RIGEL 266 RIGEL 266 plus

Komentarze

Transkrypt

RIGEL 266 RIGEL 266 plus
RIGEL 266 plus
ANALIZATOR BEZPIECZEŃSTWA DLA
URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH
Instrukcja Użytkowania
Ver. 1.02PL
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Ograniczona gwarancja i ograniczenia odpowiedzialności.
Rigel Medical, część firmy SEAWARD Electronic Ltd. zapewnia gwarancję na ten produkt w okresie 1
roku od dnia dostarczenia produktu do klienta.
© Copyright by Rigel Medical
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nic z tego dokumentu nie może być powielane, prezentowane
publicznie pod jakąkolwiek postacią (elektroniczną, mechaniczną, poprzez foto kopiowanie,
nagrywanie) oraz bez pisemnej zgody SEAWARD Electronic Ltd. lub SAMSO Grzegorz Nadolny.
Dotyczy to również ogólnie pojętej grafiki.
Ze względu na ciągły rozwój produktów SEAWARD Electronic Ltd. rezerwuje sobie prawo do zmiany
specyfikacji produktu i opisu zawartego w niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
Żadna część tej publikacji nie może być uważana za część zawartej umowy, chyba że zawarty został
odpowiedni zapis.
2
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Spis Treści
DEKLARACJA ZGODNOŚCI .............................................................................................................. 5
ZANIM ROZPOCZNIEMY .................................................................................................................. 7
BEZPIECZEŃSTWO ............................................................................................................................ 8
WPROWADZENIE .............................................................................................................................. 9
Wstęp............................................................................................................................................................... 9
Twój przenośny tester .................................................................................................................................... 10
Panel wyprowadzeń ....................................................................................................................................... 10
Panel przedni ................................................................................................................................................. 11
Definicje ......................................................................................................................................................... 12
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA .................................................................................................. 13
Wprowadzenie ............................................................................................................................................... 13
Sterowanie ........................................................................................................................................................ 13
Ekran ................................................................................................................................................................. 13
Ikony testu ........................................................................................................................................................ 14
Podłączenie analizatora ................................................................................................................................. 15
Przeprowadzanie testów ................................................................................................................................ 16
Po teście............................................................................................................................................................ 16
Przerwanie działania ......................................................................................................................................... 17
Drukowanie wyników .................................................................................................................................... 17
Typ urządzenia ............................................................................................................................................... 17
Test obwodu ochronnego............................................................................................................................... 18
Test Rezystancji Izolacji .................................................................................................................................. 19
Testy sieciowe ................................................................................................................................................ 19
Test Obciążenia .............................................................................................................................................. 20
Test upływu przewodu ochronnego ............................................................................................................... 20
Test upływu obudowy .................................................................................................................................... 22
Upływ Pacjenta – części aplikacyjne do uziemienia ........................................................................................ 24
3
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Upływ Pacjenta – Typ F .................................................................................................................................. 27
Upływ Pacjenta – zasilanie na SIP/SOP ........................................................................................................... 30
Prąd pomocniczy Pacjenta.............................................................................................................................. 32
Test przewodów IEC ....................................................................................................................................... 34
TRYB MANUALNY........................................................................................................................... 34
INFORMACJE DODATKOWE ........................................................................................................ 36
Auto Test........................................................................................................................................................ 36
Monitoring temperatury ................................................................................................................................ 37
Interfejs.......................................................................................................................................................... 37
UTRZYMANIE TESTERA ............................................................................................................... 38
Czyszczenie..................................................................................................................................................... 38
Codzienne utrzymanie.................................................................................................................................... 38
WYPOSAŻENIE ................................................................................................................................ 38
Standardowe:................................................................................................................................................. 38
Opcjonalne: .................................................................................................................................................... 38
SERWIS I KALIBRACJA .................................................................................................................. 39
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ...................................................................................................... 40
4
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Wydana dla:
Rigel 266 Plus Electrical Medical Safety Analyser
Produkowanego przez:
Seaward Electronic Ltd, Bracken Hill, South West Industrial Estate
Peterlee, County Durham, SR8 2SW, England
Oświadczenie milenijne
Ten produkt jest w pełni zgodny z dokumentem BSI DISC PD2000-1
Oświadczenie zgodności
W oparciu o wyniki testów wykonane na podstawie odpowiednich standardów, produkt jest zgodny z
dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC oraz dyrektywą niskiego napięcia
73/23/EEC
Wykorzystane standardy:
EN 60601-1 (1990) Medical Electrical Equipment. General Requirements for Safety
EN 61010-1 (1993) Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and
Laboratory Use
EN 50081-1 (1992) Electromagnetic Compatibility. Generic Emission Standard: EN55022 Class B
EN 50082-1 (1992) Electromagnetic Compatibility. Generic Immunity Standard: IEC1000-4-2, -4-3, -44, -4-5
Testy przeprowadzone zostały w typowej konfiguracji
Zgodność potwierdzona jest oznaczeniem
5
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Pozbywanie się starego urządzenia
Ten produkt został zaprojektowany i wykonany z materiałów najwyższej jakości i większość ze
składników może zostać ponownie przetworzona.
Symbol przekreślonego kosza oznacza, że produkt podlega rozporządzeniom dyrektywy unijnej
2002/96/EC.
Prosimy o nie usuwanie produktu razem z codziennymi odpadami. Należy zutylizować zużyty produkt
zgodnie z wymogami dotyczącymi sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Poprawna utylizacja
zapobiega ewentualnemu negatywnemu wpływowi urządzenia na środowisko naturalne.
Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest dla obsługi urządzenia przez odpowiednio
wykwalifikowany personel.
6
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Zanim rozpoczniemy
1. Sprawdź czy wszystkie elementy zestawu są na miejscu:
• Analizator Rigel 266 plus
• Przewód zasilający
• Sonda obwodu ochronnego
• Przewód części aplikacyjnych
• Adapter części aplikacyjnych -5 sztuk, oraz zacisk typu „krokodyl”
• Instrukcja obsługi
• Pokrowiec
• Certyfikat kalibracji
2. Przeczytaj instrukcję dokładnie, zanim przeprowadzisz jakikolwiek test.
7
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
BEZPIECZEŃSTWO
Prosimy przeczytać poniższe wskazówki bezpieczeństwa przed rozpoczęciem korzystania z
urządzenia.
Symbole użyte w instrukcji oraz na urządzeniu:
Korzystanie z urządzenia w sposób niewłaściwy może spowodować jego uszkodzenie. Przeczytaj
uważnie zasady korzystania z produktu.
W związku z ryzykiem związanym z każdym obwodem elektrycznym istotne jest aby użytkownik był
zaznajomiony z instrukcją użytkowania urządzenia.
Produkt zaprojektowany został do korzystania z niego przez wykwalifikowany personel i powinien być
obsługiwany zgodnie z jego instrukcją obsługi. Odejście od tej zasady może spowodować ryzyko
porażenia elektrycznego.
Ten tester umożliwia przeprowadzanie testów pod wysokim napięciem. Nigdy nie dotykaj
testowanego produktu lub przewodów pomiarowych podczas wykonywania testu. Nigdy nie zdejmuj
obudowy i nie dotykaj żadnych obwodów elektrycznych gdy tester jest włączony.
Zawsze sprawdzaj jakość przewodów pomiarowych szukając ewentualnych
mechanicznych. Nigdy nie używaj uszkodzonych przewodów pomiarowych.
8
uszkodzeń
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Wprowadzenie
Wstęp
Analizator bezpieczeństwa elektrycznego w medycynie Rigel-266 plus jest doskonałym urządzeniem
pomagającym w określaniu poziomu bezpieczeństwa elektrycznych i elektronicznych urządzeń
medycznych. Przeprowadza szereg testów, z innowacyjną możliwością pomocy w trudnych
sytuacjach testowych, które pozwalają testować szerokie spektrum urządzeń.
