INSTRUKCJA OBSŁUGI

Komentarze

Transkrypt

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nr Modelu PETL12707.0
Nr seryjny
Napisać numer seryjny w linijce
powyżej dla późniejszej identyfikacji
pliku.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nalepka z numerem seryjnym
PYTANIA?
Jako producentowi zależy
nam na pełnej satysfakcji
naszych klientów. Jeśli masz
wątpliwości lub jeśli pewnych
elementów produktu brakuje
bądź są uszkodzone, należy
skontaktować się z placówką, w
której produkt został zakupiony.
Odwiedź naszą stronę:
www.iconsupport.eu
UWAGA
Zanim skorzystasz z urządzenia,
przeczytaj wszystkie informacje
na temat środków ostrożności
oraz instrukcję obsługi. Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do przyszłego użytku.
Odwiedź naszą stronę
www.iconeurope.com
SPIS TREŚCI
UMIESZCZANIE NAKLEJEK OSTRZEGAWCZYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
PRZED ROZPOCZĘCIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
MONTAŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
OBSŁUGA I REGULACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
JAK SKŁADAĆ I PRZENOSIĆ BIEŻNIĘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
ZASADY PROWADZENIA ĆWICZEŃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
LISTA CZĘŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
RYSUNEK ROZŁOŻONEJ BIEŻNl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tylna okładka
INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tylna okładka
UMIESZCZANIE NAKLEJEK OSTRZEGAWCZYCH
English:
Hungarian
Pokazane tutaj naklejki ostrzegawcze
zostały umieszczone we wskazanych miejscach. Jeśli naklejki brak lub jest
nieczytelna, proszę zadzwonić pod numer
telefonu podany na pierwszej stronie
okładki niniejszego podręcznika i
poprosić o darmową naklejkę zamienną.
Umieścić naklejkę w pokazanym miejscu.
Uwaga: Naklejki mogą być pokazane w
zmienionej skali.
Russian
252912
Polish
Portuguese
PROFORM jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy ICON IP, Inc.
2
Polish
Portuguese
WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
OSTRZEŻENIE:
Aby zminimalizować ryzyko poważnych obrażeń, należy przeczytać o
wszystkich ważnych środkach ostrożności oraz instrukcje niniejszego podręcznika jak też wszystkie
ostrzeżenia umieszczone na Twojej bieżni przed użyciem bieżni. ICON nie ponosi odpowiedzialności
za obrażenia ciała lub straty majątkowe spowodowane przez produkt lub przez jego użycie.
1. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem.
Jest to szczególnie ważne dla osób powyżej
35 roku życia lub z historią problemów
zdrowotnych.
11. Kabel zasilający (patrz strona 13) należy
podłączyć do obwodu uziemionego. Do tego
samego obwodu nie wolno podłączać innych
urządzeń.
12. Jeśli potrzebny jest przedłużacz, należy
stosować tylko przewód z uziemieniem, 1mm2
(średnica 14) nie dłuższy niż 1,5 metra (5 stóp).
2. Na właścicielu bieżni spoczywa obowiązek
poinformowania wszystkich użytkowników tej
bieżni o ostrzeżeniach i środkach ostrożności.
13. Należy trzymać kabel zasilający z dala od nagrzanych powierzchni.
3. Używaj bieżni wyąącznie w sposób opisany
poniżej.
14. Nigdy nie poruszaj pasem, kiedy zasilanie
bieżni jest odłączone. Nie używaj bieżni, jeśli
kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone
lub jeśli bieżnia działa nieprawidłowo. (Jeśli
bieżnia nie działa prawidłowo patrz:
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW na
stronie 22).
4. Umieść bieżnię na równej powierzchni zachowując przynajmniej 2,4 m wolnego
miejsca za nią i 0,6 m po bokach. Nie
umieszczaj bieżni w miejscu, gdzie
blokowane są otwory wentylacyjne. W celu
uniknięcia uszkodzenia podłogi lub dywanu,
pod bieżnią umieść matę.
15. Przed użyciem bieżni należy przeczytać,
zrozumieć i przetestować procedurę zatrzymywania awaryjnego (zobacz JAK
WŁĄCZYĆ ZASILANIE na stronie 15).
5. Trzymaj bieżnię w pomieszczeniu, z dala od
kurzu i wilgoci. Nie umieszczaj bieżni w
garażu, zadaszonym patio czy w pobliżu
wody.
16. Nigdy nie uruchamiaj bieżni stojąc na pasie.
W czasie korzystania z bieżni zawsze trzymaj
się poręczy.
6. Nie używaj bieżni w pomieszczeniach, gdzie
stosuje się produkty w aerozolu lub tlen.
7. Nie dopuszczaj do kontaktu z bieżnią dzieci w
wieku poniżej 12 lat i zwierząt domowych.
17. Bieżnia może osiągać duże prędkości.
Zmieniaj prędkość stopniowo, aby uniknąć
szarpnięć.
8. Z bieżni mogą korzystać osoby o masie
do 130 kg.
18. Nigdy nie zostawiaj pracującej bieżni bez nadzoru. Zawsze wyjmuj kluczyk i przewód zasilania z gniazdka, kiedy bieżnia nie jest używana.
9. Na bieżni może przebywać tylko jedna osoba.
10. W czasie korzystania z bieżni, należy mieć na
sobie odpowiednie ubranie sportowe. Nie
należy wkładać luźnych ubrań, które mogłyby
wkręcić się w mechanizm bieżni. Sportowe
ubrania zaleca się zarówno dla kobiet, jak i
mężczyzn. Zawsze należy mieć na sobie buty
sportowe. Nigdy nie korzystaj z bieżni na
boso, w skarpetach czy w sandaąach.
19. Nigdy nie pozostawaj bieżni bez nadzoru, gdy
jest włączona. Zawsze wyjmuj klucz, odłączaj
przewód zasilający i przesuń
resetujący/wyłączający wyłącznik automatyczny do pozycji “wyłącz”. (Por. rysunek na
str. 5 w celu odnalezienia automatycznego
wyłącznika).
3
20. Nie należy usiłować podnosić, opuszczać ani
przenosić bieżni dopóki nie zostanie
odpowiednio zmontowana. (Patrz: MONTAŻ
na stronie 6 i JAK SKŁADAĆ I PRZENOSIĆ
BIEŻNIĘ na stronie 20.) Aby podnosić,
opuszczać i przenosić bieżnię musisz być w
stanie bezpiecznie podnieść 20 kg.
21. Składając lub przesuwając bieżnię, upewnij
się, że rama jest bezpiecznie trzymana przez
bolec mocujący.
22. Regularnie badaj i odpowiednio przykręcaj
wszystkie elementy bieżni.
23. Nigdy nie wrzucaj ani nie wkładaj żadnych
przedmiotów do żadnych otworów.
24.
NIEBEZPIECZEŃSTWO:
Zaraz po zakończeniu ćwiczeń, przed
czyszczeniem bieżni oraz przed konserwacją i
opisanymi w instrukcji procedurami regulacji
zawsze wyjmuj z gniazdka kabel zasilania.
Nigdy nie zdejmuj pokrywy silnika, chyba że
jest to zalecane przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu. Inna czynności obsługowe niż opisane w tej instrukcji obsługi
powinny być przeprowadzana wyłącznie przez
przedstawiciela autoryzowanego serwisu.
25. Bieżnia służy tylko do domowego użytku.
Bieżnia nie nadaje się do zastosowań komercyjnych, do wynajmu i użytkowania
w instytucjach.
ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
4
PRZED ROZPOCZĘCIEM
niniejszego podręcznika, prosimy o spojrzenie na pierwszą stronę okładki niniejszego podręcznika. Aby
pomóc nam w rozwiązaniu Twego problemu, zanotuj
numer modelu produktu oraz numer seryjny przed
skontaktowaniem się z nami. Numer modelu oraz
miejsce naklejki z numerem seryjnym są pokazane na
pierwszej stronie okładki niniejszego podręcznika.
Dziękujemy za wybór nowej bieżni PROFORM®
STYLE 9000. Bieżnia STYLE 9000 łączy w sobie zaawansowaną technologię z innowacyjnym wzornictwem,
umożliwiając efektywne i przyjemne ćwiczenia w domowym zaciszu. W czasie gdy nie ćwiczycie wyjątkowa
bieżnia STYLE 9000 Xm może być złożona i zajmować
dużo mniej miejsca niż inne bieżnie.
Dla własnej korzyści, przeczytaj uważnie niniejszy
podręcznik przed rozpoczęciem korzystania z
bieżni. Jeśli będziesz mieć pytania po przeczytaniu
Przed dalszą lekturą prosimy o zapoznanie się z częściami oznakowanymi na poniższej ilustracji.
