elektroakuflka . _ Ê l

Komentarze

Transkrypt

elektroakuflka . _ Ê l
elektroakuflka
. _
Ê
2.'J.Y
'-S4'-J'1.'.;-.;'"ł'I$:`'‹$i_'.:¿7', ,'-
Mikrofony ‹z›
ry'1;
-'-Q
Rodzaje mikrofonów
'
Różnorodność warunków, w jakich są stosowane mikrofony,
wpłynęła na duże zróżnicowanie ich właściwości i rozwiązań
konstrukcyjnych, a także rozmiarów, masy itd. W związku z
tym, dla otrzymania optymalnych wyników, duże znaczenie
ma właściwy dobór mikrofonu do rodzaju dźwięków. które
będą odbierane oraz warunków otaczających. Niżej scharakteryzujemy podstawowe rodzaje mikrofonów.
superkardiodalną, rzadziej hiperkardiodalną. Ostatnio pojawiły się również pojemnościowe mikrofony dla wokalistów.
Pewną odmianę stanowią mikrofony nagłowne przeznaczone
dla wokalistów, którzy nie mogą trzymać mikrofonu w ręku,
grają jednocześnie na instrumencie klawiszowym lub gitarze.
Są to miniaturowe mikrofony pojemnościowe, zamocowane
do wysięgnika osadzanego na głowie solisty (rys. 7).
i
I
'r
Š
i'
J
.
r
Mikrofony studyjne. Mikrofony te powiny spełniać największe
wymagania pod względem wnoszonych szumów i zniekształceń oraz przenoszenia szerokiego pasma częstotliwości
akustycznych. Powinna je cechować ,,przeżroczystość" akustyczna, tj. nie powinny one w niczym zmieniać brzmienia
odbieranego dźwięku. Są to głównie wysokiej klasy mikrofony
pojemnościowe o zmiennej (przełączanej) charakterystyce
1
l
l
l
(1
I
I
T
_
,H
Ê
5
\
Ę»
'-¦
*_
¦¦
4.
Y1;:nIu1¿
l__
T41_
¿
f-AAr4 -¬1ą_;-
l
'
:ř
!
;_:4|-¶ 4 :-'4;:uąqrr;
.|t
ll
jl
fan
ll
,'.›
'›
ll
Íl
*_7"!
"›"'~¬"*Y"'\«"'-±:. '
l
l
'
Ą
l
_
l
Ś
l.
if)
s
'P¶:u¦-nfi1-1'
|_'.ną¶›¦opQ.‹'¿-qmv‹o›i»-.¬1«.-fq»-z
ę|::'mi`í:n4íi_4: :*
1 3;
l
Rys. 5 Widok studyjnego mikrofonu pojemnościowego
I
AKG typ c414e-uLs
Mikrofony dla solistów (muzyka klasyczna). Stosowane są
uniwersalne, pojemnościowe mikrofony studyjne lub bardzo
dobre mikrofony dynamiczne o kardiodalnej lub superkardiodalnej charakterystyce kierunkowości.
Mikrofony dla wokalistów estradowych (rys. 6). Jest to specjalna grupa mikrofonów dynamicznych, wyróżniających się
następującymi cechami: elastyczne zamocowanie właściwego mikrofonu w obudowie, przeciwdziałające wpływom
wstrząsów i uderzeń; przystosowanie mikrofonu do zbliżenia
go na małą odległość od ust piosenkarza (osłona z odpowiedniej siatki i filtry elimunujące wpływ podmuchów powietrza);
specjalna charakterystyka częstotliwości (nieco podniesiona
w zakresie 1 -:- 5 kHz); wyposażenie mikrofonu w wyłącznik i
często w korektor basów oraz mocna konstrukcja i estetyczny
wygląd. Mikrofony te mają charakterystykę kardiodalną lub
E ;Si
4 1|-nu-L
Rys. 6. Widok trzech mikrofonów dynamicznych dla wokalistów
- AKG, typy: D310, D320B i D330BT
*n174
imalfi~4
kierunkowości (rys. 5), bądż tzw. mikrofony modułowe, w
których zmianę charakterystyki uzyskuje się przez zamianę
na inny kapsla, stanowiącego człon akustyczny mikrofonu z
membraną. Mikrofony studyjne są często wyposażone w
przeiączalny filtr umożliwiający osłabienie najmniejszych
częstotliwości akustycznych (np. mniejszych niż 150 Hz, 75
Hz).