Analizator może się pochwalić następującymi cechami:
• Pełna przenośność
• Dokładność pomiaru obwodu ochronnego w różnych sytuacjach
• Dokładne pomiary prądu upływu
• Możliwość podłączenia drukarki
• Duży, ułatwiający czytanie, cyfrowy ekran
• Łatwość wyboru testów
• Opcja pełnego ręcznego sterowania
• Opcja półautomatycznego sterowania
9
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Twój przenośny tester
Numer Opis
1
Tester Rigel 266 Plus
2
Pokrowiec
3
Sonda obwodu ochronnego
4
Przewód zasilający (zintegrowany z urządzeniem)
5
Przewód testujący (z dodatkowymi adapterami)
6
Instrukcja
Panel wyprowadzeń
10
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Numer Opis
1
Gniazdo zasilania testowanego urządzenia
2
Gniazdo części aplikacyjnych pacjenta
3
Gniazdo drukarki
4
Gniazdo zasilania 230V
5
Gniazdo przewodu IEC
6
Gniazdo sondy obwodu ochronnego
7
Gniazdo SIP/SOP
Panel przedni
Numer Opis
1
Obrotowy przełącznik wyboru testu
2
Tryb półautomatyczny – w górę i w dół
Tryb manualny – w górę [UP] SFC rozwarty neutralny, w dół [DOWN] SFC
rozwarty ochronny, w dół [DOWN] napięcie sieciowe na AP
3
Tryb półautomatyczny – przycisk wyboru [SELECT]
Tryb manualny – AC-DC, parametr tylko AC lub tylko DC
4
Przycisk START/STOP, rozpoczyna/zatrzymuje testy
5
Sekcja części aplikacyjnych 1-5
6
Wybór wszystkich części aplikacyjnych
7
Tryb Ręczny [DIAMOND] – zasilnie sieciowe normalne/odwrócone
11
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Urządzenie zostało wyposażone w specjalnie zaprojektowany ekran LCD. Klawiatura zawiera 10
przycisków pozwalających na dostosowanie działania urządzenia. Największy przycisk inicjalizuje
testy. Przełącznik obrotowy pozwala na wybranie żądanego testu.
Definicje
EMSA- analizator bezpieczeństwa elektrycznego dla medycyny (Electrical Medical Safety Analyser)
Rigel 266 plus
EUT- testowane urządzenie (Equipment Under Test)
IUT- testowane urządzenie, to samo co EUT (Instrument Under Test)
Część aplikacyjna AP- część badanego urządzenia (w tym przewody pacjenta) które mają bezpośredni
kontakt z pacjentem (Applied Part – AP)
Testy sieciowe - badane urządzenie zostaje zasilone, po czym mierzona jest pobierana przez nie moc,
prądy upływu itp. (Powered Tests)
Analizator/Tester - Przenośny tester bezpieczeństwa elektrycznego dla medycyny Rigel 266 plus
Testy niezasilane - badane urządzenie jest przedmiotem analizy testów elektrycznych z
wykorzystaniem sygnałów generowanych w analizatorze. EUT nie jest zasilane napięciem sieciowym
(Un-powered Tests)
Użytkownik - Technik/Operator przeprowadzający testy EUT z wykorzystaniem analizatora
Tryb półautomatyczny - tester przeprowadza test SFC automatycznie
Tryb manualny - użytkownik sam inicjuje testy SFC
SFC – warunki pojedynczego uszkodzenia (Single Fault Conditions). Przykładowo: rozwarty przewód
neutralny, rozwarty obwód ochronny, napięcie sieciowe na AP
Część aplikacyjna typu F – część dołączana, izolowana od innych części EUT do takiego stopnia, że w
razie wystąpienia jednego uszkodzenia (SFC) prąd upływu pacjenta nie jest przekraczany. (F-Type
Applied Part)
Część aplikacyjna typu B – część dołączana, spełniająca określone wymagania dotyczące ochrony
przed porażeniem. Części dołączane typu B nie mogą być stosowane do bezpośrednich aplikacji
sercowych. (Type B Applied Part)
Część aplikacyjna typu BF – część dołączana typu F z większym stopniem bezpieczeństwa przed
porażeniem prądem elektrycznym niż części typu B. Części dołączane typu BF nie mogą być
stosowane do bezpośrednich aplikacji sercowych. (Type BF Applied Part)
Część aplikacyjna typu CF - część dołączana typu F z większym stopniem bezpieczeństwa przed
porażeniem prądem elektrycznym niż części typu BF. (Type CF Applied Part)
SIP/SOP – sygnał wejściowy/sygnał wejściowy (Signal Input/Signal Output). Część badanego
urządzenia przeznaczona do odbierania/wysyłania sygnałów (napięcia) z/do innego urządzenia (np.
port COM-RS232)
12
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA
Wprowadzenie
Sterowanie
Obrotowy przełącznik określa podstawowy rodzaj testu (lub akcji). Testy są tak poukładane, że
dokonując ruchu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, można wybrać pełną, normalną sekwencję.
Przyciski ( ↑ oraz ↓ ) pozwalają na dostosowanie zmiennych testowych (np. czas trwania testu).
Przycisk SELECT używany jest do przełączania się pomiędzy elementami mającymi ulec zmianie.
Duży przycisk START wykorzystywany jest do rozpoczęcia testu.
Ekran
Ikony testu
Czas trwania
Odczyt podstawowy
Odczyt dodatkowy
Ekran zawiera kilka ikon, ułatwiających identyfikację aktualnego testu, odczyt podstawowy – cztery
siedmio-segmentowe wyświetlacze, odczyt dodatkowy oraz dwucyfrowy czasomierz.
13
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Ikony testu
Prezentują wybrany rodzaj testu.
Ciągłość obwodu ochronnego
Rezystancja Izolacji
Prąd upływu
Upływ obudowy
Upływ pacjenta
Prąd pomocniczy pacjenta
Obciążenie
Polaryzacja
14
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Ikona test w trakcie (Test in Progress)
Wskazuje aktywny test wraz z ostrzeżeniem o obecnym napięciu.
Niskie napięcie (Low Voltage)
Wysokie napięcie (High Voltage)
Podanie na wyjście napięcia sieciowego (Applying Mains Power)
Licznik czasu trwania testu (Test Duration Counter)
Wskazuje czas trwania testu. Odliczanie odbywa się do zera. Kiedy czas zmaleje do zera, test zostaje
zatrzymany. Możliwe jest ustawienie nielimitowanego czasu trwania testu (oznaczenie 'UL' na
wyświetlaczu). W tym przypadku licznik nie będzie odliczał do zera i wymagane jest manualne
zatrzymanie testu. Proszę zauważyć, iż czas trwania jest jedynie wskazaniem.
Odczyt podstawowy
Wskazuje wyniki testu, klasę sprzętu i jego typ. Dla niektórych testów prezentowana jest także
wartość minimalna. Analizator dokonuje porównania wartości mierzonej z minimalną i ostrzega o
tym, że wartość mierzona jest poniżej wartości minimalnej.
Odczyt dodatkowy
Przed rozpoczęciem testu prezentuje określony prąd lub napięcie wyjściowe. W trakcie trwania testu
prezentuje aktualny krok w automatycznej sekwencji. Po zakończeniu testu odczyt ten porównuje
wynik testu ze standardem. W trakcie testów upływu pokazuje trwający test w sekwencji. Jest to
zaprezentowane w postaci tekstu określającego stan sieci oraz stan SFC.
Dla upływu pacjenta i prądu pomocniczego przeprowadzane są dwa zestawy sekwencji – pierwsza
tylko dla pomiarów AC a druga tylko dla DC, zgodnie z normą EN60601.
Podłączenie analizatora
Urządzenie może zostać podłączone do sieci o napięciu nominalnym 230V lub 115V (zależnie od
dostarczonego modelu). Przed podłączeniem sprawdź tabliczkę wartości nominalnych znajdującą się
na panelu wyprowadzeń urządzenia.
Zasilanie musi zostać zabezpieczone obwodem ochronnym. Po uruchomieniu tester przeprowadzi
procedurę automatycznego testu. Upewnij się, że żadne EUT (badane urządzenie) nie jest podłączone
do analizatora w trakcie trwania tej procedury. W trakcie trwania auto-testu wszystkie segmenty
wyświetlacza zostaną włączone w celu upewnienia się, że wyświetlacz działa poprawnie.
Kiedy operacja zostanie ukończona pomyślnie, tester jest gotowy do pracy. Stan wyświetlacza będzie
zależny od aktualnej pozycji przełącznika obrotowego.
15
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Przeprowadzanie testów
Testy mogą zostać przeprowadzone na dwa sposoby, tj. w trybie półautomatycznym lub manualnym.
Bezpośrednio po uruchomieniu tester znajduje się w trybie półautomatycznym. Operator może
wybrać tryb ręczny przekręcając przełącznik obrotowy na odpowiednią pozycję.
W trybie półautomatycznym odbywa się to w podobny sposób. Należy przekręcić przełącznik na
odpowiednią pozycję (test).
Czas trwania testu będzie mrugał w górnym lewym rogu ekranu. Naciśnij strzałki aby zmienić czas
trwania, jeśli jest to wymagane.
