UCHWAŁA NR 512/17 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 14

Komentarze

Transkrypt

UCHWAŁA NR 512/17 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 14
UCHWAŁA NR 512/17
Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody likwidację składników majątku ruchomego
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz § 9 uchwały nr 135/15 Zarządu Powiatu
Krotoszyńskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami
majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Krotoszyńskiego uchwala się, co następuje:
§1
Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego wyraża zgodę na likwidację składników majątku ruchomego
Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie, jakim są:
- jednostka centralna LG o wartości początkowej 1487,82 zł – 9 szt.,
- monitor LG L1715S o wartości początkowej 789,66 zł – 8 szt,
- komputer Apple iMac m 5521 o wartości początkowej 4000,00 – 10 szt. zł,
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Stanisław Szczotka

Podobne dokumenty