'
§¿
.
_„____._._
_
"
_H _ 1-
I
l
l
__ _- ¬¿ '
łl
ll
157' UI.
'
E
l
`
E
l
.¦ 'f;"E"Ĺ'fI"'¦,7"
.E Eł __ _
..- s
›
_
_=
_
¿'-- 4
EÍ__Y;;-
_
ý
_
.
:-A_íf--_í-Hr
l
I
U
Rys. 7. Mikrofon pojemnościowy dia wokalistów, zamocowany
na wysięgniku. przeznaczony do osadzenia na głowie -AKG,
I
H
typ c410
j
_
-_____
'
Mikrofony dla konferansjerów (typu Lavalier). Są to dynamiczne lub pojemnościowe mikrofony o małych rozmiarach, przystosowane do zawieszenia na szyi lub wpięcia w klapę
marynarki. Niektóre z nich są tak małe, że nie mogą być
zauważone przez widzów. Charakterystyka tych mikrofonów
jest najczęściej kulista, bywa również kardiodalna.
~
_ _ _.___-_ ____.-
F
1
i
Radioelektronik M1989
_
j
l
_
.___
_
._
"-
_
8
f-'_- ¬:_..-'_'..'„_'--._".:_';;¿.-_:_--.ż:'=-z
~.‹-.
_
'1--4
Mikrofony instrumentalne (estradowe). "wytwarzana jest cała
gama mikrofonów, przeważnie pojemnościowych-elektretowych, przeznaczonych do odbioru dźwięków różnego rodzaju
instrumentów muzycznych. Można wyróżnić następujące odmiany mikrofonów:
`
- mikrofony do instrumentów strunowych (zamocowywane
na instrumencie),
"
_'
- mikrofony do instrumentów dętych, blaszanych (zamocowane u wylotu instrumentu),
- mikrofony specjalne (np. do fletów),
-_mikrofony do instrumentów perkusyjnych (z wyjątkiem
bębnów i kotłów).
2
T'a bl ic a 2. Rodzaje mikrofonów - podział i przykłady
I
Rodzaje _
1; wg przeznaczenia
Mikrofony studyjne
j
_
l
Producent -- typ mikrofonu - uwagi
gl
l
AKG - C4148, uniwersalny mikrofon pojemnościowy o zmiennej;
charakterystyce kierunkowości
j
Í
_
l
c48oa + oki, oka. cks, oka, oko.
1
CK22,
*
Mikrofony do bębnów i kotłów. Do odbioru dźwięków tych
instrumentów są potrzebne specjalne mikrofony znoszące
bardzo wielkie ciśnienia akustyczne -i przystosowane do
przenoszenia najniższych tonów. Częstotliwości podstawowe
1
*
pojemnościowy- mikrofon
modułowy, zakładane ka-l
psie mają różne charakte- ¿
rystyki kierunkowości
' l
C422 comb. - pojemnościowy mi- ¿
krofon stereofoniczny sys_
temu XY
l
l
¿\
_
_ł_ _ _ _
l
l sennheiser -_ Min-l4oP48u8,
l
Mki-i4oeP48u_8,
1:
M1‹H418P‹i8u3.
_"W
1;|_A-non'-Ą
l
l
_
-
J.
Y
“
1Vll'(H816P48U3, mikrofony
pojemnościowe w.cz. o różnych charakterystykach
kierunkowości
-"- - ---- |' _n._|_.|
` Mikrofony
dla wokalistów
l (muzyka klasyczna)
*4_:|-rlfí
-:-_f--1_:_i.-|u=n_-= a|i;:f-
AKG - D222, D224
_
Electro Voice -- RE10, RE20
Sennheiser - MD441, MD421
¬
fi'
ł Mikrofony dla woka-
f
~ fat"
f : '¬f*f
.
5
tratwa
ti
AKG _ D330, D321, D310, D958, C'lOO_OS
listów estradowych
l
(pojemnościowy)
ectro Voice - PL80, PL88, PL92
nnheiser - MD427U, MD431U
l
I
: -A:_:1:- sf;-_.run-;z_=:.;-_¬
l
`
l
l
ĘJnu.l~i-u_fl'ifvu_.r¬'|b4=u|i'a_4_í;. U-_Ł
„
i
1
l
Rys. 8. Mikrofon dynamiczny do bębnów i kotłów
¿l
'
;
'
-_ Axe typ D112
_
_
Í
l
l
1
l
.
