MOVI-SWITCH - SEW

Komentarze

Transkrypt

MOVI-SWITCH - SEW
Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy
MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Wydanie 09/2005
11358343 / PL
GC120000
Instrukcja obsługi
SEW-EURODRIVE – Driving the world
Spis tresci
1
Ważne wskazówki ............................................................................................. 4
2
Wskazówki bezpieczeństwa MOVI-SWITCH® ................................................. 6
3
Konstrukcja urządzenia ................................................................................... 7
3.1 MOVI-SWITCH®-1E.................................................................................. 7
3.2 MOVI-SWITCH®-2S.................................................................................. 8
3.3 Tabliczka znamionowa, oznaczenie typu MOVI-SWITCH®-1E
(przykład) ................................................................................................. 9
3.4 Tabliczka znamionowa, oznaczenie typu MOVI-SWITCH®-2S .............. 10
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
Instalacja mechaniczna (wszystkie warianty MOVI-SWITCH®)................... 12
4.1 Przepisy instalacyjne .............................................................................. 12
4.2 Modułowa skrzynka zaciskowa............................................................... 13
4.3 Montaż przysilnikowy MOVI-SWITCH® z opcją P22A ............................ 15
4.4 Momenty dociągające ............................................................................. 16
5
6
Instalacja elektryczna .................................................................................... 17
5.1 Przepisy instalacyjne .............................................................................. 17
5.2 MOVI-SWITCH®-1E ............................................................................... 21
5.3 MOVI-SWITCH®-2S/CB0 (sterowanie binarne) ..................................... 29
5.4 MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (sterowanie poprzez AS-Interface)................ 39
7
Uruchomienie .................................................................................................. 48
6.1 Wskazówki dot. uruchomienia (wszystkie warianty MOVI-SWITCH®).... 48
6.2 Uruchomienie MOVI-SWITCH®-1E ........................................................ 48
6.3 Uruchomienie MOVI-SWITCH®-2S/CB0 (sterowanie binarne)............... 49
6.4 Uruchomienie MOVI-SWITCH®-2S/CK0
(sterowanie poprzez AS-Interface) ......................................................... 52
8
9
10
Diagnoza .......................................................................................................... 58
7.1 MOVI-SWITCH®-1E................................................................................ 58
7.2 MOVI-SWITCH®-2S................................................................................ 58
11
Przegląd / Konserwacja .................................................................................. 59
8.1 Częstotliwość przeglądów i konserwacji ................................................. 59
8.2 Prace przeglądowe i konserwacyjne w silniku ........................................ 60
8.3 Prace przeglądowe i konserwacyjne w hamulcu BMG05-4 .................... 62
12
13
Dane techniczne.............................................................................................. 66
9.1 Dane techniczne MOVI-SWITCH®-1E .................................................... 66
9.2 Dane techniczne MOVI-SWITCH®-2S/CB0 ............................................ 67
9.3 Dane techniczne MOVI-SWITCH®-2S/CK0
(ze zintegrowanym AS-Interface)............................................................ 68
9.4 Praca, robocza szczelina powietrzna, momenty
hamowania BMG05-4 ............................................................................. 70
9.5 Dopuszczalne typy łożysk kulkowych ..................................................... 70
9.6 Tabela środków smarnych do łożysk tocznych silników SEW ................ 70
10
Indeks zmian.................................................................................................... 71
11
Skorowidz ........................................................................................................ 72
14
15
16
17
18
19
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
3
1
Ważne wskazówki
1
Ważne wskazówki
Ostrzeżenia
i zalecenia
dotyczące
bezpieczeństwa
Instrukcja o bsługi
Koniecznie przestrzegaj zawartych w niniejszej instrukcji wskazówek bezpieczeństwa
i ostrzeżeń!
Zagrożenie elektryczne.
Możliwe skutki: Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.
Niebezpieczeństwo.
Możliwe skutki: Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.
Niebezpieczna sytuacja.
Możliwe skutki: Lekkie i niegroźne obrażenia ciała.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia.
Możliwe skutki: Uszkodzenie urządzenia i szkody w otoczeniu.
Porady i informacje przydatne dla użytkownika.
Przestrzeganie tej instrukcji obsługi jest warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia i
uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji. Dlatego przed rozpoczęciem pracy
z napędem przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi!
Instrukcja obsługi zawiera informacje ważne dla obsługi; należy ja więc przechowywać
w pobliżu napędu.
Dokumentacja
uzupełniająca
Zastosowanie
zgodne z
przeznaczeniem
4
•
Instrukcja obsługi "Silniki
serwomotory CT/CV"
trójfazowe
DR/DV/DT/DTE/DVE,
asynchroniczne
•
Podręcznik "Złącza Feldbus/Rozdzielacze polowe dla sterowania MOVI-SWITCH®"
•
Napędy MOVI-SWITCH® przeznaczone są do urządzeń przemysłowych.
Odpowiadają one obowiązującym normom oraz przepisom i spełniają wymogi
wytycznej dot. napięć niskich 73/23/EWG.
•
Dane techniczne oraz informacje dotyczące dopuszczalnych warunków w miejscu
użytkowania znajdziesz na tabliczce znamionowej oraz w tej instrukcji obsługi.
•
Te informacje muszą być bezwzględnie przestrzegane!
•
Uruchomienie (podjęcie pracy zgodnej z przeznaczeniem) jest tak długo
niedozwolone, dopóki nie zostanie stwierdzone, że maszyna spełnia wytyczne
EMV 89/336/EWG i zachodzi zgodność wyrobu końcowego z wytycznymi dot.
maszyn 98/37/EG (przestrzegać EN 60204).
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Ważne wskazówki
Zakres
zastosowania
Złomowanie
1
Zabronione jest, jeżeli nie przewidziano wyraźnie do tego celu:
•
zastosowanie w obszarach wymagających zabezpieczeń przeciwwybuchowych
•
zastosowanie w otoczeniu ze szkodliwymi olejami, kwasami, gazami, oparami,
pyłami, promieniowaniem, itd.
•
stosowanie w obiektach niestacjonarnych, przy których występują drgania i udary
wykraczające poza wymagania EN50178
•
stosowania w obiektach, w których MOVI-SWITCH® spełnia funkcje bezpieczeństwa.
Ten produkt złożony jest z:
•
żelaza
•
aluminium
•
miedzi
•
tworzyw sztucznych
•
części elektronicznych
Prosimy o dokonanie selekcji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami!
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
5
2
Wskazówki bezpieczeństwa MOVI-SWITCH®
2
Wskazówki bezpieczeństwa MOVI-SWITCH®
•
Nigdy nie wolno instalować ani uruchamiać produktów uszkodzonych. Uszkodzenia
powinny być bezzwłocznie zgłoszone firmie spedycyjnej.
•
Prace przy instalacji, uruchomieniu i serwisowaniu urządzenia MOVI-SWITCH®
mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków posiadających
właściwe przeszkolenie w zakresie zapobiegania wypadkom oraz przy zachowaniu
obowiązujących przepisów (np. EN 60204, BGV A3, DIN-VDE 0100/0113/0160).
•
Środki i urządzenia ochronne muszą odpowiadać obowiązującym przepisom
(np. EN 60204 lub EN 61800-5-1).
Konieczne środki ochronne: Uziemienie MOVI-SWITCH®.
6
•
Przed zdjęciem pokrywy skrzynki zaciskowej / układu sterowniczego MOVI-SWITCH®
należy odłączyć MOVI-SWITCH® od sieci.
•
W trakcie eksploatacji skrzynka zaciskowa musi być zamknięta, tzn. przykręcona
pokrywa skrzynki zaciskowej/ układu sterowniczego MOVI-SWITCH®.
•
Blokada mechaniczna lub funkcje bezpieczeństwa właściwe dla urządzenia mogą
spowodować zatrzymanie silnika. Usunięcie przyczyny zakłócenia lub reset mogą
prowadzić do samoczynnego uruchomienia się silnika. Jeśli w przypadku
podłączonej do napędu maszyny jest to niedopuszczalne z przyczyn
bezpieczeństwa, to w przypadku wystąpienia usterki należy zasadniczo odłączyć
urządzenie MOVI-SWITCH® od sieci.
•
Uwaga, niebezpieczeństwo poparzenia: Temperatura powierzchni MOVI-SWITCH®
w trakcie eksploatacji może przekraczać 60 °C!
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
3
Konstrukcja urządzenia
MOVI-SWITCH®-1E
3
Konstrukcja urządzenia
3.1
MOVI-SWITCH®-1E
1 2
RUN
1
2
3
ws
4
rt
5
R
6
bl
7
8
9
10
56722AXX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dławik kablowy 2 x M25 x 1,5
Wtyk M12 AVS1, kodowanie standardowe (przyłącze dla sygnałów sterowniczych)
Układ sterowania hamulca BGW (tylko w przypadku silników z hamulcem)
Przyłącze sieciowe (L1, L2, L3)
Pokrywa ochronna dla przyłączy sieciowych
Moduł MOVI-SWITCH®
Śruba dla przyłącza PE 댷
Dławik kablowy M16 x 1,5
Dławik kablowy 2 x M25 x 1,5
Pokrywa skrzynki zaciskowej
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
7
3
Konstrukcja urządzenia
MOVI-SWITCH®-2S
3.2
1
MOVI-SWITCH®-2S
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
57019AXX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
8
Dławiki kablowe
Śruba dla przyłącza PE 댷
Zaciski X6 dla komunikatu o stanie gotowości (tylko w wersji CB0)
Zaciski X11 dla wewnętrznego okablowania
Zaciski X5 dla wewnętrznego okablowania
Zaciski X4 dla wewnętrznego okablowania
Zaciski X1 wersja CB0: dla zasilania sieciowego i sygnałów kierunku obrotów
wersja CK0: dla AS-Interface i napięcia pomocniczego (AUX-PWR)
Zaciski X1 dla przyłącza hamulca
Zaciski X1 dla przyłącza sieciowego (L1, L2, L3)
Połączenie z układem sterowniczym MOVI-SWITCH®
Śruba dla przyłącza PE 댷
Wtyczka M12 X102
Wtyczka M12 X101
Dioda statusowa LED
Układ sterowniczy MOVI-SWITCH®
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Konstrukcja urządzenia
Tabliczka znamionowa, oznaczenie typu MOVI-SWITCH®-1E (przykład)
3.3
3
Tabliczka znamionowa, oznaczenie typu MOVI-SWITCH®-1E (przykład)
R27 DT71D4/BMG/TF/Z/MSW/ASA3/AVS1
01.3207611303.0014.00
1380/43
0.37 S1
32.47
83
0.76
1.16
400 Y
M1
50
15.190
230 AC
2.5
54
F
BGW1.5
MINER. OEL CLP220 / 2.3l
57685AXX
R 27 DT 71D4 /BMG/TF/Z/MSW/ASA3/AVS1
Wtyczka M12 dla sygnałów
sterowniczych
Opcja złącza wtykowego
MOVI-SWITCH®
Opcja silnikowa wzmocniony
wentylator
Czujnik termiczny
(standard)
Opcja silnika z hamulcem
Wielkość silnika i liczba biegunów
Typoszereg silnika
Wielkość przekładni
Typoszereg przekładni
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
9
3
Konstrukcja urządzenia
Tabliczka znamionowa, oznaczenie typu MOVI-SWITCH®-2S
3.4
Tabliczka znamionowa, oznaczenie typu MOVI-SWITCH®-2S
Tabliczka
znamionowa
silnika (przykład)
R27DT71D4/BMG/TF/Z/MSW/CB0/RE2A/ASA3
01.3207611303.0014.00
1380/43
0.37 S1
400 Y
M1
400 AC
32.47
83
0.76
1.16
50
15.190
54
F
2.5
MINER. OEL CLP220 / 2.3l
57020AXX
R 27 DT 71D4/BMG/TF/Z/MSW/CB0/RE2A/ASA3
Opcja złącza wtykowego
Wariant wykonania skrzynki
zaciskowej
Wersja: 0 = Standard
Rodzaj sygnału:
B = Binarny
K = AS-Interface
Sterowanie/kontroler
MOVI-SWITCH®
Opcja silnikowa wzmocniony
wentylator
Czujnik termiczny
(standard)
Opcja silnika z hamulcem
Wielkość silnika i liczba biegunów
Typoszereg silnika
Wielkość przekładni
Typoszereg przekładni
10
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
3
Konstrukcja urządzenia
Tabliczka znamionowa, oznaczenie typu MOVI-SWITCH®-2S
Tabliczka
znamionowa
elektroniki
(przykład)
MSW CB0
Wersja: 0 = Standard
Rodzaj sygnału:
B = Binarny
K = AS-Interface
Sterowanie/kontroler
MOVI-SWITCH®
Wersja "Montaż
przysilnikowy"
z opcją P22A
Następujący rysunek przedstawia przykładowy montaż przysilnikowy (osadzany)
MOVI-SWITCH® z przynależną tabliczką znamionową i oznaczeniem typu:
57090AXX
MSW-2S-07A/CB0/P22A/RI2A/ALA4
Złącze wtykowe dla połączeń z silnikiem
Wersja skrzynki zaciskowej
Adapter do przysilnikowego (osadzanego) montażu
MOVI-SWITCH®
Wersja: 0 = Standard
Rodzaj sygnału:
B = Binarny
K = AS-Interface
Sterowanie/kontroler
MOVI-SWITCH®
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
11
4
Instalacja mechaniczna (wszystkie warianty MOVI-SWITCH®)
Przepisy instalacyjne
4
Instalacja mechaniczna (wszystkie warianty MOVI-SWITCH®)
4.1
Przepisy instalacyjne
Przed
rozpoczęciem
MOVI-SWITCH® może być zamontowany wyłącznie wtedy, gdy:
•
dane na tabliczce znamionowej napędu zgadzają się z parametrami napięcia
sieciowego
•
napęd jest nieuszkodzony (brak uszkodzeń uwarunkowanych transportem lub
magazynowaniem)
•
nie występują w otoczeniu oleje, kwasy, gazy, opary, promieniowanie itd.
Tolerancje
przy pracach
montażowych
Koniec wału
Kołnierze
Tolerancja średnicy według DIN 748
• ISO k6 przy ∅ ≤ 50mm
• ISO m6 przy ∅ > 50mm
Tolerancja zamka według DIN 42948
• ISO j6 przy ∅ ≤ 230 mm
• ISO h6 przy ∅ > 230 mm
(otwór centrujący według DIN 332, forma DR)
Ustawianie
MOVI-SWITCH®
Ustawienie
silnika w
pomieszczeniach
wilgotnych lub
na zewnątrz
12
•
Urządzenie MOVI-SWITCH® może być ustawione/zamontowane wyłącznie w podanej
formie na równej, wolnej od wstrząsów i odpornej na skręcenia powierzchni.
•
Końcówki wałów starannie oczyścić ze środków antykorozyjnych (użyć
rozpuszczalnika dostępnego w handlu). Rozpuszczalnik nie może przeniknąć do
łożysk oraz pierścieni uszczelniających – możliwe uszkodzenie!
•
Urządzenie MOVI-SWITCH® i maszynę roboczą należy dokładnie ustawić względem
siebie, aby nie obciążać wałów silnika w niedopuszczalnym stopniu (należy
przestrzegać dozwolonych sił poprzecznych i osiowych!).
•
Unikać uderzeń w końcówkę wału.
•
W przypadku pionowych pozycji pracy, chronić urządzenie przed przedostaniem ciał
obcych!
•
Zwrócić uwagę na właściwy dopływ powietrza chłodzącego, nie zasysać z powrotem
ciepłego powietrza.
•
Elementy dodatkowo nakładane na wał powinny być wyważane z klinem (wały
wyjściowe wyważane są z klinem), natomiast istniejące otwory odpływowe skroplin
zamknięte są za pomocą zatyczek z tworzywa sztucznego i mogą być otwierane
wyłącznie w razie potrzeby.
