wykaz zbiorów historycznych wojsk łączności i informatyki

Komentarze

Transkrypt

wykaz zbiorów historycznych wojsk łączności i informatyki
KOLEKCJA DOKUMENTÓW HISTORYCZNYCH
WOJSK ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
W BILBIOTECE CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI W ZEGRZU
Rok,
wydawca,
L.p.
Autor - Tytuł wydawnictwa
m-ce
wydania
KSIĄŻKI NAUKOWO –TECHNICZNE
I BELETRYSTYCZNE
1977
1.
WIERZBICKI Kazimierz
MON
Rosły nam skrzydła. Wyd. 2
Warszawa
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SKILLEN Hugh
Spies of the Airwaves. A History of Y
Sections During the Secondo Word War
LEWIN Ronald
Ultra goes to War. The Secret Story
MILEWSKI Wacław, SUCHCITZ Andrzej,
GORCZYCKI Andrzej
Guide to the Archives of the Polish Institute
and Sikorski Museum – T. 1
RADZIK Tadeusz
Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii w
latach drugiej wojny światowej
GRONIOWSKI Krzysztof, KOWRONEK Jerzy
Historia Polski 1795-1914
Eksploatacja siły roboczej i grabież ziem
polskich przez Wehrmacht w końcowym
okresie II wojny światowej /oprac.
KOZŁOWSKI Eugeniusz, MATUSAK Piotr
DANGUŁOW Sawa
Kuźniecki most
9.
HOLZE Jerzy, MOLENDA Jan
Polska w pierwszej wojnie światowej
10.
NIELUBIN L.L.
Ilustrowany wojskowy słownik techniczny –
pol., ros., ang., niem., franc.
GINALSKI Edmund
Od Żytomierza do Litomeric. Zarys dziejów
15 pułku piechoty 1944-1947
GAJ Krzysztof
Szyfr Enigmy- metody złamania
11.
12.
13.
Muzealnictwo Wojskowe /red. nauk.
WIELECKI Henryk
14.
Z dziejów militarnych Pragi /red.
GRABOWSKI Zbigniew
15.
BIELSKI Mieczysław
Grupa operacyjna Piotrków 1939 + mapki:
Grupa operacyjna „Piotrków” 1939
16.
17.
18.
Nasza droga: dzieje 2-giej Dywizji Strzelców
Pieszych: Francja-Szwajcaria 1939-1945
/praca zbior.
CZEREP Stanisław
II Brygada Legionów Polskich
MURGRABIA Jerzy
1989
ASTRA
Middlesex
1978
Hutchison&
Co.Ltd
Londyn
1985
ORBIS BOOKS
Ltd
Londyn
1986
Wydawnictwo
Polonia
Lublin
1971
ZWS
1986
Instytut
Zachodni
Poznań
193
Wydaw. Łódzkie
Łódź
1963
Wiedza Powsz.
Warszawa
1970
MON
Warszawa
1972
MON
Warszawa
1989
WKiŁ
Warszawa
1992
Muzeum WP
Warszawa
1998
D.S.-W. CBW
Warszawa
1991
BELLONA
Warszawa
1960
West London
Offset CO
Londyn
1991
BELLONA
Warszawa
1990
BELLONA
1
19.
20.
Symbole wojskowe Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie
MURGRABIA Jerzy
Symbole wojskowe Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie
GARLIŃSKI Józef
Intercept. The enigma War
21.
Marszałek Polski Michał Żymierski /praca
zbior. Wyd.2
22.
Dywizja Lwów: wspomnienia żołnierskie
z ZSRR i z Iranu /praca zbior.
23.
Łączność, sabotaż, dywersja – kobiety
w Armii Krajowej /praca zbior.
24.
LISOWSKI Witold
Polskie Korpusy Kadetów 1765-1956.
Z dziejów wychowania
STANIEWICZ Marian
Wrzesień 1939. Polityka ZSRR w przededniu
i w początkowej fazie drugiej wojny światowej
STRASBURGER Henryk
Sprawa Gdańska
25.
26.
27.
Warszawa
1990
BELLONA
Warszawa
1979
J.M.Dent & Sons
Ltd
LondynMelbourneToronto
1986
MON
Warszawa
1944
Fundusz
Wydaw. Historii
6 Dywizji Lwów
Lwów
1985
Zarząd Główny
Koła AK
Londyn
1983
MON
Warszawa
1949
Wydaw. „Prasa
Wojskowa”
Warszawa
1937
Wydaw. Klubu
Społeczno-Polit.
Warszawa
KIEŁCZEWSKI Bogdan
Klucz i słuchawki /rękopis w maszynopisie
z naniesionymi uwagami do druku/
28.
KIEŁCZEWSKI Bogdan
Klucz i słuchawki
29.
KIEŁCZEWSKI Bogdan
Klucz i słuchawki
30.
KIEŁCZEWSKI Bogdan
Klucz i słuchawki
31.
ROGOZIŃSKI Antoni
Wojska Łączności i Polska Dywizja Pancerna
32.
ROGOZIŃSKI Antoni
Wojska Łączności i Polska Dywizja Pancerna
33.
ROGOZIŃSKI Antoni
Wojska Łączności i Polska Dywizja Pancerna
34.
12 maja 1935 /praca zbior.
35.
ŻÓŁTOWSKI Michał
Krzeczunowicz Leon „UPRAWA” –
„TARCZA”
Marszałek Edward Śmigły-Rydz 1886-1986
36.
1992
Bogdan
Kiełczowski
[Inowrocław]
1992
Bogdan
Kiełczowski
[Inowrocław]
1992
Bogdan
Kiełczowski
[Inowrocław]
1985
Antoni
Rogoziński
Milwaukee,
Wisconsin-USA
1985
Antoni
Rogoziński
Milwaukee,
Wisconsin-USA
1985
Antoni
Rogoziński
Milwaukee,
Wisconsin-USA
1942
A.L.Harman
Londyn
2005
Wydaw.
BIOGRAF
Warszawa
1986
2
/praca zbior.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
MĘKARSKA - KOZŁOWSKA Barbara
Posłannictwo kresowe Lwowa w czynie
zbrojnym Józefa Piłsudskiego
WALCZUK Eugeniusz
Szanse i awanse
TURLEJSKA Maria
Prawdy i fikcje: wrzesień 1939 – grudzień
1941 – t. 1. Wyd.2
RUDNICKI Klemens
Na polskim szlaku: wspomnienia z lat 19391947
JĘDRUSZCZAK Hanna i Tadeusz
Ostatnie lata drugie Rzeczypospolitej (19351939)
PEREPECZKO Andrzej
Bój o Atlantyk
43.
KACZYŃSKA Danuta
Byli żołnierzami „PARASOLA”
44.
SAWICKI Jan Kazimierz, SOBIŚ Stanisław
Andrzej
Na alianckich szlakach 1939 -1946
Istoria razwitia wojs swiazi /praca zbior.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
ŁUCZYŃSKI Władysław F., CZERKAWSKI
Tadeusz M., PLESNER Ryszard W.
Monografia 3. Karpackiego Pułku Artylerii
Lekkiej
LENCKI Włodzimierz
Czechosłowacja jest przygotowana
MARCINKOWSKI Józef, FITOWA Alina
Ruch Ludowy w Małopolsce i na Śląsku
1939-1945: ludzie, myśl programowa, prasa
konspiracyjna
SROKA Jerzy
Obrońcy Brzeskiej Twierdzy we wrześniu
1939 roku
Ramie Pancerne 2 Polskiego Korpusu: album
fotografii 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej
Cz. 1 /praca zbior.
51.
Ramie Pancerne 2 polskiego Korpusu: album
fotografii 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej
Cz. 1 /The Armoured Arm of the 2 Polish
Cors? /praca zbior.
52.
ENGELS Fryderyk
Instytut Józefa
Piłsudskiego
Londyn
1991
Instytut Józefa
Piłsudskiego
Londyn
1974
MON
Warszawa
1968
Książka i
Wiedza
Warszawa
1990
Oficyna
Wydawnicza
RYTM
Warszawa
1970
Książka i
Wiedza
Warszawa
1971
Wydawnictwo
Morskie
Gdańsk
1976
Wydaw.
Harcerskie
„Horyzonty”
Warszawa
1985
Wydaw. Morskie
Gdańsk
1980
Wojennoje
Izdatielstwo
Ministerstwa
Oborony SSSR
Moskwa
1990
3.Karpacki Pułk
Kawalerii Lekkiej
Londyn
[b.r.]
Instytut
Wydawniczy
RENAISSANCE
Warszawa
1987
Ludowa
Spółdzielnia
Wydawnicza
1992
Jerzy Sroka
Biała Podlaska
1946
Wydaw.
Referatu Kultury
i Prasy 2 Warsz.
Dywizji
Pancernej
Rzym
1946
Wydaw.
Referatu Kultury
i Prasy 2 Warsz.
Dywizji Panc’
Rzym
1946
3
Rozwój socjalizmu od utopii do nauki
53.
MARKS Karol
Wojna domowa we Francji
54.
Drogi Cichociemnych. Opowiadania zebrane
i opracowane przez Koło Spadochroniarzy
Armii Krajowej /oprac. Koło Spadochroniarzy
Armii Krajowej
KORBOŃSKI Stefan
Bohaterowie państwa podziemnego – jak ich
znałem
DEC Władysław
Narwik i Falaise. Wyd. 3
55.
56.
57.
GASZTOLD Tadeusz
Śladami operacji pomorskiej
58.
BATOWSKI Henryk
Wojna, a dyplomacja 1945
59.
SE’GUR Filip Paweł de
Pamiętniki Filipa Pawła de Se’gura adiutanta
Napoleona. Wyd. 2
WARCHOCKI Czesław
Rzeczypospolita partyzancka
60.
61.
Rok 1918. Tradycje i oczekiwania /praca
zbior.
62.
Generał Sikorski w dziesiątą rocznicę śmierci
/praca zbior.
63.
CHRZĄSTEK Tadeusz
Wojna polsko – rosyjska 1919-1920
64.
CHRZĄSTEK Tadeusz
Wojna polsko – rosyjska 1919-1920 –
biogramy /zdjęcia/
ZACHAROW G.P., WARAKOSIN N.P.
Rasczet kaliczestwa kanałow swiazi pri
obsłużiwanii s ożidaniem. Nomogrammy
i tablicy.
PANECKI Tadeusz
Samodzielna Brygada Strzelców
Podhalańskich
KLISZEWICZ Leonidas A.B.
Placówki wojskowej łączności kraju z centralą
w Londynie podczas II Wojny Światowej;
T. 3, Baza w Stambule
GROT Leszek
Z dziejów Warszawskiego Okręgu
Wojskowego 1945-1970
PANECKI Tadeusz, JACZYŃSKI Stanisław
Wojsko polskie na frontach II wojny światowej
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Teki historyczne. Cahiers D’histoire –
historical papers. T.XIX / Polskie Towarzystwo
Historyczne
Spółdz. Wydaw
„Książka”
Warszawa
1947
Spółdz. Wydaw.
„Książka”
Warszawa
1961
„VERITAS”
Londyn
1990
Agencja
Omnipress
Warszawa
1972
MON
Warszawa
1973
Wydaw.
Poznańskie
Poznań
1972
Wydaw.
Poznańskie
Poznań
1982
MON
Warszawa
1972
Książka i
Wiedza
Warszawa
1978
„Czytelnik”
Warszawa
1945
Instytut
Historyczny im.
gen. Sikorskiego
Londyn
1995
Agencja Wydaw.
„Egros”
Warszawa
1995
Agencja Wydaw.
„Egros”
Warszawa
1967
„Swiaź”
Moskwa
1992
BELLONA
Warszawa
1999
Ofic. Wydaw.
„ADIUTR”
WarszawaLondyn
1972
Dowództwo
WOW
Warszawa
1995
BELLONA
Warszawa
1988-1989
Instytut Polski
i Muzeum
4
71.
72.
ŁUCZYŃSKI Władysław Filip
Moje cztery kampanie. Wspomnienia z
kampanii: wrześniowej, francuskiej, libijskiej
i włoskiej.
MIREWICZ Jerzy ks.
Myśli nie śmiałe
73.
TARCZYŃSKI Tadeusz Alf
Wspomnienia oficera Pierwszej Brygady
74.
WACH Władysław
Na kaszubskim szańcu
75.
WRZOSEK Mieczysław
Polskie korpusy Wojskowe w Rosji w latach
1917-1918
JAWORSKA Janina
Polska sztuka walcząca 1939-1945. Wyd. 2
76.
77.
78.
JUSZKIEWICZ Ryszard
Powstanie Styczniowe na Północnym
Mazowszu
Marian NOWIŃSKI
W szeregach dwóch armii
80.
RUSSOCKI Stanisław, KUCZYŃSKI Stefan
K., WILLAUME Juliusz
Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Zarys
dziejów
11[jedenasty] batalion łączności /praca zbior.
81.
11 [jedenasty] batalion łączności /praca zbior.
82.
11 [jedenasty] batalion łączności /praca zbior.
83.
WYROZUMSKI Jerzy
Historia Polski do roku 1505. Wyd.8
84.
GIEROWSKI Józef Andrzej
Historia Polski 1505 – 1764. Wyd.8
85.
GIEROWSKI Józef Andrzej
Historia Polski 1764 – 1864. Wyd.8
86.
BUSZKO Józef
Historia Polski 1864 – 1948. Wyd.8
87.
MISZCZAK Stanisław
Historia radiofonii i telewizji w Polsce
88.
NOWICKI Witold
Telekomunikacja współczesna. Próba
syntezy
FRANK Hans
Okupacja i ruch oporu w dzienniku Hansa
Franka 1939-1945; T. 1 – 1939-1942. Wyd. 2
FRANK Hans
Okupacja i ruch oporu w dzienniku Hansa
79.
89.
90.
im. Sikorskiego
Londyn
1988
SPK
Londyn
1973
Księża Jezuici
Londyn
1979
Polska Fundacja
Kulturalna
Londyn
1968
LSW
Warszawa
1969
„Książka i
Wiedza”
Warszawa
1985
Wydaw. Artyst.
i Filmowe
Warszawa
1992
Agencja Wydaw.
MAKO
Warszawa
1977
MON
Warszawa
1970
„Wiedza
Powszech.”
Warszawa
Koło Byłych
Żołnierzy 11 Bat.
Łączn.
Londyn
Koło Byłych
Żołnierzy 11 Bat.
Łączn.
Londyn
Koło Byłych
Żołnierzy 11 Bat.
Łączn.
Londyn
1984
PWN
Warszawa
1984
PWN
Warszawa
1984
PWN
Warszawa
1984
PWN
Warszawa
1972
WKiŁ
Warszawa
1966
PWN
Warszawa
1972
Książka i
Wiedza
Warszawa
1972
Książka i
Wiedza
5
91.
92.
93.
94.
95.
Franka; T. 2 – 1943 – 1945. Wyd. 2
LANDAU Ludwik
Kronika lat wojny i okupacji; T. 1 – wrzesień
1939 – listopad 1940
LANDAU Ludwik
Kronika lat wojny i okupacji; T. 2 – grudzień
1942 – czerwiec 1943
LANDAU Ludwik
Kronika lat wojny i okupacji; T. 3 – lipiec 1943
– luty 1944
MICEWSKI Andrzej
W cieniu marszałka Piłsudskiego. Szkice z
dziejów myśli politycznej II Rzeczypospolitej.
Wyd. 2
JĘDRZEJEWICZ Wacław
Kronika życia Józefa Piłsudskiego 18671935; T. 1 - 1867-1929 /zał.:
1/ mapa miejscowości związanych z Józefem
Piłsudskim.
2/ Rodowód Józefa Piłsudskiego
3/ Wywód przodków Józefa Piłsudskiego/
96.
97.
JĘDRZEJEWICZ Wacław
Kronika życia Józefa Piłsudskiego 18671935; T. 2 - 1921-1935
JĘDRZEJEWICZ Wacław
Kronika życia Józefa Piłsudskiego 18671935; T. 1 - 1867-1929. Wyd.[4] /zał.:
1/ Rodowód Józefa Piłsudskiego i wywód przodków J. P.
2/ Szkic planu Belwederu/
98.
99.
100.
JĘDRZEJEWICZ Wacław
Kronika życia Józefa Piłsudskiego 18671935; T. 2 - 1921-1935.
JĘDRZEJEWICZ Wacław
Kronika z życia Józefa Piłsudskiego 18671935; [T. 3] Uzupełnienia i zmiany.
Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach
1864-1939 /praca zbior.
101.
Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach
1864-1939 /praca zbior.
102.
Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku
1864; T. 1 – do roku 1648 /praca zbior.
103.
Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku
1864; T. 2 – 1648 – 1864 /praca zbior.
104.
Józef Piłsudski o państwie i armii; T. 1: wybór
pism /oprac. Jan BORKOWSKI
105.
Józef Piłsudski o państwie i armii; T. 2: w
świetle wspomnień i innych dokumentów
[aneks] /oprac. Jan BORKOWSKI
ENGLERT Juliusz L, NOWIK Grzegorz
Józef Piłsudski – komendant – naczelnik
państwa – pierwszy marszałek Polski
GARLICKI Andrzej
Józef Piłsudski 1867-1935. Wyd. 3 popr.
i uzup.
Józef Piłsudski w opiniach polityków i
wojskowych /praca zbior.
106.
107.
108.
109.
PIŁSUDSKI Józef
Warszawa
1962
PWN
Warszawa
1962
PWN
Warszawa
1963
PWN
Warszawa
1969
„Czytelnik”
Warszawa
1977
Polska Fundacja
Kulturalna
Londyn
1977
Polska Fundacja
Kulturalna
Londyn
1989
Wydaw.
SANACJA
Warszawa
1989
Wydaw.
SANACJA
Warszawa
1989
Wydaw.
SANACJA
Warszawa
1990
MON
Warszawa
1990
MON
Warszawa
1965
Mon
Warszawa
1966
Mon
Warszawa
1985
PIW
Warszawa
1985
PIW
Warszawa
1991
Polska Fundacja
Kulturalna
Londyn
1990
„Czytelnik”
Warszawa
1985
MON
Warszawa
1927
[Wydawnictwo
6
110.
Rok 1920. Z powodu książki M.
Tuchaczewskiego „Pochód za Wisłę”.
Wyd. 2 z przedmową autora i przypisami
Historia elektryki polskiej; T. 3: Elektronika
i telekomunikacja /praca zbior.
111.
MIKOŁAJCZYK Piotr
Vademecum lamp elektronowych
112.
Istoria wojennoj swiazi; T. 1: Stanowlienie
i rozwitie wojennoj swiazi w Rossii /pod red.
marszałka Wojsk Łączności A. I. Biełowa
Istoria wojennoj swiazi; T. 2: Wojennaja
swiaź w gody grażdanskoj wojny i
stroitielstwa socjalizma w SSSR /pod red.
marszałka Wojsk Łączności A. I. Biełowa
WAŃKOWICZ Melchior
Bitwa o Monte Cassino; T. 1 /4 zał. – 2 mapy,
113.
114.
wiersz Z.K.K.: „Maki”, i rys. maków dla Zdzisławy
Przychockiej/
115.
WAŃKOWICZ Melchior
Bitwa o Monte Cassino; T. 2 /dwa zał. – mapy/
116.
WAŃKOWICZ Melchior
Bitwa o Monte Cassino; T. 3
117.
Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie
światowej; T. 1: Kampania wrześniowa 1939.
Cz. 1: Polityczne i wojskowe położenie Polski
przed wojną /praca zbior.
Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie
światowej; T. 1: Kampania wrześniowa 1939;
Cz. 1: Polityczne i wojskowe położenie Polski
przed wojną /praca zbior.
Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie
światowej; T. 1: Kampania wrześniowa 1939;
Cz. 2: Przebieg działań od 1 do 8 września
/praca zbior.
Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie
światowej; T. 1: Kampania wrześniowa 1939;
Cz. 2: Przebieg działań od 1 do 8 września
/praca zbior.
Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie
światowej. T. 1: Kampania wrześniowa 1939.
Cz. 3: Przebieg działań od 9 do 14 września
/praca zbior.
Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie
światowej; T. 1: Kampania wrześniowa 1939;
Cz. 3: Przebieg działań od 9 do 14 września
/praca zbior.
Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie
światowej; T. 1: Kampania wrześniowa 1939;
Cz. 5: Marynarka wojenna i obrona polskiego
wybrzeża /praca zbior.
Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie
światowej; T. 3: Armia Krajowa /praca zbior.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
im. Gen. Nila –
Fieldorfa]
Warszawa
1974
WN-T
Warszawa
1957
PWT
Warszawa
1983
Wojennoje
Izdatielstwo
Moskwa
1983
Wojennoje
Izdatielstwo
Moskwa
1945
Wydaw. Oddz.
Kultury i Prasy
2 Polskiego
Korpusu
Rzym, Mediolan
1946
Wydaw. Oddz.
Kultury i Prasy
2 Polskiego
Korpusu
Rzym
1947
Wydaw. Oddz.
Kultury i Prasy
2 Polskiego
Korpusu
Rzym
1951
Instytut Histor.
im. gen.
Sikorskiego
Londyn
1951
Instytut Histor.
im. gen.
Sikorskiego
Londyn
[1954]
Instytut Histor.
im. gen.
Sikorskiego
Londyn
[1954]
Instytut Histor.
im. gen.
Sikorskiego
Londyn
1959
Instytut Histor.
im. gen.
Sikorskiego
Londyn
1959
Instytut Histor.
im. gen.
Sikorskiego
Londyn
1962
Instytut Histor.
im. gen.
Sikorskiego
Londyn
1950
Instytut Histor.
im. gen.
7
125.
Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego na
rok 1825 –reprint /praca zbior.
126.
PIŁSUDSKI Józef
Poprawki historyczne
127.
Pamiętniki Mikołaja II od roku 1890 do 31
grudnia 1917 (z przedm. Sergiusza
MELGUNOWA) /oprac. Leon KOZŁOWSKI
CZERMIŃSKI X. Marcin T. J.
Z podróży po Bośni i Hercegowinie. /Tekst
128.
objaśniony rycinami i mapą/
129.
130.
The Voyage of the „Wanderem”. From the
Jurnals and Letters of C. and. S. Lambert
/oprac. Gerald Young
CLAUSEWITZ Carl von
O wojnie. Księga: 1 – 5. Wyd. 2
131.
CLAUSEWITZ Carl von
O wojnie. Księga: 6,7 i 8. Wyd. 2
132.
Mała Encyklopedia Wojskowa; T. 1: A – J
/praca zbior.
133.
Mała Encyklopedia Wojskowa; T. 2: K – Q
/praca zbior.
134.
Mała Encyklopedia Wojskowa; T. 3: R – Ż
/praca zbior.
135.
PORWIT Marian
Komentarze do historii polskich działań
obronnych 1939 roku. Cz. 1: Plany i ich
załamanie /zał.: szkice i mapy/
SIEMASZKO Zbigniew S.
Łączność i polityka1941-1946. Antologia
136.
137.
SIEMASZKO Zbigniew S.
Działalność generała Tatara (1943-1949)
138.
SIEMASZKO Zbigniew S.
W sowieckim osaczeniu. 1939-1943
139.
Wojna obronna Polski 1939. Wybór źródeł
/praca zbior.
140.
KIRCHMAYER Jerzy
W kraju i na obczyźnie
141.
KIRCHMAYER Jerzy
1939 i 1944: Kilka zagadnień polskich.
Wyd. 3
CZUBIŃSKI Antoni
Powstanie wielkopolskie 1918/1919. Geneza
-charakter-znaczenie
Geneza powstania warszawskiego 1944:
dyskusje i polemiki /wybór i oprac. L. Grot
142.
143.
144.
KLISZKO Zenon
Powstanie Warszawskie: artykuły,
Sikorskiego
Londyn
1990
KAW
Kraków
1931
Instytut Badania
Najnowszej
Historji Polski
Warszawa
1924
Wydaw. M.
ARCTA
Warszawa
1899
Missyje
Katolickie
Kraków
1883
Macmillan and
Co.
Londyn
1958
Wydaw. MON
Warszawa
1958
Wydaw. MON
Warszawa
1967
Wydaw MON
Warszawa
1970
Wydaw MON
Warszawa
1971
Wydaw. MON
Warszawa
1969
„Czytelnik”
Warszawa
1992
Polska Fundacja
Kulturalna
Londyn
1999
Polska Fundacja
Kulturalna
Londyn
1991
Polska Fundacja
Kulturalna
Londyn
1968
Wydaw. MON
Warszawa
1971
„Książka
i Wiedza”
Warszawa
1958
„Książka
i Wiedza”
Warszawa
1978
Wydaw.
Poznańskie
Poznań
1984
Wydaw. MON
Warszawa
1969
„Książka i
8
145.
146.
przemówienia, wspomnienia, dokumenty.
Wyd. 2
DROZDOWSKI Marian
Alarm dla Warszawy. Obrona cywilna stolicy
we wrześniu 1939 r.
SZTEMIENKO S.
Sztab Generalny w latach wojny
147.
Sztab Generalny (Główny) Wojska Polskiego
1918-2003 /praca zbior.
148.
Żołnierze Września /praca zbior.
149.
SZAROTA Tomasz
Stefan Rowecki „Grot”. Wyd.2
150.
SOKORSKI Włodzimierz
Polacy pod Lenino
151.
Honor i Ojczyzna. Święto żołnierza /praca
zbior.
152.
Andrzej Krzysztof KUNERT
Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej
1939-1944. T 1
KUNERT Andrzej Krzysztof
Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej
1939-1944. T 2
GORSZKOW Siergiej
Potęga morska współczesnego państwa
153.
154.
155.
156.
157.
Franciszek SKIBIŃSKI
O sztuce wojennej na północno – zachodnim
teatrze działań wojennych 1944–1945
MICHALSKI Henryk
Pierwsze 100 godzin wojny nuklearnej.
Wyd.2 popr. i uzup.
SIEMIONOW W.
Radziecka sztuka operacyjna. Zarys rozwoju.
158.
Życie na krawędzi. Wspomnienia żołnierzy
antyhitlerowskiego wywiadu /praca zbior.
159.
OWSIANYJ Igor
Tajemnice narodzin II wojny światowej.
160.
CZARKOWSKI Ryszard
Zakola wojennej pamięci. Wyd.2 uzup.
161.
MIERZWIŃSKI Zbigniew
Generałowie II Rzeczypospolitej
162.
MIERZWIŃSKI Zbigniew
Generałowie II Rzeczypospolitej
163.
KRYSKA – KARSKI Tadeusz, ŻURAKOWSKI
Stanisław
Generałowie Polski niepodległej. Wyd. uzup.
i popr.
CHORZĘPA Jarosław, ŁASKARZEWSKI
Wiesław
Przedmoście Różan
164.
Wiedza”
Warszawa
1964
„Wiedza
Powszech.”
Warszawa
1969
Wydaw. MON
Warszawa
2003
„BELLONA”
Warszawa
1971
PAX
Warszawa
1985
PWN
Warszawa
1971
„Książka i
Wiedza”
Warszawa
1993
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
1987
PAX
Warszawa
1987
PAX
Warszawa
1979
Wydaw. MON
Warszawa
1977
Wydaw. MON
Warszawa
1969
Wydaw. MON
Warszawa
1961
Wydaw. MON
Warszawa
1980
„Czytelnik”
Warszawa
1974
„Książka
i Wiedza’
Warszawa
1981
Wydaw. MON
Warszawa
1990
Wydaw.
POLONIA
Warszawa
1990
Wydaw.
POLONIA
Warszawa
1991
Editions
Spotkania
Warszawa
2001
Wydaw.
„FORTECA”
Przasnysz
9
165.
ZAWODNY Janusz Kazimierz
Katyń. Wyd.2 polskie (1 krajowe)
166.
MADAJCZYK Czesław
Dramat katyński
167.
Lista katyńska [jeńcy obozów: Kozielsk,
Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji
Sowieckiej] /oprac. Adam MOSZYŃSKI
KORBOŃSKI Stefan
Bohaterowie państwa podziemnego - jak ich
znałem
ŻELIGOWSKI Lucjan
Wojna w roku 1920. Wspomnienia
i rozważania. Wyd. 2
KOMOROWSKI Krzysztof
Powstanie Warszawskie 1944
168.
169.
170.
171.
172.
GRZYBOWSKI Jan
40 pułk piechoty „Dzieci Lwowskich”:
w obronie Warszawy
GRZELAK Czesław, KOZŁOWSKI Eugeniusz
Polski wrzesień 1939. Początki drogi
w obronie wolności i niepodległości
173.
MAJEWSKI Adam
Zaczęło się w Tobruku.
174.
NALEPA Edward Jan
Wojsko Polskie w grudniu 1970.
175.
TUCHOLSKI Jędrzej
Spadochronowa opowieść, czyli o
żołnierzach gen. Sosabowskiego
i cichociemnych
LATKOWSKA-Rudzińska Helena
Łączność zagraniczna Komendy Głównej
Armii Krajowej 1939-1944. Odcinek
„Południe”
ZAKRZEWSKI Jan
Narwik
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
KLISZEWICZ Leonidas A.B.
Baza w Budapeszcie [Placówki wojskowej
łączności kraju z centralą w Londynie
podczas II wojny światowej] [T. 10(1)]
CZAJA Aleksander
Lata wielkich nadziei. Walka o reformę
państwa polskiego w drugiej połowie XVIII w.
TUCHMAN Barbara W.
Sierpniowe salwy.
WIŚNIEWSKI Wojciech
Ostatni z rodu. Rozmowy z Tomaszem
Zanem
ŚLASKI Jerzy
Skrobów. Dzieje obozu NKWD dla żołnierzy
AK 1944-1945
1989
Wydaw.
Towarzys. Nauk.
KUL
Lublin-Paryż
1989
„Książka
i Wiedza”
Warszawa
1989
Agencja
Omnipress
Warszawa
1990
Agencja
Omnipress
Warszawa
1990
Wydawnictwo
MON
Warszawa
1994
„Wydaw.
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
1990
BELLONA
Warszawa
1994
Wydaw.
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
1973
Wydaw.
Lubelskie Lublin
1990
BELLONA
Warszawa
1991
WKiŁ
Warszawa
1985
Redakcja
Wydawnictw
KUL
Lublin
1972
„Książka i
Wiedza”
Warszawa
1998
Oficyna Wydaw.
AUDIUTOR
LondynWarszawa
1992
„Książka i
Wiedza”
Warszawa
1984
„Czytelnik”
Warszawa
1989
Editions
Spotkania
Warszawa-Paryż
1990
PAX
Warszawa
10
183.
ORŁOWSKI Bolesław
Groźba i nadzieja. Sensacje z dziejów
techniki
184.
Międzynarodowe prawo wojenne.
Zapobieganie konfliktom zbrojnym.
Odpowiedzialność za przestępstwa wojenne.
Zbiór dokumentów /wyboru dokonał
FLEMMING Marian
KOŁODZIEJCZYK Adam
Godność i honor żołnierski
185.
186.
NATO: kronika, fakty, dokumenty 1949-1982
/praca zbior.
187.
STRZAŁKOWSKI Waldemar
Grób Nieznanego Żołnierza
188.
1 Dywizja Piechoty w dziejach oręża
polskiego /praca zbior.
189.
BAŃKOWSKA Maria Krystyna ps. „Krzyśka”
Powstańczy dziennik łączniczki z „K – 1”
190.
BAŃKOWSKA Maria Krystyna ps. „Krzyśka”
Powstańczy dziennik łączniczki z „K – 1”
191.
ODROWĄŻ - SZUKIEWICZ Hanna
Mogiły żołnierzy polskich na Powązkach
Wojskowych. Przewodnik – informator
historyczny
ODROWĄŻ - SZUKIEWICZ Hanna
Świadkowie wydarzeń 1918 – 1922.
Archiwalia mogił żołnierzy na Powązkach
Wojskowych
BORCHÓLSKI Mieczysław
Z saperami generała Maczka
192.
193.
194.
SAWICKI Jacek Zygmunt
VII Obwód Okręgu Warszawskiego Armii
Krajowej „Obroża” /zał.: mapka teren działania
1987
Młodzież.
Agencja
Wydawnicza
Warszawa
1978
Wydaw. MON
Warszawa
1987
Wydaw. MON
Warszawa
1984
Wydaw. MON
Warszawa
1990
„BELLONA”
Warszawa
1998
„Ajaks”
Pruszków
1994
Felicja
Bańkowska
„Wanda”
Warszawa
1994
Felicja
Bańkowska
„Wanda”
Warszawa
1991
Oficyna Wydaw.
„Mikromax”
Warszawa
1990
„BELLONA”
Warszawa
1990
Wydawnictwo
MON
Warszawa
1990
PWN
Warszawa
VII obwodu Okręgu Warszawskiego AK/
195.
196.
197.
198.
ŚWIDERSKI Henryk
Okupacja i konspiracja w obwodzie AK
Grójec –„Głuszec”
ŚWIDERSKI Henryk
Okupacja i konspiracja w obwodzie AK
Grójec –„Głuszec”
SKŁADKOWSKI Sławoj
Strzępy meldunków. W trzydziestolecie
zgonu Józefa Piłsudskiego i trzy lata po
śmierci autora. Wyd. 4
TURONEK Jerzy
Białoruś pod okupacją niemiecką
199.
JAŚTAK Zbigniew
Szlakiem Wojsk Chemicznych 1943-1945
200.
KONIEW Iwan
Notatki dowódcy frontu 1943-1945
1989
PAX
Warszawa
1989
PAX
Warszawa
1965
Oficyna Poetów
i Malarzy
Londyn
1993
„Książka i
Wiedza”
Warszawa
1966
Wydaw. MON
Warszawa
1986
Wydaw. MON
Warszawa
11
201.
202.
JOKIEL Jan
Udział Polaków w bitwie o Anglię. Album
fotografii uczestników z komentarzem
NOWAK Tadeusz M., WIMMER Jan
Historia oręża polskiego 963 – 1795
203.
MAJEWSKI Adam
Zaczęło się w Tobruku
204.
Dziękuję Wam Rodacy /praca zbior. /
205.
GOŁĄB Zdzisław
Początkowy okres wojny
206.
Jeśli nie nastanie pokój /oprac. CALDER
Nigel
207.
MICHALSKI Henryk
Kosmos i strategia
208.
GOŁOWKO Arenij Grigorjewicz
Wojna za kręgiem polarnym
209.
MASZLANKA Bronisław
Druga wojna światowa: fakty, mity, legendy
210.
RACHWALSKI Eugeniusz
Była taka broń. Łączność Okręgu Wołyń
i 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii
Krajowej 1942-1944
RACHWALSKI Eugeniusz
Była taka broń. Łączność Okręgu Wołyń
i 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii
Krajowej 1942-1944
BRANDYS Marian
Kozietulski i inni
211.
212.
213.
JUSZKIEWICZ Ryszard
Bitwa pod Mławą 1939
214.
JUSZKIEWICZ Ryszard
Mławskie Mazowsze w walce (1939-1945)
215.
KUKIEL Marian
Zarys historii wojskowości w Polsce
216.
KORNIEWSKI Wiesław. ŁOCHOWSKI Leon
…pieśń ujdzie cało…śpiewnik; T. 1
217.
ŁOCHOWSKI Leon
…pieśń ujdzie cało…śpiewnik; T. 2
218.
BORTNOWSKI Władysław
Na tropach września 1939. Wyd. 2
219.
WALIGÓRA Bolesław
Dzieje 85 pułku strzelców wileńskich
220.
RAWSKI Tadeusz, STĄPOR Zdzisław,
ZAMOJSKI Jan
Wojna Wyzwoleńcza narodu polskiego
w latach 1939-1945. Węzłowe problemy
RAWSKI Tadeusz, STĄPOR Zdzisław,
ZAMOJSKI Jan
221.
1968
PAX
Warszawa
1981
“Wiedza Powsz.”
Warszawa
197
Wydaw.
Lubelskie
Lublin
1973
Polska Fundacja
Kulturalna
Londyn
1972
Wydaw. MON
Warszawa
1971
Wydaw. MON
Warszawa
1970
Wydaw. Mon
Warszawa
1964
Wydaw. MON
Warszawa
1969
Wydaw. MON
Warszawa
1993
KomisjaKrajoznawcza
Wrocław
1993
Komisja
Krajoznawcza
Wrocław
1968
„Iskry”
Warszawa
1979
„Książka
i Wiedza”
Warszawa
1968
PAX
Warszawa
[1992]
PULS
Publications LTD
Londyn
1992
„BELLONA”
Warszawa
1995
„BELLONA”
Warszawa
1969
Wydaw. Łódzkie
Łódź
1994
VOLUMEN
„BELLONA”
Warszawa
1963
Wydaw. MON
Warszawa
1963
Wydaw. MON
Warszawa
12
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
Wojna wyzwoleńcza narodu polskiego
w latach 1939-1945. Węzłowe problemyszkice i schematy
PRZYMANOWSKI Janusz
Studzianki. Wyd. 3 popr. i uzup.
SIKORSKI Władysław
Nad Wisłą i Wkrą. Studium z polskorosyjskiej wojny 1920 roku
RZEPECKI Jan
Sprawa Legionu Wschodniego 1914 roku
ŻEGOTA Pauli
Żywoty hetmanów Królestwa Polskiego
i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Z materiałów po Samuelu Brodowskim
w Podhorcach znalezionych.
SZYNDLER Bartłomiej
Tadeusz Kościuszko 1746-1817
JUCHNIEWICZ Mieczysław
Polacy w radzieckim ruchu podziemnym
i partyzanckim 1941-1944
SKŁADKOWSKI Sławoj Felicjan
Moja służba w brygadzie. Pamiętnik polowy;
T. 1. Wyd. 2
FLISOWSKI Zbigniew
Pomorze. Reportaż z pola walki
STRZESNIEWSKI Stanisław Henryk
Kryptonim „Rogatywka”. Wspomnienia bez
retuszu T. 1
STRZESNIEWSKI Stanisław Henryk
Kryptonim „Rogatywka”. Wspomnienia bez
retuszu; T. 1
STRZESNIEWSKI Stanisław Henryk
Kryptonim „Rogatywka”. Wspomnienia bez
retuszu T. 2
STRZESNIEWSKI Stanisław Henryk
Kryptonim „Rogatywka”. Wspomnienia bez
retuszu; T. 2
KWIATKOWSKI Maciej Józef
Wrzesień 1939 w warszawskiej rozgłośni
Polskiego Radia
KOWALSKI Włodzimierz T.
Ostatni rok Europy (1939)
SCHRAMM Tomasz
Dzieje narodu i państwa polskiego; T. 3:
Wygrać Polskę 1914-1918.
RÓMMEL Juliusz
Za honor i ojczyznę. Wspomnienia dowódcy
armii „Łódź” i „Warszawa” /zał.: 13 zał. – map/
JUSZKIEWICZ Ryszard
Działania militarne na Mazowszu Północnym
i w Korytarzu Pomorskim 1920 rok /zał.: 5 zał.
– map/
239.
240.
Polskie tradycje wojskowe; T. 1: Tradycje
walk obronnych z najazdami Niemców,
Krzyżaków, Szwedów, Turków i Tatarów
/pod red. Janusza SIKORSKIEGO
SMOLIŃSKI Józef
Polskie władze państwowe i wojskowe
1979
Wydaw. MON
Warszawa
1928
Ossolineum
Lwów
1966
PWN Warszawa
1991
Wydaw.
„Czasopisma.
Wojskowe”
Warszawa
1991
„BELLONA”
Warszawa
1973
Wydaw. MON
Warszawa
1990
„BELLONA”
Warszawa
1973
Wydaw. MON
Warszawa
1995
VIRITIM 94
Płock
1995
VIRITIM 94
Płock
1995
VIRITIM 94
Płock
1995
VIRITIM 94
Płock
1984
PIW
Warszawa
1989
Wydaw. MON
Warszawa
1989
„KAW”
Warszawa
1958
„Iskry”
Warszawa
1997
Agencja
Wydawnicza
MAKO Press
1990
Wydaw. MON
Warszawa
1999
KONJAN
Warszawa
13
241.
242.
243.
na uchodźstwie
Odznaki i oznaki Ludowego Wojska
Polskiego. Katalog; T. 1 /oprac. Mieczysław
WEŁNA
Odznaki i oznaki Ludowego Wojska
Polskiego. Katalog; T. 1 /oprac. WEŁNA
Mieczysław
FILIPOW Krzysztof
Order Virtuti Militari 1792-1945
244.
RADZIWIŁŁOWICZ Dariusz
Błękitna Armia: W 80 rocznicę utworzenia
245.
ODZIEMKOWSKI Janusz
Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej
246.
PROKOPCZUK Jerzy
Historia powszechna 1871-1939 w zarysie
247.
Dziewczęta ze stalagu VI C Oberlangen
/oprac. BAŃKOWSKA Felicja, KABZIŃSKA
Krystyna
KOCOT Jerzy Z.
Juzistki
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
SADURSKA Wanda
Kobiety w łączności Komendy Głównej
i Okręgu Warszawskiego ZWZ-AK
JEWSIEWICKI Władysław
Powstanie Warszawskie 1944 okiem polskiej
kamery
JEWSIEWICKI Władysław
Powstanie Warszawskie 1944 okiem polskiej
kamery
Pięćdziesiąta rocznica Powstania
Warszawskiego – informator /praca zbior.
Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania
Warszawskiego; T. 5: Wykaz uczestników –
żołnierzy Powstania Warszawskiego A-K
/praca zbior.
KONDRACKI Tadeusz
Historia Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów w Wielkiej Brytanii 1946-1996
255.
HORSKÝ Zdeněk
Pražský Orloj
256.
Saperzy w Służbie Polsce. Księga
Pamiątkowa /oprac. A.J. SZUGAJEW
257.
NEY-KRWAWICZ Marek, SIEMASZKO
Zbyszko i Maciej
Bojowe sztandary i proporce Armii Krajowej
Wyzwolenie Bolonii. Szlak bojowy 2. Korpusu
Polskich Sił Zbrojnych we Włoszech 19431945. Antologia tekstów historycznych
i literackich /oprac. LEWAŃSKI Ryszard
Kazimierz
258.
1989
Ossolineum
Wrocław
1989
Ossolineum
Wrocław
1990
„BELLONA”
Warszawa
1997
„Egros”
Warszawa
1996
„BELLONA”
Warszawa
1964
PZS
Warszawa
1998
BELLONA
Warszawa
2004
Wydaw. BIGRAF
s.c.
Warszawa
2002
Comandor
Warszawa
1989
Interpress
Warszawa
1989
Interpress
Warszawa
1994
Biuro Obsługi
Politycznej
Prezydenta RP
Warszawa
2002
BELLONA
Warszawa
1996
Zarząd Główny
SPK w Wielkiej
Brytanii
Londyn
1988
Zdenek
HORSKY
Praga
1985
Stowarz. Pol.
Saperów na
Obczyźnie
Londyn
1991
KAW
Warszawa
1994
Typografika
Bolonia
Warszawa
14
259.
Pomniki i pamiątki wojenne na szlaku walk I
Dywizji Pancernej 1944-1945 /praca zbior.
/książka w j. pol. i ang./
260.
O niepodległość i granice – 1914-1921 /praca
zbior.
261.
ODZIEMKOWSKI Janusz
Krechowice
262.
SRNENSKA Dagmar
Francuska grafika rokokowa w zbiorach
pałacu Mirbacha
SMACZNY Henryk
Księga kawalerii Polskiej 1914-1947.
Rodowody – barwa -broń.
Droga życia Józefa Piłsudskiego /praca zbior.
263.
264.
265.
266.
Sieradzkie – 44 foldery /praca zbior.
ODZIEMKOWSKI Janusz
Leksykon bitew polskich 1914-1921
267.
Mongoł Ardyn Armi – 50 żił. Barimtat gereł
zurguud – foto album /red. Ż. ŻAMSPAN
Bugd Najramdax Mongoł Ard Yłsyn
BAATRUUD. – zbiór /42/ biogramów
dowódców mongolskich /praca zbior.
Oružane Snage Socjalističke Feredativne
Republike Jigoslavije – foto album /praca
zbior.
Testvéri szövetség a szocializmusért,
abékéért – foto album /praca zbior.
268.
269.
270.
271.
W służbie sportu i socjalistycznej ojczyzny –
foto album /praca zbior.
272.
Niepobiedimyje riewolucjonnyje
woorużennyje siły – gieroiczeskaja KNA
(Koriejskaja Narodnaja Armia) foto-album
/praca zbior.
Československá lidová armáda – foto album
/praca zbior.
273.
274.
„Rożdiennaja Oktiabriem” – foto album /praca
zbior.
275.
WRÓBLEWSKI Jan
Samodzielna Grupa Operacyjna ”Polesie
1939”
WRÓBLEWSKI Jan
Samodzielna Grupa Operacyjna ”Polesie
1939”
WRÓBLEWSKI Jan
Samodzielna Grupa Operacyjna ”Polesie
1939”
KRZYCZKOWSKI Józef ps. „Szymon”
Konspiracja i powstanie w Kampinosie 1944
276.
277.
278.
279.
DOLATA Bolesław
[1989]
VERITAS
FOUNDATION
PRESS
Londyn
1991
Editions
Spotkania
Warszawa
1993
„Ajaks”
Pruszków
1988
Arkady
Warszawa
1989
„TESCO” P.Z.
Warszawa
1977
Wydaw.
Funduszu im.
Aleksandry
Piłsudskiej
Londyn
[ Sieradz]
1994
„Ajaks”
Pruszków
1971
Ułan Bator
[b.r.]
“Narodna
Armija”
Ljubljana
1985
Zrínti Katonai
Kiadó
Budapest
[1986]
Klub Sportowy
„Zawisza”
Izdatielstwo
Koriejskowj
Narodnoj Armii
1984
NAŠE VOJSKO
Praga
1977
Izdatielstwo
„Progress”
[Moskwa]
1989
Wydaw. MON
Warszawa
1989
Wydaw. MON
Warszawa
1989
Wydaw. MON
Warszawa
1961
LSW
Warszawa
1974
15
Wyzwolenie Polski 1944-1945. Wyd.3
280.
281.
282.
RATAJCZYK Leonard, TEODORCZYK Jerzy
Wojsko Powstania Kościuszkowskiego w
oczach współczesnych malarzy
WOŁKOW Wiktor, REDLIŃSKI Edward
Rzeka, droga, płoty, krowy, konie, stogi,
wrony, bociany, drzewa, krzyże – foto-album
Kukryniksy. Po wragam mira – satyra w
barbie za mir/praca zbior.
283.
Biełaruś – foto album /praca zbior.
284.
PORWIT Marian
Spojrzenia poprzez moje życie
285.
PRUGAR-KETLING Bronisław
Aby dochować wierności. Wspomnienia
z działań 11. Karpackiej Dywizji Piechoty.
Wrzesień 1939.
ROMEYKO Marian
Wspomnienia o Wieniawie i o rzymskich
czasach
ROWECKI Stefan
Wspomnienia i notatki autobiograficzne
(1906-1939).
RZEPECKI Jan
Wspomnienia i przyczynki historyczne.
Wyd. 2 rozsz.
ŻEGOTA-JANUSZAJTIS Marian
Życie moje tak burzliwe. Wspomnienia
i dokumenty
BOHM Tadeusz
Z dziejów naczelnych władz wojskowych
II Rzeczypospolitej. Organizacja
i kompetencje Ministerstwa Spraw
Wojskowych w latach 1918-1939
MALINOWSKI Kazimierz
Żołnierze łączności walczącej Warszawy
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
MALINOWSKI Kazimierz
Żołnierze łączności walczącej Warszawy
293.
MALINOWSKI Kazimierz
Żołnierze łączności walczącej Warszawy
294.
MONTGOMERY Bernard Law
Od Normandii do Bałtyku /+ zał. – mapa
[Fieldmarshal Montgomery of Alamein]
295.
Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej:
T. 1 Wojna obronna Polski 1939 /praca zbior.
296.
Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej:
T. 3 Ludowe Wojsko Polskie 1943-1945
/praca zbior.
Ludowe Wojsko Polskie 1943-1973 /praca
zbior.
297.
298.
KOZŁOWSKI Eugeniusz
Wojsko Polskie 1936-1939. Próby
modernizacji i rozbudowy
Wydaw. MON
Warszawa
1987
Wydaw. MON
Warszawa
1984
KAW
Białystok
1982
„Płakat”
Moskwa
1976
Izdatielstwo
„Biełaruś”
Mińsk
1986
„Czytelnik"
Warszawa
1990
Wydaw.
„Odpowiedzialno
ść i Czyn”
Warszawa
1990
Wydaw. MON
Warszawa
1988
„Czytelnik”
Warszawa
1984
„Czytelnik”
Warszawa
1993
BIS-PRESS
Warszawa
1994
„BELONA”
Warszawa
1983
Instytut Wydaw.
PAX
Warszawa
1983
Instytut Wydaw.
PAX
Warszawa
1983
Instytut Wydaw.
PAX
Warszawa
1948
Wydaw. AWIR
Katowice
1979
Wydaw. MON
Warszawa
1973
Wydaw. MON
Warszawa
1974
Wydaw. MON
Warszawa
1964
Wydaw. MON
Warszawa
16
299.
300.
JUSZKIEWICZ Ryszard
Obrona Pułtuska i 13 pułk piechoty w wojnie
1939 roku
KWIATKOWSKI Maciej Józef
Polskie radio w konspiracji 1939-1944
301.
KOWALSKI Włodzimierz T.
Rok 1918
302.
JABŁOŃSKI Henryk
Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej
w czasie wojny 1914-1918
Encyklopedia wojskowa; T. 1: A-Custoza.
[reprint wydania z 19331 r. /red. LASKOWSKI
Otton] /praca zbior.
FRONTCZAK Kazimierz
Siły Zbrojne Polski Ludowej. Przejście
na stopę pokojową 1945-1947
Radzieckie Siły Zbrojne 1918-1968 /praca
zbior.
303.
304.
305.
306.
KIRCHMAYER Jerzy
Pamiętniki. Wyd. 2
307.
ŁOŚ Roman
Artyleria polska 1914-1939
308.
CHLEBOWSKI Cezary
Wachlarz. Monografia wydzielonej organizacji
dywersyjnej Armii Krajowej. Wrzesień 1941marzec 1943. Wyd. 2 posz. i uzup.
SKŁADKOWSKI Sławoj Felicjan
Moja służba w brygadzie. Pamiętnik polowy.
Wyd. 2
GUDERIAN Heine
Wspomnienia żołnierza
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
BŁAGOWIESZCZAŃSKI Igor
Dzieje 1 Armii Polskiej w ZSRR. Maj-lipiec
1944 r.
Wojsko Polskie 1939-1945. Barwa i broń
/praca zbior. Wyd. 2 popr. i uzup.
HALDER Franz
Dziennik wojenny; T.1: Od kampanii polskiej
do zakończenia ofensywy na Zachodzie
(14.8.1939-30.6.1940) /zał.: 4 mapy/
HALDER Franz
Dziennik wojenny; T.2: od planów inwazji na
Anglię do początków kampanii na wschodzie
(01.07.1940 - 21.06.1941)
WOROBJOW F.D., PAROTKIN I.W.,
SZYMANSKI A.N.
Ostatni szturm (operacja berlińska 1945 r.)
MIERIECKOW Kiryłł
Pół wieku w mundurze
SZTEMIENKO Siergiej
Jeszcze raz o Sztabie Generalnym w latach
wojny
WASILEWSKI Aleksander
Dzieło całego życia
SZAPOSZNIKOW Borys
„Arjada”
Mława
1989
PIW
Warszawa
1978
KAW
Warszawa
1986
Ossolineum
Wrocław
1996
„GutenbergPrint”
Warszawa
1974
Wydaw. MON
Warszawa
1970
Wydaw. MON
Warszawa
1965
„Książka i
Wiedza”
Warszawa
1991
„BELLONA”
Warszawa
1985
PAX
Warszawa
1990
„BELLONA”
Warszawa
1958
Wydaw. MON
Warszawa
1972
Wydaw. MON
Warszawa
1990
Interpress
Warszawa
1971
Wydaw. MON
Warszawa
1973
Wydaw. MON
Warszawa
1971
Wydaw. MON
Warszawa
1971
Wydaw. MON
Warszawa
1976
Wydaw. MON
Warszawa
1976
Wydaw. MON
Warszawa
1976
17
Wspomnienia. Rozważania teoretyczne
320.
GRECZKO Andrzej
Przez Karpaty
321.
ŻUKOW Georgij
Wspomnienia i refleksje
322.
KOPAŃSKI Stanisław
Wspomnienia wojenne 1939-1946
323.
ZAŁUSKI Zbigniew
Drogi do pewności
324.
ZAŁUSKI Zbigniew
Finał 1945. Materiały do bilansu. Wyd. 2
325.
ZAŁUSKI Zbigniew
Czterdziesty czwarty. Wydarzenia,
obserwacje refleksje
BYSZEWSKI Andrzej
Odwroty.Wyd.4
326.
327.
GORBATOW Aleksander
Lata pokoju i wojny
328.
MOSSOR Stefan
Sztuka wojenna w warunkach nowoczesnej
wojny. Wyd.3
2 [druga] Warszawska Dywizja Pancerna.
30 – lecie /praca zbior.
329.
330.
2 [druga] Warszawska Dywizja Pancerna.
30 – lecie /praca zbior.
331.
MOSKALENKO Kiryłł
Uderzenie za uderzeniem 1943 - 45
332.
OMILJANOWICZ Aleksander
Zanikające echa
333.
PATTON George S.
Wojna. Jak ją poznałem
334.
PIOTROWSKI Ryszard
Jak w kalejdoskopie
335.
MAJEWSKI Ryszard
Wrocław – godzina zero
336.
SUPIŃSKI Witold
Od Westerplatte do Hiroszimy – zarys
dziejów militarnych drugiej wojny światowej.
Wyd.5
DĄBROWSKI Jerzy, TOBOLEWSKI
Stanisław
Historia garnizonu Zegrze w latach 18731939
DĄBROWSKI Jerzy
Historia garnizonu Modlin w latach 19181939
GONDEK Leszek
Wywiad polski w trzeciej Rzeszy 1933-1939.
337.
338.
339.
Wydaw. MON
Warszawa
1971
Wydaw. MON
Warszawa
1970
Wydaw. MON
Warszawa
1990
„BELLONA”
Warszawa
1984
„Iskry”
Warszawa
[1965]
Wydaw. MON
Warszawa
1968
„Czytelnik”
Warszawa
1974
Wydaw. MON
Warszawa
1966
Wydaw. MON
Warszawa
1938
Wydaw. MON
Warszawa
1976
Komitet Org.
Uczczenia XXX
rocz. Powstania
2WDPanc.
Londyn
1976
Komitet Org.
Uczczenia XXX
rocz. Powstania
2WDPanc.
Londyn
1974
Wydaw. MON
Warszawa
1978
Wydaw. MON
Warszawa
1964
Wydaw. MON
Warszawa
1982
Wydaw. MON
Warszawa
1985
KAW
Wrocław
1960
Wydaw.
Poznańskie
Poznań
2003
„Ajaks”
Pruszków
2000
„Ajaks”
Pruszków
1978
Wydaw. MON
Warszawa
18
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
Zarys struktury, taktyki i efektów obronnego
działania
ARCZYŃSKI Marek, BALCERAK Wiesław
Kryptonim „Żegota”. Z dziejów pomocy
Żydom w Polsce 1939-1945. Wyd. 2 popr.
i rozsz.
GAULLE Charles de
Pamiętniki wojenne; T. 1: Apel 1940 -1942.