Í
,j
l
l
ll
i
`
`
Mikrofony produkcji ZWG Tonsil
\
”
łl
l
'
Q
.
Kilkanaście lat temu została zakupiona licencja firmy MB
„Elektronik”, korzystając z której ZWG Tonsil zaczęły produkować 12 typów mikrofonów zaspokajających w ciągu wielu lat
potrzeby rynku krajowego, z wyjątkiem potrzeb w zakresie
mikrofonów studyjnych i specjalnych. Zadaniem ówczesnej
produkcji, podobnie jak i obecnej, jest zaspokojenie potrzeb w
zakresie elektroakustycznego sprzętu powszechnego użytku
oraz potrzeb fonoamatorów i amatorskich zespołów muzycznych, radiowęzłów lokalnych, kolejnictwa, budownictwa itd.
Ewolucja w zakresie technologii produkowania mikrofonów i
nowych materiałów oraz nowe potrzeby spowodowały, że
ZWG Tonsil produkuje obecnie (dane z 1988 r.) 22 typy
mikrofonów, których konstrukcja stanowi rozwinięcie kiedyś
produkowanych mikrofonów licencyjnych lub jest oparta na
własnych op_racowaniach.,Wykaz typów tych mikrofonów (z
wyjątkiem mikrofonu typu MDU-43) oraz ich podstawowe dane
techniczne są zawarte w tablicach 3 i 4.
4
1
\
l
l
UJUJITI¦J'<'D" ure
'- SM58. 56580. 58888
l
l
`
- C747 comb. uniwersalny, hiperkardiodalny mikrofon pojemnościowy fi
(ø 9 mm, długość 135 mm)
l
C567 E1, uniwersalny, mikrofon pojemnościowy o charakterystyce kulistej (ø 11 mm, długość 24 mm oraz ;
człon zasilający)
j Q
C401, C402, pojemnościowy mikro- =
fon do instrumentów strunowych l
C408, pojemnościowy mikrofon do
instrumentów perkusyjnych
C409, pojemnościowy mikrofon do l
instrumentów dętych
,
Countryman - EM101, EM105, lsomax ll, pojemnościowe uniwersalne mikrofo- ~
ny o małych rozmiarach
l
Sennheiser-_NIKE 10-3, MKE 40-3, l
miniaturowe mikrofony pojemno-l
ściowe, uniwersalne
Uwaga: jako instrumentalne są używane
również mikrofony dynamiczne,
np.: AKG - D908, D80, D125, D190 Ê
77.(D
_J-e
_ Mikrefeny ae bębnewl AKG - D12. o1i2~
Mikrofony dia
konferansjerów
`
_ _
„
l.
`
1-wzianl p_ul-14.
tych instrumentów perkusyjnych wynoszą 30 -:- 60 Hz. Przytony zamują pasmo do 300 Hz, a szumy towarzyszące uderzeniom pałki sięgają 3 + 5 kHz. Mikrofony zamocowuje się
często wewnątrzbębna z odpowiednią osłoną z gąbczastego
materiału.
'
'
W tablicy 2 są podane przykładowo konkretne typy mikrofonów znanych producentów, reprezentujące mikrofony wymienionych wyżej rodzajów. Mikrofony produkcji krajowej ZWG
Tonsil są opisane w następnym rozdziale.
_
Mikrofony do instru- 1
mentów muzycznych
orkiestr estradowych l _ _
i innych
-»_
Í
I
i
l
Ê
z
i
-_-.¬-nu
i
l
AKG - D109, C567 E1
l Sennheiser - MKE2.-3, MKE-10-3, MKE40-3,
f
\
l e
M0214
JŠ
Ĺ Mikrofony amatorskio Sennheiser - MD200, MD400, MD402, M0412;
- -*.np--. . - ._-`.
i
if
n 4437
±;\nf'Hí.'|__
Mikrofony do nagło- 1 AKG - D541, D558B, D59ßB, D58E
śniania informacyjl nego (słowo)
1«
n
l
i
\
l
Jak łatwo zorientować się, wiele typów stanowią mikrofony
popularne, będące uzupełnieniem magnetofonów oraz służące potrzebom fonoamatorów (rys. 9). Warto zwrócić uwagę na
kilka mikrofonów o cechach półprofesjonalnych i profesjonalnych.
.