•
Otwarte otwory odpływowe skroplin są niedopuszczalne, gdyż w przeciwnym razie
nie spełnione byłyby wyższe klasy ochrony.
•
Zastosować pasujące dławiki kablowe dla przewodów doprowadzających (w razie
potrzeby użyć kształtki redukcyjne).
•
Gwinty dławików kablowych i zaślepek posmarować masą uszczelniającą i dobrze
dociągnąć – następnie ponownie posmarować masą uszczelniającą.
•
Powierzchnie
uszczelniające
skrzynki
zaciskowej/układu
sterowniczego
MOVI-SWITCH® dobrze wyczyścić przed ponownym zamontowaniem.
•
W razie potrzeby poprawić powłokę antykorozyjną.
•
Sprawdzić klasę ochrony podaną na tabliczce znamionowej pod względem
dopuszczenia.
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Instalacja mechaniczna (wszystkie warianty MOVI-SWITCH®)
Modułowa skrzynka zaciskowa
4.2
4
Modułowa skrzynka zaciskowa
Zasadniczo zaleca się korzystanie z fabrycznie wyposażonych w odpowiednie
wyprowadzenia przewodów urządzenia MOVI-SWITCH®-2S. W sytuacjach wyjątkowych
można obrócić położenie wlotów przewodów na przeciwną stronę.
Obrócić skrzynkę
zaciskową
1. Napęd odłączyć od napięcia, i zabezpieczyć przed nieumyślnym ponownym
włączeniem!
2. Przed rozłączeniem oznakować przewody dla późniejszego ponownego montażu.
3. Odłączyć od zacisków przyłącza sieciowe, sterownicze oraz czujników.
4. Wykręcić śruby [A] i zdjąć układ sterowniczy MOVI-SWITCH® [B].
5. Wykręcić śruby [C] i zdjąć skrzynkę zaciskową [D].
[A]
[B]
[C]
[D]
56732AXX
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
13
4
Instalacja mechaniczna (wszystkie warianty MOVI-SWITCH®)
Modułowa skrzynka zaciskowa
6. Skrzynkę zaciskową [D] obrócić o 180°.
180˚
[D]
51457AXX
7. Nałożyć skrzynkę zaciskową [D] na płytę montażową [E] i zamocować za pomocą
śrub [C] (przestrzegać informacji z rozdziału "Momenty dociągające" na str. 16).
8. Przywrócić poprzedni schemat okablowania.
9. Nałożyć układ sterowniczy MOVI-SWITCH® [B] i zamocować za pomocą śrub [A]
(przestrzegać informacji z rozdziału "Momenty dociągające" na str. 16).
[A]
[B]
[C]
[D]
[E]
56682AXX
14
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Instalacja mechaniczna (wszystkie warianty MOVI-SWITCH®)
Montaż przysilnikowy MOVI-SWITCH® z opcją P22A
4.3
4
Montaż przysilnikowy MOVI-SWITCH® z opcją P22A
Następujący rysunek przedstawia wymiary mocowań dla montażu przysilnikowego
(osadzanego) MOVI-SWITCH® z opcją P22A.
170mm
M6
65
mm
M6
56733AXX
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
15
Instalacja mechaniczna (wszystkie warianty MOVI-SWITCH®)
Momenty dociągające
4
4.4
Momenty dociągające
Układ sterowniczy
MOVI-SWITCH®/
pokrywa skrzynki
zaciskowej
Śruby do mocowania pokrywy skrzynki zaciskowej lub układu sterowniczego
MOVI-SWITCH® dociągać na krzyż z siłą 3,0 Nm (26.6 lb.in).
56659AXX
Dławiki kablowe
Należy koniecznie stosować się do zaleceń producenta dławików kablowych.
Zaślepki wlotu
przewodu
Śruby zamykające dociągać z siłą 2,5 Nm (22.1 lb.in).
56660AXX
Modułowa
skrzynka
zaciskowa
Śruby do mocowania skrzynki zaciskowej na płycie montażowej dociągać z siłą 3,3 Nm
(29.2 lb.in).
56683AXX
16
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Instalacja elektryczna
Przepisy instalacyjne
5
Instalacja elektryczna
5.1
Przepisy instalacyjne
•
Napięcie i częstotliwość znamionowa urządzenia MOVI-SWITCH® muszą być
zgodne z danymi sieci zasilania.
•
Przekrój przewodu: zgodny z prądem wejściowym Isieć przy mocy znamionowej
(patrz Dane techniczne).
•
Używać tulejek krańcowych żyły bez kołnierza izolacyjnego (DIN 46228 część 1,
materiał E-CU).
•
Zabezpieczenie przewodów zainstalować na początku przewodu sieciowego za
odgałęzieniem szyny zbiorczej. Używać D, D0, NH lub wyłącznika ochronnego.
Wielkość zabezpieczenia powinna być odpowiednia do przekroju przewodu.
Podłączanie
zasilania 24 VDC
•
MOVI-SWITCH® przyłączyć albo do zewnętrznego zasilania 24 VDC i/lub do łącza
danych AS-Interface1).
Konwencjonalne
sterowanie
(poprzez komendy
binarne)
•
Podłączyć wymagane przewody sterownicze2) (np. Prawo/Stop, Lewo/Stop)
•
Przewody sterownicze ułożyć oddzielnie od przewodów sieciowych.
Podłączanie
przewodów
sieciowych
Dopuszczalny
przekrój
przewodów
dla zacisków
5
Dopuszczalny przekrój przewodu zacisków MOVI-SWITCH® 1E lub średnica trzpieni
przyłączeniowych:
Płytka zaciskowa
Moduł MOVI-SWITCH®
(dla wewnętrznego
okablowania)
Trzpień
przyłączeniowy
Zaciski sterownicze
Zaciski kabli mocy
Zaciski sterownicze
0,25 mm2 – 1,0 mm2
1,0 mm2 – 4,0 mm2
(2 x 4,0 mm2)
0,25 mm2 – 1,0 mm2
(2 x 0,75 mm2 )
AWG22 – AWG17
AWG17 – AWG10
(2 x AWG10)
AWG22 – AWG17
(2 x AWG18)
M4
Układ sterowania hamulcem BGW
(tylko przy silnikach z hamulcem,
dla wewnętrznego okablowania)
Dopuszczalny przekrój przewodów dla zacisków MOVI-SWITCH®-2S:
Zaciski kabli mocy
2
Urządzenia
ochronne
2
Zaciski sterownicze (dla wewnętrznego okablowania)
2
1,0 mm – 4,0 mm (2 x 4,0 mm )
0,25 mm2 – 1,0 mm2 (2 x 0,75 mm2)
Wyjątek stanowią zaciski OK X6/X11: 1 x 0,25 mm2 – 0,75 mm2
AWG17 – AWG10 (2 x AWG10)
AWG22 – AWG17 (2 x AWG18)
Wyjątek stanowią zaciski OK X6/X11: 1 x AWG22 – AWG18
•
Napędy MOVI-SWITCH® wyposażone są w zintegrowane urządzenia ochronne
przeciwprzeciążeniowe silnika. Nie trzeba stosować zewnętrznych instalacji
przeciążeniowych silnika.
•
W przypadku montażu przysilnikowego (osadzanego) MOVI-SWITCH® należy
przestrzegać właściwych przepisów dotyczących zabezpieczenia przewodów!
•
Zabezpieczenie przewodów między MOVI-SWITCH® a silnikiem musi być
zapewnione dzięki właściwemu ułożeniu opcjonalnych elementów ochronnych
przewodów!
1) tylko w wersji MSW-2S CK0
2) tylko w wersji MSW-1E i MSW-2S CB0
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
17
Instalacja elektryczna
Przepisy instalacyjne
5
Wskazówki dot. przyłącza PE
Podczas wykonywania przyłącza PE należy przestrzegać następujących wskazówek:
Na ilustracjach przedstawiono zasadniczą kolejność montażową:
Montaż niedopuszczalny
Zalecenie: Montaż z rozwidloną
końcówką kablową
Dopuszczalny dla wszystkich przekrojów
Montaż z pełnym kablem przyłączeniowym
Dopuszczalny dla wszystkich przekrojów do
maksymalnie 2,5 mm2
M5
2,5 mm²
[1]
57461AXX
57463AXX
57464AXX
[1] Rozwidlona końcówka kablowa pasująca do śrub M5-PE
Wysokość
ustawienia
powyżej 1000 m
n.p.m
Napędy MOVI-SWITCH® o napięciu sieciowym 380 ÷ 500 V mogą być stosowane zgodnie
z danymi wartościami brzegowymi na wysokościach od 1000 m n.p.m1) do maksymalnie
4000 m n.p.m.
•
Moc znamionowa ciągła zostaje zredukowana w wyniku zmniejszonego chłodzenia na
wysokości powyżej 1000 m (patrz Rozdział "Dane techniczne i rysunki wymiarowe").
•
Dystanse izolacyjne powyżej 2000 m n.p.m są wystarczające tylko dla klasy
przepięciowej 2. Jeśli dla danej instalacji wymagana jest klasa przepięciowa 3,
wówczas należy zadbać o dodatkowe, zewnętrzne zabezpieczenie przepięciowe,
aby skoki przepięciowe ograniczone były do 2,5 kV faza-faza i faza-ziemia.
•
W przypadku gdy wymagane jest bezpieczne odłączanie sieci, musi być ono
zrealizowane poza urządzeniem na wysokościach od 2000 powyżej punktu
zerowego (Bezpieczne Odłączanie Sieci według EN 61800-5-1).
•
Dopuszczalne napięcie znamionowe sieci 3 x 500 V na wysokości do 2000 m n.p.m.
zmniejsza się o 6 V na każde 100 m do maksymalnie 3 x 380 V przy wysokości
4000 m n.p.m.
1) Maksymalna wysokość ograniczona jest przez upływ prądu jak również przez hermetycznie zamknięte
elementy jak np. kondensatory elektrolityczne.
18
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Instalacja elektryczna
Przepisy instalacyjne
Instalacja zgodna
z wymogami UL
Momenty
dociągające
dla zacisków
(MOVI-SWITCH®1E)
•
Jako przewodów przyłączeniowych użyć tylko przewodów miedzianych z zakresem
temperatur 60 / 75 °C.
•
Urządzenie MOVI-SWITCH® przystosowane jest do pracy z siecią o napięciu
z uziemionym punktem zerowym (sieci TN i TT), dostarczające maksymalne natężenie
prądu 5000 AAC i maksymalne napięcie znamionowe 500 VAC. Prądy bezpieczników
nie mogą przekraczać 25A/600 V.
•
Jako zewnętrzne źródła napięcia 24-VDC stosować tylko sprawdzone urządzenia
o ograniczonym napięciu wyjściowym (U ≤ 30 VDC) i ograniczonym prądzie
wyjściowym (I ≤ 8 A).
•
Certyfikacja UL dotyczy tylko sieci napięciowych z napięciami doziemnymi do
maks. 300 V.
5
Podczas prac instalacyjnych przestrzegać podanych poniżej momentów dociągających
dla zacisków:
[4]
[5]
[1]
[6]
[2]
[3]
56679AXX
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
1,6 do 2,0 Nm (14,2 lb.in do 17,7 lb.in)
0,3 do 0,5 Nm (3,0 lb.in do 4,5 lb.in)
2,0 do 2,4 Nm (17,7 lb.in do 21,2 lb.in)
0,5 do 0,7 Nm (4,4 lb.in do 6,2 lb.in)
1,2 do 1,6 Nm (10,6 lb.in do 14,2 lb.in)
0,5 do 0,7 Nm (4,4 lb.in do 6,2 lb.in)
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
19
5
Instalacja elektryczna
Przepisy instalacyjne
Momenty
dociągające
dla zacisków
(MOVI-SWITCH®2S)
Podczas prac instalacyjnych przestrzegać podanych poniżej momentów dociągających
dla zacisków:
[1]
[5]
[2]
[3]
X5
X4
[6]
[7]
[4]
[8]
MSW-2S
56679AXX
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
20
0,5 do 0,7 Nm (4,4 lb.in do 6,2 lb.in)
0,5 do 0,7 Nm (4,4 lb.in do 6,2 lb.in)
0,8 do 1,1 Nm (7,1 lb.in do 9,7 lb.in)
1,2 do 1,6 Nm (10,6 lb.in do 14,2 lb.in)
2,0 do 2,4 Nm (17,7 lb.in do 21,2 lb.in)
0,5 do 0,7 Nm (4,4 lb.in do 6,2 lb.in)
0,5 do 0,7 Nm (4,4 lb.in do 6,2 lb.in)
2,0 do 2,4 Nm (17,7 lb.in do 21,2 lb.in)
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-1E
5.2
5
MOVI-SWITCH®-1E
Możliwości
przyłączeniowe
sygnałów
sterowniczych
Wyposażenie
A
B
Sygnały sterownicze
Sygnały binarne (np. PLC)
Złącze Feldbus MF../MQ..
dalsze informacje
str. 23
Szczegółowe informacje znajdują
się w podręczniku "Złącza Feldbus/
Rozdzielacze polowe dla sterowania
MOVI-SWITCH®"
A
B
MFI AS-Interface
24 V,
+ 1 x I, 1 x O
AS-i PWR
AS-i FLT
AS-i PWR
SYS-F
56747AXX
Możliwości
przyłączeniowe
dla mocy
Wyposażenie
A
B
Oznaczenie typu
MSW/AVS1
MSW/AVS1/ASA3
Przyłącze sieciowe
Trzpienie przyłączeniowe płytki
zaciskowej silnika
Złącze wtykowe ASA3
dalsze informacje
od str. 23
od str. 26
B
A
ASA3
[1]
[1]
[1]
56734AXX
[1] Sieć
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
21
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-1E
5
Podłączanie
poprzez
rozdzielacz
polowy
Rozdzielacze polowe MF.../Z3W, które skonstruowane zostały specjalnie dla
MOVI-SWITCH®, pozwalają na usprawnienie połączenia napędów z siecią zasilającą,
napięciem 24 VDC i magistralą zdalną.
Szczegółowe informacje na temat podłączania MOVI-SWITCH® poprzez
rozdzielacze polowe MF.../Z3.W umieszczono w podręczniku "Złącz Feldbus/
Rozdzielacze polowe dla sterowania MOVI-SWITCH®"
Przykład
MF../Z.3W
APG4
ASAW
0818 368 6
DT/DV../MSW/ASAW
56752AXX
22
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-1E
Opis sygnałów
sterowniczych
(przyłącze M12)
5
PIN
Obsadzenie
Funkcja
1
24 V
Napięcie zasilające 24 VDC
2
RUN
Sygnał sterowniczy 24 VDC, high = Start, low = Stop
3
⊥
Potencjał odniesienia 0V24
4
OK
Komunikat zwrotny o stanie gotowości do pracy, 24 VDC,
high = gotowy do pracy, low = nadwyżka temperatury wzgl. brak zasilania 24 V
Podłączenie
MOVI-SWITCH®-1E
bez układu
sterowania
hamulca
MSW
TF TF
BU
BK
BN
WH
24V RUN OK
TF
BK
4
3
1
2
BN
W2 U2 V2
U1 V1 W1
BU
[1]
WH
OK
3
4
2
1
[2]
PE L1 L2 L3
(L2 L1 L3)
(CW)
(CCW)
RUN 24 VDC
06141AXX
[1]
[2]
CW
CCW
Wtyczka M12 AVS1 (kodowanie standardowe)
Gniazdo M12 (kodowanie standardowe)
Bieg w prawo
Bieg w lewo
okablowane fabrycznie
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
23
5
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-1E
MOVI-SWITCH®-1E z układem sterowania hamulca BGW.