Wyd. 2 /zał.: mapy/
GAULLE Charles de
Pamiętniki wojenne; T. 2: Jedność 1942 1944 Wyd. 2
GAULLE Charles de
Pamiętniki wojenne; T. 3: Ocalenie 1944 1946
ABRAHAM Roman
Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury
IWANOW D.A., SAWIELJEW W.P.,
SZEMANSKI P.W.
Zasady dowodzenia wojskami
SZTUMBERK-RYCHTER Tadeusz
Artylerzysta piechurem
ZAŁUSKI Zbigniew
Przepustka do historii. Szkice o żołnierskich
drogach czasu II wojny światowej. Wyd. 3
ZAŁUSKI Zbigniew
Siedem polskich grzechów głównych. Wyd.3
349.
. SIEMASZKO Zbigniew S
Łączność i polityka 1941-1946. Antologia
350.
PIOTROWSKI Ryszard
Smak kazachstańskiego piołunu
351.
GONDEK Leszek
Działalność Abwehry na terenie Polski 19331939.
KUROPIESKA Józef
Wspomnienia dowódcy kompanii 1923-1934
352.
353.
KUROPIESKA Józef
Wspomnienia oficera sztabu1934-1939
354.
KUROPIESKA Józef
Z powrotem w służbie
355.
KUROPIESKA Józef
Obozowe refleksje. Oflag II C
356.
KUROPIESKA Józef
Nieprzewidziane przygody. Wyd.2
357.
TYM Juliusz S.
Przysposobienie wojskowe konne (19201939)
BATOWSKI Henryk
Kryzys dyplomatyczny w Europie: 1938 1939
LISIEWICZ Paweł Maria
Bezimienni. Z dziejów wywiadu Armii
Krajowej
358.
359.
1983
„Czytelnik”
Warszawa
1967
Ministerstwo
MON
Warszawa
1967
Ministerstwo
MON
Warszawa
1968
Ministerstwo
MON
Warszawa
1968
Ministerstwo
MON
Warszawa
1973
Ministerstwo
MON
Warszawa
1966
PAX
Warszawa
1964
Ministerstwo
MON
Warszawa
1965
„Czytelnik”
Warszawa
1992
Pol. Fundacja
Kult.
Londyn
1991
„BELONA”
Warszawa
1971
Wydaw. MON
Warszawa
1971
Wydaw. MON
Warszawa
1972
Wydaw. MON
Warszawa
1984
PIW
Warszawa
1974
Wydaw. MON
Warszawa
1988
Wydaw. Liter.
Kraków
2003
„Ajaks”
Warszawa
1962
Wydaw. MON
Warszawa
1987
Instytut Wydaw.
Związ. Zawod.
Warszawa
19
360.
361.
KOZACZUK Władysław
Bitwa o tajemnice. Służby wywiadowcze
Polski i Rzeszy Niemieckiej 1922-1939.
Wyd. 2 rozsz.
SPYCHALSKI Marian
Początek walki. Fragmenty wspomnień
362.
KOTOWICZ Waldemar
Frontowe drogi. Wyd. 6
363.
KONIEW Iwan
Czterdziesty piąty
364.
KATUKOW Michaił
Pancerny grot
365.
SOLEK Wincenty
Pamiętnik legionisty
366.
SOKORSKI Włodzimierz
Tamte lata. Wyd. 2
367.
SOKORSKI Włodzimierz
Tamte lata. Wyd. 2
368.
SOKORSKI Włodzimierz
Nie można powtórzyć. Wyd. 2
369.
SOKORSKI Włodzimierz
Ludzie i sprawy
370.
SOKORSKI Włodzimierz
Notatki. Wyd.2
371.
SOKORSKI Włodzimierz
Kroki
372.
Alojzy SROGA
Bez retuszu. Polemiki i refleksje.
373.
SROGA Alojzy
Początek drogi – Lenino; T. 1. Wyd. 2
374.
SROGA Alojzy
Początek drogi – Lenino; T. 2. Wyd. 2
375.
MALINOWSKI Kazimierz ps. „Mirski”
Na północ od Starówki. Żołnierze łączności
Żoliborza.
ROŻNIATOWSKI Tadeusz
Mój żywot lekarza wojskowego. Wyd. 2 uzup.
376.
377.
SKIBIŃSKI Franciszek
Pierwsza Pancerna. Wyd. 3
378.
SMOŁKO Feliks
Małoletniacy znad Sanu
379.
SOBIESIAK Józef
Brygada Grunwald. Wyd. 3
380.
MAJSKI Iwan
Wspomnienia ambasadora radzieckiego;
T. 3: Wojna 1939-1943
ROKOSSOWSKI Konstanty
Żołnierski obowiązek. Wyd. 2
381.
1969
„Książka
i Wiedza”
Warszawa
1983
Wydaw. MON
Warszawa
1973
Wydaw. MON
Warszawa
1968
Wydaw. MON
Warszawa
1976
Wydaw. MON
Warszawa
1988
PAX
Warszawa
1980
„Książka
i Wiedza”
Warszawa
1980
„Książka
i Wiedza”
Warszawa
1986
„Książka
i Wiedza”
Warszawa
1977
Wydaw. Artyst.
i Filmowe
Warszawa
1976
PIW
Warszawa
1978
PIW
Warszawa
1977
Wydaw. MON
Warszawa
1974
Wydaw. MON
Warszawa
1974
Wydaw. MON
Warszawa
1988
PIW
Warszawa
1987
Wydaw. MON
Warszawa
1966
„Czytelnik”
Warszawa
1995
„Bellona”
Warszawa
1973
Wydaw.
Lubelskie
Lublin
1977
Książka
i Wiedza
Warszawa
1976
Wydaw. MON
Warszawa
20
382.
JEREMIENKO A.I.
Bitwa nad Wołgą. Notatki dowódcy frontu
/zał.: szkice map/
383.
ROZBICKI Wiesław
Podchorąży zawsze zdąży…
384.
JAKUBOWSKI Iwan
Ziemia w ogniu
385.
DĄBROWSKI Antoni Bohun
Byłem dowódca Brygady Świętokrzyskiej
Narodowych Sił Zbrojnych. Pamiętnik
dowódcy. Świadectwa żołnierzy. Dokumenty.
Wyd. 2 uzup.
BRADLEY Omar Nelson
Żołnierska epopeja
386.
387.
CYBULSKI Henryk
Czerwone noce
388.
CZUJKOW Wasilij
Misja w Chinach
389.
CZUJKOW Wasilij
Początek drogi. Wyd. 2 popr.
390.
FĄFARA Eugeniusz ps. „Nawrot”
W świętokrzyskiej partyzantce. Wyd. 3
391.
SOLAK Janusz, WIDOMSKA Monika
Rumunia. Informator
392.
SOKOŁOWSKI Tadeusz
Republika Czeska. Informator
393.
SIEMASZKO Zbigniew S.
Radiotelegrafia i radiowywiad (1939-1946)
394.
ŻARKOWSKI Paweł
Polska sztuka wojenne w okresie Bitwy
Warszawskiej. Front środkowy w działaniach
manewrowych w sierpniu 1920 roku.
WIŚNIEWSKI Zbigniew
Szkolnictwo, nauka i technika wojsk łączności
w latach 1921-1939. [Cz. 2]
WIŚNIEWSKI Zbigniew
Szkolnictwo, nauka i technika wojsk łączności
w latach 1921-1939. [Cz. 2]
WIŚNIEWSKI Zbigniew
Szkolnictwo, nauka i technika wojsk łączności
w latach 1921-1939. [Cz. 2]
PANECKI Tadeusz
…tego legenda i naród nie zapomina. W
setną rocznicę urodzin gen. Władysława
Andersa
MROCZKA Ludwik
Powstanie czerwcowe 1905 w Łodzi. Wyd. 2
popr.
Pułtuscy żydzi okresu międzywojennego
/oprac. OWSIEWSKI Miron
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
CHROSTOWSKI Tadeusz KRZĄSTEK
1963
Wydaw. MON
Warszawa
[b.r.]
Agencja
Wydawnicza CB
Warszawa
1976
Wydaw. MON
Warszawa
1984
Veritas
Fundation
Publication
Centre
Londyn
1989
Wydaw. MON
Warszawa
1969
Wydaw. MON
Warszawa
1985
Wydaw. MON
Warszawa
1963
Wydaw. MON
Warszawa
1974
LSW
[Olsztyn]
2003
“BELLONA”
Warszawa
1996
“BELLONA”
Warszawa
2003
Polska Fund.
Kultural.
Londyn
2000
Depart. Społ.Wychow. MON
Warszawa
2000
„Ajaks”
Pruszków
2000
„Ajaks”
Pruszków
2000
„Ajaks”
Pruszków
1992
DW WP
Warszawa
1985
Wydaw. Łódzkie
Łódź
1989
Pułtuskie
Towarz.
SpołecznoKulturalne
Pułtusk
1990
Wojew.
21
402.
Tadeusz,
Obrona Płocka 1920. Wojna polskoradziecka 1919-1920; T. 2
JACZYŃSKI Stanisław
Lenino 12-13. X. 1943
403.
KOWALSKI Tadeusz
Losy sztandarów 13 Pułku Piechoty
404.
KRZĄSTEK Tadeusz,
MURAWSKI Andrzej, NOWIK Grzegorz
2 Brygada Łączności
KRZĄSTEK Tadeusz, MURAWSKI Andrzej,
NOWIK Grzegorz
2 Brygada Łączności
KRZĄSTEK Tadeusz, MURAWSKI Andrzej,
NOWIK Grzegorz
2 Brygada Łączności
GANT-WIETESKA Zbigniew
27 Pułk Ułanów im. Króla Stefana Batorego
405.
406.
407.
408.
Tatarski Pułk Ułanów 1918-1920 /praca zbior.
409.
GANT-WIETESKA Zbigniew
1 [pierwszy] Pułk Strzelców Konnych –
tradycje i udział w wojnie 1939 r.
410.
GANT-WIETESKA Zbigniew
1 [pierwszy] Pułk Strzelców Konnych –
tradycje i udział w wojnie 1939 r.
411.
WOŁOS Mariusz
Generał dywizji Bolesław Wieniawa –
Długoszowski. Biografia wojskowa
JASKULSKI Stanisław
30 Poleski Pułk Artylerii Lekkiej
412.
413.
SZOSTEK Leszek
23 [dwudziesty trzeci] Pułk Artylerii Lekkiej
414.
KOZAK Zygmunt, MOSZUMAŃSKI Zbigniew,
SZCZEPAŃSKI Jacek
2 [drugi] Batalion Balonowy
KOZAK Zygmunt, MOSZUMAŃSKI Zbigniew,
SZCZEPAŃSKI Jacek
2 [drugi] Batalion Balonowy
Encyklopedia II wojny światowej /praca zbior.
415.
416.
417.
418.
419.
Historia drugiej wojny światowej 1939-1945;
T. 1: Geneza wojny. Siły postępowe w walce
o zachowanie pokoju /praca zbior.
Historia drugiej wojny światowej 1939-1945;
T. 2: W przededniu wojny /praca zbior.
Historia drugiej wojny światowej 1939-1945;
T. 3: Początek wojny. Przygotowanie agresji
Biblioteka
Publiczna
Płock
1993
„BELLONA”
Warszawa
1997
Polskie Tow.
Społ.-Kulturalne,
Polsk. Tow.
Histor.
Pułtusk
1994
„Ajaks’
Pruszków
1994
„Ajaks’
Pruszków
1994
„Ajaks’
Pruszków
1992
P.W. „Egross ”
P.W. „Mikromax”
Warszawa
1990
Wydaw. „Życia
Muzułmań.”
GdańskBiałystok
1989
Red. Histor.Wojs. P.W.
„Gross”, P.W.
„Mikromax”
Warszawa
1989
Red. Histor.Wojs. P.W.
„Gross”, P.W.
„Mikromax”
Warszawa
2000
Wydaw. Adam
Marszałek
Toruń
1997
„Ajaks”
Pruszków
1997
„Ajaks”
Pruszków
2006
„Ajaks”
Pruszków
2006
„Ajaks”
Pruszków
1975
Wydaw. MON
Warszawa
1976
Wydaw. MON
Warszawa
1976
Wydaw. MON
Warszawa
1978
Wydaw. MON
22
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
przeciw ZSRR /praca zbior.
Historia drugiej wojny światowej 1939-1945;
T. 4: Faszystowska agresja przeciwko ZSRR.
Bankructwo strategii „wojny błyskawicznej”
/praca zbior.
Historia drugiej wojny światowej 1939-1945;
T. 5: Krach agresywnych planów bloku
faszystowskiego /praca zbior.
Historia drugiej wojny światowej 1939-1945;
T. 6: Zasadniczy zwrot w przebiegu wojny
/praca zbior.
Historia drugiej wojny światowej 1939-1945;
T. 7: Finał zasadniczego zwrotu w toczącej
się wojnie /praca zbior.
Historia drugiej wojny światowej 1939-1945;
T. 8: Załamanie strategii obronnej bloku
faszystowskiego /praca zbior.
Historia drugiej wojny światowej 1939-1945;
T. 9: Wyzwolenie terytorium ZSRR i państw
europejskich/ praca zbior.
Historia drugiej wojny światowej 1939-1945;
T. 10: Całkowite rozbicie faszystowskich
Niemiec /praca zbior.
Historia drugiej wojny światowej 1939-1945;
T. 11: Klęska militarystycznej Japonii.
Zakończenie drugiej wojny światowej /praca
zbior.
Historia drugiej wojny światowej 1939-1945;
T. 12: Wyniki i nauki drugiej wojny światowej
/praca zbior.
FAY Bernard
Roosevelt i jego Ameryka
432.
Żołnierze polscy – więźniowie NKWD w
latach 1939 – 1953. Część II. Informacja o
dokumentach uzyskanych w archiwach
moskiewskich w 1994 roku przez Wojskową
Komisję Archiwalną /praca zbior.
WRZOSEK Stanisław
Wojsko Polskie i operacje wojenne lat 19181921.
„Flota Polska” /praca zbior.
433.
Zagończyk Duch wojska
434.
SŁOŃSKI Edward
Wybór poezji: Ta, co nie zginęła…./ksero/
435.
Prawda o PAX-ie i Piaseckim i REIFFIE (cykl
16 audycji) /praca zbior.
436.
Podręcznik teletechnika /praca zbior. Wyd. 2
437.
MICHALKIEWICZ W.
430.
431.
Warszawa
1979
Wydaw. MON
Warszawa
1979
Wydaw. MON
Warszawa
1980
Wydaw. MON
Warszawa
1981
Wydaw. MON
Warszawa
1981
Wydaw. MON
Warszawa
1982
Wydaw. MON
Warszawa
1983
Wydaw. MON
Warszawa
1984
Wydaw. MON
Warszawa
1985
Wydaw. MON
Warszawa
1935
Towarz..
Wydaw. „RÓJ”
Warszawa
1995
MON
Warszawa
1988
Dział
Wydawnictw Filii
UW Białystok
1921
Wyd.
”Odrodzenie
Polski” Karola
Merperta
Warszawa
1943
TZWW
Warszawa
[1918]
Gebethner
i Wolff
1968
Rozgłośnia PR
Wolna Europa
Londyn
1944
Stowarzysz.
Elektryków
Polskich
Londyn
[1988]
23
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
Dni życiowej próby. Wspomnienia płk. W.
Michalkiewicza
PONIKOWSKI Antoni
Wojsko – wielka przygoda /wspomnienia z lat
1938-1939/
PONIKOWSKI Antoni
Wojsko – wielka przygoda /wspomnienia z lat
1938-1939/
PONIKOWSKI Antoni
Wojsko – wielka przygoda /wspomnienia z lat
1938-1939/
Sprawozdanie z działalności Instytutu
Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego od
1 stycznia 1999 do 31 grudnia 1999 /oprac.
graf. i komputerowe Jacek HLAWATY
63 dni Powstania Warszawskiego. Biuletyn
„Powstaniec Warszawski” – wydanie
specjalne: sierpień -wrzesień 1994 /praca
zbior.
Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu
Pamięci Narodowej. XXXIV /praca zbior.
Przewodnik po cmentarzu Obrońców Lwowa
/praca zbior. /zał.: mapka cmentarza obrońców
Lwowa/
445.
Światowy Zjazd 1 Dywizji Pancernej 1989
/praca zbior.
446.
Szlakiem Józefa Piłsudskiego 1914-1939
447.
LASOCKI W.A.
Pod tatarskim buńczukiem
448.
Przewodnik popularny po Muzeum Wojska
/oprac. KORZON Tadeusz
449.
Harcerska Poczta Polowa Powstania
Warszawskiego 1944 /red. i oprac. RÓŻYCKI
Tadeusz
450.
Harcerska Poczta Polowa Powstania
Warszawskiego 1944 /red. i oprac. RÓŻYCKI
Tadeusz
451.
Harcerska Poczta Polowa Powstania
Warszawskiego 1944 /red. i oprac. Tadeusz
RÓŻYCKI
452.
Harcerska Poczta Polowa Powstania
Warszawskiego 1944 /red. i oprac. RÓŻYCKI
Tadeusz
453.
Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie
1991
Koło Przyjaciół
Nowej Słupi
Kielce
1991
Koło Przyjaciół
Nowej Słupi
Kielce
1991
Koło Przyjaciół
Nowej Słupi
Kielce
[2000]
[Instytut Pol.
i Muz. im. gen.
Sikorskiego]
Londyn
1994
Związek
Powstańców
Warsz.
Warszawa
1992
Instytut Pamięci
Narodowej
Warszawa
1939
Redakcja
„Sybiracy”
Lwów
1989
[Instytut Pol.
i Muz. im. gen.
Sikorskiego]
Londyn
1939
Spółka Wydaw.
„RA”
Warszawa
1988
Instytut Polski
i Muzeum im.
gen. Sikorskiego
Londyn
1925
[MSW]
Warszawa
1993
Harcerska
Poczta Polowa
Powst. Warsz.
1944
Warszawa
1994
Harcerska
Poczta Polowa
Powst. Warsz.
1944
Warszawa
1994
Harcerska
Poczta Polowa
Powst. Warsz.
1944
Warszawa
1994
Harcerska
Poczta Polowa
Powst. Warsz.
1944
Warszawa
1989
24
454.
455.
456.
457.
458.
światowej; T. 1: Kampania wrześniowa 1939.
Dodatek do części 5 – Łączność w obronie
wybrzeża /praca zbior.
Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie
światowej; T. 1: Kampania wrześniowa 1939.
Dodatek do części 5 – Łączność w obronie
wybrzeża /praca zbior.
POLESIŃSKI Władysław
Żołnierz polski, żołnierz niemiecki. Analiza
wartości wojennych
Szkice do działań 2 Korpusu we Włoszech;
Tom 1
Za króla Olbrachta. Szkice historyczne
z epoki XXIV kursu unifikacyjnego w
Rembertowie – „Jednodniówka”/praca zbior
Kompania, batalion, I Pułk Piechoty w walce.
Przykłady bojowe /praca zbior.
459.
LASOCKI W.A.
Wojtek Soldier Bear
460.
OPITZ C.
Taschen Weltatlas
KOWALSKI Jan
Polskie Wojska Łączności na przełomie XX i
XXI wieku.
JACYNA-ONYSZKIEWICZ Zbigniew
Metakosmologia
Uchwały Konferencji bezpieczeństwa
i współpracy w Europie. /tł. robocze/
MARKOCKI Z.
Ruch przodownictwa i współzawodnictwa
w wojsku
MARKOCKI Z.
Ruch przodownictwa i współzawodnictwa
w wojsku
Skorowidz miejscowości do mapy
administracyjnej PRL 1:500 000
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
LISICKA I.L.
Wychowanek eksperymentalny. Dzikie
ludzkie zwierzę
STACHOWIAK Z.
Metodyka i metodologia pisania prac
kwalifikacyjnych (licencjackich, magisterskich
i podyplomowych) /AON Wewn.5320/2001/
O nowy system wychowania obywatelskiego.
Wybrane materiały z seminarium…….
ZAMOJSKI R.
Wszystko tu dla mnie bliskie: rysunek,
grafika, poezja z lat 1967 – 69
Ziemia Kielecka. Przyroda, zabytki,
współczesność
Archiwum II wojny światowej
Instytut Pol.
i Muz. im. gen.
Sikorskiego
Londyn
1989
Instytut Polski
i Muz. im. gen.
Sikorskiego
Londyn
1939
Alfons Prabucki
Warszawa
1956
Sekcja
Historyczna 2
Korpusu
Londyn
Warszawa
1959
Wydaw. MON
Warszawa
The Polish
Institute and
Sikorski
Museum
Londyn
Leipzig
[2012]
ŚZPŻŁ
[Zegrze]
2001
Poznań
1975
PAP
1987
MON
Warszawa
1987
MON
Warszawa
1980
PPWK
Warszawa
1995
WPTWK
Warszawa
2001
AON
Warszawa
1993
Depart. Ośw.Wych.
Warszawa
1985
KAW
Rzeszów
1974
Wydaw. Artys.Graficz.
Kraków
2002
WiP
Warszawa
25
473.
474.
Konstytucja 3 Maja 1791
/oprac. KOWECKI J.
WOJSKOWE WYDAWNICTWA
WEWNĘTRZNE
WOJCIECHOWSKI Mieczysław
Powrót Pomorza do Polski 1918-1920
/Rocznik 80 – Zeszyt 2/
475.
Życie muzyczne w obozach oficerów polskich
podczas drugiej wojny światowej /praca zbior.
/Zeszyt Naukowy Nr 7/
476.
477.
BIEŁOW Dymitr
Łączność telefoniczna i radiowa; Cz. 1:
Wiadomości podstawowe i łączność
telefoniczna
Wychowanie (podstawowe zasady
wychowania dowódcy) /ksero; brak począt. i końc.
kartek/
478.
ZAJĄCZKOWSKI Marek
Wojska łączności garnizonu poznańskiego
1918-1939. Zarys historii.
479.
JUSZKIEWICZ Ryszard, URBANIAK Andrzej
Dowódcy polskiego września (katalog
wystawy)
480.
ERBIŃSKI Jan Piotr
Historia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk
Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego.
Z dziejów szkolnictwa wojskowo inżynieryjnego (próba syntezy)
Szkoła Podchorążych Inżynierii. Zarys historii
CEPA Heliodor
Wybrane zagadnienia łączności armii
II Rzeczypospolitej; Zeszyt 12
481.
482.
483.
CEPA Heliodor
Wybrane zagadnienia łączności armii
II Rzeczypospolitej; Zeszyt 12
484.
Psychologia na usługach wojska w II wojnie
światowej. Streszczenie wykładów Juliana
Henryka Królikiewicza na I-ym i II-im roczniku
SP i OSP. Kurs Manchester w latach 1953-57
Organizacja Naczelnych Władz Wojskowych
1917 – 1939 /oprac. Rusztecki. B, Juźwik
Cz., Roszkowiak G.
485.
486.
487.
488.
Kampania wrześniowa 1939 roku.
Sprawozdania informacyjne Oddziału
II Sztabu Naczelnego Wodza (dokumenty).
Zeszyt 2 /oprac. SZUCHCITZ Andrzej
2 Dywizja Strzelców Pieszych w Szwajcarii.
Początki internowania 1940-1941; Zeszyt 7
/oprac. BLUM Aleksander
LECZYK Marian, PIRKO Michał
1991
PWN
Warszawa
1981
PWN
WarszawaPoznań-Toruń
1968
Państ. Wyższa
Szkoła Muz.
Katowice
1946
W.I.N.W.
[Łódź]
1939
Wojsk. Instytut
Nauk. – Oświat.
Warszawa
1994
Węzeł Łączności
4 Korpusu
Lotniczego
Poznań
1989
Muzeum
Okręgowe w
Ciechanowie,
Bitwy nad Bzurą
w Kutnie
Ciechanów
1984
Sekcja Wydaw.
WSOWI
Wrocław
1997
Instytut Polski,
Muz. im. gen.
Sikorskiego
Londyn
1997
Instytut Polski,
Muz. im. gen.
Sikorskiego
Londyn
1957
Wielka Brytania
1995
Biuro Polityki
Kadrowej
Depart. Kadr
MON
Warszawa
1986
Instytut Polski
i Muzeum im.
gen. Sikorskiego
Londyn
1991
Instytut Polski
i Muzeum im.
gen. Sikorskiego
Londyn
1975
WAP
26
489.
490.
491.
492.
Historia stosunków międzynarodowych 19191939; Cz. 1. Wyd.3 /WAP Wewn. 85/69/
GRZELAK Czesław
Kształcenie kadr dla potrzeb wojska
polskiego na foncie wschodnim 1943 – 1945
/WIH Wewn. 44/89/
Komendanci zegrzyńskiego ośrodka
kształcenia wojskowych kadr łączności 19191996 /praca zbior.
Komendanci zegrzyńskiego ośrodka
kształcenia wojskowych kadr łączności 19191996 /praca zbior.
Komendanci Wyższej Szkoły Oficerskiej
Wojsk Łączności w Zegrzu
493.
Komendanci Wyższej Szkoły Oficerskiej
Wojsk Łączności w Zegrzu
494.
Komendanci Wyższej Szkoły Oficerskiej
Wojsk Łączności w Zegrzu
495.
KROMOLICKI Franciszek
Zarys historii Centralnego Ośrodka Szkolenia
Wojsk Łączności im. Marcelego Nowotki
1966-1986
KROMOLICKI Franciszek
Zarys historii Centralnego Ośrodka Szkolenia
Wojsk Łączności im. Marcelego Nowotki
1966-1986
KROMOLICKI Franciszek
Zarys historii Centralnego Ośrodka Szkolenia
Wojsk Łączności im. Marcelego Nowotki
1966-1986
LEWICKI Krzysztof, RENIEWSKI Stanisław
Wojsko Polskie w Świeciu. Zarys historii
496.
497.
498.
499.
500.
501.
LEWICKI Krzysztof
12 [dwunasty] Pułk Radioliniowo-Kablowy.
Zarys historii 1972-1992
LEWICKI Krzysztof
12 [dwunasty] Pułk Radioliniowo-Kablowy.
Zarys historii 1972-1992
KRYSKA –KARSKI T.
Materiały do historii Wojska Polskiego. Nr 1
502.
KRYSKA –KARSKI T.
Materiały do historii Wojska Polskiego. Nr 2
503.
KRYSKA –KARSKI T.
Materiały do historii Wojska Polskiego. Nr 3
504.
KRYSKA –KARSKI T.
Materiały do historii Wojska Polskiego. Nr 4
505.
KRYSKA –KARSKI T.
Materiały do historii Wojska Polskiego. Nr 5-6
506.
KRYSKA –KARSKI T.
Materiały do historii Wojska Polskiego. Nr 7
507.
KRYSKA –KARSKI T.
Materiały do historii Wojska Polskiego. Nr 8-9
508.
KRYSKA –KARSKI T.
Materiały do historii Wojska Polskiego. Nr 10
Warszawa
1989
WIH
Warszawa
1996
WSOWŁ
Zegrze
1996
WSOWŁ
Zegrze
1989
WSOWŁ
Zegrze
1989
WSOWŁ
Zegrze
1989
WSOWŁ
Zegrze
1986
COSWŁ
Legnica
1986
COSWŁ
Legnica
1986
COSWŁ
Legnica
1998
Wydaw.
„ALMIRA”
Świecie
1992
b. w.
Świecie
1992
Świecie
1982
Nakład. aut.
Londyn
1982
Nakład. aut.
Londyn
1982
Nakład. aut.
Londyn
1982
Nakład. aut.
Londyn
1983
nakład aut.
Londyn
1982
nakład aut.
Londyn
1983
nakład aut.
Londyn
1984
Nakład. aut.
Londyn
27
509.
510.
KRYSKA –KARSKI T.
Materiały do historii Wojska Polskiego. Nr 1112
KRYSKA –KARSKI T.
Materiały do historii Wojska Polskiego. Nr 13
511.
KRYSKA –KARSKI T.
Materiały do historii Wojska Polskiego. Nr 14
512.
KRYSKA –KARSKI T.
Materiały do historii Wojska Polskiego. Nr 15
513.
KRYSKA –KARSKI T.
Materiały do historii Wojska Polskiego. Nr 16
514.
KRYSKA –KARSKI T.
Materiały do historii Wojska Polskiego. Nr 17
515.
KRYSKA –KARSKI T.
Materiały do historii Wojska Polskiego. Nr 18
516.
KRYSKA –KARSKI T.
Materiały do historii Wojska Polskiego. Nr 19
517.
KRYSKA –KARSKI T.
Materiały do historii Wojska Polskiego. Nr 20
518.
KRYSKA –KARSKI T.
Materiały do historii Wojska Polskiego.
Poprawki – uzupełnienia. Skorowidze.
Studia i materiały do historii wojskowości;
T.XXXIV
519.
520.
521.
522.
523.
524.
BREJWO W., GÓRAL A.
Przyrządy półprzewodnikowe i funkcjonalne;
Cz. 1
Wojskowa Akademia Techniczna 1951-1991
/oprac. GRZEGORCZYK Hipolit
Wojskowa Akademia Techniczna 1991-1996
/oprac. KAZIMIERSKI Zygmunt
Wojskowa Akademia Techniczna we
wspomnieniach /pod red. KAZIMIERSKIEGO
Zygmunta
50 lat Wojskowego Instytutu Łączności 19512001 /praca zbior
525.
PAKUŁA Mirosław
Historyczne miejsca i obiekty Zegrza
526.
PAKUŁA Mirosław
Słownik biograficzny komendantów
zegrzyńskich ośrodków szkolenia kadr
łączności 1919-2005
BABIARZ Stanisław
Zarys historii jednostek Wojska Polskiego
stacjonujących w koszarach na kieleckim
stadionie
25 lat Koła Nr 41 Związku Byłych Żołnierzy
Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska
Polskiego. 32 rocznica powstania Klubu
Oficerów Rezerwy i Kombatantów Wojsk
Łączności /praca zbior.
25 lat Koła Nr 41 Związku Byłych Żołnierzy
Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska
Polskiego. 32 rocznica powstania Klubu
527.
528.
529.
1984
Nakład. aut.
Londyn
1984
Nakład. aut.
Londyn
1985
nakład autora
Londyn
1985
nakład autora
Londyn
1985
Nakład. autora
Londyn
1985
Nakład. autora
Londyn
1986
Nakład. autora
Londyn
1986
Nakład. autora
Londyn
1986
nakład autora
Londyn
1987
nakład autora
Londyn
1992
„Ossolineum”
PAN
Wrocław
1971
WAT
Warszawa
WAT
Warszawa
1996
WAT
Warszawa
1997
WAT
Warszawa
2001
WIŁ
Zegrze
2003
CSŁiI
Zegrze
2005
CSŁiI
Zegrze
1995
Kielce
2006
CSŁiI
Zegrze
2006
CSŁiI
Zegrze
28
530.
531.
532.
533.
534.
535.
Oficerów Rezerwy i Kombatantów Wojsk
Łączności /praca zbior.
MARKOWSKI Stanisław
Wykaz oficerów służby stałej Wojsk
Łączności II Rzeczypospolitej
MARKOWSKI Stanisław
Wykaz oficerów służby stałej Wojsk
Łączności II Rzeczypospolitej
MARKOWSKI Stanisław
Wykaz oficerów służby stałej Wojsk
Łączności II Rzeczypospolitej
PIOTROWSKI Ryszard
To były czasy. Wspomnienia z OSŁ
w Zamościu i Sieradzu
AŁDAŚ Władysław, SIUDA Tadeusz,
SKOLIMOWSKI Wojciech
Zjazd absolwentów Oficerskiej Szkoły
Łączności w Sieradzu 1949
WISNIEWSKI Zbigniew
Historia wojsk łączności. Zeszyt 1: 1914-1918
536.
WISNIEWSKI Zbigniew
Historia wojsk łączności. Zeszyt 1: 1914-1918
537.
O nowy system wychowania obywatelskiego.
Wybrane materiały z seminarium
poświęconego kształtowaniu postaw
obywatelskich żołnierzy służby zasadniczej
27-28 kwietnia 1993 /praca zbior.
Powstanie Warszawskie. Sesja w 40 rocznicę
(25 i 26 lipca 1984 r.) Referaty –komunikaty –
dyskusja /red. nauk. MATUSAK Piotr,
ZIELIŃSKI Władysław
Twierdze i działania wojenne na ziemiach
polskich w czasie I wojny światowej /praca
zbior.
Z dziejów Wydziału Łączności Zagranicznej
Komendy Głównej ZWZ - AK „Zagroda”
/praca zbior.
538.
539.
540.
541.
Z dziejów Armii Krajowej Okręgu Łódź /red.
SIEMIŃSKI Henryk, SZYMCZAK Jan
542.
Materiały z konferencji naukowej: „90 lat
szkolenia kadr łączności w Zegrzu”
17-18.09.2009 r. dofinansowanej ze środków
MON /praca zbior.
Materiały z konferencji naukowej: „90 lat
szkolenia kadr łączności w Zegrzu”
17-18.09.2009 r. dofinansowanej ze środków
MON /praca zbior.
Konferencja Naukowa. Wojska łączności w
40-leciu LWP i międzynarodowym roku
telekomunikacji. Zegrze 13-14.XII.1983 r.
Wybrane materiały z obrad Zespołu
Historycznego /praca zbior.
XXXV WSOWŁ. X.1944 – X.1979. Materiały z
konferencji popularnonaukowej /praca zbior.
543.
544.
545.
2003
ŚZPŻŁ
Zegrze
2003
ŚZPŻŁ
Zegrze
2003
ŚZPŻŁ
Zegrze
1999
ŚZPŻŁ
Sieradz
1979
Zegrze
[1970]
Wydział Wydaw.
WSOWŁ
Zegrze
[1970]
WSOWŁ
Zegrze
1993
Depart. OświatWychow.
Warszawa
1987
WIH
Warszawa
1998
„Forteca’
BiałystokPrzasnysz
1999
Fundacja
„Archiwum
Pomorskie AK”
Toruń
1995
Muzeum
Tradycji
Niepodleg.„i in.”
Łódź
2009
CSŁiI
Zegrze
2009
CSŁiI
Zegrze
1984
WSOWŁ
Zegrze
1979
WSOWŁ
Zegrze
29
546.
XXXV WSOWŁ. X.1944 – X.1979. Materiały z
konferencji popularnonaukowej/praca zbior.
547.
XXXV WSOWŁ. X.1944 – X.1979. Materiały z
konferencji popularnonaukowej /praca zbior.
548.
Deklaracje i rozważania programowe
organizacji konspiracyjnych 1940-1944:
wybór dokumentów /oprac. TURLEJSKA
Maria
LECZYK Marian
Przewodnik z historii powszechnej i
międzynarodowego ruchu robotniczego
1918-1939/1943
Wybór tekstów źródłowych do historii
stosunków międzynarodowych /oprac.
ANTONOWICZ Tadeusz w latach 1917-1939
TURLEJSKA Maria
Materiały źródłowe do dziejów Polski
Ludowej (1944 – 1965) Cz. II
Materiały do studiowania historii wojska i
sztuki wojennej; Cz. II. Zeszyt 6A: Wojsko
i sztuka wojenna w okresie międzywojennym
(1919-1939) oraz w pierwszym okresie
drugiej wojny światowej (1939-1941).
Zeszyt 6B: Materiały do studiowania historii
wojska i sztuki wojennej – szkice /oprac.
FERET Stanisław, LEWANDOWSKI
Hieronim
WIZOR Dariusz
Generała Władysława Sikorskiego teoria
przyszłej wojny (1928-1939). Próba syntezy
WIZOR Dariusz
Generała Władysława Sikorskiego teoria
przyszłej wojny (1928-1939). Próba syntezy
POPŁWSKI Tadeusz
Wojsko Polskie przed 2 wojną światową.
System łączności
POPŁWSKI Tadeusz
Wojsko Polskie przed 2 wojną światową.
System łączności
Wybór materiałów źródłowych do historii
międzynarodowego ruchu robotniczego
1871-1919 /oprac. PYRKO Michał, LECZYK
Marian
Teksty źródłowe do historii powszechnej
1870-1914 /oprac. PYRKO Michał, LECZYK
Marian
Ziemia sieradzka i jej żołnierze. 60 lat Wojska
Polskiego w Sieradzu /praca zbior.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
Program przedmiotów społecznopolitycznych dla podchorążych politycznego
profilu studiów wyższych Szkół Oficerskich
na lata 1981-1985 /praca zbior.
2 [druga] Brygada Łączności /praca zbior.
10 [dziesiąty] Wrocławski Pułk Dowodzenia
/praca zbior.
1979
WSOWŁ
Zegrze
1979
WSOWŁ
Zegrze
1967
WAP
Warszawa
1969
WAP
Warszawa
1970
WAP
Warszawa
1969
WAP
Warszawa
1962
MON
Warszawa
1993
WSOWŁ
Zebrze
1993
WSOWŁ
Zebrze
1963
WAT
Warszawa
1963
WAT
Warszawa
1962
WAP
Warszawa
1964
WAP
Warszawa
1995
15 Sieradzka
Brygada
RadioliniowoKablowa
Sieradz
1981
GZP
Wojska
Polskiego
Warszawa
1995
Wałcz
[Wrocław}
30
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
Na przedpolu Warszawy. Zeszyty
Historyczne Okręgu Warszawa - powiat
Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej; Zeszyt 8 /praca zbior.
Historia JW. 2016. 5 [piaty] Pułk Łączności.
1 [pierwszy] Pułk Łączności. 2 [druga]
Brygada Łączności/red. KIERSZTYNA Marka
Przegląd Łączności i Informatyki Nr 1/1999:
Łączność w kampanii wrześniowej
/red. MARKOWSKI Stanisław
Przegląd Łączności i Informatyki Nr 1/1999:
Łączność w kampanii wrześniowej
/red. MARKOWSKI Stanisław
Przegląd Łączności i Informatyki Nr 2/2003:
Łączność w Armii Krajowej i w Powstaniu
Warszawskim /red. MARKOWSKI Stanisław
Przegląd Łączności i Informatyki Nr 2/2003:
Łączność w Armii Krajowej i w Powstaniu
Warszawskim /red. MARKOWSKI Stanisław
Przegląd Łączności i Informatyki Nr 3/2007:
Studium łączności w kampanii polskiej 1939
roku /red. MARKOWSKI Stanisław
570.
Przegląd Łączności i Informatyki Nr 3/2007:
Studium łączności w kampanii polskiej 1939
roku /red. MARKOWSKI Stanisław
571.
MARKOWSKI Stanisław
Przegląd Łączności i Informatyki Nr 5/2010:
Wojska Łączności w Wojsku Polskim na
Wschodzie
PAKUŁA Mirosław
Rocznik Centrum Szkolenia Łączności
i Informatyki. Rok 2005/2006
PAKUŁA Mirosław
Rocznik Centrum Szkolenia Łączności
i Informatyki. Rok 2005/2006
PAKUŁA Mirosław
Rocznik Centrum Szkolenia Łączności
i Informatyki. Rok 2005/2006
Zeszyty Naukowe.
Nr 1(134) /1988 /praca zbior.
572.
573.
574.
575.
576.
Zeszyty Naukowe.
Nr 1(134)/1988 /praca zbior.
577.
Zeszyty Naukowe.
Nr 1(134) /1988 /praca zbior.
578.
Zeszyty Naukowe.
Nr 2(3) /1992 /praca zbior.
579.
Zeszyty Naukowe.
Nr 3(4) /1993 /praca zbior.
580.
Zeszyty Naukowe.
Nr 3(4) /1993 /praca zbior.
581.
Sesja okolicznościowa „STULECIE
RADIOTECHNIKI”
Kraków, 24 listopada 1995 r. /praca zbior.
Glosarium telekomunikacji;
Z. 1 /praca zbior.
582.
1995
Światowy
Związek
Żołnierzy AK
Warszawa
2005
Wałcz
1991
CSŁiI
Zegrze
1991
CSŁiI
Zegrze
2003
CSŁiI
Zegrze
2003
CSŁiI
Zegrze
2007
Zarząd Plan.
Syst. Dowodz.
i Łączn. SG WP
Zegrze
2007
Zarząd Plan.
Syst. Dowodz.
i Łączn. SG WP
Zegrze
2010
ŚZPŻŁ
2006
CSŁiI
Zegrze
2006
CSŁiI
Zegrze
2006
CSŁiI
Zegrze
1988
„Czas. Wojs.”
Warszawa
1988
„Czas. Wojs.”
Warszawa
1988
„Czas. Wojs.”
Warszawa
1992
WSOWŁ
Zegrze
1993
WSOWŁ
Zegrze
1993
WSOWŁ
Zegrze
1995
Katedra
Górniczo-Hutn.
Kraków
1986
WIŁ
31
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
NIŻNIK Jerzy, ROMANIUK Ryszard
Transmisyjne systemy światłowodowe –
lądowe, morskie; Z. 5, cz. 1
DĄBROWSKI Marian
Wielofunkcyjne sieci telekomunikacyjne; Z. 8
LEONARD Władysław, BOGACKI Konrad
Historia Szkoły Podchorążych Inżynierii Łączności
LEONARD Władysław, BOGACKI Konrad
Historia Szkoły Podchorążych Inżynierii Łączności
LEONARD Władysław, BOGACKI Konrad
Historia Szkoły Podchorążych Inżynierii Łączności
LEONARD Władysław, BOGACKI Konrad
Historia Szkoły Podchorążych Inżynierii Łączności
JASIŃSKI Maksymilian
Zarys historii cyklu eksploatacji urządzeń
łączności
LEONARD Władysław
3[trzeci] Karpacki Batalion Łączności
591.
Wybrane dokumenty dotyczące PPS /okres
rewolucji 1905-1907 r. /Nr 198
592.
NIEDŹWIECKI K.
Techniczne środki propagandy (Część I)
593.
Radio. 20 [dwadzieścia] pogadanek
/tł. z fran. „Radio?! C’ qst tres simple” /tłum.
LEONARD W.
594.
System kształcenia WSOWŁ 2000
595.
Informacja o Wyższej Szkole Oficerskiej
Wojsk Łączności w Zegrzu
596.
GIEDROYČ Aleksander
Zasady elektrotechniki. Wykłady na kursach
oficerskich w Centrum Wyszkolenia
Łączności
Album pamiątkowy absolwentów b. fakultetu
Wojsk Łączności i b. fakultetu
Radiotechnicznego WAT im. Jarosława
Dąbrowskiego z okazji XXX-lecia promocji
inżynierskiej /oprac.: PERSAK Tadeusz,
OSIPOWICZ Edward, PIOTROWSKI
Ryszard
GOETSCH Hermann
Taschenbuch für Fernmeldetechniker
597.
598.
599.
Seeresfignaltafel (24 maj 1938 r.)
600.
GUSIEW A.W.
Zegrze
1988
WIŁ
Zegrze
1988
WIŁ
Zegrze
1983
Związek Łączn.
Komisja Histor.
Londyn
1983
Związek Łączn.
Komisja Histor.
Londyn
1983
Związek Łączn.
Komisja Histor.
Londyn
[1992]
Związek Łączn.
Komisja Histor.
Londyn
1969
WSOWŁ
Zegrze
[Związek Łączn.
Komisja Histor.
[Londyn]
1959
W. S. Nauk
Społ. p/
KC PZPR.
Kat. Hist. Polski
Warszawa
1962
WAP
Warszawa
1945
[Związek Łączn.
Komisja
Historyczna
[Londyn]
1992
WSOWŁ
Zegrze
1995
WSOWŁ
Zegrze
1935
CWŁ
Zegrze
1956-1986
WSOWŁ
Zegrze
1942
Verlag von R.
Oldenburg
München und
Berlin
1938
Gedruckt in der
Reichsdruckerei
Berlin
1942
32
Wosstanowlienie i razruszenie postojannych
wozdusznych linij swiazi
601.
602.
603.
Nastawlienie po postajannym liniam swiazi
1943 r. Cz. II - Wozdusznyje liniiekspłoatacjonnaja służba
Dupleksnyj pribor tipa DP-49. Opisanie
i instrukcja po techniczeskomu obsłużywaniu
Rukowodstwo po ustrojstwu i ekspłuatacji
tankowoj radiostacji R-112
604.
Sbornik kompliektow sredstw swiazi;
Cz. 1 – Radioapparatura
605.
Sbornik kompliektow sredstw swiazi; Cz. 2 –
Tieliegrafno-tieliefonnyje i wspomagatielnyje
sriedstwa
STANIN I.G.
Regulirowka i ustranienie powrieżdienij
tieleiegrafnowo apparata ST-35.
Wyd. 2 popr. i uzup.
Rukowodstwo po eksploatacji zariadnoj
stancji tipa EZS-1,5A /praca zbior.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
Rukowodstwo po ekspłuatacji wojskowych
sriedstw izmierienij; Cz. 1 – organizacja i
prawiła ekspłuatacji wojskowych sriedstw
izmierienij.
Służba swiazi Krasnoj Armii po opytu dwóch
liet Otieczestwiennoj Wojny: czerwiec 1941 r.
- czerwiec 1943
„R-820M” – albom fotografii /18 fot. – 14,5 x 10/
Zestaw radiostacji typu N 2 /odpis oryginału/
612.
Organizational Maintenance Manual
Including Repair Parts and Secjal Tool Lists
RADIO SET AN/PRC-25
613.
Organizational Maintenance Manual RADIO
SET AN/RC-74B
614.
RZEPECKI Jan
Kompanja i pluton w polu. Taktyka małych
oddziałów piechoty. Wyd. 2 popr. i uzup.
Rozmówki polsko -niemiecko-rosyjskie dla
Wojsk Łączności. Wydawnictwo tymczasowe
615.
616.
Rozmówki polsko -niemiecko-rosyjskie dla
Wojsk Łączności. Wydawnictwo tymczasowe
617.
Działy i zagadnienia do działalności
kontrolnej SWŁ w oddziałach i pododdziałach
wojsk łączności
Vade - Mecum oficera rezerwy artylerii.
Łączność. Wyd. 2 /ksero oryginału/
618.
619.
LEBAUD
Praca dowódcy
Wojenizdat NKO
SSSR
[Moskwa]
1944
Wojenizdat NKO
SSSR
Moskwa
MRTP-SSSR
[Moskwa]
1956
Wojenizdat NKO
SSSR
Moskwa
1942
Wojenizdat NKO
SSSR
Moskwa
1942
Wojenizdat NKO
SSSR
Moskwa
1943
Swiazizdat
Moskwa
1942
Izdanie Amtorga
1988
Wojennoje
Izdatielstwo
Moskwa
1943
Wojenizdat NKO
SSSR
Moskwa
1936
Biuro Badań
Techn. W.Ł
Warszawa
1965
Headquarters,
Departament of
the Army
Washington
1967
Headquartes
Departament of
the Army
Washington
1934
Główna Księg.
Wojsk.
Warszawa
1962
MON
Warszawa
1962
MON
Warszawa
1976
Szefostwo
Wojsk Łączności
Warszawa
1934
Depart. Artylerii
Włodzimierz
1924
Wojs. Instytut
Nauk.-Wydaw.
Warszawa
33
620.
621.
PORWIT Marjan, KROGULSKI Władysław
Korespondencja wojskowa i służba
kancelaryjna
ROWECKI Stefan
Umocnienia polowe. Atlas (150 rys.)
622.
ROWECKI Stefan
Umocnienia polowe. (150 rys. w atlasie)
623.
KLOCHOWICZ Kazimierz
Historyczny rozwój ręcznej broni palnej; Cz. I
624.
ŚCIEŻYŃSKI Mieczysław
Rozkazodawstwo. Podręcznik elementarny.
Cz. I – Wstęp do taktyki rozkazodawstwa
Ogólne wiadomości z elektryk; Cz. I /oprac.
mjr MRAZEK
625.
626.
Vade - Mecum Żołnierza –Kierowcy; Cz. I
z atlasem rys. Katechizm kierowcy….. /praca
zbior. Wyd.3
627.
Vade - Mecum Żołnierza –Kierowcy. Cz. II
z atlasem rys. Uszkodzenia… /praca zbior.
628.
Umocnienia polowe i maskowanie. Skrypt
do wyłącznego użytku S.P.R.A. /oprac.
KWIATKOWSKI Bolesław
ROWECKI Stefan
Granaty ręczne i karabinowe
629.
630.
Wskazówki dla sprawdzającego polowe linie
kablowe
631.
Karabiny maszynowe Colt’a i Lewis’a /oprac.
kpt. KWACISZEWSKI
632.
Służba polowa
633.
Słownik telekomunikacyjny angielsko-polski
634.
Źródła prądów słabych
635.
Karotkowołnowyj radioprijomnik pierwowo
kłassa tipa R-250 M /sieria 05’/Priłożenie
k opisaniu i instrukcji
Priłożenie k opisaniu i instrukcji po
ekspłuatacji apparata tipa R-327
Wojenno – poliewaja aparatura tonalnowo
tielegrafirowanja P-318
636.
637.
638.
Radioprijomnik R-326. Riegłament
tiechniczeskowo obsłużywania IR2.029.018
1921
Gł. Księg. Wojs.
Warszawa
1919
Księgarnia Wojs.
Warszawa
1919
Księgarnia Wojs.
Warszawa
1921
Główna
Księgarnia Wojs.
Warszawa
1920
Główna
Księgarnia Wojs.
Warszawa
1943
Dowództwo AP
na Wschodzie
Palestyna
1941
Wydaw.
I Brygady
Strzelców
[Palestyna]
1941
Wydaw.
I Brygady
Strzelców
[Palestyna]
1936
Szkoła Podch.
Rezerwy Artylerii
Włodzimierz
1920
Główna
Księgarnia Wojs.
Warszawa
1945
Wojs. Instytut
Nauk.-Wydaw.
Warszawa
1919
Księgarnia
Wojskowa
Warszawa
1917
Druk i nakład
Gerharda
Stallinga
Oldenburg
w W.Ks.
1949
PITelekom.
Warszawa
1935
Szk. Podch.
Łączn.
Zegrze
1968
Wojen. Izdat.
Ministerst.
Oborony SSSR
Moskwa
1976
34
639.
IO
Rukowodstwo po ustrojstwu i ekspłuatacji
radioreljejnoj stancji R-405
640.
Ćwiczenia końcowe z łączności w dniach 22
i 26 czerwca 1931 r.
641.
MACHCEICZ Jan, HUBERT Tadeusz
Zasady rajotelegrafji i radjotelefonji. Wyd. 2
642.
Łączność.
/wydany na prawach skryptu/
643.
CHAŁUPA Jan
Łączność . Wykłady w Szkołach Centrum
Wyszkolenia Artylerji
SZWENCER –kapitan
Służba Łączności. Wykłady
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
Zarys Historii Wojennej Kompanji
Telegraficznej I Dywizji Piechoty Legjonów
/oprac. STANIEWICZ Władysław
POPŁAWSKI Tadeusz
Główne definicje i oznaczenia umowne
stosowane przy badaniu systemów łączności
SMOLIJ I.S., PLESCOW K.M.
Organzacja swiazi pri forsirowanii wodnych
rubieżej i w diesantnych opieracjach
Radioprijomnik R-326. Sierii 04. Nr 899106.
Formuliar IR2.029.018 F
Rukowodstwo po tielegrafnomu diełu.
Filtry dla odnowriemiennowo telefonirowanjia
i telegrafirowanjia
Rukowodstwo po tielegrafnomu diełu.
Tielegrafnyj aparat ST-35
WOJCIECHOWSKI Marian
Węzłowe zagadnienia historii powszechnej
po roku 1939; Cz. I: Lata drugiej wojny
światowej (1939-1945)
Wypisy źródłowe do historii powszechnej
(1640-1789); Cz. IV /oprac. SKRZYPEK
Józef
TURLEJSKA Maria
Świat i Polska po wojnie (1945-1954)
Wojenne drogi. Wspomnienia absolwentów
najstarszej uczelni wojskowej LWP
Centralnej Szkoły Podchorążych; Cz. 3
/praca zbior./
PAWOWSKI Ignacy
Przewodnik metodyczny z historii Polski
1864-1918
O czym każdy łącznościowiec powinien
pamiętać
1962
Wojen. Izdat.
Ministerst.
Oborony SSSR
Moskwa
1931
CWŁ
Zegrze
1929
Wydaw.
Księgarni
J. Lisowskiej
Warszawa
1931
Szk. Podchor.
Piechoty
OstrówMazowiecka
1928
Szk. Podchor.
Artylerii
Toruń
1922
Doświad.
Centrum
Wyszkolenia
Armji
Rembertów
1930
„POGOŃ”
Wilno
1973
WAT
Warszawa
1942
Wojenizdat NKO
SSSR
Moskwa
1977
1942
Wojenizdat NKO
SSSR
Moskwa
1943
Wojenizdat NKO
Moskwa
1971
WAP
Warszawa
1967
WAP
Warszawa
1969
WAP
Warszawa
1989
Krajowa Komisja
Żołnierzy WP
ZG ZBoWiD
Warszawa
1970
WAP
Warszawa
[1952]
[MON]
[Warszawa]
35
657.
Twierdza Modlin. Materiały z wojskowej
roboczej sesji konserwatorskiej odbytej w
Modlinie 15 czerwca 1977 roku
658.
LISICKI Tadeusz
Łączność w bitwie o Monte Cassino. Nr 4/36
Służba Polek na frontach II wojny światowej.
Materiały z sesji popularnonaukowej w
Toruniu w dniach 16-17 listopada 1966 roku;
Cz. I. Przebieg Sesji i Zjazdu Kombatantek
CIEŚLAK Tadeusz
Historia powszechna 1918-1939
659.
660.
661.
Sprawocznik po wojskowym
i tankowym radiostancjam
662.
Działy i zagadnienia do działalności
kontrolnej SWŁ w WSOWŁ i 14 OSWŁ
/Łączn. Wewn. 25/75/ /(przedarta)
Postulowana sylwetka ogólna oficera wojsk
łączności /Łączn. Wewn. 10/71/ (przedarta)
663.
664.
Kalendarz Żołnierski na 1922 rok
665.
SCHOEN Fryderyk
Neutrodyna (ksero art.- prawdop.„Przegląd Łączn.”
1979
Wojs. Inspekcja
Arch.-Budowl.
Szefos Służby
Zakwater. i
Budow. Głów.
Kwatermist.WP
[Warszawa]
1984
1997
Fund. „Archiwum
Pomorskiej
A K.”.
Toruń
1962
WAP
Warszawa
1943
WNKO
Moskwa
1975
Szefostwo WŁ
Warszawa
1971
Szefostwo WŁ
Warszawa
1922
Gł. Księg.
Wojsk.
Warszawa
1927, Nr 5)
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
Nadajnik N.S.P. , O.B.A./S. OSB- Typ I,
OSB- Typ II, O.S.U., N.S. 35/PE,PC, OBA/R,
– rys. techniczne
Mors polowy (ksero)
Stacja R.K.G./A (ksero)
Radiostacja korespondencyjna dywizji
(R.K.D.) (ksero)
Charakterystyka techniczna modelowej
radiostacji typu W1
Radiostacja odbiorcza wywiadowcza
dalekiego działania wzór C.W.3 (ksero)
Stukawka polowa (ksero)
LEONARD W.: Aparat AP 27 (maszynopis)
LEONARD W.: Aparat AP 30 (maszynopis)
Radiostacja RB(M) - /karta/
Radiostacja A7B - /karta/
Radiostacja 10-RT - /karta/
Radiostacja R – 104 - /karta/
Radiostacja – 112 - /karta/
Radiostacja R – 105 - /karta/
Radiostacja R – 113 - /karta/
Radiostacja R - 123 - /karta/
Radiostacja R – 350M - /karta/
Karty katalogowe urządzeń lotniskowych
/17 szt. ark./
Rocznik Wojskowy Królestwa Polskiego na
rok 1825 /reprodukcja wyk. w Warszawie przez
Zakłady Offsetowe/
686.
