Przeprowadzenie kursu języka migowego I i II stopnia dla

Komentarze

Transkrypt

Przeprowadzenie kursu języka migowego I i II stopnia dla
Uniwersytet Śląski zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert (wg załączonego
wzoru) na usługę z zakresu realizacji kursu j. migowego. Poniżej Zamawiający przedstawia pełen opis
przedmiotu zamówienia. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu postawionych
warunków jest wyłącznie cena. W ofercie proszę podać cenę jednostkową brutto oraz wartość
całkowitą zamówienia z VAT, która będzie podlegać ocenie oferty. Do oferty należy także dołączyć
inne wymagane dane uwzględniając podane informacje Zamawiającego.
Propozycja umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Przeprowadzenie kursu języka migowego I i II stopnia dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursu języka migowego I i II stopnia dla
pracowników Uniwersytetu Śląskiego.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie łącznie 180 godzin zegarowych (60 minut) kursu
języka migowego dla 3 grup tj.
I grupa- kurs I stopnia KSS organizowany w Katowicach – 60 godz.
I grupa- kurs II stopnia KSS organizowany w Katowicach – 60 godz.
III grupa- kurs II stopnia KSS organizowany w Cieszynie – 60 godz.
Nauka dla każdej z grup odbywać będzie się 1 raz w tygodniu (przy czym dla każdej grupy będzie to
inny dzień) po 5 godzin zegarowych. Spotkania odbywać się będą wg ustalonego harmonogramu
pomiędzy Stronami po podpisaniu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie elementy związane z realizacją całości
zamówienia, to jest w szczególności:
a. wykładowców zajęć teoretycznych i trenerów zajęć ćwiczeniowych dla uczestników kursu
legitymujących się tytułem tłumacza języka migowego T2 (posiadająca odpowiedni certyfikat). Osoby
winny posiadać min. roczne doświadczenie w prowadzeniu nauki języka migowego,
b. materiały szkoleniowe na własność dla każdego uczestnika kursu (tj. w szczególności: podręczniki
lub skrypty zgodne z tematyką szkolenia, teczki, płyty CD z materiałami ćwiczeniowymi)
c. egzamin wewnętrzny po zakończeniu kursu oraz egzamin końcowy w PZG kończący się
uzyskaniem certyfikatu Polskiego Związku Głuchych.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
- realizacja kursu przez wykwalifikowaną kadrę, posiadającą przygotowanie i uprawnienia,
kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu kursów z tematu objętego przedmiotowym
zamówieniem,
- przeprowadzenie po zakończeniu kursu egzaminu wewnętrznego, sprawdzającego nabyte
umiejętności posługiwania się językiem migowym. Egzamin taki winien być przeprowadzony przed
egzaminem w PZG.
Zamawiający udostępnia bezpłatnie sale wykładowe wyposażone w krzesła i stoły.
Warunki udziału w postępowaniu dla doświadczenie i potencjału technicznego
Na potwierdzenie spełnienia warunków w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć:
- oświadczenie - załącznik nr 1
- kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia (tłumacza języka migowego T2)
przez osoby realizujące bezpośrednio usługę
- oświadczenie osoby realizującej usługę lub Wykonawcy o min. rocznym doświadczeniu
w prowadzeniu nauki języka migowego.
W przypadku zainteresowania oraz spełniania wymogów, zapraszamy do składania ofert
w nieprzekraczalnym terminie do 10h – 09.08.2013r., drogą mailową na adres:
[email protected] lub fax. (32) 359 20 37. Sprawę prowadzi Joanna Bruch tel. (32) 359 18 38.
Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione, zgodnie ze sposobem reprezentacji danego
Wykonawcy. Oferty nie podpisane lub niekompletne nie będą podlegać rozpatrywaniu.