Podstawka na akcesoria
Konsola
Poręcz
Klucz/Spinacz
Kolumna
Zasuwka bezpieczeństwa
Resetujący/wyłąc
zający wyłącznik
automatyczny
Pas bieżni
Szyna
Wyściełana platforma bieżni
Śruby Regulujące
Tylnego Wałka
5
MONTAŻ
1/2” Screw (119)–1
3/4” Tek Screw (58)–8
Do montażu potrzebne są dwie osoby. Ustaw bieżnię w uprzątniętym miejscu i usuń wszystkie materiały
opakowaniowe; nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych do zakończenia montażu. Uwaga: Spodnia część pasa
bieżni pokryta jest wysokiej jakości smarem. Podczas transportu niewielkie ilości smaru mogą przedostać się na
wierzchnią część pasa lub do kartonu. Jest to normalne i nie ma wpływu na sprawność bieżni. Jeśli na pasie znajduje się smar, zetrzyj go miękką szmatką i łagodnym, nieściernym środkiem czyszczącym.
Do montażu będą potrzebne zaąączone klucze imbusowe
gumowy młotek
, oraz klucz nastawny
.
, wąasny śrubokręt krzyżakowy
,
, Nożyczki
, i szczypce do drutu
Rysunki poniżej ułatwią identyfikację narzędzi do montażu. Liczba w nawiasach pod każdym rysunkiem to kluczowy numer części, z LISTY CZĘŚCI umieszczonej pod koniec niniejszego podręcznika. Liczba za nawiasem oznacza liczbę części potrzebnych do montażu. Uwaga: Jeśli danego elementu nie ma w torebkach z częściami,
sprawdź, czy dana część nie została już zamontowana. Przy montażu nie używaj narzędzi z napędem elektrycznym. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia części plastikowych.
Wkr´t M4.2 x 10mm
(11)–2
Wkr´t 3/4" (2)–10
Podk∏adka
odginana
3/8" Nakr´tka
zabezpieczajàca (47)–2 1/4" (21)–2
3/8" Nakr´tka
(35)–2
3/8" x 2 1/4" Âruba (27)–4
1/4" x 1/2" Âruba
(22)–2
3/8" x 2 3/4" Âruba (14)–2
3/8" Podk∏adka
(33)–2
Podk∏adka
odginana 5/16"
(19)–4
3/8" x 3 1/2" Âruba (32)–2
Element
dystansowy
kó∏ka (44)–4
5/16" x 3 1/2" Âruba (20)–4
1. Przymocuj kółko (45) do każdej ze stron podstawy (48) za pomocą śruby 3/8" x 2 3/4" (14),
dwóch rozpórek kółka (44) oraz nakrętki 3/8"
(35) jak przedstawiono na rysunku. Nie dokręcaj zbytnio nakrętki; kółko powinno obracać
się swobodnie.
3/8" Podk∏adka
odginana (39)–4
1
45
45 44
44
35
Na takiej samej zasadzie zamontuj drugie
kółko (45) po drugiej stronie podstawy (48).
48
14
Wheel Bolt (14)–2
1 1/2" Screw (97)–4
Frame Bolt (32)–2
6
2. Poproś drugą osobę o przytrzymanie podstawy
(48) w położeniu ukazanym na rysunku.
2
Przygotuj lewą kolumnę (31) o większym otworze przed łukiem wygięciem.
Wygięcie
Ustaw lewy wspornik (31) jak przedstawiono na
rysunku, i przymocuj go do podstawy (48) za pomocą dwóch śrub 3/8" x 2 1/4" (27) i dwóch podkładek odginanych 3/8" (39); jeszcze nie dokręcaj śrub.
31
39
Duży otwór
3. Ustaw prawą kolumnę (36) w pozycji ukazanej
na rysunku, a następnie przymocuj ją do podstawy (48) za pomocą dwóch śrub kolumny (27)
dwóch podkładka odginanych 3/8" (39); nie
dokręcaj jeszcze śrub kolumny.
48
39
27
3
Wygięcie
48
39
36
27
39
4. Umieść podstawę (48) blisko z przodu bieżni,
tak jak pokazano.
4
36
Utnij i usuń sznurek (nie pokazano na rysunku)
przywiązany do przewodu kolumny (28).
36
Patrz zbliżenie na rysunku. Przeciągnij długi
kawałek sznurka przez prawą kolumnę (36).
Przywiąż mocno pętlę sznurka do końcówki
przewodu kolumny (28), tak jak to zostało
ukazane na rysunku. Wsuń końcówkę do
dużego otworu w prawej kolumnie, a następnie
pociągnij za przeciwny koniec przywiązanego do
niej sznurka aż do przeciągnięcia przewodu
przez prawą kolumnę.
28
Sznurek
48
7
28
5. Patrz: lewy rysunek we wkładce. Odnajdź
dwie Część odlegąościowa ramy (34). Otwórz
dołączoną torebkę smaru i naąóż smar na obie
rozpórki ramy. Następnie zidentyfikuj
zewnętrzną stronę każdej z rozpórek.
5
36
91
Przytrzymaj Część odlegąościowa ramy (34)
między prawą kolumną (36) a ramą podnoszona
(59), z zewnętrzną stroną rozpórki ramy
skierowaną w stronę prawej kolumny. Przymocuj prawy wspornik do ramy podnośnika za
pomocą śruby 3/8" x 3 1/2" (32), podkładki 3/8"
(33), oraz przeciwnakrętki 3/8" (47); nie dokręcaj jeszcze śruby.
47
34
33
59
Przygotuj osłonę pokryna prawej podstawy (91),
a następnie wsuń ją na prawą kolumnę (36) i
ustaw w pozycji ukazanej na rysunku.
28
Pociągnij delikatnie górną końcówkę przewodu
(28) w taki sposób, aby nie pozostawał nazbyt
luźny.
34
32
36
Strona
zewnętrzna
47
33 32
Strona
wewnętrzna
6. Patrz: lewy rysunek we wkąadce. Zidentyfikuj
zewnętrzną stronę pozostałej rozpórki ramy (34).
34
59
6
Przytrzymaj Część odlegąościowa ramy (34)
między lewą kolumną (31) a ramą (59), z
zewnętrzną stroną rozpórki ramy
skierowaną w stronę lewej kolumny. Przymocuj lewy wspornik do ramy podnośnika za
pomocą śruby 3/8" x 3 1/2" (32), podkładki 3/8"
(33), oraz przeciwnakrętki 3/8" (47); nie dokręcaj jeszcze śruby.
90
31
47
34
33
Przygotuj osłonę lewej podstawy (90), a następnie wsuń ją na lewą kolumnę (31) i ustaw w
pozycji ukazanej na rysunku.
59
32
34
31
Strona
zewnętrzna
47
32
Strona
wewnętrzna
8
33
34
59
7. Połóż odwróconą do góry nogami konsolę (26) na
miękkiej, chroniącej ją przez zarysowaniem
powierzchni.
Poproś drugą osobę o przytrzymanie poręczy (18)
w pozycji ukazanej na rysunku. Przeprowadź
sznurek i przewód konsoli wewnątrz poręczy,
wyciągając go przez kwadratowy otwór. W razie
potrzeby, użyj do pochwycenia wtyczki szczypiec
do drutu, ale tylko w miejscu wskazanym na rysunku strzałką. Rozwiąż i zdejmij sznurek z przewodu konsoli.
18
22
21
2
Kwadratowy
otwór
Przewód
podstawy
11
26
Przymocuj przewód uziomowy do poręczy (18) za
pomocą wkrętu M4.2 x 10mm (11). Następnie
umieść poręcz na podstawie konsoli (26).
Upewnij się, że żadne przewody nie są przyciśnięte. Ręcznie dokręć śrubę 1/4" x 1/2" (22) za
pomocą podkładki odginanej 1/4" (21) do poręczy,
a następnie ręcznie dokręć dwa wkręty 3/4" (2) do
poręczy. Dokręć śrubę 1/4" x 1/2" a następnie
dokręć dwa wkręty 3/4"; nie dokręcaj wkrętów
zbyt mocno.
Sznurek
Na takiej samej zasadzie, zamontuj drugą
poręcz (nie ukazaną na rysunku). Uwaga: Po
tej stronie nie ma żadnych przewodów.
8. Przełóż przewód kolumny (28) przez rozpórkę
poręczy (88), tak jak to ukazano na rysunku.
Przymocuj rozpórkę poręczy do prawej kolumny
(36), używając do tego celu wkręty 3/4” (2).
8
88
2
28
Na takiej samej zasadzie, zamontuj drugą
rozpórkę poręczy (nie ukazaną na rysunku)
na lewej kolumnie. Uwaga: po tej stronie nie
ma żadnych przewodów.
