podpisem.
10.Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.
11.Na podstawie orzeczenia, dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć
indywidualnego nauczania oraz na zasadach określonych w statucie szkoły, formy i zakres
pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zajęcia organizowane w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego nauczania .
12.Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia
uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego
osobowego rozwoju, dyrektor w miarę posiadanych możliwości i uwzględniając zalecenia
zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia ucznia umożliwia udział w zajęciach
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych.
13.Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek rodzica lub opiekuna
prawnego albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie
lekarskie, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie na zajęcia do
szkoły.
§78
1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego
programu nauki zgodnie z rozporządzeniem. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać
się:
1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich
przedmiotów;
2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec
roku/semestru.
26
2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego
szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
3. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie,
co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej
klasyfikacji.
4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania
z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku
szkolnego.
6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:
1) uczeń - z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);
2) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;
3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy
wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów)
7. Wniosek składa się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza
do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program
nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.
9. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący
zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog,
pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.7 dyrektor szkoły zasięga opinii rady
pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
11. Dyrektor szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku
pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
12. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku
szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymagana jest pozytywna
opinia organu nadzoru pedagogicznego.
13. Zezwolenia udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny.
14. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby
pracować.
15. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna
i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie
niższą niż 1 godz. tygodniowo i nieprzekraczającą 5 godz. miesięcznie.
27
16. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy
lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole
wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
17. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:
1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji
indywidualnych;
2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego
wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę, co najmniej
bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z
nauczycielem.
18. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2
godziny, co dwa tygodnie.
19. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
20. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego,
przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
21. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu
klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
22. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.
23. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.
24. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”,
należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o
ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce
„Szczególne osiągnięcia ucznia”.
Rozdział 8
Uczniowie
§ 79
1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie mieszkający w jej obwodzie, którzy ukończyli
szkołę podstawową.
2. Na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
dyrektor gimnazjum może:
1) zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza gimnazjum,
2) odroczyć obowiązek szkolny ze względu na długotrwałą chorobę.
28
3. W przypadku określonym w §7 ust.2 pkt. 2) do gimnazjum mogą uczęszczać uczniowie
mieszkający poza jej obwodem. Przyjęcie dzieci spoza obwodu nie może powodować
pogorszenia warunków pracy gimnazjum.
4. Szczegółowe zasady przyjęcia ucznia z obwodu/ spoza obwodu określają Zasady
rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Janusza Kusocińskiego w Łomiankach .
§ 80
Uczeń ma prawo do:
1. zapoznania z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi oraz kryteriami
oceniania z poszczególnych przedmiotów
2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,
5. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
6. wyrażania swoich myśli i opinii, w ramach ogólnie przyjętych norm etycznych i
prawnych.
7. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie jawnych kryteriów,
8. informacji o przewidywanych dla niego ocenach rocznych (semestralnych) na jeden
miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,
9. powiadamiania o terminie i zakresie prac klasowych,
10. rozwijania swoich zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
11. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii
( na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych ),
12. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
13. korzystania z pomieszczeń gimnazjum, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru
biblioteki,
14. korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,
15. uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i
rozrywkowych na terenie gimnazjum,
16. wpływania na życie gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w
organizacjach działających na terenie szkoły.
17. nauki religii/etyki w szkole przyjmując na siebie obowiązki i prawa zawarte w § 32.
29
§ 81
Uczeń ma obowiązek:
1. uczyć się systematycznie i rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w
zajęciach lekcyjnych, życiu gimnazjum, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,
2. godnie reprezentować szkołę,
3. starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
4. odnosić się z szacunkiem do innych osób w szkole i poza nią,
5. dbać o kulturę słowa i zachowania w gimnazjum i poza nim,
6. dbać o własne życie, zdrowie i higienę, w szczególności zaś:
a. przychodzić do szkoły w schludnym i estetyczny stroju, zaś w dniach uroczystych w
stroju galowym (biała bluzka /koszula oraz czarna lub granatowa spódnica/spodnie,)
b. pozostawiać w szatni wierzchnie okrycie oraz obuwie,
c. przebywać w szkole w obuwiu tekstylnym,
d. nie palić tytoniu, ( również papierosów elektronicznych)
e. nie spożywać lub zażywać innych środków uzależniających np.: alkoholu, środków
narkotycznych,
f.
nie używać na lekcjach telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk.
g. dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne, i innych; za szkody wyrządzone w
mieniu odpowiadają rodzice.
§ 82
Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie
na indywidualny program lub tok nauki. Decyzje podejmuje dyrektor gimnazjum na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
§ 83
1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:
1) pochwałę wychowawcy klasy,
2) pochwałę dyrektora gimnazjum,
3) list pochwalny skierowany do rodziców,
4) nagrodę rzeczową.
5) świadectwo z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami.
30
6) udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, zawodach
sportowych itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych, zgodnie z odrębnymi
przepisami.
2. Wnioski o nagrodę dla ucznia mogą składać wszyscy nauczyciele i inni pracownicy
szkoły oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego, odpowiednio do wychowawcy lub
dyrektora szkoły.
3. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary:
1) naganę wychowawcy klasy,
2) naganę dyrektora gimnazjum,
3) rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą, którą przeprowadza dyrektor na wniosek
wychowawcy w obecności rodziców ucznia,
4) przeniesienie do oddziału równoległego
5) inne kary ustalone doraźnie przez radę pedagogiczną.
4. O karze wymienionej w ust.3 pkt.4 i 5, powiadamiani są na piśmie rodzice (prawni
opiekunowie) ucznia.
5. Wnioski o ukaranie ucznia mogą składać wszyscy nauczyciele i inni pracownicy szkoły
oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego, odpowiednio do wychowawcy lub dyrektora
szkoły. Wnioski o wymierzenie kary przez radę pedagogiczną należy składać dyrektorowi
szkoły na piśmie co najmniej na dwa dni przed terminem zebrania rady pedagogicznej.
6. Uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/ mogą odwołać się od decyzji o wymierzeniu
kary do dyrektora gimnazjum w ciągu trzech dni od daty powiadomienia o jej wymierzeniu.
Odwołanie rozpatruje dyrektor gimnazjum i powiadamia zainteresowanych o podjętej decyzji
w ciągu 14 dni od daty złożenia odwołania.
7. Dyrektor gimnazjum może zawiesić na określony czas wykonanie kary w porozumieniu z
wychowawcą klasy pod warunkiem uzyskania poręczenia jednego z nauczycieli uczących
ucznia oraz poręczenia samorządu uczniowskiego.
8. Jeżeli w okresie zawieszenia kary zachowanie ucznia ulegnie zasadniczej poprawie kara
zostaje anulowana.
9. Kara może być zastosowana tylko po wysłuchaniu ucznia.
10. Zastosowanie kary nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
11. Uczeń może być ukarany z pominięciem stopniowania kar, jeśli przewinienie dotyczy
czynu karalnego i naruszenia prawa.
12. Uczeń, który dopuszcza sie kradzieży, rozboju, wymuszeń otrzymuje ocenę naganną
zachowania, a jego czyny zgłaszane są na Policję.
§ 84
1. Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa do ukończenia przez ucznia 18 roku życia.