Napięcie hamulca = napięcie sieciowe/
(faza-punkt zerowy)
1RUN 2
ws rt
BU
RD
WH
BU
BK
WH
[3]
bl
BGW
MSW
TF TF
BU
BK
BN
WH
24V RUN OK
TF
BK
4
3
1
2
BN
W2 U2 V2
U1 V1 W1
BU
[1]
WH
OK
3
4
2
1
[2]
PE L1 L2 L3
(L2 L1 L3)
(CW)
(CCW)
RUN 24 VDC
06142BXX
[1]
[2]
[3]
CW
CCW
Wtyczka M12 AVS1 (kodowanie standardowe)
Gniazdo M12 (kodowanie standardowe)
Cewka hamulcowa
Bieg w prawo
Bieg w lewo
okablowane fabrycznie
24
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-1E
5
Napięcie hamulca = napięcie sieciowe (faza-faza)
1 RUN 2
ws rt
BU
RD
WH
BU
BK
WH
[3]
bl
BGW
MSW
TF TF
BU
BK
BN
WH
24V RUN OK
TF
BK
BU
4
3
1
2
BN
W2 U2 V2
U1 V1 W1
[1]
WH
OK
3
4
2
1
[2]
PE L1 L2 L3
(L2 L1 L3)
(CW)
(CCW)
RUN 24 VDC
06143AXX
[1]
[2]
[3]
CW
CCW
Wtyczka M12 AVS1 (kodowanie standardowe)
Gniazdo M12 (kodowanie standardowe)
Cewka hamulcowa
Bieg w prawo
Bieg w lewo
okablowane fabrycznie
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
25
5
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-1E
MOVI-SWITCH® z opcjonalnym złączem wtykowym ASA3 (bez układu sterowania hamulca)
MSW
TF TF
BU
BK
BN
WH
24V RUN OK
TF
BK
BU
4
3
1
2
BN
[1]
[3]
W2
U1
U2 V2
V1 W1
6
7
8
9 10
1
2
3
4
10
9
8
5
4
3
WH
5
OK
3
4
2
1
[2]
RUN 24 VDC
[4]
7
2
6
1
L3 L2 L1
(L3 L1 L2)
(CW)
(CCW)
06482BXX
[1]
[2]
[3]
[4]
CW
CCW
Wtyczka M12 AVS1 (kodowanie standardowe)
Gniazdo M12 (kodowanie standardowe)
Złącze wtykowe ASA3 (wtyczka)
Złącze wtykowe (gniazdo)
Bieg w prawo
Bieg w lewo
okablowane fabrycznie
26
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-1E
5
MOVI-SWITCH® z opcjonalnym złączem wtykowym ASA3 (z układem sterowania hamulca BGW)
Napięcie hamulca = napięcie sieciowe/
(faza-punkt zerowy)
1RUN 2
BU
RD
WH
BU
BK
WH
[3]
bl
ws rt
BGW
MSW
TF TF
BU
BK
BN
WH
24V RUN OK
TF
BK
U2 V2
V1 W1
BU
4
3
1
2
BN
W2
U1
[1]
[4]
6
7
8
9 10
1
2
3
4
10
9
8
5
4
3
WH
5
OK
3
4
2
1
[2]
[5]
7
6
RUN 24 VDC
2
1
L3 L2 L1
(L3 L1 L2)
(CW)
(CCW)
06483BXX
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
CW
CCW
Wtyczka M12 AVS1 (kodowanie standardowe)
Gniazdo M12 (kodowanie standardowe)
Cewka hamulcowa
Złącze wtykowe ASA3 (wtyczka)
Złącze wtykowe (gniazdo)
Bieg w prawo
Bieg w lewo
okablowane fabrycznie
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
27
5
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-1E
Napięcie hamulca = napięcie sieciowe (faza-faza)
1 RUN 2
BU
RD
WH
BU
BK
WH
[3]
bl
ws rt
BGW
MSW
TF TF
BU
BK
BN
WH
24V RUN OK
TF
W2 U2 V2
U1 V1 W1
BK
BU
4
3
1
2
BN
[1]
6
7
8
9 10
1
2
3
4
10
9
8
5
4
3
[4]
WH
5
OK
3
4
2
1
[2]
[5]
7
6
RUN 24 VDC
2
1
L3 L2 L1
(L3 L1 L2)
(CW)
(CCW)
06484BXX
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
CW
CCW
Wtyczka M12 AVS1 (kodowanie standardowe)
Gniazdo M12 (kodowanie standardowe)
Cewka hamulcowa
Złącze wtykowe ASA3 (wtyczka)
Złącze wtykowe (gniazdo)
Bieg w prawo
Bieg w lewo
okablowane fabrycznie
28
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-2S/CB0 (sterowanie binarne)
5.3
5
MOVI-SWITCH®-2S/CB0 (sterowanie binarne)
Możliwości
przyłączeniowe
dla sygnałów
sterowniczych
(dla montażu
silnikowego
i polowego)
Wyposażenie
A
B
Oznaczenie typu
MSW/CB0/RA2A
MSW/CB0/RA2A
Sygnały sterownicze
Sygnały binarne (np. PLC)
Złącze Feldbus MF../MQ..
dalsze informacje
str. 31
Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku
"Złącza Feldbus/Rozdzielacze polowe dla sterowania
MOVI-SWITCH®"
A
B
MFI AS-Interface
24 V
+ 1 x DO
2 x DI
(+ 24 V)
AS-i PWR
AS-i FLT
AS-i PWR
SYS-F
56748AXX
Możliwości
przyłączeniowe
dla mocy
(dla montażu
silnikowego
i polowego)
Wyposażenie
A
B
C
Oznaczenie typu
MSW/CB0/RA2A
MSW/CB0/RE2A/ASA3
MSW/CB0/RJ2A/AND3
Przyłącze sieciowe
Zaciski
Złącze wtykowe ASA3
Złącze wtykowe AND3
dalsze informacje
str. 32
str. 33
str. 34
B
A
[1]
ASA3
[1]
C
AND3
[1]
56735AXX
[1] Sieć
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
29
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-2S/CB0 (sterowanie binarne)
5
Podłączanie
poprzez
rozdzielacz
polowy
Rozdzielacze polowe MF.../Z3W, które skonstruowane zostały specjalnie dla
MOVI-SWITCH®, pozwalają na usprawnienie połączenia napędów z siecią zasilającą,
napięciem 24 VDC i magistralą zdalną.
Szczegółowe informacje na temat podłączania MOVI-SWITCH® poprzez
rozdzielacze polowe MF.../Z3.W umieszczono w podręczniku "Złącz Feldbus/
Rozdzielacze polowe dla sterowania MOVI-SWITCH®"
Przykład
MF../Z.3W
APG4
0818 368 6
ASAW
DT/DV../MSW/CB0/RE2A/ASAW
56754AXX
30
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-2S/CB0 (sterowanie binarne)
Obsadzenie
wtyków dla układu
sterowniczego
MOVI-SWITCH®
5
Poniższy rysunek przedstawia obsadzenie wtyczek X102 oraz X101.
L
0V
4
3
1
2
X102
R
24 V
OK
0V
4
3
1
2
X101
R
24 V
X101
X102
51353AXX
PIN
X102
1)
X101
Obsadzenie
Funkcja
1
24 V
Napięcie zasilające 24 VDC, zmostkowane za pomocą X101/1
2
R
Sygnał sterowniczy 24 VDC dla biegu w prawo, high = Start, low = Stop
(zmostkowany za pomocą X101/2)
3
⊥
Potencjał odniesienia 0V24 (zmostkowany za pomocą X101/3)
4
L
Sygnał sterowniczy 24 VDC, dla biegu w lewo, high = Start, low = Stop
1
24 V
Napięcie zasilające 24 VDC (zmostkowane za pomocą X102/1)
2
R
Sygnał sterowniczy 24 VDC dla biegu w prawo, high = Start, low = Stop
(zmostkowany za pomocą X102/2)
3
⊥
Potencjał odniesienia 0V24 (zmostkowany za pomocą X102/3)
4
OK
Komunikat zwrotny o stanie gotowości do pracy, 24 VDC,
high = gotowy do pracy
1) Wtyczka jest kompatybilna z wtyczką M12 dla wersji MOVI-SWITCH® 1E
Jeśli dla podłączenia X102 i X101 zastosowane zostaną kątowe złącza wtykowe,
wówczas mogą być one zamontowane wyłącznie w położeniu przedstawionym
na poniższym rysunku! Z tego względu zalecamy stosowanie prostych złącz
wtykowych!
51408AXX
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
31
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-2S/CB0 (sterowanie binarne)
15
14
Poniższy rysunek przedstawia funkcje zacisków MOVI-SWITCH®-2S/CB0.
13
Obsadzenie
zacisków
skrzynki
zaciskowej
1
2
3
4
5
LR
X11
X6
OK 0V
X1
X5
PE
L3
L2
1
2
3
4
BR+
TF1
BRTF2
PE
L1
X4
MSW-2S/CB0
57029AXX
Zacisk
Funkcja
X1
L1
Zacisk sieciowy
L2
Zacisk sieciowy
L3
Zacisk sieciowy
13
Przyłącze hamulca (czerwony)
14
Przyłącze hamulca (biały)
15
Przyłącze hamulca (niebieski)
1
24 V
Alternatywne zasilanie 24 V (zarezerwowane dla wariantów złącz wtykowych)
2
L
Lewo/Stop (zarezerwowane dla wariantów złącz wtykowych)
3
0V
GND (zarezerwowane dla wariantów złącz wtykowych)
4
R
Prawo/Stop (zarezerwowane dla wariantów złącz wtykowych)
BR+
dla wewnętrznego okablowania
TF1
dla wewnętrznego okablowania
BR-
dla wewnętrznego okablowania
TF2
dla wewnętrznego okablowania
1
dla wewnętrznego okablowania
2
dla wewnętrznego okablowania
3
dla wewnętrznego okablowania
4
dla wewnętrznego okablowania
OK
dla wewnętrznego okablowania
0V
dla wewnętrznego okablowania
L
dla wewnętrznego okablowania
R
dla wewnętrznego okablowania
X4
X5
X6
X11
32
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-2S/CB0 (sterowanie binarne)
Obsadzenie złącza
wtykowego ASA3
5
Poniższy rysunek przedstawia połączenie opcjonalnego złącza wtykowego ASA3.
X1
X11
X6
L1 L2 L3
X5
X4
PE
MSW-2S/CB0/ASA3
6
7 8
9 10
ASA3 [1]
1
2
10 9
5
4
3
8
3
4
7
2
5
6
[2]
1
L3 L2 L1
57097AXX
[1] Złącze wtykowe ASA3 (wtyczka)
[2] Złącze wtykowe (gniazdo)
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
33
5
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-2S/CB0 (sterowanie binarne)
Obsadzenie złącza
wtykowego AND3
Poniższy rysunek przedstawia połączenie opcjonalnego złącza wtykowego AND3.
X11
X6
X1
L1 L2 L3
X5
X4
PE
MSW-2S/CB0/AND3
L2
1
2
4
6
AND3 [1]
3
3
5
7
8
2
5
L1
1
PE
4
L3
8
7
6
[2]
57098AXX
[1] Złącze wtykowe AND3 (wtyczka)
[2] Złącze wtykowe (gniazdo)
34
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-2S/CB0 (sterowanie binarne)
Połączenie między
MOVI-SWITCH®
a silnikiem
w przypadku
montażu
przysilnikowego
5
W przypadku montażu przysilnikowego (osadzanego) MOVI-SWITCH-2S® z opcją P22,
do połączenia z silnikiem stosowany jest kabel prefabrykowany. Po stronie urządzenia
MOVI-SWITCH® możliwe są następujące wyprowadzenia:
•
A:
MSW-2S-07A/C.0/P22A/RI2A/APG4
MSW-2S-07A/C.0/CC15/P22A/RI2A/APG4 (z zabezpieczeniem przewodu)
•
B:
MSW-2S-07A/C.0/P22A/RI2A/ALA4
MSW-2S-07A/C.0/CC15/P22A/RI2A/ALA4 (z zabezpieczeniem przewodu)
Wyprowadzenie APG4, w zależności od zastosowanego przewodu hybrydowego,
umożliwia następujące połączenia z silnikiem:
Wyposażenie
A1
A2
A3
A4
MOVI-SWITCH®
APG4
APG4
APG4
APG4
Silnik
Zaciski dławików
kablowych
ASB4
APG4
IS
Przewód
hybrydowy
0817 887 9
0817 889 5
0186 741 5
0593 278 5 댴 (DT71-DT90)
0593 755 8 댴 (DV100)
patrz również...
str. 37
str. 37
str. 37
str. 37
A1
A2
APG4
APG4
ASB4
[1]
A3
A4
APG4
APG4
APG4
IS
56736AXX
[1] Połączenie poprzez dławik kablowy
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
35
5
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-2S/CB0 (sterowanie binarne)
Wyprowadzenie ALA4, w zależności od zastosowanego przewodu hybrydowego, daje
następujące możliwości połączeń z podłączonym silnikiem:
Wyposażenie
B1
B2
MOVI-SWITCH®
ALA4
ALA4
Silnik
Dławik kablowy/zaciski
ASB4
Przewód hybrydowy
0817 886 0
0817 888 7
patrz również...
str. 37
str. 37
B1
B2
ALA4
ALA4
[1]
ASB4
56737AXX
[1] Połączenie poprzez dławik kablowy
36
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-2S/CB0 (sterowanie binarne)
5
Przewody hybrydowe
A2
Numer katalogowy: 0817 889 5
Silniki trójfazowe ze złączem
wtykowym ASB4
A3
Numer katalogowy: 0186 741 5
Silniki trójfazowe ze złączem
wtykowym APG4
A4
Numer katalogowy: 0593 278 5 (댴)
Silniki trójfazowe ze złączem
wtykowym IS, wielkość DT71–
DT90
A4
Numer katalogowy: 0593 755 8 (댴)
B1
Numer katalogowy: 0817 886 0
Silniki trójfazowe z dławikiem
kablowym
B2
Numer katalogowy: 0817 888 7
Silniki trójfazowe ze złączem
wtykowym ASB4
R 01/00
MSW-2S../C.0/P22A/RI2A/ALA4
MSW-2S../C.0/CC15/P22A/RI2A/ALA41)
ALA4
Laenge (m):
R 01/00
Silniki trójfazowe z dławikiem
kablowym
Auftragsnummer:
Napęd
Numer katalogowy: 0817 887 9
593 278 5
Przewody hybrydowe
A1
Silniki trójfazowe ze złączem
wtykowym IS, wielkość DV100
Auftragsnummer:
APG4
Wyposażenie
593 278 5
MSW-2S../C.0/P22A/RI2A/APG4
MSW-2S../C.0/CC15/P22A/RI2A/APG41)
Laenge (m):
MOVI-SWITCH®
1) z zabezpieczeniem przewodu
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
37
5
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-2S/CB0 (sterowanie binarne)
Rozmieszczenie
kabli / pinów
38
Numer katalogowy okablowania 0817 887 9 i 0817 886 0:
Kolor żyły / Oznaczenie
Zacisk silnika
czarny / 7
U1
czarny / 8
V1
czarny / 3
W1
czarny / 4
3a
czarny / 5
4a
czarny / 6
5a
czarny / 1 (ekranowany)
TF/TH
czarny / 2 (ekranowany)
TF/TH
zielono-żółty + końcówka ekranu (ekran wewnętrzny)
Zacisk PE
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (sterowanie poprzez AS-Interface)
5.4
5
MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (sterowanie poprzez AS-Interface)
Możliwości
przyłączeniowe
dla sieci
i sterowania
Wersja A: MSW/CK0/RA2A
Wyposażenie
A1
A2
Oznaczenie typu
MSW/CK0/RA2A
MSW/CK0/RA2A
Przełącznik S1
0
1
Podłączenie AS-Interface
żółty przewód AS-Interface
poprzez wtyczkę X102
żółty przewód AS-Interface
poprzez wtyczkę X102
Zasilanie 24-V
żółty przewód AS-Interface
poprzez wtyczkę X102
czarny przewód AS-Interface
poprzez wtyczkę X102
Przyłącze sieciowe
Zaciski
Zaciski
patrz również...
str. 41, str. 42
str. 41, str. 42
A1
A2
2 x DI
2 x DI
[1]
[1]
AS-Interface (YE)
AS-Interface (YE)
AUX-PWR (BK)
56740AXX
[1] Sieć
•
Przedstawione powyżej wersje odnoszą się również do montażu przysilnikowego
(osadzanego) MOVI-SWITCH® z opcją P22.A.