WOJSKOWE WYDAWNICTWA
SPECJALISTYCZNE
GZP 16/78
1990
KAW
Kraków
1978
36
Ceremoniał wojskowy
687.
Piech. 17/46
Instrukcja walki wręcz (tymczasowa)
688.
Lot. 90/53
Opis techniczny celownika ASP-3n
689.
Szkol. 566/76
Regulamin musztry Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Ludowej
Szkol. 479/74
Metodyka nauczania musztry. Podręcznik
690.
691.
Szt. Gen. 345/64
Zbiór skrótów wojskowych. Wyd. 2 uzup.
692.
Szt. Gen. 430/68
Inwentarz akt Ludowego Wojska Polskiego
lat 1943-1945. Jednostki bojowe; Część III –
suplement do części I i II
Szt. Gen. 705/74
Znaki umowne map topograficznych
693.
694.
Szt. Gen. 705/74
Znaki umowne map topograficznych
695.
Szt. Gen. 792/76
Regulamin dyscyplinarny Sił Zbrojnych
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wyd. 2
K.2/1934 II
Instrukcja użycia i działania łączności
w Kawalerji
Łączn. 3/1933
Tarcze sygnalizacyjne /ksero/
Łączn. 4/1938
A-2 Instrukcja o sprzęcie łączności. Sprzęt
radiotechniczny. Radiostacja N2
Łączn. 30/1942 I
Regulamin ruchu łączności dla wszystkich
broni; Część I: zasady ogólne
Łączn. 43/1943
Teoria radiotechniki; Cz. II
696.
697.
698.
699.
700.
701.
Łączn. 33/1943 I
Radiostacja Nr 21; Część I: Instrukcja obsługi
/przedruk/
702.
703.
704.
705.
706.
Łączn.7/47
Regulamin służby ruchu radiotelegraficznego
i radiotelefonicznego
Łączn. 12/47
Instrukcja organizacji łączności
na szczeblach taktycznych
Łącz. 14/47
Radiotechnika; Część I: Zasady radiotechniki
– lampy katodowe.
Łączn. 19/49
Instrukcja łączności-Aparat telegraficzny
Morse’a. Opis i działanie
Łączn. 20/49
MON
Warszawa
1948
Wojs. Instytut
Nauk.-Wydaw.
Warszawa
1954
MON
Warszawa
1977
MON
Warszawa
1974
MON
Warszawa
1965
MON
Warszawa
1969
CAW
Warszawa
1974
MON
SG
Warszawa
1974
MON
SG
Warszawa
1984
MON
Warszawa
1934
MSW
Warszawa
[1933]
1939
MSW
Warszawa
1942
Centr. Komisja
Regul.
Wielka Brytania
1943
Centr. Komisja
Regul.
Wielka Brytania
1943
Centr.Komisja
Regul.
Jerozolima
1947
Wojsk. Instytut
Nauk.-Wydaw.
Warszawa
1947
Wojsk. Instytut
Nauk.-Wydaw.
Warszawa
1948
Wojs. Instytut
Nauk.–Wydaw.
Warszawa
1949
MON
Warszawa
1949
37
713.
Instrukcja służby łączności: Budowa
i eksploatacja napowietrznych linii stałych;
Część I: Budowa. Część II: Eksploatacja
Łączn. 27/51
Instrukcja Służby Łączności; Część I: Służba
Radiowa
Łączn. 50/54
Instrukcja łączności –Polowa łącznica
telefoniczna ŁP-10 z przyciskami
zgłoszeniowo-wywoławczymi
Łączn. 213/64
Instrukcja łączności- Kablowe linie łączności;
Tom I
Łączn. 261/65
Tymczasowy program zakresu wiedzy dla
oficerów wojsk łączności
Łączn. 663/77
Skorowidz przepisów prawnych
obwiązujących w zakresie działalności wojsk
łączności według stanu na dzień 15 września
1977 r.
Obowiązki dowódcy pułku, bataljonu
kompanji, sierżanta sztab., drużynowego,
podof. broni, podof. kuchennego, podof.
magazynowego, furjera. Przepisy służbowe
Instrukcja o polowych liniach łączności
714.
Instrukcja o polowych liniach łączności
715.
Tymczasowe przepisy oddawania honorów
716.
„Orderów i odznaczeń nie powinno się nosić
na co dzień.” – początek tekstu
Prawdopodobnie regulamin z lat 30-tych /brak
707.
708.
709.
710.
711.
712.
MON. Gł.
Inspek. Łączn.
Warszawa
1951
Wydaw. MON
Warszawa
1955
MON
Warszawa
1964
MON
Warszawa
1965
MON
Warszawa
1977
Szefostwo WŁ
Warszawa
1919
Księgarnia
Wojskowa
Warszawa
1945
Wojsk. Instytut
Nauk.-Wydaw.
Warszawa
1945
Wojs. Instytut
Nauk.-Wydaw.
Warszawa
1919
Księgarnia
Wojsk.
Warszawa
pocz. i ost. str.
717.
Instrukcja konserwacji węzłów łączności
telekomunikacyjnej komend TOPL
718.
Przepisy dyscyplinarne dla wojska
i postanowienia o zażaleniach
719.
P.1/1934 II.
Regulamin piechoty; Część II: Walka
oddziałów piechoty i musztra
Przepis szyków piechoty; Część I: Musztra
formalna
720.
721.
Instrukcja o łączności telefonicznej
722.
Instrukcja o łączności telefonicznej
723.
Instrukcja o łączności radio
1962
Agencja Wydaw.
„Ruch”
Warszawa
1920
Gł. Księgarnia
Wojsk.
Warszawa
1934
MSW
Warszawa
1917
Towarz. Pol.
Wiedzy Wojs.
Mińsk
1935
Szkoła Podch.
Łączności
Zegrze
1935
Szkoła Podch.
Łączności
Zegrze
1935
Szkoła Podch.
Łączności
38
724.
725.
726.
727.
Instrukcja techniczna TS-126. Organizacja
biur napraw i statystyki uszkodzeń
w telefonicznych sieciach miejscowych
Radiopriomnik R-326. Sieria 04.
Tiechniczeskoje opisanie i instrukcja po
ekspłuatacji. IR2.029.018 TO. Redakcja 5-72
Instrukcja. K priboru tipa „A-1” dlia kontrola
czastoty i korekcji graduirowki radiostacji.
Dowódca. Instrukcja tymczasowa dla
niższych dowódców
728.
Dział V telefoniczny; Tom I: Międzynarodowy
regulamin telefoniczny
729.
Wattmetr pogłoszczajemoj moszcznosti
M3-3A. Tiechniczeskoje opisnie, instrukcja
po ekspłuatacji i pasport.
Polewoj tielefonnyj apparat TA-57. Opisanie
i instrukcja po ekspłuatacji RG2.180.009TO
Instrukcja obsługi. Sprawdzian. Typ. S -113
730.
731.
732.
738.
Tymczasowa instrukcja o paszportyzacji
i ewidencji urządzeń telekomunikacyjnych;
Część I: Telefoniczne linie napowietrzne
Tymczasowa instrukcja o paszportyzacji
i ewidencji urządzeń telekomunikacyjnych;
Część I: Telefoniczne linie napowietrzne
Instrukcja do radiostacji typu N 2 WZ. 37
(tymczasowa)
Radioprijomnik R-250M; Cz. I:
Tiechniczeskoje opisanie
Izmieritiel induktiwnostiej i jemkostiej
wysokoczastotnyj tipa E-12-1A.
Tiechniczieskoje opisanie, instrukcja
po ekspłuatacji i pasport.
Instrukcja przeprowadzania przegląd stanu
technicznego i urządzeń łączności oraz stanu
gospodarki materiałowej
Instrukcja wyszkolenia Juzistek
739.
Instrukcja wyszkolenia Juzistek
740.
Instrukcja wyszkolenia Juzistek
741.
Tiechniczeskoje oisanie i instrukcja po
ekspłuatacji UKW radiostacji P-821 (P-822).
Wyd. 3
Instrukcja do stacji R.K.D. (tymczasowa)
Instrukcja techniczna do radiostacji RO
/typ CW2/
Aparaty radiotelegraficzne. Stacja
korespondencyjna R.K.A.
733.
734.
735.
736.
737.
742.
743.
744.
745.
746.
Uzupełnienie instrukcji technicznej do
radiostacji R.K.G./A. /w związku ze zmianą
odbiornika na typ B.G./
Tablica ustanowki czastoty wozbuditiela
Zegrze
1967
Agencja Wydaw.
„Ruch”
Warszawa
1973
Wojen. Izdatiel.
Ministerstwa
Oborony SSSR
Moskwa
1946
[Wiliam Brown
&Co.Ltd.]
Londyn
1960
BWP „Ruch”
Warszawa
[1972]
1963
Perm
[1974]
[MON]
[Warszawa]
[1956]
[Minister. Łączn.]
Warszawa
[1956]
[Minister. Łączn.]
Warszawa
1958
[MON]
Warszawa
1932
MSW
Warszawa
1932
MSW
Warszawa
1932
MSW
Warszawa
1924
MSW
Warszawa
1961
39
747.
748.
diskrietnowo spiektra czastot WD-54. /na 91
listie /TC2.081.021 T
Instrukcja po uchodu za szczełocznymi
kadmiewo-nikielewymi akumulatorami
Ceremoniał wojskowy
751.
752.
753.
754.
Instrukcja użycia i działania łączności
w kawalerii /ksero/
Regulamin kawalerii; Cz. I – pułk i oddziały
specjalne /ksero/
Instrukcja odbiornika R.O.D. /ksero/
Instrukcja op. Hughes’a (Juz polowy) /ksero/
Instrukcja wyszkolenia łączności
Instrukcja do szyfru „1937” (ksero)
755.
756.
Radiostacja 13-R /rękopis/
Instrukcja użycia kodu bojowego „ŁHR – 39”
757.
Megaomomierze induktorowe typu IMI-1, -2, 3. Instrukcja eksploatacji
758.
Instrukcja obsługi i eksploatacji zasilacza typ
W22-118
759.
Instrukcja obsługi Antena Sztuczna typ
W-106-102
760.
Instrukcja obsługi i eksploatacji zasilacza typ
W 34-113
Instrukcja obsługi. Generator sygnałowy
ZOPAN typ
749.
750.
761.
762.
Technical Manual CONVERTER M – 209 –B
/ksero/
763.
Instrukcja minerska
764.
Instrukcja o broni
765.
Radiostacja N1 I N2: relacja M.
Chrzanowskiego /maszynopis/
Tiechniczieskij formuliar izdielja R – 333
Nr 0100680866
766.
767.
Priłożenie k opisaniu i instrukcji apparatury
R - 333
768.
Katechizm moralny dla uczniów Korpusu
Kadetów
Instrukcja do aparatu „AP 5”
Instrukcja teletechniczna. II części składowe
urządzeń telekomunikacyjnych. Induktor
769.
770.
1948
1973
MON
Warszawa
1934
1938
[1937]
Sztab Gł. –
Oddział II Biuro
Szyfrów
[Warszawa]
[1942]
1939
Sztab Główny
[Warszawa]
1969
Wydaw.
Przemysłu
Maszynowego
„WEMA”
Warszawa
1969
WZR
Czernica Wrocł.
1974
WZR
Czernica Wrocł.
[1972]
Zakład
Opracowań
i Prod. Aparatury
Naukowej
Warszawa
1943
War Depart.
Washington
1919
Księgarnia
Wojskowa
1938
Centr. Szkoła
Podofic. K.O.P.
Osowiec
[1967]
[1966]
Naczalnik OTK
Organizacji
[1966]
[Naczalnik OTK
Organizacji]
1973
/ksero/
771.
Instrukcja teletechniczna. C. Układy
40
772.
773.
telefoniczne /zał. do cz. A, B, C/
Instrukcja o wykorzystaniu miejskich sieci
telefonicznych /inst. dot. walk Powstania
Warszawskiego/ /ksero/
DOKUMENTY RÓŻNE
Plan m.st. Warszawy
1:30 000
774.
Rozstrzelanym obrońcom Poczty Polskiej w
Gdańsku. Informator
775.
Pomnik Poległym i pomordowanym na
Wschodzie. Informator
Bortnowski W.: Narodziny idei.
(Odczyt wygłoszony 5 grudnia 1947 r.
w Londynie)
Bortnowski W.: Narodziny idei.
(Odczyt wygłoszony 5 grudnia 1947 r.
w Londynie)
Bortnowski W.: Narodziny idei.
(Odczyt wygłoszony 5 grudnia 1947 r.
w Londynie)
Katyń: Informator historyczny dla
pielgrzymów Katyń –Charków - Miednoje
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
[Kozakiewicz E.]: Oficerowie łączności
zamordowani w Rosji Sowieckiej
Wykaz oficerów łączności: Kozielsk - Katyń
Informator Wspólnoty Polskiej przy parafii
Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła
na Ealingu
V Krajowa Konferencja Naukowa KNSŁ-96.
System łączności i informatyki na potrzeby
obrony bezpieczeństwa RP. Program
Zaproszenie dla Markowskiego S. od D-cy
2 Brygady Łączności w Wałczu na
uroczystość Święta Brygidy
Zaproszenie dla Markowskiego S. od
Związku Powstańców Warszawskich na
uroczystość poświęcenia i przekazania
sztandaru Harcerskiej Poczty Polowej
Powstania Warszawskiego 1944
Zaproszenie dla Markowskiego S. od Katedry
Elektroniki AG-H na sesję naukową „Stulecie
radiotechniki”
Zaproszenie dla członków ŚZPŻŁ w Zegrzu
od Oddziału ŚZŻ AK w Bochni na odsłonięcie
pomnika gen. Okulickiego Leopolda
Zaproszenie dla płk. Markowskiego S.
na uroczystość wręczenia sztandaru dla
10 Batalionu Dowodzenia JW. 3701
w Ozimku
Zaproszenie dla płk. Markowskiego S. na
uroczystość Święta 2 Brygady Łączności
[b.r.]
Zakłady Graf. B.
Wierzbicki i S-ka
Warszawa
1992
Koło Rodzin
Pracow. Poczty
Gdańskiej
Gdańsk
1991
Instytut Józefa
Piłsudskiego
Londyn
1991
Instytut Józefa
Piłsudskiego
Londyn
1991
Instytut Józefa
Piłsudskiego
Londyn
1992
Fundacja „Straż
Mogił Polskich
Bohaterów”
Warszawa
1987
Zarząd
Polskiego
Ośrodka
Katolickiego –
Ealing
Londyn
1996
Zegrze
1995
Wałcz
1994
Warszawa
1995
Kraków
06.12.1996
Kraków
18.06.1999
Wałcz
1995
Ozimek
41
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
w Wałczu
Zaproszenie dla mjr. Klat-a na uroczystość
XX- lecia szkoły i promocji
Zaproszenie dla z-cy Komendanta ds. polit.
WSOWŁ na promocję odbywającą się w
ramach obchodu XX rocznicy powstania OSU
Zaproszenie dla płk. Markowskiego S. na
nominację profesorską płk. A. Barczaka
Zaproszenie dla płk. Markowskiego S. od
gen. bryg. Witolda Cieślewskiego z okazji
nominacji generalskiej
Zaproszenie dla płk. Markowskiego S. na
uroczystość związaną z 80 rocznicą Bitwy
Warszawskiej „Cud nad Wisłą”
Zaproszenie dla płk. Markowskiego S. od
K-nta WIŁ na uroczystość nadania im. prof.
J. Groszkowskiego WIŁączności
Zaproszenie dla płk. Markowskiego S. od
D-cy 2 Brygady Łączności w Wałczu
na urocz. wręczenia sztandaru i ……
Zaproszenie dla płk. Markowskiego S. od
D-cy 2 Brygady Łączności w Wałczu na
przysięgę wojskową
Zaproszenie dla płk. Markowskiego S. od
Prezesa Zarządu Okręgu ŚZŻ AK na
uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej..
Zaproszenie dla Z-cy K-ta WSOWŁ d.s.
politycznych od K-nta WOSR na uroczystości
promocyjne absolwentów OSR i Sz.Ch.WRT
Zaproszenie dla płk. Gierasimczuka E. na
uroczystość XX-lecia Ofic. Szk. Wojsk Ochr.
Pogranicza i promocje absolwentów
Zaproszenie dla płk. Gierasimczuka E. od
K-nta i rady Naukowej WAT na uroczystą
promocję absolwentów WAT
Zaproszenie dla D-cy OSŁ Zegrze na
uroczystą sesję PRN poświęconą 25 rocznicy
odrodzenia PRL.
Zaproszenie dla Żerebeckiego Tadeusza na
jubileuszowe spotkanie kombatantów
Kompanii Łączności Centralnej Szkoły
Podchorążych w Riazaniu
Zaproszenie Dyr. Muzeum Wojska Polskiego
dla ŚZPŻŁ w Zegrzu na otwarcie wystawy”
Wojsko Polskie we Francji”
Zaproszenie na Zjazd Wychowanków
i Wychowawców Oficerskich Szkół Łączności
w Sieradzu /blankiet/
Zaproszenie dla Prezesa ŚZPŻŁ Władysława
Urbańskiego na I Ogólnopolskie Triennale
oraz na II Wystawę Polskiego Ekslibrysu
Wojskowego
Zaproszenie dla Prezesa ŚZPŻŁ
Urbańskiego Władysława od Zespołu Org.
Żołnierzy –Weteranów Wojny Obronnej
Polski w 1939 r.
Zaproszenie dla Prezesa ŚZPŻŁ
Urbańskiego Władysława od Fundacji
1964
WSOWŁ
Zegrze
1969
Oficerska Szkoła
Uzbrojenia
Olsztyn 7
1992
A. Barczak
Zegrze
1992
[WSOWŁ]
Zegrze
15.07.2000
Ossów
20.031998
Zegrze Pł.
29.06.1994
Wałcz
01.07.2000
Wałcz
26.03.2000
Warszawa
1969
Jelenia Góra
1969
1969
Warszawa
1969
Nowy Dwór
Mazowiecki
1979
Sieradz
20.01.1995
Warszawa
20.06.1998
Sieradz
07.04.1997
Warszawa
15.07.1998
Warszawa
15.11.1996
Toruń
42
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
Archiwum Pomorskiego AK na I sesję
popularnonaukową n. t. ”Wojenna służba
Polek w II wojnie światowej”
Zaproszenie i zawiadomienie dla Prezesa
ŚZPŻŁ o Mszy Świętej w 55 roczn.
utworzenia na emigracji w Paryżu Władz
i Rządu Rzeczypospolitej
Zaproszenie dla Markowskiego S. od
Komitetu Org. ŚZPŻŁ w Poznaniu
/B. Kiełczewski/
Zaproszenie dla Markowskiego S. od
Środowiska Wojsk Łączności ŚZŻ AK
/Bańkowska Felicja /
Podziękowanie WSOWŁ za honorowe
oddanie krwi
Podziękowanie Zwierzyńskiej Wandy
Markowskiemu S. za pobyt w Zegrzu
Telegram gratulacyjny od płk. Geleta Michała
dla Komendy WSOWŁ z okazji jubileuszu 30lecia szkoły
Zaproszenie dla ppor. Leszczyńskiego
Andrzeja na wieczorek karnawałowy
Telefama. Program pt.: „Podwórko”.
Sprawozdanie z działalności Instytutu
Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego
od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001
Biuletyn Informacyjny ze spotkania aktywu
ZSMP
XXV lat WSOWŁ. 1944 – 1969 Zamość,
Sieradz, Zegrze. Informator
XXV lat WSOWŁ 1944 – 1969 Zamość,
Sieradz, Zegrze. Informator
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności
im. płk. Bolesława Kowalskiego ps. „Ryszard”
/oprac. L. Bujan
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności
im. płk. Bolesława Kowalskiego ps. „Ryszard”
/oprac. L. Bujan
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności
im. płk. Bolesława Kowalskiego ps. „Ryszard”
/oprac. K. Młyński, L. Bujan
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności
/oprac. Szczęsny Golimowski
825.
Posiedzenie Rady Głównej Szkolnictwa
Wyższego 25-26 listopada 1993 r.
826.
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności
1919-13IX-1994 /oprac. Szczęsny
Golimowski
827.
828.
Informator WSOWŁ1963 - 1993
Wystawa Łączności Polskich Sił Zbrojnych.
Czerwiec 1979
829.
830.
831.
Statut Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”
Statut Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”
Statut Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”
09.10.1994
Warszawa
28.04.1995
Poznań
02.08.1994
Warszawa
1974
Instytut
Hematologii
13.10.1994
Reading/Anglia
31.01.76
Zegrze
WSOWŁ
Zegrze
[2002]
Polish Cultural
Foundation
Londyn
1980
WSOWŁ
Zegrze
1969
1969
[1984]
[WSOWŁ]
Zegrze
[1984]
[WSOWŁ]
Zegrze
[1987]
[WSOWŁ]
Zegrze
[1992]
[WSOWŁ]
Zegrze
[1993]
[WSOWŁ]
Zegrze
[1994]
[Wojskowe
Zakłady
Graficzne]
Warszawa
11 – 12.09. 1993
1979
Muzeum im.
Gen. W.
Sikorskiego
Londyn
43
832.
833.
834.
SZMW- deklaracja ideowo – programowa.
Zasady działania
Program Polonaise Dinner Dance 1985
Mauzoleum Żołnierzy Armii Radzieckiej i inne
miejsca pamięci narodowej w Pułtusku
835.
Pokornowski S.: Sieradz w linorycie
836.
Widokówka: 75 rocznica bitwy pod
Komarowem
Widokówka: „Cud nad Wisłą”
Widokówka: „Hołd dla Wodza”
Widokówka: „Fragment bitwy pod Rafajłową
1915”
Widokówka: Korpal T.: „J Piłsudski”
Widokówka: „J. Piłsudski”
Kartka Świąteczna z życzeniami dla
Markowskiego S. od Borkowskiego Jerzego
Kartka Świąteczna z życzeniami dla
Markowskiego S. od Jung-a Mieczysława
Kartka Świąteczna z życzeniami dla S.
Markowskiego od Związku Łącznościowców
w Londynie
Kartka Świąteczna z życzeniami dla
Markowskiego S. od D-cy 2 Brygady
Łączności w Wałczu
Kartka Świąteczna z życzeniami dla
Markowskiego S. od Jedynaka E.
Kartka Świąteczna z życzeniami dla
Markowskiego S. od Laskowskiego M.
Kartka Świąteczna z życzeniami dla
Markowskiego S. od Jodłowskiego Józefa
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
1986
Pułtuskie
Towarzystwo
SpołecznoKulturalne
1980
Towarzystwo
Przyjaciół
Sieradza
grudzień 1993
Częstochowa
16.12.1991
Londyn
22.12.2000
Wałcz
15.12.1995
Dwikozy
28.03.1996
Warszawa
grudzień 1998
Warszawa
/zał. Statut Fundacji Na Rzecz Tradycji Wojsk Łączności/
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
Zawiadomienie dla Markowskiego S. o
Święcie 1 Dywizji Pancernej i 25 - leciu
„Pancerniaka”
Kartka pocztowa wraz z kopertą pamiątkową
dla Malinowskiego W. z wystawy AK
w POSK-u w Londynie 1-5.IX.1979
Koperta pamiątkowa z odznaką Korpusu
Kadetów Nr 1. Marszałka Józefa
Piłsudskiego dla W. Malinowskiego od
Związku Lwowskich Kadetów
Kartka świąteczna dla ŚZPŻŁ od Wróbla
Ryszarda
Żerański L.: Notatki wojenne 24 sierpień – 4
listopad 1939 /ksero/
Siemaszko Z.S.: Ośrodek Cichociemnych
Łącznościowców Anstruther – Auchtertool Polmont
Siemaszko Z.S., W. Hoffmann T.:
Cichociemni Łącznościowcy
Żołnierze Wojsk Łączności – Cichociemni
Cichociemni Łącznościowcy zrzuceni do Płn.
Włoch
Rodowicz Wł.: „Mój wrzesień”(II okres walki)
12.09.1993
Chicago
05.09.1979
Londyn
1968
Londyn
1967
1994
Londyn
1972
Londyn
1971
/maszynopis/
44
859.
860.
861.
Dokumenty ogólnopolskiego społecznego
komitetu upamiętnienia czynu bojowego
kobiecych wojskowych służb łączności
„Juzistki”
„Wspomnienia Juzistki 1933/34” – fragm.
pamiętnika Kamelak - Zacharewicz J.
Historia Wojsk Łączności /pod red.
Markowskiego St. /1 Z. „Historia Wojsk Łączności”
/fragm. rozprawy hab. Zb. Wiśniewskiego/
862.
Wiśniewski Zb.: Historia Wojsk Łączności
/Legiony/ /fragm. rozprawy hab./
863.
Żmigrodzki St.: Przed i po 6 sierpnia.
Wspomnienia oficera łączności I Brygady
/ksero /oryg. w Instytucie Wł. Sikorskiego/
864.
Markowski St.: Zarys historii Wojsk Łączności
w II Rzeczypospolitej /maszynopis/
Baraniak A.: W rocznicę Bredy /ksero art.
865.
z ”Pancerniaka”
866.
867.
868.
869.
KOCH-KENT H.: UNE MISE AU POINT
INISPENSABLE “ENIGMA” CONTRE “THE
ULTRA SECRET” /art./
Enigma /maszynopis/
Polish Methods for the Reconstruction of the
ENIGNA Machine……. /art./
Sławiński S.: Konna Łączność
/kopia z “P.Ł.”Nr 1/19,2/20,3/21/
870.
Sionkowski kpt.: Łączność. Gołębie pocztowe
/kopia; z. Nr 1 ksero art./
871.
Sionkowski L.: Zmysł orientacyjny gołębia
pocztowego /kopia art./
872.
Kosydarski F.: O powstaniu pierwszych
wojskowych gołębników i rozwoju
gołębiarstwa w armiach europejskich /kopia
1991
Minister. Łączn.
Depart. Spraw
Obronnych
Warszawa
1997
Wydział Wydaw.
WSOWŁ
Zegrze
1997
Wydział Wydaw.
WSOWŁ
Zegrze
1935
Instytut Badania
Najnowszej
Historji Polski
Warszawa
1995
[21.10.2001]
Milwaukee
1976
Luxemburg
1916-1917
„Przegląd
Łączności”
1921
„Bellona”
[1927]
[„Przegląd
Łączności”?]
art./
873.
Zygmuntowicz Z.: Z historii gołębia
pocztowego, jako środka łączności /kopia/
874.
Gołębie pocztowe /wyciąg/: Gołębie pocztowe,
jako środki łączności /ksero/
Ziembiński St.: Rozwój sygnalizacji optycznej
875.
/Nr 2, 3 ksero art./
876.
877.
878.
[Machalski Rene?]: „Pułk p. d. S.G. inż.
Kazimierz Drewnowski” /Nr 4 ksero art./
Łączność telefoniczna w obrębie I armii
niemieckiej do bitwy nad Marną w 1914 r.
/streścił K. Politowski (Nr 6 ksero art.)
Kaliński E.: Ogólne pojęcia „łączności”. /T. 2,
R. 1 ksero art./
879.
880.
881.
882.
Niepołomski I.: Łączność techniczna
w dywizji w walce ruchowej w świetle
poglądów niemieckich /T. 1, R. 1 ksero art./
Politowski K.: Maskowanie radiostacyj
polowych /T. 8, Nr 2 ksero art./
Politowski K.: Radjo, jako środek łączności
podczas walki /T. 1, R.1, Z. 3 /ksero art.
Cepa H.: Zagadnienia łączności w świetle
1924
Kółko
Redakcyjne
Oficerów Łączn.
Lwów
1927
[„Przegląd
Łączności”?]
1927
[„PWT”?]
1927
[„Przegląd
Łączności”?]
1927
„PWT”
1927
„PWT”
1927
„PWT”
1927
„PWT”
1927
45
883.
poglądów niemieckich /T. 8, Nr 2 ksero art./
Gołębiowski L.: Organizacja łączności
w kompanji strzeleckiej armii sowieckiej /ksero
„PWT”
[1927?]
„PWT”
art./
884.
885.
Dobrski K.: Rozwój telefonji gdzie indziej
i u nas i niektóre wskazania, jakie stąd
wynikają R. 2, T. 3, Z. 1 /ksero art./
Ziembiński S.: Aparat morzowski systemu
„Siemens” do szybkiego telegrafowania /R. 2,
1928
„PWT”
1928
„PWT”
T. 3, Z. 5 ksero art./
889.
Sowiński J.: Łączność w jednostkach
taktycznych T. 3 /ksero art./
Starkiewicz B.: Znaki służbowe i znaki
umówione w świetle Wojskowego
Regulaminu Służby Ruchu Telegraficznego,
oraz Międzymiastowego Regulaminu
Telegraficznego /T. 4, Z. 6 ksero art./
Jackowski K.: Rola wojska w rozwoju polskiej
radiotechniki /R. 2, T. 4 ksero art./
Przegląd książek i czasopism /T. 33 ksero art./
890.
Filler Wł.: Rola łączności w dowodzeniu /T. 5
886.
887.
888.
ksero art./
891.
892.
893.
Kreis J.: Organizacja łączności w pułkach
piech. w armii niemieckiej, w świetle
regulaminów niemieckich /T. 5, Z. 4 ksero art./
Sowiński J.: Motoryzacja transportu sprzętu
radiowego /T. 7, Z. 2 ksero art./
Sowiński J.: Łączność w kawalerji /T. 7, Z. 4
ksero art./
894.
Gołębiowski L.: Dążenia w organizacji
oddziałów łączności w armii sowieckiej /T. 7,
1928
„PWT”
1928
[„PWT”?]
1928
[„PWT”?]
1928
„PWT”
1929
„PWT”
1929
„PWT”
1930
„PWT”
1930
„PWT”
1930
„PWT”
Z. 3 ksero art./
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
Kurpisz J.: Cel i wytyczne wyszkolenia
łączności w wojsku niemieckim /T. 2 ksero art./
Kurpisz J.: O plutonie łączności niemieckiego
batalionu piechoty /T. 7, Z. 3 ksero art./
Kurpisz J.: O nowoczesnych plutonach
łączności piechoty /T. 7,Z. 5 ksero art./
Kurpisz J.: Niemieckie poglądy na taktyczne
użycie dywizyjnego oddziału (bataljonu)
łączności /T. 8, Z. 4 ksero art./
Kurpisz J.: Łączność w nowym regulaminie
piechoty /T. 15, Z. 6 ksero art.
Kurpisz J.: Łączność w nowej niemieckiej
instrukcji dowodzenia /T. 15, Z. 6 ksero art./
Kurpisz J.: Ogólne zasady taktycznego
użycia środków łączności /T. 17, Z. 5 ksero art./
Chamski Z.: Kilka uwag o łączności w
kawalerji /T. 6 ksero art./
Chamski Z.: Łączność w pułkach strzelców i
w pułkach kawalerji armji czerwonej /T. 8, Z. 3
1927
[„PWT”?]
1930
„PWT”
1930
„PWT”
1930
„PWT”
1934
[„PWT”?]
1934
„PWT”
1935
„PWT”
1929
„PWT”
1930
„PWT”
ksero art./
904.
905.
Chamski Z.: Rozwój łączności przewodowej
w wojsku francuskim podczas wojny 19141918 /T. 9, Z. 1 ksero art./
Chamski Z.: Przeobrażenia łączności /T. 21, Z.
2 ksero art./
906.
907.
Abżołtowski S.: Samolot, jako środek
łączności /T. 9, Z. 2 ksero art./
Zgorzelski J.: Samochody specjalne dla
1931
„PWT”
1937
„PWT”
1931
„PWT”
1931
46
908.
909.
910.
jednostek łączności /T. 9, Z. 5 ksero art./
Jurecki M.: Przeciwlotnicza służba
obserwacyjno-meldunkowa /T, 9, Z. 6 ksero art./
Stebelski A.: Wywiad dla celów organizacji
łączności w polu /T. 10, Z. 6 ksero art.
Stebelski A.: Rozkazodawstwo łączności /T.
16 ksero art.
911.
Sowiński J.: Uwagi o wykorzystaniu
radjotefonji, jako środka łączności /T. 13 ksero
„PWT”
1931
„PWT”
1931
„PWT”
1932
„PWT”
1933
„PWT”
art./
912.
913.
Gruszecki E.: Problemy łączn. drut. w S B
Kawalerii /T. 16, Z. 1/
Prokop S.: Niektóre zagadnienia w związku z
organizacją łączności w j. kawalerii /T. 16, Z. 3
[1934]
[„PWT”?]
1934
[„PWT”?]
ksero art./
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
Jarosz-Kamionka Z.: Kilka uwag o łączności
broni pancernej /T. 16, Z. 5 ksero art./
Konopka P.: Sztaby, łączność drutowa i radjo
/T. 17, Z. 1 ksero art./
Organizacja łączności w świetle poglądów
czechosłowackich /T. 17, Z. 3 ksero art./
Zaleski M.: Rozkazodawstwo Szefa
Łączności wielkiej jednostki /T. 18, Z. 6 ksero art./
Zaleski M.: Ćwiczenie aplikacyjne łączności
na tle historycznym /T. 21, Z. 3 ksero art./
Zalewski M.: Łączność dywizji sowieckiej w
natarciu /T. 13, Z. 3 ksero art./
Zalewski M.: Łączność dywizji niemieckiej w
walce spotkaniowej /T.15, Z.1 ksero art./
Zaleski M.: Zarys historii oddziałów Wojsk
Łączności Armii Polskiej w ZSRR, Armii
Polskiej na Śr. Wschodzie i 2 Korpusu
Gac A.: Zagadnienia organizacji łączności w
polu w świetle regulaminów angielskich /T. 19,
1934
[„PWT”?]
1935
„PWT”
1935
„PWT”
1935
„PWT”
1937
„PWT”
1933
„PWT”
1934
[„PWT”?]
Londyn
1948
1936
„PWT”
Z. 3 ksero art./
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
Lange T. S.: Zagadnienie łączności
operacyjnej w świetle poglądów niemieckich
/T. 19, Z. 4 ksero art./
Lange T.S.: Trakcja w formacjach wojsk
łączności dywizji piechoty /T. 17, Z. 2 ksero art./
Stańczuk M.: Wojska łączności armii
francuskiej /T. 20, Z. 5 ksero art./
Dymus S.: O przeobrażeniach łączności
/T. 21, Z. 4 ksero art./
Stebelski A.: Zmierzch łączności telefonicznej
/T. 21, Z. 6 ksero art./
Skrzeczkowski B.: O wykorzystaniu sieci
i urządzeń telekomunikacyjnych pocztowych
/T. 22 ksero art./
Recław L., Wenske E.: O motoryzacji
i mechanizacji pracy w oddziałach wojsk
łączności /T. 22, Z. 5 ksero art./
Recław L.: O szefie łączności wyższych
jednostek kawalerji /T. 6 ksero art./
Niemiecki sprzęt telefoniczny /R. 12, Z. 10 ksero
art./
932.
Zarys rozwoju wojsk łączności w
przedwrześniowej armii polskiej /Nr 3 ksero art./
933.
Sławiński S.: Konna łączność /ksero art./
1936
„PWT”
1935
„PWT”
1936
„PWT”
1937
„PWT”
1937
„PWT”
1937
„PWT”
1937
„PWT”
1929
„PWT”
1938
„PWT”
1957
„Przegląd
Łączności”
[1965?]
„Przegląd
47
Łączności”
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
Lasek W.: O „przystawce OPL” do pocztowej
sieci międzymiastowej /ksero art./
Sztandar pułku radiotelegraficznego /ksero art./
Wiśniewski Z.: Kadry wojsk łączności wojska
pol. i ich szkolenie w 1919 r. /ksero art./
Żak A.:Początki kształcenia oficerów
łączności 1919 – 1920 /ksero art./
45 lat uczelni oficerów łączności /maszynopis/
Dział łączności /ksero art.: zlepek inf./
Kawalerowie orderu Virtuti Militari w wojskach
łączności /maszynopis z „Przegląd Łączności” [1987],
[“Przegląd
Łączności”]
1966
Nr 1/38, s. 41/
941.
942.
943.
Historia Pułku Telegraficzno-Telefonicznego
(SPTT) /oprac. Zb. Andruchow /rękopis/
Macesowicz -Majewski P.: Łączność w
I Korpusie Wschodnim
Kozakiewicz E.: Zarys historii 5 Batalionu
Telegraficznego Legionów Polskich
/maszynopis/
944.
945.
946.
Ciepielowski T.: Radiofonia polska
i krótkofalowcy /maszynopis artykułu/
Kwiatkowski M. J.: To już historia: felietony o
dziejach radia polskiego /ksero/
Będźmirowski J.: 11 [jedenasty] Pułk
Łączności Marynarki Wojennej RP /maszynopis
1995
Warszawa
1975
Wydaw. RiT
Warszawa
[1993]
Wejherowo
art./
947.
948.
949.
950.
951.
[Dr Borzęcki]: Obsada personalna katedry
łączności ASG /maszynopis art./
Żelazowski L.: Historia krótkofalarstwa
w Płocku (ZHP) w latach 1933 do 1939
/cz. I i II ksero art./
Filler W.: Problem kształcenia oficerów
zawodowych wojsk łączności w swym
rozwoju historycznym /ksero art./
Dobrski K.: System tajnej telegrafii przy
pomocy szyfrów /ksero art./
Starkiewicz B.: O szkicach łączności
i potrzebie normalizacji symboli graficznych
[1976]
/ksero art./
952.
953.
Piłsudski J.. Generalny Inspektor Sił
Zbrojnych: O łączności /ksero R-zu/
Malinowski K.: Organizacja łączności w
powstaniu warszawskim /rozdz. „Najnowsze dzieje
954.
Polski 1939-1945, T. 7./ /ksero rozdz./
Zamość rok 1945 – 1964 /maszynopis/
955.
Kurs dowódców kompanij. Ćwiczenia /ksero/
956.
60-ta rocznica łączności. Ogólny Zjazd
Łącznościowców. Karta z podpisami
uczestników /8 sierpień Argentyna/
Schemat organizacyjny C. W. Łączn. 1929
957.
1929
[1963]
[1964]
Zamość]
Marzec 1936
Centrum
Wyszkolenia
Piechoty
Rembertów
[27.07.1929]
/zał. Nr 15/
958.
Składy osobowe i etaty ogólne /do zał. Nr 1-
192…
ksero/
959.
Wykaz dokumentów dot. łączności w Armii
Polskiej w ZSRR, Armii Polskiej na
48
Środkowym Wschodzie i Drugiego Korpusu
/ksero/
960.
Sprawozdanie finansowe z działalności WK
PTTK przy WSOWŁ na lata 1971-1973
/maszynopis/
961.
962.
963.
Plan imprez koła PTTK w WSOWŁ /kalka/
Wyciąg z protokołu sprawozdawczowyborczego Wojskowego Koła PTTK przy
WSOWŁ w Zegrzu, odbytego w dniu
15.02,1971 r. /maszynopis/
Wiśniewski M.: Kształcenie wojskowych kadr
łączności na Zachodzie w latach 1939-1945
[1979]
1971
/rękopis/
964.
Wiśniewski M.: Kształcenie wojskowych kadr
łączności na Zachodzie w latach 1939-1945
/maszynopis/
965.
966.
967.
Historia oddziałów łączności samodzielnej
Brygady Strzelców Podhalańskich w roku
1940 /oprac. J. Morkowski /maszynopis/
Materiały do historii Wojsk Łączności w
ZSRR /oprac. Różański J., Ziembiński,
Kędzierski M. //maszynopis/
Piotrowski R.: Wspomnienia z Oficerskiej
Szkoły Łączności w Zamościu i Sieradzu
1947
Dunino Camp
Szkocja
[1946]
/ksero/
968.
Szkoła Oficerska Wojsk Łączności /krótka
[1997]
historia: daty: 1919-1997 /ksero/
969.
„Dzień Łącznościowca” - referat
970.
Statut Muzeum Wojsk Łączności /6 arkuszy
1990
Wrocław
uzgodnień projektu uwag do dokumentu
971.
Scenariusz plastyczny urządzenia Muzeum
Wojsk Łączności Wojska Polskiego /rozwinięcie
scenariusza merytorycznego/
972.
973.
974.
975.
Zawilo M.: Przyczynek do historji Łączności
Korpusu Ochrony Pogranicza od 1924
do1939 r. /maszynopis/
Gordon Z.: Organizacja Wojsk Łączności w
okresie 1918 - 1939
Łysak E.: Organizacja Wojsk Łączności w
latach 1921 – 1924 /maszynopis/
Walknowski W.: Przyczynek do historii wojsk
łączności. II Wojska Łączności w latach 1921
– 1939. B. D - two Łączności M. S. Wojsk (z.2)
[1968]
1980
[Londyn]
/maszynopis/
976.
977.
Walknowski W.: Przyczynki do historii wojsk
łączności. II N Organizacja zaopatrzenia
materiałowego łączności ( z.3) /maszynopis/
Walknowski W.: Przyczynki do historii wojsk
łączności w latach 1921 – 1939 (z.4)
/maszynopis/
978.
Historia Wojsk Łączności /fax/
979.
Muzeum Wojsk Łączności /s.22 z czaspis.„Świat
Radio”/
980.
981.
1996
Szefostwo WŁiI
WOW
2000
Świat Radio
M.G.: Zarys rozwoju Wojsk Łączności w
przedwrześniowej armii polskiej /ksero/
M.G.: Zarys rozwoju Wojsk Łączności w
przedwrześniowej armii polskiej /ksero art. z
odręcznymi notatkami/
982.
Cieślewski W.: Bez fanfar i przecinania
wstęgi. Do WSO, lecz bez munduru /ksero/
49
983.
984.
985.
[Cieślewski W.]: Prognoza rozwoju Wyższej
Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności /ksero/
Wyposażenie materiałowe wojsk łączności
przed wojną i czasie wojny. Charakterystyka
sprzętu łączności./Rozdz. IV –wydrukowany/
Juszczyk J.W.: Święto Żołnierzy Łączności w
70 – tą rocznicę powstania tej broni
[1988?]
/maszynopis/
986.
„Historia Wojsk Łączności „ - II rozdz.
planowanej do wydania pracy: /1) Łączność
w Legionach, 2) Łączność w Korpusie Wschodnim,
3) Łączność w 1-szym 10 – leciu WP /ksero/
987.
Warszawik J.: „Informacja Ekspresowa”
/dot. nabytków Biblioteki Głównej – 27.01. 1992 r./
988.
Huderek l.: Zarys historii Cyklu Naprawy
Sprzętu Łączności /maszynopis pracy przygot..
1992
WSOWŁ
ONIW
1969
WSOWŁ
do druku/
989.
Kurek H.: Zarys historii 1 Baonu Łączności
/ksero art./
990.
991.
Czarkowski Wł.: Jak powstała Oficerska
Szkoła Łączności Radiowej w Zegrzu
Północnym w 1950 r. Wspomnienia /rękopis/
Zimny P.: Łączność w okresie
międzywojennym, konspiracyjnym,
Powstania Warszawskiego i po Powstaniu
1991
Warszawa
/maszynopis/
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
Polesiński J.: Generał Brygady Heliodor
Cepa wybitny organizator i dowódca wojsk
łączności /maszynopis/
Dziadkiewicz A.: Historia rozwoju łączności
Wojsk Obrony Powietrznej kraju/maszynopis/
Odznaki służby łączności /maszynopis/
Depesza szyfr Nr 214 /ksero +4 zał./
Jedlińska H., Paszkowski A.: uczestnicy
Powstania Warszawskiego /wykaz/
Szwadron Łączności Brygady Kawalerii
Zmotoryzowanej /maszynopis/
Kułak A.: 1895. Odkrywanie radia (Lodge
Oliver Sir, Marconi Guglielmo, Popow
Aleksander)
Alfabet do sekretnych listów z r. 1659 i inne
rzeczy, jako to Traktat Zgody Litewskiej
r. 1698.
Korpus Oficerów Łączności. Oficerowie
Rezerwy. Lista starszeństwa oficerów
Rezerwy Łączności. /z dniem 1 czerwca 1919 r./
Korpus Oficerów Łączności. Lista
starszeństwa /z dniem 1 lipca 1923 r./ksero/
Korpus Oficerów Łączności. Lista
starszeństwa. /ksero/
1 Pułk Łączności /ksero/
„Marszałkowie Polski „i in.” /”Korpus
Generałów i in.”/ /ksero/
Piłsudski J.: O łączności /ksero wytycznych
28.07.1943
1998
Warszawa
1895
[1827]
1919
1923
1928
1923
1929
Marszałka/
1006.
1007.
1008.
Suchanek A.: Zarys historii Cyklu Transmisji
Informacji
Tematyczne zestawienia bibliograficzne Nr
7/246/OINiB
Program akademii z okazji XX rocznicy OSŁ
1969
Zegrze
1984
WIH
1964
Zegrze
50
1009.
1010.
1011.
im. płk. Bolesława Kowalskiego
Bańkowska F.: Zarys historii Plutonu
Łączności WSK I Obwodu Okręgu
Warszawskiego AK Batalion Łączności
Okręgu, Kompania 1 /aneksy i dokumenty/ksero/
Obsada personalna oficerska wojsk łączności
przed wojną /ksero zał.18/
Krzyczkowski A.: Studium łączności w
kampanii polskiej 1939 roku (maszynopis
[1999]
/oryginał w Instytucie Sikorskiego/)
1012.
Krzyczkowski A.: Studium łączności w
kampanii polskiej 1939 roku; Cz. II /ksero
oryginału/
1013.
1014.
Krzyczkowski A.: Studium łączności w
kampanii polskiej 1939 roku; Część II /ksero/
Lisicki T.: Łączność w kampanii wrześniowej
1939 roku /praca prawdopodobnie drukowana
w „Przeglądzie Łączności”/
1015.
Leonard W.: Materiały do historii Wojsk
Łączności /w Instytucie im. gen. W. Sikorskiego
/teczka/
1016.
1017.
Organizacja służby łączności 1916-1945 –
schematy
Materiały do „Pamiątkowej Księgi Łączności”
/zebrał S. J. Dąbrowski (listy, wspomnienia,
komunikaty, wiersze itp. …)
1018.
1019.
1020.
Karpacki Baon Łączności /Baon Łączności
3,DSK /oprac. Leonard Wł. /ksero/
Karpacki Baon Łączności /Baon Łączności
3,DSK /oprac. Leonard Wł. /ksero/
Geneza powstania Wojsk Łączności
Londyn
Londyn
/maszynopis pracy/
1021.
1022.
Historia Wojsk Łączności – cz. I, cz. II,
cz. III, załączniki
Malinowski K.: Materiał ilustracyjny do
„Żołnierza Łączności” /fotokopie różnych
dokumentów/
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
Markowski S.: Wykaz oficerów służby stałej
Wojsk Łączności II Rzeczypospolitej
Rogoziński A.: Wojska Łączności –
opracowania ogólne
Wojska Łączności 1918-1947 /zebrał
i zestawił A. Rogoziński
Rogoziński A.: Szkoły Oficerskie Wojsk
Łączności 1914 – 1939 /i Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie 1942 – 1946/
Krótki zarys historii Oficerskiej Szkoły
Łączności im. płk. B. Kowalskiego
Krótki zarys historii Oficerskiej Szkoły Łączn.
Srebrzyński J.: Zagadnienia łączności
krajowej i zagranicznej w okresie konspiracji
1940 – 1944 /maszynopis/
Organizacja Łączności 1- ej Dywizji
Pancernej /[Hieronim Kurek ?]/różnorodne
2003
Zegrze
1995
Milwaukee
USA
1990
[1995]
Milwaukee
USA
1962
[Warszawa]
materiały
1031.
1032.
1033.
1034.
Pułk Łączności M.O.N.
Powstanie Wojsk Łączności i ich
funkcjonowanie w latach 1918 - 1921
Historia OSŁ. Okres Zamojski
Żmigrodzki St.: Jak powstała Polska Służba
51
1035.
1036.
1037.
Łączności /ksero art./
Dokumenty wykonawcze Muzeum Wojsk
Łączności w Zegrzu
Plan rozkładu zajęć nt.: Odbiór słuchowy
i regulamin służby ruchu
Niegrzybowski Z.: Historyczny rys WSOWŁ
1989
Zegrze
[Zegrze]
/ksero/
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
Kulik K.: Powstanie i organizacja Oficerskiej
Szkoły Łączności /ksero/
Centrum Wyszkolenia Łączności – skrócony
zarys historyczny oprac. na podst. pracy
płk. Józefa Wróblewskiego, z okresu 19391943 r. /ksero/
Centrum Wyszkolenia Łączności – skrócony
zarys historyczny oprac. na podst. pracy
płk. Józefa Wróblewskiego, z okresu 19391943 r. /ksero/
Centrum Wyszkolenia Łączności – skrócony
zarys historyczny oprac. na podst. pracy
płk. Józefa Wróblewskiego, z okresu 19391943 r. /maszynopis/
Wyjątek z przemówienia w 40 rocznicę
Powstania Pułku Radiotelegraficznego /fragm.
[Londyn]
1997
Londyn
”KOMUNIKATU” Związku Łącznościowców
Nr 1/74 L. Żerański: Moje wspomnienie o służbie Pułku
Radio/ /ksero/
1043.
Przygodzki J. R.: Dwie politechniki w życiu
prof. Kazimierza Drewnowskiego /fragm.
Wrocław
1995
publikacji – ksero art./
1044.
Siemaszko Z. S.: Brytyjczycy zaangażowani
w sprawy polskie /ksero z „Zeszytów
Londyn
1995
Historycznych”/
1045.
Światowy Zjazd Kombatantów w Polsce /zbiór
różnych dokumentów /ksero/ poświęconych temu
wydarzeniu/
1046.
Zimny P.: Zarys historii sztandarów polskich
/ksero/
1047.
1048.
Warszawa Częstochowa
1992
Poznań
1992
Markowski S.: Fragmenty historii Wojsk
Łączności /ksero/
Załączniki do pracy dypl. ppor. Strynowicza
pt.: Organizacja, struktury, odznaki i barwy
Wojsk łączności w latach 1918 - 1993 /praca
dypl. Nr 713 znajduje się w zbiorach Biblioteki CSŁiI/
1049.
1050.
Początki i czas teraźniejszy harcerskiej
łączności organizacyjno – szkoleniowej
/oprac. Kasprowicz R. /ksero/
Andracki H.: Uwagi na temat Szefostwa
Wojsk Łączności i Informatyki /projekt (?) art.
Łosice
2000
[Warszawa]
[1993]
/ksero//
1051.
Rogoziński A.: Wojska Łączności Garnizonu
Poznańskiego 1918 – 1939. Zarys historii
/ksero/
1052.
1053.
1054.
1055.
Monografia 9 Ośrodka Szkolenia
Specjalistów Łączności 1955 – 2002 /ksero/
Biernacki T.: Elektryka /wspomnienia
pracowników i studentów/ /ksero/
Funkcje honorowe i skład Prezydium
Ogólnopolskiego Społecznego komitetu
Upamiętnienia Czynu Bojowego Kobiecych
Wojskowych Służb Łączności /ksero/
Święto Łączności w Londynie 26 czerwca
Mrągowo
2002
Warszawa
Polit. Warsz.
1990
[Zegrze]
52
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1977 /ksero/
Warszawska Radiostacja Centralna w
Gąbinie /ksero/
Więckowski L.: Historia Szkoły Podchorążych
Wojsk łączności z Pogran – Orłowskaja
ZSRR. Quzilribat /ksero/
Markowski S.: Wojska Łączności w Wojsku
Polskim na Wschodzie /art./
Markowski S.: Fragmenty historii Wojsk
Łączności /ksero/
Hupert J.J.: Prace w Admiralicji w czasie
wojny /ksero art./
SBSK /Samodzielna Brygada Strzelców
Karpackich/ w 35-tą rocznicę walk o Tobruk
1983
Manchester
/ksero/
1062.
1063.
Organizacja łączności przewodowej podczas
bitwy pod Lenino 12.X.1943 r. /ksero -schematy/
Historia Oficerskiej Szkoły Łączności
(maszynopis z rękopisem)
1064.
1065.
1066.
Zarys historii Wojsk Łączności w II
Rzeczypospolitej /ksero/
Wawrzkiewicz W.: Schemat radiołączności 3
Bat. 7 pp. /3 k. schematów – ksero/
Zarys historii rozwoju Wojsk Łączności –
Zegrze – Centrum kształcenia kadr łączności
/ksero/
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
Zaleski M.: Cienie i blaski Wojsk Łączności w
drugiej wojnie światowej /ksero/
Zalewski M.: Cienie i blaski wojsk łączności w
drugiej wojnie światowej /maszynopis –brudnopis/
Michałkowicz E.: Krótki zarys historii
Oficerskiej Szkoły Łączności im. płk B.
Kowalskiego w Zegrzu /maszynopis/
Zarys historii Zegrza – Cz. I /ksero/
Zegrzyńskie wspomnienia – Cz. II /ksero/
Komendanci Ośrodka Zegrzyńskiego
w latach 1919 – 1939 /ksero/
Rolak S.: Legnica „Tam gdzie szkolą się
kadeci” /ksero/
Lisicki T.: AVA /wiadomości o tej firmie - s.57 w
„Rozwój łączności w Armii Polskiej”/
1075.
1076.
1077.
1078.
Lisicki T.: Łączność w bitwie o Monte
Cassino. Front wschodni /ksero/
Łączność w bitwie o Monte Cassino. /ksero/
Leonard W.: Monte Casino: wspomnienia
uczestnika walk /łącznościowca//ksero/
J.W.J.: Wspomnienia łącznościowca z walk
o Monte Cassino /zał.: mapka - położenie na froncie
3. Dywizji Strzelców Karpackich w dniu 11 maja 1944 r. ksero/
1079.
1080.
1081.
1082.
Stańczyk H.: 50 rocznica Bitwy o Monte
Cassino. Materiał pomocniczy do kształcenia
obywatelskiego żołnierzy zasadniczej służby
wojskowej
Program obchodów 45 rocznicy Bitwy
o Monte Cassino /oprac. Juszczyk J. W.
Program obchodów 45 rocznicy Bitwy
o Monte Cassino /oprac. Juszczyk J. W.
Program obchodów 45 rocznicy Bitwy
o Monte Cassino /oprac. Juszczyk J. W.
1994
Wydaw. „Czas.
Wojskowe”
Warszawa
Londyn
Londyn
Londyn
53
1083.
1084.
Wiśniewski J.: Pluton Łączności 4 wołyńskiej
Brygady Piechoty /ksero + maszynopis/
Sas – Skowroński M.: Łączność 2 Korpusu
/ksero/
1085.
Wiśniewski J.: Kompania Konna
/9-ta/ 1 – ego Pułku Łączności - 1928-1930
/ksero/
1086.
1087.
1088.
Lipiński W.: Bajończycy i Armia Polska we
Francji /ksero/
Böhm T.: Służba Łączności (1918 - 1926)
(1926 – 1939) /ksero/
Leonard W.: Szkolnictwo łączności
/maszynopis/
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
Naimski H.: Rzut oka na historię Wojsk
Łączności /maszynopis + ksero/
Naimski H.: Moje wspomnienia wojenne i
niewojenne /maszynopis/
Naimski H.: Historia Wojsk Łączności
Kilka uwag w sprawie opracowania płk. dypl.
Utnika pt.: „Sztab Polskiego Naczelnego
Wodza w II Wojnie Światowej” /ksero/
Mareczek Zb.: 4 Baon Łączności /+
1983
1993
Wspomnienia z Arbroath Jerzego Chmielewskiego
/ksero/
1094.
Puczyło – Zwierzyńska: Łączność Bazy 2 –
go Korpusu - Motola /odczyt wygłoszony na
Święcie Łączności – czerwiec 1969 r./ /ksero/
1095.