Naciśnięcie SELECT - uaktywnienie innego parametru na ekranie. Użyj strzałek aby dostosować te
wartości.
Naciśniecie SELECT wyświetli aktualnie wybraną klasę sprzętu oraz typ (jeżeli jest to wskazane przy
teście). Użyj strzałek aby wybrać inną klasę i typ urządzenia.
Jeżeli został wybrany test ciągłości obwodu ochronnego i wymagane jest inne natężenie prądu
testowego, naciśnij SELECT. Spowoduje to mruganie wartości na ekranie. Należy użyć strzałek aby
dostosować wartość zgodnie z wymaganiami.
W wielu testach upływu pacjenta, operator musi wybrać odpowiednią część aplikacyjną. Aby tego
dokonać należy użyć przycisk od AP1 do AP5 (aby wybrać wszystkie należy użyć przycisku ALL).
Odpowiedni test zostanie zaaplikowany do wybranej części dołączanej poprzez jej okablowanie.
Kiedy wszystkie parametry zostały dostosowane można rozpocząć test wciskając przycisk START.
Testowanie w trybie manualnym jest ograniczone do limitów testów prądów upływu: upływu
obwodu ochronnego, upływu obudowy, upływu pacjenta, upływu pacjenta – typ F (sieć na AP),
upływu pacjenta SIP-SOP, i prąd pomocniczy pacjenta.
Przekręć przełącznik na odpowiedni test upływu. Wybierz odpowiednie warunki dla zasilania
testowanego urządzenia (EUT), warunki pojedynczego uszkodzenia (SFC), testy AC-DC, tylko AC lub
tylko DC.
Kiedy wszystkie parametry zostały dostosowane można rozpocząć test wciskając przycisk START.
Od momentu kiedy zasilanie zostało dostarczone do EUT, zostaje ono utrzymane pomiędzy różnymi
pozycjami w obrębie testów upływu.
Operator ma możliwość wykonania kilku różnych testów upływu w obrębie symulacji pojedynczych
uszkodzeń (SFC), co pozwala na szybsze wykonanie sekwencji poprzez wyeliminowanie czasów
włączania i wyłączania.
W obrębie pomiarów upływu pacjenta, różne przyłącza pacjenta lub części aplikacyjne mogą być
wybierane (przyciski: 1,...,5, ALL) bez przerwania zasilania.
Po teście
W trybie półautomatycznym, po wykonaniu testu, zmierzona wartość jest wyświetlana do momentu
wciśnięcia przycisku lub wyboru innego testu przełącznikiem obrotowym. Dodatkowy odczyt
zapewnia porównanie z wartościami standardowymi. Dodatkowo mogą zostać wyświetlone graficzne
elementy określające wynik testu: powodzenie - „V” lub niepowodzenie - „X”
16
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Przerwanie działania
Podczas półautomatycznej sekwencji, w trakcie testu, obrót przełącznika spowoduje przerwanie
testu. W trybie ręcznym naciśnięcie przycisku STOP lub obrót przełącznika w testach niezasilanych
(ciągłość obwodu ochronnego, izolacji, obciążenia lub przewodu IEC) powoduje przerwanie.
Drukowanie wyników
Obrót przełącznika do pozycji START/STOP i przyciśnięcie przycisku START spowoduje rozpoczęcie
działania drukarki podłączonej do odpowiedniego portu analizatora.
Po wykonaniu wszystkich działań wszystkie wyniki są drukowane dopóki przełącznik ponownie
znajdzie się w pozycji START/STOP i przycisk START zostanie wciśnięty aby rozpocząć ostatnią część
wydruku. Operator musi uzupełnić ręcznie dane dotyczące badanego urządzenia, takie jak: numer,
data itp. oraz podpisać wydruk, tam gdzie jest to konieczne. Użytkownik określa także czy badane
urządzenie przeszło pomyślnie testy czy też nie.
Typ urządzenia
Obrót pokrętła do pozycji klasa urządzenia i typ (equipment class and type), pozwala operatorowi na
wybór klasy oraz typu badanego urządzenia. Tester wyświetli aktualnie wybrany typ i klasę
urządzenia w następujący sposób:
“I : b” - klasa I, urządzenie z częściami aplikacyjnymi typu B
“I :bF”- klasa I, urządzenie z częściami aplikacyjnymi typu CF
“I :cF” - klasa I, urządzenie z częściami aplikacyjnymi typu CF
“II: b” - klasa II, urządzenie z częściami aplikacyjnymi typu B
“II:bF” - klasa II, urządzenie z częściami aplikacyjnymi typu BF
”II:cF” - klasa II, urządzenie z częściami aplikacyjnymi typu CF
Wciskając strzałki góra/dół operator może poruszać się pomiędzy różnymi klasami i typami urządzeń,
wyświetlanych na ekranie. Wciśnięcie przycisku SELECT spowoduje przerwanie pulsowania, tym
samym informując o dokonanym wyborze.
W trakcie testów, w których klasa i typ urządzenia są prezentowane na ekranie istnieje możliwość
zmiany klasy i typu poprzez wciśnięcie przycisku SELECT. Po przyciśnięciu należy użyć strzałek w celu
wybrania odpowiedniego typu. Ponowne przyciśnięcie SELECT wybiera pulsującą w danym momencie
opcję.
Inne ustawienia mogą zostać dokonane w analogiczny sposób. Operator ma możliwość ustawienia
opcji pass/fail (pozytywny/negatywny wynik testu) lub numeru sekwencji kiedy test daje wynik
negatywny w odniesieniu do zadanego limitu („PASS on”/”PASS off”).
Użytkownik ma także możliwość uaktywnienia lub wyłączenia testów tylko-DC (DC only) dla upływu
pacjenta i prądu pomocniczego pacjenta. Tylko-DC jest aktywne od włączenia analizatora.
Operator ma możliwość uaktywnienia testów manualnych [SFC- pojedyncze uszkodzenie] dla testów
upływu, w tym upływ obwodu ochronnego, upływ obudowy, upływ pacjenta, upływ pacjenta – część
17
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
aplikacyjna do ochronnego, upływ pacjenta – typ F, upływ pacjenta – sieć na SIP/SOP oraz prąd
pomocniczy pacjenta.
Należy zauważyć, że te ustawienia nie są zachowywane w pamięci w momencie wyłączania
urządzenia.
Test obwodu ochronnego
Pozycja przełącznika Earth Bond
Wyświetlana ikona --Klasa I urządzeń.
Podłącz wtyczkę zasilającą badane urządzenie do gniazda w testerze oraz podłącz sondę do pomiaru
przewodu ochronnego do dostępnej metalowej części przewodzącej badanego urządzenia.
Klasa II urządzeń.
Dla klasy II nie ma możliwości przeprowadzenia tego testu. Wciśniecie przycisku strat nie spowoduje
uruchomienia testu.
Aby zmienić wartość prądu pomiarowego wciśnij przycisk SELECT, co spowoduje mruganie wartości
prądu na wyświetlaczu. Teraz przy pomocy klawiszy strzałek ustaw żądany prąd pomiarowy.
Test ten ma na celu sprawdzenie czy rezystancja pomiędzy pinem ochronnym wtyczki zasilającej
urządzenie a jego metalową obudową jest wystarczająco niska.
Obwodem prądu w tym przypadku zamyka się poprzez pin ochronny wtyczki a zacisk sondy
pomiarowej.
Dostępne są trzy wartości prądu pomiarowego 1A, 10A i 25A AC. Należy tak dobrać czas trwania testu
aby nie spowodować przegrzania zwłaszcza przy dużym prądzie pomiarowym.
Uwaga: Długotrwałe testy przy dużym prądzie pomiarowym mogą powodować znaczne grzanie się
sondy pomiarowej. Należy unikać dotykania jej. Tester ma również wbudowany wewnętrzny układ
pomiaru temperatury, gdy zostanie ona przekroczona wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat
na ekranie. Należy pozostawić wtedy tester do czasu jego schłodzenia.
18
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Test Rezystancji Izolacji
Pozycja przełącznika Insul
Wyświetlana ikona
Uwaga: Wysokie Napięcie testu 500V DC.
Klasa I urządzeń.
Podłącz wtyczkę zasilania badanego urządzenia do gniazda testera.
Klasa II urządzeń.
Podłącz wtyczkę zasilającą badane urządzenie do gniazda w testerze oraz podłącz sondę do pomiaru
przewodu ochronnego do dostępnej metalowej części przewodzącej badanego urządzenia.