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
39
5
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (sterowanie poprzez AS-Interface)
Wersja B: MSW/CK0/RJ2A/AND3/AVS0
Wyposażenie
B1
B2
B3
Oznaczenie typu
MSW/CK0/RJ2A/AND3/
AVS0
MSW/CK0/RJ2A/AND3/
AVS0
MSW/CK0/RJ2A/AND3/
AVS0
Przełącznik S1
1
1
0
Podłączenie ASInterface
żółty przewód AS-Interface
poprzez wtyczkę X102
żółty przewód AS-Interface
poprzez wtyczkę X102
żółty przewód AS-Interface
poprzez wtyczkę X102
Zasilanie 24-V
czarny przewód AS-Interface czarny przewód AS-Interface żółty przewód AS-Interface
poprzez wtyczkę AVS0
poprzez wtyczkę X102
poprzez wtyczkę X102
(skrzynka zaciskowa)
Przyłącze sieciowe Złącze wtykowe AND3
patrz również...
str. 41, str. 43
Złącze wtykowe AND3
Złącze wtykowe AND3
str. 41, str. 43
str. 41, str. 43
B2
B1
2 x DI
AUX-PWR (BK)
AS-Interface (YE)
[1]
2 x DI
AS-Interface (YE)
AUX-PWR (BK)
[1]
B3
2 x DI
AS-Interface (YE)
[1]
56741AXX
[1] Sieć
•
40
Przedstawione powyżej wersje odnoszą się również do montażu przysilnikowego
(osadzanego) MOVI-SWITCH® z opcją P22A.
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (sterowanie poprzez AS-Interface)
Obsadzenie
wtyczek / gniazd
układu
sterowniczego
MOVI-SWITCH®
5
Poniższy rysunek przedstawia obsadzenie wtyczki X102 oraz X101.
24 V
AS-Interface -
4
3
1
2
X102
0V
AS-Interface +
0V
DI2
3
4
2
1
X101
24 V
DI3
X101
X102
56745AXX
PIN
X102
X101
Obsadzenie
Funkcja
1
AS-Interface +
Łącze danych AS-Interface +
Napięcie zasilające dla MSW, jeśli przełącznik AUX-PWR (S1) = 0
2
⊥
Potencjał odniesienia 0V24
3
AS-Interface -
Łącze danych AS-Interface Napięcie zasilające dla MSW, jeśli przełącznik AUX-PWR (S1) = 0
4
24 V
Napięcie zasilające 24 VDC, jeśli przełącznik AUX-PWR (S1) = 1
(alternatywnie do zasilania napięciem poprzez łącze danych AS-Interface)
1
24 V
Napięcie zasilające 24 VDC dla czujników
2
DI3
Sygnał załączeniowy z czujnika 2
3
⊥
Potencjał odniesienia 0V24 dla czujników
4
DI2
Sygnał załączeniowy z czujnika 1
Jeśli dla podłączenia X102 i X101 zastosowane zostaną kątowe złącza wtykowe,
wówczas mogą być one zamontowane wyłącznie w położeniu przedstawionym
na poniższym rysunku! Z tego względu zalecamy stosowanie prostych złącz
wtykowych!
51408AXX
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
41
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (sterowanie poprzez AS-Interface)
15
14
Poniższy rysunek przedstawia funkcje zacisków MOVI-SWITCH®-2S/CK0.
1
2
3
4
Obsadzenie
zacisków
13
5
DI2 DI3
X11
X6
24V 0V
PE
L3
1
2
3
4
BR+
TF1
BRTF2
PE
L2
X4
L1
X5
X1
MSW-2S/CK0
57032AXX
Zacisk
Funkcja
X1
X4
X5
X6
X11
42
L1
Zacisk sieciowy
L2
Zacisk sieciowy
L3
Zacisk sieciowy
13
Przyłącze hamulca
14
Przyłącze hamulca
15
Przyłącze hamulca
1
AS-Interface + łącze danych AS-Interface + (zarezerwowane dla wariantów złącz wtykowych)
2
24 V
3
AS-Interface -
łącze danych AS-Interface - (zarezerwowane dla wariantów złącz wtykowych)
4
0V24
potencjał odniesienia 0V24 (zarezerwowane dla wariantów złącz wtykowych)
napięcie zasilające 24 VDC (zarezerwowane dla wariantów złącz wtykowych)
BR+
dla wewnętrznego okablowania
TF1
dla wewnętrznego okablowania
BR-
dla wewnętrznego okablowania
TF2
dla wewnętrznego okablowania
1
dla wewnętrznego okablowania
2
dla wewnętrznego okablowania
3
dla wewnętrznego okablowania
4
dla wewnętrznego okablowania
24 V
dla wewnętrznego okablowania
0V
dla wewnętrznego okablowania
DI2
dla wewnętrznego okablowania
DI3
dla wewnętrznego okablowania
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (sterowanie poprzez AS-Interface)
5
1
2
3
4
Wersja z AND3 +
AVS0
MSW-2S/CK0/AND3/AVS0
X1
X11
X6
L1 L2 L3
X4
X5
PE
L2
AVS0 [1]
4
3
1
2
1
2
3
3
0V
4
AVS0 [2]
3
2
4
6
5
7
8
1
2
5
L1
1
PE
4
L3
8
7
6
24 V
AND3 [1]
AND3 [2]
57099AXX
[1]
[2]
[3]
[4]
Złącze wtykowe AVS0 (wtyczka, kodowanie standardowe)
Złącze wtykowe (gniazdo, kodowanie standardowe)
Złącze wtykowe AND3 (wtyczka)
Złącze wtykowe (gniazdo)
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
43
5
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (sterowanie poprzez AS-Interface)
Połączenie
między
MOVI-SWITCH®
a silnikiem
w przypadku
montażu
przysilnikowego
W przypadku montażu przysilnikowego (osadzanego) MOVI-SWITCH-2S® z opcją P22,
do połączenia z silnikiem stosowany jest kabel prefabrykowany. Po stronie urządzenia
MOVI-SWITCH® możliwe są następujące wyprowadzenia:
•
A:
MSW-2S-07A/C.0/P22A/RI2A/APG4
MSW-2S-07A/C.0/CC15/P22A/RI2A/APG4 (z zabezpieczeniem przewodu)
•
B:
MSW-2S-07A/C.0/P22A/RI2A/ALA4
MSW-2S-07A/C.0/CC15/P22A/RI2A/ALA4 (z zabezpieczeniem przewodu)
Wyprowadzenie APG4, w zależności od zastosowanego przewodu hybrydowego,
umożliwia następujące połączenia z silnikiem:
Wyposażenie
A1
A2
A3
A4
MOVI-SWITCH®
APG4
APG4
APG4
APG4
Silnik
Zaciski dławików
kablowych
ASB4
APG4
IS
Przewód
hybrydowy
0817 887 9
0817 889 5
0186 741 5
0593 278 5 댴 (DT71-DT90)
0593 755 8 댴 (DV100)
patrz również...
str. 46
str. 46
str. 46
str. 46
A1
A2
APG4
APG4
ASB4
[1]
A3
A4
APG4
APG4
APG4
IS
56736AXX
[1] Połączenie poprzez dławik kablowy
44
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (sterowanie poprzez AS-Interface)
5
Wyprowadzenie ALA4, w zależności od zastosowanego przewodu hybrydowego, daje
następujące możliwości połączeń z podłączonym silnikiem:
Wyposażenie
B1
B2
MOVI-SWITCH®
ALA4
ALA4
Silnik
Dławik kablowy/zaciski
ASB4
Przewód hybrydowy
0817 886 0
0817 888 7
patrz również...
str. 46
str. 46
B1
B2
ALA4
ALA4
[1]
ASB4
56737AXX
[1] Połączenie poprzez dławik kablowy
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
45
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (sterowanie poprzez AS-Interface)
5
Przewody hybrydowe
Numer katalogowy: 0817 889 5
Silniki trójfazowe ze złączem
wtykowym ASB4
A3
Numer katalogowy: 0186 741 5
Silniki trójfazowe ze złączem
wtykowym APG4
A4
Numer katalogowy: 0593 278 5 (댴)
Silniki trójfazowe ze złączem
wtykowym IS, wielkość DT71–
DT90
A4
Numer katalogowy: 0593 755 8 (댴)
B1
Numer katalogowy: 0817 886 0
Silniki trójfazowe z dławikiem
kablowym
B2
Numer katalogowy: 0817 888 7
Silniki trójfazowe ze złączem
wtykowym ASB4
R 01/00
MSW-2S../C.0/P22A/RI2A/ALA4
MSW-2S../C.0/CC15/P22A/RI2A/ALA41)
ALA4
Laenge (m):
R 01/00
A2
Auftragsnummer:
Silniki trójfazowe z dławikiem
kablowym
593 278 5
Numer katalogowy: 0817 887 9
Silniki trójfazowe ze złączem
wtykowym IS, wielkość DV100
Auftragsnummer:
APG4
Napęd
A1
593 278 5
MSW-2S../C.0/P22A/RI2A/APG4
MSW-2S../C.0/CC15/P22A/RI2A/APG41)
Wyposaże- Przewody hybrydowe
nie
Laenge (m):
MOVI-SWITCH®
1) z zabezpieczeniem przewodu
46
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Instalacja elektryczna
MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (sterowanie poprzez AS-Interface)
Rozmieszczenie
kabli / pinów
5
Numer katalogowy okablowania 0817 887 9 i 0817 886 0:
Kolor żyły / Oznaczenie
Zacisk silnika
czarny / 7
U1
czarny / 8
V1
czarny / 3
W1
czarny / 4
3a
czarny / 5
4a
czarny / 6
5a
czarny / 1 (ekranowany)
TF/TH
czarny / 2 (ekranowany)
TF/TH
zielono-żółty + końcówka ekranu (ekran wewnętrzny)
Zacisk PE
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
47
I
6
0
Uruchomienie
Wskazówki dot. uruchomienia (wszystkie warianty MOVI-SWITCH®)
6
Uruchomienie
6.1
Wskazówki dot. uruchomienia (wszystkie warianty MOVI-SWITCH®)
Przed uruchomieniem upewnij się, czy
•
napęd jest nieuszkodzony i niezablokowany
•
wykonano prawidłowo wszystkie podłączenia
•
wybrano prawidłowy kierunek obrotu silnika/motoreduktora
•
wszystkie pokrywy ochronne zamontowane zostały we właściwy sposób
Podczas uruchamiania należy sprawdzić, czy
•
silnik pracuje bez zarzutu (brak wahań prędkości obrotowej, brak wytwarzania
głośnych dźwięków itd.)
Uwaga: W przypadku silników z hamulcem z ręcznym luzowaniem (HR) należy
zdjąć dźwignię ręczną po uruchomieniu! Do jej przechowywania służy uchwyt
na zewnątrz silnika.
6.2
Uruchomienie MOVI-SWITCH®-1E
Uruchamianie
silnika
Kontrola
48
•
Przyłożyć napięcie sieciowe.
•
Uwaga! Potencjał sieci jest zawsze obecny w skrzynce zaciskowej (również
przy zatrzymanym silniku).
•
W przypadku stale przyłożonego napięcia sieciowego (zaciski U1, V1, W1)
włączanie/wyłączanie napędu odbywa się za pomocą sygnału sterowniczego
(sygnał RUN).
•
Włącznik półprzewodnikowy silnika oraz uzwojenie silnika posiadają kontrolę
termiczną!
•
W przypadku przeciążenia napęd MOVI-SWITCH® wyłącza się samoczynnie.
•
Status kontroli sygnalizowany jest poprzez wyjście 24 V (sygnał OK).
•
Analiza wyjścia OK odbywa się za pomocą urządzenia sterującego (np. PLC).
•
Ponieważ w przypadku załączonego polecenia włączenia silnik samoczynnie
uruchamia się po schłodzeniu, należy zainstalować zewnętrzną instalację
blokującą ponowny rozruch, jeśli istnieje zagrożenie dla osób lub urządzeń
spowodowane przez ponowne automatyczne uruchomienie.
•
Moduł MOVI-SWITCH® jest zabezpieczony przed przepięciami sieciowymi.
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Uruchomienie
Uruchomienie MOVI-SWITCH®-2S/CB0 (sterowanie binarne)
6.3
I
6
0
Uruchomienie MOVI-SWITCH®-2S/CB0 (sterowanie binarne)
Opis
przełączników DIP
MOVI-SWITCH®-2S/CB0 posiada 2 przełączniki DIP (S2 i S3). Funkcje przedstawione
są w poniższej tabeli.
S2
S3
51410AXX
Opis przełączników DIP
Stan
S3
S2/1
1
Kontrola następstwa faz
aktywowana
Kontrola zaniku fazy i sieci
aktywowana
0
Kontrola następstwa faz
dezaktywowana
Kontrola zaniku fazy i sieci
dezaktywowana
S2/2
Zarezerwowane dla wersji
specjalnych
Kontrola następstwa faz (przełącznik DIP S3)
•
S3 = 1: Kierunek obrotów silnika ustalany jest poprzez zaciski sterownicze, tzn.
jest on niezależny od następstwa fazy sieci.
•
S3 = 0:
Kierunek obrotów silnika ustalany jest poprzez następstwo fazy sieci
i zaciski sterownicze. Zamiana faz prowadzi do zmiany kierunku obrotów.
Kontrola zaniku sieci i fazy (przełącznik DIP S2/1).
•
W przypadku aktywowanej kontroli zaniku sieci i fazy (przełącznik DIP S2/1 = 1),
analiza wyjścia OK odbywa się za pomocą urządzenia sterującego (np. PLC)!
•
Ponieważ napęd w przypadku usunięcia usterki zaniku sieci lub fazy
automatycznie uruchamia się, należy zainstalować zewnętrzną instalacje
blokującą ponowny rozruch, jeśli istnieje zagrożenie dla osób lub urządzeń
spowodowane przez ponowne automatyczne uruchomienie.
•
Zintegrowana kontrola zaniku sieci może zostać dezaktywowana za pomocą
przełącznika DIP S2/1 = 0. Nie występuje różnica między zanikiem sieci lub fazy.
Uruchamianie
silnika
•
Przyłożyć napięcie sieciowe.
•
W przypadku stale przyłożonego napięcia sieciowego (zaciski L1, L2, L3) włączanie/
wyłączanie napędu obywa się za pomocą sygnału sterowniczego (sygnał P lub L).
Kontrola
temperatury
•
Uzwojenie silnika posiada kontrolę termiczną.
•
W przypadku przeciążenia napęd MOVI-SWITCH® wyłącza się samoczynnie.
•
Status kontroli sygnalizowany jest poprzez wyjście 24 V (sygnał OK).
•
Analiza wyjścia OK odbywa się za pomocą urządzenia sterującego (np. PLC).
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
49
6
I
0
Uruchomienie
Uruchomienie MOVI-SWITCH®-2S/CB0 (sterowanie binarne)
Wskazania diody
LED
[1]
56724AXX
[1] Dioda statusowa LED
Dioda statusowa LED
Stan
Wył.