1096.
1097.
1098.
Sysak W.: Historia III komp. Telegraficznej
ciężkiej /ksero/
Drewnowski K.: Służba łączności
w Legjonach Polskich /ksero/
K. Drewnowski: Służba łączności
w Legjonach Polskich
Łączność w Powstaniu Wielkopolskim
1921
Kielce
/maszynopis/
1099.
Śliwowski S.: Łączność w Wielkich
Jednostkach Kawalerii w 1919 – 20
/maszynopis/
1100.
1101.
1102.
Śliwowski S.: Łączność w wyższych
jednostkach kawalerji podczas wojny
1919/20 [„Przegląd Łączności”] z. 6, t. 4 /ksero/
Onyszkiewicz J.: Decyzja Nr 47 /MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca
1993 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa
tradycji i ustanowienia dorocznego święta
WSOWŁ w Zegrzu /ksero/
Komorowski B.: Przemówienie do żołnierzy
1928
(na odwrocie rodowód WSOWŁ /daty//ksero/
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
Wystąpienie prezesa Środowiska
Kombatantów Żołnierzy Łączności płk
Tadeusza Wiernikowskiego na I Zjeździe 26
sierpnia 1993 roku /maszynopis/
Wspomnienie o prof. Januszu Molskim
//maszynopis/
Wspomnienie o płk. Tadeuszu
Niewiadomskim /maszynopis/
Ulmer A.: Profesor Janusz Groszkowski 100na rocznica urodzin /ksero maszynopisu/
Tłoczyński Ignacy (1911-2000) w pierwszą
rocznicę śmierci /ksero biogramu/
Hampel Mieczysław Śp.. 27.08.1925 –
10 lipiec 1998
Warszawa
[Warszawa]
54
1109.
1110.
1111.
1112.
1113.
1114.
14.05.2010 /ksero biogramu/
Zalewski E. „Mundek”: Wspomnienia
radiomechanika /kartki z książki?/
Komplet dokumentów dot. przygotowania
i odsłonięcia tablic pamiątkowych „Juzistek”
Apel o ufundowanie tablicy pamiątkowej
poświęconej pamięci żołnierzy kobiecej
wojskowej służby łączności między
sztabowej. Formacja Juzistek
Świadectwo słuchacz. Szumilewiczówna
Stefania /ksero/
Sokół Bolesław: tymczasowe zaświadczenie
(ważne do 01.07.1945 r.) /ksero/
Rogoziński A.: Polski wykrywacz min (przedruk
art. z „Pancerniaka”) /ksero/
1115.
1116.
1117.
1118.
Komocki Kazimierz: karta ewidencyjna
/Środowisko Żołnierzy Wojsk Łączności w
Warszawie/
Kluka Mieczysław Franciszek: karta
ewidencyjna /Światowy Związek Polskich
Żołnierzy Wojsk Łączności//ksero/
Leser Tadeusz: biografia /ksero/
Popławski Tadeusz- fragmenty historii /ksero
1989
Warszawa
26.08.1930
Zegrze
15.01.1994
Milwaukee
03.02.1984
26.08.1993
legitymacji: „złoty medal Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej” oraz „Za Pobiedu nad Giermaniej w Wielikoj
Otiecziestwiennoj Wojnie 1941 – 1945”, dyplom Nr 1278
(oryginał), nagroda Komendanta WAT za pracę nad
zwiększeniem efektywności polowych systemów
łączności/
1119.
Noty biograficzne autorów opracowań i
wspomnień /dot.: Tadeusz Lisicki, I. Junosza Drewnowski, Jan Jurewicz, Ludwik Żerański//ksero/
1120.
1121.
Mosz Barbara z d. Rokosz ps. „Kropelka”:
Życiorys /maszynopis/
Żychowski Władysław: fragmenty historii
/wniosek o nadanie orderu – odznaczenia - Krzyż
Kawalerski OOP, karta zgłoszenia w poczet członków
Światowego Związku Polskich Żołnierzy Wojsk
Łączności –oryginały/
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.
Borkowska Janina: wniosek o nadanie orderu
– odznacz. - Srebrny Krzyż Zasługi /oryginał/
Błeszyński Józef: wniosek o nadanie orderu
– odznacz. - Krzyż Kawalerski OOP /oryginał/
Kowalewski Stanisław: wniosek o nadanie
orderu – Krzyż Kawalerski OOP /ksero/
Legitymacja Nr 82: 12 [dwunasty] Pułk
Radioliniowo – Kablowy dla Muzeum Wojsk
Łączności w Zegrzu /oryginał/
Pankiewicz Mikołaj: fragmenty historii
/Legitymacja osobista Nr 106/33, Carte D’identite Nr
03.07.1940
3258=legitymacja przydziału, legitymacja z CWŁ
(6 Baon Telegraficzny) z 13.08.1933 r. - oryginały/
1127.
Marcinkowski Mieczysław: fragmenty historii
/zaświadczenie o pracy w Oddziale II Wydział
Wywiadowczy(1922 r.), przepustka na wstęp na teren
Elektrowni Oświetleniowej (1920r.) /oryginał/
1128.
1129.
Odznaki pamiątkowe II Bat. Łączn.
i proporczyki, oraz kolory otoków na
czapkach garnizonowych WP /ksero/
Zabielski Paweł: Życiorys + List do p. S.
Markowskiego
1130.
25.03.1993
Chocianów
Lalewicz Stanisław - twórca patentu na
„telejon”. Opinia i krótka charakterystyka
55
1131.
1132.
urządzenia /ksero/
Wyrwa - Furgalski Tadeusz. Radość i duma
I Brygady /ksero art./
Wysocki W. J.: SB o Śmigłym /ksero art. w
1994
„KARTA” Nr 14/
1133.
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1140.
Lis Kula Leopold. Ukochany chłopiec
Komendanta /ksero art./
Jurewicz Jan: fragmenty historii/”Laureaci
Nagród Polonii”, „Dla niepodległości Polski”- A, Czumy,
”Rzeczypospolita dziękuje”, podziękowanie Leszka
Moczulskiego za działalność na rzecz wolności i
niepodległości RZ, podziękowanie Grono Nowej
Emigracji Politycznej za poświecenie się sprawie kraju,
Prymasowski Medal Srebrny, karta wojennych szlaków,
spis odznaczeń i dyplomów/ /ksero/
Guzowski Jan: fragmenty historii /szlak bojowy
=ksero rękopisu wspomnień + legitymacji członkowskiej
Związku Kombatantów RZ i Byłych Więźniów
Politycznych/ /ksero/
Konarski Zenon: legitymacja Nr 1102/Ofic.46
na Medal Wojska /oryginał/
Matwin Stanisław: Carte D’identite Nr 2722 =
legitymacja przydziału /oryginał/
Jefimow Eugeniusz: wyciąg z zarządzenia Nr
0341 o nadaniu stopnia oficerskiego /ksero/
Korga Franciszek: legitymacja Nr 935
Znaku Wojsk Łączności /ksero/
Cieślak Aleksander Józef: zaświadczenie
Polskich Sił Zbrojnych o zakończeniu służby
22.12.1986
1939
Francja
/ksero/
1141.
1142.
1 – sza Samodzielna Brygada
Spadochronowa /notatka w jęz. pol. i ang./
Rogoziński Kazimierz: fragmenty historii /list
gratulacyjny z okazji końca wojny, wyciąg z R-zu
personalnego Nr 0129/Odz. O odznaczeniu srebrnym
medalem „Zasłużonym Na Polu Chwały”, wyciąg z
zarządzenia Nr 0341 o nadaniu stopnia plutonowego,
podziękowanie za udział w walkach o Kołobrzeg i innych
miast Pomorza, Warszawy i za forsowanie Odry/ /ksero/
1143.
Janocha Stanisław: potwierdzenie zgłoszenia
swoich praw do zaopatrzenia emerytalnego
/ksero/
1144.
Borowski Włodzimierz: fragm. historii /zeszyt
ewidencyjny /ksero/ + zdjęcie /oryg. i ksero/
1145.
Andracki Henryk – gen. brygady: fragm.
historii /Odpis przebiegu służby wojskowej z akt
personalnych żołnierza + zdjęcie /oryg./
1146.
Tarczewski Bronisław: fragmenty historii
/biografia weterana węzła łączności Śląskiego OW, dwa
zdjęcia/ /oryg./
1147.
Nowik Tadeusz: fragmenty historii /biografia,
cztery zdjęcia /oryg./
1148.
Janusiak Józef: fragmenty historii /biografia,
siedem zdjęć/ /oryg./
1149.
Główka Antoni: fragmenty historii
/Biografia, czternaście zdjęć/ /oryg./
1150.
Zagórski Mieczysław: fragmenty historii
/biografia, pięć zdjęć /oryg./,podziękowanie za walki na
froncie nad Nissą /ksero/
1151.
Ćwikliński Maksymilian: fragmenty historii
/świadectwo ukończenia Szkoły Podchorążych Rezerwy
1932
Łączności(1932 r.), książeczki stanu służby oficerskiej,
życiorys/ /ksero/
1152.
Sztejman Jerzy: świadectwo ukończenia
Kursu Podchorążych Rezerwy
56
1153.
1154.
1155.
1156.
Łączności(1937) /ksero/
Cieślak Aleksander: fragmenty historii dowody,
przepustki okupacyjne, zachodnie, legitymacje, życiorys
i in. /20 oryg. dokumentów+ życiorys/
Pankiewicz Mikołaj: fragmenty historii /Carte
Individuelle D’Alimentation z Coupon D’Echange Nr
1148, przebieg służby wojskowej/ /oryg./
Kaliszówna Irena: świadectwo ukończenia
Kursu Juzistek w CWŁ w Zegrzu /ksero/
Kijak Stefan: fragmenty historii /list do
S. Markowskiego od syna p. Kijaka - Jacka z załącz. dot.
losów życiowych i wojennych ojca Stefana: wniosek o
odznaczenie orderem Virtuti Militari, legitymacja Virtuti
Militari Nr 7367(oryginał), zawiadomienie o nadaniu
odznaki pamiątkowej CWŁ, legitymacja do tej odznaki
Nr 244, legitymacja Odznaki Pułkowej Nr 67, Honorowej
Odznaki Pamiątkowej 7. Batalionu Telegraficznego
Nr 10, oświadczenie o wojennych losach, życiorys,
arkusz ewidencyjno- kwalifikacyjny, główna karta
ewidencyjna/ /ksero dok./
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.
1167.
1168.
1169.
1170.
1171.
Krzeski Józef: legitymacja o nadaniu odznaki
pamiątkowej CWŁ /ksero/
Boruch Wacław: fragmenty historii /legitymacja
1932
osobista Nr 6/31(z 31.12.1932 r.), przepustka z
15.05.1934 r./ /ksero/
Piszczek Ludwik: fragmenty historii /legitymacja
osobista z15.11.1919 r., legitymacja osobista
z 10.06.1921 r., zawiadomienie o zastępstwie
w Kompanii Parkowej (24.08.1921 r.)/ /ksero/
Certowicz Zbigniew: fragmenty historii /oryg.:
legitymacja Nr 2467/3 do „Medalu Wojska”, legit. Nr
9291 do znaku łączności, legit. Nr 011523 do odznaki
pamiątkowej 2 Korpusu, oraz ksero zaświadczenie (Nr
468182) o przynależności do ZBoWiD/
Lachman Józef: karta ewidencyjna /ksero/
Chałupa – Twardowski Jan: fragmenty historii
/zeszyt ewidencyjny, legitymacja osobista Nr 42/ /ksero/
Płotnicki Jan: świadectwo ukończenia
pułkowej szkoły podoficerskiej przy 11
kompanii, odpis tego świadectwa /ksero/
Tomaszewska Maria: zaświadczenie o
nadaniu jej Krzyża Walecznych przez gen.
Wiktora Thommée /ksero/
Eggers Bolesław: legitymacja Nr 9122 o
nadaniu Odznaki Pamiątkowej - „Krzyż
Kampanii Wrześniowej 1939” /ksero/
Sennisson Stanisław: fragmenty historii
/świadectwo ukończenia Kursu Łączności dla Oficerów
25.08.1959
Wojsk Łączności, legitymacja osobista, życiorys
napisany odręcznie, patent oficerski - mianowanie na
porucznika/ /ksero/
Wolnik Bronisław: fragmenty historii /świad.
ukończ.: 4 - klasowego gimnazjum ogólnokształcącego,
Państwowego Liceum Handlowego, Kursu Rolniczego,
dokumenty: książeczka wojskowa, Allied Military Identity
Card Nr A 24552 (17.04.1945 r.), Registration Certificate
No A. 157604 (24.09.1948 r.)/ /ksero/
Dokument w j. niem. z. 17.10.1939 r. dot.
Marcinkiewicz Romuald - a /ksero/
Krajewski Benedykt: świadectwo ukończenia
Kursu Obrony Przeciwlotniczo-Gazowej III
kategorji /ksero/
Greberski Jan: świadectwo Nr 81ukończenia
OSŁ im. płk. B. Kowalskiego w Zegrzu /oryg./
Moszczyński Piotr: świadectwo ukończenia
Szkoły Podoficerskiej 1 Pułku łączności 1
27.11.1936
57
1172.
1173.
1174.
1175.
1176.
1177.
Kompanii- 27.07.1929 r. /ksero/
Strzelecki Bronisław: świadectwo egzaminu
sprawdzającego przed awansem na
chorążego /od 19 – 20. 12.38 r. /ksero/
Łakomy Wacław: karta zgłoszenia z prośbą o
przyjęcie w poczet członków ŚZPŻŁ /oryg./
Jedynak Edward: fragmenty historii
/świadectwo uprawniające do samodzielnej obsługi
aparatu kinematograficznego przy wyświetlaniu filmów,
/oryg./, świadectwo o ukończeniu I-szego
trzymiesięcznego kursu przewodników psów
meldunkowych w roku 1935/ /oryg./
Chodowski Lucjan: fragmenty historii: wyciąg z
dokumentów Biura Informacji i Poszukiwań, Attestation z
Genewy 16.01.1979 r., książeczka wojskowa Nr
0589746
Czerwiński Juliusz: zaświadcz. weryfikacyjne
= wyciąg z akt personalnych /ksero/
Grott Władysław: fragmenty historii /legitymacja
osobista Nr 2/38, legitymacja Nr 0053 Odznaki
Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich + 7
dokumentów w jęz. ang., przebieg służby wojskowej
/9 oryg. dokumentów/
1178.
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.
1184.
1185.
1186.
Pożegnanie z żoną i dzieckiem: fragm.
wspomnień
Ślubowanie żołnierzy z okazji imienin
Komendanta Piłsudskiego /ksero/
Protokół posiedzenia niejawnego
Wojskowego Sądu Okręgowego przeciwko
żołnierzom… /ksero/
Telegram do Muzeum Wojsk Łączności
WSOWŁ w Zegrzu z Jednostki Wojskowe w
Świeciu Nr 1993 [albo 1933]
Statut Związku Polskich Kombatantów Wojsk
Łączności – projekt pierwszy /maszynopis/
Kody band UPA /ksero/
Kręcioch Zb.: /D-ca 12 Pułku RadioliniowoKablowego w Strzegomiu /Zlot „Synów
Pułków” ziemi wałbrzyskiej
/rękopis /
Decyzja Nr 47/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 23 lipca 1993 r. /ksero/
Wykaz żołnierzy Wojsk Łączności /polegli,
zmarli, żyjący/odznaczeni Orderami
Virtuti…../oprac.: F. Bańkowska
28.09.1943
Łódź
30.06.1993
Świecie
21.01.1992
Warszawa
1996
/maszynopis –kalka/
1187.
1188.
1189.
1190.
„Tango łączności” i „Telefoniści” – słowa
piosenek
Łącznościowcy na poligonie /rękopis/
Program uroczystości obchodu 50 – tej
rocznicy walk w pustyni libijskiej /oryg./
Program obchodów jubileuszu „75 – lecia
kształcenia kadr łączności WP w Zegrzu”
14/15.12. 1991
Londyn
09.05.1994
/maszynopis/
1191.
1192.
1193.
1194.
Jubileusz „75 lat kształcenia kadr łączności
Wojska Polskiego w Zegrzu”
Jubileusz „75 lat kształcenia kadr łączności
Wojska Polskiego w Zegrzu
Plan przygotowania i przeprowadzenia
uroczystości promocji absolwentów WSOWŁ
w dniu 28.06.1997 r.
Promocja 1997 /maszynopis/
wrzesień 1994
wrzesień 1994
1997
Zegrze
58
1195.
1196.
Wystąpienie Rektora WSOWŁ na ostatniej
promocji 1997 r. /maszynopis/
Wystąpienie p. Janowicza /ojciec prymusa/ na
ostatniej promocji w WSOWŁ 1997 r.
1997
1997
/maszynopis/
1197.
1198.
Wystąpienie gen. M. Robełka na promocji
WSOWŁ /maszynopis/
Wystąpienie prymusa na promocji w WSOWŁ
/maszynopis/
1199.
1200.
1201.
1202.
1203.
1204.
1205.
Program pobytu kombatantów w WSOWŁ
Program zjazdu weteranów łączności w
WSOWŁ w dniu 15.08.1992 r.
Akt Ufundowania Repliki Sztandaru Szkoły
Podchorążych Łączności Wyższej Szkole
Oficerskiej Wojsk Łączności /projekt/
Akt Ufundowania Repliki Sztandaru Szkoły
Podchorążych Łączności Wyższej Szkole
Oficerskiej Wojsk Łączności /ksero oryg./
Odznaka Pamiątkowa Absolwenta Oficerskiej
Szkoły Łączności 1963 r.
Przepustka stała dla ob. Redlicza z
20.09.1944 r. /oryg./
Straty w Korpusie Oficerów Wojsk Łączności
w czasie 2-giej wojny światowej /oprac. W
Leonard /3 Karpacki Baon Łączności/
14.08.1992
15.08.1992
16.09.1994
Zegrze
16.09.1994
Zegrze
1986
(maszynopis)
1206.
1207.
1208.
1209.
1210.
Batalion Łączności /teczka – maszynopis/
Markowski S.: Łączność w Powstaniu
Warszawskim
Markowski S.: Łączność w Powstaniu
Warszawskim
Jedliński A.: Wspomnienia z okresu wojny
1939 - 1945 /ksero maszynopisu/
Kwieciński Cz.: artykuły autora i listy
/listy, Szturm na San Angelo, Generał Anders pod Monte
2003
Zegrze
2003
Zegrze
1958
Gdańsk
Cassino, Aleja Świętych baranów, Wołają duchy by
wrócić do Polski, List do red. „Głosu Nauczycielskiego” z
prośbą o wydrukowanie art.: Walka z fideizmem w
nauczaniu historii, Nie pójdziemy do Canosy, Praca o
Legionach (brak pocz. i końca)/
1211.
1212.
1213.
1214.
Malinowski K.: Zasady organizacji i działania
łączności radiowej KG AK” /teczka/
Rozkazodawstwo Łączności /ksero/
Więckowski L.: Historia Plutonu Łączności
2 Grupy Artylerii (od września 1942 do lutego
1947): Irak, Palestyna, Egipt, Włochy, Anglia
Więckowski L.: Wspomnienie o kursie
Unitarnym Szkoły Podchorążych w 41 rocz.
jej ukończenia: Buzułuk, Dzieckij Sad,
Kołtubanka i Wrewskaja – w ZSRR (od
listopada 1941 roku….[prawdopodobnie przedruk z
13.06.1964
Warszawa
Polish Institute
and Sikorski
Museum
Marzec 1947
mater. z Instytutu im. gen. Sikorskiego]
1215.
Więckowski L.: Historia szkoły Podchorążych
Wojsk Łączności z Pogran - Orłowskaja
ZSRR. Quzil Ribat – Irak /,świad. ukończenia
10.04.1983
Manchester
Kursu Unitarnego Szkoły Podchorążych, świad. ukończ.
Szkoły Podchorążych Łączności, R-z personalny Nr 110
dot. mianowania na st. porucznika/….[prawdopodobnie
przedruk z mater. z Instytutu im. gen. Sikorskiego]/
1216.
Promocje Oficerów Łączności Służby Stałej
/od 1924 do 1939 r./
59
1217.
1218.
1219.
Prace Koła Kulturalno - Oświatowego w 1930
– 1931 r. /brak kartek począt. i końc./
Historia I Oficerskiej Szkoły Łączności
Wojska Polskiego /OSŁ: Zamość – Sieradz/
W. S. Wojenna 1930 – 1932 /Komunikat
Informacyjny Nr 140 – ostatni /Lista kolegów
rocznika 1930/32, Lista adresów; ksero/
1220.
01.01.1978
Londyn
Koło Absol. W.
S. Wojennej
X. Promocja Łączności 1934(33) Szkoły
Podchorążych Inżynierii w Warszawie /listy
imienne/ /ksero/
1221.
Lista poległych, zaginionych,
pomordowanych w miejscach kaźni
i zmarłych kolegów z X Promocji S. P. Inż. –
Łączność. Zarys dziejów /biogramy, poprawki
1978
Bradford
i uzupełnienia do „Zarysu Dziejów Rocznika” - X
Promocja S. P. Inż. - Łączność /w Warszawie/ /ksero/
1222.
Dane personalne absolwentów Szkoły
Podchorążych Inżynierii (AK) (wrzesień 1939)
/maszynopis/
1223.
1224.
1225.
Warunki egzaminu dla uzyskania
„Postmaster – General’s Certificates of
Proficiency in Radiotelegraphy and
Radiophony /kopia maszynopisu/
Junosza – Drewnowski I.: życiorys /ksero/
Junosza - Drewnowski I.: Świadkowie historii.
Relacja Nr 1: Legiony Polskie, Lata 1914 –
1920 - Wojna Bolszewicka /wzór odznaki
telefonicznej I.B.Pr.L.P./ / rękopis/
1226.
1227.
1228.
1229.
Junosza - Drewnowski I.: Świadkowie historii.
Relacja Nr 2: Słów parę o książce: ”Przed
i po 6 sierpnia” /rękopis/
Junosza - Drewnowski I.: Relacja Nr 3:
Łączność w obronie Lwowa. Rok 1918 –
1919. /maszynopis/
Junosza – Drewnowski I.: Relacja Nr 4:
5 Batalion telegraficzny Legionów Polskich.
Zarys historii: wspomnienia i uwagi /ksero/
Junosza – Drewnowski I.: Relacja Nr 6:
1 – wszy Kurs Szefów Łączności przy
W. Szk. Woj.; styczeń – czerwiec 1921.
/rękopis/
1230.
1231.
1232.
1233.
1234.
Junosza – Drewnowski I.: Relacja Nr 7:
Nasze sztandary. /kopia maszynopisu/
Junosza – Drewnowski I.: Relacja Nr 9
Studia zagraniczne oficerów Wojsk
Łączności 1920 – 1938. /rękopis + maszynopis/
Junosza – Drewnowski I.: Relacja Nr 10
Łączność w Legionach Polskich. Łączność w
pułkach piechoty /rękopis/
Junosza – Drewnowski I.: Relacja Nr 11
Łączność w latach 1918/19. Referat
wygłoszony w dniu Święta Łączności w
Londynie – 1968 r. /rękopis/
Łączność w latach 1918/19. Referat
wygłoszony w dniu Święta Łączności w
Londynie 30.06.1968 r. przez płk. Ignacego
Junoszę - Drewnowskiego /Dodatek do
Komunikatu Nr 2/68 - Przyczynki historyczne/
1235.
Łączność w latach 1918/19. Referat
wygłoszony w dniu Święta Łączności w
Londynie 30.06.1968 r. przez płk. Ignacego
60
Junoszę - Drewnowskiego. /Dodatek do
Komunikatu Nr 2/68 - Przyczynki historyczne/
1236.
Łączność w latach 1918/19. Referat
wygłoszony w dniu Święta Łączności w
Londynie 30.06.1968 r. przez płk. Ignacego
Junoszę - Drewnowskiego. /Dodatek do
Komunikatu Nr 2/68 - Przyczynki historyczne/
1237.
Junosza – Drewnowski I.: Łączność w
kampanii wrześniowej 1939 roku /ksero
24.03.1079
Cumbria
maszynopisu/
1238.
1239.
Drewnowski Kazimierz: życiorys/+ zdjęcie -oryg./
[Langer]: Miłe wspomnienia /ksero maszynopisu/
1240.
Relacja p. inż. el. H. Białorus ”O kobietach
inż. łączności „/lata 1925 – 1926 /(rękopis +
1946
Kinross
maszynopis)
1241.
Kobiety Polskie w służbie narodu /ksero
maszynopisu/
1242.
1243.
Gertz Wanda pierwsza komendantka kursów
pomocniczych personelu kobiecego tzw. –
Juzistek /maszynopis/
Pierwsza Szkoła Podchorążych Łączności
/ksero ar/
1244.
1245.
Brygada Kawalerii Pancernej /Motorowej/,
(Francja, Wielka Brytania) /ksero maszynopisu/
Pro Memoria dawnego życia żołnierskiego
/ksero wydawnictwa/
1246.
1247.
1791
Warszawa
Łączność w 1 Korpusie Wschodnim /ksero art./
Nieszczerowicz Wł.: Wspomnienia z oflagu
/ksero/
1248.
1249.
Ostatni lekarz Centrum Wyszkolenia
Łączności /+ jego biogram//ksero/
Dąbrowski J.: „Zegrze wczoraj i dziś” /ksero
maszynopisu/
1250.
1251.
1252.
Kawalerowie Orderu Virtuti Militari w
wojskach łączności. Legiony i wojna 1920,
wojna obronna 1939, Polskie Siły Zbrojne na
Zachodzie, A K /ksero/
Gołębiowski B.: Wspomnienia + fragm.
Życiorysu /rękopis/
Staniewicz Wł.: Zarys dziejów Kompanji
Telegraficznej I Dywizji Piechoty Legjonowej
(1 Kompanji Telegraficznej Dywizyjnej) /ksero
art./
1253.
Zarys historii wojennej Kompanji
telegraficznej 1 Dywizji Piechoty Legjonów
/oprac. Wł. Staniewicz /przedruk z „PWT” za
1930
Wilno
grudzień 1928 r. popr. i uzup./
1254.
1255.
1256.
Zarys historii wojennej Kompanji
telegraficznej 1 Dywizji Piechoty Legjonów
/oprac. Wł. Staniewicz /przedruk/
Kompania Telegraficzna 1 Dywizji Piechoty
Legionów w wojnie polsko – sowiec. 1919 –
1921 r. Skrót dokonany przez T. Lisickiego
pracy „Zarysu Historii Wojennej Kampanii
telegraficznej 1 Dywizji Piechoty Legionów”
/oprac. przez Wł. Staniewicza /ksero/
Kompania Telegraficzna 1 Dywizji Piechoty
Legionów w wojnie pol. – sowiec. 1919 –
1921 r. Skrót dokon. przez T. Lisickiego
pracy „Zarysu Historii Wojennej Kampanii
telegraficznej 1 Dywizji Piechoty Legionów”
1930
Wilno
61
1257.
/oprac. przez Wł. Staniewicza /ksero/
Urbanik J.: Łączność w Legionach Polskich
1937
/art. druk. w „Wiarusie”, Nr 23/
1258.
Rotarski S.: Zadanie służby łączności w
obszarach etapowych na tle doświadczeń z
wojny polsko-bolszewickiej /ksero z Nr 11
1933
„Przegląd Teletechniczny”/
1259.
1260.
1261.
1262.
Żmigrodzki St.: Jak powstała polska służba
łączności /ksero z Nr 11 „Przegląd Teletechniczny”/
Żmigrodzki St.: Jak powstała polska służba
łączności /ksero z. Nr 11 „Przegląd Teletechniczny”/
Patent Oficerów 1 Brygady- mianowanie na
porucznika Żmigrodzkiego Stanisława /ksero/
Kaliński E.: Wspomnienia z I Brygady
Legjonów Polskich (z pracy nad organizacją
formacyj łączności) /ksero z Nr 6, T. IV, ”Wojskowy
1933
1933
09.10.1914
1928
Przegląd Techniczny” /
1263.
Kaliński E.: Wspomnienia z I Brygady
Legjonów Polskich (z pracy nad organizacją
formacyj łączności) /ksero z Nr 6, T. IV, ”Wojskowy
1928
Przegląd Techniczny”/
1264.
Borzykowski T.: Przyczynek do historii
Oddziału telefonicznego 1 – go pp. Legionów
/maszynopis/
1265.
T. Borzykowski: Przyczynek do historii
Oddziału telefonicznego 1 – go pp. Legionów
/ksero maszynopisu/
1266.
1267.
1268.
Leonard W.: Organizacja i oddziały Wojsk
Łączności /ksero/
Najsarek R.: Łączność w I Brygadzie
Legjonów Polskich /ksero art. [PWT]/
Oddział telefoniczny komendy 3 Brygady
Legjonów Polskich (z materiałów płk. S. G.
St. Rotarskiego) /ksero art. TIV, „PWT”, s.1022-
128 Torrisham
RDA
Lancaster
Lancashire
128 Torrisham
RDA
Lancaster
Lancashire
Lipiec – grudzień
1928
1023/
1269.
1270.
Tarczyński M.: Rok 1920. Bitwa Warszawska
Seruga J.: Udział radiostacji Warszawskiej w
Bitwie o Warszawę w r.1920 /ksero art. T.17/
1271.
Seruga J.: Udział radiostacji Warszawskiej w
Bitwie o Warszawę w r.1920 /ksero art. T.17/
1272.
Śliwowski S.: Łączność w wyższych
jednostkach kawalerji podczas wojny
1919/20 r. /ksero art. „PWT”, z. Nr 6, T.4/
Jackowski K.: Zarys rozwoju i organizacji
wojskowej radjotelegrafji w okresie wojny
polsko – bolszewickiej (1919-1920) /ksero/
Piaskowski A.: Polskie poczty polowe w
latach 1914 - 1918 /ksero art. z „PWT”/
Dąbrowski M.: Szkic organizacyj Legionów
Polskich /ksero art. „Bellona”/
Wróblewski J. B.: Powstanie Wielkopolskie
1918/1919 /wspomnienie powstańca –
łącznościowca/ /ksero maszynopisu/
Wróblewski J. B.: Łączność w Powstaniu
Wielkopolskim 1918/1919 /ksero maszynopisu/
Recław L.: Historja powstania i organizacji
formacyj łączności w b. zaborze pruskim
1273.
1274.
1275.
1276.
1277.
1278.
1925
Warszawa
„Bellona”
1925
Warszawa
„Bellona”
1928
10.10.1928
1918
/ksero art. [„PWT”]/
1279.
Romer M.: Zarys działania łączności w
62
1280.
I Korpusie Wschodnim /ksero art. [ „PWT”]/
Zimny P.: Dzieje 7 Batalionu Telegraficznego
/w Powstaniu i wojnie polsko-bolszewickiej/
22.02.1993
Poznań
(maszynopis art. z poprawkami)
1281.
Zimny P.: Dzieje 7 Batalionu Telegraficznego
/w Powstaniu i wojnie polsko-bolszewickiej/
22.02.1993
Poznań
/ksero/
1282.
1283.
1284.
Idzikowski T.: Z doświadczeń wielkiej wojny
1914 - 1918 /ksero art. [ „PWT” Nr 4, 435(163)]/
Odezwa w sprawie mobilizacji
/tekst retradukowany z tł. ros./
Siemaszko Z. S.: Pipsztoki /przedruk z Nr 98
1927
1914
1992 Londyn
„Zeszyty Historyczne” listopad 1991 + listy do S.
Markowskiego od. Z.S. Siemaszko i K. Bogackiego/
1285.
1286.
Siemaszko Z.: Generał Sikorski, a Związek
Sowiecki /maszynopis art./
Siemaszko Z.: Najnowsza historia Polski.
Wojenne kontakty z Krajem /ksero art. z „Kultura”
1959
Nr 5/139 maj/
1287.
1288.
1289.
1290.
Legowicz J.: Nauczyciel akademicki – etos
zawodowy i wzór wychowawczy
/str. z: „Dydaktyka Szkoły Wyższej” 4(28)74/
Problematyka losów absolwentów w
literaturze przedmiotu (rozdz. I) /ksero/
Jedliński A.: Kompania radiowa Komendy
Głównej Armii Krajowej /ksero maszynopisu/
Szkudłapski J.: Wspomnienia łącznościowca
/ksero art. - „Tygodnik Polski” 23.07.1977 r./
1291.
1292.
Zarys historii 1 Samodzielnego Pułku
Łączności 1 Armii WP /maszynopis/
Markowski S.: O wydarzeniach ŚZPŻŁ /Zjazd
„Juzistek”, powołanie Komitetu Założycielskiego ŚZPŻŁ,
Światowy Zjazd Kombatantów w Warszawie, rejestracja
Związku/ /rękopis/
1293.
1294.
1295.
1296.
1297.
Łabielski P. ps. „Auto”: Pamiętna noc – akcja
na posterunek U.B. w Krasnosielcu /ksero/
Niektóre węzłowe problemy rozwoju
ideologicznego PZPR w okresie 15.12.1948
– 10.1956 r. /ksero maszynopisu/
Główne kierunki agresji propagandowej
zachodnich rozgłośni radiowych /czerwiec
1986 r./ /ksero/
Scenariusz szczegółowy Sali Tradycji Wojsk
Lotniczych /oprac. Z. Szymański /maszynopis/
Marszalec J., Strok M.: „Barrego” oddział
1988 grudzień
Poznań
/maszynopis/
1298.
Żerański l.: Upłynęło już czterdzieści lat /art. o
uwolnieniu obozu w Murnau 29.04.1945 r./ /ksero/
1299.
1300.
1301.
Lista generałów mianowanych na
uchodźstwie 1940 – 74 /zebr. i zestawił A.
Rogoziński
Dubicki T., Suchcitz A.: Nieznane listy
Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza z
Rumunii /Zeszyty Historyczne” Nr 114- ksero/
Jedliński A.: Ośrodek radiotelegraficzny
KGAK w Kampinosie w czasie Powstania
Warszawskiego 01.08 –30.09.1944 r. /kalka
1995
Paryż
maszynopisu/
1302.
1303.
Borzęcki M.: Z kart historii 1 Samodzielnego
Pułku Łączności. Okres formowania i działań
do końca 1944 r. /maszynopis/
Juszczyk J.W.: Wspomnienia z życia
63
łącznościowców SBSK /ksero art. w „KU WOLNEJ
POLSCE” - Londyn oraz w „Przegląd Łącznościowy”/
1304.
1305.
Żuk E.: Dwa dokumenty /PRL: początek i
koniec/ („ARKA” Nr 44/45 (marzec-czerwiec) /ksero/
Frankowski K. „Kajtek”: Radiówka /ksero
maszynopisu - wspomnienia/
1306.
1307.
1308.
Bańkowska F.: Gmach Telekomu przy ul.
Nowogrodzkiej. Wrzesień 1939 r.
/wspomnienie napisane w maju 1971 r.//ksero/
Janowicz S.: Wał Pomorski 1945. Materiał
pomocniczy do kształcenia obywatelskiego
CAW. Inwentarz Zespołu Akt Głównego
Zarządu Wyszk. Bojowego z lat 1950 – 1957
1993
01.01.1989
Lublin
1995
Wyd. ”Czasop.
Wojsk.”
Warszawa
2001
Warszawa
/ksero rękopisu/
1309.
1310.
1311.
1312.
Schemat organizacyjny Szefostwa Wojsk
Łączności wg etatu 1/520 /ksero rękopisu/
[Wiśniewski Zb.]: Kształcenie oficerów służby
stałej w Zegrzu w latach 1920 – 1921 i 1935
– 1939 /ksero art./
Jurewicz J.: Dane personalne Tadeusza
Lisickiego /ksero rękopisu//
Wasilewski Kazimierz: ankieta dla
uczestników walk wrześniowych w roku 1939
/ksero/
1313.
1314.
1315.
1316.
1317.
1318.
1319.
1320.
Wasilewski Kazimierz: ankieta dla
uczestników walk wrześniowych w roku
1939/ksero/
Benedyktowicz Władysław: relacja z walk
wrześniowych /ksero rękopisu/
Benedyktowicz Władysław: relacja z walk
wrześniowych /ksero rękopisu/
Baranowski Jan: życiorys /maszynopis/
Wojskowa droga Komendanta Centrum
Szkolenia łączności i Informatyki płk dypl.
Jerzego Ceglarka – wywiad /maszynopis/
Życiorys mjr. dypl. Mieczysława Potockiego
ps. „Wegielny” /ksero/
Krótki życiorys ppłk. w st. sp. Uszycki-ego
Jerzego „Ort” /ksero/
Kolebuk Władysław: fragmenty historii/
skrócony życiorys, mianowanie na porucznika,
zaświadczenie o zakończeniu służby, dokument o
pobycie w Teheranie z 24.12 1942 r. /ksero/
1321.
Generał brygady Heliodor Cepa wybitny
organizator i dowódca wojsk łączności
/maszynopis/
1322.
Generał brygady Heliodor Cepa wybitny
organizator i dowódca wojsk łączności
/ksero rękopisu/
1323.
1324.
Generał brygady Heliodor Cepa /maszynopis/
Kępiński Jan: fragmenty historii /list do S.
Markowskiego, list do Koła Byłych Żołnierzy AK+ odp.,
list do mjr Witolda, do Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów w Londynie + odp., art. o Janku telegrafiście, do mjr Konrada Bogackiego, do Pana
Janka, odp. z Ministerstwa Obrony narodowej, oraz z
Wojskowego Instytutu Historycznego, art. o radiostacji
FIOŁKOW – czerwiec 1942 r., zdjęcia dwóch klepsydr,
życiorys punktach, bibliografia związana z jego
działalnością okupacyjną (ksero wszystkich
dokumentów)/
1325.
Wiśniewski M.: Pierwszy generał w WSOWŁ
64
1326.
1327.
w Zegrzu – Witold Cieślewski /maszynopis/
Jedliński Aleksander: ucieczka z oflagu IIB
Arnsvalde 12/13 maja 1940 r. /na prawach
rękopisu/ /ksero/
Jedliński Piotr: fragmenty historii /życiorys,
ksero zdjęcia/
1328.
1329.
1330.
1331.
1332.
1333.
Grejcz Bolesław: Wspomnienie o doc. mgr.
inż. Henryku Kalicie /rękopis i maszynopis/
Notki biograficzne szefów Wojsk Łączności;
H. Cepa, I. Jurin, R. Malinowski, L.
Kołatkowski, M. Pasternak /maszynopis/
Józef Biernacki: fragmenty historii /przebieg
służby wojskowej, jedno oryg. zdjęcie, słowa pożegnalne
płk. Emila Patera/
Makowski Jan: fragmenty historii /fotografie z
letnich ćwiczeń wojskowych z lat 1933 -35, mianowanie
na porucznika rezerwy (21 10.1938 r.), relacja o udziale
w wojnie obronnej 1939 r., świadectwo ukończenia
Szkoły Podchorążych Rezerwy Łączności (1932 r.),
notatka o Samodzielnym Plutonie Telefoniczno –
Kablowym Nr 3, zaśw. z Centralnego Archiwum
Wojskowego dla ZBoWiD, dokument z oflagu
(06.08.1940 r.), karta przydziału wojennego, odpowiedź
z Biura Informacji i poszukiwań, orzeczenie Komisji
Weryfikacyjnej Oficerów p/Oddziale Personalnym WP
(27.07.1945 r.), wyciąg z R-zu Ofic. Nr 084/I
(05.12.1945), zaświadczenie Nr 520766 ze ZBoWiD
(26.04.1978 r.) zdjęcie jako por. rezerwy, fotokopie
niektórych str. książeczki stanu służby ofic., fot, z oflagu,
wizytówki, ksero niektórych str. książeczki/
Andrzej Żak: materiały różne /teczka/
Urbaniak P.: Jak zostałem oficerem rezerwy
WP/rękopis – 48 s., patent oficerski 1938 r.,
dokument awansu na kapitana 1989 r.
/rękopis/
1334.
1335.
1336.
1337.
1338.
1339.
1340.
1341.
„Cele, metody i formy organizowania
przodownictwa i współzawodnictwa w
pododdziale. Rola młodszej kadry
podoficerów, funkcyjnych w tym zakresie.
Rola wychowawcza oficera z podoficerami „–
prace kontrolne podchorążych /rękopisy/
Miętta L.: Sprawozdanie z II części
Spartakiady Zimowej Warszawskiego Okręgu
Wojskowego /10-14.02.1955 r./
Dzierżewicz Z.: Komunikat z Mistrzostw
Warszawskiego Okręgu Wojskowego w
wieloboju oficerskim i podnoszeniu ciężarów
/19-20.03.1960 r./
Wykaz absolwentów Szkoły Podchorążych
Łączności w Zegrzu /1924-1938
Miesięczne plany pracy Cyklu Przedmiotów
Społeczno-Politycznych: 1978- 1980 /rękopis/
Książka ewidencyjna członków Wojskowego
Koła Motoryzacyjnego WSOWŁ /1979-1980/
Materiały z obchodów 25 – ej rocznicy
powstania WSOWŁ
Cepa H.: Uwagi dot. przygotowania łączności
w czasie pokoju i jej działania w okresie
wojny przesłane Z-cy Ministra Spraw
Wojskowych /ksero, art. Oryg. znajduje się w
Kraków
Listopad 1969
Zegrze
06.01.1940
Paryż
Instytucie im. gen. Sikorskiego/
1342.
Zawiło M.: Pamiętnik 1939 – 1942 /maszynopis
Londyn
napisany w 1981 r./
1343.
Szymonowicz M.: „Piechota w wojnie
[20.11.1940?]
65
błyskawicznej” /uwagi zapisane ołówkiem w zeszycie
A4 /brak ostatniej str./
1344.
Zimny P.: Łączność w okresie
międzywojennym, konspiracyjnym Powstania
Warszawskiego i po Powstaniu /art.-maszynopis.
15.10.1991
Warszawa
Przekazał płk Wiernikowski/
1345.
Zimny P.: Zarys historii sztandarów polskich
/art.: maszynopis. Przekazał płk Wiernikowski/
1346.
1347.
Mrazek St.: Rozwój łączności w Armii
Polskiej /art.-maszynopis. Przekazał płk Wiernikowski/
Komunikat o wyborze gen. bryg. Heliodora
Cepy na przewodniczącego Klubu
Kombatantów Wojsk Łączności /kopia
07.04.1992
Poznań
17.12.1942
Londyn
12.11.1970
Warszawa
maszynopisu. Przekazał płk Wiernikowski/
1348.
Oświadczenie mjr rez. Izydora
Malinowskiego dot. Jana Kiśluka /kopia
maszynopisu. Przekazał płk Wiernikowski/
1349.
Oświadczenie mjr. rez. Izydora
Malinowskiego dot. Henryka Gawlikowskiego
03.10.1969
Lublin
/kopia maszynopisu. Przekazał płk Wiernikowski/
1350.
Oświadczenie mjr rez. Izydora
Malinowskiego dot. Stanisława Mroza
30.08.1969
Lublin
/kopia maszynopisu. Przekazał płk Wiernikowski/
1351.
Luźne notatki o współudziale w ruchu oporu
/notatki napisane nieczytelnie. Przekazał płk
Wiernikowski/
1352.
1353.
Cepa H.: Wytyczne dla ekipy Słabego.
/wytyczne do org. łączn. AK na wypadek
Powstania/ /maszynopis. Przekazał płk Wiernikowski/
K. Malinowski: Organizacja łączności w
Powstaniu Warszawskim /art.: maszynopis.
przekazał płk Wiernikowski/
1354.
Zeznania świadka Jan Grochla dot. wspólnej
walki z Kamilem Skuza /oryg./
15.10.1969
Warszawa
/ kopia maszynopisu. Przekazał płk Wiernikowski/
1355.
Z pamiętnika d-cy Konsp. Łączn. Bolesława
Krantz – a N56 kryptonim „Zośka” /rękopis.
10.11.1939
Przekazał płk Wiernikowski
1356.
Ankieta Józefa Piotrowicza /przekazał płk
Wiernikowski
1357.
1358.
Koprowski J.: Udział w wojnie 1939-1945.
Wspomnienia /rękopis. Przekazał płk Wiernikowski
Biogram Stanisława Zająca /maszynopis.
Przekazał płk Wiernikowski
1359.
Dominowski St.: materiały wspomnieniowoinformacyjne dot. szkolenia młodzieży w
ramach służby PW dla potrzeb łączności
wojskowej „Radio” /maszynopis. Przekazał płk
Lipiec, 1968
Warszawa
Wiernikowski
1360.
Dywizja Strzelców Pieszych internowana w
okresie II wojny światowej w Szwajcarii –
prelekcja Z. Nideckiego /20.03…./
/kopia maszynopisu. Przekazał płk Wiernikowski/
1361.
Działalność AK na terenie Zakładów Philipsa
– prelekcja G. Wróblewskiego /20.02.1973 r./
/kopia maszynopisu. Przekazał płk Wiernikowski/
1362.
Cichociemni – prelekcja F. Dzikielewskiego
/rękopis. Przekazał płk Wiernikowski/
1363.
1364.
„ORBIS” - Kompania Radiowa Komendy
Głównej AK – prelekcja pod kier. por. Wełny
/maszynopis. Przekazał płk Wiernikowski/
Kisielewski Cz.: Wspomnienia /maszynopis.
Przekazał płk Wiernikowski/
66
1365.
Naimski H.: Wrzesień 1939 - Łączność
/maszynopis. Przekazał płk Wiernikowski/
1366.
1367.
1368.
1369.
15.10.1984
Warszawa
Zaproszenie Dyrektora Obwod. Urzędu
Pocztowo-Telekom. Stanisława Domagały na
spotkanie członków Klubu Kombatantów
Wojsk Łączności /ksero. Przekazał płk Wiernikowski/
S. P. Inż. /Łączność/ X Promocja:
45 rocznica 15.08.1934 – 15.08.1979
Szyfr „Kanciarz” - „K” + Szyfr tylko dla
oficerów dla spraw tajnych /ksero/
Markowski S. – Wykorzystanie sieci
telekomunikacyjnej w wojnie obronnej 1939 –
referat wygłoszony na sympozjum w AON
/maszynopis/
1370.
1371.
1372.
1373.
Referat na akademię z okazji 25 – lecia PRL
1969 /maszynopis/
Referat na uroczyste posiedzenie Rady
naukowej poświęconej „40 leciu Wyższej
Szkoły Oficerskiej Wojsk łączności” Zegrze
28 listopad 1984 /maszynopis/
Referat z okazji 26 rocznicy święta
Odrodzenia Polski wygłoszony na akademii
w dniu 20 lipca 1970 r. /maszynopis/
Jurewicz J.: Relacja z Kampanii Wrześniowej
1984
Zegrze
/ksero/
1374.
1375.
1376.
1377.
1378.
Niegrzybowski: Ramowe wskazówki
organizacyjno-metodyczne dot. prac
dyplomowych podchorążych politycznego
profilu studiów WSO+ tematy prac /maszynopis/
Systemy partyjne współczesnego
kapitalizmu. Praca gr. XI /rękopis/
Plan konspekt: leninowska koncepcja
socjalistycznej polityki zagranicznej, a
współczesność. Teoria pokojowego
współistnienia. Proletariacki internacjonalizm
podstawą stosunków państwowych we
wspólnocie socjalistycznej /rękopis/
Plan konspekt: Międzynarodowe prawo
konfliktów zbrojnych /rękopis/
Plan konspekt: Teoria marksistowsko –
leninowska. Teoria rewolucji socjalistycznej
/maszynopis/
1379.
1380.
1381.
Kwieciński Cz.: Droga do Polski /maszynopis/
Więckowski L.: Moja Droga (1939-1942) s.114-138, 368-379 (PSZ)/905
Dąbrowski S.: Łączność w obronie
Westerplatte (ksero art. w „Nasze Sygnały” Nr 119,
wrzesień 1969 r.)
1382.
1383.
1384.
Kurek H.: Część druga mych wspomnień,
okres po bitwie pod Falaise /maszynopis/
Kurek H.: Wspomnienia z walk 1– szej
Dywizji Pancernej /maszynopis/
Kurek H.: Relacja pisana z pamięci w
koszarach Bessier w Paryżu /maszynopis/
(Kamp. 1939)/ 201
1385.
Radiostacja Naczelnego Wodza /W1/
/maszynopis/ (Kamp. 1939)/180
1386.
Kompania Łączności 12 Dywizji Piechoty
/maszynopis/ (Kamp. 1939)/182
1387.
Gordon Z.: Łączność w działaniach 1 Dywizji
Piechoty Legionów i Grupy Operacyjnej
67
„WYSZKÓW” 1939. /maszynopis/
(Kamp. 1939)/198
1388.
Gordon Z.: Organizacja łączności w
działaniach 1 Dywizji Piechoty Legionów i
Grupy Operacyjnej „WYSZKÓW” w 1939
roku- streszczenie oprac. z 1967 r. /zał.:
4 szkice działań DPL /rękopis/(Komp. 1939)/198
1389.
Hołownia A.: Współpraca personelu P.P.T. i
T. z wojskami łączności na Śląsku podczas
kampanii Wrześniowej w 1939 roku
/maszynopis/ (Komp. 1939)/229
1390.
Drewnowski J.: Rok 1939. Łączność w Armii
„Kraków”. Wspomnienia i uwagi /maszynopis/
(Kamp. 1939)/231
1391.
Dowództwa i Łączność. Obsada we wrześniu
1939 /maszynopis/(Kamp. 1939)/337
1392.
1393.
Dowództwa i Łączność. Obsada we wrześniu
1939 /ksero/(Kamp. 1939)/337
Szymonowicz M.: Kartki wspomnień z
Kampanii Wrześniowej w 1939 r. /ksero
maszynopisu/(Kamp. 1939)/344
1394.
Lista imienna szereg. Samodzielnego
Plutonu Kablowego…… przydzielonego do
Armii Poznań w dniu 26.08.1939 r. /ksero/
(Kamp.1939)/ 348
1395.
1396.
1397.
Kwestionariusz dla oficerów Polskich Sił
Zbrojnych w ZSRR (walki 1939): Konstanty
Stanisław Ryński /ksero/(Komp. 1939)/349
Nonas H.: Relacja z działań wojennych
września roku 1939 /ksero/(Kamp. 1939)/350
Wrzesień 1939. Łączność /ksero art./
(Kamp. 1939)/391
1398.
Wojska Łączn. w Wojnie Obronnej 1939 r.
/oprac. Baranowski /ksero prelekcji./ + ksero R-zu
kapitulacyjnego Kleberga 05.10.1939 r. godz. 19.30
(Kamp. 1939)/431
1399.
1400.
1401.
Jurewicz J.: Relacja z Kampanii Wrześniowej
w Polsce /napisana na podstawie R-zu D-twa Bazy
2 Korpusu L. dz. 16786/ Wyszk. z dn. 15.11.1945 r.
/ksero/ (Kamp. 1939)/512
Plan mobilizacyjny „W ” /ksero/
(Kamp. 1939)/521
Udział w walkach wielkich jednostek polskich
/dodatek do Nr 9(21) „INSUREKCJI” zaczerpnięty z
„BELLONY” (Kamp. 1939)/646
1402.
1403.
Popławski T.: Łączność w Wojnie Obronnej
1939 /jest to część pracy „Łączność w
Kampanii Wrześniowej” /maszynopis od s.48/
Popławski T.: Łączność Wojska Polskiego w
Kampanii Wrześniowej 1939 r. /art. do
Wojskowego Przeglądu Historycznego/
1404.
1405.
1965
WAT
WarszawaBemowo
Maksimiec S.: Dywizja Piechoty w Kampanii
Wrześniowej 1939 roku: mobilizacja i
obsadzenie pozycji /ksero art./
Lisicki T.: Łączność w Kampanii Wrześniowej
1939 r. – odbitka z „Przeglądu Łączności”
/s.4 - 23/
1406.
1407.
Parafiński J., Baszucki W.: Opis działalności
por. Jana Mazura w czasie Kampanii
Wrześniowej /maszynopis/
Dokumenty S. Cichosza i W. Cichosz
z d. Komrowska /rękopis: dane do biografii.
S. Cichosz i W. Cichosz, oświadczenia M. Piaseckiej,
68
i A Sikorskiego, że W. Cichosz pracowała w Urzędzie
Poczt.-Teleg. w Gdańsku od 28.12.1936 – 31.08.1939 r.,
oraz zaświadcz. B. Nowakowskiego o tym, że
S. Cichosz zgłosił się na ochotnika do 2 Kompanii
Telegraficznej + list. S. markowskiego/(Kamp.1939/908)
1408.
1409.
1410.
1411.
1412.
Odpis: wyciąg z R-zu dziennego z dnia
28.09.1939 r. i odpis pożegnalnego rozkazu
gen. Thommée do obrońców Modlina/ksero/
Odpisy z rozkazów: dot. odznaczeń, medali,
podziękowań, nadania wyższych stopni
wojskowych uczestnikowi walk o wyzwolenie
- Kazimierzowi Rogoźnickiemu
Dziennik Ustaw PRL Nr 20z dnia 10 kwietnia
1989 r., poz. 104
T.I - Rozwój łączności w Armii Polskiej przed
wojną 1939 r.
T.II- Rozwój łączności w Armii Polskiej
/zawiera materiały: praca Szefostwa Łączności przy
28.02.1955
Sztabie N-go Wodza w Londynie, produkcja typów
aparatów łączności, wyszkolenie kadr łączności, inne
dot. dziedziny łączności/+ załączniki do T.I i T.II/ ”Rozwój
łączności…”/ uwaga aut., że brakuje kartek/
1413.
1414.
Chamski: Studium łączności w Kampanii
Polskiej 1939 roku; Cz. I /maszynopis/
[Mijos lub Myos]: Dziennik działań bojowych
2 DP /2 Warszawska Dywizja Piechoty im.
J. H. Dąbrowskiego /19.08.1943 - 09.05.1945
/maszynopis/
1415.
1416.
Historia 1 Dywizji Pancernej /Szwadrony
Łączności//maszynopis/
Dokumenty archiwalne dot. powstania OSŁ
/ksero/
1417.
1418.
1419.
Program akademia z okazji XV rocznicy
Oficerskiej Szkoły Łączności
Żerański L.: Notatki wojenne 24 sierpień – 4
listopad 1939 rok /maszynopis/ (Kamp.1939)/648
Żerański L.: „Wspomnienia” /rękopis + dwa
zdjęcia/
1420.
1421.
1422.
Zacharewicz J. z d. Gražulewicz I voto
Kamelak, II woto Zacharewicz; Cz. I „Wspomnienia” /rękopis/
Zacharewicz J. z d. Gražulewicz I voto
Kamelak, II woto Zacharewicz; Cz. II „Wspomnienia” /rękopis/
Szymonowicz M.: Historia elektryczności
24.08.1939….
Lwów
Od1916… do
wyzwolenia
Od1916… do
wyzwolenia
Hadamar 1942
/rękopis/
1423.
Łączność w pułku piechoty /oprac. J Uszycki
1424.
Sprawozdanie z działań łączności pod Monte
Cassino od 01 – 25.05.1944 r. /ksero/ /863/PSZ/
Sprawozdanie z bitwy 2 Polskiego
Korpusu o Monte Cassino. (Część
kwatermistrzowska) /ksero/ /864/PSZ/
Sprawozdanie z działań łączności 3 DSK w
bitwie o Bolonie („Buckland”) 25.0321.04.1945 r. /ksero/ /868/PSZ/
Działanie łączności w ZGRUR „RAK” – w
akcji na Bologna 28.03-21.04.1945 /ksero/
1425.
1426.
1427.