Test ten ma na celu sprawdzenie czy piny zasilania wtyczki są odpowiednio odizolowane od pinu
ochronnego (Klasa I) lub obudowy (Klasa II). Podczas tego testu napięcie 500V DC jest przykładane
pomiędzy pin ochronny a zwarte piny neutralny i fazowy lub pomiędzy wszystkie części aplikacyjne a
uziemienie w zależności od rodzaju wybranego testu. Tester wyświetla zmierzoną wartość
rezystancji. Tester może mierzyć izolację samego urządzenia jak i wszystkich części aplikacyjnych
zwartych wewnętrznie ze sobą. Wciśnij przycisk SELECT i dalej klawiszami strzałek przełączaj się
pomiędzy trybami testu rezystancji izolacji.
Czas trwania tego testu można ustawić na wartość UL, która oznacza nieograniczony czas testu i aby
go wtedy zakończyć należy zmienić położenie przełącznika obrotowego.
Testy sieciowe
Uwaga: Napięcie zasilania zostanie doprowadzone do badanego urządzenia.
Poniższe testy różnią się od poprzednio opisanych tym, że do badanego urządzenia doprowadzone
zostanie napięcie zasilania by zmierzyć jego osiągi:
•
•
•
•
•
•
•
Test obciążenia
Test upływu przewodu ochronnego
Test upływu obudowy
Test upływu pacjenta (AC i DC)
Test prądu pomocniczego pacjenta (AC i DC)
Typ – F, zasilanie na części aplikacyjne
SIP / SOP zasilanie na wejściach / wyjściach sygnałowych
Tester sprawdza przed podłączeniem zasilania czy urządzenie może być bezpiecznie przetestowane.
Uwaga: Ważne jest aby urządzenie z ruchomymi częściami zostały tak umocowane by umożliwić ruch
bez zagrożenia dla personelu czy testera.
19
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Gdy prąd obciążenia będzie zbyt duży, pojawi się okno ostrzeżenia przed kontynuowaniem testu.
Wiadomość ta zostanie wyświetlona w przypadku zwarcia przewodów fazowego i neutralnego lub
gdy pobór mocy urządzenia jest zbyt duży.
Gdy prąd obciążenia będzie znikomo mały tester wyświetli informacje by sprawdzić czy urządzenie
jest włączone i czy wszystkie bezpieczniki są sprawne.
Uwaga: Jeśli zmierzona wartość przekroczy ta określoną w normie EN 60601 tester przerwie
automatyczna sekwencję testu. Użytkownik może teraz wybrać kontynuowanie testu lub jego
przerwanie. Aby kontynuować należy wcisnąć klawisz Start by przerwać klawisz strzałek góra / dół
lub klawisz SELECT.
Tester wykonuje również serie kontroli w celu upewnienia się ze napięcie zasilania jest właściwe oraz
wszystkie wewnętrzne przekaźniki są sprawne, przed podłączeniem napięcia zasilania.
Test Obciążenia
Pozycja przełącznika Load
Wyświetlana ikona
Uwaga: Napięcie zasilania zostanie doprowadzone do badanego urządzenia.
Wszystkie klasy urządzeń.
Podłącz wtyczkę zasilania badanego urządzenia do gniazda testera.
W czasie tego testu urządzeni zostaje zasilone napięciem sieciowym 230V i zmierzona zostaje jego
moc. Wynik wyświetlony jest w kVA. Czas trwania testu może zostać ustawiony na nieskończony by
umożliwić powolne rozgrzanie się urządzenia. Jego przerwanie następuje po zmianie położenia
przełącznika obrotowego. Aby ustawić nieskończony czas pomiary wybierz na wyświetlaczu wartość
UL.
Test upływu przewodu ochronnego
Pozycja przełącznika Earth
Wyświetlana ikona
Uwaga: Napięcie zasilania zostanie doprowadzone do badanego urządzenia.
Uwaga: Sonda do pomiaru obwodu ochronnego nie może być używana podczas tego testu. Upewnij
się, że jest ona odłączona przed rozpoczęciem testu.
Wszystkie klasy urządzeń.
Podłącz wtyczkę zasilania badanego urządzenia do gniazda testera.
20
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Test ten pokazuje wartość prądu jaka jest tracona w wyniku upływu. Jest to wartość jaka płynie w
przewodzie ochronnym urządzenia i wyświetlona zostaje w mA.
Aby zmienić czas trwania testu wciśnij SELECT i dalej klawiszami strzałek zmień wartość czasu.
Użytkownik może również zmienić typ (B, BF, CF) wciskając ponownie SELECT i klawisze strzałek.
Wybór napięcia normalnego i odwróconego jak i trybów SFC (Single Fault Condition) dokonuje się
automatycznie. Kroki sekwencji pokazano w tabeli poniżej. Gdy któryś z testów zakończy się
niepowodzeniem tester przerwie sekwencję.
Sekwencja
Zasilanie
Tryb SFC
1. Nor
Normalne
Brak
Przerwa zasilania urządzenia
2. np.
Normalne
Neutralny przerwany
Przerwa zasilania urządzenia
3. rP
Odwrócone
Neutralny przerwany
Przerwa zasilania urządzenia
4. rEv
Odwrócone
Brak
Użytkownik w dowolnym momencie wciska klawisz START by rozpocząć test. Podczas testu na
ekranie wyświetlana jest: ikona testu, upływający czas testu oraz ustawienia testu.
Test ten również może zostać ustawiony z nieskończonym czasem trwania UL. W tym trybie
wciśnięcie przycisku Start powoduje uruchomienie pierwszego testu w sekwencji. Trwa on do czasu
ponownego wciśnięcia klawisza Start. Każdy kolejny test uruchamiany i zatrzymywany jest
przyciskiem Start. Dzięki temu trybowi można testować urządzenia o dłuższym czasie uruchamiania.
Test upływu przewodu ochronnego wykonuje się tylko dla urządzeń klasy I z częściami aplikacyjnymi
typu B, BF i CF.
Poniższy schemat pokazuje sposób pomiaru upływu.
21
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Upływ przewodu ochronnego warunki normalne.
Test ten wykonywany jest przy normalnych warunkach zasilania sieciowego. Przełącznik S1 jest
zamknięty a S5 najpierw normalnie a później odwrócony. Maksymalne wartości prądu upływu
przedstawiono w tabeli poniżej.
Typ B
Typ BF
Typ CF
0,5 mA
0,5 mA
0,5 mA
Upływ przewodu ochronnego, SFC zasilanie przerwane.
Pomiar wykonywany jest dla przerwanego przewodu w zasilaniu. Przełącznik S1 pozostaje otwarty a
S5 normalnie a później odwrócony. Maksymalne wartości prądu upływu przedstawiono w tabeli
poniżej.
Typ B
Typ BF
Typ CF
1 mA
1 mA
1 mA
Test upływu obudowy
Pozycja przełącznika ENC
Wyświetlana ikona
Uwaga: Napięcie zasilania zostanie doprowadzone do badanego urządzenia.
Wszystkie klasy urządzeń.
Podłącz wtyczkę zasilającą badane urządzenie do gniazda w testerze oraz podłącz sondę do pomiaru
przewodu ochronnego do dostępnej metalowej części przewodzącej badanego urządzenia. Dla
urządzenia posiadającego porty wejścia i wyjścia podłącz je dodatkowo z odpowiednim wejściem
testera.
Dla klasy II sonda do pomiaru przewodu ochronnego służy jako ścieżka powrotna.
Test ten określa jaki prąd popłynąłby gdyby człowiek dotknął urządzenia. Oparte jest to na ‘modelu
ludzkim’ zgodnie z norma IEC 601. Tester korzysta sondy aby określić przepływ prądu pomiędzy
metalowymi częściami urządzenia do uziemienia poprzez ‘model ludzki’. Wynik wyświetlany jest w
mA.
Aby zmienić czas trwania testu wciśnij SELECT i dalej klawiszami strzałek zmień wartość czasu.
Użytkownik może również zmienić typ (B, BF, CF) wciskając ponownie SELECT i klawisze strzałek.
Wybór napięcia normalnego i odwróconego jak i trybów SFC (Single Fault Condition) dokonuje się
automatycznie. Kroki sekwencji pokazano w tabeli poniżej. Gdy któryś z testów zakończy się
22
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
niepowodzeniem tester przerwie sekwencję. Dla klasy II urządzeń tryb SFC ochronny przerwany jest
pomijany.