36
9. Usuń ściąg z przewodu wspornika (28) i przewodu konsoli.
9
Podczas gdy druga osoba trzyma podstawę
konsoli (26) przy prawej rozpórce poręczy (88),
połącz przewód konsoli z przewodem wspornika
(28). Por. rysunek w tekście. Złącza powinny
wśliznąć się łatwo jedno w drugie i zatrzasnąć na miejscu. Jeśli tak się nie stanie,
przekręć jedno ze złączy i spróbuj ponownie.
JEŚLI ZŁĄCZA NIE SĄ POŁĄCZONE
POPRAWNIE, KONSOLA MOŻE ZOSTAĆ
USZKODZONA PO WŁĄCZENIU ZASILANIA.
Włóż złącza do prawego wspornika (36).
Przymocuj podstawę konsoli (26) do prawej (36)
i lewej kolumny (nie ukazanej na rysunku), używając do tego celu czterech bolec do poręczy
(20) i czterech Nakładek odginanych poręczych
(19) (widocznych tylko z jednej strony). Przed
dokręceniem którejkolwiek śruby należy
lekko wkręcić wszystkie cztery.
Przewód
konsoli
7
88
26
36
Przewód konsoli
28
19
20
28
19
20
9
10. Poproś drugą osobę o pomoc w podniesieniu i
przytrzymaniu ramy bieżni (74).
Walec
10
Odszukaj sprężyna sprężyna amortyzatora
gazowego (99). Zwróć uwagę, że amortyzator z
jednej strony kończy się cylindrem, z drugiej
prętem. Odnajdź dwa niewielkie rysunki we
wkładce. Odszukaj Zestaw zacisków amortyzatora gazowego (98) w końcówce z prętem
amortyzatora gazowego. Paznokciem lub
końcówką śrubokręta naciśnij koniec zacisku
sprężynowego, aby go poluźnić, obróć zacisk
sprężynowy, a następnie wyciągnij zacisk
sprężynowy z amortyzatora gazowego. Uważaj,
aby nie zgubić zacisku sprężynowego.
Uwaga: Dołaczono zapasowe zaciski
sprężynowe.
99
98
Wspornik
98
98
Następnie przytrzymaj końcówkę z prętem
sprężyna sprężyna amortyzatora gazowego (99)
w pobliżu wspornika w środku ramy (74). Wciśnij
koniec amortyzatora gazowego jak najmocniej
na kulistą część wspornika.
Por. duży rysunek w tekście. Włóż zacisk
sprężyny amortyzatora gazowego (98) w dwa
pokazane niewielkie otwory na końcu sprężyny
amortyzatora gazowego (99) z tłokiem. Następnie obracaj zacisk sprężyny aż zatrzaśnie się na
sprężynie amortyzatora gazowego.
Pręt
74
74
99
Wspornik
98
Otwory
11
11. Obróć w dół końcówkę z cylindrem Sprężyna
amortyzatora gazowego (99) do pokazanej
pozycji. Wyjmij Zestaw zacisków amortyzatora
gazowego (98) z końcówki amortyzatora
gazowego.
99
48
Następnie ustaw końcówkę z cylindrem
Sprężyna amortyzatora gazowego (99)
odpowiednio do wspornika w środku podstawy
(48). Wciśnij koniec amortyzatora gazowego na
kulistą część wspornika. Uwaga: Może być
konieczne lekkie obrócenie ramy (nie pokazano)
do przodu lub do tyłu, aby ustawić końcówkę
amortyzatora gazowego odpowiednio do kuli.
98
Wspornik
99
48
Por. duży rysunek w tekście. Włóż zacisk
sprężyny amortyzatora gazowego (98) w dwa
pokazane niewielkie otwory na końcu sprężyny
amortyzatora gazowego (99) z tłokiem. Następnie obracaj zacisk sprężyny aż zatrzaśnie się na
sprężynie amortyzatora gazowego.
98
Otwory
Przy pomocy drugiej osoby obniż ramę (nie
pokazano) do poziomu podłogi.
10
Wspornik
12. Opuść kolumny (31, 36) tak, jak pokazano.
Uważaj, aby nie uszkodzić osłon lewej i
prawej podstawy (90, 91).
Widok z boku
12
90, 91
32
Por. rysunek w tekście. Popchnij wsporniki
(31, 36) w bok tak, aby rama bieżni (74)
znalazła się pośrodku pomiędzy wspornikami.
27
Mocno dokręć śruby 3/8" x 2 1/4" (27) i śruby
3/8" x 3 1/2" (32) z każdej strony bieżni. Nie
dokręcaj zbyt mocno śrub 3/8" x 3 1/2".
31, 36
74
Widok z góry
74
31
13. Unieś do góry kolumny (31, 36).
36
13
Ustaw osłony lewej i prawej podstawy (90, 91) w
pozycji ukazanej na rysunku. Opuść osłony,
umieszczając je podstawach (48). W razie
potrzeby, odciągnij na bok krawędzie osłony,
umożliwiając w ten sposób nasunięcie jej na
śruby (14) kółek.
31, 36
Opuść kolumny (31, 36).
90, 91
48
11
14
14. Przykręć przewód uziemiający na przewodzie
kolumny (28) do wskazanego otworu w podstawie
(48) wkrętem M4.2 x 10mm (11) uziemiającym.
14
54
28
Wciśnij zaznaczony pierścień uszczelniający w
prawą kolumnę (36).
Przymocuj osłonę pokrywa prawej podstawy (91)
do prawej podstawy (48) za pomocą dwóch
Wkręt 3/4" (2). Na takiej samej zasadzie zamontuj osłonę lewej podstawy (nie
pokazaną).
2
48
Otwory
Przewód
uziemiający
Ustaw kolumny (31, 36) w pozycji pionowej.
11
91
2
15. Wsuń tulejkę zatrzasku (30) w otwór lewej
kolumny (31).
36
15
Gałka
Zdejmij gałkę z bolca. Upewnij się, że kołnierz i
sprężyna osadzone są na bolcu. Wsuń bolec w
otwór tulejki zatrzasku (30) w lewej kolumnie
(31). Załóż nakładkę zatrzasku (89) po drugiej
stronie lewej kolumny, a następnie wkręć gałkę
na bolec.
31
89
30
Usuń plastikowe opakowanie z dolnej części
bieżni.
Sprężyna
Koąnierz
Bolec
16. Upewnij się przed użyciem bieżni, czy wszystkie części są dobrze przykręcone. Uwaga: Do urządzenia
może być dołączone dodatkowe oprzyrządowanie. Przechowuj starannie dołączone klucze imbusowe, duży
klucz jest używany do regulacji pasa bieżni (patrz str. 23). W celu uniknięcia uszkodzenia podłogi lub dywanu, umieść pod bieżnią matę.
12
OBSŁUGA I REGULACJA
NASMAROWANY FABRYCZNIE PAS BIEŻNI
Pas bieżni pokryty jest wysokiej jakości smarem. WAŻNE: Do smarowania pasa lub platformy bieżni nigdy
nie stosuj smarów silikonowych w spreju lub innych substancji. Takie substancje pogorszą stan taśmy i
będą powodować nadmierne zużywanie się urządzenia.
JAK PODŁĄCZYĆ DO GNIAZDKA KABEL ZASILAJĄCY
Ten produkt musi być uziemiony. W razie niepoprawnego
funkcjonowania lub awarii, uziemienie stanowi ścieżkę najmniejszego oporu dla prądu elektrycznego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem. Ten produkt wyposażony jest w kabel zasilający z
przewodem uziemiającym i wtyczkę z uziemieniem. Ważne: W
przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy wymienić
kabel na nowy, zalecany przez producenta.
Patrz rysunek 1.Włóż zaznaczony koniec kabla zasilającego do gniazda na bieżni. Patrz rysunek 2. Podłącz kabel zasilający do gniazdka, które jest odpowiednio zamontowane i uziemione zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Ważne: Bieżnia nie jest kompatybilna z gniazdami GFCI.
1
2
Gniazdo na bieżni
Gniazdko
FR
FR/
NIEBEZPIECZEŃSTWO:
Nieodpowiednie uziemienie urządzenia może zwiększyć ryzyko porażenia elektrycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości poproś wykwalifikowanego
elektryka lub serwisanta o sprawdzenie uziemienia urządzenia. Nie modyfikuj wtyczki—jeśli nie będzie
pasować do gniazdka, zainstaluj odpowiednie gniazdko przy pomocy wykwalifikowanego elektryka.
IT
IT
13
SCHEMAT KONSOLI
Spinacz
Uwaga: Jeśli na konsoli znajdują się
Klucz
arkusze cienkiej folii plastikowej, zdejmij je.
