oGŁoszaNIE o NABoRZE NA woLNE sTA\{owIsKo URZĘDNICZE

Komentarze

Transkrypt

oGŁoszaNIE o NABoRZE NA woLNE sTA\{owIsKo URZĘDNICZE
oGŁoszaNIE o NABoRZE
NA woLNE sTA\{owIsKo URZĘDNICZE
Dyrektor l)omu Pomocy Społecznej ,,Zacisze,, w olszĘnku
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - refercnt administ.racji
1.
Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:
Dom Pomocy Społecznej ,,Zacisze''
w olsztynku,
ul. Park 5, 11-0l5 olsztynek
2. Stanowisko: Referent administracji
3.
Wymiar etatu: I
4.
Rodzaj umowy: umowa o pracę
etat
5. Kandydaci muszą spelniać następujące wymagania warunkujące dopuszczenie do
udziatu w naborze:
łIlv mag ani a ni e?b ędne :
o
o
o
o
o
o
r
wykształceniewyźzsze
obywatelstwo polskie
pełna zdolnośćdo czynnościprawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślneprzestępstwo ścigane
z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
znajomośćobowiązujących przepisow prawnych, w szczególności: ustawy
o samorządzie powiato}vyrr\ ustawy o pracownikach samorządowycĘ rozparządzeńa
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, kodeksu pracy' kodeksu
postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych' prawo
zamówień publicznych,
umiejętnośó obsfugi sprzętu biurowego oraz komputerą
nieposzlakowanaopinia.
prawo jazdy kategorii B.
r
Znajomośćaktów prawnych:
e
ustawa o s&morządzie p*wiatowym.
2/ ustawa s pracownikach sarnorząd*r'vych"
3/ usta\#a o finansach publicznych.
4/ ustawa o zarnÓwieniach publicznych.
1/
5l kodeks postępowania administracyj nego.
6i ustawa o achronie danych osoboo,rych.
7/ ustawa a ochranie infarmacji niejawnych.
8/ ustav/a o p*fn*sy społecznej.
9/ ustźŁwa o ochronie zdrowia psyclricznggo.
t0/ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Domóvr Pomocy
Społecznej.
7|l rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określaniawykazu instytucji i
jednostek organaacy1nych podlegtych lub podporządkowanych właściwymministrom
i
centralnym organom administracji rządowej d&lo przez nich iradzorowanych,
przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego.
12lpravło budowlane.
13/ prawo lokalowe.
Wvmasania'dodiltkowe:
ł
ł
a
a
obowiązkowość,dokładność,samodzielność,
dobra or ganizacj a pracy własnej,
komunikatywność,umiej ętnośc pracy w zespole,
kwalifikacje do pracy na stanowiskach kięrowniczych w jednostkach samorządowych
6. Zakres zadańurykonywanych na stanowisku:
. w
miarę potrzeb pozyskiwanie środków z Funduszy Unijnych od podmiotów
i organizacji pozarządowyćh. Przygotowywanie
rządowych' samorządowych
l
r
.
o
r
r
.
r
r
stosownej dokumentacji umozliwiającej aplikowanie o w/w środki
prowadzenie dokumentacji z zastosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych,
ustawy o finansach publicznych orau zgodnie
zarządzeniami wewnętrznymi
jednostki.
wsPótPraęa z Samodzielnym referentem ds. administracyjnycŁ szefową kuchni i
magazynierem w sprawie przygotowywania
kierowania zapytah ofertowych w
zamówieniach na dostawy zywności, produktów przemysłowycĘ chemicznycĘ
odńeĘ itp. nie przek'raczających progów ustawy o zarnówieniach publicznych.
lvycena materiałów ujętych w arkuszach spisu z natury sporządzane zestawień
zbiorczych spisów z natvry.
wypisywaniekwitówmagazynowych.
prowadzenie składnicy archiwalnej DPS.
prowadzenie ewidencji druków ścisłegozarachowania.
sporządzanie miesięcznychzestawień rozchodów magazynowych i ich wyceny.
biezące prowadzenie komputerowej ewidencji ilościowo-wartościowejwyposazenia
uzgadnianie stanów kartotekowych z ewidencją magazynową oraz wartościowo z
ewidencj ą syntetyczną.