Sekwencja Testu
Klasa I
1. nor
Klasa II
1. nor
2. nE
*
Zasilanie
Tryb SFC
Normalne
Brak
Normalne
Ochronny przerwany
Przerwa zasilania urządzenia
3. nP
2. nP
Normalne
Neutralny przerwany
Przerwa zasilania urządzenia
4. rP
3. rP
Odwrócone
Neutralny przerwany
Przerwa zasilania urządzenia
5. rEv
4. rEv
Odwrócone
6. rE
*
Odwrócone
Uwaga: testy oznaczone * nie są przeprowadzane dla urządzeń klasy II.
Brak
Ochronny przerwany
Użytkownik w dowolnym momencie wciska klawisz START by rozpocząć test. Podczas testu na
ekranie wyświetlana jest: ikona testu, upływający czas testu oraz ustawienia testu.
Test ten również może zostać ustawiony z nieskończonym czasem trwania UL. W tym trybie
wciśnięcie przycisku Start powoduje uruchomienie pierwszego testu w sekwencji. Trwa on do czasu
ponownego wciśnięcia klawisza Start. Każdy kolejny test uruchamiany i zatrzymywany jest
przyciskiem Start. Dzięki temu trybowi można testować urządzenia o dłuższym czasie uruchamiania.
Schemat pomiaru upływu obudowy.
Podczas tego testu sonda pomiaru przewodu ochronnego służy do zapewnienia kontaktu z
dostępnymi częściami przewodzącymi badanego urządzenia.
23
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Upływ obudowy, warunki normalne.
Test ten wykonywany jest przy normalnych warunkach zasilania sieciowego. Przełącznik S1 i S8 jest
zamknięty a S5 najpierw normalnie a później odwrócony. Maksymalne wartości prądu upływu
przedstawiono w tabeli poniżej.
Typ B
Typ BF
Typ CF
Klasa I
0,1 mA
0,1 mA
0,1 mA
Klasa II
0,1 mA
0,1 mA
0,1 mA
Upływ obudowy, SFC zasilanie przerwane.
Pomiar wykonywany jest dla przerwanego przewodu w zasilaniu. Przełącznik S1 pozostaje otwarty S8
zamknięty a S5 normalnie a później odwrócony. Maksymalne wartości prądu upływu przedstawiono
w tabeli poniżej.
Typ B
Typ BF
Typ CF
Klasa I
0,5 mA
0,5 mA
0,5 mA
Klasa II
0,5 mA
0,5 mA
0,5 mA
Upływ obudowy, SFC ochronny przerwany.
Pomiar wykonywany jest dla przerwanego przewodu ochronnego. Przełącznik S1 pozostaje
zamknięty S8 otwarty a S5 normalnie a później odwrócony. Maksymalne wartości prądu upływu
przedstawiono w tabeli poniżej.
Typ B
Typ BF
Typ CF
Klasa I
0,5 mA
0,5 mA
0,5 mA
Klasa II
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Upływ Pacjenta – części aplikacyjne do uziemienia
Pozycja przełącznika PATIENT
Wyświetlana ikona
Uwaga: Napięcie
zasilania zostanie doprowadzone do badanego urządzenia. Ten test
przyłącza
ograniczone prądowo napięcie zasilania do gniazd SIP/SOP. Zgodnie z
wymaganiami normy EN 60601 prąd ten może przekroczyć wartość 5 mA w warunkach zwarcia stąd
należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkownika podczas przeprowadzania tego
testu.
24
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Uwaga: Sonda do pomiaru obwodu ochronnego nie może być używana podczas tego testu. Upewnij
się, że jest ona odłączona przed rozpoczęciem testu.
Wszystkie klasy urządzeń.
Podłącz badane urządzenie do gniazda testera. Użyj załączonych przewodów do podłączenia części
aplikacyjnych do odpowiedniego gniazda testera (użyj adaptera jeśli to konieczne).
Test upływu pacjenta wyświetla wartość prądu jaka popłynęłaby gdyby części aplikacyjne zostały
przyłączone do człowieka. Tester mierzy wartość tego prądu i wyświetla wynik w mA.
Aby zmienić czas trwania testu wciśnij SELECT i dalej klawiszami strzałek zmień wartość czasu.
Użytkownik może również zmienić typ (B, BF, CF) wciskając ponownie SELECT i klawisze strzałek.
Użytkownik musi wybrać rodzaj przyłączy pacjenta lub części aplikacyjnych przed przystąpieniem do
testu. Jeśli czas testu ustawiony został na nieskończony UL, użytkownik może przełączać się miedzy
poszczególnymi przyłączami pacjenta gdy wymagany jest indywidualny pomiar .
Wybór napięcia normalnego i odwróconego jak i trybów SFC (Single Fault Condition) dokonuje się
automatycznie. Kroki sekwencji pokazano w tabeli poniżej. Gdy któryś z testów zakończy się
niepowodzeniem tester przerwie sekwencję. Dla klasy II urządzeń tryb SFC ochronny przerwany jest
pomijany. Tester najpierw wykona pełna sekwencję tylko dla pomiaru AC zgodnie z IEC-601, a
następnie jeśli ustawiono powtórzy sekwencję dla pomiaru DC. Sekwencje testu pokazano poniżej.
Sekwencja Testu
Klasa I
Klasa II
nor
nor
nE
*
Zasilanie
Tryb SFC
Normalne
Brak
Normalne
Ochronny przerwany
Przerwa zasilania urządzenia
nP
nP
Normalne
Neutralny przerwany
Przerwa zasilania urządzenia
rP
rP
Odwrócone
Neutralny przerwany
Przerwa zasilania urządzenia
rEv
rEv
Odwrócone
rE
*
Odwrócone
Uwaga: testy oznaczone * nie są przeprowadzane dla urządzeń klasy II.
Brak
Ochronny przerwany
Użytkownik w dowolnym momencie wciska klawisz START by rozpocząć test. Podczas testu na
ekranie wyświetlana jest: ikona testu, upływający czas testu oraz ustawienia testu.
Test ten również może zostać ustawiony z nieskończonym czasem trwania UL. W tym trybie
wciśnięcie przycisku Start powoduje uruchomienie pierwszego testu w sekwencji. Trwa on do czasu
ponownego wciśnięcia klawisza Start. Każdy kolejny test uruchamiany i zatrzymywany jest
przyciskiem Start. Dzięki temu trybowi można testować urządzenia o dłuższym czasie uruchamiania.
Schemat pomiaru upływu pacjenta przedstawiono poniżej.
25
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Dla urządzeń typu B i BF prąd upływu pacjenta jest mierzony dla wszystkich części aplikacyjnych
zwartych ze sobą (wykropkowane na schemacie), Dla typu CF urządzeń prąd upływu pacjenta jest
mierzony dla każdej części oddzielnie. IEC-601-1 określa maksymalną wartość prądu oddzielnie dla
prądu AC i DC. Oba z nich są mierzone przez tester.
Upływa pacjenta, warunki normalne.
Test ten wykonywany jest przy normalnych warunkach zasilania sieciowego. Przełącznik S1 i S8 jest
zamknięty a S5 najpierw normalnie a później odwrócony. Maksymalne wartości prądu upływu
przedstawiono w tabeli poniżej.
Typ B
Typ BF
Typ CF
Klasa I DC
0,01 mA
0,01 mA
0,01 mA
Klasa I AC
0,1 mA
0,1 mA
0,1 mA
Klasa II DC
0,01 mA
0,01 mA
0,01 mA
Klasa II AC
0,1 mA
0,1 mA
0,1 mA
Upływ pacjenta, SFC zasilanie przerwane.
26
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Pomiar wykonywany jest dla przerwanego przewodu w zasilaniu. Przełącznik S1 pozostaje otwarty S8
zamknięty a S5 normalnie a później odwrócony. Maksymalne wartości prądu upływu przedstawiono
w tabeli poniżej.
Typ B
Typ BF
Typ CF
Klasa I DC
0,05 mA
0,05 mA
0,05 mA
Klasa I AC
0,5 mA
0,5 mA
0,5 mA
Klasa II DC
0,05 mA
0,05 mA
0,05 mA
Klasa II AC
0,5 mA
0,5 mA
0,5 mA
Upływ pacjenta, SFC ochronny przerwany.
Pomiar wykonywany jest dla przerwanego przewodu ochronnego. Przełącznik S1 pozostaje
zamknięty S8 otwarty a S5 normalnie a później odwrócony. Maksymalne wartości prądu upływu
przedstawiono w tabeli poniżej.