UMIESZCZANIE NALEPKI OSTRZEGAWCZEJ
warzacz DVD lub video do bieżni i oglądać wybrane
programy na ekranie video. Możesz nawet słuchać ulubionej muzyki do ćwiczeń albo książek audio dzięki
systemowi dźwiękowemu stereo konsoli.
Na konsoli umieszczone jest ostrzeżenie w języku angielskim. To samo ostrzeżenie w innych językach znajduje
się na nalepkach na załączonym arkuszu. Naklej na konsolę nalepkę po polsku.
CHARAKTERYSTYKA KONSOLI
Aby używać konsolę w trybie manualnym, kieruj się
instrukcjami od strony 15. Aby używać gotowego programu, p. s. 17. Aby użyć ekranu video, p. s. 18. Aby
korzystać z systemu dźwiękowego stereo, p. s. 18.
Oprócz tego, konsola posiada dwanaście gotowych
programów ćwiczeń. Każdy program automatycznie
kontroluje prędkość i nachylenie bieżni, prowadząc Cię
przez skuteczny program ćwiczeń.
w kilometrach lub w milach. Aby dowiedzieć się, która
jednostka pomiaru jest wybrana lub aby ją zmienić, p.
TRYB INFORMACYJNY na s. 19. Dla jasności wszystkie instrukcje niniejszego rozdziału odnoszą się do
kilometrów.
Konsola oferuje imponujący szereg funkcji stworzonych, by uczynić Twoje ćwiczenia skuteczniejszymi i
WAŻNE: Aby zapobiec uszkodzeniom platformy
przyjemniejszymi. Po wybraniu manualnego trybu konbieżni, zawsze miej na sobie czyste obuwie
soli, możesz zmieniać prędkość i nachylenie bieżni za
sportowe podczas użytkowania bieżni. Podczas
dotknięciem przycisku. Podczas ćwiczeń, ekran będzie
pierwszego użycia bieżni, zbadaj ustawienie pasa
pokazywać nieustannie informacje o przebiegu
bieżni i wycentruj go, jeśli to konieczne (p. s. 23).
ćwiczeń. Możesz nawet dokonywać pomiaru rytmu
ETPE40807
pracy serca używając dotykowego czujnika tętna. (PETL40807,
Uwaga:
Konsola może wyświetlać prędkość i odległość
PETL12707)
Czy wybierzesz tryb manualny, czy też jeden z gotowych programów, możesz podłączyć swój odt-
14
JAK KORZYSTAĆ Z TRYBU MANUALNEGO
JAK WŁĄCZYĆ ZASILANIE
1. Włóż klucz do konsoli.
WAŻNE: Jeśli bieżnia była narażona na niskie temperatury, pozwól jej dojść do temperatury pokojowej przed włączeniem zasilania. Jeśli tego nie
dokonasz, wyświetlacze konsoli i inne elektryczne
komponenty mogą zostać uszkodzone.
Zobacz JAK WŁĄCZYĆ ZASILANIE z lewej strony.
2. Wybierz tryb manualny.
Podłącz przewód zasilający do kontaktu (p.
pozycji
str. 13). Następnie
resetującej
odnajdź
resetujący/wyłączający
[RESET/OFF]
wyłącznik automatyczny na ramie bieżni obok przewodu zasilającego.
Przełącz wyłącznik automatyczny do pozycji resetującej.
Za każdym razem po włożeniu klucza wybrany
zostanie tryb manualny. Jeśli wybrałeś program
ćwiczeń, wyjmij klucz, a następnie włóż go z
powrotem. Na wyświetlaczu pojawi się tor bieżni.
Uwaga: Ekran ma tryb Konsoli i tryb Wprowadzania. Tor bieżni może być wyświetlany tylko wtedy,
gdy wybrany jest tryb Konsoli. Aby zobaczyć tor,
naciskaj przycisk Wprowadzania, aż na ekranie pojawi się wyraz KONSOLA na kilka sekund.
3. Jak uruchomić pas bieżni i wyregulować prędkość.
WAŻNE: Konsola bieżni posiada tryb demo wyświetlacza, stworzony w celu używania w czasie wystawienia bieżni w sklepie. Jeśli wyświetlacze zaświecają się gdy tylko podłączysz przewód zasilający i przesuniesz wyłącznik automatyczny do
pozycji resetującej, oznacza to, że tryb demo jest
włączony. Aby wyłączyć tryb demo, przytrzymaj
przycisk Stop przez kilka sekund. Jeśli wyświetlacze pozostaną zaświecone, zajrzyj do rozdziału
TRYB INFORMACYJNY na stronie 18 aby wyłączyć
tryb demo.
Aby uruchomić pas bieżni naciśnij przycisk
[START], przycisk zwiększenia prędkości [SPEED]
lub jeden z przycisków ponumerowanych od 2 do
16.
Jeśli przyciśnięty zostanie przycisk [START] lub
zwiększenia prędkości, pas bieżni zacznie się
poruszać z prędkością 2 km/godz. W czasie
ćwiczeń zmieniaj dowolnie prędkość pasa bieżni,
naciskając przyciski zwiększenia lub zmniejszenia
prędkości [SPEED]. Po każdym naciśnięciu przycisku prędkość zmieni się jednorazowo o 0,1
km/godz; jeśli przycisk zostanie przytrzymany
dąużej, prędkość będzie się zmieniać co o 0,5
km/godz.
Następnie, stań na szynach podstawy bieżni. Odnajdź
zacisk zaczepiony do klucza (por. rys. na s. 14). i wsuń
zacisk za pasek ubrania. Następnie włóż klucz do konsoli. Po chwili wyświetlacze się zaświecą. WAŻNE: W
sytuacji awaryjnej, klucz można wyciągnąć z konsoli, powodując zwolnienie i zatrzymanie się pasa
bieżni. Przetestuj zacisk ostrożnie wykonując kilka
kroków w tył; jeśli klucz nie został wyciągnięty z
konsoli, dopasuj pozycję zacisku.
Jeśli zostanie przyciśnięty jeden z ponumerowanych dziesięciu przycisków, pas bieżni
będzie stopniowo [STOP] zwiększać prędkość,
dopóki nie osiągnie ustawionej prędkości
15
4. Zmieniaj nachylenie bieżni według życzenia.
przycisk Wyświetlacza aby wybrać odpowiedni tryb
wyświetlacza.
Regulacji pochylenia bieżni dokonujemy za pomocą przycisków zmniejszenia lub zwiększenia
pochylenia [INCLINE] lub jednego z przycisków
pochylenia oznaczonych numerami.
Aby zresetować konsolę należy wcisnąć przycisk
Stop [STOP], a następnie wyjąć i ponownie włożyć
klucz do konsoli.
6. Możesz także zmierzyć sobie tętno.
Za każdym naciśnięciem przycisku, ustawienie
pochylenia będzie się zmieniać o 0,5%. Wciśnięcie
jednego z przycisków oznaczonych numerami
powoduje ustawienie danej wartości pochylenia.
Przed użyciem dotykowego czujnika tętna, usuń
folię plastikową z metalowych czujników. Oprócz
tego, upewnij się że masz czyste ręce.
5. Wybierz tryb wyświetlacza i śledź swoje
postępy za pomocą informacji o ćwiczeniach na
ekranie.
W celu pomiaru rytmu
pracy serca,
stań na szynach podstawy i złap
metalowe czuStyków
jniki – nie
przesuwaj
rąk. Gdy
wykryte zostanie tętno, wyświetli się Twój rytm
pracy serca. W celu najdokładniejszego odczytu
rytmu pracy serca, przytrzymaj czujniki przez
co najmniej 15 sekund.
Idąc lub biegnąc po pasie bieżni możemy uzyskać
podgląd następujących parametrów treningu:
•
•
•
•
•
•
•
•
Drogę [DISTANCE], którą przebyliśmy idąc lub
biegnąc.
Upływ czasu [TIME]. Uwaga: Po wybraniu programu ćwiczeń, wyświetlacz pokaże czas pozostały do ukończenia tego programu zamiast
upływu czasu.
Średnia liczba gramów węglowodanów, które
spaliłeś.
7. Po skończeniu ćwiczeń wyjmij klucz z konsoli.
Stań na szynach, przyciśnij przycisk Stop i wyreguluj nachylenie bieżni do najniższego poziomu.
Nachylenie musi być na najniższym poziomie,
jeśli bieżnia jest składana do pozycji przechowywania - w przeciwnym razie może ulec
uszkodzeniu. Następnie wyjmij klucz z konsoli i
schowaj w bezpiecznym miejscu.
Przybliżona liczba spalonych w czasie treningu
kalorii [CALORIES].
Prędkość [SPEED] pasa bieżni.
Stopień nachylenia bieżni. Uwaga: Stopień
nachylenia bieżni będzie wyświetlany tylko
wtedy, gdy naciskasz przyciski Pochylni.