Brak zasilania 24 V
Pomarańczowy1)
Obecne zasilanie 24 V, zanik sieci lub fazy
Czerwony2)
TF zadziałał
Zielony
Gotowy do pracy (załączone zasilanie 24 V, załączona sieć)
1) Stan ten jest wyświetlany podczas zaniku sieci / fazy. Napęd uruchamia się samoczynnie po usunięciu
usterki zaniku sieci lub fazy.
2) Komunikat o błędach wyświetlany jest dopóki nie nastąpi nowy sygnał zezwolenia. Sygnał zezwolenia
może nastąpić wówczas, gdy błąd został usunięty (sygnalizacja poprzez wyjście OK).
50
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Uruchomienie
Uruchomienie MOVI-SWITCH®-2S/CB0 (sterowanie binarne)
I
6
0
Stan diody LED zależny jest poziomu sygnału w przypadku aktywowanej kontroli zaniku sieci.
06149AXX
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Zezwolenie Prawo lub Lewo
Sygnał TF
Napięcie sieciowe
Komunikat stanu gotowości
Stycznik silnikowy
Czerwona dioda LED
Zielona dioda LED
Pomarańczowa dioda LED
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
51
I
6
0
6.4
Uruchomienie
Uruchomienie MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (sterowanie poprzez AS-Interface)
Uruchomienie MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (sterowanie poprzez AS-Interface)
Opis
przełączników DIP
MOVI-SWITCH®-2S/CK0 posiada 3 przełączniki DIP (S1, S2 i S3). Funkcje przedstawione
są w poniższych tabelach.
S1
S2
S3
51409AXX
Przełącznik AUX-PWR (S1):
Stan
AUX-PWR (S1)
0
Zasilanie 24 V poprzez kabel do przesyłu danych AS-Interface
1
Zasilanie 24 V poprzez AUX-PWR (X102 Pin 4 + Pin 2)
Przełącznik DIP S2 i S3:
Stan
52
S3
S2/1
S2/2
1
Kontrola następstwa faz
aktywowana
Kontrola zaniku fazy i sieci
aktywowana
0
Kontrola następstwa faz
dezaktywowana
Kontrola zaniku fazy i sieci
dezaktywowana
Zarezerwowane dla wersji
specjalnych
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Uruchomienie
Uruchomienie MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (sterowanie poprzez AS-Interface)
I
6
0
Wybór napięcia zasilającego 24 V (przełącznik S1)
Należy przestrzegać wskazówek z rozdziału "Możliwości przyłączeniowe dla sieci
i sterowania" na str. 39.
Przełącznik
Zasilanie 24-V
Przełącznik AUX-PWR (S1) = 1
Zasilanie urządzenia MOVI-SWITCH® poprzez AUX-PWR
(np. czarny przewód)
0
AUX-PWR (S1)
4
3
1
2
X102
1
52163AXX
BK
YE
06374AXX
Przełącznik AUX-PWR (S1) = 0
0
Zasilanie MOVI-SWITCH® poprzez łącze danych AS-Interface
X102
AUX-PWR (S1)
4
3
1
2
1
52164AXX
YE
06375AXX
Kontrola następstwa faz (przełącznik DIP S3)
•
S3 = 1: Kierunek obrotów silnika ustalany jest poprzez zaciski sterownicze,
tzn. jest on niezależny od następstwa fazy sieci.
•
S3 = 0: Kierunek obrotów silnika ustalany jest poprzez następstwo fazy sieci
i zaciski sterownicze. Zamiana faz prowadzi do zmiany kierunku obrotów.
Kontrola zaniku sieci i fazy (przełącznik DIP S2/1)
•
W przypadku aktywowanej kontroli zaniku sieci i fazy (przełącznik DIP S2/1 = 1),
analiza wyjścia OK odbywa się za pomocą urządzenia sterującego (np. PLC)!
•
Ponieważ napęd w przypadku usunięcia usterki zaniku sieci lub fazy
automatycznie uruchamia się, należy zainstalować zewnętrzną instalacje
blokującą ponowny rozruch, jeśli istnieje zagrożenie dla osób lub urządzeń
spowodowane przez ponowne automatyczne uruchomienie.
•
Zintegrowana kontrola zaniku sieci może zostać dezaktywowana za pomocą
przełącznika DIP S2/1 = 0. Nie występuje różnica między zanikiem sieci lub fazy.
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
53
6
I
0
Uruchomienie
Uruchomienie MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (sterowanie poprzez AS-Interface)
Dane
AS-InterfaceMaster →
MOVI-SWITCH®
Dane
MOVI-SWITCH®
→ AS-InterfaceMaster
Poniższa tabela przedstawia 4 bity danych, które przesyłane są od Mastera, poprzez
złącze AS-Interface do urządzenia MOVI-SWITCH®:
Bit
Funkcja
D0
Start/Stop (bieg w prawo)
D1
Start/Stop (bieg w lewo)
D2
-
D3
Zezwolenie/Reset
Poniższa tabela przedstawia 4 bity danych, które odsyłane są poprzez złącze
AS-interface z urządzenia MOVI-SWITCH® z powrotem do złącza Master:
Bit
Funkcja
D0
Komunikat stanu gotowości (OK)
D1
-
D2
Czujnik 1 (gniazdo M12, Pin 4)
D3
Czujnik 2 (gniazdo M12, Pin 2)
Wskazanie diody
LED
[1]
56724AXX
[1] Dioda statusowa LED
Dioda statusowa LED
Stan
Wył.
Brak połączenia z AS-Interface
Zielony
Tryb normalny (załączone zasilanie 24 V, zachodzi komunikacja, brak komunikatu
o błędzie)
Czerwony
•
•
•
Pulsuje na czerwono1)
Nadmierna temperatura silnika
Zakłócenia w komunikacji AS-Interface
Ustawiony adres Slave 0
Adres Slave w AS-Interface-Master nie odzwierciedlony i Master w chronionym
trybie roboczym
1) Komunikat o błędzie wyświetlany jest do czasu, gdy zostanie przeprowadzony reset poprzez wyłączenie i
ponowne załączenie sygnału zezwolenia. Reset (Bit D3) może nastąpić jedynie wówczas, gdy temperatura
silnika osiągnie wartość normalną.
54
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Uruchomienie
Uruchomienie MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (sterowanie poprzez AS-Interface)
I
6
0
Stan diody LED zależny jest od poziomu sygnału w przypadku aktywowanej kontroli zaniku sieci (S2/1 = 1)
06509AXX
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Zezwolenie Prawo lub Lewo
Zezwolenie/Reset
Sygnał TF
Napięcie sieciowe
Komunikat stanu gotowości
Stycznik silnikowy
Czerwona dioda LED (pulsująca)
Zielona dioda LED
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
55
6
I
0
Przypisywanie
adresu Slave
Uruchomienie
Uruchomienie MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (sterowanie poprzez AS-Interface)
Napędy MOVI-SWITCH® ze zintegrowanym złączem AS-Interface dostarczane są
fabrycznie z adresem 0. Przypisanie adresu (adres 1 do 31) może odbyć się w następujący
sposób:
•
Automatyczne przypisanie adresu w obrębie zaprojektowanej instalacji AS-Interface
przy wymianie urządzenia MOVI-SWITCH®. Muszą być spełnione następujące
warunki:
– Nowe urządzenie MOVI-SWITCH® musi posiadać adres 0.
– Przy większej ilości wymienianych urządzeń MOVI-SWITCH® należy je wymieniać
pojedynczo (jedno po drugim).
Przypisywanie
adresu Slave
za pomocą
programatora
ręcznego
•
Ręczne przypisywanie adresu za pomocą instalacji Master (napędy należy łączyć
jeden po drugim z przewodem AS-Interface, aby zapobiec przypisania jednego
adresu do wielu urządzeń MOVI-SWITCH®).
•
Ręczne przypisywanie adresu za pomocą programatora ręcznego AS-Interface
(przed połączeniem urządzenia MOVI-SWITCH® z przewodem AS-Interface, patrz
poniższy ustęp).
Programatory ręczne AS-Interface udostępniają następujące funkcje:
•
Odczyt i zmiana adresu Slave AS-Interface
•
Odczyt profilu AS-Interface
•
Odczyt i zmiana bitów danych
•
Kontrolę funkcji oraz tryb testowy. Dla uruchomienia kontroli funkcji oraz trybu
testowego wymagane jest zewnętrzne napięcie zasilające (AUX-PWR), gdyż
programatory ręczne w trakcie eksploatacji nie dostarczają wystarczającej ilości
prądu.
Aby korzystać z programatora ręcznego, niezbędny jest dwużyłowy kabel
przedłużający, który pasuje do złącza wtykowego AS-Interface na urządzeniu
MOVI-SWITCH-2S-CK0® (patrz poniższy rysunek).
4
3
1
2
1: AS-Interface +
2: 0V24 [1]
3: AS-Interface [1]
4: 24V
56746AXX
[1] Do przypisywania adresu Pin 2 + 4 nie są wymagane.
56
•
Programator ręczny może być podłączany do złącza wtykowego AS-Interface
tylko poprzez Pin 1 (AS-Interface +) i 3 (AS-Interface -).
•
Aby przypisać adres za pomocą programatora ręcznego, przełącznik
AUX-PWR (S1) w układzie sterowniczym MOVI-SWITCH® musi być w pozycji 1!
•
Po przypisaniu adresu, przełącznik AUX-PWR (S1), musi być odpowiednio
ustawiony w zależności od rodzaju zasilania 24 V.
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Uruchomienie
Uruchomienie MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (sterowanie poprzez AS-Interface)
Przykład
I
6
0
Przykład: Każdy abonent AS-Interface zostanie oddzielnie zaadresowany (A) a następnie
zintegrowany z AS-Interface (B).
A
B
[1]
56674AXX
[1] Urządzenie adresujące AS-Interface
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
57
Diagnoza
MOVI-SWITCH®-1E
7
7
Diagnoza
7.1
MOVI-SWITCH®-1E
Problem
Możliwa przyczyna
Napęd posiada
niewłaściwy
kierunek obrotu
•
Nieprawidłowa kolejność faz •
Rozwiązanie
Zamienić fazy przy płytce zaciskowej
Silnik nie pracuje,
nie pobiera prądu
•
Brak napięcia sieciowego
Skontrolować przewód doprowadzający,
skorygować
Skontrolować instalację ochronną
przewodów, wymienić
•
•
•
Brak napięcia
sterowniczego
•
Sygnał 24 VDC (zacisk 24 V) skontrolować,
skorygować
•
Brak sygnału zezwolenia
•
Sygnał RUN (zacisk RUN) skontrolować,
usunąć błąd sterowania
•
Nie gotowy, sygnał OK LOW
•
Brak napięcia sterowniczego (zacisk 24 V),
skorygować
Wyjście OK na masę wykazuje zwarcie,
skorygować
Silnik zbyt gorący, ochłodzić, zredukować
obciążenie
TF nie podłączony, sprawdzić przyłącza,
skorygować
•
•
•
Silnik brzęczy,
wysoki pobór
prądu
7.2
•
•
•
Mechanika blokuje
Hamulec nie zwalnia
Uszkodzone uzwojenie
•
•
Usunąć usterkę mechaniczną
Konserwacja hamulca zgodnie z rozdziałem
"Przegląd i konserwacja MOVI-SWITCH®"
Wymienić napęd
•
MOVI-SWITCH®-2S
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Napęd posiada
niewłaściwy
kierunek obrotu
•
Nieprawidłowa kolejność faz
i dezaktywowany przełącznik
DIP S3
•
•
Zamienić fazy przy płytce zaciskowej
Aktywować przełącznik DIP S3 (S3 = 1)
•
Nieparzysta liczba stopni
przekładni
•
Dopasować bieg w prawo/ lewo do
sterowania
•
Brak napięcia sieciowego
•
Skontrolować przewód doprowadzający,
skorygować
Skontrolować instalację ochronną
przewodów, wymienić
Silnik nie pracuje,
nie pobiera prądu
•
•
Brak napięcia sterowniczego
•
Sygnał 24 VDC (zacisk 24 V) skontrolować,
skorygować
•
Brak sygnału zezwolenia
Prawo lub Lewo
•
Sygnał zezwolenia (zacisk P/L), usunąć
błąd sterowania
•
Sygnał zezwolenia Prawo
lub Lewo -załączone
równocześnie
•
nie gotowy, sygnał OK LOW
•
Brak napięcia sterowniczego (zacisk 24 V),
skorygować
Wyjście OK na masę wykazuje zwarcie,
skorygować
Silnik zbyt gorący, ochłodzić, zredukować
obciążenie
TF nie podłączony, sprawdzić przyłącza,
skorygować
Brak napięcia sieciowego/ fazy
•
•
•
•
Silnik brzęczy,
wysoki pobór
prądu
•
•
•
Mechanika blokuje
Hamulec nie zwalnia
Uszkodzone uzwojenie
•
•
•
Usunąć usterkę mechaniczną
Konserwacja hamulca zgodnie z rozdziałem
"Przegląd i konserwacja MOVI-SWITCH®"
Wymienić napęd
Wskazówka: Gdybyś potrzebował pomocy naszego działu obsługi klienta
• przekaż dane znajdujące się na tabliczce znamionowej
• poinformuj o rodzaju i rozmiarze usterki
• podaj, kiedy i w jakich okolicznościach wystąpiła usterka
• poinformuj o przypuszczalnej przyczynie
58
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Przegląd / Konserwacja
Częstotliwość przeglądów i konserwacji
8
8.1
8
Przegląd / Konserwacja
•
Stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne zgodne z odpowiednią, aktualną listą
poszczególnych części!
•
Silniki mogą się silnie nagrzewać podczas pracy – Niebezpieczeństwo poparzenia!
•
Zabezpieczyć lub opuścić napędy podnośników (niebezpieczeństwo opadnięcia)!
•
Przed rozpoczęciem prac odłączyć napięcie od MOVI-SWITCH® i zabezpieczyć
przed nieumyślnym ponownym włączeniem!
•
Rysunki umieszczone w poniższym rozdziale przedstawiają przykładową wersję
urządzenia MOVI-SWITCH®-1E.
•
Prace przeglądowe i konserwacyjne dla MOVI-SWITCH®-2S są takie same jak dla
MOVI-SWITCH®-1E.
Częstotliwość przeglądów i konserwacji
Urządzenie /
Część urządzenia
Częstotliwość
Co należy zrobić?
•
Przeprowadzić przegląd hamulca
• Zmierzyć grubość tarczy
hamulcowej
• Sprawdzić okładzinę cierną
• Zmierzyć i ustawić roboczą
szczelinę powietrzną
• Tarcza zwory
• Zabierak/uzębienie
• Pierścienie dociskowe
W przypadku stosowania jako
hamulec roboczy:
Co najmniej co 3000 roboczogodzin1)
Hamulec BMG05-4
•
W przypadku stosowania jako
hamulec przytrzymujący:
•
W zależności od warunków
obciążenia co 2 lub 4 lata1)
•
Silnik
•
Co 10 000 roboczogodzin
Silnik ze sprzęgłem
jednokierunkowym
Napęd
•
Różnie
(w zależności od warunków
zewnętrznych)
Usunąć pył pozostały ze zużytej
tarczy hamulcowej
Przeprowadzić przegląd styków
załączających, w razie potrzeby
wymienić (np. w przypadku
wypalenia się)
Przeprowadzić przegląd silnika:
• Skontrolować łożyska kulkowe,
w razie potrzeby wymienić
• Wymienić simering
• Wyczyścić osłonę wentylatora
i jego okolice
•
Wymienić ciekły smar sprzęgła
jednokierunkowego
•
Poprawić lub wymienić powłokę
antykorozyjną powierzchni
1) Na okres zużycia wpływa wiele czynników i może on być stosunkowo krótki. Konieczna częstotliwość
przeglądów i konserwacji powinny być obliczane indywidualnie zgodnie z danymi projektowymi
(np. "Projektowanie napędów") przez producenta urządzenia.
