WULKAN folder - Bury

Komentarze

Transkrypt

WULKAN folder - Bury
WYPOSA˚ENIE DODATKOWE /
ADDITIONAL EQUIPMENT
Komputer zapewnia bardzo du˝à dok∏adnoÊç dawkowania
cieczy roboczej, co pozwala zaoszcz´dziç czas i pieniàdze
wydawane na Êrodki chemiczne. Komputery charakteryzujà
si´ bardzo du˝ymi mo˝liwoÊciami w programowaniu
a zarazem sà proste w obs∏udze.
OPRYSKIWACZE SADOWNICZE Z SERII:
WULKAN
Spray computer gives a very high accuracy of dozzing the
spray liquid, that allows to save time and money spending
on chemicals. Spray computers charecterize with wide
range of software and simple service.
WULKAN MULTI-system
Zawory sterowane elektrycznie
- sta∏ociÊnieniowy zawór regulujàcy
- zawory sekcyjne, zawór g∏ówny oraz regulacja ciÊnienia sterowana
elektrycznie z kabiny
- odczyt ciÊnienia z manometru lub elektroniczny
Electrical valves
- constant pressure regulating valve
- sections valves, main valve and pressure regulation electrically
controlled from cabine
- pressure - gauge electronical display
The front suctioned air fan unit T-system that is available
is supposed to be used in all kinds of orchards. The fan
dimension is ∅ 800 mm with the capacity of the fan
50 000 m3/h.
®
The fixing drawbar is copying the
tractor’s steps.
Przystawka wentylatorowa J-system przeznaczona
do opryskiwania jagodników z odwróconym ciàgiem
o wysokoÊci 1,40 m, Êrednica wentylatora 800 mm,
wydajnoÊç do 50 000 m3/godz.
The front suctioned air fan unit J-system that is
available is supposed to be used for spraying
shrubs. Hight - 1,4 m Fan dimension is ∅ 800 mm.
Capacity of the fan up to 50 000 m3/h.
BURY MASZYNY ROLNICZE
ZAK¸AD PRODUKCYJNY I BIURO HANDLOWE:
Woêniaków 4 B, 99-300 KUTNO
tel. +48 (24) 254 20 48, tel./fax +48 (24) 253 36 32
e-mail: [email protected], http://www.bury.com.pl
wersja 09.12
Przystawka wentylatorowa okràg∏a T-system z odwróconym
ciàgiem, dobra do ka˝dego rodzaju sadu. Ârednica
wentylatora 800 mm, wydajnoÊç do 50 000 m3/godz.
Zaczep ∏amany umo˝liwia
kopiowanie Êladów ciàgnika
przez opryskiwacz.
NASZ PARTNER:
Opryskiwacze sadownicze z serii WULKAN 1000, 1500, 2000, które Paƒstwu oferujemy, charakteryzujà si´ wysokà jakoÊcià wykonania oraz najnowoczeÊniejszymi rozwiàzaniami. Powsta∏y one przy wspó∏pracy in˝ynierów i techników zarówno naszej firmy, jak
i zagranicznych partnerów.
The orchard sprayers of the series WULKAN 1000, 1500, 2000 that we offer you,
characterize with high quality and the modernest solutions. They have been made in the
cooperation of both our technicians, engineers and our foreign partners.
Zbiornik na czystà wod´ do przep∏ukiwania uk∏adu
cieczowego bezpoÊrednio po skoƒczonym zabiegu w sadzie.
The clean water tank for washing
the spraying system directly after the spray in orchard .
Zbiornik g∏ówny jest
wykonany
z polietylenu. Trwa∏y,
∏atwy w umyciu.
PojemnoÊç - 1000 L ,
1500 L lub 2000 L.
WULKAN 1500 S-system (2,7 m)
WULKAN 2000 E-system (3,0 m)
Przystawki, które zastosowaliÊmy do opryskiwacza WULKAN
sà bardzo nowoczesnymi rozwiàzaniami, poniewa˝ posiadajà:
- przek∏adni´ z´batà z dwoma prze∏o˝eniami i po∏o˝eniem neutralnym