Po zakończeniu korzystania z bieżni, przesuń resetujący/wyłączający wyłącznik automatyczny do
pozycji “wyłącz” i odłącz przewód zasilający.
WAŻNE: Jeśli tego nie dokonasz, elektryczne
komponenty bieżni mogą się przedwcześnie
zużyć.
Pomiar rytmu pracy serca. Uwaga: podgląd
rytmu pracy serca jest możliwy wyłącznie,
jeżeli używamy czujnika dotykowego lub mamy
założony pas na klatkę piersiową.
Gdy wybrano tryb manualny, ekran może
pokazywać tor bieżni przedstawiający 400
metrów (1/4 mili). Podczas gdy maszerujesz
lub biegniesz po bieżni, segmenty toru bieżni
będą się pojawiać kolejno aż pojawi się cały
tor. Następnie tor zniknie i segmenty znowu
zaczną się kolejno pojawiać.
Gdy wybrano tryb Konsoli, konsola posiada dwa
tryby wyświetlacza. Tryb wyświetlacza, który
wybierzesz, określi, które informacje o przebiegu
ćwiczeń będą wyświetlane. Naciskaj kilkakrotnie
16
JAK KORZYSTAĆ Z USTAWIONEGO PROGRAMU
Twoją uwagę. Strzałka poniżej profilu ćwiczeń przesunie się wtedy o jedno miejsce w prawo, a bieżnia
automatycznie dostosuje się do ustawień prędkości
i pochylni zaprogramowanych dla następnego odcinka. Uwaga: Ekran ma tryb Konsoli i tryb
Wprowadzania. Profil programu ćwiczeń może być
wyświetlany tylko wtedy, gdy wybrany jest tryb Konsoli. Aby zobaczyć profil programu ćwiczeń,
naciskaj przycisk Wprowadzania, aż na ekranie pojawi się wyraz CONSOLE konsola na kilka sekund.
1. Włóż klucz do konsoli.
Zobacz JAK WŁĄCZYĆ ZASILANIE na s. 15.
2. Wybierz jeden z dwunastu gotowych programów ćwiczeń.
Aby wybrać gotowy program ćwiczeń, naciskaj
kilkakrotnie przycisk Łatwe programy ćwiczeń
[EASY WORKOUTS] albo przycisk Trudne programy [HARD WORKOUTS] ćwiczeń; nazwa
wybranego przez Ciebie programu ćwiczeń pojawi
się na ekranie.
Program ćwiczeń będzie w ten sposób kontynuowany, aż strzałka dotrze do prawego końca profilu programu ćwiczeń. Następnie pas bieżni zwolni
i zatrzyma się.
Jeśli prędkość i/lub ustawienie pochylni jest zbyt
wysokie lub zbyt niskie dla Ciebie, możesz ręcznie
zmienić ustawienie naciskając przyciski Prędkości
i/lub Pochylni; jednak gdy zacznie się następny
segment, bieżnia automatycznie dostosuje się
do ustawień pochylni i prędkości dla następnego segmentu.
Gdy wybierzesz
gotowy program
ćwiczeń, na
ekranie pojawią się
maksymalna prędProfil programu ćwiczeń
kość i ustawienie
pochylni programu
ćwiczeń, czas trwania programu, oraz profil ustawień prędkości programu ćwiczeń. Strzałka poniżej profilu pokaże
Twoje postępy w ćwiczeniach.
Aby w dowolnym momencie przerwać program
ćwiczeń, naciśnij przycisk Stop [STOP]. Aby
ponownie rozpocząć ćwiczenie, naciśnij przycisk
Start. Pas bieżni zacznie się przesuwać z prędkością 2 km/h. Gdy następny odcinek programu
ćwiczeń się rozpocznie, bieżnia automatycznie
włączy tę prędkość i to nachylenie, które jest zaprogramowane dla następnego odcinka programu.
3. Naciśnij przycisk Start by rozpocząć ćwiczenie.
Po naciśnięciu przycisku Start, bieżnia automatycznie dostosuje się do pierwszego ustawienia
prędkości i nachylenia w programie. Chwyć
poręcze i zacznij maszerować.
4. Wybierz tryb wyświetlacza i śledź swoje
postępy za pomocą informacji o ćwiczeniach na
ekranie.
Każdy program ćwiczeń składa się z pewnej liczby
jednominutowych odcinków. Jedno ustawienie
prędkości i jedno ustawienie pochylni jest zaprogramowane dla każdego odcinka. Uwaga: To
samo ustawienie prędkości i/lub pochylni może być
zaprogramowane dla kilku kolejnych odcinków.
Por. krok 5 na s. 16.
5. Jeśli masz ochotę, dokonuj pomiaru rytmu
pracy serca.
Gdy zakończy się
pierwszy odcinek
programu ćwiczeń,
rozlegnie się seria
dźwięków. Jeśli
prędkość i/lub
ustawienie pochylni
bieżni ma się zmienić, nowe ustawienie prędkości
i/lub pochylni pojawi się na ekranie, by zwrócić
Por. krok 6 na s. 16.
6. Gdy zakończysz ćwiczenia, usuń klucz z
konsoli.
Por. krok 7 na s. 16.
17
JAK KORZYSTAĆ Z EKRANU VIDEO
JAK KORZYSTAĆ Z SYSTEMU DŹWIĘKOWEGO
STEREO
Skorzystaj z poniższych instrukcji by przyłączyć Twój
odtwarzacz video lub DVD (nie załączony) do bieżni.
Kabel video RCA (nie załączony) jest niezbędny.
Aby odtwarzać muzykę albo książki audio na
głośnikach stereo konsoli, musisz podłączyć odtwarzacz mp3, odtwarzacz płyt kompaktowych, odtwarzacz audio/video albo odtwarzacz mp4 do konsoli.
Odnajdź przewód audio i podłącz go do gniazda
mp3/mp4 w konsoli. Następnie podłącz jego drugi
koniec do gniazda w Twoim odtwarzaczu mp3, odtwarzaczu płyt kompaktowych, odtwarzaczu
audio/video albo odtwarzaczu mp4. Upewnij się, że
kabel audio/video jest całkowicie podłączony.
1. Podłącz koniec kabla video RCA do gniazd wyjścia
audio/video na Twoim odtwarzaczu video.
2. Włącz kabel zasilania odtwarzacza video. Por. podręcznik użytkownika odtwarzacza video w celu zapoznania się z odpowiednimi instrukcjami dotyczącymi uziemienia.
Aby obsługiwać odtwarzacz mp3, odtwarzacz płyt
kompaktowych albo odtwarzacz audio/video, naciskaj
przycisk Wprowadzania kilkakrotnie aż na ekranie pojawi się wyraz mp3. Aby obsługiwać odtwarzacz mp4,
naciskaj przycisk Wprowadzania, aż na ekranie pojawi
się wyraz mp4.
3. Podłącz kabel video RCA do gniazda wejścia AV z
tyłu konsoli.
Włóż klucz do konsoli. Zob. JAK WŁACZYĆ ZASILANIE
na s. 15. Następnie naciskaj przycisk Wprowadzania, aż
na ekranie pojawią się wyrazy WPROWADZANIE 1.
Naciśnij play na odtwarzaczu DVD lub video. Gdy
będziesz naciskać przyciski zgłaśniania i ściszania,
wskaźnik głośności pojawi się na ekranie na kilka
sekund.
Następnie naciśnij przycisk Play [PlAY] na odtwarzaczu mp3, odtwarzaczu płyt kompaktowych, odtwarzaczu audio/video albo odtwarzaczu mp4. Następnie
dostosuj głośność w Twoim odtwarzaczu MP3, odtwarzaczu płyt kompaktowych, odtwarzaczu
audio/video albo odtwarzaczu MP4. Możesz również
dostosowywać głośność na konsoli naciskając przyciski zgłaśniania i ściszania.
Gdy wybrano tryb Wprowadzania, konsola posiada trzy
tryby wyświetlacza. Tryb wyświetlacza, który
wybierzesz, określi, które informacje o przebiegu
ćwiczeń będą wyświetlane. Naciskaj kilkakrotnie przycisk Wyświetlacza aby wybrać odpowiedni tryb wyświetlacza.
Jeśli używasz odtwarzacza płyt kompaktowych albo
odtwarzacza DVD i płyta przeskakuje, postaw odtwarzacz na podłodze albo na innej płaskiej
powierzchni, a nie na konsoli.
18
TRYB INFORMACYJNY
W dolnym prawym rogu wyświetlacza pojawia się litera
“English” (oznaczająca angielskie mile) lub “Metric”
(kilometry stosowane w systemie metrycznym). Aby
zmienić jednostkę miary należy wcisn przycisk zwiększenia prędkości.