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
59
8
Przegląd / Konserwacja
Prace przeglądowe i konserwacyjne w silniku
8.2
Prace przeglądowe i konserwacyjne w silniku
Przykład: silnik DFT90/MSW
[12]
[11]
[9]
[8]
[4]
[7]
[5]
[1]
[ 2]
[6]
[15]
[16]
[3]
[20]
[19]
[18]
[17]
[14]
[13]
56742AXX
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
60
Pierścień zabezpieczający
Odrzutnik oleju
Pierścień uszczelniający wał
Zaślepka gwintowana
Tarcza łożyskowa A
Pierścień zabezpieczający
Łożysko kulkowe
Pierścień zabezpieczający
Wirnik
Łożysko kulkowe
Podkładka wyrównawcza
Stojan
Tarcza łożyskowa B
Śruba
V-ring
Wentylator
Pierścień zabezpieczający
Osłona wentylatora
Śruba obudowy
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
8
Przegląd / Konserwacja
Prace przeglądowe i konserwacyjne w silniku
Przegląd silnika
1. Odłączyć napięcie od MOVI-SWITCH® i zabezpieczyć przed ponownym
włączeniem!
2. Zdemontować wentylator zewnętrzny i enkoder, jeśli są obecne
3. Zdemontować kołnierz lub osłonę wentylatora [19], wentylator [17]
4. Zdemontować śruby [15] z tarczy łożyskowej A [5] i B [14], Odłączyć stojan [13]
od tarczy łożyskowej A
5. w przypadku silników z hamulcem BMG:
– Otworzyć pokrywę skrzynki zaciskowej odłączyć od zacisków przewód hamulca
– Wycisnąć tarczę łożyskową B z hamulcem ze stojana i ostrożnie unieść (kabel
hamulca prowadzić w razie potrzeby na drucie)
– Stojan ściągnąć o ok. 3 ... 4 cm
6. Kontrola wzrokowa: Czy we wnętrzu stojana obecna jest wilgoć lub olej
przekładniowy?
– Jeśli nie, przejdź dalej do kroku 9
– Jeśli obecna jest wilgoć, przejdź dalej do kroku 7
– Jeśli obecny jest olej przekładniowy, zleć naprawę silnika specjalistycznemu
warsztatowi
7. Jeśli we wnętrzu stojana obecna jest wilgoć:
– W przypadku motoreduktorów: Zdemontować silnik i przekładnię
– w przypadku silników bez przekładni: Zdemontować kołnierz A
– Wymontować wirnik [9]
8. Wyczyścić, wysuszyć i sprawdzić uzwojenie pod względem elektrycznym.
9. Wymienić łożysko kulkowe [7], [11] (wyłącznie na dopuszczone łożyska kulkowe,
patrz rozdział "Dopuszczalne typy łożysk kulkowych")
10.Uszczelnić na nowo zamki stojana (środek do uszczelniania powierzchni "Hylomar L
Spezial") oraz nasmarować V-ring
11.Zamontować silnik, hamulec, wyposażenie dodatkowe
12.Następnie sprawdzić przekładnię (patrz Instrukcja obsługi przekładni)
Smarowanie
sprzęgła jednokierunkowego
Sprzęgło jednokierunkowe nasmarowane zostało fabrycznie płynnym smarem
antykorozyjnym Mobil LBZ. Jeśli chcesz zastosować inny smar, to musi on odpowiadać
klasie NLGI 00/000 o lepkości oleju podstawowego 42 mm2/s przy 40 °C na bazie mydła
litowego i oleju mineralnego. Zakres temperatur zastosowania rozciąga się od –50 °C
do +90 °C. Wymaganą ilość smaru przedstawia poniższa tabela.
Typ silnika
71/80
90/100
112/132
132M/160M
160L/225
250/280
Smar [g]
9
15
15
20
45
80
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
61
8
Przegląd / Konserwacja
Prace przeglądowe i konserwacyjne w hamulcu BMG05-4
8.3
Prace przeglądowe i konserwacyjne w hamulcu BMG05-4
Hamulec BMG05-4
[9]
[8]
[7]
[6]
[5]
[3]
[4]
[2]
[1]
[22]
[21]
e
[10]
b
[20]
c
[19]
[18]
a
[16]
[15]
[17]
[14]
[13]
[12]
[11]
56743AXX
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10a]
[10b]
[10c]
[10e]
62
Silnik z tarczą łożyskową hamulca
Zabierak
Pierścień zabezpieczający
Tarcza Niro
Taśma uszczelniająca
Sprężyna pierścieniowa
Tarcza hamulcowa
Tarcza zwory
Podkładka wygłuszająca (tylko BMG)
Szpilka (3x)
Sprężyna oporowa
Pierścień dociskowy
Nakrętka
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
Sprężyna hamulcowa
Korpus cewki
Pierścień uszczelniający
Kołek rozprężny
Dźwignia zwalniaka z uchwytem
Szpilka (2x)
Sprężyna stożkowa
Nakrętka nastawcza
Wentylator
Pierścień zabezpieczający
Osłona wentylatora
Śruba obudowy
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
8
Przegląd / Konserwacja
Prace przeglądowe i konserwacyjne w hamulcu BMG05-4
Przegląd hamulca
BMG05-4,
ustawianie
roboczej szczeliny
powietrznej
1. Odłączyć napięcie od MOVI-SWITCH® i zabezpieczyć przed ponownym
włączeniem!
2. Zdemontować:
– Wentylator zewnętrzny i enkoder, jeśli są obecne
– Osłonę kołnierza lub wentylatora [21]
3. Przesunąć taśmę uszczelniającą [5],
– w tym celu w razie potrzeby poluzować obejmę
– usunąć pył pozostały ze zużytej tarczy hamulcowej
4. Zmierzyć grubość tarcz hamulcowych [7]:
Jeśli tarcze hamulcowe wynoszą
– ≤ 9 mm w przypadku silników z hamulcem wielkości 100
Wymienić tarczę hamulcową (patrz ustęp "Wymiana tarczy hamulcowej BMG 05-4")
5. Zmierzyć roboczą szczelinę powietrzną A (patrz następujący rysunek)
(za pomocą szczelinomierza, w trzech punktach co 120°)
– W przypadku BMG pomiędzy tarczą zwory [8] a podkładką wygłuszającą [9]
6. Dociągnąć nakrętki [10e]:
– do momentu ustawienia prawidłowej roboczej szczeliny powietrznej (patrz
rozdział "Dane techniczne")
7. Założyć taśmę uszczelniającą, z powrotem zamontować zdemontowane części
A
56744AXX
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
63
8
Przegląd / Konserwacja
Prace przeglądowe i konserwacyjne w hamulcu BMG05-4
Wymiana tarczy
hamulcowej –
BMG05-4
Sprawdzić podczas wymiany tarczy hamulcowej (przy BMG05-4 ≤ 9 mm) również
pozostałe zdemontowane części i w razie potrzeby wymienić je.
1. Odłączyć napięcie od MOVI-SWITCH® i zabezpieczyć przed ponownym
włączeniem!
2. Zdemontować:
– Wentylator zewnętrzny i enkoder, jeśli są obecne
– Zdjąć osłonę kołnierza lub wentylatora [21], pierścień osadczy [20] i wentylator [19]
3. Zdjąć taśmę uszczelniającą [5], zdemontować ręczne zwalnianie:
– Nakrętki nastawcze [18], sprężyny stożkowe [17], śruby dwustronne [16], dźwignię
zwalniaka [15], kołek rozprężny [14]
4. Poluzować nakrętki [10e], ostrożnie zdjąć korpus cewki [12] (przewód hamulcowy!),
zdjąć sprężyny hamujące [11]
5. Zdemontować podkładkę wygłuszającą [9], tarcze zwory [8] i tarczę hamulcową [7],
wyczyścić elementy hamulca
6. Zamontować nową tarcze hamulcową
7. Z powrotem zamontować elementy hamulca
– Oprócz taśmy uszczelniającej, wentylatora i osłony wentylatora,
8. Ustawić roboczą szczelinę powietrzną (patrz ustęp "Przegląd hamulca BMG 05-4,
ustawianie roboczej szczeliny powietrznej", punkty 5 do 8)
9. w przypadku zwalniania ręcznego: za pomocą nakrętek nastawczych ustawić luz
wzdłużny "s" pomiędzy sprężynami stożkowymi (dociśnięte na płasko) a nakrętkami
nastawczymi (patrz poniższy rysunek)
Hamulec
Luz wzdłużny s [mm]
BMG 05 - 1
1,5
BMG 2 - BMG4
2
s
06495AXX
Ważne: Luz wzdłużny "s" jest konieczny, aby w miarę zużycia okładziny hamulca
tarcza zwory mogła się cofnąć. W przeciwnym razie nie będzie zagwarantowane
prawidłowe działanie hamulca.
10.Założyć taśmę uszczelniającą, zamontować zdemontowane części w odwrotnej
kolejności
Wskazówki
•
Stałe zwalnianie ręczne (typu HF) jest zwolnione już w momencie, gdy wkręcając
śrubę poczujemy jej opór.
•
Hamulec typu HR możemy odhamować poprzez odciągnięcie dźwigni ręcznej (po jej
puszczeniu hamulec wraca do normalnej pozycji).
Uwaga: W przypadku silników z hamulcem z ręcznym luzowaniem (HR)
po uruchomieniu/konserwacji należy koniecznie wykręcić uchwyt dźwigni!
Do jej przechowywania służy uchwyt na zewnątrz silnika.
64
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Przegląd / Konserwacja
Prace przeglądowe i konserwacyjne w hamulcu BMG05-4
Zmiana momentu
hamowania
BMG05-4
8
Moment hamowania może być zmieniany stopniowo (patrz rozdział "Dane techniczne")
•
Poprzez montaż różnych sprężyn hamulcowych
•
Poprzez liczbę sprężyn hamulcowych
•
Poprzez wymianę korpusu cewki:
– BMG05: jeśli maksymalny moment hamowania jest niewystarczający dla danego
zastosowania, wówczas w celu bezpiecznego hamowania należy zamontować
korpus cewki [12] hamulca o konstrukcji BMG1
– BMG2: jeśli maksymalny moment hamowania jest niewystarczający dla danego
zastosowania, wówczas w celu bezpiecznego hamowania należy zamontować
korpus cewki [12] hamulca o konstrukcji BMG4
1. Odłączyć napięcie od MOVI-SWITCH® i zabezpieczyć przed ponownym
włączeniem
2. Zdemontować:
– Wentylator zewnętrzny i enkoder, jeśli są obecne
– Zdjąć osłonę kołnierza lub wentylatora [21], pierścień osadczy [20] i wentylator [19]
3. Zdjąć taśmę uszczelniającą [5], zdemontować ręczne zwalnianie:
– Nakrętki nastawcze [18], sprężyny stożkowe [17], śruby dwustronne [16],
dźwignię zwalniaka [15], kołek rozprężny [14]
4. Poluzować nakrętki [10e], zdjąć cewkę hamulca [12]
– O ok. 50 mm (ostrożnie, kabel hamulca!)
5. Wymienić lub uzupełnić sprężyny hamujące [11]
– Sprężyny hamujące rozmieścić symetrycznie.
6. Z powrotem zamontować elementy hamulca
– Oprócz taśmy uszczelniającej, wentylatora i osłony wentylatora, ustawić roboczą
szczelinę powietrzną (patrz rozdział "Przegląd hamulca BMG05-4", punkty 5 do 8)
7. W przypadku zwalniania ręcznego: za pomocą nakrętek nastawczych ustawić luz
wzdłużny "s" pomiędzy sprężynami stożkowymi (dociśnięte na płasko) a nakrętkami
nastawczymi (patrz poniższy rysunek)
Hamulec
Luz wzdłużny s [mm]
BMG 05 - 1
1,5
BMG 2 - BMG4
2
s
06495AXX
Ważne: Luz wzdłużny "s" jest konieczny, aby w miarę zużycia okładziny
hamulca tarcza zwory mogła się cofnąć. W przeciwnym razie nie będzie
zagwarantowane prawidłowe działanie hamulca.
8. Założyć taśmę uszczelniającą, zamontować zdemontowane części w odwrotnej
kolejności
Wskazówka
Przy ponownym demontażu wymienić nakrętki nastawcze [18] i nakrętki [10e]!