27.12.1955
Manchester
czerwiec 1944
– w polu
1946
Italia
maj 1945
– w polu
10 maj 1945
/869/PSZ/
1428.
Sprawozdanie z walk 2 korpusu w bitwie o
Bologna. Część kwatermistrzowska /ksero/
1945
Bologna
/872/PSZ/
1429.
Sprawozdanie z działania artylerii 2 Korpusu
1946
69
1430.
1431.
1432.
w bitwie o Bolonie /ksero/ /871/PSZ/
Sprawozdanie z działań łączności 3 DSK w
pościgu i walkach nad Adriatykiem. Część I:
od Pescary do Ancony włącznie. 14.06 –
19.07.1944 r. /ksero/ /865/PSZ/
Sprawozdanie z działań łączności 3 DSK w
pościgu i walkach nad Adriatykiem. Część II:
od Ancony do Pesaro (linia „Gotów”. 20.07 04.09.1944 r. oraz okres wypoczynkowy do
19.10.1944 r. /ksero/ /866/PSZ/
Leonard Wł.: Sprawozdanie z działań
łączności 3 DSK w pościgu i walkach nad
Adriatykiem. Cz.1: Od Pescary do zdobycia
Ancony włącznie. 14 czerwiec – 19 lipiec
1944 oraz okres wypoczynkowy do
19.10.1944 r.; w polu grudzień 1944 r./mapa
Ancona
wrzesień 1944
– w polu
grudzień 1944
– w polu
1944
3 Dywizja
Strzelców
Karpackich.
Dowództwo
Łączności
Włoch z wybrzeżem//ksero/
1433.
1434.
1435.
1436.
1437.
1438.
Sprawozdanie z działań 2 Korpusu na
odcinku adriatyckim. Część
kwatermistrzowska /ksero/ /873/PSZ/
Sprawozdanie z działań łączności 3 DSK
w obronie nad rzeką Senio.
01.01.-25.03.1945 (do 07.02. w odwodzie
2 Korpusu) /ksero/ /870/PSZ/
Sprawozdanie z działań łączności 3 DSK w
natarciu w Apeninach Północnych. 18.10.21.12.1944 r. /ksero/ /867/PSZ/
Łączność w działaniach 5 KDP na odcinku
apenińskim za czas od 10.10.1944 r. do
09.02.1945 r. /ksero/
Łagowski S.: Koncepcja ustawienia
elementów wystawienniczych w Sali Tradycji
WSOWŁ w Zegrzu Płn. /projekt - 6 plansz/
Rozmieszczenie treści na planszach według
scenariusz merytorycznego /projekt zasadniczy -
1945
kwiecień 1945
-w polu
1945
- w polu
kwiecień 1945
Luty 1989
7 plansz/
1439.
1440.
1441.
1442.
1443.
RYSUNKI, GRAFIKA
5 Bataljon Telegraficzny Kraków. Karykatury
Jonesa 1935 r. /ksero/
Londyn w grafice /6 egz./
Sadowski Zb.: Karykatury przełożonych,
wykładowców i kolegów ze Szkoły
Podchorążych Inżynierii w Warszawie /ksero/
Józef Piłsudski w 16 rysunkach Zdzisława
Czermańskiego
Wyrwa – Krzyżański Tadeusz: Piła w grafice
/7 rys./
1444.
1445.
1446.
1447.
1448.
1449.
1450.
1935
1960
Londyn
[1996]
Piła
DOWODY I METRYKI URZADZEŃ
Dowód urządzenia: radiostacja
R – 105 d/1960
Dowód urządzenia: radiostacja
R – 105 d/1960
Dowód urządzenia: radiostacja
R – 105 d/c/1961
Dowód urządzenia: radiostacja R – 113/1961
Dowód urządzenia: radiostacja
R – 105 D/1963
Dowód urządzenia: sprawdzian SII6
do radiostacji RII6/1963
Dowód urządzenia: radiostacja
70
1451.
1452.
1453.
1454.
1455.
1456.
1457.
1458.
1459.
1460.
1461.
1462.
1463.
1464.
1465.
1466.
1467.
1468.
1469.
1470.
1471.
1472.
1473.
1474.
1475.
1476.
1477.
1478.
1479.
1480.
1481.
1482.
1483.
1484.
R – 105 D/C/1964
Dowód urządzenia: radiostacja R – 113/1966
Dowód urządzenia: radiostacja czołgowa
R – 113, 13V/1967
Dowód urządzenia: radiost. R – 126/1970
Dowód urządzenia: radiost. R – 126/1970
Dowód urządzenia: radiost. R – 126/1970
Dowód urządzenia: radiostacja R – 112/1970
Dowód urządzenia: radiostacja R – 112
Dowód urządzenia: SKOT R3S/1970
Dowód urządzenia: stanowisko
do sprawdzania stanu naładowania
i rozładowania akumulatorów PSAL 1/1970
Dowód urządzenia: radiostacja
R – 113/1972
Dowód urządzenia: pamięć taśmowa
PF – 105 – 1/ Digigraf/1977
Dowód urządzenia: Digigraf X/Y/EC 7054/
1979
Dowód urządzenia: mikrokomputer PC 64
BIT HDD 1.21 – 2 GB RAM do 32 MB
Metryka przyrządu: Amperomierz
laboratoryjny 0 – 50A/1951
Metryka przyrządu: Woltomierz magnetoelektryczny 3-300V A – 3/1961
Metryka przyrządu: Induktorowy miernik
izolacji IMI – 500V/1964
Metryka przyrządu: Miernik oporności
IMI/1964
Metryka przyrządu: Induktorowy miernik
izolacji 540 IMI – 1/1965
Metryka przyrządu: Miernik głębokości
modulacji IM-21 S2-6/1965
Metryka przyrządu: Kondensator dekadowy
z dielektrykiem styrofleksowym „URLICH”
801/273/1967
Metryka przyrządu: miernik częstotliwości
MC -3T/1968
Metryka przyrządu: Omomierz:
OME – 5/1968
Metryka przyrządu: Megomierz lampowy
R -505/1968
Metryka przyrządu: Induktorowy miernik
izolacji IMI – 412/1968
Metryka przyrządu: Omomierz OME – 6/1968
Metryka przyrządu: Przyrząd pomiarowy
C-57/1969 r.
Metryka przyrządu: Mostek Wheatsone’a
MW - 4
Metryka przyrządu: Omomierz OM – 2/1970
Metryka przyrządu: Miernik indukcji
E – 12 – 1A/1971
Metryka przyrządu: Zasilacz W 22 –118/1971
Metryka przyrządu: Próbnik przebicia
P – 433/ 1971
Metryka przyrządu: Miernik lamp Ł1 – 3/1972
Metryka przyrządu: Miernik mocy
M3 – 3A/1972
Metryka przyrządu: Tłumik XA – 721/1972
71
1485.
1486.
1487.
1488.
1489.
1490.
1491.
1492.
1493.
1494.
1495.
1496.
1497.
1498.
1499.
Metryka przyrządu: Sprawdzian
dalekopisowy SD – 1/1973
Metryka przyrządu: Generator sygnałowy
PG – 16/ 1972
Metryka przyrządu: Antena sztuczna
W -106 – 102/1974
Metryka przyrządu: Zasilacz
W 34 – 113/1974
DOKUMENTACJA KOŁA ZBŻZ, TECZKI:
WYSZK., KONSPIR., SPRAWY PART.POLIT.
Dokumentacja Koła ZBŻZ przy SWŁ MON –
1982 rok
Dokumentacja Koła ZBŻZ przy SWŁ MON –
1983 rok
Dokumentacja Koła ZBŻZ przy SWŁ MON –
1983 rok
Dokumentacja Koła ZBŻZ przy SWŁ MON –
1984 rok
Dokumentacja Koła ZBŻZ przy SWŁ MON –
1985 rok
Dokumentacja Koła ZBŻZ przy SWŁ MON –
1986 rok
Dokumentacja Koła ZBŻZ przy SWŁ MON –
1987 rok
Dokumentacja Koła ZBŻZ przy SWŁ MON –
1988 rok
Dokumentacja Koła ZBŻZ przy SWŁ MON –
1985 - 1988 rok
Dokumentacja Koła ZBŻZ przy SWŁ MON –
1989 - 1990 rok
Dokumentacja Koła ZBŻZ przy Szefostwie
Wojsk Łączności i Informatyki Sztabu
generalnego WP; Tom I: lata 1974 – 1996
/deklaracje członk. Klubu Ofic. Rezerw. i ZBŻZ (zmarli,
przeniesieni, skreśleni)/
1500.
Dokumentacja Koła ZBŻZ przy Szefostwie
Wojsk Łączności i Informatyki Sztabu
generalnego WP; Tom II: lata 1974 – 1996
/deklaracje członk. Klubu Ofic. Rezerw. i ZBŻZ (zmarli,
przeniesieni, skreśleni)/
1501.
1502.
1503.
1504.
1505.
1506.
Teczka Nr 1: materiały dot. wyszkolenia
/tematyka szkoleń, zalecenia pokontrolne,
protokoły po egzaminach/
Teczka Nr 2: materiały dot. wyszkolenia
/programy szkoleń, uzupełnienia do
programów szkolenia/
Teczka Nr 3: materiały dot. wyszkolenia
/protokoły Rady Pedagogicznej, protokoły
pokontrolne, programy szkolenia/
Teczka Nr 4: materiały dot. wyszkolenia
/programy szkolenia, uzupełnienia do
programów szkolenia/
Teczka Nr 5: materiały dot. wyszkolenia
/protokoły z kontroli stanu szkolenia i
wychowania, wykazy, plany, oraz inne
sprawy dot. wyszkolenia/
Teczka Nr 6: materiały dot. wyszkolenia
/tematyka szkoleń – plany realizacji,
protokoły po przeprowadzonych egzaminach/
1956-1967
1959 – 1966
1962-1967/68
1952 - 1958
1959 - 1970
1951 – 1958
72
1507.
1508.
1509.
1510.
1511.
1512.
1513.
1514.
1515.
1516.
1517.
1518.
1519.
1520.
1521.
1522.
1523.
1524.
1525.
Teczka Nr 7: materiały dot. wyszkolenia
/tematyka szkoleń – plany realizacji,
protokoły po przeprowadzonych egzaminach/
Teczka Nr 8: materiały dot. wyszkolenia
/tematyka szkoleń – plany realizacji,
programy nauczania protokoły po
egzaminach, po kontrolach/
Teczka Nr 9: Konspiracja /losy ludzi
i wydarzeń, urządzenia łączności
konspiracyjnej/
Teczka Nr 10: Konspiracja /wspomnienia,
art. o ludziach, wydarzeniach/
Teczka Nr 11: Konspiracja /losy ludzi
i wydarzeń, urządzenia łączności
konspiracyjnej, meldunki, szyfry, mapki,
art. z czasopism okresu wojny itp./
Teczka Nr 12: Jedlińska Hanna, Paszkowski
Andrzej: „ Batalion Radiotelegraficzny
„ISKRY” Komendy Głównej A.K.
Konsp. /Nr 781/
Teczka Nr 13: Absolwenci Oficerskiej Szkoły
Inżynierii, Szkoły Podchorążych Inżynierii,
Szkoły Podchorążych Łączności /lata 19241941/
Teczka Nr 14: Materiały dot. spraw politycz.
/meldunki z pracy partyjno – politycznej, dane
statystyczne dot. członków PZPR i ZMW itp.
za lata 1950 – 1954/
Teczka Nr 15: Materiały dot. spraw politycz.
/meldunki z pracy partyjno – politycznej, dane
statystyczne dot. członków PZPR i ZMW itp.
za lata 1955- 1959/
Teczka Nr 16: Materiały dot. wyszkolenia:
lata 1951 - 1957
Teczka Nr 17: Materiały dot. wyszkolenia
/wyniki z egzaminów, protokoły pokontrolne,
programy szkolenia i in. związane z
wyszkoleniem: lata 1930, 1951/1959/
Teczka Nr 18: Materiały dot. wyszkolenia
/protokoły z posiedzeń Rady Pedag. OSŁ
i Rady Naukowej WSOWŁ, sprawozdania z
realizacji szkolenia, wykazy ocen, zmiany
w programach: lata 1964/1968/
Teczka Nr 19: Protokoły z wyników
egzaminów 1959/1965
Teczka Nr 20: Materiały dot. wyszkolenia
/meldunki, sprawozdania, zarządzenia,
rozkazy: dot. szkolenia- lata 1955-1969/
ROZKAZY
Rozkaz Nr 78 II 1919 r. /Ministerstwo Spraw
Wojskowych – gen. K. Sosnkowski /ksero
Lisicki T.: Rozkaz marszałka Józefa
Piłsudskiego „O Łączności”
Z rozkazu pochwalnego Naczelnego Wodza
/1921 r./
Organizacja Wojsk Radiotelegraficznych rozkaz K. Sosnkowskiego /Ministerstwo
Spraw Wojskowych/
Rozkaz Organizacyjny CSŁ z dnia 26
1953 -1969
1951 - 1964
1999
Wojska
Łączności A.K.
Warszawa
13.09.1919
Warszawa
07.02.1920
73
1526.
1527.
1528.
1529.
1530.
1531.
1532.
1533.
1534.
1535.
1536.
1537.
1538.
1539.
1540.
1541.
1542.
1543.
1544.
1545.
1546.
1547.
1548.
1549.
1550.
1551.
1552.
1553.
1554.
1555.
1556.
1557.
1558.
1559.
1560.
1561.
1562.
1563.
1564.
1565.
1566.
1567.
sierpnia 1929 roku
Dodatek do Rozkazu Nr 227/29 z dnia
04.10.1929 r.
Wytyczne postępowania wychowawczego z
najmłodsza promocją oficerską w formacjach
linjowych /Ministerstwo Spraw Wojskowych.
Departament Dowodzenia Ogólnego/ ksero
Rozkaz CWŁ Nr 211 z dnia 17.09.1938 r.
Rozkaz CWŁ Nr 211 z dnia 17.09.1938 r.
Rozkaz CWŁ Nr 211 z dnia 17.09.1938 r.
Rozkaz CWŁ Nr 287 z dn. 21.12.1938 r.
Rozkaz CWŁ Nr 4 z dnia 05.01.1939 r.
Rozkaz CWŁ Nr 4 z dnia 05.01.1939 r.
Rozkaz CWŁ Nr 4 z dnia 05.01.1939 r.
Rozkaz CWŁ Nr 64 z dnia 18.03.1939 r.
Rozkaz CWŁ Nr 64 z dnia 18.03.1939 r.
Rozkaz CWŁ Nr 68 z dnia 23.03.1939 r.
Rozkaz CWŁ Nr 68 z dnia 23.03.1939 r.
Rozkaz CWŁ Nr 68 z dnia 23.03.1939 r.
Rozkaz CWŁ Nr 80 z dnia 06.04.1939 r.
Rozkaz CWŁ Nr 80 z dnia 06.04.1939 r.
Rozkaz CWŁ Nr 80 z dnia 06.04.1939 r.
Rozkaz CWŁ Nr 122 z dn. 30.05.1939 r.
Rozkaz CWŁ Nr 122 z dn. 30.05.1939 r.
Rozkaz CWŁ Nr 122 z dn. 30.05.1939 r.
Rozkaz CWŁ Nr 149 z dn. 03.07.1939 r.
Rozkaz CWŁ Nr 149 z dn. 03.07.1939 r.
Rozkaz CWŁ Nr 149 z dn. 03.07.1939 r.
Rozkaz CWŁ Nr 150 z dn. 07.07.1939 r.
Rozkaz CWŁ Nr 150 z dn. 07.07.1939 r.
Rozkaz CWŁ Nr 150 z dn. 07.07.1939 r.
Rozkaz CWŁ Nr 168 z dn. 25.07.1939 r.
Rozkaz CWŁ Nr 171 z dn. 01.08.1939 r.
Rozkaz CWŁ Nr 171 z dn. 01.08.1939 r.
Rozkaz CWŁ Nr 171 z dn. 01.08.1939 r.
Rozkaz dzienny Nr 17/39 – dot. Brygady
Kawalerii i Szwadronu Łączności (R-z nr
122/2 Op. z dnia 21.09.1939 r.)
Dodatek Tajny do Dziennika Rozkazów z
dnia 31.05.1921 r.
Rozkaz Dzienny CWŁ Nr 211 z
dn.17.09.1938 r.
Rozkaz Dzienny CWŁ Nr 287, s.7
Rozkaz dzienny CWŁ Nr 64/39, s.4
Rozkaz Dzienny CWŁ Nr 68 z dn. 23.03.
1939 r.
Rozkaz Dzienny CWŁ Nr 80 z dn.06.04.
1939 r.
Rozkaz Dzienny CWŁ Nr 122 z dn.30.05.
1939 r.
Rozkaz Dzienny CWŁ Nr 149 z dn.03.07.
1939 r.
Rozkaz Dzienny CWŁ Nr 168 z dn.25.07.
1939 r.
Rozkaz dzienny Nr 34 z dn.31.07.1942
Ukończenie Szkoły Podchorążych Łączności
- 26.01.-31.07.1942 r. /wykaz nazwisk/
Rozkaz Komendanta Obwodu z dnia
12.10.1935
Warszawa
31.07.1942
74
1568.
1569.
1570.
1571.
1572.
1573.
1574.
1575.
1576.
1577.
1578.
21.09.1943 r.
Rozkaz Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju
Nr 2 z dnia 01.02.1944 r.
Rozkaz Nr 7 z dnia 17.03.1944 r.
Rozkaz Ojcowa z dnia 31.03.1944 r.
Rozkaz Szczególny Komendy
Warszawskiego Okręgu AK Nr 52 z dnia
24.08.1944 r.
Rozkaz Dzienny Nr 337 z dnia 06.03.1946 r.
Dziennik Rozkazów Nr 3 ROK XXVI
/Naczelny Wódz i Minister Obrony Narodow./
Rozkaz Nr 10 z dnia 19.03.1945 r.
Wyciąg z Rozkazu Personalnego Nr 0129
/Odzn. z dnia 19 maja 1945 r.
Rozkaz Personalny Nr 325 z dnia 19 maja
1945 r.
Rozkaz Personalny Nr 325 z dnia 19 maja
1945
Książka rozkazów dziennych 6-tej Kompanii
O.S.Ł. /ppor. Piotrowski /d-ca 6 Kompanii
2 Bat.O.S.Ł.WP /rękopis/
1579.
1580.
1581.
1582.
1583.
1584.
1585.
1586.
1587.
1588.
1589.
1590.
1591.
1592.
1593.
1594.
1595.
1596.
02.07.1943
Londyn
26.02.1945
Londyn
5.09.1945 17.10.1945
Zegrze
Rozkaz Ministra Obrony narodowej Nr 077
/Org. z dnia 22.11.1955 r.
Rozkaz Nr 64 K-nta WSOWŁ im. płk. B.
Kowalskiego ps. ”Ryszard” z dnia 18.06.1990
Rozkaz Nr 77 K-nta WSOWŁ z dnia
06.09.1993 r. w sprawie struktury
organizacyjnej pionu dydaktycznego
i dowódczego na rok AK. 1993/94
Rozkaz Nr 65 K-nta WSOWŁ z dnia
07.09.1994 r. w sprawie struktury
organizacyjnej pionu dydaktycznego i
dowódczego na rok AK. 1994/95
Rozkaz Nr 61 Komendanta WSOWŁ z dn.
27.11.1996 z okazji Dnia Podchorążego
Dziennik Rozkazów za 1946 rok
Dziennik Rozkazów za 1947 rok
Dziennik Rozkazów Tajnych za 1956 rok
/Nr 1-18/
Dziennik Rozkazów Tajnych za 1956 rok
/Nr 1-35/
Dziennik Rozkazów Tajnych za 1957 rok
/Nr 1-15/
Dziennik Rozkazów Tajnych za 1957 rok
/Nr 1-35/
Dziennik Rozkazów Tajnych za 1958 rok
/Nr 1-12/
Dziennik Rozkazów Tajnych za 1958 rok
/Nr 1-31/
Dziennik Rozkazów Tajnych za 1959 rok
/Nr 1-6/
Dziennik Rozkazów Tajnych za 1959 rok
/Nr 1-26/
Dziennik Rozkazów Tajnych za 1960 rok
/Nr 1-9/
Dziennik Rozkazów Tajnych za 1960 rok
/Nr 1-22/
Dzienniki Rozkazów Tajnych za 1961 rok
/Nr 1-7/ (02.01.1961 – 31.12.1961)
75
1597.
1598.
1599.
1600.
1601.
1602.
1603.
1604.
1605.
1606.
1607.
1608.
1609.
1610.
1611.
1612.
1613.
1614.
1615.
1616.
1617.
1618.
1619.
1620.
1621.
1622.
Dzienniki Rozkazów Tajnych /06.12.1962 –
23.03.1963/ (Nr 1-9/1962)
Dzienniki Rozkazów Tajnych /25.10.1963 –
31.12.1964/ (Nr 1- 9/1963)
Dzienniki Rozkazów Tajnych (Nr 1-9/1964)
/10.12.1964 – 20.01.1965/
Dzienniki Rozkazów Tajnych (Nr 1-11/1965)
/12.03.1965 – 09.02.1968/
Dzienniki Rozkazów Tajnych (Nr 1-11/1966)
/20.10.1966 – 14.02.1968/
Dzienniki Rozkazów Tajnych (Nr 1-11*/1967)
/30.12.1967 – 28.11.1968/
Dzienniki Rozkazów Tajnych (Nr 1-12/1968)
/31.12.1968 – 11.03.1969/
Dzienniki Rozkazów Tajnych (Nr 1- 9/1969)
/31.12.1969 – 02.03.1970/
Dzienniki Rozkazów Tajnych (Nr 1-11/1970)
/31.12.1970 – 19.05.1971/
Dzienniki Rozkazów Jawnych (Nr 1-19/1961)
/05.01.1961- 30.12.1961
Dzienniki Rozkazów Jawnych (Nr 1-20/1962)
/29.11.1962 – 31.12.1963/
Dzienniki Rozkazów Jawnych (Nr 1-25/1963)
/02.01.1963 – 31.12.1963/
Dzienniki Rozkazów Jawnych (Nr 1-19/1964)
/31.12.1964 – 31.12.1965/
Dzienniki Rozkazów jawnych (Nr 1- 20/1965)
/18.03.1965 – 09.02.1968/
Dzienniki Rozkazów jawnych (Nr 1- 20/1966)
/31.12.1966 – 30.12.1967/
Dzienniki Rozkazów jawnych (Nr 1- 19/1967)
/31.12.1967 – 03.10.1968/
Dzienniki Rozkazów jawnych (Nr 1- 26/1968)
/31.12.1968 – 11.03.1969/
Dzienniki Rozkazów jawnych (Nr 1-26/1969)
/31.12.1969 – 02.03.1970/
Dzienniki Rozkazów jawnych (Nr 1-21/1970)
/14.02.1970 – 17.02.1971/
Teczka 1/Z – rozkazy 1958 - 1968
Teczka 2/Z – rozkazy 1950 - 1969
Teczka 3/Z – rozkazy 1950 - 1968
Teczka 4/Z – rozkazy 1950 - 1957
Teczka 5/Z – rozkazy 1958 - 1969
Teczka 6/Z – rozkazy 1950 - 1969
KRONIKI
Sielczyński J.
Zarys kroniki cyklu Radiotechniki /oryginał;
format A4/
1623.
Sielczyński J.
Zarys kroniki cyklu Radiotechniki /format A5/
1624.
Sielczyński J.
Zarys kroniki cyklu Radiotechniki /format A5/
1625.
Sielczyński J.
Zarys kroniki cyklu Radiotechniki /format A5/
1626.
Kronika Szefostwa Wojsk Łączności
[1945-1988] /ksero oryginału/
1627.
Lubicz-Nawrocki B.
Pamiątkowy album inżyniera Bronisława
1958 - 1968
1950 - 1969
1950 - 1968
1950 - 1957
1958 - 1969
1950 – 1969
1969
WSOWŁ
Zegrze
1969
WSOWŁ
Zegrze
1969
WSOWŁ
Zegrze
1969
WSOWŁ
Zegrze
[b.r.]
ŚOW
Wrocław
Kinross
CWŁ 1946
76
Lubicz – Nawrockiego /oddany przez żonę
do Związku Łączn. w Londynie 29.08. 1991 r./
1628.
Wizyta Komendy WSOWŁ na Słowacji
1629.
Kronika ze spotkania Cyklu Eksploatacji
Urządzeń Łączności WSOWŁ z Radą
Pedagogiczną JW. Nr 3432
Zduńsko Wolskie Zakłady Przem.
Pończoszniczego w X lecie Polski Ludowej –
dowód współpracy Wojska Polskiego z ludem
pracującym
Sztandary Wojsk Łączności - album
Kronika Oddziału Wojsk Łączności i
Samodzielna Brygada Spadochronowa
/oprac. L. Rolewicz „i in.”/maszynopis z materiałów
1630.
1631.
1632.
Novè Mesto nad
Vàhom
22.04.1970
Nowy Dwór
Mazowiecki
23.02.1970
[Zduńska Wola
1953 rok]
[Zegrze 1937]
Instytutu Sikorskiego/
1633.
Drewnowski I. Junosza 1914-1918 „W
wolnych chwilach…” Z życia pierwszych
żołnierzy łączności na froncie i w Warszawie.
Millom, Cumbria
/album przekazany w 1981 roku/
1634.
1635.
Letnia Spartakiada Warszawskiego Okręgu
Wojskowego w Krakowie 1955 r.
Kronika III turnusu SPŁ za okres od
08.01.1945 – 29.11.1945 r. Kinross –
Szkocja:
Kinross
Szkocja
/wyciąg z kroniki SPŁ za okres od 08.12.1939 08.06.1946 r., wyciąg z R-zu dziennego SPŁ za rok
1943, dwa listy Antka do Olka /03.02.1978 r.
i 02.01.1978 r./
1636.
1637.
1638.
1639.
Historia Oficerskiej Szkoły Łączności WP
Zamość – Sieradz /Album z rozkazami, listami
nazwisk, wykazami ocen itp./
Kronika WSOWŁ /dar Henrykowi Rożkowi/
1974
Zegrze
PRACE DOKTORSKIE I DYPLOMOWE
Kwiatkowski A.: „Wojska łączności w armii
gen Andersa” /praca dyplomowa /brudnopis/
Ziąbski J.: Wojska Łączności w wojnie polsko
– bolszewickiej 1919 - 1921 /teczka maszynopis/
1640.
Murawski A.: Pułk Radiotelegraficzny 19241939 /praca dyplomowa/
1641.
Czechowski P.: Komendanci WSOWŁ /praca
dyplomowa/
1642.
Kiersnowski A.: Działalność kulturalnowychowawcza Garnizonowego Klubu
Oficerskiego w Zegrzu w latach 1979-1983
1994
AON
Warszawa
1989
WSOWŁ
Zegrze
1983
WSOW
Zegrze
/praca dyplomowa/
1643.
Jastrzębski M.: Organizacja i efekty
wychowania patriotycznego i
internacjonalistycznego w Szkole Oficerów
Rezerwy /praca dyplomowa/
1644.
Wiśniewski Zb.: Kształcenie wojskowych kadr
łączności w Zegrzu w latach 1919-1939
/rozprawa doktorska/
1645.
Wrzosek M.: Wojsko Polskie i operacje
wojenne lat 1918-1921 /rozprawa doktorska/
1978
Uniw. Śląski.
Wydział Nauk
Społ. Instytut
Nauk Polit.
Katowice
1994
WIH
Warszawa
1968
UW- Dział
Wydawnictw Filii
UW
w Białymstoku
LISTY, PISMA
77
1646.
1647.
1648.
Telegramy wraz z wykazami oficerów
rezerwy – Łącznościowcami - zamieszkałymi
na terenie Śląskiego Okręgu Wojskowego
/odezwa na apel Komitetu ŚZPŻŁ w Zegrzu/
List Ponikowskiego A. do Zarządu Głównego
ŚZPŻŁ w Zegrzu
List Rogozińskiego A. do płk. Stanisława
Markowskiego –prezesa Zarządu Głównego
ŚZPŻŁ w Zegrzu /3 zdj.+ art.: „Szlachta zagrodowa
…..10.2002
24.03.1994
Kielce
29.09.1992
Milwaukee
z Maczkowiec"/
1649.
1650.
1651.
1652.
1653.
1654.
1655.
1656.
1657.
1658.
1659.
1660.
1661.
1662.
1663.
1664.
1665.
List Rogozińskiego A. do płk. Stanisława
Markowskiego –prezesa Zarządu Głównego
ŚZPŻŁ w Zegrzu
List Rogozińskiego A. do płk. Stanisława
Markowskiego –prezesa Zarządu Głównego
ŚZPŻŁ w Zegrzu
List Rogozińskiego A. do płk. Stanisława
Markowskiego –prezesa Zarządu Głównego
ŚZPŻŁ w Zegrzu
List Rogozińskiego A. do płk. Stanisława
Markowskiego –prezesa Zarządu Głównego
ŚZPŻŁ w Zegrzu
List Rogozińskiego A. do płk. Stanisława
Markowskiego –prezesa Zarządu Głównego
ŚZPŻŁ w Zegrzu
List Rogozińskiego A. do płk. S.
Markowskiego /dot. „Komunikatów”. Odznaki
Związku, opłaty członkowskiej/
List Rogozińskiego A. do płk. Stanisława
Markowskiego –prezesa Zarządu Głównego
ŚZPŻŁ w Zegrzu
List Rogozińskiego A. do płk. Stanisława
Markowskiego –prezesa Zarządu Głównego
ŚZPŻŁ w Zegrzu
List Rogozińskiego A. do płk. Stanisława
Markowskiego –prezesa Zarządu Głównego
ŚZPŻŁ w Zegrzu
List Rogozińskiego A. do płk. Stanisława
Markowskiego –prezesa Zarządu Głównego
ŚZPŻŁ w Zegrzu
List Rogozińskiego A. do Tadeusza wraz z
wykazem rocznika SPŁ Zegrze 1938/39
List Rogozińskiego A. do płk. Stanisława
Markowskiego –prezesa Zarządu Głównego
ŚZPŻŁ w Zegrzu
List Rogozińskiego A. do płk.Stanisława
Markowskiego –prezesa Zarządu Głównego
ŚZPŻŁ w Zegrzu
List Rogozińskiego A. do płk. Stanisława
Markowskiego –prezesa Zarządu Głównego
ŚZPŻŁ w Zegrzu
List Rogozińskiego A. do płk. Stanisława
Markowskiego –prezesa Zarządu Głównego
ŚZPŻŁ w Zegrzu
List Rogozińskiego A. do płk. Stanisława
Markowskiego –prezesa Zarządu Głównego
ŚZPŻŁ w Zegrzu
List Rogozińskiego A. do płk. Stanisława
Markowskiego –prezesa Zarządu Głównego
ŚZPŻŁ w Zegrzu
…..12.1992
Milwaukee
20.05.1993
Milwaukee
24.02.1994
Milwaukee
05.07.1994
Milwaukee
16.09.1994
Milwaukee
27.12.1994
Milwaukee
07.02.1995
Milwaukee
04.04.1995
Milwaukee
…...12.1995
Milwaukee
07.03.1996
Milwaukee
12.04.1996
Milwaukee
17.06.1996
Milwaukee
12.08.1996
Milwaukee
4.06.1997
Milwaukee
22.01.1999
Milwaukee
10.12.1999
Milwaukee
12.01.2000
Milwaukee
78
1666.
1667.
1668.
List Szkuty A. J. do płk. Stanisława
Markowskiego –prezesa Zarządu Głównego
ŚZPŻŁ w Zegrzu - życzenia świąteczne
List Szkuty A. J. do płk. Stanisława
Markowskiego –prezesa Zarządu Głównego
ŚZPŻŁ w Zegrzu
List Jodłowskiego S. do płk. S. Markowskiego
z podziękowaniem za zaproszenie na zjazd
1669.
List Jodłowskiego S. do W Urbańskiegoprezesa ŚZŻŁ WSOWŁ
1670.
List Jodłowskiego Z. do Komitetu
Założycielskiego ZŻLWP
List Cieślewskiego W. /K-nt WSOWŁ/ do
Tadeusza Lisickiego /oryg./
List Cieślewskiego W. /K-nt WSOWŁ/ do
Ludwika Żerańskiego /List z poprawkami + 2 kopie
1671.
1672.
17.12.1999
[Londyn]
11.12.2000
[Londyn]
09.08 1993
Latrobe
USA
21 lipiec 1994
Latrobe
USA
17.07.1993
Wrocław
18.12.1990
27.03.1991
Zegrze
ksero/
1673.
1674.
1675.
1676.
1677.
1678.
1679.
1680.
1681.
1682.
1683.
List Cieślewskiego W. /K-nt WSOWŁ/ do
Eugeniusza Kozakiewicza
List Juranka R. do Ministra Obrony
Narodowej R. Szeremietiewa /oryg./
List – zaproszenie Markowskiego S. na I
Zjazd p. M. Mioduchowskiej /+ odp. adresatki/
List Markowskiego S. do Grzegorza
Szermanowicza Dyr. General. Poczty
Polskiej
List Markowskiego S. do Grzegorza
Szermanowicza Dyr. General. Poczty
Polskiej
List Markowskiego S. do gen.bryg. Jana
Klejszmita /oryg. + 2 kopie/
List Markowskiego S. do Ministra Obrony
Narodowej RP Jerzego Szmajdzińskiego
List Markowskiego S. do M. Kielak
z podziękowaniem za dar do Muzeum
List Maliszewskiego J. /ksiądz/ do Marii
Tokarz /oryg./
List Banikowskiej F. [?][Bańkowskiej]
do Stanisława Markowskiego /oryg./
Pismo Kowalika S. do ŚZPŻŁ /poszukiwanie
Mariana Alfonsa Kupski-ego /oryg./
1684.
1685.
1686.
1687.
1688.
1689.
1690.
1691.
Pismo Komendanta COSWŁ w Legnicy
do Muzeum Wojsk Łączności WSOWŁ
Pismo Nasiłowskiego J. do Dowódcy
WSOWŁ w Zegrzu
Pismo Pazgratata J., Paciorka P.: do prezesa
Związku Łącznościowców J. Juszczyka
Pismo Dowód. Jednostki Wojskowej Nr 1551
w Sieradzu do Muzeum Wojsk Łączności
WSOWŁ w Zegrzu
List gratulacyjny Solisa P. /Burmistrz
Wołomina/ dla p. S. Markowskiego
List Solisa P. /Burmistrz Wołomina/
do p. S. Markowskiego
Pismo – zaproszenie Kułaka A.
na wystawę poświęconą historii radiotechniki
dla p. S. Markowskiego
List Lesnobrodzkiej J. do [S. Markowskiego]
15.03.1991
Zegrze
18.05.1992
Olsztyn
21.04.1993
Zegrze
03.06.1993
Zegrze
26.05.1993
Zegrze
29.03.2000
Zegrze
12.12.2002
Zegrze
……
Zegrze
11.09.1993
Zegrze
11.09.1999
12.06.2000
Illinois/
Chicago
02.07.1993
Legnica
20.03.1994
Warszawa
17.06.1997
Zegrze
02.08.1993
Sieradz
Sierpień 2000
Wołomin
13 wrzesień
2000
Wołomin
10.11.1995
Kraków
20.04.1995
79
1692.
List Lesnobrodzkiej J. do [S. Markowskiego]
1693.
List Lesnobrodzkiej J. do Muzeum Wojsk
Łączności
List Janickiego Andrzeja M.I.C. o ryngrafie
M. B. Ostrobramskiej /ksero zdjęcia ryngrafu
List do prezesa Związku Bojowników o
Wolność i Demokrację gen. Moczara
/niekompletny/
List Dąbrowskiego Stefana J.
do Kolegów ze świątecznymi życzeniami
List Dąbrowskiego Stefana J. do Kolegów z
informacją o zmianie adresu i do Władka
Grotta,
Dąbrowski St.: „W KANIKUŁY CZAS”, czyli
pod Psią Gwiazdą – zwana Syriuszem –
skrót wydarzeń dla Kolegów
Dąbrowski St.: „KARTKI Z URLOPÓW”
1694.
1695.
1696.
1697.
1698.
1699.
1703.
Listy Dąbrowskiego Stefana J. do Władka
Grotta, oraz do Kolegów ze świątecznymi
życzeniami /kartka świąteczna/
”Życzenia dla seniorów”+ list Dąbrowskiego
St. do W. Grotta
Nadesłane życzenia świąteczne
i noworoczne + list Dąbrowskiego St. do W.
Grotta
List Dąbrowskiego St. do Wł. Grotta
1704.
List Dąbrowskiego St. do Wł. Grotta
1705.
List Dąbrowskiego St. Kolegów z
podziękowaniem za pieniądze na „Biuletyn”
List Dąbrowskiego St. do Kolegów ze
świątecznymi życzeniami
List Dąbrowskiego St. do Kolegów ze
świątecznymi życzeniami /list do W. Grotta/
List Dąbrowskiego St. do Wł. Grotta
1700.
1701.
1702.
1706.
1707.
1708.
1709.
1710.
1711.
1712.
1713.
1714.
1715.
1716.
1717.
Prośba Komisji Historycznej o dane do kart
indywidualnych ewidencyjnych uczestników
SPInż /Warszawa/ i SPŁ Służby Stałej w
Zegrzu
List Dąbrowskiego St. do Wł. Grotta
List Dąbrowskiego St. do Wł. Grotta o
wrażeniach po ukazaniu się Jubileuszowego
Biuletynu
List Dąbrowskiego St. do Wł. Grotta
List Dąbrowskiego St. do Kolegów ze
świątecznymi życzeniami /list do W. Grotta/
List Dąbrowskiego St. do Wł. Grotta
List Dąbrowskiego St. do Kolegów ze
świątecznymi życzeniami /list do W. Grotta/
List do Kolegów z relacją o obchodach 50-tej
rocznicy X Promocji SPInż. w Warszawie
/ksero treści zaproszenia na tą uroczystość/
List Kiełczewskiego Bogdana
Warszawa
05.06.1995
Warszawa
……….
Warszawa
Grudzień 1980
20.03.1981
29.06.1981
Bradford
Grudzień 1981
Bradford
Grudzień 1981
grudzień 1981/
Bradford
Styczeń 1982
24 październik
1982
Bradford
12 listopad 1982
Bradford
Grudzień 1982
[Bradford]
Grudzień 1982
[Bradford]
Grudzień 1983
25 grudzień
1983
Bradford
15.09.1983
19 marzec 1984
Bradford
18 październik
1984
Bradford
7 listopad 1984
Bradford
Grudzień 1984
10 wrzesień
1985
Grudzień 1985
15.08.1984
Warszawa
23.07.1993
80
/prawdopodobnie do S. Markowskiego/
1718.
1719.
1720.
1721.
1722.
List prezesa Instytutu Polski i Muzeum
im. gen. Sikorskiego w Londynie do
płk. Barczaka A.
List Moskwy K. do ŚZPŻŁ w Zegrzu z prośbą
o przyjęcie w poczet członków Koła
List Moskwy K. do S. Markowskiego
List Kamińskiego C. Do ŚZPŻŁ z prośba o
przyjęcie w poczet członków Związku
List Kamińskiego C. do płk. S. Markowskiego
/dot. wyjaśnienia przyjęcia w poczet członków ŚZPŻŁ /
1723.
1724.
1725.
List Ślusarczyk Z. do Zarządu ŚZPŻŁ z
wiadomością o śmierci Czesława
Ślusarczyka
Pismo Urzędu Do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych do W. Urbańskiego
prezesa ŚZPŻŁ
List Jedlińskiej H. do płk. S. Markowskiego
/oprac. ankiet, dane do Ilustrowanej Encyklopedii
powstania Warszawskiego/
1726.
List prof. Jodłowskiego S. do Zarządu ŚZPŻŁ
w Zegrzu
1727.
List prof. Jodłowskiego S. do S.
Markowskiego
1728.
List Święckiego E. do W. Urbańskiego
prezesa ŚZPŻŁ /dot. zdjęć z 1930 r./
List Bauera B. do W. Urbańskiego prezesa
ŚZPŻŁ z prośbą o weryfikację danych dot.
przebiegu jego służby wojskowej
List Praczuka E. do K-nta WSOWŁ w Zegrzu
z prośbą o spotkanie z weteranami Szkoły
List Kubiaka S. do OSŁ w Zegrzu z prośbą o
umożliwienie kontaktu ze środowiskiem
żołnierzy łączności
List Kierownika Oddziału Gromadzenia
i Uzupełniania Zbiorów biblioteki
Jagiellońskiej Dudzik U. do redakcji
i wydawcy „Biuletynu Łączności” z prośbą o
przysłanie wszystkich wydanych egz.
List Ładnego K. do ŚZPŻŁ z prośbą o
przyjęcie w poczet Związku
List Ładnego K. do Muzeum Łączności w
Zegrzu /2 zał./
List Ładnego K. do Muzeum Łączności w
Zegrzu
List do Urbańskiego W. prezesa ŚZPŻŁ z
prośbą o podanie danych K. Ładnego
List Zarządu ŚZŻ AK w Krakowie do
członków ŚZPŻŁ w Zegrzu z prośba o wpłaty
na pomnik L. Okulickiego
List Wilanowskiego Z. do Zarządu Głównego
ŚZPŻŁ w Zegrzu z potwierdzeniem wpłaty na
składki członkowskie za rok 1995
List Jędrzejewskiego J. do Zarządu
Głównego ŚZPŻŁ w Zegrzu z
podziękowaniem za przyjęcie w poczet
członków Związku.
List Jędrzejewskiego J. do Zarządu
Głównego ŚZPŻŁ w Zegrzu
1729.
1730.
1731.
1732.
1733.
1734.
1735.
1736.
1737.
1738.
1739.
1740.
Szamotuły
05.12.1994
Londyn
29.07.1996
Przywidz
20.11.1996
Przywidz
07.12.1966
Londyn
13.06.1997
Londyn
07.07.1999
Wrocław
22.09.1998
Warszawa
23.06.1999
Łódź
03.09.1996
Latrobe
USA
12.09.1999
Crantsville
USA
16.06.1994
Warszawa
20.06.1994
Katowice
11.01.1996
Oława
03.12.1993
Starachowice
02.06.1999
Kraków
30.04.1996
Illinois
28.05.1996
Illinois
23.09.1997
Illinois
25.09.1996
Warszawa
27.08.1996
Kraków
05.09.1995
Sieradz
24.10.1997
Łódź
01.02.1996
Łódź
81
1742.
List Jędrzejewskiego J. do Muzeum Wojsk
Łączności w Zegrzu
List Delmaczyńskiego J. do WSOWŁ
1743.
List Delmaczyńskiego J. do WSOWŁ
1744.
List Delmaczyńskiego J. do Muzeum Wojsk
Łączności w Zegrzu /zał.: 1/ zaśw. o przybyciu z
1741.
01.04.1996
Łódź
18.07.1993
Uścinow
29.08.1993
Uścinow
27.09.1993
Uścinow
teryt. Niemiec, 2/ dyplomik uznania (1949 r.),
3/ świadectwo ukończenia Szkoły Łączności (1948),
4/ zaświadczenie o ukończenie kursu inst.-metodycz./
1745.
1746.
List Delmaczyńskiego J. z prośbą o
wyjaśnienie zerwania przez ŚZPŻŁ z nim
kontaktu /zał. dowody wpłaty/
List Popławskiego T. do płk. S.
Markowskiego w sprawie wątpliwości dot.
odznaczeń /zał.- wycinek z prasy dot. w/w sprawy,
20.08.2004
Uścinów
24.09.1996
Warszawa
zdjęcie/
1747.
List Borowskiej J. do płk. S. Markowskiego
1748.
List Borowskiego J. do płk. S. Markowskiego
/składka na 1995 r./
List Borowskiego J. do płk. S. Markowskiego
/prośba o odznakę
List Borowskiego J. do płk. S. Markowskiego
/dot. przekazania do Muzeum książek z 1931 r.,
1749.
1750.
19.12.1993
Croochlan
Holandia
[grudzień 1994]
[grudzień 1994]
03.01.1996
Warszawa
potwierdzenie zapłacenia składek za 1996 r. i in./
1751.
1752.
1753.
1754.
1755.
1756.
1757.
1758.
1759.
List Borowskiego J. do płk. S. Markowskiego
ze zgłoszeniem udziału w Walnym Zjeździe
w dniu 14.09.1996 r.
List Puszkow Olgi do płk. S. Markowskiego w
sprawie obelisku i nazwisk na nim Juzistek,
prośba o legitymację członka ŚZPŻŁ
List Gustyna E. z prośbą o przyjęcie go w
poczet członków ŚZPŻŁ
List Gustyna E. z prośbą o kontakt z nim
kolegów łącznościowców
List Słabosz E. z prośba o przyjęcie
zgłoszenia jego uczestnictwa w Walnym
Zjeździe w dniu 14 września 1996 r.
List Nowickiego Cz. do PZŻŁ przy WSŁ w
Zegrzu z zapytaniem o możliwości włączenie
w szeregi PZŻŁ
List Nowickiego Cz. do płk S. Markowskiego
ze zgłoszeniem udziału w Walnym Zjeździe
w dniu 14.09.1996 r.
List Nowickiego Cz. do ŚZPŻŁ z
wyjaśnieniem nieobecności na Zjeździe
List Tonkiel H. do płk. S. Markowskiego z
prośbą o przyjęcie w poczet członków ŚZPŻŁ
04.07.1996
Warszawa
02.06.1996
Gliwice
17.01.1997
Elbląg
21.02.1997
Elbląg
14.08.1996
Częstochowa
20.12.1993
Wolsztyn
26.08.1996
Wolsztyn
24.05.2000
Wolsztyn
18.07.1993
Łódź
/Krótki rys przebiegu służby p. Tonkiela/
1760.
1761.
1762.
List Tonkiel H. do płk. S. Markowskiego ze
zgłoszeniem udziału w Walnym Zjeździe jego
i jego żony w dniu 14.09.1996 r.
List Tonkiel H. do płk. S. Markowskiego z
prośbą o przysłanie „Biuletynu Łączności i in.
sprawy
List Krajewskiego B. /Prezesa
Stowarzyszenia Weteranów Września 1939 r.
Armii Modlin „MODLINIACY”/do płk. S.
Markowskiego ze zgłoszeniem udziału w
18.06.1996
Łódź
07.01.1997
Łódź
16.06.1996
Ciechanów
82
1763.
1764.
1765.
1766.
1767.
1768.
1769.
1770.
1771.
Walnym Zjeździe w dniu 14.09.1996 r.
List Grybskiej M. do Zarządu Głównego
ŚZPŻŁ [o śmierci St. Grybskiego ]
List Gnoińskiego Z. P. z podziękowaniem za
zaproszenie na Zjazd /zwrot zgłoszenia przyjazdu/
List Gnoiński Wandy do Zarządu Głównego
ŚZPŻŁ
List Siemaszko Z. S. do płk. W.
Cieślewskiego K-nta WSOWŁ /zał.:odp. na list/
List Siemaszko Z. S. do płk. S.
Markowskiego /„pipsztoki”/
List Siemaszko Z. S. do płk. S.
Markowskiego /sprawa „reliability”/
List Siemaszko Z. S. do płk. S.
Markowskiego /okruchy historii/
List Siemaszko Z. S. do płk. S.
Markowskiego /okruchy historii/
List Siemaszko Z. S. do płk. S.
Markowskiego /informacja o 9 Zeszycie
13.01.1997
Edynburg
06.07.1994
Wintrthur
27.12.1998
Winterthur
29.01.1991
Londyn
09.07.1991
Londyn
10.07.1993
Londyn
23.01.1994
Londyn
17.04.1993
Londyn
10.03.1994
Londyn
„Materiałów”, w którym jest pełna lista wszystkich
żołnierzy, nie tylko polskich, odznaczonych Znakiem
Spadochronowym/
1772.
1773.
1774.
1775.
1776.
1777.
1778.
List Siemaszko Z. S. do S. Markowskiego
/m.in. wspomnienia o cichociemnych/
List Siemaszko Z. S. do płk. S.
Markowskiego
List Siemaszko Z. S. do płk. S.
Markowskiego
List Siemaszko Z. S. do płk. S.
Markowskiego
List Czarneckiego S. do ŚZPŻŁ – akces
udziału w Zjeździe
List Czarneckiego S. do płk. S.
Markowskiego /słowa uznania za zorg.
Zjazdu, za prowadzenie Muzeum oraz chęć
przekazania kroniki korpusu podoficerskiego
Pułku Radiotelegraficznego -1924-1935
List Czarneckiego Janusza do matki Aurelii
Czarneckiej ze Starobielska /przekazał do
30.03.1994
Londyn
05.07.1995
Londyn
14.12.1995
Londyn
20.03.1997
Londyn
19.08.[1996?]
Zalesie Dolne
02.08.1993
Zalesie Dolne
Kielce
Muzeum Łączności Zbigniew Czarnecki/
1779.
1780.
1781.
1782.
1783.
1784.
1785.
1786.
List Kuroczko Eugeniusza i Zofii do płk. S.
Markowskiego z potwierdzeniem otrzymania
zaproszenia na Zjazd ŚZPŻŁ
List Kuroczko Eugeniusza i Zofii do płk. S.
Markowskiego /świąteczne życzenia/
List Matyki A. do ŚZPŻŁ o przyjęcie w poczet
członków Związku
List Matyki A. do ŚZPŻŁ w Zegrzu
Grudzień 1993
Oakland
List otwarty Sejmiku Polskich kombatantów
Ofiar Wojny i Organizacji Patriotycznych do
Prezydenta m. St. Warszawy p. Święcickiego
Marcina prośba o eksmisję lokatorów „Domu
PASTY”
List Kaczkana Stanisława do S.
Markowskiego
List Kaczkana Stanisława do S.
Markowskiego
List Kaczkana Stanisława do S.
Markowskiego
29.10.1992
Wilno
25.07.1993
Laurelwood
16.02.1992
Milicz
26.08.1993
Milicz
29.09.1995
Warszawa
15.12.1992
Wilno
13.01.1993
Wilno
83
1787.
1788.
1789.
1790.
1791.
1792.
1793.
1794.
1795.
List Kaczkana Stanisława do S.
Markowskiego
List Kaczkana Stanisława do S.
Markowskiego
List Kaczkana Stanisława do S.
Markowskiego
List Kaczkana Stanisława do S.
Markowskiego
List Kaczkana Stanisława do S.
Markowskiego
List Kaczkana Stanisława do S.
Markowskiego
List przew. Komitetu Odbudowy Pomnika
Marszałka Piłsudskiego w Wołominie
Mikulskiego J. do ŚZPŻŁ w Zegrzu o pomoc
w sprzedaży medalu /cegiełki/
List Michała Laskowskiego do S.
Markowskiego
List Nowickiej Izabeli do S. Markowskiego
/zał.: 1/(oryg.?) wyrok śmierci na E. Nowicki, 2/(oryg.)
26.03.1993
Wilno
14.06.1993
Wilno
05.12.1993
Wilno
18.05.1994
Wilno
02.02.1995
Wilno
13.03.1995
Wilno
07.06.1995
Wołomin
06.10.1995
Warszawa
28.07.1993
Warszawa
legitymacja E. Nowicki –odznaczenie krzyżem AK,
3/ (oryg.) legit. odznacz. medalem, 4/ ksero leg. I.
Nowickiej - Kuczyńskiej odzn. Orderem, 5/ kopia
zaświadczenia dla I. Nowickiej o jej walce z Niemcami w
szeregach AK/
1796.
1797.
1798.
1799.
List Nowickiej – Kuczyńskiej Izabeli do
S. Markowskiego
List Nowickiej – Kuczyńskiej Izabeli do
S. Markowskiego /3 zał. dot. Hanny Leszkiewicz/
List Nowickiej – Kuczyńskiej Izabeli do
S. Markowskiego
List Izabeli Nowickiej – Kuczyńskiej do
S. Markowskiego /3 zał. dot. Archiwum, Wojskowej
04.10.1993
Warszawa
27.01.1994
Warszawa
09.12.1995
Warszawa
04.03.1996
Warszawa
Służby Kobiet w Toruniu/
1800.
List Nowickiej – Kuczyńskiej Izabeli do S.
Markowskiego /a/ 2 zdj., b/ Komunikat Nr 1 o
14.07.1997
Warszawa
utworzeniu „Memoriału gen. Marii Wittek”, c/ Komunikat
Nr 2 o utworzeniu „Memoriału gen. Marii Wittek”, d/
wiadomości dot. Fundacji: „Archiwum Pomorskie Armii
Krajowej” w Toruniu, e/ulotka dot. rozpropagowania
książki: „Służba Polek na frontach II wojny światowej”,
cz.1 oraz deklaracja zgłoszenia do prac w Kole
Przyjaciół „Memoriału gen. Marii Wittek”, f/ nekrolog
Stanisława Nowickiego w: „Gaz. Wyb.” 08.07.1997 r./
1801.
1802.
1803.
1804.
1805.
1806.
1807.
List Nowickiej – Kuczyńskiej Izabeli do S.
Markowskiego
List Nowickiej – Kuczyńskiej Izabeli do S.
Markowskiego
List Borowskiej – Rogala Jadwigi do S.
Markowskiego
List Świtalskiego Antoniego do ŚZPŻŁ w
Zegrzu /ważne wiadomości dot. historii łączności/
List Stachonia Jerzego do S. Markowskiego z
wykazem żołnierzy łączności obrońców
Modlina /członkowie KŚŻOM/
List Łakomego Wacława do Zarządu
Głównego WSOWŁ Zegrze
List Łakomego Wacława do Zarządu
Głównego WSOWŁ Zegrze /+ odp. S.
Markowskiego/
1808.
List Łakomego Wacława do Zarządu
Głównego WSOWŁ Zegrze
09.03.2000
Warszawa
24.11.2000
Warszawa
27.07.1993
Croocklaan
Holandia/
13.08.1993
Kielce
20.10.1993
Nowy Dwór
28.08.1993
Ostrowiec
Świętokrzyski
05.04.1994
Ostrowiec
Świętokrzyski
20.04.1994
Kielce
84
1809.
List Markowskiego S. do Wacława Łakomego
1810.
List Łakomego Wacława do Zarządu
Głównego WSOWŁ Zegrze z prośbą o
legitymację
List Wojtery Jana do S. Markowskiego
1811.
1812.
List Kozakiewicza do S. Markowskiego
(przesłany przez córkę płk p. Zofię
Popkiewicz) /zał.: uwagi [S. Markowskiego?] dot.
26.08.1994
Zegrze
13.10.1994
Ostrowiec
Świętokrzyski
01.07.1993
Warszawa
09.04.1992
Londyn
ostatniego listu płk. Kozkiewicza/
1815.
List Matusika Józefa do D-cy 1 Pułku
Łączności /odp. S. Markowskiego w imieniu D –cy/
List Ordana Antoniego do Muzeum Wojsk
Łączności w Zegrzu
List Ordana Antoniego do ŚZPŻŁ
1816.
List Ordana Antoniego do ŚZPŻŁ
1817.
List Ordana Antoniego do ŚZPŻŁ
1818.
List Ordana Antoniego do ŚZPŻŁ
1819.
List Brzostyńskiego Jerzego do S.
Markowskiego
List Brzostyńskiego Jerzego do S.
Markowskiego
List Chodowskiego Lucjana do Muzeum
Łączności w Zegrzu- fragmenty historii
1813.
1814.
1820.
1821.
[12.03.1003]
Warszawa
18.08.1993
Konin
08.03.1995
Konin
12.08.1996
Konin
08.01.1997
Konin
01.09.1997
Konin
Marzec 1993
Katowice
24.08.1994
Katowice
22.07.1993
Stalowa Wola
/3 zał.: odpisy: książeczki wojsk., dokum. wyzwolenia
i wyciąg z dokumentów wyzwolenia/
1822.