2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów gimnazjum z końcem roku szkolnego w tym
roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat. Pełnoletni uczeń, który sam rezygnuje ze
szkoły, musi złożyć pisemną deklarację w tej sprawie.
31
3. Uczeń pełnoletni gimnazjum ma prawo do kontynuowania nauki w szkole po pozytywnym
rozpatrzeniu jego wniosku skierowanego do dyrektora szkoły.
4. Uczeń, który nabywa pełnoletniość w przypadku wyrażenia woli kontynuowania nauki w
szkole, jest zobowiązany do złożenia wniosku w terminie 7 dni przed ukończeniem 18. roku
życia.
5. W razie niedopełnienia formalności (brak złożenia wniosku) uczeń uchwałą Rady
Pedagogicznej może być skreślony z listy uczniów.
6. Jeśli pełnoletni uczeń gimnazjum rażąco narusza zasady zapisane w Statucie i/lub
regulaminach obowiązujących w szkole np.
- stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników szkoły
- prowadzi dystrybucję narkotyków i środków psychotropowych lub/oraz je posiada
- używa alkoholu i środków odurzających lub/i jest pod ich wpływem na terenie szkoły lub w
jej obrębie
- narusza godność i nietykalność osobistą innych osób, w tym również pracowników szkoły
- notorycznie opuszcza bez usprawiedliwienia obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne
- dopuszcza się kradzieży
- fałszuje dokumenty państwowe
- ma wysoką absencję w szkole
- ma konflikt z prawem
Dyrektor szkoły, po wyczerpaniu innych możliwości oddziaływania wychowawczego może,
na mocy art. 39 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty, skreślić go z listy uczniów. Skreślenie z
listy uczniów, w tych przypadkach następuje po pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej ale
bez konieczności wydawania opinii przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.
7. Dyrektor gimnazjum składa wniosek do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innego
gimnazjum ucznia objętego obowiązkiem szkolnym, który
1) rozprowadza narkotyki,
2) spożywa alkohol i namawia do tego innych uczniów,
3) dopuszcza się kradzieży,
4) swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu innych,
5) stosuje agresję słowną wobec uczniów i pracowników szkoły, a działania
wychowawcze podejmowane przez szkołę nie przynoszą efektów.
8.Wniosek dyrektora, o którym mowa w ust.7, następuje na podstawie uchwały rady
pedagogicznej.
9.Szczegółowe zasady przebywania i bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły określa
Regulamin Szkoły. Regulamin wprowadza się w terminie dwóch tygodni od przedstawienia do
zaopiniowania Radzie Pedagogicznej , Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu.
10. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
11. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność
w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% (czyli 50% i wzwyż) obowiązkowych
zajęciach edukacyjnych.
12. Zgodnie z art. 18 Ustawy o Systemie Oświaty rodzice dziecka podlegającego
obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
32
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
4) informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły w obwodzie
których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą obwodową.
Rozdział 8a
Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów
§ 84 a
Zasady ogólne
1.1 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu
i postępów W opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach,
i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
1.2 Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych, oraz obowiązków ucznia określonych w statucie gimnazjum nr
1.
1.3 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
1.4 Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3. monitorowanie i motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu
poprzez stosowanie oceny wspierającej, informacja zwrotna udzielana jest ustnie po
uzyskaniu oceny lub pisemnie na wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia.
Wniosek o pisemne uzasadnienie oceny należy złożyć do Dyrektora.
4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
4.1 Informacje o postępach edukacyjnych i wynikach nauczania rodzice/ prawni
opiekunowie ucznia uzyskują podczas wywiadówek i dni otwartych oraz w trakcie
dyżurów poszczególnych nauczycieli, a także za pośrednictwem dziennika
elektronicznego. Dyżury nauczycieli ustalane są corocznie przez rade pedagogiczną.
5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
1.5 Ocenianie Wewnątrzszkolne obejmuje:
1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych
2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, według skali i w formach przyjętych w gimnazjum nr 1;
33
4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji
o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
8. śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela
współorganizującego kształcenie integracyjne (wspierającego).
Zasady oceniania ucznia
2.1 Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przedstawiają na piśmie dyrektorowi wymagania
edukacyjne ze wszystkich przedmiotów oraz sposoby ich sprawdzania oraz opracowują
Przedmiotowy System Oceniania (PSO) zgodny z ogólnymi kryteriami oceniania.
2.2 Nauczyciele przedmiotów informują uczniów w pierwszym tygodniu nauki o
wymaganiach
edukacyjnych
oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. Potwierdzają to wpisem
w
dzienniku lekcyjnym.
2.3 Wychowawca klasy informuje o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana
śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny za zachowanie oraz warunkach, sposobach
oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego:
1. Uczniów, w czasie zajęć z wychowawcą nie później niż dwa tygodnie po rozpoczęciu
roku szkolnego;
2. Rodziców/opiekunów prawnych, podczas pierwszego zebrania w roku szkolnym.
2.4 Rodzice/ opiekunowie prawni potwierdzają zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi i
sposobami sprawdzania osiągnięć, warunkami, kryteriami i sposobem oceniania zachowania
oraz z warunkami i trybem uzyskiwania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych
ocen
klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, a także o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, podpisem na liście imiennej sporządzonej przez wychowawcę
klasy.
2.5. Sprawdzone i ocenione prace klasowe i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i
umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych, a
rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci: na
zebraniach ogólnych, na dyżurach nauczyciela, podczas spotkań indywidualnych z
nauczycielem.
2.6 Prace klasowe uczniów nauczyciel przechowuje do końca danego roku szkolnego, tj. 31.08.
34
Skala ocen i formy sprawdzania osiągnięć ucznia
3.1 Bieżące ocenianie odbywa się według następującej skali:
stopień celujący – 6
stopień bardzo dobry -5
stopień dobry -4
stopień dostateczny -3
stopień dopuszczający -2
stopień niedostateczny -1
Dopuszcza się stosowanie + i - przy ocenach.
3.1.1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
1.1.1. posiadł wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie
klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.
programowej w danej
a ponadto
1.1.2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,
rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy
lub
1.1.3.osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach
sportowych
i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu gminnym, powiatowym,
wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne
osiągnięcia.
3.1.2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
1.2.1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
przedmiotu w danej klasie,
1.2.1. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,
1.2.3. potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów
w nowych sytuacjach.
3.1.3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
1.3.1. opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają mu na zrozumienie
większości treści programowych określonych programem nauczania,
1.3.2. poprawnie rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne
z danego przedmiotu,
1.3.3. stosuje zdobytą wiedzę w sytuacjach typowych.
3.1.4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
35
1.4.1. opanował podstawowe wiadomości i umiejętności użyteczne w życiu
codziennym i niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie,
1.4.2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim
stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.
3.1.5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
1.5.1. posiada wiadomości i umiejętności umożliwiające mu świadome korzystanie
z lekcji,
1.5.2. pracuje przy pomocy nauczyciela, korzysta z jego uwag i rad,
1.5.3. rokuje nadzieje na nadrobienie zaległości (jego braki są znaczne, ale nie
przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego
przedmiotu w ciągu dalszej nauki),
1.5.4. rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim
stopniu trudności.
