Praktykanci z naszej szkoły po raz pierwszy we współpracy z

Komentarze

Transkrypt

Praktykanci z naszej szkoły po raz pierwszy we współpracy z
Praktykanci z naszej szkoły po raz pierwszy we współpracy z Centrum Kształcenia
Praktycznego zrealizowali staż zawodowy w Lipsku.
Uczniowie Technikum Komunikacyjnego nr 25 mieli okazję, dzięki Centrum Kształcenia
Praktycznego, odbyć swoją praktykę zawodową za granicą. Projekt pod nazwą „Systemy
diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych na przykładzie firm niemieckich” zrealizowany
został w ramach projektu Staże i Praktyki Zagraniczne dla Osób Kształcących się i Szkolących
Zawodowo Program Operacyjny Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego
częścią Programu "Uczenie się przez całe życie” w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego
przewidzianego na lata 2007-2013. W projekcie miało okazję uczestniczyć 8 uczniów z Technikum
Komunikacyjnego nr 25 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 : Michał Czuban, Kamil Zaręba,
Mateusz Hładio, Grzegorz Krzywda, Radosław Kurek, Robert Miś, Konrad Pilch i Karol Wajda –
uczniowie klasy trzeciej PS. Opiekę nad nimi sprawowała nauczycielka języka niemieckiego - mgr
Beata Gielec. Cała grupka prezentuje się na tle modelu BMW w fabryce w Lipsku.
Staż zrealizowany wraz z niemieckim partnerem – stowarzyszeniem Europa Haus w Lipsku
odbył się w dniach od 17.09.2014 r. do 15.10.2014 r. Był on nie tylko niepowtarzalną okazją do
zdobycia cennych doświadczeń zawodowych i życiowych, ale i sposobnością do poznania niemieckiej
kultury, historii i życia codziennego. Wizyta krakowskich uczniów stała się także okazją do
pogłębienia
i
zintensyfikowania
kontaktów Lipsk - Kraków. Dzięki
zaangażowaniu pani Prezes Europa
Haus dr Marii Peter praktykanci mieli
możliwość spotkania z pastorem
Friedrichem Magiriusem, honorowym
obywatelem Miasta Krakowa, który
nie tylko w niezwykle interesujący
sposób przedstawił swoją aktywność
na rzecz zbliżenia tych dwóch miast,
ale również zachęcił młodzież i jej
opiekunów do własnych działań na
tym polu.
Program praktyki zawodowej obejmował między innymi: zapoznanie z przepisami BHP
panującymi w poszczególnych zakładach praktyk, zastosowanie dokumentacji techniczno-ruchowej
i technologicznej, przyjmowanie pojazdów do naprawy, analiza dokumentacji technicznej dotyczącej
diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych, dobieranie narzędzi i przyrządów pomiarowych
do prac obsługowo-naprawczych, określanie stanu technicznego pojazdów i ich zespołów,
wykonywanie
okresowych
przeglądów
technicznych,
wykonywanie prostych napraw oraz
regeneracji podzespołów pojazdu
samochodowego,
wykonywanie
montażu elementów i podzespołów
instalacji elektrycznej samochodu na
podstawie schematów, sporządzanie
kalkulacji kosztów i kosztorysu
naprawy. Każdy ze stażystów
otrzymał na zakończenie praktyki
Certyfikat potwierdzający udział w
projekcie. Dodatkowym, niezwykle
ważnym, potwierdzeniem odbytego
stażu jest dokument Europass - Mobilność, wydawany zarówno w języku polskim jak i niemieckim.
Stanowi on potwierdzenie okresu szkolenia, odbywanego w innym kraju europejskim w ramach
wyjazdu zorganizowanego (określanego mianem europejskich ścieżek kształcenia).
Oprócz nauki i wykonywania zadań związanych z praktyką uczniowie mieli możliwość
zapoznania się z wieloma atrakcjami oferowanymi przez Lipsk. Program kulturalny obejmował między