List Chodowskiego Lucjana do Muzeum
Łączności w Zegrzu /zał.: 1/ pobyt w stalagu,
19.08.1993
Stalowa Wola
2/ potwierdzenie pobytu w stalagu, 3/ potwierdzenie
pobytu w stalagu z Genewy w j. pol. 4/ potwierdzenie
pobytu w stalagu z Genewy w j.ang.5/ zaśw. o służbie
wojskowej w czasie wojny/
1823.
1824.
1825.
1826.
1827.
List Drewnika Cezarego do Muzeum
Łączności w Zegrzu
List Drewnika Cezarego do S. Markowskiego
/zał.: kartka Polskiego Związku Filatelistów/
List Hwałka Stanisława do Tadeusza
Wiernikowskiego
List Hwałka Stanisława do Muzeum Wojsk
Łączności w Zegrzu
List Jurewicz Danuty do S. Markowskiego
1830.
List [Jurewicz? Danuta i……?] do
S. Markowskiego
List Juszczyka Jerzego do W. Cieślewskiego
/K-nta WSOWŁ/
List Juszczyka Jerzego do S. Markowskiego
1831.
List Juszczyka Jerzego do S. Markowskiego
1832.
List Juszczyka Jerzego do S. Markowskiego
/zał.: zdjęcia wnuków/
List Juszczyka Jerzego do S. Markowskiego
1828.
1829.
1833.
1834.
List Juszczyka Jerzego do S. Markowskiego
/zał.: 1/ wycinek z Dz. Pol (10.08.1992 r.) –„Święto
04.06.1993
Białystok
29.10.1993
Białystok
03.11.1987
Sułków
25.08.1993
Sułków
23.07.1996
Chicago
22.07.1993
Londyn
18.12.1990
Londyn
25.03.1991
Londyn
09.04.1991
Londyn
06.10.1991
Londyn
Grudzień1991
Londyn
21.10.1992
Londyn
Łączności”, 2/ opis zdjęć (brak zdjęć), 3/ Program
”Rewia Restituta 1942 Egipt, 4/ program na zakończ.
Szk. Podch. RŁ – Palestyna – sierpień 1942 r./
1835.
List Juszczyka Jerzego do S. Markowskiego
25.07.1993
Londyn
85
1836.
1837.
1838.
List Juszczyka Jerzego do D-cy JW. 2016 w
Wałczu
List Juszczyka Jerzego do S. Markowskiego
List Juszczyka Jerzego do S. Markowskiego
/zał.: 1/ksero art. o Samodz. Grupie Operac. „Polesie” w
30.01.1994
Londyn
08.02.1994
Londyn
19.04.1994
Londyn
kampanii wrześniowej, list - odp. S. Markowskiego/
1839.
List Juszczyk Elżbiety do S. Markowskiego
1840.
1846.
List Jaroszewskiego Stanisława do Muzeum
Wojsk Łączności w Zegrzu
List Jaroszewskiego Stanisława do S.
Markowskiego
List Krajewskiego Benedykta do S.
Markowskiego
List Krajewskiego Benedykta do S.
Markowskiego
List Krajewskiego Benedykta do ŚZPŻŁ
/Zarząd Główny/ w Zegrzu
List Krajewskiego Benedykta do ŚZPŻŁ
/Zarząd Główny/ w Zegrzu
List Kozakiewicza E. do S. Markowskiego
1847.
List Kozakiewicza E. do S. Markowskiego
1848.
List Zofii Kozakiewicz- Lawrance do S.
Markowskiego /przysłano wycinki z gazet z
1841.
1842.
1843.
1844.
1845.
05.01.1995
Londyn
07.06.1993
Poznań
25.08.1993
Poznań
23.02.1992
Ciechanów
07.02.1993
Ciechanów
03.01.1995
Ciechanów
11.06.1997
Ciechanów
19.01.1991
West Drayton
16.06.1991
West Drayton
21.04.1992
West Drayton
nekrologami Śp. Eugeniusz „Żenia” Kozakiewicz/
1849.
List Lawrence Z. do płk. S. Markowskiego
1850.
List Kocota Jerzego do S. Markowskiego
1851.
List Kocota Jerzego do S. Markowskiego
1852.
List Twardowskiej – Dobrowolskiej Czesławy
do Kustosza Muzeum WSOWŁ w Zegrzu
[S. Markowskiego] /zał.: życiorys, 5 zdjęć/
List Lachmana Romana do W. Cieślewskiego
/K-nta WSOŁ/
List Lachmana Romana do W. Cieślewskiego
/K-nta WSOŁ/
List Lachmana Romana do S. Markowskiego
1853.
1854.
1855.
1858.
List Wawrzyniaka Bogdana prezesa Zarządu
polskiej Fundacji promocji Kadr do Romana
Lachmana z podziękowaniem za lekcje jęz.
angielskiego dla pracowników Fundacji
List Lachmana Romana do W. Cieślewskiego
/K-nta WSOŁ/
List Lachmana Romana do S. Markowskiego
1859.
List Lachmana Romana do S. Markowskiego
1860.
List Leonarda W. do Władka…..
1861.
List Leonarda W. do Kolegi…..
1862.
List Leonarda W. do Władka…..
1863.
List Leonarda W. do S. Markowskiego
1864.
List Leonarda W. do S. Markowskiego
1865.
List Leonarda W. do S. Markowskiego
/zał.: odp. S. Markowskiego/
1856.
1857.
29.07.1992
Twickenham
04.09.1993
Warszawa
30.08.1993
Warszawa
19.06.1994
Nottingham
10.01.1991
Warszawa
21.01.1991
Warszawa
24.01.1991
Warszawa
27.03.1991
Warszawa
03.05.1991
Kanada
01.07.1991
Kanada
22.09.1991
Kanada
04.01.1980
Londyn
01.07.1984
Londyn
07.02.1985
Londyn
….06.1991
Londyn
27.04.1992
Londyn
29.04.1992
Londyn
86
1866.
List Leonarda W. do S. Markowskiego
1867.
List Leonarda W. do S. Markowskiego
1868.
List Leonarda W. do S. Markowskiego
1869.
List Leonarda W. do S. Markowskiego
1870.
List Leonarda W. do S. Markowskiego
1871.
List Leonarda W. do S. Markowskiego
1872.
1874.
List Leonarda W. do K-nta WSOWŁ
A. Bartczaka
List Leonarda W. do S. Markowskiego
/zał.: kartka świąteczna/
List Leonarda W. do S. Markowskiego
1875.
List Leonarda W. do S. Markowskiego
1876.
List Lisickiego T. do S. Markowskiego
1877.
List Lisickiej Izabeli do S. Markowskiego
1878.
List Laskowskiego Michała do S.
Markowskiego /zał.: 1/ leg. krzyża AK, 2/ leg. srebr.
1873.
25.05.1992
Londyn
04.09.1992
Londyn
22.01.1993
Londyn
13.06.1993
Londyn
20.03.1994
Londyn
05.08.1994
Londyn
05.10.1994
Londyn
14.12.1994
Londyn
25.12.1994
Londyn
08.02.1995
Londyn
18.11.1990
Sussex
16.03.1996
Warszawa
02.09.1993
Warszawa
odznaki honor. Związ. Inwalidów Wojennych RP/
1880.
List Laskowskiego Michała do S.
Markowskiego
List Nanke E. do S. Markowskiego
1881.
List Nanke E. do S. Markowskiego /zał. 5 s. –
1879.
okruchy historii/
1882.
1883.
List Nanke E. do S. Markowskiego
List Nanke E. do S. Markowskiego
1884.
List Kaczorowskiego Ryszarda do E. Nanke z
podziękowaniem za książkę „Cena być
innym” /zał. recenzja A. Żurka/
List Offmańskiej J. do gen. H. Andrackiego
1885.
1886.
List Offmańskiej J. do Muzeum Wojsk
Łączności
1887.
List Ochremienko J. do WSOŁ w Zegrzu
1888.
List Ochremienko J. do [S. Markowskiego]
1889.
List Ochremienko J. do [S. Markowskiego]
1890.
List Ochremienko J. do [S. Markowskiego]
1891.
List Ochremienko J. do S. Markowskiego
1892.
List Ochremienko J. do ŚZPŻŁ w Zegrzu
1893.
List Ochremienko J. do ŚZPŻŁ w Zegrzu
1894.
List Pankiewicza M. do S. Markowskiego
1895.
List Pankiewicza M. do S. Markowskiego
1896.
1897.
List Różyckiego T. do Muzeum Wojsk
Łączności w Zegrzu
List Różyckiego T. do ŚZPŻŁ w Zegrzu
1898.
List Surmy J. do Muzeum Wojsk Łączności –
14.07.1994
Warszawa
…………
Cieszyn
07.01.1999
Cieszyn
24.12.1999
09.12.2000
Cieszyn
20.11.2000
Londyn
25.05.1991
Rueil –
Malmaison
/Francja
04.08.1993
Rueil –
Malmaison
/Francja
30.05.1994
Kalisz
…………..
Kalisz
31.03.1996
Kalisz
08.08.1997
Kalisz
20.09.1997
Kalisz
…………[2000]
Kalisz
17.10.2000
Kalisz
20.08.1996
Greenfield
19.09.1996
Milwaukee
24.07.1993
Warszawa
01.09.1996
Warszawa
04.08.1993
87
1899.
1900.
zgłoszenie udziału w Zjeździe
List Surmy J. do ŚZPŻŁ w Zegrzu
List Drewnowskiego J. do K-nta WSOWŁ
W. Cieślewskiego /zał.: 5 Bat. Telegr. Leg. Polskich
- art./
1902.
List Więckowskiego L. do S. Markowskiego
/zał.: odp. na list
List Więckowskiego L. do S. Markowskiego
1903.
List Więckowskiego L. do S. Markowskiego
1901.
/zał.: odp. na list/
1904.
List Więckowskiego L. do S. Markowskiego
1905.
List Więckowskiego L. do S. Markowskiego
1906.
1907.
List Więckowskiego L. c/o B. Wyrzykowska
do S. Markowskiego
List Więckowskiego L. do S. Markowskiego
1908.
List Więckowskiego L. do S. Markowskiego
1909.
List Schabowskiego I.
1910.
List do Zwierzyńskiej W. /art. odrzucone p/red.
„Komunikatu”
1911.
List Zwierzyńskiej W. do S. Markowskiego
1912.
List Zwierzyńskiej W. do Muzeum Wojsk
Łączności [S. Markowskiego] /zał.; 3 egz./
List Zwierzyńskiej W. do S. Markowskiego
1913.
1917.
List Zwierzyńskiej W. do S. Markowskiego
/zał. 4 widokówki/
List W. Zwierzyńskiej do Muzeum Wojsk
Łączności [S. Markowskiego]
List W. Zwierzyńskiej do WSOWŁ
[S. Markowskiego]
List Zwierzyńskiej W. do S. Markowskiego
1918.
List Zerańskiego L. do S. Markowskiego
1919.
List Zerańskiego L. do S. Markowskiego
1920.
List Bischoffa A. dyr. Depart. Spraw
Obronnych M In. Łaczn. do S. Markowskiego
List Błeszyńskiego J. do ŚZPŻŁ w Zegrzu
/zał.: zaśw. ze służby wojsk., wykaz odznaczeń, ksero
1914.
1915.
1916.
1921.
Wrocław
15.06.1998
Wrocław
11.12.1990
Millom
Anglia
28.01.1992
Manchester
03.03.1992
Manchester
13.04.1992
Manchester
22.06.1992
Manchester
29.06.1992
Manchester
20.07.1992
Manchester
15.12.1992
Manchester
……12.1993
Manchester
29.06…
Katowice
01.04.1996
Harrow
…………
Caversham
15.07.1993
Caversham
02.07.1996
Caversham
08.07.1996
Caversham
17.08.1996
Caversham
05.09.1996
Caversham
29.09.1996
Caversham
….12.1994
McLeand
27.01.2000
McLeand
11.03.1992
Warszawa
12.03.1995
Wołomin
karty kombat., 2 zdjęcia, odc. emerytury/
1922.
1923.
1924.
1925.
1926.
1927.
1928.
List Bławdziewicza W. do S. Markowskiego
/zał. 3 zdj.
List Bystrzyckiego P. do Muzeum Wojsk
Łączności w Zegrzu
List przew. HKŁ „RAWICZ”
Bonikowskiego J. do Muzeum Wojsk
Łączności [S. Markowskiego]
List Czerwińskiego J. do Muzeum Wojsk
Łączności
List Chirkowskiego S. do Muzeum Wojsk
Łączności
List Dembińskiego R. Prezesa Instytutu
Polski i Muzeum w Londynie do K-nta
WSOWŁ A. Barczaka
List Fijołka J. do Komitetu Org. I Zjazdu
ŚZPŻŁ – 2 karty stacji krótkofalowych
………..
Nieporęt
03.08.1993
Poznań
18.07.1993
Rawicz
16.07.1993
Warszawa
……[1993[
Wilno
23.06.1995
Londyn
21.03.1993
Płock
88
1929.
1930.
1931.
1932.
1933.
List Falkiewicza M. do Muzeum Wojsk
Łączności – karta zgłoszenia
List.Gallera R.Ch do S. Markowskiego z
prośba o dane uzup. temat: Szkoły
Podchorążych PSZ w różnych krajach
List Grześkowiaka H. do S. Markowskiego
/zał.: kartka świąteczna/
List Gładkowskiej T. do S. Markowskiego
List Hampela M. do K-nta WSOWŁ
W. Cieślewskiego /zał.: karta zgłoszenia udziału w
22.07.1993
Warszawa
15.05.2000
Londyn0,60
07.12.1998
Poznań
09.10.1993
Warszawa
30.06.1993
Zjeździe/
1934.
List Hajka K. do S. Markowskiego
1935.
List Jeżewskiej E. do S. Markowskiego /dot.
Jerzego Jeżewskiego ps. „Zielonka”
List Junga M. do S. Markowskiego /zał.: 2 zdj.-
1936.
gen. Wł. Sikorskiego i Cz. Pieniaka „Cichociemnego/
1937.
List Kuroczko Z. i E. do S. Markowskiego
1938.
List Kowalewski J.W. do S. Markowskiego z
życzeniami /zał. 5 opisanych zdjęć/
Pismo ZHP do D-cy j.w.1960 w Pile w
sprawie o nieodpłatne przekazanie
wycofanych środków łączności do Muzeum
Wojsk Łączn. w Zegrzu i odp. z: Szefostwa
Dostaw i Zaopatrz. Techn. MON
List J. Kullanda do Muzeum Wojsk Łączności
w Zegrzu /zał.; prośba o przyjęcie do Zw. AK, zaśw.
1939.
1940.
12.08.1993
Bydgoszcz
08.11.1999
Warszawa
16.12.1993
Częstochowa
21.02.1993
Concord
…12.1992
Londyn
26.11.1992
Warszawa
03.11.1993
,że był w ZHP, pismo z MON o udziale J. Kullanda w
walkach na terenie Gdyni i zaśw. o pracy w Straży Poż./
1941.
1942.
List Komosy J. do Centrum Wyszkolenia
Łączności /zał. zaś. z 1936 r. o ukoń. kursu w CWŁ/
List Kasperek M. do ŚZPŻŁ w Zegrzu
1943.
List Kisielińskiego H. do ŚZPŻŁ w Zegrzu
1944.
List Kondysa E. do ŚZPŻŁ w Zegrzu
1945.
List Kondysa E. do ŚZPŻŁ w Zegrzu
1946.
List Kondysa E. do ŚZPŻŁ w Zegrzu
1947.
List Peworskiego T. do E. Kondysa
1948.
List Kułaka A. /i życzenia świąteczne/do S.
Markowskiego
List Leja Magdy córki Adama Lei do
S. Markowskiego /zał. biogram A. Lei/
List Lewocz-a Cz. do Muzeum Wojsk
Łączności w Zegrzu
List Leser-a T. do ŚZPŻŁ w Zegrzu
1949.
1950.
1951.
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
List Malik – Łunkiewicz K. /red. ”Polsatu”/ do
S. Markowskiego
List Maruszewskiej W. c. Jerzego Uszyckiego
do S. Markowskiego
List Bobkowskiej – Morawskiej B.
do Komitetu Założycielskiego Polskich
Żołnierzy Łączności w Zegrzu
List Malinowskiego W. do ŚZPŻŁ w Zegrzu
List Marzec M. do ŚZPŻŁ w Zegrzu
26.08.1993
Hrubieszów
05.12.1998
Kielce
14.08.1996
Warszawa
16.05.1993
Melbourne
16.05.1993
Melbourne
13.01.1995
Melbourne
………….
Grandviewst
23.12.1996
Kraków
25.07.1993
Warszawa
05.08.1993
Buffalo
26.03.1996
Midwood Rd
Bel Air
11.12.2000
Warszawa
26.07.1997
Warszawa
13.07.1993
Warszawa
27.05.1996
14.01.1996
Warszawa
89
1957.
1958.
1959.
1960.
1961.
List Miedzianowskiego J. prezesa ARS Print
Production do ŚZPŻŁ w Zegrzu z
zaproszeniem do subskrypcji „Polacy na
frontach II wojny Światowej” S. Bałuka
/zał. ulotka subskrypcyjna/
List Milczarskiego J. do ŚZPŻŁ w Zegrzu
List Maciejewskiej C. /do D-cy I Pułku
Łączności w Zegrzu oraz odp. ww./d-cy
List Brylewskiej Michaliny z d. Maciejewska
do S. Markowskiego
List Nowaka – Soliński W. do S.
Markowskiego
1962.
List Polaka J. do S. Markowskiego
1963.
List Pańszczyka I. do K-nta WSOWŁ
W. Cieślewskiego
List Puszkow Olgi do S. Markowskiego
1964.
1965.
1966.
List Paszkowskiego A. do S. Markowskiego
/zał.: 2 egz./
List Rolaka S. do S. Markowskiego /zał.: 1 egz./
1967.
List Szewczyka Cz. do A. Żak /zał.: 6 egz./
1968.
1969.
List – wspomnienie Szydłowskiego K. o
Wandzie Gertz – I Komendantce Juzistek
List Serafina J. do ŚZPŻŁ w Zegrzu
1970.
List Słabosza E. do ŚZPŻŁ w Zegrzu
1971.
List Siudzińskich S. i A. do S. Markowskiego
1972.
1975.
List Szelemetko J. do Muzeum Wojsk
Łączności w Zegrzu
List do K-nta WSOWŁ od Szefa Sztabu
Generalnego
List Siekiery A. z Centrum Informacji dla Org.
Pozarządowych BORDO do ŚZPŻŁ /zał.: 2 szt./
List Soleckiego l. do ŚZPŻŁ w Zegrzu
1976.
List W. Tymińskiego do ŚZPŻŁ w Zegrzu
1977.
List Ufnalewskiego J. do ŚZPŻŁ w Zegrzu
1978.
Postanowienie Sądu Okręgowego w
Warszawie w sprawie wniosku ŚZPŻŁ –
zmianie w Zarządzie Związku
List Wojtera J. do ŚZPŻŁ w Zegrzu z
zawiadomieniem o śmierci St. Mroza
List Lechno- Wasiutyńskiej Z. do K-nta
WSOWŁ w sprawie przekazania do Muzeum
Odbiornika Wojskowego Kanadyjskiego z lat
II wojny światowej /zał. przód i tył odbiornika –
1973.
1974.
1979.
1980.
17.03.1995
Warszawa
11.10.1993
Krosniewice
07.10.1996
Poznań
03.03.1997
Poznań
17.12.1993
St. Andrews
Scotland
17.08.1992
Alexandria/USA/
..12.1990
Reading, Berks
16.03.1997
Gliwice
28.03.2001
Legionowo
26.05.1997
Legnica
10.09.1992
Offenbach
/Niemcy
17.07.1997
Warszawa
16.06.1993
Kolbuszowa
29.08.1996
Częstochowa
08.07.1993
Palo Alto
26.07.1993
Warszawa
18.05.1995
Warszawa
20.03.1995
Warszawa
03.09.1993
Buffalo
02.06.1994
Boguty
22.07.1993
Tarnów
23.02.2000
Warszawa
15.03.1995
Warszawa
…05.1995
Montreal
ksero/
1981.
List Wasika S. do S. Markowskiego
1982.
List Zimnej G. do S. Markowskiego
1983.
List Zaleskiego A. do Muzeum Wojsk
Łączności w Zegrzu
List –kartka od Zaleskiego M. do S.
Markowskiego /zał. (4 szt.) dot. Kompanii Łączności
1984.
14.08.1994
Londyn
19.05.1994
Poznań
04.08.1993
Wrocław
24.12.1998
Wrocław
9 Dywizji Piechoty/
90
1985.
List Żychowskiego Wł. do S. Markowskiego
1986.
List do Muzeum Wojsk Łączności od
SP6MLX
List Maciejewskiego Zb. dyr. WZŁ do
S. Markowskiego
List Kasprowicza R. K-nta Centralnego
Ośrodka Łączności ZHP do S. Markowskiego
z prośbą o współpracę
List Kasprowicza R. K-nta Centralnego
Ośrodka Łączności ZHP do S. Markowskiego
/art.: O radiostacjach agencyjnych w jęz. ang./
List Schneigerta Zb. do S. Markowskiego okruchy historii /11 szt. ksero dokum. + biogram
1987.
1988.
1989.
1990.
20.02.1993
Warszawa
21.07.1993
Wrocław
27.07.1990
Zegrze Poł.
30.06.1992
Łosice
04.05.1993
Łosice
25.04.1994
Zakopane
L. Szneigerta/
1991.
List Schneigerta Zb. do S. Markowskiego
1992.
List Schneigerta Zb. do S. Markowskiego
1993.
List Schneigerta Zb. do S. Markowskiego
/zał.: ksero „Komunikatu” z ..03.94 r., zdj. z hali telegraf./
List Kocota J. do S. Markowskiego /z kopią
1994.
tekstu książki „Juzistki”/
1995.
1998.
List Krzyczkowskiego A. do T. Lisickiego
/wyciąg/
List Cepy H. do St. Kosińskiego w sprawie
przyjęcia do SPŁ /ksero/
List Buka F.S. do [S. Markowskiego] –
okruchy historii
List do Kamelak Jadwigi
1999.
List Janusiaka J. do [S. Markowskiego] /zał.: 7
1996.
1997.
10.06.1994
Zakopane
24.08.1994
Zegrze
28.08.1994
Zakopane
14.09.2000
Warszawa
01.08.1967
Santa Barbara
05.06.1938
Warszawa
08.01.1969
Bradford
01.10.1945
Stockholm
……….
szt. – odznaki ŚZPŻŁ/MON, SOW, POW, OPK, DWL, 10
LAT, MAR. WOJ./
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
List Brzeskiego Aleksandra do Dyr.
Departamentu Spraw Obronnych
Ministerstwa Łączności A. Bischoffa
List Pomian –Sprzednicki Zofii do Dyr.
Departamentu Spraw Obronnych
Ministerstwa Łączności A. Bischoffa
/Juzistka/
List Siudzińskiej Stanisławy do Dyr.
Departamentu Spraw Obronnych
Ministerstwa Łączności A. Bischoffa
/Juzistka/
List Drewnowskiej Wandy do Dyr.
Departamentu Spraw Obronnych
Ministerstwa Łączności A. Bischoffa
/Juzistka/?
List Ichilczyk Jadwigi z d. Żórawska do Dyr.
Departamentu Spraw Obronnych
Ministerstwa Łączności A. Bischoffa
/Juzistka/
List Węgorek Ireny do Dyr. Departamentu
Spraw Obronnych Ministerstwa Łączności A.
Bischoffa /Juzistka/
List Gałęzowskiej Moniki z d. Gliwińska do
Dyr. Departamentu Spraw Obronnych
Ministerstwa Łączności A. Bischoffa
/Juzistka/
List Szuca Elżbiety do Dyr. Departamentu
Spraw Obronnych Ministerstwa Łączności A.
14.03.1992
Bois Colombes
22.03.1992
Londyn
06.02.1992
Palo Alfo/
California
05.02.1992
Millom Cumbria
Anglia
20.02.1992
Sopot
17.03.1992
Wellington
….01.1992
Poznań
06.01.1992
Gdynia
91
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
2023.
2024.
2025.
Bischoffa /Juzistka/
List „Juzistek” z Krakowa do Dyr.
Departamentu Spraw Obronnych
Ministerstwa Łączności A. Bischoffa
List Kędzior Pelagii Marii do
Dyr. Departamentu Spraw Obronnych
Ministerstwa Łączności A. Bischoffa
/Juzistka/
List Lipowicz-Gilowej Izabeli do
Dyr. Departamentu Spraw Obronnych
Ministerstwa Łączności A. Bischoffa
/Juzistka/
List Rysiakiewicz Jadwigi do
Dyr. Departamentu Spraw Obronnych
Ministerstwa Łączności A. Bischoffa
/Juzistka/
Gużas -Flinn List I.M. do Dyr. Departamentu
Spraw Obronnych Ministerstwa Łączności
A. Bischoffa /Juzistka/
List Studzińskich Stanisławy i Alojza do
Dyr. Departamentu Spraw Obronnych
Ministerstwa Łączności A. Bischoffa
/Juzistka/
List Celma – Panek Jerzy do Jana
Kepińskiego
List Laskowskiego Michała
DYPLOMY
Gratulacje z okazji 15 – lecia istnienia OSŁ w
Zegrzu od kierownictwa, grona
nauczycielskiego i młodzieży Szkoły w
Zegrzu
Podziękowanie dla płk. S. Markowskiego od
D-cy 2 Bryg. Łączn. płk. L. Zakrzewskiego za
udział w pracach komisji /konkurs na
odznakę pamiątkową 2 Bryg. Łączn./
Dyplom Witarowskiego Józefa od D-cy Armii
„Wschód|” /ksero/
Życzenia młodzieży szkół średnich stolicy z
okazji imienin Komendanta J. Piłsudskiego
/ksero/
Życzenia dla wychowawców i wychowanków
OSŁ im. płk. B. Kowalskiego z okazji
20 roczn. istnienia Szkoły
Nadanie p/ Prezydium Wojew. Rady Narod.
W Warszawie „Złotej Odznaki” WSOWŁ
im. płk. B. Kowalskiego
Nadanie p/Ogólnopolski Komitet Frontu
Jedności Narodu: „Odznaki Tysiąclecia” OSŁ
im. płk. B. Kowalskiego w Zegrzu
Podziękowanie dla Komendy OSŁ Radiowej
w Zegrzu od uczniów XXI LO i SP Nr 246
Podziękowanie Przew. Warszawskiego
Wojewódzkiego Komitetu FJN H.
Szafrańskiego dla WSOWŁ za udział w pracy
społecznej……
Dyplom D-cy WOW gen. dyw. Z. Huszcza dla
Dowództwa Garnizonu Zegrze za zajęcie
I m -ca w konkursie WOW „Nasze Osiedle
Świadczy o Nas”
17.01.1992
Kraków
26.12.1991
Warszawa
25.01.1992
Bydgoszcz
28.12.1991
Warszawa
30.01.1992
Northwick
21.03.1992
Palo Alto
29.01.1992
Warszawa
08.03.1995
Warszawa
19.03.1919
Lwów
19.04.1917
Warszawa
12.09.1964
Serock
15.09.1964
Warszawa
15.07.1966
Warszawa
20.10.1966
Warszawa
01.06.1969
…..10 1969
Warszawa
92
2026.
2027.
2028.
2029.
2030.
2031.
2032.
2033.
2034.
2035.
2036.
2037.
2038.
2039.
2040.
2041.
2042.
Życzenia wz. gen. bryg. M. Stryga z okazji 25
– lecia WSOWŁ im. płk. B. Kowalskiego
Życzenia K-nta OSWŁ im. M. Nowotki płk.
E. Kulpińskiego z okazji 25 – lecia WSOWŁ
im. płk. B. Kowalskiego ps. „Ryszard”
Telegram Szefa Wojsk Łączności MON gen.
bryg. L. Kołatkowski-ego z okazji 25 rocznicy
sformowania WSOWŁ w Zegrzu
Dyplom K-nta Woss im. gen. A.
Waszkiewicza płk. S. Strzałkowskiego dla
WSOWŁ za zdobycie III m-sca w piłce
siatkowej….
Dyplom gen. dywizji T. Tuczapski - ego dla
WSOWŁ za zajęcie II m-ca w trójboju
wojskowym
Dyplom gen. dywizji J. Stebelski - ego dla
WSOWŁ im. płk. B. Kowalskiego za zdobycie
I m-ca w piłce siat. – plut. typowanych w
1971r.
Dyplom Głównego Inspektora Szkolenia gen.
dyw. E. Molczyk-a dla WSOWŁ – 62 pl. za
zdobycie III m-ca w piłce siatkowej relacji „B”
w roku 1972
Nadanie p/Ministra Obr. Nar. medalu
pamiątkowego: „Za osiągnięcia w służbie
wojskowej” WSOWŁ im. płk. B. Kowalskiego
ps. „Ryszard’
Dyplom uznania Szefa Wojsk Łączności gen.
bryg. L. Kołatkowski-ego dla WSOWŁ
List –podziękowanie Ministra ON gen. armii
W. Jaruzelskiego dla uczestników defilady
30-lecia PRL z WSOWŁ
Nadanie p/D –cę Pomorskiego Okręgu
Wojskowego gen. dyw. W. Barański-ego
medalu pamiątkowego „Zasłużony dla POW”
WSOWŁ im. płk. B. Kowalskiego ps.
„Ryszard”
Życzenia od D-cy WOPK gen. dyw.
R. Paszkowski-ego z okazji 30-lecia
powstania WSOWŁ im. płk. B. Kowalskiego
ps. „Ryszard” w Zegrzu
Życzenia od Dyr. RSW „PRASA - KSIĄŻKA RUCH” płk. mgr. St. Królik-a z okazji 30-lecia
powstania WSOWŁ im. płk. B. Kowalskiego
ps. „Ryszard” w Zegrzu
Nadanie p/D -cę Warszawskiego Okręgu
Wojskowego gen. dyw. W. Oliwę: „Medalu za
Zasługi dla WOW” WSOWŁ w Zegrzu
Życzenia K-nta WSOWOP im. por. M.
Kalinowskiego płk. dypl. W. Niedek-a z okazji
30-lecia powstania WSOWŁ im. płk. B.
Kowalskiego ps. „Ryszard” w Zegrzu
Życzenia K-nta OSWŁ im. M. Nowotki płk. E.
Kulpińskiego z okazji 30 – lecia WSOWŁ im.
płk. B. Kowalskiego ps. „Ryszard”
Życzenia D-cy 1 Warszawskiej Dywizji
Zmechanizowanej im. T. Kościuszki gen.
bryg. E. Dysko z okazji 30-lecia powstania
WSOWŁ im. płk. B. Kowalskiego ps.
„Ryszard” w Zegrzu
29.11.1969
Warszawa
29.11.1969
Legnica
28.11.1969
Moskwa
10-14.06.1970
Piła
07-10.07.1970
Zegrze
15-17.01.1971
Poznań
04-06.02.1972
Toruń
10.11.1973
Warszawa
06.07.1974
22.07.1974
Warszawa
14.11.1974
Bydgoszcz
20.11.1974
Warszawa
25.11.1974
Warszawa
28.11.1974
Warszawa
27.11.1974
Koszalin
28.11.1974
Legnica
28.11.1974
Legionowo
93
2043.
2044.
2045.
2046.
2047.
2048.
2049.
2050.
2051.
2052.
2053.
2054.
2055.
2056.
2057.
2058.
Życzenia K-nta Wł. Rutka z okazji 30 –lecia
powstania WSOWŁ im. płk. B. Kowalskiego
w Zegrzu
Życzenia szefa Wojsk Łączności MON gen.
bryg. L. Kołatkowski-ego z okazji 30-lecia
powstania WSOWŁ im. płk. B. Kowalskiego
ps. „Ryszard” w Zegrzu
Życzenia K-nta Akademii Sztabu
Generalnego im. gen. broni K.
Świerczewskiego gen. dyw. B. Chocha
z okazji 30-lecia powstania WSOWŁ im.
płk. B. Kowalskiego ps. „Ryszard” w Zegrzu
Życzenia D-cy J.W. Nr 1386 płk. dypl.
T. Mordaka z okazji 30-lecia powstania
WSOWŁ im. płk. B. Kowalskiego ps.
„Ryszard” w Zegrzu
Życzenia D-cy J.W. Nr 1551 płk.
St. Sadowski-ego z okazji 30-lecia powstania
WSOWŁ im. płk. B. Kowalskiego ps.
„Ryszard” w Zegrzu
Podziękowanie od Prezesa Koła LOK mgr.
S. Kita dla K-nta WSOWŁ płk. K.
Mościckiego
Dyplom dla Wł. Bławdziewicza za udział
w okręgowych zawodach turystycznych na
orientację
Dyplom dla drużyny Nr 9 J.W. WSOWŁ
Łączn.- Zegrze za zdobycie V miejsca
w klasyfikacji drużynowej w okręgowych
zawodach turystycznych na orientację
Gratulacje od Klubu Kombatantów WŁ
p/Stołecznym Zarządzie ZBOWID dla K-nta
WSOWŁ z okazji odznaczenia Orderem
Sztandaru Pracy II klasy
Dyplom Głównego Inspektora Szkolenia gen.
dyw. E. Molczyk-a dla drużyny WSOWŁ
za zdobycie II m-ca w konkurencji taktycznotechnicznej
Dyplom „Złotej Zbiorowej Odznaki ZSP”
od przew. RN ZSP M. Józefiak-a dla SPR
WSOWŁ w Zegrzu
Dyplom Przew. Komitetu Stołecznego
II Turnieju prof. I. Kostrowickiej dla Wadima
Łotyszow
Przekazanie podchorążym i kadrze WSOWŁ
przez Prezesa Klubu ORiKWŁ sprzętu
z II wojny światowej i lat powojennych
dla uczczenia 31 rocznicy zwycięstwa nad
faszyzmem
Podziękowanie Kierownictwa Klubu Instytutu
Badań Jądrowych K-ntowi WSOWŁ za
program artystyczny zespołu „TELEFAMA”
Nadanie p/gen. bryg. H. Antoszkiewicz-a
medalu: „Za zasługi dla 1 Warszawskiej
Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza
Kościuszki” WSOWŁ im. płk. B. Kowalskiego
Gratulacje K-nta WSO MSW im.
F. Dzierżyńskiego płk. W. Rutka z okazji
33 rocznicy powstania dla K-nta WSOWŁ
płk. K. Mościckiego
28.11.1974
29.11.1974
Warszawa
29.11.1974
Warszawa –
Rembertów
28.11.1974
Bydgoszcz
29.11.1974
Sieradz
09.12.1974
Warszawa
26-28.05.1975
Góry
Świętokrzyskie
26-28.05.1975
Góry
Świętokrzyskie
Maj 1975
22.06.1975
Orzysz
20.03.1976
09.05.1976
Warszawa
19.07.1976
Otwock
29.09.1976
Warszawa
12.10.1976
Warszawa
94
2059.
2060.
2061.
2062.
2063.
2064.
2065.
2066.
2067.
2068.
2069.
2070.
2071.
2072.
2073.
Życzenia D-cy JW. 2474 dla K-nta WSOWŁ
z okazji Dnia Podchorążych
Dyplom K-nta Akademii SG gen. broni B.
Chocha dla WSOWŁ za uzyskanie VI m-sca
783 pkt w konkurencji PW -3………
Dyplom K-nta WOS Samochodowej im. gen.
A. Waszkiewicza gen. bryg. A. Siluk-a dla
WSOWŁ za zajęcie I m-ca w turnieju
eliminacyjnym siatkówki do spartakiady
uczelni wojskowych w 1977 r.
Dyplom K-nta WSOSR im. kpt. S. Bartosika
gen. bryg. pil. J. Paździor-a dla WSOWŁ im.
płk. B. Kowalskiego za zdobycie III m-sca w
turnieju eliminacyjnym koszykówki do
spartakiady uczelni wojskowych w 1977
Dyplom K-nta WSOSK im. M. Buczka dla
WSOWŁ za zajęcie I m-sca w turnieju kwalif.
grupy III Akademii i Wyższych Szkół
Oficerskich w piłce ręcznej
Dyplom K-nta spływu W. Hermana dla
reprezentacji WSOWŁ za zajęcie IV m-sca
w sztafecie kajakowej……
Dyplom Głównego Inspektora Szkolenia gen.
broni E. Molczyka dla WSOWŁ za zdobycie
I m-sca w centralnych zawodach taktycznotechn., ogniowych i pływackich WSO
Dyplom Głównego Inspektora Szkolenia gen.
broni E. Molczyka dla drużyny WSOWŁ
za zdobycie II m-sca w centralnych
zawodach taktyczno- techn., ogniowych
i pływackich WSO
Dyplom Głównego Inspektora Szkolenia gen.
broni E. Molczyka dla WSOWŁ im. płk.
B. Kowalskiego za zdobycie III m-ca w piłce
siatkowej
Dyplom Głównego Inspektora Szkolenia gen.
broni E. Molczyka dla WSOWŁ im. płk.
B. Kowalskiego za zdobycie II m-sca w teście
inspekcyjnym
Dyplom nacz. red. PAP J. Roszkowski- ego
dla WSOWŁ im. płk. B. Kowalskiego za
współpracę z kołem LOK p/Polskiej Agencji
Prasowej
Dyplom przew. komitetu org. VIII OSSNP
Z. Oniszczuk-a dla reprezentacji WSOWŁ
w Zegrzu za uczestnictwo w VIII
Ogólnopolskim Studenckim
Seminarium Nauk Politycznych
Dyplom (cz.p.o.) K-ta Akademii SG WP gen.
broni W. Jagas-a dla WSOWŁ za uzyskanie
V m-ca 792 pkt w konkurencji PW – 3…..
Dyplom D-cy Garnizonu Białobrzegi dla
zespołu WSOWŁ Zegrze za zajecie I m-sca
w zawodach strzeleckich ….”
Dyplom Głównego Inspektora Szkolenia gen.
broni E. Molczyka dla drużyny podchorążych
WSOWŁ za zdobycie II m-sca w konkurencji
taktyczno-technicznej Centralnych Zawodach
Taktyczno - Techn., Ogniowych i Pływackich
WSO
29.11.1976
Białobrzegi
25.02.1977
Warszawa
24-26.03.1977
Piła
29-30.03.1977
Jelenia Góra
27.03.1977
Poznań
03.04.1977
Chroberz
28.06.1977
Orzysz
03- 09.07.1977
Wrocław
03-09.07.1977
Wrocław
12.10.1977
Warszawa
12.11.1977
21.02.1978
Warszawa
21.07.1978
Białobrzegi
27.06.1978
Orzysz
95
2074.
2075.
2076.
2077.
2078.
2079.
2080.
2081.
2082.
2083.
2084.
2085.
2086.
2087.
2088.
2089.
2090.
Dyplom Głównego Inspektora Szkolenia gen.
broni E. Molczyka dla drużyny podchorążych
WSOWŁ za zdobycie II m-sca w Centralnych
Zawodach Taktyczno - Techn., Ogniowych
i Pływackich WSO
Życzenia K-nta Akademii Spraw
Wewnętrznych płk. Z. Trzciński-ego
w 35 rocznicę powstania LWP K-ntowi
WSOWŁ A. Czokało
Życzenia Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
w 35 rocznicę powstania LWP K-ntowi
WSOWŁ A. Czokało
Podziękowanie od K-nta Akademii SG WP
gen. broni J. Kamiński-ego dla K-nta
WSOWŁ im. płk. B. Kowalskiego za udział
w IV Ogólnowojskowej Wystawie
Wynalazczości i Nowatorstwa
Podziękowanie od Dyr. Wyszkowskiego
Ośrodka Kultury za koncert uświetniający
wyszkowskie obchody Dnia Zwycięstwa 1979
Podziękowanie od I sekretarza KM PZPR w
Wyszkowie dla zespołu „TELEFAMA”
WSOWŁ za program: „Biało- Czerwonej”
Wyróżnienie p /Dowódcę Marynarki Wojennej
adm. L. Janczyszyn-a „Medalem za Zasługi
dla Marynarki Wojennej Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej” WSOWŁ im.
płk. B. Kowalskiego
Nadanie WSOWŁ im. płk B. Kowalskiego
ps. „Ryszard” w Zegrzu p/Prezydium ZG
TPPR „Złotej Odznaki Honorowej TPPR”
Nadanie p/D -cę Warszawskiego Okręgu
Wojskowego gen. dyw. W. Oliwę: „Medalu
za Zasługi dla WOW” WSOWŁ w Zegrzu
Odznaczenie przez Naczelnika ZHP Krzyżem
za zasługi dla ZHP WSOWŁ w Zegrzu
Życzenia D-cy Marynarki Wojennej adm.
L. Janczyszyn-a z okazji 35 –rocznicy
powstania WSOWŁ im. płk. B. Kowalskiego
ps. „Ryszard” w Zegrzu
Życzenia K-nta WAT gen. dyw.
A. Grabowski-ego z okazji 35 –rocznicy
powstania WSOWŁ im. płk. B. Kowalskiego
ps. „Ryszard” w Zegrzu
Życzenia K-nta COSWŁ im. M. Nowotki płk
E. Kulpińskiego z okazji 35 – lecia WSOWŁ
im. płk. B. Kowalskiego ps. „Ryszard”
Życzenia K-nta WSOWRiA im. gen. J. Bema
płk. K. Chudy z okazji 35 – lecia WSOWŁ
im. płk. B. Kowalskiego ps. „Ryszard”
Dyplom uznania Prezesa Klubu Oficerów
Rezerwy LOK w Nałęczowie kpt. rez.
L. Ginalski- ego dla K-nta WSOWŁ
Dyplom uznania red. nacz. „Żołnierza
Wolności” płk. A. Dąbek dla Komendanta
WSOWŁ za aktywny udział w Konkursie
„Klub – 100”
Dyplom Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK” dla WSOWŁ z podziękowaniem za
27.06.1978
Orzysz
12.10.1978
Warszawa
12.10.1978
Wyszków
25.11.1978
WarszawaRembertów
11.05.1979
Wyszków
20.07.1979
Wyszków
01.10.1979
Gdynia
09.10.1979
Warszawa
10.10.1979
Warszawa
12.10.1979
10.1979
Gdynia
12.10.1979
Warszawa
[1979]
Legnica
[1979]
28.10.1979
Nałęczów
Grudzień 1979
Warszawa
19.05.1980
Wyszków
96
2091.
2092.
2093.
2094.
2095.
2096.
2097.
2098.
2099.
2100.
2101.
2102.
2103.
2104.
2105.
2106.
2107.
współpracę z WOK „HUTNIK” w roku
1979/80
Dyplom z-cy d-cy Warszawskiego Okręgu
Wojskowego gen. bryg. J. Sochy dla zespołu
„TELEFAMA”…..
Nadanie p/D -cę J.W. 3486 medalu
pamiątkowego „Zasłużony dla J.W.3486”
WSOWŁ im. płk. B. Kwiatkowskiego
Dyplom z-cy szefa Głównego Zarządu Polit.
WP gen. bryg. A. Żyto dla teatru poezji
„AWANS” WSOWŁ im. płk. B. Kowalskiego
ps. „Ryszard” w Zegrzu za udział
w Centralnym Przeglądzie Małych Form
Teatralnych.
Dyplom z-cy szefa Głównego Zarządu
Politycznego WP gen. bryg. A. Żyto dla chóru
WSOWŁ w Zegrzu za zajęcie II m-ca w
II Przeglądzie Chórów Żołnierskich
Dyplom D-cy WOW gen. dyw. W. Oliwy dla
zespołu „TELEFAMA” za udział ……
Dyplom z-cy d-cy ŚOW gen. bryg.
R. Milczarka dla kpr. podch. Marka
Kowalskiego z Wojskowego Koła PTTK
za zdobycie III m-sca w…..
Dyplom D-cy JW. 2189 płk. L. Boguszewskiego dla WSOWŁ za zajęcie I m - sca przez
drużynę w eliminacjach do mistrzostw WOW
w biegach na orientację
Dyplom D-cy JW. 4829 dla drużyny WSOWŁ
za zajęcie III m - sca w regionalnych biegach
na orientację
Dyplom D-cy ppłk. W. Cieślewski-ego dla
WSOWŁ za zajęcie II m - sca w eliminacjach
w mistrzostwach WOW w biegach
na orientację
Dyplom Z-cy Szefa GZP WP gen. bryg. A.
Żyto dla reprezentacji WSOWŁ za zajęcie
II m-sca…….
Podziękowanie Centrum Kultury i Sztuki
wojew. siedleckiego w Siedlcach dla zespołu
„TELEFAMA” za udział w IV Przeglądzie …..
Dyplom D-cy WOW gen. dyw. W. Oliwy dla
zespołu „TELEFAMA” za zdobycie nagrody
specjalnej…….
Dyplom z-cy szefa Głównego Zarządu
Politycznego WP gen. bryg. A. Żyto dla chóru
WSOWŁ za udział w III Przeglądzie Chórów
Żołnierskich
Dyplom D-cy Warszawskiego Okręgu
Wojskowego gen. dyw. Włodzimierz Oliwa
i z-ca d-cy gen. bryg. Jan Socha dla WSOWŁ
im. B. Kowalskiego/ Oprawiony na sklejce
Dyplom Członka WRON i D-cy WOW gen.
dyw. W. Oliwy dla WSOWŁ im. płk. B.
Kowalskiego dla wzorową postawę i…….
w okresie stanu wojennego
Dyplom dla zespołu WSOWŁ za udział w
eliminacjach XXII Ogólnopolskiego Konkursu
Piosenki Radzieckiej ……
Nagroda Zarządu Głównego TPPR dla
12-15.06.1980
Kielce
23.08.1980
Śrem
04.1981
Bemowo Piskie
……04.1981
Warszawa
26-29.1981
Kielce-Siedlce
……..10.1981
Ostra Góra
20.04.1982
Kazuń
27.04.1982
G. Kalwaria
28.04.1982
Białobrzegi
05.06.1982
Sanok
05.06.1982
Siedlce
[05.06.1982]
Siedlce
…..06.1982
Warszawa
…..01.1983
Warszawa
….01.1983
Warszawa
17-19.02.1983
Lublin
17-19.02.1983
97
2112.
zespołu „TELEFAMA” …….w eliminacjach
XXII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki
Radzieckiej ……
Dyplom K-nta J.W. Ignatczenko dla zespołu
WSOWŁ za wysoki poziom wykonania i za
duży wkład w umacnianiu pol. – radziec.
Przyjaźni /napisany w jez. ros./
Podziękowanie D-cy JW. 1551 dla zespołu
estradowego WSOWŁ za występ artystyczny
dla żołnierzy JW. 1515 na ćw. „SOJUZ – 83”
Nadanie przez Ministra Obrony Narodowej
[W. Jaruzelskiego] WSOWŁ im. płk.
B. kowalskiego ps.”Ryszard” medalu
pamiątkowego „Za osiągnięcia w służbie
wojskowej”
Dyplom Przewod. Komitetu Organ. XXIII
Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki
Radzieckiej Tarnów ’84 J. Gozdek
dla zespołu „TELEFAMA”
Dyplom „W hołdzie poległym kolegom"
2113.
Dyplom: „40 – lecie bitwy o Monte Cassino”
2114.
Wyróżnienie przez Z-cy D-cy WOW
gen. bryg. J. Sochę Pucharem Dowódcy
WOW zespołu WSOWŁ „TELEFAMA”
Nadanie p/Przew. Wojew. Rady Narod.
M. Janisławski-ego odznaki: „Za Zasługi dla
Województwa Zamojskiego” WSOWŁ im.
płk. B. Kowalskiego ps. „Ryszard” w Zegrzu
Życzenia Prezydenta Miasta Zamościa
E. Cybulski-ego z okazji 40 – lecia WSOWŁ
im. płk. B. Kowalskiego ps. „Ryszard”
Nadanie p/Przew. ZG ZSMP
J. Szmajdziński-ego: „Złotego Odznaczenie
im. Janka Krasickiego” WSOWŁ im. płk.
B. Kowalskiego ps. „Ryszard”
Życzenia K-ta COSWŁ płk J. Sułkowski - ego
z okazji 40 – lecia WSOWŁ im. płk.
B. Kowalskiego ps. „Ryszard”
Nadanie p/ D -cę. Warszawskiego Okręgu
Wojskowego gen. dyw. J. Skalski-ego:
„Medalu za Zasługi dla WOW” WSOWŁ
w Zegrzu
Nadanie p/Prezydium Wojew. Rady Narod.
w Sieradzu odznaki: „Za zasługi dla
Województwa Sieradzkiego WSOWŁ im. płk.
B. Kwiatkowskiego
Życzenia Dowódcy Warszawskiego Okręgu
Wojskowego gen. dyw. J. Skalskiego z okazji
40 rocznicy utworzenia WSOWŁ im. płk.
B. Kowalskiego ps. „Ryszard”
Dyplom Przew. Komitetu organ. XXI
Festiwalu Piosenki Radzieckiej dla zespołu
„TELEFAMA”
Dyplom przew. jury Centralnych Eliminacji
Piosenki Żołnierskiej i dla zespołu
„TELEFAMA” za udział……
Dyplom D-cy WOW gen. dyw. J. Skalskiego
dla zespołu instrumentalno – wokalnego
2108.
2109.
2110.
2111.
2115.
2116.
2117.
2118.
2119.
2120.
2121.
2122.
2123.
2124.
Lublin
19.02.1983
03.06.1983
04.11.1983
Warszawa
……04.1984
Tarnów
[1984]
Londyn
18.05.1984
Londyn
20.05.1984
Ostrołęka
29.08.1984
Zamość
29.08.1984
Zamość
20.11.1984
Warszawa
28.11.1984
Legnica
28.11.1984
Warszawa-
28.11.1984
Sieradz
28.11.1984
WarszawaCytadela
1985
Zielona Góra
….04.1985
Toruń
31.05.1985
Białystok
98
2125.
2126.
2127.
2128.
2129.
2130.
2131.
2132.
2133.
2134.
2135.
2136.
2137.
2138.
2139.
2140.
„TELEFAMA” WSOWŁ ……
Życzenia D-cy JW. 2396 dla K-nta WSOWŁ
z okazji 42 rocznicy bitwy pod Lenino.
Życzenia D-cy 1 Warszawskie Dywizji
Zmechanizowanej im. T. Kościuszki dla K-nta
WSOWŁ im. płk. B. Kowalskiego z okazji
„Dnia Łącznościowca”
Dyplom D-cy WOW dla zespołu estradowego
„TELEFAMA” za udział w prezentacji dorobku
kulturalnego WOW Żołnierska Scena –
Tarnobrzeg’ 86”
Życzenia K-nta Wyższej Szkoły Oficerskiej
im. Feliksa Dzierżyńskiego z okazji Święta
Wojska Polskiego dla K-nta WSOWŁ płk.
Z. Chruścińskiego
Dyplom Szefa Zarządu Polit. WOW płk.
K. Owczarka dla amatorskiego zespołu
estradowego „TELEFAMA” za uczestnictwo
w przeglądzie…….
Dyplom D-cy WOW gen. broni J. Skalskiego
dla zespołu estradowego „TELEFAMA” za
uczestnictwo w prezentacji dorobku
kulturalnego….
Dyplom Z-cy D-cy WOW płk. K. Owczarka
dla grupy „TELEFAMA” za uczestnictwo w
II Konkursie….
Dyplom Z-cy D-cy WOW płk. K. Owczarka
dla zespołu estrad. „TELEFAMA” za udział
w…
Podziękowania Komendanta XVI
Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej K. Matysiak dla K-nta WSOWŁ za
pomoc w organizacji Festiwalu
Życzenia K-nta COSWŁ płk. J. Sułkowskiego
dla Komendy, Komitetu PZPR i Rady
naukowej WSOWŁ im. płk. B. Kowalskiego
ps.”Ryszard” w Zegrzu z okazji XX -lecia
WSOWŁ
Dyplom - Życzenia władz społecznopolitycznych i administracyjnogospodarczych miasta i gminy Serock
dla Komendy WSOWŁ, kadry, słuchaczy
i żołnierzy zawodowych z okazji Dnia LWP
Pochwała D-cy Polskiego Kontyngentu
Wojskowego w SZ ONZ w Syrii dla sierż.
sztab. J. Chemperek żołnierza JW. Nr 2093
Dyplom Z-cy Szefa Głównego Zarządu Polit.
WP gen. bryg. A. Żyto dla Dyskusyjnego
Klubu Filmowego „ARES” przy Klubie
Garnizonowym w Zegrzu za zdobycie……
Wyróżnienie Z-cy Szefa Głównego Zarządu
Polit. WP gen. bryg. A. Żyto dla chóru
WSOWŁ w Zegrzu wyróżnionego
w IV Ogólnowojskowym Przeglądzie….
Dyplom Z-cy Szefa Głównego Zarządu Polit.
WP gen. bryg. A. Żyto dla chóru WSOWŁ
w Zegrzu za udział w Centralnym
Przeglądzie…
Dyplom uznania dyr. Szkoły Podstawowej Nr
1 w Ustce R. Hoffmann-Szczepańskiej dla
12.10.1985
Zegrze
18.10.1985
Legionowo
14.06.1986
Tarnobrzeg
12.10.1986
Legionowo
….05.1987
Jarosław
06.06.1987
Krosno
16.06.1987
Giżycko
[1987]
….07.1987
Kielce
01.10.1987
Legnica
12.10.1987
Serock
30.11.1987
Syria
….04.1988
Warszawa
[……..1988]
Świeradów Zdrój
……05.1988
Świeradów Zdrój
01.06.1988
Ustka
99
2141.
2142.
2143.
2144.
2145.
2146.
2147.
2148.
2149.
2150.
2151.
2152.
2153.
2154.
2155.
2156.
2157.
2158.
K-nta WSOWŁ za umożliwienie poznania
Warszawy i jej okolic
Podziękowanie Szefa SG WP gen. broni
J. Użyckiego płk. B. Szwedzie za 25 lat
służby w SZ PRL
Podziękowanie dzieci i dyr. Szkoły
Podstawowej Nr 11 im. Szturmowego
batalionu A. „Czwartaków” w Warszawie
dla zespołu estradowego „TELEFAMA”
WSOWŁ za koncert z okazji Dnia LWP.
Życzenia K-nta Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej dla K-nta WSOWŁ płk. Z.
Chruścińskiego z okazji 45 rocznicy LWP
Życzenia K-nta Wydziału Elektroniki WAT im.
J. Dąbrowskiego płk. B. Smólski-ego z okazji
45 – lecia WSOWŁ im. płk. B. Kowalskiego
ps. „Ryszard”
Życzenia D-cy J.W. 3417 z okazji 45 – lecia
WSOWŁ im. płk. B. Kowalskiego ps.
„Ryszard”
Życzenia K-nta WIŁ płk. W. Oszywa z okazji
45 – lecia WSOWŁ im. płk. B. Kowalskiego
ps. „Ryszard”
Życzenia Szefa Sztabu Gen. WP gen. broni
J. Użycki-ego z okazji 45 – lecia WSOWŁ im.
płk. B. Kowalskiego ps. „Ryszard”
Nadanie przez Ministra Obrony Narodowej
H. Sawickiego medalu pamiątkowego „Za
osiągnięcia w służbie wojskowej” WSOWŁ
im. płk. B. Kowalskiego ps. „Ryszard”
Dyplom dla Szefostwa Wojsk Łączności
MON w Warszawie
Nadanie przez Naczelnika ZHP R.