Konsola posiada tryb informacyjny, który zapisuje
całkowitą odległość pokonaną przez pas bieżni i
całkowitą liczbę godzin użytkowania bieżni. Tryb informacyjny pozwala Ci również wybrać system pomiarowy
mil lub kilometrów, oraz włączać i wyłączać tryb demo
wyświetlacza.
Uwaga: Konsola posiada tryb demo wyświetlacza,
stworzony w celu używania w czasie wystawienia
bieżni w sklepie. Gdy tryb demo jest włączony, konsola
będzie normalnie funkcjonować po podłączeniu przewodu zasilającego, przesunięciu wyłącznika automatycznego do pozycji resetującej oraz włożeniu klucza do
konsoli. Jednak po usunięciu klucza wyświetlacze pozostaną zaświecone, mimo, że przyciski nie będą działały. Jeśli włączony jest tryb demo, wyraz „Włączony”
pojawi się na wyświetlaczu gdy wybrany jest tryb informacyjny. Aby włączyć lub wyłączyć tryb demo, naciśnij
przycisk zmniejszania prędkości.
Aby wybrać tryb informacyjny, przytrzymaj przycisk
Stop [STOP] wsuwając klucz do konsoli, a następnie
puść przycisk stop. Gdy wybrano tryb informacyjny,
pokazane zostaną następujące informacje:
Wyświetlacz pokaże całkowitą liczbę godzin użytkowania bieżni.
Wyświetlacz pokaże też całkowitą liczbę kilometrów
(lub mil) którą przebył pas bieżni.
Aby wyjść z trybu informacyjnego, wyjmij klucz z konsoli.
19
JAK SKŁADAĆ I PRZENOSIĆ BIEŻNIĘ
JAK ZŁOŻYĆ BIEŻNIĘ W CELU JEJ PRZECHOWYWANIA
Przed złożeniem bieżni, ustaw pochylenie w
najniższej pozycji. Pominięcie tego kroku może
spowodować trwałe uszkodzenia bieżni. Następnie wyjmij
kabel zasilania z gniazda. UWAGA: Aby podnosić,
opuszczać i przenosić bieżnię musisz być w stanie bezpiecznie podnieść 20 kg.
1. Chwyć rękami metalową ramę w miejscu pokazanym
strzałką po prawej. UWAGA: Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo obrażeń nie podnoś ramy za plastikowe szyny. Pamiętaj, żeby ugiąć nogi i utrzymywać
proste plecy. W czasie podnoszenia ramy, dźwigać
ciężar raczej nogami niż plecami. Podnieś ramę do około
połowy dystansu do pozycji pionowej.
Rama
2. Przesuń prawą rękę do wskazanej pozycji i przytrzymaj
mocno bieżnię. Lewą ręką pociągnij gałkę zatrzasku w lewo,
a następnie przytrzymaj. Podnoś ramę dopóki zapadka nie
znajdzie się za bolcem zatrzasku, a następnie zwolnij gałkę
zatrzasku. Upewnij się, że rama jest mocno trzymana
przez przetyczkę.
Zatrzask
zabezpieczający
Aby uniknąć uszkodzenia podłogi lub dywanu, pod
bieżnią umieść matę. Nie wystawiaj bieżni na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie
zostawiaj bieżni w pozycji przechowywania w temperaturze wyższej od 30° C.
Zapadka
JAK PRZENOSIĆ BIEŻNIĘ
Przed przeniesieniem bieżni ustaw ją w pozycji do przechowywania, jak opisano wyżej. Upewnij się, że rama jest
mocno trzymana przez przetyczkę.
1. Jedną ręką przytrzymaj jedną poręcz, a drugą rękę połóż na
podporze. Zablokuj stopą jedno z kół.
Podpora
Poręcze
2. Przechyl bieżnię do tyłu, aż zacznie swobodnie jeździć na
kółkach. Ostrożnie przesuń bieżnię do pożądanego miejsca.
Aby uniknąć uszkodzenia ciała, przy przenoszeniu bieżni
zachowuj najwyższą ostrożność. Nie przesuwaj bieżni
po nierównym terenie.
3. Umieść jedną stopę na jednym z kółek i ostrożnie opuść
bieżnię, aż znajdzie się w pozycji przechowywania.
20
Kółko
Załączony
JAK PRZED UŻYCIEM OBNIŻYĆ BIEŻNIĘ
1. Przytrzymaj górny koniec bieżni prawą ręką. Pociągnij gałkę
zatrzasku w lewo i przytrzymaj ją. Obróć ramę w dół a
następnie puść gałkę zatrzasku.
Zatrzask
zabezpieczający
Załączony
Zapadka
2. Uchwyć mocno metalową ramę obiema rękami, i opuść ją
na podłogę. UWAGA: Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo obrażeń, nie opuszczaj ramy trzymając
jedynie za plastikowe szyny. Nie upuść ramy na
podłogę. Pamiętaj, żeby ugiąć nogi i utrzymywać proste
plecy.
Rama
21
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Większość problemów z bieżnią można rozwiązać podejmując następujące kroki. Odnajdź objaw usterki i
postępuj zgodnie z instrukcją. Jeśli potrzebna jest dodatkowa pomoc, spójrz na pierwszą stronę okładki
niniejszego podręcznika.
PROBLEM:
Nie można włączyć bieżni
ROZWIĄZANIE: a. Upewnij się, że kabel zasilający jest podłączony do prawidłowo uziemionego gniazdka (patrz
strona 13). Jeśli potrzebny jest przedłużacz, użyj przewodu trójżyłowego, 1 mm2 (14 AWG), o
długości do 1,5 m. Ważne: Bieżnia nie jest kompatybilna z gniazdkami GFCI.
b. Po podłączeniu kabla zasilającego do gniazdka, sprawdź, czy klucz jest dobrze włożony
do konsoli.
PROBLEM:
c. Sprawdź odłącznik, który znajduje się na
bieżni blisko kabla zasilającego. Jeśli
odłącznik wystaje tak, jak pokazano, nastąpiło
samoczynne wyłączenie. Aby ponownie
nastawić odłącznik, odczekaj pięć minut i
wciśnij przełącznik.
c
Ponowne
nastawienie
Samoczynne
wyłączenie
Zasilanie samoczynnie zostaje odłączane w czasie używania bieżni
ROZWIĄZANIE: a. Sprawdź odłącznik resetujący/wyłączający, który znajduje się na ramie bieżni blisko kabla
zasilającego (patrz: rysunek powyżej). Jeśli automatyczny odłącznik samoczynnie się
wyłączył, odczekaj pięć minut i wciśnij przełącznik.
b. Sprawdaź, czy kabel zasilający jest podłączony do gniazdka. Jeśli jest podłączony, wyjmij
go, odczekaj pięć minut i podłącz ponownie.
c. Wyjmij klucz z konsoli. Włóż ponownie klucz do konsoli.
PROBLEM:
d. Jeśli bieżnia nadal nie działa, spójrz na pierwszą stronę okładki niniejszego podręcznika.
Wyświetlacze konsoli nie działają właściwie
ROZWIňZANIE: a. Wyjmij klucz z konsoli i odłącz przewód zasilający
WYCIĄGNIJ KABEL ZASILAJĄCY Z
GNIAZDKA. Wyjmij dwa wkręty #12 x 1 1/4" (4) i
dwa wkręty 3/4" (2) i ostrożnie zdejmij pokrywę
(1).
Odnajdź przekaźnik (62) i magnes (67) po lewej
stronie koła pasowego (64). Obracaj koło pasowe
aż magnes zrówna się z przekaźnikiem. Upewnij
się, że luka między magnesem a przekaźnikiem
wynosi około 3 mm. Jeśli to konieczne, poluzuj
srebrny wkręt M4.2 x 10mm (11), przesuń nieco
przekaźnik, a następnie ponownie dokręć wkręt.
Ponownie załóż pokrywę (nie pokazano), i włącz
bieżnię na kilka minut aby sprawdzić prawidłowy odczyt prędkości.
22
a
2
4
1
3 mm
62
11
Widok
z góry
4
64
67
PROBLEM:
Pas zwalnia, kiedy się po nim chodzi
ROZWIĄZANIE: a. Jeśli potrzebny jest przedłużacz, stosuj wyłącznie trójżyłowy, 1 mm2 kabla (rozmiar 14), o
maksymalnej długości 1,5 m.
b. Jeśli pas jest zbyt mocno napięty, bieżnia może
b
działać gorzej, a pas może ulec uszkodzeniu.
