What time is it?/Wie spät ist es?/ Która godzina?

Komentarze

Transkrypt

What time is it?/Wie spät ist es?/ Która godzina?
Konspekt lekcji bilingwalnej do programu językowego „Okno na świat”
dla klasy 3 SP
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr1
„Nasza Szkoła „
Zabrzańskiego Towarzystwa Szkolnego
Prowadzący: Joanna Słowińska
Anna Kamińska
Temat: What time is it?
Wie spät ist es?
Cele nauczania:
1.
Wprowadzenie, przypomnienie i utrwalenie słownictwa dotyczącego podawania czasu w języku
angielskim i niemieckim.
2. Utrwalenie zasad ortograficznych i gramatycznych w języku angielskim i niemieckim z
uwzględnieniem specyfiki obydwu języków.
3. Nabycie umiejętności przekazywania informacji i praktycznego wykorzystania słownictwa
poprzez samodzielne wykonywanie ćwiczeń pisemnych i ustnych.
4. Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu i przetwarzania otrzymanych informacji.
Planowane osiągnięcia :
1. Uczniowie swobodnie posługują się utrwalonym słownictwem wzbogacając swoją wypowiedź
nowymi zwrotami w języku angielskim i niemieckim.
2. Rozróżniają zasady ortograficzne i gramatyczne właściwe dla obydwu języków i potrafią je
właściwie stosować w wypowiedziach pisemnych i ustnych.
3. Potrafią odpowiedzieć na pytanie: która jest godzina? i podać ją w j. angielskim i niemieckim
uwzględniając specyfikę obydwu języków.
4. Rozumieją polecenia w języku angielskim i niemieckim , potrafią je wykonać i pracować indywidualnie
lub w grupach zgodnie z poleceniami.
5 .Potrafią pracować samodzielnie bazując na swojej wiedzy i umiejętnościach, potrafią skutecznie
wykorzystywać dostępne źródła informacji.
Metody pracy:
1. Podająca: pogadanka, instruktaż .
2. Poszukująca: elementy metody problemowej , burza mózgów.
3. Zajęcia praktyczne: ćwiczenia pisemne , ćwiczenia w wymowie , rozumienie ze słuchu, czytanie ze
zrozumieniem .
Formy pracy:
-
indywidualna,
grupowa,
zbiorowa.
Literatura
1. opr. H. Stasiak, E. Andrzejewska, A. Fuks: Kängookängoo Deutsch. Podręcznik dla klasy 3. rea,
Warszawa 2006.
2. opr. H. Stasiak, E. Andrzejewska, A. Fuks: Kängookängoo Deutsch. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 3.
rea, Warszawa 2006.
3. H. Funk , M. Koenig Grammatik lehren und lernen. Langenscheidt. München 1995.
4. N.S. Prabhu: Second language pedagogy ,1987 ,Oxford University Press
5. Tom Hutchinson,Alan Waters: English for specific purposes: a learning-centred approach
6. Sky High
Uczniowie proszeni są o podanie pełnej daty w j. niemieckim ; próbują z pomocą nauczyciela podać ją
po angielsku. Prowadzący proszą o rozszyfrowanie ogólnego tematu zajęć na podstawie daty.
Temat: What time is it?
Wie spät ist es?
Ćwiczenie1
Prowadzące wieszają zegar , a na bocznej części tablicy kartki z informacjami po angielsku i
niemiecku: 12Uhr, halb, Viertel nach/ vor, 10 nach, 20 vor.
Uczniowie proszeni są o umieszczenie kartek we właściwych miejscach na zegarze. Po sprawdzeniu
prowadzące wskazują różnice pomiędzy podawaniem czasu po angielsku i po niemiecku.
Ćwiczenie 2
Bingo czasowe na zmianę: niemieckie i angielskie. Dzieci otrzymują kupony z 8 tarczami zegarowymi i
proszone są o dorysowanie wskazówek: 7:12, 5:55, 3:30,2:20, 9:15, 4:58, 1:45, 6:37.
Po zakończeniu ćwiczenia godziny zostają zapisane na tablicy a dzieci wymieniają się kartkami w
parach i sprawdzają rozwiązania.
Ćwiczenie 3
Prowadzące przypominają połączenia typu: w poniedziałek o 7:00 za pomocą kolorowych kartek
umieszczonych na tablicy:
am / on
Montag/ Monday
um / at
7:00
Dzieci otrzymują spreparowany program telewizyjny. Prowadzące odgrywają dwujęzyczną rozmowę
na temat tego programu:
1) A: What’s on Monday at 5 o’clock?
J:………………………………………………….
2) J: Was ist am Montag um 7 Uhr?
A:……………………………………………………
Ćwiczenie 4*
Ćwiczenia 1a, b / 36 oraz 3a/ 37 w ćwiczeniach do j. angielskiego.
Zadanie domowe: Podane godziny z zadania 2 zapisać słownie w obydwu językach.
UWAGA*
Ćwiczenie 4 może zostać wykorzystane na innej lekcji zależnie od przebiegu lekcji bilingwalnej.