'
nauieelektrepnt 411989
1-».p-._gn1-.u¬--ą.un'4rl|_±-'fin.5
i
l
i-'r
I-'
Í
`1 ¦
'Í
`-v
'l
Ê?
Ê!
T a bl ic a 3. Dane techniczne mikrofonów dynamicznych ZWG Tonsil
l
: *
' ii
, Charakte- 1, łmpe
¿ Skute_ pl Pasmo l
l¿
,
l
Ĺ
Typ
k
J
_
l
MDU-34
MDU-37
l MDU-39
`
j
l Md-071
l
, Ma-248'> *
(Ma-249
Ma-288
_
_
._«
(2,8
3
)
1.5
*200-z-5 |‹
1,5
1,5
200
;w
1,4
50+15|‹
70+15l‹
KA
___
1
200
____
l
_
(2,4)
1.4
l
l_ _
ji
1,8
.-3-Ł.
.Ł
_E
.
;j
_
1
l¬
l
_
50-:-15k
Š
s0+1sl‹
l
ll
l Popularny estradowy
Wyposażenie magnetofonów kasetowych
`
1 Estradowy uniwersalny, wyposażony w przełącznik ,,muzyka"- ,słowo"
,Í Amatorskie nagrania stereofonicne (2 mikrofony)
l Głośnomówiące aparaty telefoniczne
Profesjonalny, uniwersalny
" Magnetofonowe nagrania amatorskie
_
ł Nagrania amatorskie; popularny estradowy - wykonanie 200 Q
80+16k
l 70+10 k
50+18k`
2,8
1,9
1,5
(700)
800
_
Zastosowanie i uwagi
ł
1,7
,
ą
ft
,
i
l
`
;`
l
i
_
:
, Zestaw dwóch mikrofonów do amatorskich nagrań steroionicznych
`
200
700
1
U
Iżía l
I
70+15t‹
200
sl<A
_
(700)
l
1,7
0
¬
(Ma-277'> 5
ę
l
O
KA
zł
- 9 M
750
200
700
l KA
l .KA
Ma-274',>
200
200
KA
KA
KA
,Ma-087
,l
~
'
l`
M
KA
li
l czność l\ przen_0
¿ [mx//Pa] Í szenlia
[Hz
._
MDU-24-1
,l
Í
l K?/Sty ka ,_ danoja
\ erun o[Q]
wości il
*
1
Ę)
1
Ł
\
,
N Profesjonalny dla wokalistów
if Profesjonalny, uniwersalny
;Ê 15+15i‹
'l
, 'l Wykonywane na zamówienie. Charakterystyka kierunkowości: O - kulista, KA - kardiodałna, SKA - superkardiodalna
y
_
_ _N
T a b l i c a 4. Dane techniczne mikrofonów pojemnościowych ZWG Tonsil
,
l
l
1
:
_
-
_
_
lel
-__
*M00-52 1
Mcu-58 l
`
\Me-061
M0082”
(Ę Mc-063”
j
,
í
.I
200
200
1 000
1 000
l ME-055
Me-078
,`
7
7
`
13'
-¬.
Charakte-, Im e_
Skute_ ,l .Pasmo l
¬ .
l
p
_
l
li
1
_ .
(1 rystyka 1
_
, przeMasa lZasilanie.l
A , kierunko- 1 dancja ` Cznosć l noszenia l 0
V l
`
Q]
V/P
l
J wości * I
"[m . al
[Hz]
l
Typ
`
›.
__
ooooošo
1
1
`
5,6
7,1
5,6
5,6
50 (1 8
50 ` 8
1 000
11
;„ Me-285” “T
KA
l° Me-858” l
M
Mc-381”
'40
10
40 l 40
SKA
40,25
Zastosowanie i uwagi
-
1
_
7
'
2 0+20i‹ ş
2 0+20i‹ l
50+8 k l
50-:-8 k
0
2,2
il
9
20-:-20k l
2 0+20 k
50+8 k
2 0+20k
2 0+20 k
2 0+20 l‹
l
l
3+
1 120
l
1.