Wyjmij klucz i WYCIĄGNIJ KABEL
5-7 cm
ZASILAJĄCY Z GNIAZDKA. Używając klucza
imbusowego, przekręć obie tylne śruby regulujące w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara o 1/4 pełnego obrotu. Gdy
pas jest odpowiednio naprężony, można podnieść każdy jego brzeg na wysokość 5-7 cm nad
Śruby tylnego wałka
platformę. Należy pilnować, aby pas był ułożony
na bieżni centralnie. Następnie podłącz kabel zasilający do sieci, włóż klucz i uruchom bieżnię na
kilka minut. Powtarzaj tę czynność dopóki pas nie zostanie odpowiednio naprężony.
PROBLEM:
c. Jeśli pas nadal zwalnia w czasie chodzenia, proszę przeczytać informacje na okładce tego
podręcznika.
Pas nie jest w położeniu centralnym lub się ślizga
ROZWIĄZANIE: a. Jeśli pas nie jest w położeniu centralnym, wyjmij
a
klucz i WYCIĄGNIJ KABEL ZASILAJĄCY Z
GNIAZDKA. Jeśli pas przesunął się w lewo,
użyj klucza imbusowego, aby przekręcić lewą
tylna śrubę rolki zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara o 1/2 pełnego obrotu; jeśli
pas przesunął się w prawo, wyreguluj lewą
tylną śrubę, przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o
1/2 pełnego obrotu. Należy uważać, aby nie
naciągnąć pasa zbyt mocno. Podłącz kabel zasilający do sieci, włóż klucz i uruchom bieżnię
na kilka minut. Powtarzaj tę czynność dopóki pas nie znajdzie się w położeniu centralnym.
PROBLEM:
b. Jeśli taśma się ześlizguje, gdy się po niej chodzi,
b
najpierw wyjmij klucz i WYCIĄGNIJ KABEL
ZASILAJĄCY Z GNIAZDKA. Używając klucza
imbusowego, przekręć obie tylne śruby regulujące zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 1/4
pełnego obrotu. Gdy pas jest prawidłowo
naprężony, można podnieść każdą jego krawędź
na wysokość 5-7 cm nad platformę. Należy pilnować, aby pas był ułożony na bieżni centralnie.
Następnie podłącz kabel zasilający do sieci,
włóż klucz i ostrożnie chodź na bieżni przez kilka minut. Powtarzaj tę czynność dopóki pas
nie zostanie odpowiednio naprężony.
Wyświetlacze konsoli pozostają zaświecone po usunięciu klucza z konsoli
ROZWIĄZANIE: a. Konsola posiada tryb demo wyświetlacza, stworzony w celu użytkowania w czasie wystawienia bieżni w sklepie. Jeśli wyświetlacze pozostają zaświecone po usunięciu klucza, oznacza
to, że tryb demo jest włączony. Aby wyłączyć tryb demo, przytrzymaj przycisk Stop przez
kilka sekund. Jeśli wyświetlacze pozostaną zaświecone, zajrzyj do rozdziału TRYB
INFORMACYJNY na stronie 19 aby wyłączyć tryb demo.
23
ZASADY PROWADZENIA ĆWICZEŃ
OSTRZEŻENIE:
Twój organizm zaczyna zużywać kalorie z tłuszczu aby
uzyskać energię. Jeśli Twoim celem jest spalanie
tłuszczu, dostosuj prędkość i pochylnię bieżni tak, aż
Twój rytm pracy serca znajdzie się w okolicach najniższej liczby Twojej strefy treningowej.
Przed
rozpoczęciem tego lub jakiegokolwiek programu ćwiczeń porozum się z lekarzem. Jest to
szczególnie ważne dla osób powyżej 35 roku
życia lub z historią problemów zdrowotnych.
W celu maksymalnego spalania tłuszczu, dostosuj
prędkość i pochylnię bieżni tak, aż Twój rytm pracy
serca znajdzie się w okolicach środkowej liczby Twojej
strefy treningowej.
Czujnik tętna nie jest urządzeniem lekarskim.
Różne czynniki, także Twój ruch, mogą mieć
wpływ na dokładność pomiarów rytmu pracy
serca. Czujnik tętna ma służyć jedynie jako
pomoc w ćwiczeniach w zakresie ogólnego
określania zmian rytmu pracy serca.
Ćwiczenia aerobowe—Jeśli Twoim celem jest wzmocnienie układu krążenia, Twoje ćwiczenia muszą
być “aerobowe”. Ćwiczenia aerobowe to ćwiczenia
wymagające dużych ilości tlenu w dłuższych odcinkach czasowych. Wzmaga to nakłady serca w
kierunku pompowania krwi do mięsni, i do płuc aby utleniać krew. Dla ćwiczeń aerobowych, dostosuj prędkość i pochylnię bieżni tak, aż Twój rytm pracy serca
znajdzie się w okolicach najwyższej liczby Twojej
strefy treningowej.
Następujące zasady pomogą Ci zaplanować program
ćwiczeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat
ćwiczeń, prosimy o nabycie stosownej publikacji lub
udanie się po poradę lekarską.
INTENSYWNOŚĆ ĆWICZEŃ
ZASADY SESJI ĆWICZEŃ
Czy zamierzasz spalać tłuszcz, czy też wzmocnić
układ krążenia, kluczem do osiągnięcia pożądanych
wyników jest stosowanie ćwiczeń gimnastycznych o
odpowiedniej intensywności. Właściwy poziom intensywności można ustalić kierując się rytmem pracy serca.
Poniższa tabela pokazuje zalecane rytmy pracy serca
dla spalania tłuszczu i ćwiczeń aerobowych.
Każda sesja ćwiczeń powinna składać się z następujących trzech części:
Rozgrzewka–Rozpocznij każdą sesję ćwiczeń od 5 do
10 minut rozciągania i lekkich ćwiczeń. Odpowiednia
rozgrzewka podwyższa Twoją ciepłotę ciała, rytm
pracy serca i krążenie w przygotowaniu do ćwiczeń.
Ćwiczenia w strefie treningowej–Po rozgrzewce
zwiększ intensywność Twoich ćwiczeń aż Twój rytm
pracy serca znajdzie się w strefie treningowej przez 20
do 30 minut. (Podczas pierwszych kilku tygodni programu ćwiczeń, nie utrzymuj swego pulsu w strefie
treningowej przez czas dłuższy niż 20 minut). Oddychaj
regularnie i głęboko podczas gimnastyki – nigdy nie powstrzymuj oddechu.
Aby odnaleźć odpowiedni dla Ciebie rytm pracy serca,
najpierw odnajdź swój wiek na dole tabeli (wiek jest
zaokrąglony do dziesięciu lat). Następnie odnajdź trzy
liczby ponad Twoim wiekiem. Te trzy liczby określają
Twoją “strefę treningową”. Dwie niższe liczby to zalecane rytmy pracy serca dla spalania tłuszczu; wyższa
liczba to zalecany rytm pracy serca dla ćwiczeń aerobowych.
Ochłonięcie–Zakończ każdą sesję ćwiczeń 5 do 10
minut rozciągania w celu ostudzenia. Zwiększy to elastyczność Twoich mięsni i wspomoże zapobieganie problemom po ćwiczeniach.
Częstotliwość ćwiczeń
Aby utrzymać lub poprawić kondycję, przeprowadzaj trzy
sesje ćwiczeń tygodniowo, z co najmniej jednym dniem
przerwy pomiędzy sesjami. Po kilku miesiącach możesz
przeprowadzać do pięciu sesji tygodniowo jeśli masz
ochotę. Kluczem do sukcesu jest uczynienie z ćwiczeń
regularnego i przyjemnego fragmentu Twojego życia
codziennego.
Spalanie tłuszczu—Aby skutecznie spalać tłuszcz,
musisz ćwiczyć na dość niskim poziomie intensywności przez dłuższy okres czasu. Podczas pierwszych kilku minut ćwiczeń, Twój organizm zużywa
łatwo dostępne kalorie z węglowodanów aby uzyskać
energię. Dopiero po tych pierwszych paru minutach,
24
ZALECANE ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCE
Odpowiedni sposób rozciągania pokazano po prawej stronie.
Poruszaj się wolno podczas rozciągania, nigdy nie podskakuj.
1. Rozciąganie poprzez dotykanie stóp
1
Stań zginając lekko nogi w kolanach i pochylaj się do stóp. Rozluźnij
ramiona i plecy i spróbuj sięgnąć jak najbliżej stóp. Policz do 15,
potem rozluźnij się. Powtórz ćwiczenie 3 razy. Ćwiczenia rozciągające: Rozciąganie mięśni ud, kolan i pleców.
2. Rozciąganie mięśni ud
2
Usiądź z jedna nogą wyprostowaną. Stopę drugiej nogi oprzyj o
wewnętrzną część uda wyprostowanej nogi. Próbuj dosięgnąć do
palców wyprostowanej nogi. Policz do 15, potem rozluźnij się.