Pacławskiego srebrnego krzyża za zasługi
dla ZHP Szefostwu Wojsk Łączności MON
Przekazanie dla Muzeum Łączności
p/WSOWŁ pieczęci lakowej ø 36 mm 18
Głównej Składnicy Łączności
Gratulacje gen bryg. W. Kwaczeniuka
dla gen. bryg. W. Cieślewskiego
Gratulacje K-nta WAT gen. dyw.
E. Włodarczyka dla gen. bryg.
W. Cieślewskiego
Posiedzenie Rady Głównej Szkolnictwa
Wyższego /pamiątkowe zdjęcie = dyplomik/
Dyplom Odznaki Pamiątkowej 2 BŁ D-cy
Brygady płk. L. Zakrzewskiego dla Muzeum
Łączności w Zegrzu
Podziękowanie burmistrza miasta Wołomin
J. Mikulskiego dla J. Błeszyńskiego ze
ŚZPŻŁ za zorganizowanie 75 rocz. Wielkiej
Bitwy Warszawskiej w Ossowie k/Wołomina
Przyznanie p. M. Zajączkowskiemu tytułu
Honorowego Członka Związku przez prezesa
Zarządu Głównego ŚZPŻŁ płk.
S. Markowskiego
Przyznanie p. A. Barczakowi tytułu
Honorowego Członka Związku przez prezesa
Zarządu Głównego ŚZPŻŁ płk. S.
Markowskiego
25.09.1988
Warszawa
12.10.1988
Warszawa
12.10.1988
Warszawa
18.10.1989
Warszawa
18.10.1989
Kielce
19.10.1989
Zegrze
[1989]
Warszawa
26.10.1988
19.02.1991
14.10.1991
Warszawa
….09.1992
Zegrze
11.11.1992
Warszawa
11.11.1992
Warszawa
25-26.11.1993
08.04.1993
….08.1955
Wołomin
….09.1996
Zegrze
….09.1996
Zegrze
100
2159.
2160.
2161.
2162.
2163.
2164.
2165.
2166.
2167.
2168.
2169.
2170.
2171.
Przyznanie p. J. Kocot- owi tytułu
Honorowego Członka Związku przez prezesa
Zarządu Głównego ŚZPŻŁ płk.
S. Markowskiego
Podziękowanie J. Dymczuk- a D-cy 15
SBRLK w Sieradzu dla K-nta WSOWŁ płk.
A. Barczaka
Podziękowanie płk. K. Kociałkowskiego dla
S. Markowskiego za zorganizowanie
X Zjazdu Absolwentów OSŁ 1963
Przyznanie przez D-cę JW Nr 1551
w Sieradzu A. Szymonik-a Medalu
Pamiątkowego XXX – lecia15SBRLK
dla Muzeum Wojsk Łączności w Zegrzu
Przyznanie przez D-cę JW Nr 1551
w Sieradzu A. Szymonik-a Ryngrafu 15
SBRLK dla Muzeum Wojsk Łączności
w Zegrzu
Życzenia szefa zarządu DWLąd. płk.
E. Smakulski - ego dla płk. Jerzego Ceglarka
Podziękowanie Szefa CWŁ MON płk.
J.A. Iwanowicza płk. S. Markowskiemu za
zaproszenie na IV Walny Zjazd Delegatów
ŚZPŻŁ
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Szefa płk. J. A. Iwanowicza dla płk.
S. Markowskiego
T.P.Ż. „Każdy Polak i każda Polka pamięta
o swoim obrońcy – żołnierzu polskim i jego
rodzinie” /dyplomik T.P.Ż. wydany przez „Czytelnika”/
T.P.Z. „Pamiętaj o gwiazdce dla żołnierzy
i dzieci” /dyplomik T.P.Ż./
Dyplom Uznania Prezesa Koła ZBoWiD
Poznań – Chartowo M. Rosty dla WSOWŁ
za zasługi w ofiarnej i ………
Życzenia K-nta WSO im. F. Dzierżyńskiego
płk. W. Rutka dla K-nta WSOWŁ płk.
A. Czokało z okazji Święta 1 Maja
Patent Jana Arciszewskiego na generalnego
komisarza poczt konnych i litewskich
podpisany przez Tadeusza Kościuszkę
/reprint/
…..09.1996
Zegrze
28.06.1997
Sieradz
19.09.1998
Zegrze
12.06.1999
Sieradz
12.06.1999
Sieradz
13.09. 2000
Warszawa
14.09.2002
Warszawa
24.12.2002
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Poznań
Warszawa
08.05.1794
WYDAWNICTWA CIĄGŁE
2172.
Tygodnik Ilustrowany Nr 8
24(12) lutego 1900
2173.
Tygodnik Ilustrowany Nr 27
5 lipca (24 czerwca) 1902
2174.
Tygodnik Ilustrowany Nr 49
6 grudnia (23 listopada) 1902
2175.
Tygodnik Ilustrowany Nr 24
17 czerwca 1911
2176.
Tygodnik Ilustrowany Nr 16
18 kwietnia 1914
2177.
Tygodnik Ilustrowany Nr 29
18 lipca 1914
2178.
Tygodnik Ilustrowany Nr 15
10 kwietnia 1915
Warszawa
Gebethner i
Wolff
Warszawa
Gebethner i
Wolff
Warszawa
Gebethner i
Wolff
Warszawa
Gebethner i
Wolff
Warszawa
Gebethner i
Wolff
Warszawa
Gebethner i
Wolff
Warszawa
Gebethner i
101
2179.
Tygodnik Ilustrowany Nr 15
13 kwietnia 1915
2180.
Tygodnik Ilustrowany Nr 24
12 czerwca 1920
2181.
Tygodnik Ilustrowany Nr 22
26 maja 1923
2182.
Tygodnik Ilustrowany Nr 40
3 październik 1925
2183.
Tygodnik Ilustrowany Nr 2
9 styczeń 1926
2184.
Tygodnik Ilustrowany Nr 14
3 kwiecień 1926
2185.
Tygodnik Ilustrowany Nr 35
28 sierpień 1926
2186.
Tygodnik Ilustrowany Nr 47
21 listopad 1937
2187.
Gazeta Świąteczna Nr 1212
27 marzec 1904
2188.
Wędrowiec Nr 30
13(25 lipca) 1891
2189.
Wiarus Nr 20
18 maja 1935
2190.
Wiarus Nr 23
8 czerwca 1935
2191.
Wiarus Nr 25
19 czerwca 1937
2192.
Wiarus Nr 29
17 lipca 1937
2193.
Wiarus Nr 44
29 października 1938
2194.
Wiarus Nr 22
28 maja 1939
2195.
Światowid Nr20(562)
18 maja 1935 /O Józefie Piłsudskim/
2196.
Światowid Nr 21(563)
25 maja 1935 /O pogrzebie Józefa Piłsudskiego/
2197.
Płomyczek Nr 37
27 maja 1935 /Tygodnik poświęcony pogrzebowi
Józefa Piłsudskiego/
2198.
Bluszcz Nr 17
22 kwietnia 1939 /Tygodnik Kulturalnej Rodziny
Wolff
Warszawa
Gebethner i
Wolff
Warszawa
Gebethner i
Wolff
Warszawa
Gebethner i
Wolff
Warszawa
Gebethner i
Wolff
Warszawa
Gebethner i
Wolff
Warszawa
Gebethner i
Wolff
Warszawa
Gebethner i
Wolff
Warszawa
Gebethner i
Wolff
Warszawa
Konrad
Pruszyński
Warszawa
Wacław
Holewiński,
Saturnin Sikorski
Warszawa
Wojsk. Instytut
Nauk.-Oświat.
Warszawa
Wojsk. Instytut
Nauk.-Oświat.
Warszawa
Wojsk. Instytut
Nauk.-Oświat.
Warszawa
Wojsk. Instytut
Nauk.-Oświat.
Warszawa
Wojsk. Instytut
Nauk.-Oświat.
Warszawa
Wojsk. Instytut
Nauk.-Oświat.
Warszawa
Marjan
Dąbrowski
Warszawa
Marjan
Dąbrowski
Warszawa
Stanisław
Machowski
Warszawa
[b. w.]
założony w 1865 r./
2199.
Rodzina Polska Nr (6)
Czerwiec 1935
2200.
Nasze Drogi Nr 1
15 luty 1941
2201.
Nasze Drogi Nr 3
15 marzec 1941
Warszawa
Stow. Mis.
Księży
Pallotynów
Tel-Aviv
Oddz. III Sztabu
Ośrodka
Zapasowgo
S.B.S.K,
Tel-Aviv
Oddz. III Sztabu
102
2202.
Nasze Drogi Nr 16
15 wrzesień 1941
2203.
Żołnierz Polski Nr 26
25 czerwca 1922
2204.
Żołnierz Polski Nr 19(403)
11 maja 1924
Żołnierz Polski Nr 7
16 lutego 1930
2205.
2206.
Żołnierz Polski Nr 19
11 maja 1930
2207.
Żołnierz Polski Nr 24
12 czerwca 1932
2208.
Żołnierz Polski Nr 43-44
27.10-3.11. 1991
2209.
Żołnierz Polski Nr 47-48
24.11-1.12. 1991
2210.
Żołnierz Polski Nr 49-50
8-15.12. 1991
2211.
Żołnierz Polski Nr 51-52
22-29.12. 1991
2212.
Żołnierz Polski Nr 1-2
5-12.01.1992
2213.
Żołnierz Polski Nr 1-2
5-12.01.1992
2214.
Żołnierz Polski Nr 5-6
2-9.02.1992
2215.
Żołnierz Polski Nr 7-8
16-23.02.1992
2216.
Żołnierz Polski Nr 9-10
1-8.03. 1992
2217.
Żołnierz Polski Nr 11-12
15-22.03.1992
2218.
Żołnierz Polski Nr 4
Kwiecień ‘92
2219.
Żołnierz Polski Nr 5
Maj’92
2220.
Żołnierz Polski Nr 6
Czerwiec ‘92
2221.
Żołnierz Polski Nr 8
Sierpień ‘92
2222.
Żołnierz Polski Nr 8
Sierpień ‘92
2223.
Żołnierz Polski Nr 10
Październik ‘92
2224.
Żołnierz Polski Nr 12
Grudzień ‘92
Ośrodka
Zapasowgo
S.B.S.K,
Tel-Aviv
Oddz. III Sztabu
Ośrodka
Zapasowgo
S.B.S.K,
Warszawa
[Zakłady
Graficzne M.S.
Wojsk.
Warszawa
[b. w.]
Warszawa
[Zakłady Wyd.Druk. „PRACA”]
Warszawa
[Zakłady Wyd.Druk. „PRACA”]
Warszawa
Drukarnia
Wojskowa
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopisma
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis
Wojskowe”
103
2225.
Żołnierz Polski Nr 1
Styczeń ‘93
2226.
Żołnierz Polski Nr 2
Luty’ 93
2227.
Praca Obywatelska Nr 2
31 styczeń 1939
2228.
Nowości Ilustrowane Nr 19
8 maja 1915
Wileńskie Rozmaitości Nr 2(10)
II kwartał 1992
2229.
2230.
Wileńskie Rozmaitości Nr 3(11)
III kwartał 1992
2231.
Wileńskie Rozmaitości Nr 4(12)
IV kwartał 1992
2232.
Wileńskie Rozmaitości Nr 6(14)
1992
2233.
Wileńskie Rozmaitości Nr 1(27)
styczeń-luty 1995
2234.
Dziennik Wileński Nr 165
22 lipca 1931
2235.
Mucha Nr 39 /pismo satyryczno-polityczne/
27 września 1935
2236.
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe
Nr 8(84)
10 maja 1936
Strzelec. Nr 33
Organ Związku Strzeleckiego
13 sierpnia 1933
Łącznik Pocztowy Nr 6
Czerwiec 1936
2237.
2238.
2239.
2240.
2241.
2242.
2243.
Tygodnik Polski Nr 14(119)
8 kwiecień 1945
Tygodnik Polski Nr 20(125)
20 maj 1945
Demokrata Polski. Pismo polityczne Nr 4
15 październik 1917
Biesiada literacka Nr 44
2 listopada 1906
Kurier Poranny Nr 30A
5 września 1939
2244.
Kurier Poranny Nr 258
19 września 1939
2245.
Kurier Niedzielny Nr 51
7(19) grudnia 1897
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
Związek Pracy
Obywatelskiej
Kobiet
Kraków
[b. w.]
[Bydgoszcz]
Towarzyst.
Miłośników
Wilna i Ziemi
Wileńskiej
[Bydgoszcz]
Towarzyst.
Miłośników
Wilna i Ziemi
Wileńskiej
[Bydgoszcz]
Towarzyst.
Miłośników
Wilna i Ziemi
Wileńskiej
[Bydgoszcz]
Towarzyst.
Miłośników
Wilna i Ziemi
Wileńskiej
[Bydgoszcz]
Towarzyst.
Miłośników
Wilna i Ziemi
Wileńskiej
Wilno
Aleksander
Zwierzyński
Warszawa
Władysław
Buchner
Warszawa
Zarząd Główny
Kolejowego
Przysp.Wojsk.
Warszawa
Centralny
Instytut Wydaw.
Zw. Strzeleck.
Warszawa
„Reklama
Pocztowa” sp.
z o.o.
Nowy Jork
[b. w]
Nowy Jork
[b. w]
Warszawa
[b.w.]
Warszawa
A. J. Niemira
Warszawa
Stołeczna
Spółka Wydaw.
Warszawa
Stołeczna
Spółka Wydaw.
Warszawa
Marya
Chełmonska
104
2246.
Kurier Codzienny Nr 342
11 grudnia 1938
2247.
Kurier Codzienny Nr 258A
18 wrzesień 1939
2248.
Ilustrowany Kurier Codzienny Nr 282
26 październik 1939
/proklamacja Gubernatora Generalnego H. Franka/
2249.
2250.
2251.
Kurier Polski Nr 343
dawniej Dziennik Polski
14 grudnia 1915
Kurier Polski Nr 358
dawniej Dziennik Polski
31 grudnia 1915
Kurier Warszawski Nr 38
17 luty 1865
za pozwoleniem Cenzury Rządowej/
2252.
Kurier Warszawski Nr 322
21 listopad 1917
2253.
Kurier Warszawski Nr 225
16 sierpnia 1939
Nowy Kurier Warszawski Nr 188
12 sierpnia 1942
2254.
2255.
Nowy Kurier Warszawski Nr 164
12 lipca 1944
2256.
Dobry Wieczór! Nr 94
Kurier Czerwony
4 kwietnia 1939
Głos Polski Nr 5
2 grudzień 1939
Wieczór Warszawski Nr 246
31 sierpień 1939
2257.
2258.
2259.
Wieczór Warszawski Nr 267
20 wrzesień 1939
2260.
Express Poranny Nr 59
28 luty 1924
2261.
Express Poranny Nr 153
5 czerwiec 1939
Express Poranny Nr 244
4 wrzesień 1939
Express Poranny Nr 260
20 wrzesień 1939
Tydzień Polski Nr 34(201)
(Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza)
23 sierpień 1980
2262.
2263.
2264.
2265.
Tydzień Polski Nr 38(228)
(Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza)
21 wrzesień 1996
2266.
Tydzień Polski Nr 39(234)
(Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza)
28 wrzesień 1996
Warszawa
Prasa
Współczes.
Warszawa
[S-ka Wyd.
Nowoczes.
Pisma]
Kraków
Spółka Wyd.
„I.K.C.”
Warszawa
Bohdan
Straszewicz
Warszawa
Bohdan
Straszewicz
Warszawa
W Drukarni
Kuriera
Warszaw.
Warszawa
W Drukarni
Kuriera
Warszaw.
Warszawa
[b. w.]
Warszawa
Wydaw. Nowy
Kurier
Warszawski
Warszawa
Wydaw. Nowy
Kurier
Warszawski
Warszawa
Dom Prasy
Paryż
[b. w.]
Warszawa
Spółka Wyd.
„Zjednoczenie”
Warszawa
Spół. Wyd.
„Zjednoczenie”
Warszawa
Warsz. Towarz.
Wydawnicze
Warszawa
DOM PRASY
Warszawa
DOM PRASY
Warszawa
DOM PRASY
Londyn
THE POLISH
DAILY
PUBLISHERS
Ltd.
Londyn
THE POLISH
DAILY
PUBLISHERS
Ltd.
Londyn
THE POLISH
DAILY
PUBLISHERS
Ltd.
105
2267.
Tydzień Polski Nr 40(240)
(Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza)
5 październik 1996
2268.
Gazeta Polska Nr 331
29 listopada 1935
2269.
Gazeta Polska Nr 137
17 maj 1936
2270.
Gazeta Polska Nr 320
16 listopad 1936
2271.
Gazeta Polska Nr 34
3 luty 1939
2272.
Gazeta Polska Nr 138
19 maj 1939
2273.
Słowo Polskie Nr 134
17 maj 1929
2274.
Tempo Dnia Nr 84
25 marzec 1936
2275.
Głos Lubelski Nr 159
11 czerwiec 1925
Przegląd Poranny Nr 66
26 listopad 1906
2276.
2277.
Przegląd Wieczorny Nr 177
4 sierpień 1924
2278.
Dziennik Poranny Nr 122
4 maj 1937
2279.
Nowa Reforma Nr 319
16 lipiec 1910
2280.
Polska Zbrojna Nr 120
1 maj 1933
Polska Zbrojna Nr17
18 styczeń 1936
Polska Zbrojna Nr 311
12 listopad 1936
Polska Zbrojna Nr 296
26 październik 1938
Polska Zbrojna Nr 15
15 styczeń 1939
Polska Zbrojna Nr 155
11 sierpień 1993
2281.
2282.
2283.
2284.
2285.
2286.
Polska Zbrojna Nr 166
26 sierpień 1993
2287.
Polska Zbrojna Nr 167
27-29 sierpień 1993
2288.
Polska Zbrojna Nr 71
11 kwiecień 1994
2289.
Polska Zbrojna Nr 180
17 wrzesień 1996
2290.
Polska Zbrojna Nr 195
8 październik 1996
2291.
Polska Zbrojna Nr 196
9 październik 1996
Londyn
THE POLISH
DAILY
PUBLISHERS
Ltd.
Warszawa
“Drukarnia
Współcz.”
Warszawa
“Drukarnia
Współcz.”
Warszawa
“Drukarnia
Współcz.”
Warszawa
“Drukarnia
Współcz.”
Warszawa
“Drukarnia
Współcz.”
Lwów
Wilhelm Antoni
Skrzyczyński
Kraków
S-ka Wydaw.
„Kurier”
Lublin
Jan Dominko
Warszawa
Marceli Palemon
Magnuski
Warszawa
Marceli Palemon
Magnuski
Warszawa
Zygmunt
Zabiegliński
Kraków
Michał
Konopiński
Warszawa
Jan Sotomski
Warszawa
Jan Sotomski
Warszawa
Jan Sotomski
Warszawa
Jan Sotomski
Warszawa
Jan Sotomski
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
106
2292.
Warschauer Zeitung Folge /seria/ 35
9 luty 1944
2293.
Schlesische Zeitung Nr 497
2 październik 1939
Münchner Illustrierte Presse Nr 15
15 kwiecień 1943
Wiener Illustrierte Nr 15
14 kwiecień 1943
2294.
2295.
2296.
2297.
2298.
2299.
2300.
2301.
2302.
2303.
2304.
2305.
Pismo Klubu Łączności b.n.
24.12.1990 /wydanie świąteczne/
Rezonans b.n. /pismo Podchorąż. WSOWŁ/
Listopad 1990
Rezonans Nr 12
Styczeń-marzec 1994
Rezonans Nr 12
Styczeń-marzec 1994
Rezonans Nr 12
Styczeń-marzec 1994
Rezonans Nr 13
Styczeń-marzec 1995
Rezonans Nr 13
Styczeń-marzec 1995
Rezonans Nr 13
Styczeń-marzec 1995
Rezonans Nr 15
Czerwiec-lipiec 1995
SYBIRACY Nr 56-60 /pismo Poszkodowanych
Przez Totalitaryzm/
1994
2306.
Sitwa Wileńskiej Brygady Żubrów Zeszyt II
15.IX.1943-15.IX.1944
/dedykacja ofiarodawczyni Z. Kaweckiej z Nottingham –
1992 rok. Brak str. 161-176/
2307.
2308.
Druga Jednodniówka Szkoły Podchorążych
Rezerwy Artylerii [Nr 2]
Marzec 1931
Weteran Nr 820
styczeń 1990
2309.
Weteran Nr 821
luty 1990
2310.
Weteran Nr 822
marzec 1990
2311.
Weteran Nr 823
kwiecień 1990
2312.
Weteran Nr 824
maj 1990
2313.
Weteran Nr 825
czerwiec 1990
2314.
Weteran Nr 827
sierpień 1990
2315.
Weteran Nr 828
wrzesień 1990
2316.
Weteran Nr 829
Warschau
Zeitungsverlag
KrakauWarschau
G.m.g.H.
Breslau
München
Knorr&Hirth K-G
Wien
Ostmärkischer
Zeitungsverlag
K.G.
[Zegrze]
[Klub Łączności]
Zegrze
WSOWŁ
Zegrze
WSOWŁ
Zegrze
WSOWŁ
Zegrze
WSOWŁ
Zegrze
WSOWŁ
Zegrze
WSOWŁ
Zegrze
WSOWŁ
Zegrze
WSOWŁ
Warszawa
„Straż Mogił
Polskich
Bohaterów”
Rzym
Zgrupow. WBŻ
Drukarnia
Polowa
Włodzimierz
Szkoła
Podchorążych
Rezerwy Artylerji
Nowy Jork
Stowarz. Weter.
Armii Polsk.
Nowy Jork
Stowarz. Weter.
Armii Polsk.
Nowy Jork
Stowarz. Weter.
Armii Polsk.
Nowy Jork
Stowarz.Weter.
Armii Polsk.
Nowy Jork
Stowarz. Weter.
Armii Polsk.
Nowy Jork
Stowarz. Weter.
Armii Polsk.
Nowy Jork
Stowarz. Weter.
Armii Polsk.
Nowy Jork
Stowarz. Weter.
Armii Polsk.
Nowy Jork
107
październik 1990
2317.
Weteran Nr 830
listopad 1990
2318.
Weteran Nr 831
grudzień 1990
2319.
Weteran Nr 832
styczeń 1991
2320.
Weteran Nr 833
luty 1991
2321.
Weteran Nr 834
marzec 1991
2322.
Weteran Nr 835
kwiecień 1991
2323.
Weteran Nr 836
Maj 1991
2324.
Weteran Nr 837
czerwiec 1991
2325.
KARTA Nr 32
2001
2326.
Kobieta Nr 49
20.XII.1989 /art.: Ag. Menelskiej: „Juzistki”`/
2327.
Głos Żołnierza
1967 /promocja 1967
Głos Żołnierza Nr 13/14
15.08.1996
2328.
2329.
Głos Żołnierza Nr 17/18
1.10.1997
2330.
Honor i Ojczyzna Nr 1 (5)
1992
Gazety Wojenne. Nr 44
Unikalna kolekcja z II wojny światowej
/reprint gazety: „Nowy Kurier Warszawski” Nr 94 oraz
afisz z 13.04.1943/1998
Na Sieradzkich Szlakach Nr 2(42)
Wrzesień 1996
2331.
2332.
2333.
2334.
2335.
2336.
2337.
2338.
2339.
2340.
Miesięcznik Politechniki Warszawskiej
Nr 9(33)
Wrzesień 2000
Przegląd Telekomunikacyjny Nr 10
Październik 1984
Przegląd Telekomunikacyjny Nr 11
Listopad 1984
Przegląd Telekomunikacyjny Nr 12
Grudzień 1984
Przegląd Telekomunikacyjny Nr 1
Styczeń 1985
Przegląd Telekomunikacyjny Nr 5
Maj 1986
Przegląd Telekomunikacyjny Nr 5
Maj 1991
Przegląd Telekomunikacyjny Nr 10
Październik 1992
Stowarz. Weter.
Armii Polsk.
Nowy Jork
Stowarz. Weter.
Armii Polsk.
Nowy Jork
Stowarz. Weter.
Armii Polsk.
Nowy Jork
Stowarz. Weter.
Armii Polsk.
Nowy Jork
Stowarz. Weter.
Armii Polsk.
Nowy Jork
Stowarz. Weter.
Armii Polsk.
Nowy Jork
Stowarz.Weter.
Armii Polsk.
Nowy Jork
Stowarz. Weter.
Armii Polsk.
Nowy Jork
Stowarz.Weter.
Armii Polsk.
Warszawa
Fundacja
Ośrodka KARTA
Warszawa
„Prasa-KsiążkaRuch”
[b. m.]
[b. w.]
Warszawa
Dowództwo
WOW
Warszawa
Dowództwo
WOW
Warszawa
Fundacja „Myśl”
Warszawa
P.O. Polska
Sieradz
Region. Pracow.
Krajoz. Wojew.
Ośrodek Infor.
Turyst.
Warszawa
Politechnika
Warszaw.
Warszawa
SIGMA
Warszawa
SIGMA
Warszawa
SIGMA
Warszawa
SIGMA
Warszawa
SIGMA
Warszawa
SIGMA
Warszawa
SIGMA
108
2341.
2342.
2343.
2344.
2345.
2346.
2347.
2348.
2349.
2350.
2351.
2352.
Przegląd Telekomunikacyjny Nr 10
Październik 1992
Przegląd Telekomunikacyjny Nr 10
Październik 1992
Przegląd Telekomunikacyjny Nr 7
Lipiec 1993
Głos Weterana Nr 3(117)
Marzec 1999
Wojskowy Przegląd Techniczny Nr 6(188)
Czerwiec 1984
Wojskowy Przegląd Techniczny Nr 9
Wrzesień 1989
Wojska Lądowe Nr 19(36)
1-15 październik 2001
Świat Radio Nr 3
Marzec 1999
Świat Radio Nr 9
Wrzesień 1999
Oleandry Nr 3(8)
Maj 1937 roku
Komunikat
Komunikat 3/51
25 sierpień 1951
Komunikat 1/67
30 maj 1967
2353.
Komunikat 1/70
31 maj 1970
2354.
Komunikat 1/73
31 maj 1973
Komunikat 1/74
31 maj 1974
Komunikat 1/75
15 maj 1975
Komunikat 2/75
Listopad 1975
Komunikat 1/76
27 maj 1976
Komunikat Nr 2/76
Listopad 1976
Komunikat Nr 2/76
Listopad 1976
Komunikat Nr 1/77
Maj 1977
Komunikat Nr 1/77
Maj 1977
Komunikat Nr 2/77
Grudzień 1977
Komunikat Nr 2/77
Grudzień 1977
Komunikat Nr 1/78
Maj1978
Komunikat Nr 2/78
Grudzień 1978
Komunikat Nr 2/78
Grudzień 1978
Komunikat Nr 1/79
Maj 1979
2355.
2356.
2357.
2358.
2359.
2360.
2361.
2362.
2363.
2364.
2365.
2366.
2367.
2368.
Warszawa
SIGMA
Warszawa
SIGMA
Warszawa
SIGMA
Warszawa
Zarz. Gł. ZB ŻZ
i Ofic. Rez. WP
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
DWLąd.
Warszawa
Wydawnictwo
AVT
Warszawa
Wydaw. AVT
Kraków
Związek
Legionistów
Polskich
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek
Łącznościowa.
Londyn
Związek
Łącznościowców
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
109
2369.
2370.
2371.
2372.
2373.
2374.
2375.
2376.
2377.
2378.
2379.
2380.
2381.
2382.
2383.
2384.
2385.
2386.
2387.
2388.
2389.
2390.
2391.
2392.
2393.
2394.
2395.
2396.
2397.
2398.
Komunikat Nr 1/79
Maj 1979
Komunikat Nr 2/79
Grudzień 1979
Komunikat Nr 2/79
Grudzień 1979
Komunikat Nr 2/79
Grudzień 1979
Komunikat Nr 1/80
Maj 1980
Komunikat Nr 1/80
Maj1980
Komunikat Nr 1/80
Maj 1980
Komunikat Nr 2/80
Grudzień 1980
Komunikat Nr 2/80
Grudzień 1980
Komunikat Nr 2/80
Grudzień 1980
Komunikat Nr 1/81
Grudzień1981
Komunikat Nr 1/81
Grudzień 1981
Komunikat Nr 1/81
Grudzień 1981
Komunikat Nr 2/81
Grudzień 1981
Komunikat Nr 2/81
Grudzień 1981
Komunikat Nr 1/82
Maj 1982
Komunikat Nr 1/82
Maj 1982
Komunikat Nr 1/82
Maj 1982
Komunikat Nr 2/82
Grudzień 1982
Komunikat Nr 2/82
Grudzień 1982
Komunikat Nr 2/82
Grudzień1982
Komunikat Nr 1/83
Maj 1983
Komunikat Nr 2/83
Grudzień 1983
Komunikat Nr 2/83
Grudzień 1983
Komunikat Nr 2/83
Grudzień 1983
Komunikat Nr 1/84
Maj 1984
Komunikat Nr 1/84
Maj 1984
Komunikat Nr 1/84
Maj 1984
Komunikat Nr 2/84
Listopad 1984
Komunikat Nr 2/84
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
110
2399.
2400.
2401.
2402.
2403.
2404.
2405.
2406.
2407.
2408.
2409.
2410.
2411.
2412.
2413.
2414.
2415.
2416.
2417.
2418.
2419.
2420.
2421.
2422.
2423.
2424.
2425.
2426.
2427.
Listopad1984
Komunikat Nr 2/84
Listopad 1984
Komunikat Nr 1/85
Maj1985
Komunikat Nr 1/85
Maj 1985
Komunikat Nr 2/85
Grudzień 1985
Komunikat Nr 2/85
Grudzień 1985
Komunikat Nr 2/85
Grudzień 1985
Komunikat Nr 1/86
Maj1986
Komunikat Nr 1/86
Maj1986
Komunikat Nr 1/86
Maj 1986
Komunikat Nr 2/86
Grudzień 1986
Komunikat Nr 2/86
Grudzień 1986
Komunikat Nr 2/86
Grudzień 1986
Komunikat Nr1/87
Maj 1987
Komunikat Nr 1/87
Maj 1987
Komunikat Nr 1/87
Maj 1987
Komunikat Nr 2/87
Grudzień 1987
Komunikat Nr 2/87
Grudzień 1987
Komunikat Nr 2/87
Grudzień 1987
Komunikat Nr 1/88
Maj 1988
Komunikat Nr 1/88
Maj 1988
Komunikat Nr 1/88
Maj1988
Komunikat Nr 2/88
Grudzień1988
Komunikat Nr 2/88
Grudzień1988
Komunikat Nr 2/88
Grudzień 1988
Komunikat Nr 1/89
Maj 1989
Komunikat Nr 1/89
Maj 1989
Komunikat Nr 1/89
Maj 1989
Komunikat Nr 2/89
Grudzień 1989
Komunikat Nr 2/89
Grudzień 1989
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
111
2428.
2429.
2430.
2431.
2432.
2433.
2434.
2435.
2436.
2437.
2438.
2439.
2440.
2441.
2442.
2443.
2444.
2445.
2446.
2447.
2448.
2449.
2450.
2451.
2452.
2453.
2454.
2455.
2456.
2457.
Komunikat Nr 2/89
Grudzień 1989
Komunikat Nr 1/90
Maj 1990
Komunikat Nr 1/90
Maj 1990
Komunikat Nr 2/90
Grudzień 1990
Komunikat Nr 2/90
Grudzień 1990
Komunikat Nr 2/90
Grudzień 1990
Komunikat Nr 1/91
Maj 1991
Komunikat Nr 1/91
Maj 1991
Komunikat Nr 1/91
Maj 1991
Komunikat Nr 1/92
Maj 1992
Komunikat Nr 1/92
Maj 1992
Komunikat Nr 1/92
Maj 1992
Komunikat Nr 2/92
Grudzień 1992
Komunikat Nr 2/92
Grudzień 1992
Komunikat Nr 1/93
Maj 1993
Komunikat Nr 1/93
Maj 1993
Komunikat Nr 1/93
Maj 1993
Komunikat Nr 2/93
Grudzień 1993
Komunikat Nr 2/93
Grudzień 1993
Komunikat Nr 2/93
Grudzień 1993
Komunikat Nr 1/94
Maj 1994
Komunikat Nr 1/94
Maj 1994
Komunikat Nr 1/94
Maj 1994
Komunikat Nr 2/94
Grudzień 1994
Komunikat Nr 2/94
Grudzień 1994
Komunikat Nr 2/94
Grudzień 1994
Komunikat Nr 1/95
Maj 1995
Komunikat Nr 1/95
Maj 1995
Komunikat Nr 1/95
Maj 1995
Komunikat 1/96
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
112
2458.
Komunikat 1/96
2459.
Komunikat 1/96
2460.
Komunikat 1/97
2461.
Komunikat 1/97
2462.
Komunikat 1/97
2463.
Komunikat 1998 r.
2464.
Komunikat 1999 r.
2465.
Komunikat 1999 r.
2466.
Komunikat 2000 r.
2467.
Komunikat 2000 r.
2468.
Komunikat 2000 r.
2469.
Komunikat 2002 r.
2470.
Komunikat 2003 r.
2471.
Komunikat 2004 r.
60-lecie Monte Cassino
Komunikat 2004 r.
60-lecie Monte Cassino
Komunikat 2005 r.
2472.
2473.
2474.
2475.
2476.
2477.
2478.
2479.
2480.
SAPER. Nr 88
Grudzień 1975
SAPER. Nr 117
Wrzesień 1985
SAPER Nr 127
Grudzień 1988
BIULETYN informacyjny Nr 16
Marzec 1996
BIULETYN informacyjny Nr 18
Czerwiec1997
BIULETYN informacyjny Nr 30
Listopad 1992
BIULETYN informacyjny Nr 52
Sierpień 1977
2481.
BIULETYN informacyjny Nr 53
Sierpień 1978
2482.
BIULETYN informacyjny Nr 54
Luty 1979
2483.
Biuletyn Łącznościowca Nr 1
Sierpień 1993
Biuletyn Łącznościowca Nr 1
Sierpień 1993
Biuletyn Łącznościowca Nr 1
Sierpień 1993
Biuletyn Łącznościowca Nr 2
Listopad 1995
Biuletyn Łącznościowca Nr 2
Listopad 1995
Biuletyn Łącznościowca Nr 3
2484.
2485.
2486.
2487.
2488.
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn..
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Łódź
ŚZŻ AK
Łódź
ŚZŻ AK
Warszawa
ŚZŻ AK
Londyn
Zarząd Główny
Koła B. Żołn. AK
Londyn
Zarząd Główny
Koła B. Żołnierzy
AK
Londyn
Zarząd Główny
Koła B. Żołnierzy
AK
Zegrze
WSOWŁ
Zegrze
WSOWŁ
Zegrze
WSOWŁ
Zegrze
WSOWŁ
Zegrze
WSOWŁ
Zegrze
113
2489.
2490.
2491.
2492.
2493.
2494.
2495.
2496.
2497.
2498.
2499.
2500.
2501.
2502.
2503.
2504.
2505.
2506.
2507.
2508.
2509.
2510.
2511.
2512.
2513.
2514.
2515.
2516.
2517.
Wrzesień 1996
Biuletyn Łącznościowca Nr 3
Wrzesień 1996
Biuletyn Łącznościowca Nr 3
Wrzesień 1996
Biuletyn Nr 12
1990
Biuletyn
1997
BIULETYN Nr 1(12)
Czerwiec 1967
BIULETYN Nr 2(13)
Listopad 1967
BIULETYN Nr 1(14)
Czerwiec 1968
BIULETYN Nr 15-16
Czerwiec 1969
BIULETYN Nr 2(17)
Grudzień 1969
BIULETYN Nr 1(18)
Lipiec 1970
BIULETYN Nr 19-29
Lipiec 1971
BIULETYN Nr 21
Grudzień 1971
BIULETYN Nr 22
Czerwiec 1972
BIULETYN Nr 23
Grudzień 1972
BIULETYN Nr 24
Czerwiec 1973
BIULETYN Nr 25
Grudzień 1973
BIULETYN Nr 26
Czerwiec 1974
BIULETYN Nr 27
Grudzień 1974
BIULETYN Nr 28
Czerwiec 1975
BIULETYN Nr 29
Grudzień 1975
BIULETYN Nr 30
Czerwiec 1976
BIULETYN Nr 31
Grudzień 1976
BIULETYN Nr 32
Czerwiec 1977
BIULETYN Nr 33
Grudzień 1977
BIULETYN Nr 34
Czerwiec 1978
BIULETYN Nr 35
Grudzień 1978
BIULETYN Nr 36
Czerwiec 1979
BIULETYN Nr 38
Czerwiec 1980
BIULETYN Nr 38
Czerwiec 1980
WSOWŁ
Zegrze
WSOWŁ
Zegrze
WSOWŁ
Zegrze
WSOWŁ
Zegrze
WIŁ
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
114
2518.
2519.
2520.
2521.
2522.
2523.
2524.
2525.
2526.
2527.
2528.
2529.
2530.
2531.
2532.
2533.
2534.
2535.
2536.
2537.
2538.
2539.
2540.
2541.
2542.
2543.
BIULETYN Nr 39-40
Grudzień 1980
BIULETYN Nr 41
Czerwiec 1981
BIULETYN Nr 41
Czerwiec 1981
BIULETYN Nr 42
Grudzień 1981
BIULETYN Nr 42
Grudzień 1981
BIULETYN Nr 43
Czerwiec 1982
BIULETYN Nr 43
Czerwiec 1982
BIULETYN Nr 44
Grudzień 1982
BIULETYN Nr 45
Czerwiec 1983
BIULETYN Nr 46
Grudzień 1983
BIULETYN Nr 47
Czerwiec 1984
BIULETYN Nr 48
Grudzień 1984
BIULETYN Nr 49
Czerwiec 1985
BIULETYN Nr 50 Cz. I
Grudzień 1985
BIULETYN Nr 50 Cz. II
Grudzień 1985
BIULETYN Nr 51
Czerwiec 1986
BIULETYN Nr 52
Styczeń 1987
BIULETYN Nr 53
Czerwiec 1987
BIULETYN Nr 54
LWÓW I KRESY
Styczeń 1988
BIULETYN Nr 55
LWÓW I KRESY
Kwiecień 1988
BIULETYN Nr 56
LWÓW I KRESY
Lipiec 1988
BIULETYN Nr 57
LWÓW I KRESY
Październik 1988
BIULETYN Nr 58
LWÓW I KRESY
Styczeń 1989
BIULETYN Nr 59
LWÓW I KRESY
Kwiecień 1989
BIULETYN Nr 60
LWÓW I KRESY
Lipiec1989
BIULETYN Nr 61
LWÓW I KRESY
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
Londyn
Koło Lwowian
115
2544.
2545.
2546.
Październik 1989
BIULETYN Nr 62
LWÓW I KRESY
Styczeń 1990
BIULETYN Nr 50
4 styczeń 1917
KOMBATANT Nr 12
1990-1991
2547.
KOMBATANT Nr 7-8
1992
2548.
KOMBATANT Nr 7-8
1992
2549.
KOMBATANT Nr 9-10
1992
2550.
KOMBATANT Nr 9-10
1992
2551.
KOMBATANT Nr 1-2
Styczeń-luty 1993
2552.
KOMBATANT Nr 1-2
Styczeń-luty 1993
2553.
KOMBATANT Nr 3
Marzec 1993
2554.
KOMBATANT Nr 3
Marzec 1993
2555.
KOMBATANT Nr 4
Kwiecień 1993
2556.
KOMBATANT Nr 4
Kwiecień 1993
2557.
KOMBATANT Nr 5
Maj 1993
2558.
KOMBATANT Nr 5
Maj 1993
2559.
KOMBATANT Nr 6
Czerwiec 1993
2560.
KOMBATANT Nr 6
Czerwiec 1993
2561.
KOMBATANT Nr 7
Lipiec 1993
2562.
KOMBATANT Nr 7
Lipiec 1993
Londyn
Koło Lwowian
[b. m.]
[b. w.]
Warszawa
Urząd do Spraw
Kombat.
i Osób Repres.
Warszawa
Urząd do Spraw
Kombat.
i Osób Repres.
Warszawa
Urząd do Spraw
Kombat.
i Osób Repres.
Warszawa
Urząd do Spraw
Kombat.
i Osób Repres.
Warszawa
Urząd do Spraw
Kombat.
i Osób Repres.
Warszawa
Urząd do Spraw
Kombat.
i Osób Repres.
Warszawa
Urząd do Spraw
Kombat.
i Osób Repres.
Warszawa
Urząd do Spraw
Kombat.
i Osób Repres.
Warszawa
Urząd do Spraw
Kombat.
i Osób Repres.
Warszawa
Urząd do Spraw
Kombat.
i Osób Repres
Warszawa
Urząd do Spraw
Kombat.
i Osób Repres.
Warszawa
Urząd do Spraw
Kombat.
i Osób Repres.
Warszawa
Urząd do Spraw
Kombat.
i Osób Repres.
Warszawa
Urząd do Spraw
Kombat.
i Osób Repres.
Warszawa
Urząd do Spraw
Kombat.
i Osób Repres.
Warszawa
Urząd do Spraw
Kombat.
i Osób Repres.
Warszawa
Urząd do Spraw
Kombat.
116
2563.
KOMBATANT Nr 8
Sierpień 1993
2564.
KOMBATANT Nr 8
Sierpień 1993
2565.
KOMBATANT Nr 9
Wrzesień 1993
2566.
KOMBATANT Nr 9
Wrzesień 1993
2567.
KOMBATANT Nr 10
Październik 1993
2568.
KOMBATANT Nr 10
Październik 1993
2569.
KOMBATANT Nr 11
Listopad 1993
2570.
KOMBATANT Nr 11
Listopad 1993
2571.
KOMUNIKAT Nr 1
1993
KOMUNIKAT Nr 1
1993
KOMUNIKAT Nr 2
Listopad 1993
KOMUNIKAT Nr 2
Listopad 1993
KOMUNIKAT Nr 2
Listopad 1993
KOMUNIKAT Nr 3
Grudzień 1994
KOMUNIKAT Nr 3
Grudzień 1994
KOMUNIKAT Nr 3
Grudzień 1994
KOMUNIKAT Nr 4
Kwiecień 1995
KOMUNIKAT Nr 4
Kwiecień 1995
KOMUNIKAT Nr 4
Kwiecień 1995
KOMUNIKAT Nr 5
Grudzień 1995
KOMUNIKAT Nr 5
Grudzień 1995
KOMUNIKAT Nr 5
Grudzień 1995
KOMUNIKAT Nr 6
Kwiecień 1996
KOMUNIKAT Nr 6
Kwiecień 1996
KOMUNIKAT Nr 7
2572.
2573.
2574.
2575.
2576.
2577.
2578.
2579.
2580.
2581.
2582.
2583.
2584.
2585.
2586.
2587.
i Osób Repres.
Warszawa
Urząd do Spraw
Kombat.
i Osób Repres.
Warszawa
Urząd do Spraw
Kombat.
i Osób Repres
Warszawa
Urząd do Spraw
Kombat.
i Osób Repres.
Warszawa
Urząd do Spraw
Kombat.
i Osób Repres
Warszawa
Urząd do Spraw
Kombat.
i Osób Repres.
Warszawa
Urząd do Spraw
Kombat.
i Osób Repres
Warszawa
Urząd do Spraw
Kombat.
i Osób Repres.
Warszawa
Urząd do Spraw
Kombat.
i Osób Repres.
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
117
2588.
2589.
2590.
2591.
2592.
2593.
2594.
2595.
2596.
2597.
2598.
2599.
2600.
2601.
2602.
2603.
2604.
2605.
2606.
2607.
2608.
2609.
2610.
2611.
2612.
2613.
2614.
2615.
2616.
Grudzień 1996
KOMUNIKAT Nr 7
Grudzień 1996
KOMUNIKAT Nr 7
Grudzień 1996
KOMUNIKAT Nr 8
[1997]
KOMUNIKAT Nr 8
[1997]
KOMUNIKAT Nr 8
[1997]
KOMUNIKAT Nr 9
Wrzesień 1997
KOMUNIKAT Nr 9
Wrzesień 1997
KOMUNIKAT Nr 10
Maj 1998
KOMUNIKAT Nr 10
Maj 1998
KOMUNIKAT Nr 10
Maj 1998
KOMUNIKAT Nr 11
Listopad 1998
KOMUNIKAT Nr 11
Listopad 1998
KOMUNIKAT Nr 11
Listopad 1998
KOMUNIKAT Nr 12
Kwiecień 1999
KOMUNIKAT Nr 12
Kwiecień 1999
KOMUNIKAT Nr 12
Kwiecień 1999
KOMUNIKAT Nr 13
Jesień 2000
KOMUNIKAT Nr 13
Jesień 2000
KOMUNIKAT Nr 13
Jesień 2000
KOMUNIKAT Nr 14
Jesień 2001
KOMUNIKAT Nr 14
Jesień 2001
KOMUNIKAT Nr 14
Jesień 2001
KOMUNIKAT Nr 15
Sierpień 2002
KOMUNIKAT Nr 15
Sierpień 2002
KOMUNIKAT Nr 15
Sierpień 2002
KOMUNIKAT Nr 16
Wiosna 2004
Komunikat Nr 16
Wiosna 2004
KOMUNIKAT Nr 16
Wiosna 2004
KOMUNIKAT Nr 17
Październik 2006
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
118
2617.
2618.
2619.
2620.
2621.
2622.
2623.
2624.
2625.
2626.
2627.
2628.
2629.
2630.
2631.
2632.
2633.
2634.
2635.
2636.
2637.
2638.
KOMUNIKAT Nr 17
Październik 2006
KOMUNIKAT Nr 17
Październik 2006
KOMUNIKAT Nr 18
Czerwiec 2007
KOMUNIKAT Nr 19
Czerwiec 2008
KOMUNIKAT Nr 19
Czerwiec 2008
KOMUNIKAT Nr 19
Czerwiec 2008
KOMUNIKAT Nr 20
Wrzesień 2009
KOMUNIKAT Nr 20
Wrzesień 2009
KOMUNIKAT Nr 20
Wrzesień 2009
KOMUNIKAT Nr 22
Czerwiec 2010
KOMUNIKAT Nr 23
Grudzień 2010
KOMUNIKAT Nr 23
Grudzień 2010
KOMUNIKAT Nr 24
Kwiecień 2011
KOMUNIKAT Nr 24
Kwiecień 2011
KOMUNIKAT Nr 25
Grudzień 2011
KOMUNIKAT Nr 25
Grudzień 2011
KOMUNIKAT Nr 26
Wrzesień 2012
KOMUNIKAT Nr 27
Grudzień 2012
KOMUNIKAT Nr 27
Grudzień 2012
KOMUNIKAT Nr 28
Sierpień 2013
KOMUNIKAT Nr 29
Marzec 2014
Przegląd Łączności Zesz. 1
Lipiec-wrzesień 1946
2639.
Przegląd Łączności Zesz. 2
Październik-grudzień 1946
2640.
Przegląd Łączności Zesz. 1
Styczeń-marzec 1947
2641.
Przegląd Łączności Zesz. 2
Kwiecień-czerwiec 1947
2642.
Przegląd Łączności Zesz. 4
Październik-grudzień 1947
2643.
Przegląd Łączności Zesz. 1-4
1947
2644.
Przegląd Łączności Zesz. 2-4
1947
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Zegrze
ŚZPŻŁ
Warszawa
Departament
Łączności
Warszawa
Departament
Łączności
Warszawa
Departament
Łączności
Warszawa
Departament
Łączności
Warszawa
Departament
Łączności
Warszawa
Departament
Łączności
Warszawa
Departament
Łączności
119
2645.
Przegląd Łączności Zesz. 1
Styczeń-marzec 1948
2646.
Przegląd Łączności Zesz. 1
Styczeń-marzec 1948
2647.
Przegląd Łączności Zesz. 2
Kwiecień-czerwiec 1948
2648.
Przegląd Łączności Nr 3
Lipiec-wrzesień 1948
2649.
Przegląd Łączności Nr 10
Październik 1950
2650.
Przegląd Łączności Nr 8
Sierpień 1951
Przegląd Łączności Nr 1
Styczeń 1952
Przegląd Łączności Nr. 2
Luty 1952
Przegląd Łączności Nr 3
Marzec 1952
Przegląd Łączności Nr 4
Kwiecień 1952
Przegląd Łączności Nr 5
Maj 1952
Przegląd Łączności Nr 8
Sierpień 1952
Przegląd Łączności Nr 10
Październik 1952
Przegląd Łączności Nr 2
Luty 1953
Przegląd Łączności Nr 3
Marzec 1953 /Prawdop. pomyłka na egz. jest luty/
Przegląd Łączności Nr 4
Kwiecień 1953
Przegląd Łączności Nr 6
Czerwiec 1953
Przegląd Łączności Nr 7
Lipiec 1953
Przegląd Łączności Nr 8
Sierpień 1953
Przegląd Łączności Nr 9
Wrzesień 1953
Przegląd Łączności Nr 10
Październik 1953
Przegląd Łączności Nr 12
Grudzień 1953
Przegląd Łączności Nr 12
Grudzień 1953
Przegląd Łączności Nr 5
Maj 1954
Przegląd Łączności Nr 7
Lipiec 1954
Przegląd Łączności Nr 7 - 10
Lipiec – Październik 1954
Przegląd Łączności Nr 8
Sierpień 1954
Przegląd Łączności Nr 9
Wrzesień 1954
Przegląd Łączności Nr 10
2651.
2652.
2653.
2654.
2655.
2656.
2657.
2658.
2659.
2660.
2661.
2662.
2663.
2664.
2665.
2666.
2667.
2668.
2669.
2670.
2671.
2672.
2673.
Warszawa
Departament
Łączności
Warszawa
Departament
Łączności
Warszawa
Departament
Łączności
Warszawa
Główny Inspekt.
Łączności
Warszawa
„Prasa
Wojskowa”
Warszawa
Wydaw. MON
Warszawa
Wydaw. MON
Warszawa
Wydaw. MON
Warszawa
Wydaw. MON
Warszawa
Wydaw. MON
Warszawa
Wydaw. MON
Warszawa
Wydaw. MON
Warszawa
Wydaw. MON
Warszawa
Wydaw. MON
Warszawa
Wydaw. MON
Warszawa
Wydaw. MON
Warszawa
Wydaw. MON
Warszawa
Wydaw. MON
Warszawa
Wydaw. MON
Warszawa
Wydaw. MON
Warszawa
Wydaw. MON
Warszawa
Wydaw. MON
Warszawa
Wydaw. MON
Warszawa
Wydaw. MON
Warszawa
Wydaw. MON
Warszawa
Wydaw. MON
Warszawa
Wydaw. MON
Warszawa
Wydaw. MON
Warszawa
120
2674.
2675.
2676.
2677.
Październik 1954
Przegląd Łączności Nr 11
Listopad 1954
Przegląd Łączności Nr 11
Listopad 1954
Przegląd Łączności Nr 12
Grudzień 1954
Przegląd Łączności Nr 1-12
1955
2678.
Przegląd Łączności Nr 1
Styczeń 1955
2679.
Przegląd Łączności Nr 6
Czerwiec 1955
2680.
Przegląd Łączności Nr 8
Sierpień 1955
2681.
Przegląd Łączności Nr 9
Wrzesień 1955
2682.
Przegląd Łączności Nr 10
Październik 1955
2683.
Przegląd Łączności Nr 1
Styczeń 1956
2684.
Przegląd Łączności Nr 4
Kwiecień 1956
2685.
Przegląd Łączności Nr 7
Lipiec 1956
2686.
Przegląd Łączności Nr 8
Sierpień 1956
2687.
Przegląd Łączności Nr 9
Wrzesień 1956
2688.
Przegląd Łączności Nr 10
Październik 1956
2689.
Przegląd Łączności Nr 12
Grudzień 1956
2690.
Przegląd Łączności Nr 1
Styczeń-Marzec 1957
2691.
Przegląd Łączności Nr 2
Kwiecień-Czerwiec 1957
2692.
Przegląd Łączności Nr 3
Lipiec-Wrzesień 1957
2693.
Przegląd Łączności Nr 3
Lipiec-Wrzesień 1957
2694.
Przegląd Łączności Nr 4
Październik-Grudzień 1957
2695.
Przegląd Łączności Nr 1/13
Jesień 1973
Przegląd Łączności Nr 1/13
Jesień 1973
Przegląd Łączności
Nr 1/19,2/20, 3/21
Jesień 1976 i wiosna 1977
Przegląd Łączności
Nr 1/22,2/23, 3/24
2696.
2697.
2698.
Wydaw. MON
Warszawa
Wydaw. MON
Warszawa
Wydaw. MON
Warszawa
Wydaw. MON
Warszawa
„Czasopisma
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopisma
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
Wojska
Łączności
Warszawa
Wojska
Łączności
Warszawa
Wojska
Łączności
Warszawa
Wojska
Łączności
Warszawa
Wojska
Łączności
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
121
2699.
2700.
2701.
2702.
2703.
2704.
2705.
2706.
2707.
2708.
2709.
2710.
2711.
2712.
2713.
2714.
2715.
2716.
2717.
2718.
Jesień 1977 i wiosna 1978
Przegląd Łączności
Nr 1/25,2/26, 3/27
Jesień 1978 i wiosna 1979
Przegląd Łączności
Nr 1/28,2/29, 3/30
Jesień 1979 i wiosna 1980
Przegląd Łączności /dod. literacki maj 1981 Nr 1/
Nr 1/33,2/34, 3/35
Jesień 1981 i wiosna 1982
Przegląd Łączności /dod. literacki maj 1982 Nr 2/
Nr 1/33,2/34, 3/35
Jesień 1981 i wiosna 1982
Przegląd Łączności /dod. literacki maj 1981 Nr 2/
Nr 1/33,2/34, 3/35
Jesień 1981 i wiosna 1982
Przegląd Łączności Nr 4/36
Wiosna 1984
Przegląd Łączności Nr 4/36
Wiosna 1984
Przegląd Łączności Nr 5/37
Wiosna 1986
Przegląd Łączności Nr 5/37
Wiosna 1986
Przegląd Łączności Nr 5/37
Wiosna 1986
Przegląd Łączności Nr 1/38
Wiosna 1987
Przegląd Łączności Nr 1/38
Wiosna 1987
Przegląd Łączności Nr 1/38
Wiosna 1987
Przegląd Łączności Nr 1/39
Wiosna 1989
Przegląd Łączności Nr 1/39
Wiosna 1989
Przegląd Łączności Nr 1/39
Wiosna 1989
Przegląd Łączności Nr 1/40
Wiosna 1990
Przegląd Łączności Nr 1/40
Wiosna 1990
Przegląd Łączności Nr 1/40
Wiosna 1990
Pancerniak Nr 38
Marzec 1988
2719.
Pancerniak Nr 42
Kwiecień 1990
2720.
Pancerniak Nr 44
Marzec 1991
2721.
Pancerniak Nr 47/48
Wrzesień 1992
2722.
Pancerniak Nr 50/51
Marzec 1994
2723.
Pancerniak Nr 52
Wrzesień 1994
2724.
Pancerniak Nr 52
Londyn
Związek Łączn.
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Warszawa
„Czasopis.
Wojskowe”
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Londyn
Związek Łączn.
Chicago
Stowarz. Pol.
1 Dyw. Panc.
Chicago
Stowarz. Pol.
1 Dyw. Panc.
Chicago
Stowarz. Pol.
1 Dyw. Panc.
Chicago
Stowarz. Pol.
1 Dyw. Panc.
Chicago
Stowarz. Pol.
1 Dyw. Panc.
Chicago
Stowarz. Pol.
1 Dyw. Panc.
Chicago
122
Wrzesień 1994
2725.
Pancerniak Nr 54
Październik 1995
2726.