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
65
kVA
9
i
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne MOVI-SWITCH®-1E
P Hz
9
Dane techniczne
9.1
Dane techniczne MOVI-SWITCH®-1E
MOVI-SWITCH®-1E
Napięcia sieciowe
(w zależności od silnika)
Usieć
3 x 380 VAC / 400 VAC /415 VAC /460 VAC /480 VAC /500 VAC ± 10 %
Częstotliwość sieciowa
(w zależności od silnika)
fsieć
50 Hz...60 Hz ± 10 %
Znamionowy prąd roboczy
(przy 400 V)
(w zależności od silnika)
Imax
Imin
Położenie użytkowe
Dowolne
Ochrona silnika
Termistor
Ochrona modułowa
Odłączanie temperatury 89 do 100 °C
Histereza temperaturowa typ. 5 K
Maksymalna częstotliwość
łączeniowa
1800 łączeń/h
Czas przełączania
typ. 10 ms
Odporność na zakłócenia
spełnia wymogi EN 61800–3
Emisja zakłóceń
spełnia normę EN 61800–3 oraz klasę wartości granicznych A według EN 55011
i EN 55014
7,0 AAC
≥ 0,5 A
Temperatura otoczenia
ϑU
-25 °C...40 °C (redukcja PN: 3 % IN na K do maks. 60 °C), bez obroszenia
Temperatura magazynowania
ϑL
-25 °C...85 °C (EN 60721-3-3, Klasa 3K3)
Klasa klimatyczna
3 K3
Klasa zanieczyszczenia
2 według IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Klasa ochrony
(w zależności od silnika)
IP54, IP55, IP65, IP66 (do wyboru, podać przy zamówieniu)
Tryb pracy
DB (EN 60149-1-1 i 1-3), S3 maks. cykl pracy 10 minut
Rodzaj chłodzenia (DIN 41 751)
Chłodzenie własne
Wysokość ustawienia
h ≤ 1000 m (redukcja PN: 1 % na 100 m od 1000 m wysokości ustawienia, patrz też
Rozdział "Instalacja elektryczna – Wskazówki instalacyjne")
Zasilanie elektroniki
(wtyczka M12 AVS1)
Pin 1 (24 V) U = +24 V ± 25 %, EN 61131-2, tętnienie resztkowe maks. 13 %
Pin 3 (0V)
IE ≤ 50 mA (bez IOK)
Wejścia binarne
bezpotencjałowe poprzez transoptor, kompatybilne z PLC (EN 61131-2)
Ri ≈ 3,0 kΩ, IE ≈ 10 mA, czas odczytu ≤ 5 ms
Poziom sygnału
Funkcje sterowania
(wtyczka M12 AVS1)
+13 V...+30 V = "1" = styk zamknięty
-3 V...+5 V = "0" = styk otwarty
Pin 2
Praca/Zatrzymanie
Wyjście OK
(wtyczka M12 AVS1)
Pin 4
Czas zadziałania ≤ 10 ms
Funkcja meldunkowa
(wtyczka M12 AVS1)
Pin 4
Wyjście dla komunikatu stanu gotowości
Komunikat zwrotny stanu gotowości (high): UOK > U24 V -3V
– przy przyłożonym napięciu (24 V + sieć)
– jeśli nie rozpoznano błędu
– przy zakończonej fazie testu samoczynnego (po włączeniu)
IOK
66
Prąd dla komunikatu zwrotnego maks. 0,65 A, odporny na zwarcie
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Dane techniczne
Dane techniczne MOVI-SWITCH®-2S/CB0
9.2
kVA
i
f
n
9
P Hz
Dane techniczne MOVI-SWITCH®-2S/CB0
MOVI-SWITCH®-2S-CB0
Napięcia sieciowe
(w zależności od silnika)
Usieć
3 x 380 VAC / 400 VAC /415 VAC /460 VAC /480 VAC /500 VAC ± 10 %
Częstotliwość sieciowa
(w zależności od silnika)
fsieć
50 Hz...60 Hz ± 10 %
7,0 AAC
Znamionowy prąd roboczy
(przy 400 V)
(w zależności od silnika)
Imax
Położenie użytkowe
dowolne
Stycznik cyklu łączeniowego
≥ 5 mln. przy IE ≤ 4,0 A dla kategorii użytkowej AC3
≥ 1 mln. przy IE ≤ 7,0 A dla kategorii użytkowej AC3
Maksymalna częstotliwość
łączeniowa AC3
600 łączeń/h
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, rodzaj
zaszeregowania typ 1
25 A
Czas przełączania
Czas włączania / Czas wyłączania
Czas rewersyjny
Odporność na zakłócenia
spełnia wymogi EN 61800–3
Emisja zakłóceń
spełnia normę EN 61800–3 oraz klasę wartości granicznych A według EN 55011
i EN 55014
< 50 ms
85 ms do 150 ms
Temperatura otoczenia
ϑU
-25 °C...40 °C (redukcja PN: 3 % IN na K do maks. 60 °C), bez obroszenia
Temperatura magazynowania
ϑL
-25 °C...85 °C (EN 60721-3-3, klasa 3K3)
Klasa klimatyczna
3 K3
Klasa zanieczyszczenia
2 według IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Klasa ochrony
(w zależności od silnika)
IP54, IP55, IP65, IP66 (do wyboru, podać przy zamówieniu)
Tryb pracy
DB (EN 60149-1-1 i 1-3), S3 maks. cykl pracy 10 minut
Rodzaj chłodzenia (DIN 41 751)
Chłodzenie własne
Ochrona silnika
Termistor (zaciski przyłączeniowe z potencjałem)
Wysokość ustawienia
h ≤ 1000 m (redukcja PN: 1 % na 100 m od 1000 m wysokości ustawienia, patrz też
Rozdział "Instalacja elektryczna – Wskazówki instalacyjne")
Zasilanie elektroniki
M12 / X102
Pin 1 (24 V)
Pin 3 (0V)
Wejścia binarne
Pin
IE maks
IE typ
≤ 7 W w całym zakresie napięcia wejściowego
≤ 350 mA przy Uin = 18 V napięcie wejściowe
= 250 mA przy Uin = 24 V napięcie wejściowe
+13 V...+30 V = "1" = styk zamknięty
-3 V...+5 V = "0" = styk otwarty
Pin 2
Pin 4
Opóźnienie włączenia /
wyłączenia
Wyjście OK
(M12/X101)
= +24V 25 %, EN 61131-2, tętnienie resztkowe maks. 13 %
Bezpotencjałowe poprzez transoptor, kompatybilne z PLC (EN 61131-2)
Ri ≈ 3,0 kΩ, IE ≈ 10 mA, czas odczytu ≤ 5 ms
Poziom sygnału
Funkcje sterowania
M12/X102
Uin
Prawo/Stop
Lewo/Stop
< 50 ms (opóźnienie między odbiorem polecenia włączenia/ wyłączenia
a włączeniem/ wyłączeniem silnika)
Pin 4
Funkcja meldunkowa
(M12/X101 Pin4)
Czas zadziałania ≤ 10 ms
Wyjście dla komunikatu stanu gotowości
Komunikat zwrotny stanu gotowości (high): UOK > U24 V -3V
– przy przyłożonym napięciu (24 V + sieć)
– jeśli nie rozpoznano błędu
– przy zakończonej fazie testu samoczynnego (po włączeniu)
IOK
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Prąd dla komunikatu zwrotnego maks. 0,65 A, odporny na zwarcie
67
kVA
9
i
9.3
f
n
Dane techniczne
Dane techniczne MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (ze zintegrowanym AS-Interface)
P Hz
Dane techniczne MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (ze zintegrowanym AS-Interface)
MOVI-SWITCH® 2S-CK0
Napięcia sieciowe
(w zależności od silnika)
Usieć
3 x 380 VAC / 400 VAC /415 VAC /460 VAC /480 VAC /500 VAC ± 10 %
Częstotliwość sieciowa
(w zależności od silnika)
fsieć
50 Hz...60 Hz ± 10 %
7,0 AAC
Znamionowy prąd
roboczy (przy 400 V)
(w zależności od silnika)
Imax
Położenie użytkowe
dowolne
Stycznik cyklu
łączeniowego
≥ 5 mln. przy IE ≤ 4,0 A dla kategorii użytkowej AC3
≥ 1 mln. przy IE ≤ 7,0 A dla kategorii użytkowej AC3
Maksymalna częstotliwość
łączeniowa AC3
600 łączeń/h
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, rodzaj
zaszeregowania typ 1
25 A
Czas przełączania
Czas włączania/ Czas wyłączania
Czas rewersyjny
< 50 ms
85 ms do 150 ms
Odporność na zakłócenia
spełnia wymogi EN 61800–3
Emisja zakłóceń
spełnia normę EN 61800–3 oraz klasę wartości granicznych A według EN 55011
i EN 55014
Temperatura otoczenia
ϑU
-25 °C...40 °C (redukcja PN: 3 % IN na K do maks. 60 °C), bez obroszenia
Temperatura
magazynowania
ϑL
-25 °C...85 °C (EN 60721-3-3, klasa 3K3)
Klasa klimatyczna
3 K3
Klasa zanieczyszczenia
2 według IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Klasa ochrony
(w zależności od silnika)
IP54, IP55, IP65, IP66 (do wyboru, podać przy zamówieniu)
Tryb pracy
DB (EN 60149-1-1 i 1-3), S3 maks. cykl pracy 10 minut
Rodzaj chłodzenia
(DIN 41 751)
Chłodzenie własne
Ochrona silnika
Termistor (zaciski przyłączeniowe z potencjałem)
Wysokość ustawienia
h ≤ 1000 m (redukcja PN: 1 % na 100 m od 1000 m wysokości ustawienia, patrz
też Rozdział "Instalacja elektryczna – Wskazówki instalacyjne")
Zasilanie elektroniki
M12 / X102
S1-AUX-PWR = "0"
Zasilanie elektroniki
M12 / X102
S1-AUX-PWR = "1"
Pin 1 (AS-Interface +)
Pin 3 (AS-Interface -)
Uin AS-Interface
= [+22 V ...+32 V]
bez zasilania czujnika:
Pin AS-Interface
≤ 6 W w całym zakresie napięcia wejściowego
IE AS-Interface maks. ≤ 270 mA przy Uin AS-Interface = 22 V napięciu wejściowym
IE AS-Interface typ
= 220 mA przy Uin AS-Interface = 26,5 V napięciu wejściowym
IE AS-Interface
= 420 mA według EN50195, ustęp 8.2.3.2
Pin 1 (AS-Interface +)
Pin 3 (AS-Interface -)
Uin AS-Interface
IE AS-Interface
= [+22 V ...+32 V]
= 50 mA
Pin 4 (24V)
Pin 2 (0V)
U AUX-PWR
= + 24 V 25 %, EN 61131-2, tętnienie resztkowe maks. 13 %
bez zasilania czujnika:
Pin AUX-PWR
≤ 6 W w całym zakresie napięcia wejściowego
IE AUX-PWR maks
≤ 350 mA przy Uin AUX-PWR = 18 V napięciu wejściowym
IE AUX-PWR typ
= 250 mA przy Uin AUX-PWR = 24 V napięciu wejściowym
Do zasilania napięciem pomocniczym AUX-PWR przeznaczony jest zasilacz
PELV (Protective Extra Low Voltage) według IEC 60364-4-41 z funkcją
bezpiecznego rozdzielania.
68
Funkcje sterowania
wyjścia
Bit D0
Bit D1
Bit D3
Prawo/Stop
Lewo/Stop
Zezwolenie/Reset
Funkcje sterowania
wejścia
Bit D0
Bit D2
Bit D3
Komunikat stanu gotowości
Czujnik 1 (gniazdo M12, Pin 4)
Czujnik 2 (gniazdo M12, Pin 2)
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Dane techniczne
Dane techniczne MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (ze zintegrowanym AS-Interface)
kVA
i
f
n
9
P Hz
MOVI-SWITCH® 2S-CK0
Profil AS-Interface
S-7.F.E (free profile)
Konfiguracja EA
7hex
Kod ID
Fhex
Kod ID2
Ehex
Adres
1 do 31 (nastawa fabryczna: adres 0)
Watchdog
≥ 40 ms (wszystkie wyjścia bezprądowe)
Przyłącze czujnika
M12 / X101
= +24 V 25 %
= 100 mA, odporne na zwarcie
Napięcie zasilające
Pin 1 (+24V)
Pin 3 (0V)
Uout czujnik
Iout czujnik maks
Wejścia binarne DI2/DI3
Poziom sygnału
Pin 2 (DI3)
Pin 4 (DI2)
PNP przełączający
"1": U ≥ 10 V, I ≥ 6 mA (maks. 10 mA)
"0": U ≤ 5 V, I ≤ 2 mA
< 5 ms
Opóźnienie sygnału
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
69
kVA
9
i
f
n
Dane techniczne
Praca, robocza szczelina powietrzna, momenty hamowania BMG05-4
P Hz
9.4
Praca, robocza szczelina powietrzna, momenty hamowania BMG05-4
Rodzaj
hamulca
Dla
wielkości
silnika
Praca
do chwili
konserwacji
Robocza szczelina
powietrzna
[106 J]
[mm]
min.1)
Ustawienia momentów hamowania
Moment
hamowania
Rodzaj i liczba sprężyn
hamujących
Numer zamówieniowy
sprężyn hamujących
maks.
[Nm]
normalny
czerwony
normalny
czerwony
3
2
-
2
6
4
3
135 017 X
135 018 8
BMG052)
71
80
60
0,25
0,6
5,0
4,0
2,5
1,6
1,2
BMG1
80
60
0,25
0,6
10
7,5
6,0
6
4
3
2
3
135 017 X
135 018 8
3
2
-
2
6
4
3
135 150 8
135 151 6
6
4
3
2
3
135 150 8
135 151 6
BMG23)
90
100
130
0,25
0,6
20
16
10
6,6
5,0
BMG4
100
130
0,25
0,6
10
30
24
1) Przestrzegać podczas kontroli roboczej szczeliny powietrznej: Po próbnym uruchomieniu mogą pojawić się odchylenia ± 0,1 mm ze
względu na tolerancję równoległości tarczy hamulcowej.
2) BMG05: Gdyby maksymalny moment hamowania (5 Nm) był niewystarczający, wówczas można zamontować korpus cewki
hamulca BMG1.
3) BMG2: Gdyby maksymalny moment hamowania (20 Nm) był niewystarczający, wówczas można zamontować korpus cewki
hamulca BMG4.
9.5
Dopuszczalne typy łożysk kulkowych
Łożysko A
(silnik trójfazowy, silnik z hamulcem)
Łożysko B
(silniki na łapach, silniki
kołnierzowe i motoreduktory)
Typ silnika
Silnik
kołnierzowy
Motoreduktor
Silnik
na łapach
Silnik trójfazowy
Silnik
z hamulcem
6204-2Z-J
6303-2Z-J
6204-2Z-J
6203-2Z-J
6203-2RS-J-C3
6205-2Z-J
6205-2RS-J-C3
DT71-DT80
DT90 - DV100
9.6
6306-2Z-J
Tabela środków smarnych do łożysk tocznych silników SEW
Łożyska są łożyskami hermetycznymi w wersji 2Z lub 2RS i nie mogą być smarowane.
Silnikowe łożyska
toczne
Temperatura otoczenia
Producent
Typ
–20 °C ... +80 °C
Esso
Polyrex EM1)
+20 °C ... +100 °C
Klüber
Barrierta L55/22)
–40 °C ... +60 °C
Klüber
Asonic GHY722)
1) Smar mineralny (= smar łożyskowy na bazie mineralnej)
2) Smar syntetyczny (= smar łożyskowy na bazie syntetycznej)
70
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Indeks zmian
Tabela środków smarnych do łożysk tocznych silników SEW
10
10
Indeks zmian
Poniżej wymieniono zmiany, jakich dokonano w poszczególnych rozdziałach.
