Przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

Komentarze

Transkrypt

Przystępujący do egzaminu powinien posiadać:
Przystępujący do egzaminu powinien posiadać:
 ubiór sportowy, buty sportowe (z podeszwą na halę)
 potwierdzony dobry stan zdrowia przed egzaminem
sprawnościowym, w postaci zaświadczenia od lekarza
rodzinnego lub w przypadku osób trenujących, lekarza
sportowego (aktualna karta zdrowia kandydata)
I.
TESTY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ
1. ZWINNOŚĆ, KOORDYNACJA RUCHOWA
BIEG „PO KOPERCIE 5X5M”
 start na sygnał prowadzącego z pozycji wysokiej
 liczy się wynik lepszy z dwóch wykonanych prób
 czas mierzony z dokładnością do 1/10 sekundy
2. SIŁA MIĘSNI BRZUCHA
SKŁONY Z LEŻENIA TYŁEM W CIĄGU 1 MIN
 Kandydat leży na macie z rozstawionymi na szerokość bioder
nogami ugiętymi w stawach kolanowych. Ręce splecione na
karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy
tak, aby nie odrywały się od podłoża.
 Na sygnał "start" uczeń wykonuje skłony w przód dotykając
łokciami kolan następnie wraca do pozycji wyjściowej.
 Próba trwa 60 sekund.
 Notowana jest ilość poprawnie wykonanych skłonów w ciągu 60
sekund.
 Kandydata nie dyskwalifikuje się w wypadku, gdy robi dłuższe
przerwy w czasie wykonywania skłonów.
3. SIŁA EKSPLOZYWNA (MIĘŚNI NÓG)
SKOK W DAL Z MIEJSCA
 Kandydat staje za linią, w dobrowolnie wybranym przez siebie
momencie wykonuje odbicie obunóż na jak największą odległość
(na materac).
 Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik
lepszego skoku.
 Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią wybicia, a ostatnim
śladem pięt.
 Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go
powtórzyć.
4. SIŁA EKSPLOZYWNA (MIĘŚNI RĄK)
RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ W PRZÓD ZZA GŁOWY
 Kandydat staje za linią, w dobrowolnie wybranym przez siebie
momencie wykonuje rzut 2 kg piłką lekarską w przód na jak
największą odległość.
 Rzut mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik
lepszego rzutu.
 Długość rzutu zawiera się pomiędzy linią wybicia, a miejscem,
którym piłka po raz pierwszy miała kontakt z podłożem.
5. WYTRZYMAŁOŚC SIŁOWA OBRĘCZY BARKOWEJ
I MIĘŚNI RĄK
ZWIS NA DRĄŻKU
 Kandydat wykonuje zwis na drążku nachwytem o ramionach
ugiętych, podbródek musi znajdować się powyżej drążka,
a dłonie na szerokości barków.
 Próba rozpoczyna się na sygnał "start" i trwa aż do zmęczenia.
Czas zostanie zatrzymany gdy podbródek znajdzie się poniżej
drążka, bądź nachwyt zostanie zerwany.
 Próba wykonywana jest 1 raz. Liczy się ilość wytrzymanych
sekund w pozycji.
II.
ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE
Uczeń wykonuje kolejno figury gimnastyczne, za każdą z figur może
otrzymać od 0-6 pkt. Pod ocenę brana jest pozycja wyjściowa,
końcowa, płynność wykonania, walory estetyczne.
- przewrót gimnastyczny w przód (0 – 6 pkt)
- przewrót gimnastyczny w tył (0 – 6 pkt)
- przerzut bokiem, bądź stanie na rękach (0 - 6pkt)
DOTATKOWE PUNKTY:
Klasa Sportowa I
Klasa Mistrzowska
Klasa Mistrzowska Międzynarodowa
Staż treningowy
Wybitne osiągnięcia
Punkty za specjalne predyspozycje przyznaje uznaniowo trener
prowadzący rekrutację. Weryfikacja trwa podczas rozmowy
kwalifikacyjnej z kandydatem.
WYNIK EGZAMINÓW:
Na rezultat końcowy – klasyfikację generalną składają się punkty
uzyskane ze sprawności ogólnej oraz ćwiczeń gimnastycznych.
Układana jest lista rankingowa.
Suma punktów z poszczególnych prób sprawności ogólnej
i umiejętności technicznych da wynik końcowy egzaminu. Wynik
może być pozytywny lub negatywny.