3.1.6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
1.6.1. nie opanował elementarnych wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu,
co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy,
1.6.2. nie potrafi rozwiązać (wykonać) prostych zadań o niewielkim stopniu trudności,
nawet przy pomocy nauczyciela.
3.1.7. Zasady oceniana z religii/etyki określają odrębne przepisy.
3.2 W ciągu roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny za:
1. prace klasowe,
2. odpowiedzi ustne i kartkówki,
3. aktywny udział w lekcji,
4. prace domowe
5. inne formy pracy zaproponowane przez nauczyciela.
3.3 Punkt 3.2 nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego. Przy ustalaniu oceny z tego
przedmiotu bierze się w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz systematyczność
udziału w zajęciach a także aktywność ucznia podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury
fizycznej.
3.4 Przez pojęcie praca klasowa rozumie się pisemne sprawdzenie wiadomości i umiejętności
ucznia przeprowadzone w czasie zajęć szkolnych obejmujące zakres materiału z więcej niż
trzech ostatnich lekcji. Nauczyciel jest zobowiązany podać termin pracy klasowej z minimum
tygodniowym wyprzedzeniem i wpisać datę pracy do dziennika oraz określić zakres
wymaganego materiału i sposób oceniania.
3.5 Praca klasowa może być przełożona na inny termin:
1. za zgodą nauczyciela na prośbę klasy;
2. w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
3.6 W ciągu jednego tygodnia mogą się odbyć maksymalnie trzy prace klasowe.
36
3.7 W ciągu jednego dnia może się odbyć tylko jedna praca klasowa.
3.8 Przez pojęcie kartkówki rozumie się pisemne sprawdzenie wiadomości obejmujących zakres
materiału nie więcej niż z trzech ostatnich lekcji.
3.9 Przez pojęcie odpowiedzi ustnej rozumie się ustne sprawdzenie wiadomości obejmujących
zakres materiału z nie więcej niż trzech ostatnich lekcji (odpowiedzi na pytania, prezentacje).
3.10 Przez pojęcie pracy domowej rozumie się zagadnienia nawiązujące nie więcej niż trzech
ostatnich lekcji zadane przez nauczyciela do samodzielnego opracowania przez ucznia w
formie ustnej, pisemnej lub praktycznej.
3.11
3.12
Prac domowych nie zadaje się na święta, ferie letnie i zimowe.
Prace pisemne ucznia winny być sprawdzone przez nauczyciela w przeciągu 2
tygodni
(z wyłączeniem okresu feryjnego), przedstawione do wglądu ucznia przy informowaniu o
ocenie (uczeń akceptujący wystawioną ocenę, może zrezygnować z wglądu do ocenionej
przez nauczyciela pracy pisemnej).
3.13
W przypadku nieobecności na zapowiedzianej pracy pisemnej, uczniowie zobowiązani
są do jej napisania w przeciągu dwóch tygodni po wznowieniu obecności w szkole(z
wyłączeniem okresu feryjnego i dni wolnych), przedłużenie terminu uczeń lub rodzic ustala
indywidualnie z nauczycielem przedmiotu. W przypadku, gdy uczeń jest nieobecny tylko w
dniu pisania pracy kontrolnej, ustala termin jej napisania z nauczycielem przedmiotu po
przybyciu do szkoły, jeżeli tego nie uczyni, pisze pracę na kolejnych zajęciach lekcyjnych.
3.13a Uczeń ma obowiązek pisania lub zaliczania materiału ze wszystkich przeprowadzonych
w danym półroczu prac klasowych.
Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane w liczbie określonej w
przedmiotowych zasadach oceniania. Dopuszcza się używanie „np.” oznaczających
nieprzygotowanie ucznia do lekcji w ilości adekwatnej do godzin danego przedmiotu w
tygodniu. I tak ustala się:
1) przy jednej godzinie w tygodniu danego przedmiotu można zgłosić 1 „np.” w
półroczu;
2) przy dwóch godzinach w tygodniu danego przedmiotu można zgłosić 2 „np.”
w półroczu;
3) przy trzech i więcej godzinach w tygodniu danego przedmiotu można zgłosić 3 „np.”
w półroczu.
Każde następne nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych jest równoznaczne z otrzymaniem
stopnia niedostatecznego.
3.14
3.15 Uczniowie mają prawo do poprawy oceny z prac klasowych przez okres 2 tygodni od ich
wystawienia, przedłużenie terminu uczeń lub rodzic ustala indywidualnie z nauczycielem
przedmiotu, przy czym ocenę niedostateczną bez konsekwencji, pozostałe z konsekwencjami, tzn.
wpisaniem oceny (także gorszej) uzyskanej z pracy poprawkowej. Ocen bieżących kartkówek i
odpowiedzi ustnych uczniowie nie poprawiają.
3.16
W klasie usportowionej o ocenie końcowej z wychowania fizycznego stanowią: po
pierwsze ocena zajęć ogólnorozwojowych, po drugie ocena z zajęć kierunkowych, po trzecie
klasyfikacja do zawodów pozaszkolnych i uzyskane wyniki.
37
3.17 Nauczyciele przedmiotów stosują następującą skalę oceniania wyrażoną w procentach
możliwych do uzyskania punktów:
96-100 % - 6
90-95 %
-5
89-75%
-4
50-74%
- 3
30-49 %
- 2
≤ 29 %
- 1
3.18 Nauczyciele języków obcych stosują następującą skalę oceniania wyrażoną w procentach
możliwych do uzyskania punktów:
99-100 % - 6
88-98 % - 5
71-87 % - 4
52-70 % - 3
36-51 % - 2
≤ 35 %
-1
Dostosowanie wymagań (kryteriów)oceniania do indywidualnych potrzeb ucznia
4.1 Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznepedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
4.1a W przypadku ucznia posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez niego określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego – na podstawie tej opinii.
4.1b W przypadku, gdy uczeń z opinią nie spełnia swoich obowiązków szkolnych (takich jak:
prowadzenie zeszytu, przygotowanie do lekcji zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii,
uczestniczenie w zajęciach wyrównawczych i konsultacjach) nauczyciel ma prawo wystawić
ocenę niedostateczną.
4.2 W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w punkcie
4.1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na
podstawie tego orzeczenia.
4.3 Indywidualne wymagania edukacyjne dla uczniów, o których mowa w punktach 4.1 i 4.2
nauczyciele przedstawiają na piśmie dyrektorowi szkoły w przeciągu dwóch tygodni od
momentu dostarczenia opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej do szkoły
i znajdują się one w gabinecie pedagogów szkoły.
4.4 W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z
wychowania fizycznego lub informatyki.
4.5 Zwolnienie ucznia z informatyki następuje na podstawie pisemnej prośby rodziców złożonej
do dyrektora szkoły wraz z opinią o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych
zajęciach wydaną przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
38
4.6 Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:
1)w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach
wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły na wniosek
rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia, zwalnia ucznia z wykonywania
określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w
tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego.
Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania
edukacyjne do możliwości ucznia.
2)w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia
ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji
zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką
nauczyciela, chyba, że rodzice/ prawni opiekunowie ucznia złożą oświadczenie o
zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego ( zwolnienia z
pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). W dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.
3).uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z
zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły.
4.7 Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca
danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z
niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki
drugiego języka obcego.
4.8 W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na
podstawie tego orzeczenia.