Typ B
Typ BF
Typ CF
Klasa I DC
0,05 mA
0,05 mA
0,05 mA
Klasa I AC
0,5 mA
0,5 mA
0,5 mA
Klasa II
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Upływ Pacjenta – Typ F
Pozycja przełącznika PATIENT F-TYPE
Wyświetlana ikona
Uwaga: Ten test
przyłącza ograniczone prądowo napięcie zasilania do przyłączy
części aplikacyjnych. Zgodnie z wymaganiami normy EN 60601 prąd ten może przekroczyć wartość 5
mA w warunkach zwarcia stąd należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkownika
podczas przeprowadzania tego testu.
Uwaga: Sonda do pomiaru obwodu ochronnego nie może być używana podczas tego testu. Upewnij
się, że jest ona odłączona przed rozpoczęciem testu.
Wszystkie klasy urządzeń.
Podłącz badane urządzenie do gniazda testera. Użyj załączonych przewodów do podłączenia części
aplikacyjnych do odpowiedniego gniazda testera.
Test upływu pacjenta typ-F (określany również jako zasilanie na częściach aplikacyjnych) pokazuje
wartość prądu jaki popłynąłby, gdyby potencjał zasilania został przyłożony do części aplikacyjnych
27
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
podłączonych do pacjenta (np. w wyniku SFC). Tester mierzy wartość tego prądu i wyświetla wynik w
mA. Test ten jest przeprowadzany tylko dla typu BF i CF urządzeń.
Aby zmienić czas trwania testu wciśnij SELECT i dalej klawiszami strzałek zmień wartość czasu.
Użytkownik może również zmienić typ (BF, CF) wciskając ponownie SELECT i klawisze strzałek.
Użytkownik musi wybrać rodzaj przyłączy pacjenta lub części aplikacyjnych przed przystąpieniem do
testu. Jeśli czas testu ustawiony został na nieskończony UL, użytkownik może przełączać się miedzy
poszczególnymi przyłączami pacjenta gdy wymagany jest indywidualny pomiar.
Wybór napięcia normalnego i odwróconego jak i trybów SFC (Single Fault Condition) dokonuje się
automatycznie. Kroki sekwencji pokazano w tabeli poniżej. Gdy któryś z testów zakończy się
niepowodzeniem tester przerwie sekwencję. Dla klasy II urządzeń tryb SFC ochronny przerwany jest
pomijany. Sekwencje testu pokazano poniżej.
Sekwencja Testu
Zasilanie
Tryb SFC
nS
Normalne
Zasilanie na AP - normalnie
nSr
Normalne
Zasilanie na AP – odwrócone
Klasa I / II
Przerwa zasilania urządzenia
rS
Odwrócone
Zasilanie na AP – normalnie
rSr
Odwrócone
Zasilanie na AP – odwrócone
Test ten również może zostać ustawiony z nieskończonym czasem trwania UL. W tym trybie
wciśnięcie przycisku Start powoduje uruchomienie pierwszego testu w sekwencji. Trwa on do czasu
ponownego wciśnięcia klawisza Start. Każdy kolejny test uruchamiany i zatrzymywany jest
przyciskiem Start. Dzięki temu trybowi można testować urządzenia o dłuższym czasie uruchamiania.
Schemat pomiaru upływu pacjenta Typ-F przedstawiono poniżej.
28
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Dla urządzeń typu BF prąd upływu pacjenta jest mierzony dla wszystkich części aplikacyjnych
zwartych ze sobą (wykropkowane na schemacie). Dla typu CF urządzeń prąd upływu pacjenta jest
mierzony dla każdej części oddzielnie (wybierane klawiszami AP1-5). Żaden z wyników nie może
przekraczać maksymalnej dozwolonej wartości.
Pomiar wykonywany jest dla przełączników: S1 zamknięty, S8 zamknięty a S5 i S9 najpierw normalnie
a później odwrócone. Maksymalne wartości prądu upływu przedstawiono w tabeli poniżej.
Typ B
Typ BF
Typ CF
Klasa I
Nie dotyczy
5 mA
0,05 mA
Klasa II
Nie dotyczy
5 mA
0,05 mA
29
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Upływ Pacjenta – zasilanie na SIP/SOP
Pozycja przełącznika PATIENT SIP/SOP
Wyświetlana ikona
Uwaga: Napięcie zasilania zostanie doprowadzone do badanego urządzenia. Ten test przyłącza
ograniczone prądowo napięcie zasilania do gniazd SIP/SOP testera. Zgodnie z wymaganiami normy
EN 60601 prąd ten może przekroczyć wartość 5 mA w warunkach zwarcia stąd należy zwracać
szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkownika podczas przeprowadzania tego testu.
Uwaga: Sonda do pomiaru obwodu ochronnego nie może być używana podczas tego testu. Upewnij
się, że jest ona odłączona przed rozpoczęciem testu.
Wszystkie klasy urządzeń.
Podłącz badane urządzenie do gniazda testera. Użyj załączonych przewodów do podłączenia części
aplikacyjnych do odpowiedniego gniazda testera. Podłącz gniazda SIP/SOP badanego urządzenia do
odpowiedniego wejścia w testerze.
Upływ pacjenta spowodowany zewnętrznym napięciem na gniazdach wejścia / wyjścia (SIP / SOP)
określany również jako zasilanie na SIP/SOP pokazuje wartość prądu, jaki mógłby popłynąć gdyby
części aplikacyjne były przyłączone do pacjenta a potencjał zasilania został podany na gniazda
SIP/SOP (np. w wypadku SFC). Test ten przeprowadzany jest tylko dla typu B. Wynik wyświetlany jest
w mA.
Aby zmienić czas trwania testu wciśnij SELECT i dalej klawiszami strzałek zmień wartość czasu.
Użytkownik może również zmienić typ (BF, CF) wciskając ponownie SELECT i klawisze strzałek.
Wybór napięcia normalnego i odwróconego jak i trybów SFC (Single Fault Condition) dokonuje się
automatycznie. Kroki sekwencji pokazano w tabeli poniżej. Gdy któryś z testów zakończy się
niepowodzeniem tester przerwie sekwencję. Dla klasy II urządzeń tryb SFC ochronny przerwany jest
pomijany. Sekwencje testu pokazano poniżej.
Sekwencja Testu
Zasilanie
Tryb SFC
nS
Normalne
Zasilanie na SIP/SOP – normalnie
nSr
Normalne
Zasilanie na SIP/SOP –
odwrócone
rS
Odwrócone
Zasilanie na SIP/SOP – normalnie
rSr
Odwrócone
Zasilanie na SIP/SOP –
odwrócone
30
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Test ten również może zostać ustawiony z nieskończonym czasem trwania UL. W tym trybie
wciśnięcie przycisku Start powoduje uruchomienie pierwszego testu w sekwencji. Trwa on do czasu
ponownego wciśnięcia klawisza Start. Każdy kolejny test uruchamiany i zatrzymywany jest
przyciskiem Start. Dzięki temu trybowi można testować urządzenia o dłuższym czasie uruchamiania.
Schemat pomiaru upływu przedstawiono poniżej.
Dla urządzeń typu B prąd upływu pacjenta jest mierzony dla wszystkich części aplikacyjnych zwartych
ze sobą (wykropkowane na schemacie).
Pomiar wykonywany jest dla przełączników: S1 zamknięty, S8 zamknięty a S5 i S9 najpierw normalnie
a później odwrócone. Maksymalne wartości prądu upływu przedstawiono w tabeli poniżej.
Typ B
Typ BF
Typ CF
Klasa I
5 mA
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Klasa II
5 mA
Nie dotyczy
Nie dotyczy
31
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Prąd pomocniczy Pacjenta
Pozycja przełącznika PATIENT AUX
Wyświetlana ikona
Uwaga: Napięcie zasilania zostanie doprowadzone do badanego urządzenia.
Uwaga: Sonda do pomiaru obwodu ochronnego nie może być używana podczas tego testu. Upewnij
się, że jest ona odłączona przed rozpoczęciem testu.
Wszystkie klasy urządzeń.
Podłącz badane urządzenie do gniazda testera. Użyj załączonych przewodów do podłączenia części
aplikacyjnych do odpowiedniego gniazda testera.
Prąd pomocniczy pacjenta pokazuje wartość prądu jaki popłynąłby pomiędzy częściami aplikacyjnymi
w warunkach normalnych i uszkodzenia. Tester mierzy wartość prądu pomiędzy jedną częścią
aplikacyjną a pozostałymi zwartymi razem. Wynik wyświetlany jest w mA.