Pancerniak Nr 55
Kwiecień 1996
2727.
Pancerniak Nr 56
Październik 1996
2728.
Pancerniak Nr 57
Czerwiec 1997
2729.
Pancerniak Nr 58/59
Lipiec 1998
2730.
Pancerniak Nr 60
Luty 1999
2731.
Pancerniak Nr 61/62
Grudzień-styczeń 1999/2000
2732.
Pancerniak Nr 63/64
Sierpień 2000
2733.
Pancerniak Nr 65/66
Kwiecień 2001
2734.
Pancerniak Nr 67/68
Październik 2001
2735.
Pancerniak Nr 69/70
Grudzień-Styczeń 2003
2736.
Przegląd Wojsk Lądowych Nr 9
Wrzesień 1993
Przegląd Wojsk Lądowych Nr 7
Lipiec 1996
Przegląd Wojsk Lądowych Nr 7
Lipiec 1996
Przegląd Wojsk Lądowych Nr 7
Lipiec 1996
Przegląd Wojsk Lądowych Nr 7
Lipiec 1996
Dodatek do Nr 12 Przeglądu Wojsk
Lądowych1976 /materiały metod.-szkol. dla podof.
2737.
2738.
2739.
2740.
2741.
Stowarz. Pol.
1 Dyw. Panc.
Chicago
Stowarz. Pol.
1 Dyw. Panc.
Chicago
Stowarz. Pol.
1 Dyw. Panc.
Chicago
Stowarz. Pol.
1 Dyw. Panc.
Chicago
Stowarz. Pol.
1 Dyw. Panc.
Chicago
Stowarz. Pol.
1 Dyw. Panc.
Chicago
Stowarz. Pol.
1 Dyw. Panc.
Chicago
Stowarz. Pol.
1 Dyw. Panc.
Chicago
Stowarz. Pol.
1 Dyw. Panc.
Stowarz. Pol.
1 Dyw. Panc.
Chicago
Chicago
Stowarz. Pol.
1 Dyw. Panc.
Chicago
Stowarz. Pol.
1 Dyw. Panc.
Warszawa
Redakcja PWL
Warszawa
Redakcja PWL
Warszawa
Redakcja PWL
Warszawa
Redakcja PWL
Warszawa
Redakcja PWL
Warszawa
Redakcja PWL
łączn.
2742.
Ku Wolnej Polsce Nr 99(517)
Marzec 2002
2743.
Orzeł Biały Nr 1360
Maj 1982
2744.
Orzeł Biały Nr 1361
Czerwiec 1982
2745.
Orzeł Biały Nr 1362
Lipiec/sierpień 1982
2746.
Orzeł Biały Nr 1364
Wrzesień 1982
2747.
Orzeł Biały Nr 1365
Październik 1982
2748.
Orzeł Biały Nr 1366
Listopad 1982
2749.
Orzeł Biały Nr 1368
Londyn
ZBŻ Samodz
Bryg. Strzelców
Karpackich
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
123
Styczeń 1983
2750.
Orzeł Biały Nr 1369
Luty 1983
2751.
Orzeł Biały Nr 1370
Marzec 1983
2752.
Orzeł Biały Nr 1371
Kwiecień 1983
2753.
Orzeł Biały Nr 1372
Maj 1983
2754.
Orzeł Biały Nr 1373
Czerwiec 1983
2755.
Orzeł Biały Nr 1374
Lipiec/sierpień 1983
2756.
Orzeł Biały Nr 1375
Wrzesień 1983
2757.
Orzeł Biały Nr 1376
Październik 1983
2758.
Orzeł Biały Nr 1377
Listopad 1983
2759.
Orzeł Biały Nr 1378
Grudzień 1983
2760.
Orzeł Biały Nr 1379
Styczeń 1984
2761.
Orzeł Biały Nr 1381
Marzec1984
2762.
Orzeł Biały Nr 1382
Kwiecień 1984
2763.
Orzeł Biały Nr 1384
Czerwiec 1984
2764.
Orzeł Biały Nr 1386
Wrzesień 1984
2765.
Orzeł Biały Nr 1388
Październik 1984
2766.
Orzeł Biały Nr 1389
Listopad 1984
2767.
Orzeł Biały Nr 1390
Grudzień 1984
2768.
Orzeł Biały Nr 1392
Luty 1985
2769.
Orzeł Biały Nr 1393
Marzec 1985
2770.
Orzeł Biały Nr 1394
Kwiecień / maj 1985
2771.
Orzeł Biały Nr 1397
Lipiec / sierpień 1985
2772.
Orzeł Biały Nr 1398
Wrzesień 1985
2773.
Orzeł Biały Nr 1399
Październik 1985
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz.Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz.Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz.Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz.Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
124
2774.
Orzeł Biały Nr 1400
Listopad 1985
2775.
Orzeł Biały Nr 1401
Grudzień 1985
2776.
Orzeł Biały Nr 1402
Styczeń 1986
2777.
Orzeł Biały Nr 1407
Czerwiec 1986
2778.
Orzeł Biały Nr 1410
Wrzesień 1986
2779.
Orzeł Biały Nr 1412
Listopad / grudzień 1986
2780.
Orzeł Biały Nr 1417
Kwiecień 1987
2781.
Orzeł Biały Nr 1418
Maj 1987
2782.
Orzeł Biały Nr 1419
Czerwiec1987
2783.
Orzeł Biały Nr 1419
Lipiec / sierpień 1987
2784.
Orzeł Biały Nr 1421
Wrzesień / październik 1987
2785.
Orzeł Biały Nr 1476
Maj1992
2786.
Przegląd Piechoty Z. 12
Grudzień 1929
2787.
Przegląd Piechoty Z. 9
wrzesień 1934
Przegląd Piechoty Z. 3
Marzec 1939
Żołnierz Kresowy Nr 4 /reprint/
Marzec 1944
Wiadomości Telekomunikacyjne Nr 10
Październik 1975
2788.
2789.
2790.
2791.
Krótkofalowiec Polski Nr 6 (389)
Czerwiec 1993
2792.
Krótkofalowiec Polski Nr 6 (389)
Czerwiec 1993
2793.
Krótkofalowiec Polski Nr 10 (405)
Październik 1994
2794.
Przegląd Morski Z. 6
Czerwiec 1990
2795.
Spadochron Nr 2(121)
20 czerwiec 1990
2796.
Spadochron Nr 4(131)
20 grudzień 1992
2797.
Piłsudczyk Nr 14
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat..
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Londyn
Stowarz. Pol.
Kombat.
Warszawa
Depart. Piech.,
Sekcja Piech.
Towarz. Wiedzy
Wojsk. i WINWydaw.
Warszawa
Depart. Piechoty
Warszawa
Depart. Piechoty
Lwów
[b. w.]
Warszawa
Wydaw. K
i Łączn.
Warszawa
PPU ZMAG
Wydawnictwo
C&J
Warszawa
PPU ZMAG
Wydaw. C&J
Warszawa
PPU ZMAG
Wydaw. C&J
Gdynia
Dowódz. Maryn.
Wojennej
Londyn
Związek
Polskich
Spadochr.
Londyn
Związek
Polskich
Spadochroniarz
Warszawa
125
1995
2798.
Sybiracy Nr 61-65 (wkładka „Sybiracy”
Nr 61-65 /1995 oraz Dodatek)
1995
2799.
Swiaź Krasnoj Armii Nr 6
Czerwiec 1945
2800.
Bojennyj Swiazist Nr 3 (93)
Marzec 1950
2801.
Bojennyj Swiazist Nr 2-7
1951
2802.
Bojennyj Swiazist Nr 3
Marzec 1953
2803.
Bojennyj Swiazist Nr 4
Kwiecień 1954
2804.
Bojennyj Swiazist Nr 12
Grudzień 1955
2805.
Bojennyj Swiazist Nr 8
Sierpień 1960
2806.
Przegląd Wojskowo-Techniczny
Z.5 t. XI
Maj 1932
Przegląd Wojskowo-Techniczny
Z.5 T. XII
Listopad 1932
Przegląd Wojskowo-Techniczny
T. XVII /str.253-482/
Kwiecień 1935
2807.
2808.
2809.
Przegląd Wojskowo-Techniczny
T. XVIII /str.502-966/
Lipiec 1935
2810.
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 4(21)
Październik-grudzień 1961
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 1(27)
Styczeń-marzec1963
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 3(32)
Lipiec-wrzesień1964
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 4(86)
Październik-grudzień 1978
Wojskowy Przegląd Histor. Nr 1-2(91-92)
Styczeń-czerwiec1980
2811.
2812.
2813.
2814.
Towarz. Pamięci
Józefa
Piłsudskiego
Warszawa
Straż Mogił
Polskich
Bohaterów
Moskwa
Wojen. Izdat.
Nar. Komis.
Oborony
Moskwa
Wojen. Izdat.
Nar. Komis.
Oborony
Moskwa
Wojen. Izdat.
Nar. Komis.
Oborony
Moskwa
Wojen. Izdat.
Nar. Komis.
Oborony
Moskwa
Wojen. Izdat.
Nar. Komis.
Oborony
Moskwa
Wojen. Izdat.
Nar. Komis.
Oborony
Moskwa
Wojen. Izdat.
Nar. Komis.
Oborony
Warszawa
Instytut Badań
Inżynierii
Warszawa
Instytut Badań
Inżynierii
Warszawa
Dowódz.:
Saperów,
Wojsk Łączn.,
Broni Pancernej
Warszawa
Dowódz.:
Saperów,
Wojsk Łączn.,
Broni Pancernej
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
/dod. do Nr 1-2/80: ” Polski wkład w zwycięstwo nad
hitlerowskimi Niemcami 1939-1945/
2815.
2816.
2817.
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 3(93)
Lipiec-wrzesień1980
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 1(95)
Styczeń-marzec1981
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 2(96)
Kwiecień-czerwiec1981
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
126
2818.
2819.
2820.
2821.
2822.
2823.
2824.
2825.
2826.
2827.
2828.
2829.
2830.
2831.
2832.
2833.
2834.
2835.
2836.
2837.
2838.
2839.
2840.
2841.
2842.
2843.
2844.
2845.
2846.
2847.
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 2(96)
Kwiecień-czerwiec1981
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 2(96)
Kwiecień-czerwiec1981
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 1(99)
Styczeń-marzec1982
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 2(100)
Kwiecień-czerwiec1982
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 4(102)
Październik-grudzień1982
Wojskowy Przegląd Historycz. Nr 2-3(104-5)
Kwiecień-wrzesień1983
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 4(106)
Październik-grudzień1983
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 1(107)
Styczeń-marzec1984
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 2 (108)
Kwiecień-czerwiec1984
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 3(109)
Lipiec-wrzesień1984
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 4(110)
Październik-grudzień1984
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 3(113)
Lipiec-wrzesień1985
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 4(114)
Październik-grudzień1985
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 1(115)
Styczeń-marzec1986
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 1 (115)
Styczeń-marzec1986
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 1(115)
Styczeń-marzec1986
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 2(116)
Kwiecień-czerwiec1986
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 2(116)
Kwiecień-czerwiec1986
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 3(117)
Lipiec-wrzesień1986
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 3(117)
Lipiec-wrzesień1986
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 4(118)
Październik-grudzień1986
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 4(118)
Październik-grudzień1986
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr specjalny
Bg zawartości 1956-1986
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr specjalny
Bg zawartości 1956-1986
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 1(119)
Styczeń-marzec1987
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 1(119)
Styczeń-marzec1987
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 1(119)
Styczeń-marzec1987
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 2(120)
Kwiecień-czerwiec1987
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 2(120)
Kwiecień-czerwiec1987
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 3(121)
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
127
2848.
2849.
2850.
2851.
2852.
2853.
2854.
2855.
2856.
2857.
2858.
2859.
2860.
2861.
2862.
2863.
2864.
2865.
2866.
2867.
2868.
2869.
2870.
2871.
2872.
2873.
2874.
Lipiec-wrzesień1987
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 3(121)
Lipiec-wrzesień1987
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 3(121)
Lipiec-wrzesień1987
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 4(122)
Październik-grudzień1987
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 4(122)
Październik-grudzień1987
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 1(123)
Styczeń-marzec1988
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 1(123)
Styczeń-marzec1988
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 1(123)
Styczeń-marzec1988
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 2(124)
Kwiecień-czerwiec1988
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 2 (124)
Kwiecień-czerwiec 1988
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 3(125)
Lipiec-wrzesień1988
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 4(126)
Październik-grudzień 1988
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 1(127)
Styczeń-marzec 1989
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 3(129)
Lipiec-wrzesień1989
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 3(129)
Lipiec-wrzesień1989
Wojskowy Przegląd Historycz. Nr 1-2(131-2)
Styczeń-czerwiec1990
Wojskowy Przegląd Historyczny
Nr 1-2(131-2) Nr 3-4 (133-4)
Styczeń-czerwiec /Lipiec-sierpień1990
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 1 (35)
Styczeń-marzec1991
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 1(139)
Styczeń- marzec1992
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 4(142)
Październik- grudzień1992
Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 1(143)
Styczeń-marzec1993
Wojskowy Przegląd Historycz. Nr 1-2 (151-2)
Styczeń-czerwiec1995
Przegląd Historyczno-Wojskowy;
Cz. I przedruku roczników 1940-41
Nr specjalny 1(190) 2001
Przegląd Historyczno-Wojskowy
Cz. III przedruku rocznika 1944 konspiracja
Nr specjalny 3(200) 2003
Przegląd Historyczno-Wojskowy Nr 4(199)
2003
Przegląd Historyczno-Wojskowy Nr 2 (202)
2004
Zeszyty Historyczne
Z. 9 T. CXXV1966
Zeszyty Historyczne
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
MON
Warszawa
Bellona
Warszawa
Bellona
Warszawa
Bellona
Warszawa
Bellona
Paryż 1994
Inst. Liter.
Warszawa
Ofic. Wydaw.
POMOST
Paryż 1994
Inst. Liter.
128
Z. 10 T. CXXXIII1966
2875.
Zeszyty Historyczne
Z. 15 T. 170 1969
2876.
Zeszyty Historyczne 1-110 (1962-1994)
Bibliografia1996
Film Naukowy Nr 1/1998
2877.
2878.
Dziennik Polski I Dziennik Żołnierza Nr 152
27 czerwiec 1991
2879.
Dziennik Polski
I Dziennik Żołnierza Nr 250
19 październik 1992
Dziennik Polski
I Dziennik Żołnierza Nr 10
13 styczeń 1993
Dziennik Polski
I Dziennik Żołnierza Nr 173
22 lipiec 1993
Dziennik Polski
I Dziennik Żołnierza Nr 33(193)
14 sierpień 1993
Dziennik Polski
I Dziennik Żołnierza Nr 195
17 sierpień 1993
CZAS – 7 Nr 243 wieczór 2
wrzesień 1939
2880.
2881.
2882.
2883.
2884.
2885.
Czekamy gotowi
1939 czerwiec
2886.
Ziemia Lidzka Nr 7
Kwiecień 1992
2887.
Ziemia Lidzka Nr 13
Marzec 1994
2888.
Zeszyty Kombatanckie Nr 21
Sierpień 1998
Biuletyn Kronikarza
Maj 1982
2889.
2890.
Jesienny Biuletyn Kronikarza
Sierpień 1982
2891.
Wiosenny Biuletyn Kronikarza /+ list do Władka/
Maj 1983
2892.
Jesienny Biuletyn Kronikarza
Sierpień 1983
2893.
Jubileuszowy Biuletyn Kronikarza
Sierpień 1984
2894.
Wiosenny Biuletyn Kronikarza /+ list do Władka/
Maj 1985
2895.
Jesienny Biuletyn Kronikarza
sierpień 1985
Warszawa
Ofic. Wydaw.
POMOST
Paryż 1994
Inst. Liter.
Warszawa
Ofic. Wydaw.
POMOST
Paryż
Instytut Literacki
Warszawa
Polskie Stowarz.
Filmu
Naukowego
Londyn
[Caldra House
Ltd.]
Londyn
[Caldra House
Ltd.]
Londyn
[Caldra House
Ltd.]
Londyn
[Caldra House
Ltd.]
Londyn
[Caldra House
Ltd.]
Londyn
[Caldra House
Ltd.]
Warszawa
Spół. Wydaw.
Czasop. z o.o.
[Warszawa]
Wydaw.
32 Dywizjonu
Artylerii Lekkiej
Lublin
Fund. Polskim
Szkołom na
Wschodzie
Lublin
Fund. Polskim
Szkołom na
Wschodzie
Warszawa
ŚZPŻ AK
Bradford
Stefan
Dąbrowski
Bradford
Stefan
Dąbrowski
Bradford
Stefan
Dąbrowski
Bradford
Stefan
Dąbrowski
[Bradford]
Stefan
Dąbrowski
Bradford
Stefan
Dąbrowski
Bradford
Stefan
Dąbrowski
129
2896.
2897.
2898.
2899.
2900.
2901.
Biuletyn Zarządu Uczelnianego SZMW
WSOWŁ im. B. Kowalskiego ps. „RYSZARD”
Nr 1/1974
Biuletyn Zarządu Uczelnianego SZMW
WSOWŁ im. B. Kowalskiego ps. „RYSZARD”
Nr 2/1974
Wojsko i Wychowanie Nr 11
Listopad1991
Jednodniówka 5. S. Baonu Łączności
/15.05.1929 /ksero/
Jednodniówka 5. S. Baonu Łączności/
15.05.1929 /ksero/
Jednodniówka Pułku Radiotelegraficznego
29 czerwiec 1929 /ksero/
2902.
Jednodniówka Szkoły Podchorążych
Łączności
29 listopad 1937
2903.
Jednodniówka 3 Kompanii Podchorążych
Rezerwy 30 czerwiec 1939
Jednodniówka 100- ej rocznicy Urodzin
Generała Stanisława Maczka i 50- lecia
Polskiej 1 Dywizji Pancernej[1992]
Jednodniówka: Święto 1 Dywizji Pancernej
i 25-lecie „Pancerniaka” (1968-1993)
2904.
2905.
2906.
Biuletyn Nr 8
Styczeń 1998 /ksero/
2907.
Biuletyn Nabytków Nr 4/97
2908.
Wojsko i Wychowanie Nr 7
1992
2909.
Wojsko i Wychowanie Nr 12
1992
2910.
Wojsko i Wychowanie Nr 7
1993
2911.
Wojsko i Wychowanie Nr 10
1993
2912.
Wojsko i Wychowanie Nr 12
1993
2913.
Wojsko i Wychowanie Nr 1
1994
2914.
Wojsko i Wychowanie
Dodatek specjalny /”Zwycięskie bitwy w
polskiej sztuce wojennej”/
Wojsko i Wychowanie
Dodatek specjalny /”Zwycięskie bitwy
w polskiej sztuce wojennej”/
Polska Bibliografia Wojskowa Z. 1
1995
2915.
2916.
2917.
Polska Bibliografia Wojskowa Z. 2
1995
Zegrze
WSOWŁ
Zegrze
WSOWŁ
Warszawa
Depart.
Wych. WP
Kraków
Kraków
Warszawa
Dowództwo
Okręgu Korpusu
Warszawa
[Dośw.
Pracownia Graf.
Salezjań. Szkoły
Rzemiosł
Zegrze
CWŁ
Chicago
Panorama
Publishing CO
Stowarz.
Żołnierzy 1 Pol.
Dyw. Pancernej
Chicago
Fundacja Na
Rzecz Tradycji
Artylerii
Biblioteka
Naukowa Sztabu
General. WP
Warszawa
1997
Warszawa
Dep. Wychow.
WP
1992
Warszawa
Dep. Wych. WP
1992
Warszawa
Dep. Wych. WP
1993
Warszawa
Dep. Wych. WP
1993
Warszawa
Dep. Wych. WP
1993
Warszawa
Dep. Wych. WP
1994
Warszawa
Dep. Wych. WP
1992
Warszawa
Dep. Wych. WP
1992
Warszawa
CBW
1995
Warszawa
CBW
1995
130
2918.
Polska Bibliografia Wojskowa Z. 3
1995
2919.
Informator Oddziału Współpracy ze
Społeczeństwem Nr 11
2920.
2921.
2922.
2923.
2924.
2925.
2926.
2927.
2928.
2929.
2930.
2931.
2932.
Warszawa
CBW
1995
Warszawa
Bellona
2002
ZDJĘCIA,NEGATYWY ZDJĘĆ, FILMY
Zdjęcia - okres międzywojenny /20 szt.
/koperta Nr 1
Zdjęcia - okres międzywojen.,II wojna świat.,
po wojnie./14 szt.
/koperta Nr 2
Zdjęcia - okres międzywojenny /7 szt.
/koperta Nr 3
Zdjęcia - okres międzywojenny /14 szt.
/koperta Nr 4
Zdjęcia - okres międzywojenny /17 szt.
/koperta Nr 5
Zdjęcia - okres międzywojenny /15szt.
/koperta Nr 6
Zdjęcia - okres międzywojenny /21 szt.
/koperta Nr 7
Zdjęcia - okres międzywojenny /19 szt.
/koperta Nr 8
Zdjęcia - okres międzywojenny /10szt.
/koperta Nr 9
Zdjęcia - okres międzywojenny /3 szt.
/koperta Nr 10
Zdjęcia - I wojna światowa i okres
międzywojenny /29 szt.
/koperta Nr 11
Zdjęcia – okres międzywojenny /2 zdj.
/koperta Nr 12
Zdjęcia – I wojna światowa /2 zniszcz. zdj.
Nr 13
2933.
2934.
Zbiór fotografii z lat wojny dowódców i załogi
kobiecej – album ze zdj. ksero /Nr 14/
Zdjęcia – II wojna światowa /9 zdj. /
koperta Nr 15
2935.
Zdjęcia – II wojna światowa /8 zdj.
/koperta Nr 16
2936.
Zdjęcia – II wojna światowa/14 zdj.
/koperta Nr 17
2937.
Zdjęcia – II wojna światowa /13 zdj.
/koperta Nr 18
2938.
2939.
2940.
2941.
2942.
2943.
2944.
2945.
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/19 zdj./ /koperta Nr 19
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/10 zdj./ /koperta Nr 20
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/19 zdj./ /koperta Nr 21
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 22
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 23
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 24
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 25
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 26
131
2946.
2947.
2948.
2949.
2950.
2951.
2952.
2953.
2954.
2955.
2956.
2957.
2958.
2959.
2960.
2961.
2962.
2963.
2964.
2965.
2966.
2967.
2968.
2969.
2970.
2971.
2972.
2973.
2974.
2975.
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 27
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 28
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 29
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/19 zdj./ /operta Nr 30
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 31
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 32
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 33
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 34
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 35
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/24 zdj./ /koperta Nr 36
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/21 zdj./ /koperta Nr 37
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 38
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 39
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 40,
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 41,
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 42
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
21 zdj./ /koperta Nr 43
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r./
20 zdj./ /koperta Nr 44
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 45
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 46
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
35 zdj./ koperta Nr 47
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 48
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 49
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 50
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 51
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 52
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 53
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/18 zdj./ /koperta Nr 54
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 55
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
132
2976.
2977.
/21 zdj./ /koperta Nr 56
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
6 zdj./ /koperta Nr 57
Zdjęcia (odznaki wojskowe) – /20 zdj./
/koperta Nr 58
2978.
Zdjęcia (odznaki, łańcuch rektorski) 26 zdj.
/koperta Nr 59
2979.
2980.
2981.
2982.
2983.
2984.
2985.
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 60
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 61
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 62
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 63
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r./
20 zdj./ /koperta Nr 64
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/19 zdj./ /koperta Nr 65
Zdjęcia (odznaki) /15 zdj./
/koperta Nr 66
2986.
2987.
2988.
2989.
2990.
2991.
2992.
2993.
2994.
2995.
2996.
2997.
2998.
2999.
3000.
3001.
3002.
3003.
3004.
3005.
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/22 zdj./ /koperta Nr 67
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /operta Nr 68
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/17 zdj./ /koperta Nr 69
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/21 zdj./ /koperta Nr 70
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r./
20 zdj./ /koperta Nr 71
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
20 zdj./ /koperta Nr 72
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /operta Nr 73
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 74
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 75
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 76
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 77 \
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 78
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 79
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 80
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/25 zdj./ /koperta Nr 81
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 82,
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/20 zdj./ /koperta Nr 83
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/18 zdj./ /koperta Nr 84
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/24 zdj./ /koperta Nr 85
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
133
3006.
3007.
3008.
3009.
3010.
/20 zdj./ /koperta Nr 86
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/14 zdj./ /koperta Nr 87
Album zdjęć z odsłonięcia tablicy
pamiątkowej w Pułtusku /8 zdj./
Album zdjęć z odsłonięcia tablic
pamiątkowych na Barykadzie Września
i w WSOWŁ poświęconych „Juzistkom”
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/5 zdj./ /koperta Nr 88
Zdjęcia – /20 zdj.//odznaki i zdj. obrazów/
04.07.1992
26.05.1991
/koperta Nr 89
3011.
3012.
3013.
3014.
3015.
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/11 zdj./ /koperta Nr 90
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/6 zdj./ /koperta Nr 91
Zdjęcia – lata współczesne po 1989 r.
/4 zdj./ /koperta Nr 92
Zdjęcie grupowe w Sali kinowej w Zegrzu
[1995?] [prawdop. Zjazd ŚZPŻŁ] /1 zdj./
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 93
3016.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /25 zdj./
/koperta Nr 94
3017.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 95
3018.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /9 zdj./
/koperta Nr 96
3019.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 97
3020.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 98
3021.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 99
3022.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 100
3023.
Zdjęcia /odznaki//7 zdj./
/koperta Nr 101
3024.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 102
3025.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 103
3026.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 104
3027.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 105
3028.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 106, format 12x9
3029.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 107
3030.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 108
3031.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 109
3032.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /19 zdj./
/koperta Nr 110
3033.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 111
3034.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /18 zdj./
/koperta Nr 112
3035.
Zdjęcia – ekspozycje /23 zdj./
/koperta Nr 113
3036.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /22 zdj./
/koperta Nr 114
134
3037.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /24 zdj./
/koperta Nr 115
3038.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /18 zdj./
/koperta Nr 116
3039.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 117
3040.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /17 zdj./
/koperta Nr 118
3041.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /19 zdj./
/koperta Nr 119
3042.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 120
3043.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /18 zdj./
/koperta Nr 121
3044.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 122
3045.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 123
3046.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989? /20 zdj./
/koperta Nr 124
3047.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /21 zdj./
/koperta Nr 125
3048.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
3049.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 126
/koperta Nr 127
3050.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 128
3051.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /31 zdj./
/koperta Nr 129
3052.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /11 zdj./
/koperta Nr 130
3053.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /10 zdj./
/koperta Nr 131
3054.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /19 zdj./
/koperta Nr 132
3055.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989? /18 zdj./
/koperta Nr 133
3056.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /17 zdj./
/koperta Nr 134
3057.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /30 zdj./
/koperta Nr 135
3058.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /24 zdj./
/koperta Nr 136
3059.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /16 zdj./
/koperta Nr 137
3060.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /18 zdj./
/koperta Nr 138
3061.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /19 zdj./
/koperta Nr 139
3062.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 140
3063.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /26 zdj./
/koperta Nr 141
3064.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /24 zdj./
/koperta Nr 142
3065.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 143
3066.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 144
3067.
Zdjęcia [radiost. i inne urządz.łączn.] /39 zdj./
/koperta Nr 145
3068.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /18 zdj./
/koperta Nr 146
3069.
Zdjęcia fragm. art. /29 zdj./
/koperta Nr 147
135
3070.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 148
3071.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 149
3072.
Zdjęcia – lata od …………… /26 zdj./
/koperta Nr 150
3073.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 151
3074.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 152
3075.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /19 zdj./
/koperta Nr 153
3076.
Zdjęcia – okres międzywojenny 19 zdj./
3077.
Zdjęcia – okres międzywojenny /20 zdj./
/koperta Nr 154
/koperta Nr 155
3078.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /21 zdj./
/koperta Nr 156
3079.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 157
3080.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /22 zdj./
/koperta Nr 158
3081.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /18 zdj./
/koperta Nr 159
3082.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 160
3083.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
3084.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 161
/koperta Nr 162
3085.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 163
3086.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 164
3087.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 165
3088.
Zdjęcia – lata …………………/32 zdj./
/koperta Nr 166
3089.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 167
3090.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 168
3091.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 169
3092.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 / 16 zdj./
/koperta Nr 170
3093.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /13 zdj./
/koperta Nr 171
3094.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 172
3095.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /19 zdj./
/koperta Nr 173
3096.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 174
3097.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
3098.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /19 zdj./
/koperta Nr 175
/koperta Nr 176
3099.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 177
3100.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /18 zdj./
/koperta Nr 178
3101.
Zdjęcia /radiostacje/ /24 zdj./
/koperta Nr 179
3102.
Zdjęcia /radiostacje/
136
3103.
/22 zdj./ /koperta Nr 180
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 181
3104.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /14 zdj./
/koperta Nr 182
3105.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 183
3106.
Zdjęcia /radiostacje/ /20 zdj./
/koperta Nr 184
3107.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /16 zdj./
/koperta Nr 185
3108.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /12 zdj./
/koperta Nr 186
3109.
Zdjęcia – lata……………….…/20 zdj./
/koperta Nr 187
3110.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 188
3111.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /17 zdj./
/koperta Nr 189
3112.
Zdjęcia – lata…………………./14 zdj./
/operta Nr 190
3113.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 191
3114.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /12 zdj./
/koperta Nr 192
3115.
Zdjęcia /radiostacje / /13 zdj./
/koperta Nr 193
3116.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20zdj./
/koperta Nr 194
3117.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 195
3118.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /10 zdj./
/koperta Nr 196
3119.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /7 zdj./
/koperta Nr 197
3120.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /16 zdj./
/koperta Nr 198
3121.
Zdjęcia – lata od ……………… /6 zdj./
/koperta Nr 199
3122.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /14 zdj./
/koperta Nr 200
3123.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /24zdj./
/koperta Nr 201
3124.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 202
3125.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 203
3126.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /23 zdj./
/koperta Nr 204
3127.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /19 zdj./
/koperta Nr 205
3128.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /19 zdj./
/koperta Nr 206
3129.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /19 zdj./
/koperta Nr 207
3130.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /19 zdj./
/koperta Nr 208
3131.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 209
3132.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /19 zdj./
/koperta Nr 210
3133.
Zdjęcia – lata …………………..12 zdj./
/koperta Nr 211
3134.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /19 zdj./
/koperta Nr 212
137
3135.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 213
3136.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 214
3137.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 215
3138.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /19 zdj./
/koperta Nr 216
3139.
3140.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989+ zdj. radiostacji
/20 zdj./ /koperta Nr 217
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /10 zdj./
/koperta Nr 218
3141.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /13 zdj./
/koperta Nr 219
3142.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /19 zdj./
/koperta Nr 220
3143.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 221
3144.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 222
3145.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 223
3146.
Zdjęcia – lata ………………… /22 zdj./
/koperta Nr 224
3147.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /19 zdj./
/koperta Nr 225
3148.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /16 zdj./
/koperta Nr 226
3149.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /2 zdj./
/koperta Nr 227
3150.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 228
3151.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /12 zdj./
/koperta Nr 229
3152.
Zdjęcia – lata międzywojenne /2 zdj./
/koperta Nr 230,
3153.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /14 zdj./
/koperta Nr 234
3154.
Zdjęcia – lata ……………….… /20 zdj./
/koperta Nr 232
3155.
Zdjęcia – lata ………………….. /16zdj./
/koperta Nr 233
3156.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /14 zdj./
/koperta Nr 234
3157.
Zdjęcia – lata ……………….…/20 zdj./
/koperta Nr 235
3158.
Zdjęcia – lata ………..……..… /20 zdj./
/koperta Nr 236
3159.
Zdjęcia – lata …………….....…/20 zdj./
/koperta Nr 237
3160.
Zdjęcia – lata ……………….... /20 zdj./
/koperta Nr 238
3161.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /6 zdj./
/koperta Nr 239
3162.
Zdjęcia – lata ………………...… /4 zdj./
/koperta Nr 240
3163.
Zdjęcia – lata od ………….…... /20 zdj./
/koperta Nr 241
3164.
Zdjęcia – lata ……………………/17zdj./
/koperta Nr 242
3165.
Zdjęcia – lata od ………….….. /18 zdj./
/koperta Nr 243
3166.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /17 zdj./
/koperta Nr 244
3167.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /17 zdj./
138
/koperta Nr 245
3168.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /17 zdj./
/koperta Nr 246
3169.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /16 zdj./
/koperta Nr 247
3170.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 248
3171.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 249
3172.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /12 zdj./
/koperta Nr 250
3173.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /8 zdj./
/koperta Nr 251
3174.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /19 zdj./
/koperta Nr 252
3175.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /11 zdj./
/koperta Nr 253
3176.
Zdjęcia – lata ……………. /15 zdj./
/koperta Nr 254
3177.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /10 zdj./
/koperta Nr 255
3178.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /11 zdj./
/koperta Nr 256
3179.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /10 zdj./
/koperta Nr 257
3180.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /10 zdj./
/koperta Nr 258
3181.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /19 zdj./
/koperta Nr 259
3182.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /23 zdj./
/koperta Nr 260
3183.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 261,
3184.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 262
3185.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /13 zdj./
/koperta Nr 263
3186.
Zdjęcia absolwentów SCh /7 zdj./
/koperta Nr 264
3187.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /10 zdj./
/koperta Nr 265
3188.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /11 zdj./
/koperta Nr 266
3189.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /16 zdj./
/koperta Nr 267
3190.
Zdjęcia – lata od 19…. – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 268
3191.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 269
3192.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 270
3193.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 271
3194.
Zdjęcia – lata od 194.. – 19…. /8 zdj./
/koperta Nr 272
3195.
Zdjęcia – lata od 19…. – 1989 /11 zdj./
/koperta Nr 273
3196.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 274
3197.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 275
3198.
Zdjęcia – lata od 19…. – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 276
3199.
Zdjęcia – lata od 19…. – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 277
139
3200.
Zdjęcia – lata od 19…. – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 278
3201.
Zdjęcia – lata od 19….– 1989 /17 zdj./
/koperta Nr 279
3202.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /19 zdj./
/koperta Nr 280
3203.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /9 zdj./
/koperta Nr 281
3204.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /6 zdj./
/koperta Nr 282
3205.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /7 zdj./
/koperta Nr 283
3206.
Zdjęcia – samoloty i okręty /5 zdj./
/koperta Nr 284
3207.
Zdjęcia – 77 roczn.odzyskania p/Polskę
niepodległości /20 zdj./
/koperta Nr 285
3208.
Zdjęcia – 72 roczn. Wielkiego Października
/20 zdj./
/koperta Nr 286
3209.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 287
3210.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /6 zdj./
/koperta Nr 288
3211.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /19 zdj./
/koperta Nr 289
3212.
Zdjęcia – roczn. utworzenia PZPR /20 zdj./
/koperta Nr 290
3213.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /18 zdj./
/koperta Nr 291
3214.
Zdjęcia– lata od 1948 – 1989 /10 zdj./
3215.
Zdjęcia – 45 – lecie PRL i inne /30 zdj./
/koperta Nr 292
/koperta Nr 293
3216.
Zdjęcia – lata od 19…. – 1989 /13 zdj./
/koperta Nr 294
3217.
Zdjęcia – lata od 19…. – 1989 /17 zdj./
/koperta Nr 295
3218.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /20 zdj./
/koperta Nr 296
3219.
Zdjęcia – lata od 19…. – 1989 /21 zdj./
/koperta Nr 297
3220.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /21 zdj./
/koperta Nr 298
3221.
Zdjęcia – Zamek Królewski /20 zdj./
/koperta Nr 299
3222.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /15 zdj./
/koperta Nr 300
3223.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /19 zdj./
/koperta Nr 301
3224.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /34 zdj./
/duża wiązan koperta /Nr 302
3225.
Zdjęcia – lata od 19…... – 1989 /23 zdj./
/duża wiązana koperta /Nr 303
3226.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 5 zdj./
/duża wiązana koperta /304
3227.
Zdjęcia – lata od 1948 – 1989 /4 zdj./
/duża wiązana koperta /305
3228.
3229.
3230.
3231.
Zdjęcia – portretowe, legitymacyjne /117
zdj.//koperta Nr 306/
Zdjęcia – portretowe, legitymacyjne /168
zdj.//koperta Nr 307/
Zdjęcia – portretowe, legitymacyjne /71
zdj.//koperta Nr 308/
Zdjęcia – gen. Wł. Anders/ /4 zdj./
Egipt 1943
140
/Nr 309
3232.
Zdjęcia – gen. Wł. Sikorski /4 zdj./
Egipt 1943
/Nr 310
3233.
Zdjęcia - 8 ark. po12 zdj.
/Nr 311
3234.
3235.
Zdjęcie oprawione /prawdopodobnie zjazd
ŚZPŻŁ /format 43x29
Legitymacja absolwenta OSŁ z 1945 r.
zdj. na sklejce /format 28x39
3236.
Gomułka Władysław – zdj. na sklejce
/format 24x36
3237.
3238.
Bierut Bolesław - zdj. na sklejce /format 24x36
Akt kapitulacji III Rzeszy – zdj. na sklejce /format
30x34
3239.
Wasilewska Wanda –przemówienie do
żołnierzy nad Oką – zdj. na sklejce
/format 30x30
3240.
Rola – Żymierski Michał przed Reichstagiem
w zdobytym Berlinie – zdj. na sklejce
/format 30x30
3241.
Świerczewski Karol uzgadnia działania
wojenne z dow. Armii Czerwonej – zdj. na
sklejce /format 30x30
3242.
3243.
Defilada oddziałów 1 Armii WP w wyzwolonej
Warszawie – zdj. na sklejce /format 30x30
Żołnierze I Panc. Brygady im. Bohaterów
Westerplatte i radzieccy żołnierze w
wyzwolonym Gdańsku – zdj. na sklejce
/format 30x30
3244.
3245.
Oddział AL. Wkracza do wyzwolonego
Lublina – zdj. na sklejce /format 30x30
Żołnierze 27 Dywizji AK – zdj. na sklejce /format
30x30
3246.
Rokossowski Konstanty – zdj. na sklejce /format
30x30
3247.
3248.
3249.
Żołnierze pod dowódz. Głowackiego, którzy
wzięli udział w zbrojnym ruchu oporu w
Czechosłowacji – zdj. na sklejce /format 30x30
Polscy artylerzyści w walkach na terenie
Kołobrzegu – zdj. na sklejce /format 30x30
Żołnierze z 19 i 20 zgrupowania piechoty
biorący udział w wyzwoleniu Francji
/format 30x30
3250.
3251.
Grupa więźniów obozu koncentracyjnego w
Auschwitz biorący udział w ruchu oporu na
terenie obozu – zdj. na sklejce /format 30x30
Żołnierze 1 Dywizji Piechoty im. T.
Kościuszki w bitwie o Monte Cassino –
zdj. na sklejce /format 30x30
3252.
3253.
Berling Zygmunt z żołnierzami Polskich Sił
Zbrojnych jeszcze na terenie Rosji – zdj. na
sklejce /format 30x30
Sobiesiak Józef mjr – d-ca brygady
„Grunwald” omawia zadania dla
pododdziałów partyzanckich – zdj. na sklejce
/format 30x30
3254.
Żołnierze Batalionów Chłopskich zgłaszają
się do LWP na wezwanie Manifestu PKWN –
zdj. na sklejce /format 30x30
3255.
Zawadzki Aleksander – przew. Centralnego
Biura Komunistów Polskich - przed frontem
żołnierzy – zdj. na sklejce /format 30x30
141
3256.
3257.
Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego – zdj. na sklejce /format 30x30
Oddział dywizji im. Garibaldiego z bohaterem
narodowym Jugosławii Tadeuszem
Sadowskim „Tama” drugi od lewej–
zdj. na sklejce /format 30x30
3258.
3259.
Sasin Mieczysław ps. „Cencino” -bohaterski
partyzant - zdj. na sklejce /format 30x30
Dowództwo radzieckiej Pińskiej brygady
Partyzanckiej i grupa partyzantów polskich
oddziału im. T. Kościuszki – zdj. na sklejce
/format 30x30
3260.
Wykolejony przez gwardzistów pociąg –
zdj. na sklejce /format 30x30
3261.
3262.
3263.
Oddział AL. – zdj. na sklejce /format 30x30
Rola – Żymierski Michał w otoczeniu
partyzantów – zdj. na sklejce /format 30x30
Batalion Wolnych Strzelców i partyzantów
francuskich im. A. Mickiewicza –
zdj. na sklejce /format 30x30
3264.
3265.
Zdjęcie żołnierzy rozmawiających z przew.
KRN Marianem…… zdj. na sklejce /format 30x30
Działania partyzantów na tyłach wroga –
zdj. na sklejce /format 30x30
3266.
Popławski Stanisław dowódca 1 Armii WP
gen. i oficerowie Sztabu Armii –
zdj. na sklejce /format 30x30
3267.
Powstanie Warszawskie – zdj. na sklejce
/format 24x31
3268.
Wawrzkiewicz Władysław płk – z-ca szefa
Wojsk Łączności – zdj. na sklejce. Cykl: Honorowa
12.10.1980
Warszawa
Księga Czynów Żołnierskich /format 24x30
3269.
Zalewski Walerian płk kier. warsztatów w
ŚOW – zdj. na sklejce. Cykl: Honorowa Księga
12.10.1980
Warszawa
Czynów Żołnierskich /format 24x30
3270.
Mazierski Jan płk D-ca Pułku Zabezpieczenia
– zdj. na sklejce. Cykl: Honorowa Księga Czynów
12.10.1973
Warszawa
Żołnierskich /format 24x30
3271.
Karpeta Marian płk Kierownik Pracowni WIŁ
– zdj. na sklejce. Cykl: Honorowa Księga Czynów
12.10.1974
Warszawa
Żołnierskich /format 24x30
3272.
Wróbel Ryszard płk – D-ca Jednostki
Łączności – zdj. na sklejce. Cykl: Honorowa Księga
12.10.1976
Warszawa
Czynów Żołnierskich /format 24x30
3273.
Białek Mieczysław płk - Szef Wojsk
Łączności okręgu wojskowego– zdj. na sklejce.
12.10.1978
Warszawa
Cykl: Honorowa Księga Czynów Żołnierskich /format
24x30
3274.
3275.
3276.
Białek Józefa st. sierż. sztab. rez. –
pracownik węzła łączności ŚOW –
zdj. na sklejce. Cykl: Honorowa Księga Czynów
/format 24x30
Glubiak Józef płk – D-ca Pułku- zdj. na sklejce.
Cykl: Honorowa Księga Czynów /format 24x30
Musiał Bogdan st. sierż. – magazynier
jednostki łączności- zdj. na sklejce. Cykl: Honorowa
12.10.1977
Warszawa
12.10.1974
Warszawa
12.10.1975
Warszawa
Księga Czynów /format 24x30
3277.
Kulpiński Edward płk – K-nt OSWŁ- zdj. na
sklejce. Cykl: Honorowa Księga Czynów /format 24x30
3278.
12.10.1975
Warszawa
R-z Ministra Obrony Narodowej Nr 56/MON z
dnia 28 listopada 1959 r. w sprawie nadania
OSŁ im. płk. B. Kowalskiego ps. „Ryszard”–
zdj. na sklejce /format 24x30
142
3279.
3280.
Wytyczne Muromskiej Szkoły oficerskiej
Łączności – zdj. na sklejce /format 24x30
Konferencja sprawozdawczo-wyborcza szkol.
org. SZMW – 1973 r. – zdj. na sklejce
/format 29x21
3281.
3282.
3283.
Świerczewski K. gen. dokonuje promocji –
Sieradz 1946 r. – zdj. na sklejce /format 29x23
Mackiewicz Mikołaj płk organizator i pierwszy
komendant OSŁ – październik 1944 – luty
1946 /format 22,5x29
Odbudowa koszar ze zniszczeń wojennych –
zdj. na sklejce /format 24x29
3284.
Ćwiczenia laboratoryjne – zdj. na sklejce
/format 24x29
3285.
Gierasimczyk E. K-nt OSŁR płk dokonuje
promocji – 04.09.1955 r. – zdj. na sklejce
/format 24x30
3286.
Potkanie towarzyszy broni – zdj. na sklejce
/format 24x29,5/zniszczone/
3287.
3288.
Podsumowanie działalności kulturalnooświatowej – zdj. na sklejce /format 24x30
Grupa operacyjna przed wymarszemzdj. na sklejce /format 24x29
3289.
Konferencja sprawozdawczo-wyborcza
PZPR /w sali kasyna/– zdj. na sklejce
/format 23,5x28,5
3290.
3291.
Komendanci OSŁP – płk Ratuszniak K. i płk
Janiszewski /format 24x29
Wycieczka podchorążych do Poronina
(Muzeum Lenina) – zdj. na sklejce
/format 24x30/zniszczone/
3292.
3293.
3294.
Kołatkowski gen. bryg Szef Wojsk Łączności
wręcza indeksy – zdj. na sklejce /format24x29
Defilada – zdj. na sklejce /format 24x29
Warunki koszarowe – Zamość 1944 –
zdj. na sklejce /format 23x28,5
3295.
3296.
Grupa ochronna akcji referendalnej –
czerwiec 1946 – zdj. na sklejce /format 24x29
Rozwijanie radiolinii – zdj. na sklejce
/format 23x29
3297.
Ćwiczenia elementów taktyki – zdj. na sklejce
/format 23x29
3298.
3299.
Rokossowski K. marsz. podczas wizyty w
Zegrzu w 1954 r. - zdj. na sklejce /format 24x29
Gaudeamus – 1969 r. – zdj. na sklejce
/format 24x29
3300.
Kowalski B. po przysiędze. /Obok siostra
Maria/– Gdynia 1937 r. – zdj. na sklejce
/format 23x29
3301.
3302.
3303.
3304.
3305.
Egzaminy – zdj. na sklejce /format 24x29
Symboliczny hołd patronowi szkoły B.
Kowalskiemu – zdj. na sklejce /format 23x29
Matka patrona – Emilia Kowalska – Redisz –
zdj. na sklejce /format 23x29
Przysięga – 1968 r. – zdj. na sklejce
/format 24x29
Drużyna telefoniczna przed wymarszem na
zajęcia – Zamość 1945 - zdj. na sklejce
/format 24x29
3306.
Budowa linii stałej – zdj. na sklejce
/format 24x29
3307.
Półturzycki gen. bryg. promuje absolwentów
143
3308.
Szkolnej Kompanii Łączności – Riazań:
grudzień 1944 – zdj. na sklejce /format 23x28,5
Świerczewski K. gen. broni w rozmowie z
rodzicami nowo promowanych oficerów –
zdj. na sklejce /format 23x28
3309.
3310.
Olbrycht gen. bryg. promuje absolwentów
OSŁ – Zamość: maj 1945 – zdj. na sklejce
Zniszczone koszary w Zegrzu –
zdj. na sklejce /format 23x29
3311.
Srebrny jubileusz WSOWŁ – zdj. na sklejce
/format 23x29
3312.
3313.
3314.
Rola – Żymierski M. Marsz. Polski promocja
1947 r. – zdj. na sklejce /format 23x29
Terenoznawstwo – zdj. na sklejce /format 23x29
K-nt WSOWŁ płk. Władysław Urbański i z-ca
ds. polit. płk. Leonid Bujan z podchorążymi –
zdj. na sklejce /format 18x24
3315.
3316.
Krzywicki Ryszard ppor. z dziećmi z Woli
Kiełpińskiej - zdj. na sklejce /format 18x24
K-nt WSOWŁ płk Urbański Władysław
dokonuje dekoracji medalami– zdj. na sklejce
/format 18x24
3317.
Kosiacki Marek kpr. pchor. składa
podziękowanie płk. Wł. Urbańskiemu–
zdj. na sklejce /format 18x24
3318.
Grupa Sicińskiego Romana z płk. Leonidem
Bujanem na zajęciach w terenie–
zdj. na sklejce /format 18x24
3319.
Nauka rozminowania terenu- zdj. na sklejce
/format 18x24
3320.
Bujan Leonid ppłk i ppor. Krzywicki Ryszard
z grupa podchorążych – zdj. na sklejce /format
18x24
3321.
3322.
Kluczyński Dionizy płk – wykładowca cyklu
TRW – zdj. na sklejce /format 18x24
1 Dryżyna 31 Plutonu – zdj. na sklejce
/format 18x24
3323.
1 Dryżyna 84 Plutonu – zdj. na sklejce
/format 18x24
3324.
1 Dryżyna 71 Plutonu – zdj. na sklejce
/format 18x24
3325.
Jankowski Włodzimierz ppłk – przodujący
wykładowca CPSP- zdj. na sklejce
/format 18x23
3326.
płk Zbigniew Hodyr z podchorążymi –
zdj. na sklejce /format 18x24
3327.
Zajęcia praktyczne w Cyklu
Radiotechnicznym – zdj. na sklejce
/format 18x24
3328.
Biblioteka garnizonowa – zdj. na sklejce
/format 18x24
3329.
3330.
Gierasimczyk Edward płk K-nt OSŁ i
WSOWŁ – zdj. na sklejce /format 18x24
Skuza Leszek mjr w Technikum Gospodarki
Wodnej w N. Dębe – zdj. na sklejce
/format 18x24
3331.
3332.
Adamczyk Ginter ppłk wykładowca Cyklu
TESŁ – zdj. na sklejce /format 18x24
Sierż. pchor. Krzysztof Trębacz – zdj. na sklejce
/format 18x24
3333.
3334.
Urządzanie obozu letniego na poligonie w
Popowie – zdj. na sklejce /format 18x24
Sala wykładowa – zdj. na sklejce/ format 21x25
144
3335.
Garbacki A. kpt. podczas wykładu –
zdj. na sklejce /format 22x25,5
3336.
Kuczyńska Lidia – kier. kancelarii tajnej –
zdj. na sklejce /format 20,5x23
3337.
3338.
K-nt szkoły ppłk E. Gierasimczyk prezentuje
Sztandar 12.10.1956 r. /format 20x23
Olszewski Andrzej ppłk wykładowca Cyklu
Telekomunikacji – zdj. na sklejce
/format 20x23
3339.
Grymaszewska Olimpia starsza księgowa
klubu garnizonowego - zdj. na sklejce
/format 20x23
3340.
3341.
Niegrzybowski Zbigniew wykładowca CPSP
– zdj. na sklejce /format 20x23
Podziękowanie od gen. dyw. Włodzimierza
Oliwy dla sierż. poch. Krzysztofa Lipki - zdj. na
sklejce /format 17,5 x22,5
3342.
3343.
3344.
3345.
3346.
3347.
3348.
„Riazańska” Kompania Podchorążych –lato
1944 – zdj. na sklejce /format 17 x25,5
Flisowski chor. -oficer 1 spł. w latach 194445- zdj. na sklejce /format 17x23
Izabelski chor. - oficer 1 spł. w latach 194445- zdj. na sklejce /format 17x23
Pozniak kpt., szef uzbrojenia 1 spł. w latach
1944-45- zdj. na sklejce /format 17x23
Zalewski ppor. - oficer 1 spł. w latach 1944 r.
- zdj. na sklejce /format 17x23
KrynickBronisław i płk – K-nt OSŁP w latach
1954 – 1955 – zdj. na sklejce /format 9x15
Mościcki Kazimierz płk – K-nt WSOWŁ w
latach 1971 - 1976- zdj. na sklejce
/format 9x17,5
3349.
3350.
3351.
3352.
3353.
3354.
3355.
3356.
3357.
3358.
3359.
3360.
3361.
3362.
3363.
3364.
3365.
3366.
3367.
3368.
3369.
3370.
3371.
3372.
3373.
3374.
3375.
Czokało Antoni płk – K-nt WSOWŁ w latach
1977 - 1979- zdj. na sklejce /format 9x17,5
Album z negatywami zdjęć
Album z negatywami zdjęć
Album z negatywami zdjęć
Album z negatywami zdjęć - Nr 1
Album z negatywami zdjęć - Nr 2
Album z negatywami zdjęć - Nr 3
Album z negatywami zdjęć - Nr 4
Album z negatywami zdjęć - Nr 5
Album z negatywami zdjęć - Nr 6
Album z negatywami zdjęć - Nr 7
Album z negatywami zdjęć - Nr 8
Album z negatywami zdjęć - Nr 9
Album z negatywami zdjęć - Nr 10
Album z negatywami zdjęć - Nr 11
Album z negatywami zdjęć - Nr 12
Album z negatywami zdjęć - Nr 13
Album z negatywami zdjęć - Nr 14
Album z negatywami zdjęć - Nr 15
Album z negatywami zdjęć - Nr 16
Album z negatywami zdjęć - Nr 17
Album z negatywami zdjęć - Nr 18
Album z negatywami zdjęć - Nr 19
Album z negatywami zdjęć - Nr 20
Album z negatywami zdjęć - Nr 21
Album z negatywami zdjęć - Nr 22
Album z negatywami zdjęć - Nr 23
145
3405.
Negatywy zdjęć /nr 24/
Negatywy zdjęć /nr 25/
Negatywy zdjęć /nr 26/
Negatywy zdjęć /nr 27/
Negatywy zdjęć /nr 28/
Negatywy zdjęć /nr 29/
Negatywy zdjęć /nr 30/
Negatywy zdjęć /nr 31/
Negatywy zdjęć /nr 32/
Negatywy zdjęć /nr 33/
Negatywy zdjęć /nr 34/
Negatywy zdjęć /nr 35/
Negatywy zdjęć /nr 36/
Negatywy zdjęć /nr 37/
Negatywy zdjęć /nr 38/
Negatywy zdjęć /nr 39/
Negatywy zdjęć /nr 40/
Negatywy zdjęć /nr 41/
Negatywy zdjęć /nr 42/
Negatywy zdjęć /nr 43/
Negatywy zdjęć /nr 44/
Negatywy zdjęć /nr 45/
Negatywy zdjęć /nr 46/
Negatywy zdjęć /nr 47/
Negatywy zdjęć /nr 48/
Negatywy zdjęć /nr 49/
Negatywy zdjęć / roleczki/
Album – 2 płyty DVD /8 filmów/
Płyta analogowa: ”1984, a 50 Aʼnos….” –
Sandino vive”
Film szpulowy „Radar 10/86”. /1 szpula/
3406.
Film szpulowy „Radar 9/78”. /1 szpula/
3407.
Film szpulowy „Radar 10/78”. /2 szpule/
3408.
Film szpulowy: Filmy o Zegrzu: lata 19641967 /2 szpule//uwaga na opak., że nie zgrane/
Film szpulowy: Kronika historii WSOWŁ
3376.
3377.
3378.
3379.
3380.
3381.
3382.
3383.
3384.
3385.
3386.
3387.
3388.
3389.
3390.
3391.
3392.
3393.
3394.
3395.
3396.
3397.
3398.
3399.
3400.
3401.
3402.
3403.
3404.
3409.
Lipiec 1984
Nikaragua
1986
Wytw. Film.
„Czołówka”
Warszawa
Wojsk. Filmot.
Garnizonowa
Zegrze
Wojsk. Filmot.
Garnizonowa
Zegrze
/1 szpula/
3410.
Film szpulowy: Promocja w WSOWŁ 1967 r.
/1 szpula/
3411.
Film szpulowy: Wycieczka pchor. z WSOWŁ.
/1 mała szpula/
3412.
3413.
Film szpulowy: Pochód 1-Majowy z udziałem
podchorążych z WSOWŁ Zegrze /1 szpula/
Film szpulowy: Obchody XX-lecia Szkoły
Oficerskiej 1964 /1 szpula/
RAZEM:
146

Podobne dokumenty