4.9 Zwolnienie ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka
obcego następuje na podstawie pisemnej prośby rodziców ( prawnych opiekunów) złożonej
do dyrektora szkoły wraz z orzeczeniem o którym mowa w punkcie 4.8 lub opinią z poradni
psychologiczno-pedagogicznej"lub innej poradni specjalistycznej.
4.10 Zwolnienie z zajęć, o których mowa w punktach 4.5 i 4.8 następuje w drodze decyzji
administracyjnej dyrektora szkoły.
4.11 W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub z
nauczania drugiego języka w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
4.12 Podstawową zasadą oceniania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim jest
położenie akcentu na ocenę wkładu pracy i zaangażowania, a nie na poziom wiadomości czy
umiejętności.
Organizacja roku szkolnego i zasady klasyfikacji
5.1 Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:
1. I półrocze trwa od l września do 31 stycznia
39
2. II półrocze trwa od I lutego do terminu zakończenia roku szkolnego określonego przez
MEN
w kalendarzu roku szkolnego.
5.2 Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej skali:
stopień celujący – 6
stopień bardzo dobry -5
stopień dobry -4
stopień dostateczny -3
stopień dopuszczający -2
stopień niedostateczny -1
5.3 Oceny śródroczne i roczne należy wpisywać w dokumentacji przebiegu nauczania w pełnym
brzmieniu, zaś w dzienniku elektronicznym –cyfrowo.
5.4 Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
5.5 Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym
roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu
ocen klasyfikacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5.6 Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne a ocenę zachowania wychowawca
klasy.
5.7 Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
5.8 Klasyfikacja śródroczna i roczna odbywa się na co najmniej 5 dni przed zakończeniem
semestru
5.9 Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję
do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
5.10 Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani poinformować
ucznia względem przewidywanej oceny, a wychowawca klasy jego rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych (rocznych) ocenach niedostatecznych
z poszczególnych zajęć edukacyjnych lub naganną oceną zachowania na miesiąc przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Wychowawca wysyła wiadomość
mailową przez Librusa do rodziców (prawnych opiekunów) o wystawionych ocenach
przewidywanych. Odczytanie wiadomości przez rodzica (prawnego opiekuna ) jest
równoznaczne z zapoznaniem się z przewidywanymi ocenami niedostatecznymi. Rodzice
uczniów zagrożonych oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych lub nagannym
zachowaniem, potwierdzają w czasie zebrania przyjęcie informacji na liście imiennej
sporządzonej przez wychowawcę klasy. W razie nieobecności rodziców (prawnych
opiekunów) na zebraniu , bądź tych, którzy nie odczytali wiadomości lub nie mają aktywnych
kont, zostają powiadomieni przez wychowawcę na piśmie listem poleconym.
5.11 W terminie między wystawieniem oceny przewidywanej a wystawieniem oceny
śródrocznej/rocznej może ona ulec podwyższeniu lub obniżeniu z wyjątkiem oceny
dopuszczającej.
40
5.12 Jeżeli uczeń chce uzyskać wyższą niż przewidziana śródroczną bądź roczną ocenę
klasyfikacyjną, zasady jej podwyższenia uczeń, rodzic (prawny opiekun), ustala z
nauczycielem przedmiotu, a oceny zachowania z wychowawcą klasy (w pierwszym tygodniu
po wystawieniu ocen przewidywanych).
5.13 Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za pierwsze półrocze nauki z danego
przedmiotu,winien zgłosić się do nauczyciela tego przedmiotu po zagadnienia dotyczące
poprawy (uzyskania) oceny pozytywnej i zaliczyć je do końca marca. Nie wypełnienie tego
obowiązku automatycznie obniża ocenę roczną o 1.
5.14 Nauczyciele wystawiają śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć
edukacyjnych na co najmniej pięć dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej oraz powiadamiają o nich uczniów.
5.16 Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwia lub utrudni kontynuowanie nauki, szkoła powinna w miarę możliwości
stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:
1. udział w zajęciach wyrównawczych;
2. konsultacje z nauczycielem przedmiotu;
4. dobrą współpracę z rodzicami;
5. pomoc pedagoga, reedukatora lub psychologa.
5.17 Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię/etykę do średniej
ocen wlicza się także oceny roczne tych zajęć.
5.18 Podczas ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej należy uwzględnić osiągnięcia i
umiejętności ucznia z całego roku szkolnego.
Kryteria i zasady oceny zachowania
6.1 Oceny zachowania ustala się według następującej skali:
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne
6.2 Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjną zachowania uwzględnia:
1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia, a w szczególności:
a. systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne,
b. sumienność w nauce,
c. wytrwałość i samodzielność W przezwyciężaniu napotykanych trudności w nauce,
d. dbałość o podręczniki i pomoce szkolne,
e. wykonywanie innych obowiązków wynikających z organizacji życia szkoły, np.:
dyżury klasowe, pełnienie funkcji samorządowych,
41
f. przestrzeganie zarządzeń porządkowych szkoły,
2. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, a w szczególności :
a. Właściwe reagowanie na przejawy umyślnego niszczenia mienia społecznego i
osobistego,
b. kulturalna reakcja na krytyczne uwagi,
c. umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki jego pracy,
d. udzielanie pomocy kolegom potrzebującym jej,
e. uczciwość i prawdomówność w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, w tym
uczciwość
i samodzielność w pisaniu prac.
3. Dbałość o honor i tradycje szkoły.
4. Dbałość o piękno mowy ojczystej, a w szczególności:
a. dbałość o kulturę słowa,
b. umiejętność taktownego uczestnictwa w dyskusji.
5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, a w szczególności:
a. nie uleganie nałogom i pomoc innym w rezygnacji z nałogów,
b. dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu,
c. dbałość o ład i estetykę otoczenia.
6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, a w szczególności sposób bycia nie
naruszający godności własnej i godności innych.
7. Okazywanie szacunku innym osobom.
8. Przy ustalaniu oceny z zachowania należy wziąć pod uwagę:
a. zaangażowanie ucznia w realizację projektu edukacyjnego,
b. udział ucznia w prezentacji wyników projektu edukacyjnego.
6.3 Ocenę wzorową uzyskuje uczeń, który przykładnie spełnia wszystkie wymagania wymienione
w punkcie 6.2, ma w semestrze nie więcej niż 2 godziny nieobecne nieusprawiedliwione i
może być wzorem do naśladowania dla innych uczniów.