Aby zmienić czas trwania testu wciśnij SELECT i dalej klawiszami strzałek zmień wartość czasu.
Użytkownik może również zmienić typ (B, BF, CF) wciskając ponownie SELECT i klawisze strzałek.
Użytkownik musi wybrać rodzaj przyłączy pacjenta lub części aplikacyjnych przed przystąpieniem do
testu. Jeśli czas testu ustawiony został na nieskończony UL, użytkownik może przełączać się miedzy
poszczególnymi przyłączami pacjenta gdy wymagany jest indywidualny pomiar.
Rigel 266 Plus automatycznie mierzy prąd pomiędzy jedną częścią a pozostałymi zwartymi razem.
Wybór napięcia normalnego i odwróconego jak i trybów SFC (Single Fault Condition) dokonuje się
automatycznie. Kroki sekwencji pokazano w tabeli poniżej. Gdy któryś z testów zakończy się
niepowodzeniem tester przerwie sekwencję. Dla klasy II urządzeń tryb SFC ochronny przerwany jest
pomijany. Tester najpierw wykona pełna sekwencję tylko dla pomiaru AC zgodnie z IEC-601, a
następnie jeśli ustawiono powtórzy sekwencję dla pomiaru DC. Sekwencje testu pokazano poniżej.
Sekwencja Testu
Klasa I
Klasa II
nor
nor
nE
*
Zasilanie
Tryb SFC
Normalne
Brak
Normalne
Ochronny przerwany
Przerwa zasilania urządzenia
nP
nP
Normalne
Neutralny przerwany
Przerwa zasilania urządzenia
rP
rP
Odwrócone
Neutralny przerwany
Przerwa zasilania urządzenia
rEv
rE
rEv
*
32
Odwrócone
Brak
Odwrócone
Ochronny przerwany
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Uwaga: testy oznaczone * nie są przeprowadzane dla urządzeń klasy II.
Użytkownik w dowolnym momencie wciska klawisz START by rozpocząć test. Podczas testu na
ekranie wyświetlana jest: ikona testu, upływający czas testu oraz ustawienia testu.
Test ten również może zostać ustawiony z nieskończonym czasem trwania UL. W tym trybie
wciśnięcie przycisku Start powoduje uruchomienie pierwszego testu w sekwencji. Trwa on do czasu
ponownego wciśnięcia klawisza Start. Każdy kolejny test uruchamiany i zatrzymywany jest
przyciskiem Start. Dzięki temu trybowi można testować urządzenia o dłuższym czasie uruchamiania.
Schemat pomiaru upływu pacjenta przedstawiono poniżej.
W tym teście prąd jest mierzony pomiędzy jedną częścią aplikacyjną a pozostałymi części
aplikacyjnych zwartymi ze sobą . IEC-601-1 określa maksymalną wartość upływu oddzielnie dla prądu
AC i DC. Oba z nich są mierzone przez tester.
Prąd pomocniczy pacjenta, warunki normalne.
Test ten wykonywany jest przy normalnych warunkach zasilania sieciowego. Przełącznik S1 i S8 jest
zamknięty a S5 najpierw normalnie a później odwrócony. Maksymalne wartości prądu upływu
przedstawiono w tabeli poniżej.
Typ B
Typ BF
Typ CF
Klasa I DC
0,01 mA
0,01 mA
0,01 mA
Klasa I AC
0,1 mA
0,1 mA
0,01 mA
Klasa II DC
0,01 mA
0,01 mA
0,01 mA
Klasa II AC
0,1 mA
0,1 mA
0,01 mA
Prąd pomocniczy pacjenta, SFC zasilanie przerwane.
33
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Pomiar wykonywany jest dla przerwanego przewodu w zasilaniu. Przełącznik S1 pozostaje otwarty S8
zamknięty a S5 normalnie a później odwrócony. Maksymalne wartości prądu upływu przedstawiono
w tabeli poniżej.
Typ B
Typ BF
Typ CF
Klasa I DC
0,05 mA
0,05 mA
0,05 mA
Klasa I AC
0,5 mA
0,5 mA
0,05 mA
Klasa II DC
0,05 mA
0,05 mA
0,05 mA
Klasa II AC
0,5 mA
0,5 mA
0,5 mA
Upływ pacjenta, SFC ochronny przerwany.
Pomiar wykonywany jest dla przerwanego przewodu ochronnego. Przełącznik S1 pozostaje
zamknięty S8 otwarty a S5 normalnie a później odwrócony. Maksymalne wartości prądu upływu
przedstawiono w tabeli poniżej.
Typ B
Typ BF
Typ CF
Klasa I DC
0,05 mA
0,05 mA
0,05 mA
Klasa I AC
0,5 mA
0,5 mA
0,05 mA
Klasa II
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Test przewodów IEC
Pozycja przełącznika POLARITY
Wyświetlana ikona
Uwaga: Napięcie 40V AC zostanie przyłączone do przewodu.
Podłącz badany przewód pomiędzy gniazdo testera jego gniazdo IEC.
Test ten określa ciągłość przewodów L i N w kablu IEC.
Uwaga: test uziemienia i rezystancji izolacji również powinien zostać przeprowadzony by w pełni
zweryfikować stan kabla IEC.
Tryb Manualny
Wybór trybu manualnego dokonuje się w Equipment Type Menu.
34
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Podczas testów w trybie manualnym użytkownik może kontrolować ustawienie trybów SFC,
polaryzacji napięcia zasilania, ustawienia części aplikacyjnych AP oraz wybór AC-DC, tylko AC lub tylko
DC.
Użytkownik zmienia parametry SFC, polaryzacji zasilania i parametr AC/DC przed uruchomieniem
testu. Aby rozpocząć test należy wcisnąć przycisk Start.
Zasilanie jest dostarczane do badanego urządzenia nawet jeśli użytkownik zmieni parametry SFC czy
AP.
Podczas trybu manualnego gdy przyłączane jest napięcie zasilania wyświetlona zostaje ikona
Aby przerwać trwający test należy
przełącznika obrotowego na jeden z
uziemienia, rezystancja izolacji, test
wcisnąć przycisk Start lub zmienić położenie
testów nie związanych z upływem: ciągłość
obciążenia, test IEC.
Poniżej w tabeli znajduje się zestawienie dostępnych warunków testu zgodnie z IEC 60601-1 oraz
innych równorzędnych standardów. Dodatkowo tryby SFC powinny być wykonywane dla napięcia
zasilania normalnego jak i odwróconego.
SFC
Neutralny
Ochronny
Zasilanie na Zasilanie na
AP
Przerwany
Przerwany
AP
SIP/SOP
Uziemienia
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Obudowy
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Pacjenta
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Pacjenta Typ-F
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Pacjenta SIP/SOP
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Pomocniczy Pacjenta
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Polaryzacja napięcia zasilania może zostać zmieniona podczas każdego testu. Podczas zmiany
zasilania urządzenie zostanie odłączone od napięcia na krótką chwilę.
Test Upływu
Wyboru parametru AC-DC, tylko AC lub tylko DC można dokonać podczas każdego testu wciskając
przycisk SELECT.
Podczas testu tylko jeden tryb SFC jest dozwolony. Zmieniając tryb SFC podczas testu powodujemy
przerwanie aktualnego ustawienia i zastąpienie go nowym. Do zmiany służą klawisze góra/dół oraz
klawisz DIAMOND.
Podczas testów manualnych nie są wyświetlane limity pomiarowe.
Użytkownik może wybrać dowolne przyłącze pacjenta lub część aplikacyjną klawiszami 1-5, ALL.
35
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Informacje Dodatkowe
Auto Test
Podczas uruchamiania testera na wyświetlaczy może pojawić się wiele różnych komunikatów,
wynikają one z przeprowadzanego podczas startu auto testu urządzenia oraz napięcia zasilania. Jeśli
zidentyfikowany zostanie błąd na głównym wyświetlaczy przesuwać się będzie komunikat o błędzie a
na wyświetlaczu poniżej pojawi się numer błędu.
Jeśli którykolwiek z testów przy uruchamianiu nie przejdzie pomyślnie wyświetlony zostanie jeden z
poniższych komunikatów.
INTERNAL FAULT
Err1
Lub Err4
Błąd Err1 wyświetli się jeśli Rigel 266 Plus zostanie uruchomiony: przy podłączonym badanym
urządzeniu do testera, przy podłączonym do portu RS232 uziemionym urządzeniu lub gdy przewód
do pomiaru obwodu ochronnego jest połączony z uziemionym urządzeniem.
