WNIOSEK O PRZYJ¢CIE DO KLUBU GOLFOWEGO VILLA MON

Komentarze

Transkrypt

WNIOSEK O PRZYJ¢CIE DO KLUBU GOLFOWEGO VILLA MON
WNIOSEK O PRZYJ¢CIE DO KLUBU GOLFOWEGO
VILLA MON REPOS 1836
cz∏onkostwo indywidualne / cz∏onkostwo rodzinne*
1. Imiona i nazwisko
2. Data urodzenia
3. Adres zamieszkania
4. Numer tel./ tel. kom.
5. Adres e-mail / numer faksu
6. Zawód / tytu∏ naukowy
7. Miejsce pracy / stanowisko
8. Imi´ i nazwisko ˝ony / m´˝a**
9. Imiona dzieci do lat 18**
Data
Podpis
* niepotrzebne skreÊliç
** dotyczy cz∏onkostwa rodzinnego (ma∏˝eƒstwa wraz z dzieçmi do 18 roku ˝ycia)
Villa Mon Repos 1836, Wojnowo 1. k/Poznania, 62-095 Murowana GoÊlina, tel./fax +48 (61) 811 30 82, e-mail: [email protected]
Z A S A D Y F U N KC J O N O WA N I A
„KLUBU GOLFOWEGO VILLA MON REPOS 1836”
1. „Klub Golfowy Villa Mon Repos 1836” jest prywatnym, zamkni´tym klubem golfowym, który korzysta z terenu po∏o˝onego
w parku Villi Mon Repos 1836 w Wojnowie. Fakt ten nadaje mu indywidualny charakter. Golf jest jednym z elementów
tworzàcych specyfik´ miejsca, nie jest jednak dominujàcy. Etykieta obowiàzujàca w golfie jest bardzo bliska za∏o˝eniom
jakie wybrano dla pa∏acu w Wojnowie. Ma to byç miejsce spokoju i harmonii, kultury i sztuki, prawa i tolerancji, wypoczynku
i aktywnoÊci.
2. Z pola golfowego mogà korzystaç tylko cz∏onkowie „Klubu Golfowego Villa Mon Repos 1836”, ich goÊcie oraz osoby
ubiegajàce si´ o cz∏onkostwo w Klubie.
3. Korzystanie z pola golfowego jest p∏atne.
4. Przywileje i obowiàzki Cz∏onka Klubu
a) Cz∏onkowie „Klubu Golfowego Villa Mon Repos 1836” majà prawo do:
– gry na 9-do∏kowym polu bez dokonywania dodatkowych op∏at,
– uczestnictwa we wszystkich turniejach klubowych,
– otrzymania karty cz∏onkowskiej Klubu,
– zapraszania na teren Villi Mon Repos 1836 swoich goÊci,
– korzystania z restauracji, organizowania przyj´ç, uroczystoÊci rodzinnych, bankietów, szkoleƒ, bali i koncertów
na terenie Villi Mon Repos 1836,
– uzyskania zni˝ki w wysokoÊci 20% na wynaj´cie pokoi i apartamentów w Villi Mon Repos 1836.
b) Cz∏onkowie „Klubu Golfowego Villa Mon Repos 1836” b´dà w pierwszej kolejnoÊci informowani o wszystkich koncertach,
spektaklach teatralnych, wystawach, spotkaniach i innych wydarzeniach artystycznych odbywajàcych si´ w Wojnowie.
c) Nale˝y przestrzegaç regu∏ i etykiety gry w golfa wydanych przez “The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews”.
d) Zakazuje si´ gry na polu golfowym pi∏kami “Driving Range”.
e) Zabrania si´ wnoszenia do budynku Villi toreb golfowych i wózków.
f) Op∏aty rocznej nale˝y dokonaç w terminie do 31 marca. Osoby, które tego nie uczynià nie majà prawa do gry na polu
golfowym i tracà wszystkie inne przywileje przys∏ugujàce im z tytu∏u cz∏onkostwa w Klubie.
g) Nie uregulowanie op∏aty rocznej do koƒca danego roku powoduje skreÊlenie osoby z listy cz∏onków Klubu bez zwrotu
poniesionych kosztów.
h) WysokoÊç op∏aty rocznej mo˝e ulec zmianie.
i) Wp∏at nale˝y dokonywaç w kasie Klubu lub na konto:
Villa Mon Repos 1836 Sp. z o.o., Wojnowo 1, 62-095 Murowana GoÊlina, numer: 47 10204027 11710 1093.
5. Cz∏onkiem „Klubu Golfowego Villa Mon Repos 1836” mo˝e zostaç osoba, która zaakceptuje powy˝sze zasady, b´dzie ich
przestrzegaç, z∏o˝y wniosek o przyj´cie do Klubu i po jego akceptacji uiÊci op∏at´ wpisowà.
6. Nieprzestrzeganie powy˝szych zasad mo˝e byç powodem skreÊlenia z listy cz∏onków.

Podobne dokumenty