6.4 Ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który:
1. Bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia,
2. Dba o honor i tradycje szkoły,
3. Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,
4. Odznacza się dużą kulturą językową,
5. Okazuje szacunek innym osobom,
6. Bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań,
7. Bierze aktywny udział w życiu szkoły,
8. Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
9. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
42
10. Nie spóźnia się na lekcje,
11. Ma w semestrze nie więcej niż 10 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych,
6.5 Ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który:
1. Dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia,
2. Zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią,
3. Dba o dobre imię szkoły,
4. Okazuje szacunek innym osobom,
5. Dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań,
6. Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
7. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
8. Nie spóźnia się na lekcje,
9. Popełnia drobne wykroczenia, ale potrafi za nie przeprosić i naprawić błędy,
10. Ma w semestrze nie więcej niż 20 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych
6.6 Ocenę poprawną uzyskuje uczeń, który:
1. Nie pracuje na miarę swoich możliwości,
2. Sporadycznie przeszkadza na lekcji,
3. Zdarza się, że nie wykonuje polecenia nauczyciela,
4. Nie w pełni wywiązuje się z powierzonych mu zadań,
5. Wykazuje małą dbałość o otoczenie,
6. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
7. Pozytywnie reaguje na zwróconą uwagę, rekompensuje wyrządzoną szkodę,
8. Stara się unikać tych samych wykroczeń,
9. Spóźnia się na lekcje (powyżej 5 spóźnień),
10. Ma w semestrze nie więcej niż 35 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych
6.7 Ocenę nieodpowiednią uzyskuje uczeń, który:
1. Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,
2. Przeszkadza w lekcjach,
3. Nie wykonuje poleceń nauczyciela,
4. Arogancko zachowuje się wobec innych osób,
5. Używa wulgarnego słownictwa,
6. Dopuszcza się zaczepek słownych i fizycznych,
7. Nie dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
8. Spóźnia się na lekcje (powyżej 10 spóźnień),
9. Ma w semestrze nie więcej niż 50 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych
6.8 Ocenę naganną uzyskuje uczeń, który:
43
1. Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,
2. Notorycznie przeszkadza na lekcjach,
3. Nie wykonuje poleceń nauczyciela,
4. Używa wulgarnego słownictwa,
5. Stosuje przemoc wobec innych uczniów,
6. Bierze udział w bójkach,
7. Zastrasza innych uczniów,
8. Nie dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
9. Wchodzi w konflikt z prawem,
10. Spóźnia się na lekcje (powyżej 10 spóźnień),
11. Cechuje go postawa roszczeniowa w stosunku do nauczycieli i dyrekcji,
12. Nie przejawia chęci poprawy postępowania,
13. Ma w semestrze więcej niż 50 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych
6.9 Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w toku narady wychowawczej z uczniami, w
czasie której powinna wystąpić:
1. samoocena ucznia, rozumiana jako prawo do wyrażania opinii o własnym zachowaniu
i postępowaniu,
2. ocena samorządu klasowego sformułowana w toku dyskusji,
3. ocena wychowawcy klasy uwzględniająca opinię i zaangażowanie ucznia w projekcie
edukacyjnym u pozostałych nauczycieli.
6.10 Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na
jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii
publicznej poradni psychologicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Jeżeli, mimo
zaburzeń przestrzega normy społeczne (zachowuje właściwy stosunek do uczniów i
pracowników szkoły) może otrzymać ocenę dobrą.
6.11 Wychowawcy ustalają śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania na co najmniej
pięć dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej i powiadamiają o nich
ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) wpisem w dzienniku elektronicznym,
wysyłając wiadomość.
6.12 Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem punktu
9.1.oraz 10.1
6.13 Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca ustalający ocenę
powinien ją uzasadnić.
6.14 Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.
6.15 Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej
lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono
naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
44
Zasady klasyfikacji uczniów - egzaminy klasyfikacyjne
7.1 Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na
zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w
szkolnym planie nauczania.
7.2 Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
Tryb postępowania:
1). Termin egzaminu (egzaminów) uzgadniają: Dyrektor Szkoły, nauczyciel (nauczyciele)
danych zajęć edukacyjnych, rodzice (prawni opiekunowie), uczeń;
2). Uzgodniony termin zostaje odnotowany w dzienniku;
3). Egzamin klasyfikacyjny po I semestrze został zniesiony;
4). Egzamin klasyfikacji rocznej przeprowadza sie nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych.
7.3 Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na
wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na
egzamin klasyfikacyjny w przypadku:
1. trudnej sytuacji rodzinnej ucznia,
2. braku opieki ze strony rodziców (prawnych opiekunów),
3. sytuacji losowej.
Tryb postępowania:
1). Wniosek należy złożyć na piśmie do dyrektora szkoły nie później niż na dzień przed
klasyfikacyjnym śródrocznym lub rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej;
2). Rada Pedagogiczna wyraża swoją zgodę w drodze jawnego glosowania zwykłą
większością głosów;
3). Termin egzaminu (egzaminów) uzgadniają: Dyrektor Szkoły, nauczyciel (nauczyciele)
danych zajęć edukacyjnych, rodzice (prawni opiekunowie), uczeń;
4). Uzgodniony termin zostaje odnotowany w dzienniku;
5). Egzamin klasyfikacyjny po I semestrze został zniesiony;
6). Egzamin klasyfikacji rocznej przeprowadza sie nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych.
7). W przypadku braku zgody rady pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy
programowo wyższej lub nie kończy szkoły.
7.4 Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów
indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
Tryb postępowania:
1). Wniosek należy złożyć na piśmie do dyrektora szkoły nie później niż na dzień przed
klasyfikacyjnym śródrocznym lub rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej;
2. Termin egzaminu (egzaminów) uzgadniają: Dyrektor Szkoły, nauczyciel (nauczyciele)
danych zajęć edukacyjnych, rodzice (prawni opiekunowie), uczeń;
3. Uzgodniony termin zostaje odnotowany na opracowanym druku;
4. Egzamin klasyfikacyjny po I semestrze został zniesiony;
5. Egzamin klasyfikacji rocznej przeprowadza sie nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych.
45
7.5 Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza
szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyka, muzyka ,wychowanie
fizyczne, zajęcia artystyczne ,zajęcia techniczne oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne.
7.6 Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
7.7 Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzają nauczyciele powołani przez dyrektora pisemnym
zarządzeniem :
1. dla ucznia wymienionego w punkcie 7.2 i 7.3 oraz ucznia realizującego indywidualny
program lub tok nauki - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w obecności
innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu,
2. dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą - komisja, W skład której
wchodzi dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący oraz nauczyciele
poszczególnych zajęć edukacyjnych uczący w tej klasie.
7.8 Egzamin klasyfikacyjny odbywa się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem punktu 7.9.
7.9 Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, plastyki, muzyki, techniki, zajęć artystycznych, zajęć
technicznych oraz wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7.10 Jeżeli uczeń jest nieklasyfikowany po I semestrze z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych obowiązkowych, nauczyciel wystawia ocenę roczną z poszczególnych
przedmiotów po zaliczeniu przez ucznia materiału nauczania z I semestru (do końca marca).
7.11 Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza się po uzgodnieniu z uczniem
i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) w ostatnim tygodniu ferii letnich (po klasyfikacji
rocznej).
7.12 W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów,
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
7.13 Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład
komisji, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz ocenę ustaloną
przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
7.14 W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegi
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,nieklasyfikowany”.
7.15 Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem punktu 7.15 oraz
punktu 10.1.
7.16 Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w
wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem punktu 8.1 oraz 10.1.
7.17 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez dyrektora szkoły.
46
Egzaminy poprawkowe, promocja warunkowa
8.1 Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
8.2 Terminy egzaminów poprawkowych wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii
letnich. Są one wywieszane na tablicy ogłoszeń szkoły nie później niż trzy dni przed
zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
8.3 Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki oraz
wychowania
fizycznego,
z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
8.4 Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora zarządzeniem. W
skład komisji wchodzą:
1. dyrektor lub wicedyrektor - jako przewodniczący komisji,
2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,
3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek
komisji.