innymi: zwiedzanie miasta Lipska (w tym
wejście na wieżę widokową – najwyższy punkt
widokowy w centrum miasta); uczestnictwo w
dniach otwartych Opery Lipskiej; zwiedzanie
Muzeum Tramwajów; zwiedzanie Muzeum
Najnowszej Historii Niemiec; poznanie kultury,
tradycji i historii Saksonii; zwiedzanie Muzeum
Przyrodniczego Naturkundemuseum, Muzeum
Etnograficznego Grassi-Museum, Muzeum
Johanna Sebastiana Bacha, zwiedzanie lipskiego
Zoo; Pomnika Bitwy Narodów 1813, Targów
Lipskich "Modell-Hobby-Spiel"; wysłuchanie
koncertu organowego Bacha w filharmonii Gewandhaus w Lipsku; zwiedzanie wraz z przewodnikiem
zabytków Lipska od strony rzeki Elstery; przepłynięcie łódkami rzeki Elstery i sąsiadujących kanałów;
grę miejską na terenie Starego Miasta; udział w obchodach 25-tej rocznicy Pokojowej Rewolucji –
Święto Światła „Lichtfest”.
Dodatkową atrakcją były zajęcia i wyjścia stricte związane z dziedziną kształcenia młodzieży:
zapoznanie z niemieckim systemem edukacji zawodowej w zakładach Porsche, połączone
z warsztatami praktycznymi na silnikach Porsche; zwiedzanie fabryki BMW w Lipsku; zwiedzanie linii
produkcyjnej BMW, zapoznanie z procesem powstawania samochodu od momentu tłoczenia
pierwszych elementów karoserii, poprzez proces spawania, lakierowania, montażu, aż do momentu
ostatecznej kontroli i odbioru
nowego auta z linii produkcyjnej;
zwiedzanie
Muzeum
Starych
Samochodów DaCapo; zapoznanie
z historią i stanem obecnym
przemysłu
motoryzacyjnego
w Niemczech – ze szczególnym
uwzględnieniem Saksonii.
Udział w projekcie był również niepowtarzalną okazją do głębszego wejścia w inną kulturę
i inny język. Osłuchanie się z językiem obcym, otwarcie się na ludzi innych narodowości, obserwacja
innej mentalności i światopoglądów to ogromne plusy tego stażu, które są nie do przecenienia
w kształtowaniu się dojrzałości i świadomości młodych ludzi. Konieczność funkcjonowania
w obcojęzycznym środowisku, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, samodzielne
rozwiązywanie pojawiających się problemów wymagały od uczniów niezwykłej odporności,
samodzielności i odpowiedzialności. Niewątpliwie zajęcia językowe i kulturowo-pedagogiczne, które
były części stażu pozwoliły w dużej mierze uniknąć niepowodzeń, jednak głownie to zasługą każdego
z uczniów jest, dali się poznać jako nadzwyczaj solidni, samodzielni i rzetelni pracownicy. Ich
nienaganna postawa, punktualność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków często stawiana była za
przykład dla innych współpracowników. W opinii pracodawców odznaczali się dużym
zaangażowaniem w wykonywane zadania oraz przejawianiem inicjatywy.
Niewątpliwie staż okazał się bardzo udanym przedsięwzięciem, co potwierdzają zgodnie
opinie nie tylko samych uczniów, ale również ich opiekunów i pracodawców. Mamy nadzieję, że to
wyjątkowe doświadczenie życiowe i zawodowe będzie dla wszystkich stażystów ogromnym impulsem
w osobistym i profesjonalnym rozwoju.
Uczestnicy projektu wraz z opiekunami i dyrekcją.
Projekt „”Systemy diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych na przykładzie firm
niemieckich” został przygotowany w ramach Projektu Staże i praktyki zagraniczne dla osób
kształcących się i szkolących zawodowo Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi
jej autor. Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Podobne dokumenty