planowanie wraz
Głównym Administratorsm remontow, inwestycji, naprav/'
zakupow.
zastępstwo Głównego Administratora w czasie jego nieobecności.
z
i
i
z
t
a
a
a
a
zastępstwo kasjera
w
przypadku
jego nieobecnościz petnym
odpowiedzialności.
prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych.
r ozlriczanie kart drogowych pojazdów samochodowych.
sporządzanie sprawozdan do GUs, PFRON, UZP,itp.,
zakresem
7.
Informacja owłrunkaeh pracy na danym stanowisk:
. praca
o
o
zgodnie
z
zasadami określonym w Regulaminie pracy Dorrru Pomocy
Społecznej,, Zacisze', w olsztynku,
stanowisko pracy zv,łtązane jest zpracąprzy komputerze powyzej 4 godzin,
pr&Ge wykonywana w pomieszczeniach DPS.
8. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawny ch:
W miesiącu poprzedzajqcym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w DPS ,,Za.e|słś,,w olsztynku w rozumieniu przepisów o rehabititacji zawodowej
i spdecznej orazz-atadrieniu osób niepełnosprawnych jest niższy ad6Y,.
9. Wymagłne dłkumenty i oświadłzenił:
ł
ł
o
o
r
o
o
.
list moĘwacyjny,
życlarys (Cv) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej
kserokopie dokumentow poŚwiadczających wyksaałcenie
kserokopie świadectw pracy
kserokopie innych dokumentow potwierdzających posiadane kwalifikacje i
umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
oświadczenie o : posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu pełnej zdolności do
czynności prawnych orazkarzystaniu zpełnl praw publicznych, atakże oświadczenie
o braku skazarria prawomocnym wyrokiem sądu za umyślneprzestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślneprzestępstwo skarbowe,
wyrazenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia L997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2O|4 r.' poz. ||82 z późn'
zrn.).
r
Inne dokumenty:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów,
ktorzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy
najdą się w gronie najlepszych kandydatow
10. Termźn i miejsee
składania dłkumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy z}oĘć lub przesłaó pacztąw zaklejonej kopercie z
dopiskiem: ,,Nabór na wolne stanowisko urzędnicze _ referent administracji 'oo
w terminie do dnia fA majaf}l6 r. do godziny 1500.
Miejsce składania dokumentów: Dom Pomocy Społecznej ,,Zacisz€,
I l-015 Olsztynek (sekretariat DPS)
II. Dodatkawe informacje
W przypadku wysłania dokumentów pocztą za
1)
korespondencji do DPS.
w olsztynku,
ul. Park 5,
datę doręczenia uwaiza się datę wpływu
z)
Dokumenty aplikacyjne, które wpĘną po wyżej wymienionym terminie lub
niezawieĄące wszystkich dokumentów wymienionych w ,,Iifymaganych dokumentach i
oświadczeniach'' nie będą rozpatrywane' nieodebrane w ciągu 1 miesiąca od daty
upowszechnienia informacji o zakohczęniu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
3) Nabor na wolne stanowisko urzędnicze - referent administracji, przeprowadzi Komisja
powołana przezDyrektora Domu Pomocy Społecznej ,,Zacisze', w olsztynku.
4) Informacja o wynikach naboru ( lista kandydatów spełniających wymogi formalne)
umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie irrternetowej
http:/bip.powiat-olsztynski.pll. oraznatablicy informacyjnej w DPS ,,Zacisze" w Olsztynku.
Następnie przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifi kacyjne.
5)
o terminie i miejscu przeprowadzeniarozmowy kwalifikacyjnej kandydaci,
wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
6) Informację na temat naboru mozna uzyskać pod nr. tel. (89) 519 50 20.
|<tórzy spełnili

Podobne dokumenty