8.5 Dyrektor może zwolnić nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne z udziału w
pracach komisji na jego pisemną prośbę, wniosek rodzica (prawnego opiekuna). W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, w tej lub innej szkole.
8.6 Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład
komisji, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz ocenę ustaloną
przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o
odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
8.7 Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie ze
względu na:
1. chorobę (potwierdzoną zwolnieniem lekarskim),
2. sytuację losową,
może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie
później niż do końca września.
8.8 Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę,
z zastrzeżeniem punktu 8.9.
8.9 Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu
całego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z
jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są
zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
8.10 Do obowiązków nauczyciela, o którym mowa w ust. 8. pkt 8.4.2 należy przygotowanie:
1. przykładowych pytań i zadań na poziomie wymagań podstawowych obejmujących
zrealizowany w danej klasie materiał (stanowiących pomoc dla ucznia
w przygotowaniu się do egzaminu poprawkowego) i złożenie ich w sekretariacie
szkoły najpóźniej w dniu zakończenia roku szkolnego,
47
2. co najmniej 2 zestawów zagadnień lub pytań na część ustną oraz 2 zestawów zadań
na część pisemną egzaminu poprawkowego na poziomie wymagań
podstawowych obejmujących zrealizowany w danej klasie materiał (do losowania
przez ucznia).
Warunki i tryb podwyższania ocen zachowania i rocznych ocen edukacyjnych
9.1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnioskować do wychowawcy klasy o
podwyższenie przewidywanej rocznej oceny zachowania.
9.2. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku :
1. zaistnienia nowych okoliczności świadczących o pozytywnych zachowaniach ucznia,
osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.,
2. pozytywnej opinii samorządu klasowego, nauczycieli i pozostałych pracowników
szkoły,
3. otrzymania pochwały dyrektora szkoły,
4. otrzymania pochwały poza szkołą.
9.3. Rodzic (prawny opiekun) ucznia składa pisemny wniosek w sekretariacie szkoły
w terminie 10 dni od przekazania informacji, o przewidywanej rocznej ocenie zachowania
ze wskazaniem zaistniałych okoliczności określonych w ust. 2, z uwzględnieniem zasady,
że ocena nie może zostać podwyższona o więcej niż jedną.
9.4. Po złożeniu wniosku rodzic (prawny opiekun) informuje o tym fakcie wychowawcę
klasy, który w formie pisemnego kontraktu określa warunki konieczne do spełnienia.
9.5. Kontrakt formułuje nauczyciel w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia od
rodziców ucznia.
9.6. Warunki zawarte w kontrakcie winny odzwierciedlać kryteria na poszczególne oceny
zachowania określone w rozdz. 6 ust. 6.2. i muszą być w pełni przestrzegane przez
ucznia.
9.7. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną roczną ocenę
zachowania jeśli wypełni wszystkie postanowienia kontraktu, a poprawa zachowania
będzie wyraźna i niepodważalna oraz jeśli nauczyciele, a także uczniowie danej klasy nie
wniosą umotywowanych zastrzeżeń co do wypełnienia kryteriów na daną ocenę w okresie
objętym kontraktem.
9.8. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnioskować do nauczyciela prowadzącego dane
zajęcia edukacyjne o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych.
9.9. Ocena klasyfikacyjna roczna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, może
być podwyższona w przypadku gdy:
9.1. przy ocenianiu nie uwzględniono w pełni kryteriów ocen zawartych w PSO;
9.2.zaszły dodatkowe okoliczności lub zdarzenia uzasadniające zmianę oceny na wyższą;
9.3.podwyższenie oceny nie będzie miało negatywnego aspektu wychowawczego;
9.3.klasyfikacja roczna dokonana została niezgodnie z procedurami określonymi
w WSO;.
9.10. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w terminie nie
dłuższym niż 10 dni od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie
48
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ze wskazaniem zaistniałych okoliczności
określonych w ust. 2 i o jaką ocenę uczeń się ubiega.
9.11. Ocenę, o której mowa w ust. 1 ustala się w wyniku pisemnego i ustnego sprawdzianu
wiadomości i umiejętności, który przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w
obecności innego nauczyciela tych samych lub pokrewnych zajęć.
9.12. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2, uzgadnia z uczniem i jego rodzicami
nauczyciel prowadzący zajęcia.
9.13. Nauczyciel właściwych zajęć edukacyjnych opracowuje pytania (zadania, ćwiczenia
praktyczne), które powinny być tak formułowane i występować w takiej liczbie, by możliwe
było ustalenie uczniowi oceny wyższej niż przewidywana. W przypadku informatyki,
techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego sprawdzian powinien mieć formę
ćwiczeń praktycznych. Pytania zatwierdza dyrektor szkoły.
9.14. Zakres materiału, który powinien opanować uczeń starający się o uzyskanie wyższej niż
przewidywana oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, powinien obejmować co najmniej
ostatni semestr nauki z wyraźnym rozgraniczeniem treści podstawowych i
ponadpodstawowych.
9.15.Czas trwania takiej formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia nie powinien
przekroczyć 90 minut.
9.16. Za zgodą nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych w przeprowadzaniu sprawdzianu
wiedzy i umiejętności mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.
9.17. Na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu pisemnego i odpowiedzi ustnej oraz
ćwiczeń praktycznych komisja ustala ocenę klasyfikacyjną wg skali określonej w § 13 ust. 2
rozporządzenia. W przypadku niejednomyślności głos decydujący ma nauczyciel prowadzący
zajęcia.
9.18. Ze sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 sporządza się protokół zawierający:
1.nazwiska nauczycieli przeprowadzających sprawdzian
2.termin sprawdzianu
3. zadania (pytania) sprawdzające
4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informacją
o odpowiedziach ustnych.
9.19. Protokół przechowuje nauczyciel właściwych zajęć edukacyjnych przez jeden rok od
daty przeprowadzenia sprawdzianu.
9.20. Od oceny ustalonej w trybie rozdz. 9 nie przysługuje tryb odwoławczy z zastrzeżeniem
rozdz. 10 niniejszego Regulaminu.
Procedury odwoławcze
10.1 Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić na piśmie zastrzeżenia do
dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia te mogą być zgłaszane
od dnia ustalenia tej oceny, nie później niż w ciągu 2 dni od zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych. Wniosek powinien zawierać wskazania, jakie warunki ustalonego trybu
zostały naruszone lub złamane.
10.2 W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została
ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu jej ustalania, dyrektor szkoły powołuje
zarządzeniem
komisję w składzie:
49
1. Dyrektor lub Wicedyrektor szkoły -jako przewodniczący komisji,
2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3. Dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia
edukacyjne.
Komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej
oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
10.3 Z prac komisji, o której mowa w punkcie 10.2 sporządza się protokół zawierający: skład
komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wyniki sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach
ustnych.
10.4 Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach
komisji
w sytuacji występowania konfliktu pomiędzy nauczycielem a uczniem lub jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).
10.5 Termin sprawdzianu, o którym mowa w punkcie 10.2, dyrektor uzgadnia z uczniem i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami). Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia
przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od daty zgłoszenia zastrzeżeń.