Zawsze włączaj tester z odłączonymi od niego wszystkimi przewodami testowymi i odłączonym
badanym urządzeniu.
Jeśli napięcie większe niż 30V zostanie wykryte na neutralnej linii wejściowej lub brak jest uziemienia
pojawi się poniższy komunikat
L N REVERSED
Err2
W kolejnym kroku tester sprawdza wewnętrzne przekaźniki neutralne. Jeśli wykryje zwarcie lub inny
błąd przekaźnika wyświetlony zostanie poniższy komunikat.
NEUTRAL FAULT
Err9
Następnie sprawdzany jest obwód ochronny. Jeśli brak jest przewodu ochronnego tester wyświetli
następujący komunikat
FLOATING EARTH
Err3
Sprawdź poprawność uziemienia.
Uwaga: Jeśli dokonujesz pomiarów w sieci innej niż TN pomiar może okazać się niższy niż ten
uzyskany dla sieci TN.
36
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Monitoring temperatury
Rigel 266 Plus dodatkowo monitoruje temperaturę wewnętrzną swoich układów. W przypadku długo
przeprowadzanych testów ciągłości uziemienia wysokim prądem może nastąpić znaczny wzrost
temperatury wewnętrznej testera. Wyświetlona zostanie wtedy informacja
HOT
Err7
Należy wtedy zostawić tester na kilka chwil do jego schłodzenia się.
Interfejs
Urządzenie wyposażone jest w jedno 9-pinowe złącze RS232 do podłączenia opcjonalnej drukarki
Rigel Medical.
Uwaga: Rigel Medical rekomenduje używanie tylko drukarek Rigel. Korzystanie z innych może mieć
wpływ na osiągnięcia testera. Podłączenie komputera lub innego uziemionego sprzętu do tego portu
wpłynie na wyniki pomiarów.
Jeśli korzystasz z drukarki termicznej Rigel (model MCP9810) jej przełącznik DIP powinien być
ustawiony w pozycji SW1-3 ON, SW4 OFF, SW5-8 ON. Upewnij się, ze drukarka jest w pełni
naładowana przed jej przyłączeniem.
Schemat portu RS232 przedstawiono poniżej jedynie dla informacji.
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Opis
N.C.
RX
TX
DTR
0V
N.C.
0V
N.C.
+5V
37
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Utrzymanie testera
Czyszczenie
Urządzenie można czyścić lekko wilgotną szmatką i jeśli to koniecznie z użyciem delikatnego
detergentu. Nie wolno dopuścić do zamoczenia gniazd oraz ich okolic. Nie dopuść do rozlania się
żadnego płynu na tester. Nie używaj żadnych agresywnych detergentów do czyszczenia.
Codzienne utrzymanie
Jak każde wysokiej jakości urządzenie elektroniczne RIGEL 266 wymaga stosownych czynności
obsługowych.
•
•
•
•
•
•
•
Zawsze sprawdzaj czy tester lub jego przewody pomiarowe nie posiadają śladów uszkodzenia
W żadnym wypadku nie otwieraj urządzenia
Utrzymuj urządzenie zawsze czyste i suche
Unikaj testowania w warunkach bardzo wysokiego pola elektromagnetycznego
Tylko przeszkolony personel powinien używać testera
Tester nie zawiera żadnych części wymienianych przez użytkownika
RIGEL 266 Plus powinien być regularnie kalibrowany (zalecane co rok)
Wyposażenie
Standardowe:
•
•
•
•
•
•
Przewód do pomiaru ciągłości uziemienia
Przewód zasilający
Przewód części aplikacyjnych
Torba
Instrukcja obsługi
Adapter części aplikacyjnych
Opcjonalne:
•
•
Drukarka termiczna
Adapter Bluetooth
38
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Serwis i kalibracja
Aby utrzymać wysoką dokładność i jakość wykonywanych pomiarów, należy dbać o regularną
kalibrację urządzenia. Może ona zostać dokonana tylko przez producenta, lub autoryzowany serwis
producenta. Producent rekomenduje okres pomiędzy kalibracją 1 rok.
Jeśli minie rok czasu od poprzedniej kalibracji, informacja o tym pojawiać się będzie za każdym
razem, gdy tester zostanie włączony. Aby przyspieszyć proces, przed kontaktem z dystrybutorem
przygotuj numer seryjny i wersję oprogramowania posiadanego testera.
W celu serwisu lub kalibracji skontaktuj się z dystrybutorem:
SAMSO Grzegorz Nadolny
Łazy ul. Lipowa 2/1, 76-032 Mielno;
Tel: (+48) 94 342 06 40
www.rigelmedical.pl
[email protected] rigelmedical.pl
39
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Specyfikacja techniczna
Ciągłość uziemienia AC
Prąd pomiarowy
Napięcie testu
Zakres pomiarowy
Rozdzielczość
Dokładność
Sposób pomiaru
1A, 10A, 25A
6V rms bez obciążenia
40mΩ - 19,99Ω
0,01Ω
±5% odczytu, ±2cyfry
4 przewodowy
Rezystancja Izolacji
Napięcie
Prąd zwarcia
Zakres
Dokładność
Rozdzielczość
500VDC nominalnie (obciążenie 0,5MΩ)
2mA DC max.
100kΩ - 100MΩ
±5% odczytu, ± 2cyfry (100kΩ-20MΩ)
0,01MΩ (<100MΩ)
Upływ przewodu ochronnego
Impedancja wejściowa
Odpowiedź częstotliwościowa
Dokładność
Zakres
>1MΩ
Zgodnie z IEC/EN 60601-1
±5% odczytu ± 20 µA
0,04mA – 9999mA
Upływ obudowy
Impedancja wejściowa
Odpowiedź częstotliwościowa
Dokładność
Zakres
Upływ pacjenta
>1MΩ
Zgodnie z IEC/EN 60601-1
±5% odczytu ± 20 µA
0,04mA – 9999mA
Impedancja wejściowa
Odpowiedź częstotliwościowa
Zakres
Dokładność AC
>1MΩ
Zgodnie z IEC/EN 60601-1
0,004mA – 9999mA
+/- 5% of odczytu, +/- 20μA
+/- 5% odczytu, +/- 10μA 0,004mA – 1mA dc
+/-10% odczytu, +/- 10μA >1mA dc
Dokładność DC
Prąd pomocniczy pacjenta
Impedancja wejściowa
Odpowiedź częstotliwościowa
Zakres
Dokładność AC
>1MΩ
Zgodnie z IEC/EN 60601-1
0,004mA – 9.999mA
+/- 5% of odczytu, +/- 10μA
+/- 5% odczytu, +/- 10μA 0.004mA – 1mA dc
+/-10% odczytu, +/- 10μA >1mA dc
Dokładność DC
40
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Upływ pacjenta SIP/SOP
Impedancja wejściowa
Odpowiedź częstotliwościowa
Dokładność
Zakres
Prąd zwarcia SIP/SOP
Rezystancja ograniczająca prąd
Napięcie SIP/SOP (dla otwartego obwodu)
>1MΩ
Zgodnie z IEC/EN 60601-1
±5% odczytu ± 10 µA
0,04mA – 9,999mA
Min. 5mA AC
48k (dla 230V)
110% +/-20% napięcia zasilania
Upływ pacjenta Typ-F
Impedancja wejściowa
Odpowiedź częstotliwościowa
Dokładność
Zakres
Prąd zwarcia Typ-F
Rezystancja ograniczająca prąd
Napięcie Typ-F (dla otwartego obwodu)
>1MΩ
Zgodnie z IEC/EN 60601-1
±5% odczytu ± 10 µA
0,025mA – 9,999mA
Min. 5mA AC
48k (dla 230V)
110% +/-20% napięcia zasilania
Test obciążenia
Mierzona moc
Mierzone napięcie
0,06 – 4kVA
Zasilania ±10%
Test przewodów IEC
Test
Wynik
40V AC, 1mA nominalny
dobry, przerwany, zwarty, odwrócony
Ogólne
230V AC ± 10%, 50Hz
120V AV ± 10%, (model USA)
4 kg
310x210x80
0°C – 40°C, 0-90% RH-NC
-10°C - +50°C
16A
Zasilanie
Masa
Wymiary
Warunki pracy
Warunki przechowywania
Maksymalny Prąd EUT
41
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Limity prądu upływu zgodnie z EN 60601 (IEC601 oryginalne nazewnictwo)
42
RIGEL
266
PLUS
Instrukcja
Notatki:
43

Podobne dokumenty