210 l seat.
niwersalny,
210 J sbet. `u niwersalny,
350
160
48
„
48
l
48
wbudowana bateria, długość 150 mm
wbudowana bateria, długość 150 mm
Elektronowy do wbudowania w magnetofonie
Elektretowy do wbudowania w magnetofonie
P rzywieszany, audycje słowne
P rzywieszany, instrumenty smyczkowe
Ełektretowy, przywieszany
S tudyjny uniwersalny, długość 138 mm
S tudyjny o dużej kierunkowości, długość 560 mm
S tudyjny uniwersalny, długość 245 mm
, 'i Wykonywane na zamówienie. Charakterystyka kierunkowości: 0 - kulista, KA -
_
l
'
í
L
i
kardiodalna, SKA _ superkardiodalna, M - maczugowata
_ (N
ł
Mikrofon typu MDU-34 o kardiodalnej charakterystyce kierunkowości ma elastycznie zamocowaną wkładkę mikrofonową w
obudowie, odpowiedni filtr akustyczny, a jego charakterystyka
częstotliwości uwypukla częstotliwości w zakresie 2 -:- 5 kHz
oraz opada poniżej częstotliwości 150 Hz. Ponieważ jest to
mikrofon ciśnieniowo-gradientowy, przy zbliżeniu mikrofonu
do żródła dźwięku (wokalisty) wystąpi efekt uwypuklenia
basów. Mikrofon może służyć jako uniwersalny mikrofon
estradowy.
l
- A-quo_ę_-¬í. ¬-:
_ Í4_ ¬:±›n-(_
Mikrofon MDU-39 jest uniwersalnym mikrofonem estradowym
dobrej klasy, wyposażonym w przełącznik umożliwiający
zmianę charakterystyki przenoszenia (osłabienie 0 12 _dB
częstotliwości 50 Hz). Cechuje go masywna obudowa i zastosowanie filrów akustycznych osłabiających efekty podmuchu
z ust wokalisty.
_
Do mikrofonu MDU-39 może być zastosowane następujące
wyposażenie: statywy stołowe MSS12, MSS14, MSS15, Gss25,
GSP25, transformator Te377, 'kable mikrofonowe KM-11,
KM-12, KM-13, statyw estradowy MSE-11, wysięgnik estrado-
¬..7_..,
_-,¬-. '.¬-¬, .,-., 0.
., ,._.-_.‹¬_-1,`.« '_.-¬q.¬.- . ¿,._
-1'
wy WSE-11, WSE-12, WG25.
Mikrofon pojemnościówy MCU-53 jest uniwersalnym mikrofoí
nem o kardiodalnej charakterystyce kierunkowości, zasilaI
i nym z umieszczonej w obudowie baterii, która wystarcza na 40
1 godzin pracy. Zasilanie mikrofonu jest włączane, gdy zostaje
on połączony z kabiem mikrofonowym typu KM-15. Układ
elektroniczny mikrofonu zawiera tranzystory: BF245A,
BC149C i BF180. W skład kompletu wchodzą: osłona przeciw-
¦
„_-- ¬.-1.-¬ -n -' 1
.-
wiatrowa OW11, statyw stołowy MS11, uchwyt mikrofonowy
UM11, kabel mikrofonowy MK-15 oraz bateria 4LR9 i_CLAiO).
\
_¿_ .. _
24"'-> -:-:'_- ,"';'1:
;E21 ___-'¿Z_
'z«-¦¬1ž‹~
:E ,.,_
.,.='._S"¿=-,_ _
ël-'s' _
_ ,=f¦2:Š
` :'51
Rys. 9. Widok mikrofonu dynamicznego Tonsil typ Md-268
Mikrofon dynamiczny Md-274 jest profesjonalnym mikrofonem dla wokalistów o charakterystyce odznaczającej się
uwypukleniem zakresu częstotliwości 1500+10000 Hz i osłabieniem dźwięków o częstotliwości mniejszej niż 150 Hz.
Takie ukształtowanie charakterystyki częstotliwości eliminuje
potrzebę zastosowania przełączalnego korektora. Dobranie
odpowiedniej odległości od ust wokalisty i korekcja elektryczI na w mieszaczu umożliwiają właściwe wykorzystanie mikrofonu.
Radioelektroník M1989
'(Cd. wnr 5/89)
A ,W_
¬
i-_-Í
-¬„fliv¬-.7q-„.1flw4'¬-.-.u|-3¬n.r¬f7-.Qy›¬-şrø_f-'T-‹›Wr -
Ü
5
\„';Iv1 -aw¬I1-v~ z-¬T¬-1mr-ryl'¿If¬-j_“.-¬›¬_'-fpv‹- ‹;f - -

Podobne dokumenty