Wielka Gala - Smart City Forum

Komentarze

Transkrypt

Wielka Gala - Smart City Forum
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wielka Gala
Smart City Forum
15 marca 2016
Hotel Sheraton, Warszawa
15 marca 2016
Hotel Sheraton, Warszawa
Zgłoszenie
Zgłaszam uczestnictwo w konkursie Smart City Forum
Zgłoszeniodawca
Kategorie konkursowe:
(zaznacz pole)
*pole obowiązkowe
Smart City Forum
Kategorie Konkursowe
CZŁOWIEK ROKU
ROZWIĄZANIE ROKU
INTELIGENTNE MIASTO ROKU
– DO 100 TYŚ. MIESZKAŃCÓW
INTELIGENTNE MIASTO ROKU
– 100-500 TYŚ. MIESZKAŃCÓW
INTELIGENTNE MIASTO ROKU
– POWYŻEJ 500 TYŚ. MIESZKAŃCÓW
SEKTORA
TAK, chcę zgłosić swoją nominację w Konkursie Smart
City Forum – termin: 15 marca 2016 r.
Cena jednostkowa za zgłoszenie w 1 kategorii:
1495 zł + 23% VAT
Cena jednostkowa za zgłoszenie w 2 lub więcej
kategoriach:
995 zł + 23% VAT
Zgłoszenia do konkursu: [email protected]
Potwierdzam prawdziwość danych składanych
w niniejszym formularzu*
Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu*
Zgłoszenia do konkursu należy:
• nadesłać do dnia 01.02.2015r.
• przesłać na adres:
»» [email protected]
»» [email protected]
»» [email protected]
• dokonać na niniejszym formularzu
www.smartcityforum.pl
www.konferencjaeuropower.pl
15 marca 2016
Hotel Sheraton, Warszawa
Informacje ogólne
1. Organizacja konkursu:
• Organizatorem nagród Smart City Forum jest Spółka MM Conferences S.A.
• Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o jego wynikach telefonicznie i mailowo oraz
zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się podczas Wielkiej Gali
15 marca 2016 r., w Sali Balowej hotelu Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, Warszawa
• Pełna informacja o wynikach konkursu będzie dostępna dla każdego z uczestników
2. Cel konkursu:
Konkurs Smart City Forum ma na celu popularyzację osobowości, przedsięwzięć i Miast w
myśli idei Smart City. Realizowane projekty z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
i strategią zarządzania przekładają się na efektywność zasobów wykorzystywanych przez
Miasta. Poprzez konkurs pragniemy docenić najlepsze praktyki przyczyniające się do wzrostu
konkurencyjności polskiego biznesu i gospodarki.
3. Kategorie konkursowe:
• Człowiek Roku
• Rozwiązanie Roku
• Inteligentne Miasto roku – do 100 tyś. mieszkańców
• Inteligentne Miasto roku – 100-500 tyś. mieszkańców
• Inteligentne Miasto roku – powyżej 500 tyś. mieszkańców
4. Kryteria i zasady przyznawania nagród
• Nagrody przyznawane są przez Kapitułę Konkursu wg kryteriów wskazanych w niniejszym
formularzu zgłoszeniowym, po wcześniejszym zapoznaniu się z nadesłanymi uzasadnieniami
nominacji.
• Wyboru laureatów Członkowie Kapituły dokonują w drodze głosowania elektronicznego
na podstawie nominacji zgłoszonych przez rynek, Członków Kapituły oraz własnej wiedzy i
doświadczenia.
5. Kapituła konkursu
• W Kapitule Konkursu zasiadają niezależni eksperci rynku, osoby i firmy zasłużone w tworzeniu
strategii Inteligentnych Miast
• Skład Kapituły dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
Zgłoszenia do konkursu: [email protected]
www.smartcityforum.pl
15 marca 2016
Hotel Sheraton, Warszawa
Informacje ogólne
6. Przyznanie nagród:
Uroczystość wręczenia nagród Smart City Forum odbędzie się podczas Wielkie Gali 15 marca
2016 r., w Sali Balowej hotelu Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, Warszawa.
7. Postanowienia końcowe:
• Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w poszczególnych
terminach konkursowych
• Kapituła zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagród w poszczególnych kategoriach
• Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołania
• Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego Regulaminu
rozstrzyga Organizator.
Zgłoszenia do konkursu: [email protected]
www.smartcityforum.pl
15 marca 2016
Hotel Sheraton, Warszawa
Smart City Forum – Człowiek Roku
Prosimy o krótkie (max. 2000 znaków) uzasadnienia dla Państwa nominacji obejmującej:
• wybitne osiągnięcia na rzecz Inteligentnych Miast, poprzez swoje działania przyczynia się do popularyzacji idei Smart
City w Polsce
Zgłoszenia do konkursu: [email protected]
www.smartcityforum.pl
15 marca 2016
Hotel Sheraton, Warszawa
Smart City Forum – Rozwiązanie Roku
Prosimy o krótkie (max. 2000 znaków) uzasadnienia dla Państwa nominacji obejmującej:
• najbardziej efektywnego i pro-innowacyjnego rozwiązania, usprawniającego funkcjonowanie miasta oraz
komunikację z mieszkańcami
Zgłoszenia do konkursu: [email protected]
www.smartcityforum.pl
15 marca 2016
Hotel Sheraton, Warszawa
Smart City Forum- Inteligentne Miasto roku
– do 100 tyś.mieszkańców
Prosimy o krótkie (max. 2000 znaków) uzasadnienia dla Państwa nominacji obejmującej:
• Z sukcesem realizowało strategię Smart City, co przyczyniło się do poprawy funkcjonowania miasta i podnoszenia
jakości życia mieszkańców
Zgłoszenia do konkursu: [email protected]
www.smartcityforum.pl
15 marca 2016
Hotel Sheraton, Warszawa
Smart City Forum- Inteligentne Miasto roku
–100-500 tyś. mieszkańców
Prosimy o krótkie (max. 2000 znaków) uzasadnienia dla Państwa nominacji obejmującej:
• Z sukcesem realizowało strategię Smart City, co przyczyniło się do poprawy funkcjonowania miasta i podnoszenia
jakości życia mieszkańców
Zgłoszenia do konkursu: [email protected]
www.smartcityforum.pl
15 marca 2016
Hotel Sheraton, Warszawa
Smart City Forum- Inteligentne Miasto roku
– powyżej 500 tyś. mieszkańców
Prosimy o krótkie (max. 2000 znaków) uzasadnienia dla Państwa nominacji obejmującej:
• Z sukcesem realizowało strategię Smart City, co przyczyniło się do poprawy funkcjonowania miasta i podnoszenia
jakości życia mieszkańców
Zgłoszenia do konkursu: [email protected]
www.smartcityforum.pl

Podobne dokumenty