- wentylator z regulowanymi ∏opatkami o bardzo du˝ej wydajnoÊci
powietrza, które jest skierowane do ty∏u, co powoduje, ˝e powietrze
wydmuchni´te i zmieszane ze Êrodkami chemicznymi nie jest
powtórnie zasysane przez wentylator
- wysokà obudow´ 2,7 m lub 3 m z zespo∏em nieruchomych
kierownic, które porzàdkujà strumieƒ powietrza,
rozdzielajàc go precyzyjnie na prawà i lewà stron´ oraz ku górze
- wylot powietrza z obudowy wentylatora odchylony
o 10 stopni do ty∏u oraz 15 stopni do góry poprzez
specjalne ∏opatki, co powoduje zawirowanie powietrza,
penetrujàc dok∏adnie koron´ drzewa
- specjalny kana∏ umieszczony z ty∏u obudowy, którym jest
transportowane powietrze z dolnych partii przystawki
(gdzie jest jego nadmiar) do góry, co pozwala opryskiwaç
drzewa nawet do czterech metrów wysokoÊci
- oprawy rozpylaczy na dwie, cztery lub pi´ç dysz
z mo˝liwoÊcià zamykania i z zaworkami antykropelkowymi,
umo˝liwiajà szybkà zmian´ dawki, oraz dostosowanie
opryskiwacza do wysokoÊci opryskiwanych drzew.
Wszystkie te rozwiàzania pozwalajà na bezpieczne
opryskiwanie dawkami 300 l/ha i poni˝ej oraz zmniejszenie
dawek preparatu bez pogorszenia ich skutecznoÊci.
Powoduje to du˝e oszcz´dnoÊci preparatów oraz robocizny.
Fan units that we have put in orchard sprayers WULKAN
are very modern solutions because:
- gear transmission with two gears and neutral position
- blower with regulating blades that give a big amount of air that
is directed backwards (like the direction of driving). It makes the
air blew out and mixed with the chemicals is not suctioned again
- high housing 2,7 m or 3 m with a group unmovable steers that
regulate air stream distributing it to the right and left side and to the up
- the air outlet from the housing is deviated by 10 degrees backwards
and 15 degrees upwards.It makes air whirles penetrating the head
of trees accuratly.
- a special output channel, situated in the back of the housing,
transports the air from down parts (there is surplus of air) upwards.
This allows for spraying trees even 4 meters high
- nozzle system for two, four or five nozzels with a possibility of closing
and antidrop valves. Such a combination allows for a quick change
of dozzing and adjusting the sprayer to the hight of sprayed trees.
All the solutions allows for safe spraying with doses 300 L/h. and lowering dozes
without worsening its efficiency. It brings significant savings of chemicals and work.
The main tank is
made of polyethylene. Long
lasting. Easy to
wash. Capacity 1000 L, 1500 L or
2000 L.
Du˝y, wygodny wlew oraz obszerny
rozwadniacz Êrodków chemicznych.
Big chemicals weed mixer and comfortable filter.
Zbiornik
na czystà wod´
do mycia ràk.
The handwash
tank.
Pompa, wysokiej jakoÊci, w∏oskiej firmy UDOR,
135 L / min, trzymembranowa, zapewnia
minimalnà pulsacj´ ciÊnienia.
The pump, high quality, Italian company
UDOR,135 L / min, containing three membrans,
which keep minimal pressure pulsing.
Rozstaw kó∏:
120 - 150 cm (zewn´trznie)
Wheel width:
120 - 150 cm
Zawór sterujàcy r´czny z mo˝liwoÊcià
zamontowania w kabinie ciàgnika.
Manual valve may also be put in tractor’s cabine.

Podobne dokumenty