10.6 Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu o którym
mowa
w punkcie 10.2 W wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10.7 W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie
z przepisami dotyczącymi trybu jej ustalania , dyrektor szkoły powołuje zarządzeniem
komisję w składzie:
1. Dyrektor lub wicedyrektor szkoły -jako przewodniczący komisji,
2. Wychowawca klasy,
3. Wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie,
4. Pedagog szkolny,
oraz zaprasza na piśmie do udziału w pracach komisji:
1. psychologa,
2. przedstawiciela samorządu uczniowskiego,
3. przedstawiciela rady rodziców.
10.8 Z prac komisji o której mowa w punkcie 10.6 sporządza się protokół zawierający: skład
komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania oraz ustaloną ocenę zachowania wraz
z uzasadnieniem.
10.9 Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej. Ocena ustalona
przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z
zastrzeżeniem punktu 8.9.
50
10.10 Przepisy rozdziału 10 stosuje się także W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
uzyskanej
w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń
wynosi pięć dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena
ustalona przez komisję jest ostateczna.
Promocja do klasy programowo wyższej
11.1 Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał
roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej, z zastrzeżeniem punktu 8.9. oraz 6.15
i 6.16
11.2 Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje
promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
11.3 Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 11.1, nie otrzymuje promocji do
klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem punktu 8.9.
11.4 Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści
olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę
klasyfikacyjną.
Projekty edukacyjne
12.1 Każdy uczeń gimnazjum bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego a sposób jego
realizacji i zaangażowanie ucznia ma wpływ na ocenę zachowania.
12.2 Projekty edukacyjne mogą być realizowane W klasie II gimnazjum.
12.3 Rada pedagogiczna uchwala zestaw projektów edukacyjnych realizowanych w danym roku
szkolnym w terminie do 30 września. Projekty przyjęte do realizacji muszą zawierać temat,
cele oraz zakres projektu edukacyjnego. Propozycje tematów mogą składać wszyscy
nauczyciele
uczący
w gimnazjum oraz uczniowie za ich pośrednictwem.
12.4 Wychowawcy klas II informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach
realizacji projektu edukacyjnego oraz o tematyce projektów przyjętych na dany rok szkolny.
12.5 Uczniowie mają prawo wyboru projektu edukacyjnego, który chcą realizować.
12.6 Warunki organizacyjne realizacji projektu szczegółowo określa regulamin.
12.7 Uczniowie realizujący projekt edukacyjny prezentują publicznie rezultaty swojej pracy w
czasie uroczystości szkolnych lub zebrań z rodzicami.
12.8 Udział w projekcie edukacyjnym oraz jego temat są wpisywane na świadectwie ukończenia
gimnazjum.
12.9 Dyrektor szkoły w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnićucznia z realizacji
projektu edukacyjnego.
Egzamin gimnazjalny i ukończenie szkoły
13.1 W trzeciej klasie gimnazjum Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin
gimnazjalny obejmujący:
1. umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych,
2. umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
51
3. umiejętności i wiadomości z zakresu języka obcego nowożytnego, który jest
obowiązkowy
w szkole.
13.2 Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy.
13.3 Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie
programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych,
których
realizacja
zakończyła
się
w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej
z zastrzeżeniem punktu 6.15. i 6.16., a ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
13.4 Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata
lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnejz
zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę
klasyfikacyjną.
13.5 Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której
mowa w punkcie 12.3, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co
najmniej
4,75
oraz
co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
Usprawiedliwianie nieobecności
14.1. W przypadku nieobecności ucznia rodzice (prawni opiekunowie) w ciągu dwóch
pierwszych dni informują szkołę o przyczynach absencji. Brak powyższej informacji
począwszy od trzeciego dnia absencji ucznia powoduje działania szkoły w celu ustalenia
przyczyny nieobecności.
14.2. W przypadku uchylania się od obowiązku szkolnego wychowawca klasy w
porozumieniu
z Dyrektorem szkoły rozpoczyna odrębną procedurę.
14.3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność ucznia
w szkole pisemnie, mogą wysłać do wychowawcy informację przez librusa, ale
potwierdzeniem jest wyłącznie wpis w dzienniczku ucznia, w ciągu 2 tygodni od dnia
ostatniej nieobecności, podając jej przyczynę.
14.4. Po tym terminie nieobecności ucznia w szkole są traktowane jako nieusprawiedliwione.
14.5. W uzasadnionych wypadkach nauczyciel może odmówić usprawiedliwienia
nieobecności ucznia (brak powodu, błahy powód absencji, wagary ucznia).
14.6 . W przypadku ucznia, który nie uczęszcza na lekcje religii lub jest zwolniony z
wychowania fizycznego a lekcje te są pierwsze bądź ostatnie w planie lekcji, rodzic może
zwolnić dziecko z tych zajęć na formularzu opracowanym do użytku wewnętrznego szkoły za
pośrednictwem ucznia.
14.7. Rodzic może zwolnić dziecko w danym dniu z zajęć z powodu różnego rodzaju
przyczyn losowych tylko na formularzu opracowanym do użytku wewnętrznego szkoły bądź
odebrać dziecko osobiście ze szkoły.
52
Rozdział 9
Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum
§ 85
1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają
odrębne przepisy.
3. Gimnazjum przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego
porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem gimnazjum - lub za jego zgodą z
poszczególnymi nauczycielami – a zakładem kształcenia lub szkołą wyższą.
§ 86
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) dbanie o dobre imię nauczyciela,
2)
poszanowania godności ucznia.
3) realizowanie obowiązującego w gimnazjum programu nauczania,
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
6) systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów, zgodnie z obowiązującymi w
gimnazjum zasadami i kryteriami, z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji
oceny;
7) uzasadnianie ustalonej oceny śródrocznej, rocznej lub bieżącej ustnie lub pisemnie na
wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia,
8) eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
9) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
10) czynny udział w pracach rady pedagogicznej oraz zespołów przedmiotowych,
realizowanie ich postanowień i uchwał,
11) współpraca z rodzicami
12) dbanie o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny poprzez
przeciwdziałanie niszczeniu, dewastacji i niewłaściwemu ich wykorzystaniu,
13) dbanie o zachowanie porządku i czystości w salach lekcyjnych, pracowniach.
14) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów;
53
15) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy;
16) przestrzeganie zapisów Systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz
wspierania uczniów w Gimnazjum nr1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza
Kusocińskiego w Łomiankach.
15a) udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę oddziału celem omówienia
spraw związanych z organizacją, koordynacją i świadczeniem pomocy psychologiczno
–pedagogicznej jego wychowankom
16) pełnienie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw międzylekcyjnych
Zasady dyżurów określa Regulamin Dyżurów Nauczycielskich pełnionych w czasie
przerw międzylekcyjnych.
§ 87
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespoły
przedmiotowe. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa rada pedagogiczna na
posiedzeniu plenarnym przed rozpoczęciem roku szkolnego.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu powołany przez dyrektora
gimnazjum na wniosek członków zespołu.
3. Zadaniami zespołu przedmiotowego są:
1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,
2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć,
3) składanie wniosków do dyrektora gimnazjum do dnia 31 maja każdego roku szkolnego
o zatwierdzenie wybranych przez nauczycieli programów nauczania, w tym programów
własnych,
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
5) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w
uzupełnianiu ich wyposażenia.
&88
1. Wychowawca oddziału (klasy) pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym
gimnazjum. Jest animatorem życia zbiorowego uczniów, powiernikiem i mediatorem w
rozstrzyganiu kwestii spornych.
