Zespo³y

Komentarze

Transkrypt

Zespo³y
Zespo³y
Stanowimy zespó³ dynamicznych i wysoce wykwalifikowanych ludzi, dziêki którym bez trudu mo¿na nas odró¿niæ od
konkurencji. Nasze zaanga¿owanie, do¶wiadczenie oraz specjalistyczna wiedza w dziedzinie baz danych i procesu
implementacji systemów informatycznych by³a wielokrotnie pozytywnie weryfikowana przez naszych najbardziej
wymagaj±cych klientów. Aby ³atwiej i bardziej wydajnie wykonywaæ nasz± pracê, stworzyli¶my dedykowane zespo³y.
Ka¿dy z tych zespo³ów rozwija siê i doskonali w odrêbnej dziedzinie, co gwarantuje najwy¿sz± jako¶æ ¶wiadczonych
przez nas us³ug. Nasze zespo³y i ich obszary zainteresowañ: BCD+ Infrastruktura: " Audyty infrastruktury Klienta "
Projekty i kosztorysowanie infrastruktury informatycznej " Projektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego "
Budowa infrastruktury w oparciu o oprogramowanie i sprzêt najbardziej renomowanych firm: Microsoft,
Novell, Symantec, Veritas, HP, IBM, Dell, Fujitsu Siemens, Cisco, APC, Alcatel, itd. " Zarz±dzanie oprogramowaniem
oraz sprzêtem Klienta " Wdro¿enia systemów archiwizacji danych (polityka backupów, tworzenie kopii zapasowych,
przechowywanie kopii zapasowych poza biurem Klienta) " Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzêtu komputerowego
" Wsparcie techniczne ad-hoc BCD+ Wdro¿enia " Audyty procesów pracy u Klienta " Optymalizacja obiegu dokumentów "
Tworzenie oprogramowania dopasowanego do indywidualnych potrzeb Klienta " Wdro¿enia i integracje serwerów i
oprogramowania firmy Microsoft. " Wdro¿enia systemów pracy zespo³owej " Migracje danych pomiêdzy ró¿nymi
systemami " Ekstrakcje danych i raportowanie z systemów Klienta " Lokalizacje oprogramowania " Serwisowanie
oprogramowania, zarówno naszej firmy, jak i ju¿ istniej±cego BCD+ Multimedia " Audyty potrzeb medialnych Klienta "
Projekty wizerunku graficznego firmy " Reklamowe prezentacje multimedialne " Profesjonalne opracowania wizualne "
Sk³ad materia³ów i przygotowanie do druku " Materia³y poligraficzne BCD+ Internet " Projektowanie i wykonanie serwisów
internetowych " Hosting " Zarz±dzanie i modyfikacja istniej±cych serwisów. BCD+ Szkolenia " Szkolenia podstawowe: MSWindows, MS-Office, Internet " Zaawansowane szkolenia z pakietu Microsoft Office " Podstawowe i zaawansowane
kursy programowania " Podstawowe i zaawansowane kursy tworzenia stron internetowych " Podstawowe i
zaawansowane kursy tworzenia baz danych " Zaawansowane kursy administracji infrastruktur± " Zaawansowane kursy
administracji serwerami firmy Microsoft " Podstawowe i zaawansowane szkolenia z pakietów graficznych BCD+ Systemy
ERP " Audyty systemów ERP " Doradztwo w zakresie systemu Scala " Wdro¿enia i instalacje systemu Scala " Rozwój
oprogramowania wspó³pracuj±cego z systemem Scala
http://bcdplus.pl - bcdplus.pl
Powered by Mambo
Generated: 2 March, 2017, 15:53