Regulamin konkursu

Komentarze

Transkrypt

Regulamin konkursu
REGULAMIN KONKURSU
NA NIEZWYKŁĄ TWÓRCZOŚĆ WIELKANOCNĄ
OPOLE 2016
I – Organizator:
•
Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
•
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
•
Urząd Miasta Opola
II – Cele konkursu:
•
Kultywowanie tradycji wykonywania twórczości wielkanocnej,
•
Zachęcenie mieszkańców miasta do podtrzymania tradycji ludowej,
•
Rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych potrzeby pielęgnowania kultury i tradycji ludowej,
•
Rozwijanie pomysłowości i rękodzieła.
III – Warunki konkursu:
•
Konkurs adresowany jest do wszystkich Opolan,
•
Każda praca powinna zawierać czytelne dane autora / autorów (imię i nazwisko / nazwa placówki, adres).
IV – Kategorie konkursu
Konkurs rozstrzygnięty będzie w kategoriach:
•
niezwykła baba wielkanocna
•
niezwykła pisanka wielkanocna
•
niezwykła palma wielkanocna
•
niezwykły stroik wielkanocny
V – Kryteria oceny:
•
Podstawowym kryterium konkursu jest:
•
oryginalność
•
różnorodność technik
•
pomysłowość
•
walory artystyczne
.
VI – Przebieg konkursu:
•
Palmy, baby, pisanki i stroiki wielkanocne należy przynieść na II Śniadanie Wielkanocne dla Mieszkańców
Opola w dniu 23 marca o godzinie 11:00 (Rynek-Ratusz), gdzie zostaną ocenione przez komisję
konkursową powołaną przez organizatora
•
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas II Śniadania Wielkanocnego w dniu 23 marca oraz na
stronach internetowych Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w
Opolu i Urzędu Miasta Opola.
•
Nagrody zwycięzcom wręczone zostaną podczas II Śniadania Wielkanocnego
VII - Postanowienia końcowe:
•
Komisja konkursu jest niezawisła w swojej ocenie. Jej werdykt jest niepodważalny i ostateczny.
•
Organizator dokonuje interpretacji zapisów niniejszego regulaminu i rozstrzyga ostatecznie zgłaszane
kwestie sporne.
•
Palmy, stroiki, pisanki i baby konkursowe nie będą zwracane.
•
Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych
osobowych oraz przekazują pełne prawa autorskie do wykorzystania prac w publikacjach i materiałach
promocyjnych.
VIII - Patronat nad II Śniadaniem Wielkanocnym dla Mieszkańców Opola objęli:
•
Biskup Opolski
•
Prezydent Miasta Opola
•
Przewodniczący Rady Miasta Opola

Podobne dokumenty