2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w
szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów
oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
3. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
54
1) otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia
zespołowego, treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji
wychowawcy, zgodnie z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły,
3) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych
i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
4) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych
potrzeb rozwojowych wychowanków;
5) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
6) udział w pracach Zespołu Wspierającego.
7) Utrzymanie kontaktu z rodzicami uczniów, w celu:
a. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b. współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w działaniach
wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich
działaniach,
c. włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,
4. Wychowawca prowadzi dokumentację powierzonego swojej opiece oddziału.
5. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
6. Wychowawca może udzielić uczniowi nagany umieszczając jej treść na odpowiednim
druku opracowanym według obowiązującego wzoru.
§ 89
1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno – pedagogicznej uczniom powierzonej
klasy do obowiązków wychowawcy należy:
1) przeanalizowanie dostarczonych przez rodziców orzeczeń z poradni psychologiczno –
pedagogicznej i wszczęcie postępowania zgodnie z procedurą określoną w Systemie
pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wspierania uczniów w Gimnazjum nr1
z oddziałami dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach.
2) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i wstępne
zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów;
3) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych
potrzebach edukacyjnych uczniów;
4) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia i
jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i
jego relacji z innymi, analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych
z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę
dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma
możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinie, dokumentacji medycznej
udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć
55
również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej
diagnozy.
5) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą
nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;
6) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej
wszczęcie postępowania zgodnie z § 4 ust. 16 Systemu pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz
wspierania uczniów w Gimnazjum nr1 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach.
7) złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy
psychologiczno – pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do
uruchomienia w szkole;
8) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku.
9) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;
10) informowanie rodziców i innych nauczycieli
psychologiczno – pedagogicznej i postępach ucznia;
o
efektywności
pomocy
11) angażowanie rodziców w działania pomocne swoim dzieciom;
12) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie
organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie
z zapisami w statucie szkoły;
13) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu
ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych
i psychologicznych oraz dokonania ewaluacji typu „in - term” – w trakcie i
ewaluacji
„ in - post ” – na zakończenie;
14) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze
emocjonalnej i behawioralnej;
15) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem
zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.
16) Od 01.09.2015 wychowawca współpracuje z nauczycielem bibliotekarzem przy
zaopatrzeniu w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały
ćwiczeniowe uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych.
17) Szczegółową działalność i funkcje wychowawcy klasy określa Instrukcja
sprawowania funkcji wychowawcy w Gimnazjum nr1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach
56
§ 90
1. W gimnazjum powoływany jest koordynator ds. bezpieczeństwa.
2. Do zadań koordynatora ds. bezpieczeństwa należy:
a) przyjmowanie
bezpieczeństwa,
od
uczniów
i
nauczycieli
informacji
i
uwag
dotyczących
b) integrowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wszystkich podmiotów szkolnych
(uczniów, nauczycieli i rodziców), zgodnie z obowiązującymi procedurami –
Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w Gimnazjum nr 1 z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach (zał. nr 13)
c) współpraca ze środowiskiem, w tym z Kuratorium Oświaty, policją, sądem dla
nieletnich i innymi instytucjami mogącymi pomóc szkole w rozwiązywaniu
występujących w niej problemów.
§ 91
1. Do zadań pedagoga szkolnego należy:
1) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń
szkolnych,
2) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
3) organizowania różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania
społecznego,
4) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w
ścisłej współpracy z wychowawcami,
5) udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
6) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i zaniedbanym,
7) wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do
placówek opieki społecznej i właściwych kompetencyjnie organizacji pozarządowych,
8) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej,
9) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w gimnazjum,
10) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności.
2. W miarę możliwości dyrektor może zatrudnić nauczyciela terapii pedagogicznej i innych
specjalistów.
§ 92
Nauczyciel bibliotekarz realizując swoje zadania, w szczególności:
1) gromadzi, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory biblioteki dokonując ich ewidencji
oraz opracowania bibliotecznego,
2) gromadzi czasopisma popularnonaukowe, pedagogiczne, środki audiowizualne i
programy,
57
3) udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń do
pracowni przedmiotowych,
4) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką i z indywidualnymi
zainteresowaniami,
5) udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informacji o nowych
nabytkach lub książkach szczególnie wartościowych,
6) udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej,
7) przeprowadza analizy stanu czytelnictwa,
8) opracowuje roczne plany pracy biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli,
wychowawców i zespołów samokształceniowych,
9) systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem,
10) dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc odpowiednią
dokumentację.
11) Przed dniem rozpoczęcia każdego roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem
kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy
składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów
ćwiczeniowych dla każdego ucznia, pełni fukcję koordynatora w/w działań.
§ 93
Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania
gimnazjum, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie, czystości oraz przestrzeganie
Procedury postępowania w razie wypadku przy pracy .
Rozdział 10
Rodzice ( opiekunowie prawni)
§ 94
Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku
szkolnego należy:
1) zapisanie dziecka do gimnazjum zgodnie z obowiązującym kalendarzem rekrutacji na
dany rok szkolny umieszczonym przez szkołę na stronie internetowej,
2)
zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.
58
§ 95
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia
młodzieży. Celem współdziałania jest:
1) spójne oddziaływanie na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie
nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i
zdrowotnymi,
2) doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkole, rodzinie i
środowisku,
3) zapoznawanie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki, organizacją
nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców,
4) upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczowychowawczych rodziny,
5) pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania,
wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy szkole,
6) tworzenie właściwego
funkcjonowania szkoły.
klimatu
społecznego
i
warunków
materialnych
do
2. Rodzice mają prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,
w tym wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,
2) znajomości wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania oraz wewnątrzszkolnego
systemu oceniania,
3) uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania,
postępów i przyczyn trudności w nauce,
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych
dzieci,
5) usprawiedliwienia nieobecności swojego dziecka w formie pisemnej, mogą wysłać do
wychowawcy informację przez librusa, ale potwierdzeniem jest wyłącznie wpis w
dzienniczku ucznia, w ciągu 2 tygodni od dnia ostatniej nieobecności, podając jej
przyczynę. (zgodnie z pkt. 14.3)
3. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są
spotkania z rodzicami, nie mniej niż 4 razy w roku szkolnym. Terminy spotkań oraz ich
charakter ustala dyrektor szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.
4. Statut szkoły, wymagania edukacyjne ze wszystkich przedmiotów są dostępne w
bibliotece szkolnej.
59
Rozdział 11
Postanowienia końcowe
§ 96
Gimnazjum jest jednostką budżetową, finansowaną przez Gminę Łomianki. Zasady
prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
§ 97
1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Tablice i stemple zawierają nazwę, numer porządkowy i siedzibę gimnazjum.
§ 98
Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 99
Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów,
nauczycieli i rodziców.
§ 100
1. Statut może być nowelizowany w formie aneksu na podstawie uchwały rady
pedagogicznej.
2. Decyzję o wydaniu tekstu jednolitego statutu bądź załączników podejmuje dyrektor
gimnazjum.
3. Zapis ust. 3 nie dotyczy działalności rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
§ 101
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez radę pedagogiczną.
60