Konstrukcja
urządzenia
•
Aktualizowane rysunki
•
Aktualizowana tabliczka znamionowa
•
Aktualizowana tabliczka znamionowa "Montaż przysilnikowy z opcją P22A"
Instalacja
mechaniczna
•
Nowy rozdział "Momenty dociągające"
Instalacja
elektryczna
•
Rozdział "Przepisy instalacyjne"
– Aktualizowane dopuszczalne przekroje przewodów
– Uzupełnienie do wskazówek dot. przyłącza PE
– Nowy ustęp "Momenty dociągające dla zacisków"
•
Rozdział "MOVI-SWITCH®-1E"
– Przykłady przyłączeniowe MOVI-SWITCH® ze złączem Feldbus zostały
usunięte, opis ten został przeniesiony do podręcznika "Złącza Feldbus/
Rozdzielacze polowe dla sterowania MOVI-SWITCH®"
– Nowa wskazówka do rozdzielacza polowego MOVI-SWITCH®
– Aktualizowane schematy połączeń
•
Rozdział "MOVI-SWITCH®-2S/CB0"
– Przykłady przyłączeniowe MOVI-SWITCH® ze złączem Feldbus zostały
usunięte, opis ten został przeniesiony do podręcznika "Złącza Feldbus/
Rozdzielacze polowe dla sterowania MOVI-SWITCH®"
– Nowa wskazówka do rozdzielacza polowego MOVI-SWITCH®
– Aktualizowane schematy połączeń
– Aktualizowany rozdział "Połączenie między MOVI-SWITCH® a silnikiem w
przypadku montażu przysilnikowego", zoptymalizowana prezentacja przewodów
hybrydowych
•
Rozdział "MOVI-SWITCH®-2S/CK0"
– Aktualizowane schematy połączeń
– Aktualizowany rozdział "Połączenie między MOVI-SWITCH® a silnikiem w
przypadku montażu przysilnikowego", zoptymalizowana prezentacja przewodów
hybrydowych
Uruchomienie
•
Aktualizowane ustępy
– Kontrola zaniku sieci i fazy
– Przypisywanie adresu Slave za pomocą programatora ręcznego
Przeglądy
i konserwacja
•
Aktualizowane procesy
•
Nowy ustęp "Smarowanie sprzęgła jednokierunkowego"
Dane techniczne
•
Dodano informacje o klasie zanieczyszczenia
•
Dodano informacje o temperaturze łożysk
•
Nowy rozdział "Tabela środków smarnych do łożysk tocznych silników SEW"
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
71
11
Skorowidz
11
Skorowidz
A
Adres AS-Interface ..................................... 56
AND3 .................................................. 34, 43
ASA3 .............................................................26, 33
AVS0 ...................................................................43
Możliwości przyłączeniowe
MOVI-SWITCH®-1E .................................... 21
MOVI-SWITCH®-2S/CB0
(sterowanie binarne) .................... 29
MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (z AS-Interface) .....39
B
Budowa urządzenia
MOVI-SWITCH®-1E
MOVI-SWITCH®-2S
N
Napięcie znamionowe ........................................ 17
................................ 7
................................ 8
C
Częstotliwości konserwacji ........................... 59
Częstotliwość przeprowadzania przeglądów .... 59
D
Dane techniczne
MOVI-SWITCH®-1E .....................................66
MOVI-SWITCH®-2S/CB0 ........................ 67
MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (z AS-Interface) ... 68
Diagnoza
MOVI-SWITCH®-1E .............................. 58
MOVI-SWITCH®-2S .....................................58
H
Hamulec
................................................... 63
I
Instalacja elektryczna MOVI-SWITCH® ........... 17
Instalacja mechaniczna .......................................12
Instalacja zgodna z wymogami UL ................. 19
K
Kierunek obrotu ...................................................58
Konserwacja MOVI-SWITCH® ...................... 59
Końcówki izolacyjne żył ......................................17
L
Luz wzdłużny
............................................. 64
Ł
Łożyska toczne
.......................................... 70
M
Modułowa skrzynka zaciskowa
Obrócić skrzynkę zaciskową ........................13
Moment hamowania ......................................65, 70
Montaż przysilnikowy (osadzany)
Oznaczenie typu ................................... 11
Połączenie MOVI-SWITCH-2S-CB0
(sterowanie binarne) i silnika ........ 35
Połączenie MOVI-SWITCH-2S-CK0
(ze zintegrowanym złączem
AS-Interface) i silnika .......................44
Wymiary montażowe ............................. 15
72
O
Opcja P22A .................................................. 11, 15
Oznaczenie typu
MOVI-SWITCH®-1E ...................................... 9
MOVI-SWITCH®-2S .................................... 10
Montaż przysilnikowy ............................ 11
P
P22A ............................................................ 11, 15
Podłączenie
MOVI-SWITCH®-1E ............................... 23
MOVI-SWITCH®-2S/CB0
(sterowanie binarne) .................... 31
MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (z AS-Interface) .....41
Pomieszczenia wilgotne ............................... 12
Praca ....................................................... 70
Przegląd MOVI-SWITCH® ................................. 59
Przekrój przewodu ...................................... 17
Przełącznik DIP
MOVI-SWITCH®-2S/CB0
(sterowanie binarne) .................... 49
Przełączniki DIP
MOVI-SWITCH®-2S/CK0
(sterowanie poprzez AS-Interface) ...52
Przepisy instalacyjne .............................. 12, 17
Przewody hybrydowe ................................... 37, 46
Przewody sieciowe ...................................... 17
R
Robocza szczelina powietrzna ..................... 63, 70
S
Sprzęgło jednokierunkowe ............................ 61
Sterowanie binarne ..................................... 17
T
Tabela środków smarnych ................................. 70
Tabliczka znamionowa
MOVI-SWITCH®-1E ................................ 9
MOVI-SWITCH®-2S ............................... 10
Montaż przysilnikowy ............................ 11
Tabliczka znamionowa elektroniki ......... 11
Tarcza hamulcowa ............................................. 64
Tolerancje przy pracach montażowych .............. 12
Typy łożysk kulkowych ....................................... 70
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
Skorowidz
11
U
Uruchomienie
MOVI-SWITCH® (wszystkie warianty
MOVI-SWITCH®) .............................48
MOVI-SWITCH®-1E .............................. 48
MOVI-SWITCH®-2S/CB0
(sterowanie binarne) ................... 49
MOVI-SWITCH®-2S/CK0
(sterowanie poprzez AS-Interface) ...52
Urządzenia ochronne .................................. 17
Urządzenie adresujące ................................ 56
W
Ważne wskazówki ........................................ 4
Wskazanie diody LED
MOVI-SWITCH®-2S/CK0
(sterowanie poprzez AS-Interface) .... 54
Wskazówki bezpieczeństwa
MOVI-SWITCH® ..................................... 6
Wskaźnik LED
MOVI-SWITCH®-2S/CB0
(sterowanie binarne) ................... 50
Wysokość ustawienia .................................. 18
Z
Zabezpieczenie przewodów .......................... 17
Zasilanie 24 V ............................................ 17
Złącze wtykowe
MOVI-SWITCH®-1E .....................................26
MOVI-SWITCH®-2S/CB0
(sterowanie binarne) ................... 33
MOVI-SWITCH®-2S/CK0 (z AS-Interface) ....43
Instrukcja obsługi – MOVI-SWITCH®-1E/-2S
73
Spis adresów
Spis adresów
Niemcy
Główny zarząd
Zakład produkcyjny
Dystrybucja
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Adres skrzynki pocztowej
Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Faks +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Centrum serwisowe
Centrum
Przekładnie /
Silniki
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 7251 75-1710
Faks +49 7251 75-1711
[email protected]
Centrum
Elektronika
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-1780
Faks +49 7251 75-1769
[email protected]
Północ
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (przy Hannover)
Tel. +49 5137 8798-30
Faks +49 5137 8798-55
[email protected]
Wschód
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (przy Zwickau)
Tel. +49 3764 7606-0
Faks +49 3764 7606-30
[email protected]
Południe
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (przy Monachium)
Tel. +49 89 909552-10
Faks +49 89 909552-50
[email protected]
Zachód
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (przy Düsseldorfie)
Tel. +49 2173 8507-30
Faks +49 2173 8507-55
[email protected]
Drive Service Hotline / dyżur telefoniczny 24-h
+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357
Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w Niemczech na żądanie.
Francja
Zakład produkcyjny
Dystrybucja
Serwis
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54, route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Faks +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis
Bordeaux
SEW-USOCOME
Parc d’activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Faks +33 5 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME
Parc d’Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Faks +33 4 72 15 37 15
Paris
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2, rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I’Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Faks +33 1 64 42 40 88
Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych we Francji na żądanie.
Algerien
Dystrybucja
Alger
Réducom
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger
Tel. +213 21 8222-84
Faks +213 21 8222-84
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin
Tel. +54 3327 4572-84
Faks +54 3327 4572-21
[email protected]
Argentyna
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
74
03/2007
Spis adresów
Australia
Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Faks +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sydney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Faks +61 2 9725-9905
[email protected]
Wiedeń
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. +43 1 617 55 00-0
Faks +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
[email protected]
Brüssel
CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre
Tel. +32 10 231-311
Faks +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
[email protected]
Sao Paulo
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 50
Caixa Postal: 201-07111-970
Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250
Tel. +55 11 6489-9133
Faks +55 11 6480-3328
http://www.sew.com.br
[email protected]
Austria
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Belgia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Brazylia
Zakład produkcyjny
Dystrybucja
Serwis
Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w Brazylii na żądanie.
Bułgaria
Sofia
BEVER-DRIVE GMBH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 2 9532565
Faks +359 2 9549345
[email protected]
Santiago de
Chile
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Adres skrzynki pocztowej
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 75770-00
Faks +56 2 75770-01
[email protected]
Zakład produkcyjny
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Tianjin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Faks +86 22 25322611
[email protected]
http://www.sew.com.cn
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Suzhou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
P. R. Chiny
Tel. +86 512 62581781
Faks +86 512 62581783
[email protected]
Zagrzeb
KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Faks +385 1 4613-158
[email protected]
Kopenhaga
SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30, P.O. Box 100
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Faks +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Dystrybucja
Chile
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Chiny
Chorwacja
Dystrybucja
Serwis
Dania
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
03/2007
75
Spis adresów
Estonia
Dystrybucja
Tallin
ALAS-KUUL AS
Paldiski mnt.125
EE 0006 Tallin
Tel. +372 6593230
Faks +372 6593231
[email protected]
Lahti
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 3 589-300
Faks +358 3 7806-211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Libreville
Electro-Services
B. P. 1889
Libreville
Tel. +241 7340-11
Faks +241 7340-12
Ateny
Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Faks +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
[email protected]
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. +34 9 4431 84-70
Faks +34 9 4431 84-71
[email protected]
Rotterdam
VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 4463-700
Faks +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
[email protected]
Hong Kong
SEW-EURODRIVE Ltd.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Faks +852 2 7959129
[email protected]
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Baroda
SEW-EURODRIVE India Pvt. LTD.
Plot No. 4, Gidc
Por Ramangamdi · Baroda - 391 243
Gujarat
Tel. +91 265 2831021
Faks +91 265 2831087
[email protected]
Biura obsługi
technicznej
Bangalore
SEW-EURODRIVE India Private Limited
308, Prestige Centre Point
7, Edward Road
Bangalore
Tel. +91 80 22266565
Faks +91 80 22266569
[email protected]
Mumbai
SEW-EURODRIVE India Private Limited
312 A, 3rd Floor, Acme Plaza
Andheri Kurla Road, Andheri (E)
Mumbai
Tel. +91 22 28348440
Faks +91 22 28217858
[email protected]
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Faks +353 1 830-6458
Toyoda-cho
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Toyoda-cho, Iwata gun
Shizuoka prefecture, 438-0818
Tel. +81 538 373811
Faks +81 538 373814
[email protected]
Finlandia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Gabun
Dystrybucja
Grecja
Dystrybucja
Serwis
Hiszpania
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Holandia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Hong Kong
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Indie
Irlandia
Dystrybucja
Serwis
Japonia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
76
03/2007
Spis adresów
Kamerun
Dystrybucja
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B. P. 2024
Douala
Tel. +237 4322-99
Faks +237 4277-03
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, Ontario L6T3W1
Tel. +1 905 791-1553
Faks +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street
Delta. B.C. V4G 1 E2
Tel. +1 604 946-5535
Faks +1 604 946-2513
[email protected]
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger Street
LaSalle, Quebec H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Faks +1 514 367-3677
[email protected]
Kanada
Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis
Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w Kanadzie na żądanie.
Kolumbia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Bogotá
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Faks +57 1 54750-44
[email protected]
Ansan-City
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
Unit 1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120
Tel. +82 31 492-8051
Faks +82 31 492-8056
[email protected]
Beirut
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 4947-86
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Faks +961 1 4949-71
[email protected]
Alytus
UAB Irseva
Merkines g. 2A
LT-4580 Alytus
Tel. +370 315 79204
Faks +370 315 79688
[email protected]
Brüssel
CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre
Tel. +32 10 231-311
Faks +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
[email protected]
Johore
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Faks +60 7 3541404
[email protected]
Casablanca
S. R. M.
Société de Réalisations Mécaniques
5, rue Emir Abdelkader
05 Casablanca
Tel. +212 2 6186-69 + 6186-70 + 618671
Faks +212 2 6215-88
[email protected]
Moss
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. +47 69 241-020
Faks +47 69 241-040
[email protected]
Korea
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Libanon
Dystrybucja
Litwa
Dystrybucja
Luksemburg
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Malezja
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Marokko
Dystrybucja
Norwegia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
03/2007
77
Spis adresów
Nowa Zelandia
Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis
Auckland
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland
Tel. +64 9 2745627
Faks +64 9 2740165
[email protected]
Christchurch
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. +64 3 384-6251
Faks +64 3 384-6455
[email protected]
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. +51 1 3495280
Faks +51 1 3493002
[email protected]
Łódź
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź
Tel. +48 42 67710-90
Faks +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
[email protected]
Coimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. +351 231 20 9670
Faks +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
[email protected]
Praga
SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha
Luná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice
Tel. +420 220121234 + 220121236
Faks +420 220121237
http://www.sew-eurodrive.cz
[email protected]
St. Petersburg
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
RUS-195220 St. Petersburg
Tel. +7 812 5357142+812 5350430
Faks +7 812 5352287
http://www.sew-eurodrive.ru
[email protected]
Johannesburg
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. +27 11 248-7000
Faks +27 11 494-3104
[email protected]
Capetown
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Tel. +27 21 552-9820
Faks +27 21 552-9830
Teleks 576 062
[email protected]
Durban
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 700-3451
Faks +27 31 700-3847
[email protected]
Bucuresti
Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti
Tel. +40 21 230-1328
Faks +40 21 230-7170
[email protected]
Peru
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Polska
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Portugalia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Republika Czeska
Dystrybucja
Rosja
Dystrybucja
RPA
Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis
Rumunia
Dystrybucja
Serwis
78
03/2007
Spis adresów
Senegal
Dystrybucja
Dakar
SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B. P. 3251, Dakar
Tel. +221 849 47-70
Faks +221 849 47-71
[email protected]
Beograd
DIPAR d.o.o.
Kajmakcalanska 54
SCG-11000 Beograd
Tel. +381 11 3046677
Faks +381 11 3809380
[email protected]
Singapore
SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644
Tel. +65 68621701 ... 1705
Faks +65 68612827
Teleks 38 659
[email protected]
Jönköping
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. +46 36 3442-00
Faks +46 36 3442-80
http://www.sew-eurodrive.se
[email protected]
Basel
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. +41 61 41717-17
Faks +41 61 41717-00
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Sered
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Trnavska 920
SK-926 01 Sered
Tel. +421 31 7891311
Faks +421 31 7891312
[email protected]
Celje
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO – 3000 Celje
Tel. +386 3 490 83-20
Faks +386 3 490 83-21
[email protected]
Chon Buri
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
Bangpakong Industrial Park 2
700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh
Muang District
Chon Buri 20000
Tel. +66 38 454281
Faks +66 38 454288
[email protected]
Tunis
T. M.S. Technic Marketing Service
7, rue Ibn EI Heithem
Z.I. SMMT
2014 Mégrine Erriadh
Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29
Faks +216 1 4329-76
Istanbul
SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri Sirketi
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3
TR-34846 Maltepe ISTANBUL
Tel. +90 216 4419163 + 216 4419164 +
216 3838014
Faks +90 216 3055867
[email protected]
Greenville
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. +1 864 439-7537
Faks Sales +1 864 439-7830
Faks Manuf. +1 864 439-9948
Faks Ass. +1 864 439-0566
Teleks 805 550
http://www.seweurodrive.com
[email protected]
Serbia i Montenegro
Dystrybucja
Singapur
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Szwecja
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Szwajcaria
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Słowacja
Dystrybucja
Słowenia
Dystrybucja
Serwis
Tajlandia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Tunesien
Dystrybucja
Turcja
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
USA
Zakład produkcyjny
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
03/2007
79
Spis adresów
USA
Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis
San Francisco
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101
Tel. +1 510 487-3560
Faks +1 510 487-6381
[email protected]
Philadelphia/PA
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. +1 856 467-2277
Faks +1 856 845-3179
[email protected]
Dayton
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. +1 937 335-0036
Faks +1 937 440-3799
[email protected]
Dallas
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. +1 214 330-4824
Faks +1 214 330-4724
[email protected]
Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w USA na żądanie.
Wenezuela
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Valencia
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo
Tel. +58 241 832-9804
Faks +58 241 838-6275
[email protected]
[email protected]
Normanton
SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR
Tel. +44 1924 893-855
Faks +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
[email protected]
Abidjan
SICA
Ste industrielle et commerciale pour l’Afrique
165, Bld de Marseille
B. P. 2323, Abidjan 08
Tel. +225 2579-44
Faks +225 2584-36
Milano
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 2 96 9801
Faks +39 2 96 799781
[email protected]
Budapeszt
SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18
Tel. +36 1 437 06-58
Faks +36 1 437 06-50
[email protected]
Wielka Brytania
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Wybrzeże Kości Słoniowej
Dystrybucja
Włochy
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
Węgry
Dystrybucja
Serwis
80
03/2007
SEW-EURODRIVE – Driving the world
Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy
Oto jak napędzamy świat
Ludzie myślący
szybko, opracowujący
razem z Tobą
przyszłościowe
rozwiązania.
Sieć serwisowa,
która jest zawsze
w zasięgu ręki –
na całym świecie.
Napędy i urządzenia
sterujące,
automatycznie
zwiększające
wydajność pracy.
Rozległa wiedza
o najważniejszych
gałęziach dzisiejszego
przemysłu.
Bezkompromisowa
jakość, której wysokie
standardy ułatwiają
codzienną pracę.
SEW-EURODRIVE
Driving the world
Globalna prezencja –
szybkie, przekonujące
rozwiązania.
W każdym miejscu.
Globalna prezencja –
szybkie, przekonujące
rozwiązania.
W każdym miejscu.
Oferta internetowa przez
24 godziny na dobę,
dająca dostęp do
informacji i uaktualnień
oprogramowania.
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
[email protected]
www.sew-eurodrive.com

Podobne dokumenty