Powtórz ćwiczenie 3 razy dla każdej nogi. Ćwiczenia rozciągające:
Rozciąganie mięśni ud, dolnej części pleców i pachwiny.
3. Rozciąganie łydki/mięśni stóp
Jedną nogę wysuń do przodu, pochyl się i oprzyj się o ścianę.
Wyprostuj nogę pozostawioną w tyle i postaw płasko stopę tej nogi
na podłodze. Zegnij nogę wysuniętą do przodu, pochyl się do
przodu i poruszaj biodrami w kierunku ściany. Policz do 15, potem
rozluźnij się. Powtórz ćwiczenie 3 razy dla każdej nogi. Aby dalej
naciągać ścięgna Achillesa, zegnij również nogę wysuniętą do tyłu.
Ćwiczenia rozciągające: Łydki, ścięgna Achillesa i kostki.
3
4
4. Rozciąganie mięśnia czworogłowego
Jedną ręką oprzyj się o ścianę, by utrzymać równowagę, odchyl się i
złap jedną stopę. Ciągnij stopę i próbuj dosięgnąć do pośladków.
Policz do 15, potem rozluźnij się. Powtórz ćwiczenie 3 razy dla
każdej nogi. Ćwiczenia rozciągające: Mięśnie czworogłowe i mięśnie
bioder.
5. Rozciąganie wewnętrznych części ud
Usiądź, łącząc stopy przy zgiętych kolanach. Ciągnij stopy w
kierunku pachwiny, jak najdalej potrafisz. Policz do 15, potem rozluźnij się. Powtórz ćwiczenie 3 razy. Ćwiczenia rozciągające:
Mięśnie czworogłowe i mięśnie bioder.
25
5
LISTA CZĘŚCI—Nr modelu PETL12707.0
R0907A
Aby odnaleźć wymienione poniżej części, zobacz RYSUNEK ROZŁOŻONEJ BIEŻNl na końcu niniejszego podręcznika.
Nr
Liczba
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
2
1
1
13
6
1
2
2
1
4
2
4
6
4
2
1
2
1
1
4
1
1
1
1
2
4
2
5
1
4
10
5
1
2
1
1
4
2
1
4
1
2
1
1
1
2
3
4
5
6
7
1
29
1
8
2
1
9
Opis
Pokrywa
Wkręt 3/4"
Lewa Szyna
Wkręt #12 x 1 1/4"
3/8" x 3/4" Śruba
Gniazdo wejścia AV
Sznurek do przeciągnięcia przewodu
1/4" x 5/8" Śruba silnika
Silnik napędu
Wspornik silnika
Wkręt M4.2 x 10mm
Podkładka odginana
Zestaw kabla zasilającego
3/8" x 2 3/4" Śruba
Nalepka - szyna podstawy
Przewód audio
Nakrywka do poręczy
Poręcz
Podkładka odginana 5/16"
5/16" x 3 1/2" Śruba
Podkładka odginana 1/4"
1/4" x 1/2" Śruba
Klucz/Spinacz
Rozpórka regulująca do ramy
Konsola
Podstawa konsoli
3/8" x 2 1/4" Śruba
Przewód kolumny
Zespóą bolca zatrzasku
Tulejka zatrzasku
Lewa kolumna
3/8" x 3 1/2" Śruba
3/8" Podkładka
Część odlegąościowa ramy
3/8" Nakrętka
Prawa kolumna
Podkładka
Wkręt samogwintujący 3/4"
3/8" Podkładka odginana
Klucz imbusowy 5/32"
Naklejka ostrzegawcza
Wspornik konsoli
Nalepka ostrzegawcza zasuwy
Element dystansowy kółka
Kółko
Przewód pochylni
3/8" Nakrętka zabezpieczająca
Podstawa
Plastikowy ściąg
Dolna obudowa
Regulator
Nr
Liczba
99
100
1
1
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
26
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
4
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
2
1
4
1
1
2
2
1
1
1
1
4
4
1
1
4
1
Opis
Zaślepka kolumny
3/8" x 2 1/4" Śruba
Pierścień przewodu wspornika
Silnik podnoszący bieżnię
Wspornik ograniczający
3/8" x 1 3/4" Śruba
3/8" x 1 1/4" Śruba
Rama podnoszona
3/8" Nakrętka wieńcowa
Pasek silnika
Kontaktron
Spinacz
Przedni wałek/przednie koło pasowe
3/8" x 4" Śruba
5/16" x 1 1/4" Śruba
Magnes
Prowadnica pasa
Wspornik kółka tylnego
Izolator
1/2" Śruba prowadnicy pasa
Pas bieżni
Platforma bieżni
Rama
Prawa szyna
5/16" Nakrętka
Podkładka płaska tylnego krążka
Linka do przeciągnięcia przewodu
Tylny wałek
Prawa stopa tylna
Karton “Ferrite”
1/4" x 2 1/4" Śruba
Lewa stopa tylna
Nakrętka nasadkowa
Klucz imbusowy
Izolacja silnika
Tuleja silnika
Rozpórka poręczy
Nakładka zatrzasku
Pokrywa lewej podstawy
Pokrywa prawej podstawy
Pokrywa
1/2" Wkręt pokrywy
Śruba mocująca izolacji
Wspornik gniazda zasilania
Zapadka
Śruba 1 1/2"
Zestaw zacisków amortyzatora
gazowego
Sprężyna amortyzatora gazowego
Przejściówka do przewodu zasilającego
Nr Liczba
101
102
103
104
105
106
107
*
1
1
1
1
1
1
1
–
Opis
Wspornik do elektroniki
Transformator
Filtr
3/4" Śruba uziemiająca
Nakrętka uziemiająca
Resetujący/wyłączający wyłącznik automatyczny
Wspornik gniazda zasilania
Przewód czarnego 4", M/F
Nr Liczba
*
*
*
*
–
–
–
–
Opis
Zielony przewód 8", F/R
Niebieski przewód 8", 2F
Czerwony przewód 4", M/F
Instrukcja obsługi użytkownika
*Te części nie są pokazane na rysunkach.
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
27
28
82
77
40
21
12
38
4
85
38
83
76
69
20
43
4
82
96
2
80
77
21
79
15
38
70
94
38
12
69
76
20
4
3
71
68
4
72
66
76
4
74
73
24
64
75
63
62
4
65
15
70
94
47
67
11
61
66
4
60
71
103
47
11
105
104
68
47
24
76
5
12
51
10 9
86
102
11
4
11
81
39
12
11
107
12
101
11
12
11
106
95 11
5
87
8
RYSUNEK ROZŁOŻONEJ BIEŻNI A—Nr modelu PETL12707.0
R0907A
RYSUNEK ROZŁOŻONEJ BIEŻNI B—Nr modelu PETL12707.0 R0907A
92
2
1
100
13
93
93
46
57
56
53
47
33
47
58
55
59
47
38
47
38
53
33
38
50
38
29
RYSUNEK ROZŁOŻONEJ BIEŻNI C—Nr modelu PETL12707.0 R0907A
17
84
2
52
2
17
21 22
18
84
88
17
2
19
22
20
21
52
18
29
2
89
88
19
17
30
90
20
28
41
31
34
36
97
41
32
33
37
91
33
39
97
34
27
14
2
44
2
45
44
35
48
32
28
97
11
37
54
37
11
99
97
35
39 2
98
27
44
2
45
44
30
14
37
RYSUNEK ROZŁOŻONEJ BIEŻNI D—Nr modelu PETL12707.0 R0907A
2
2
2
26
6
25
2
2
2
2
2
11
2
42
2
16
2
78
23
2
49
7
2
2
31
2
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Aby zamówić części zamienne, spójrz na pierwszą stronę okładki niniejszego podręcznika. Aby pomóc nam w
rozwiązaniu Twego problemu, prosimy abyś był gotów podać następujące dane gdy się z nami skontaktujesz:
• numer modelu oraz numer seryjny produktu (spójrz na pierwszą stronę okładki niniejszego podręcznika)
• nazwę produktu (podana na pierwszej stronie okładki niniejszego podręcznika)
• numer kluczowy oraz opis części (por. LISTA CZĘŚCI oraz RYSUNEK ROZŁOŻONEJ BIEŻNl pod koniec
niniejszego podręcznika)
INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU
Produktu elektronicznego nie wolno pozbywać się na składowisku
odpadów komunalnych. Aby zapewnić ochronę środowiska naturalnego,
produkt należy poddać recyklingowi po jego zużyciu, zgodnie z przepisami
prawa.
Należy korzystać z usług jednostek zajmujących się recyklingiem i posiadających uprawnienia do zbierania tego typu odpadów na danym obszarze.
Postępując w ten sposób, pomagasz chronić zasoby naturalne i przyczyniasz się
do poprawy europejskich standardów ochrony środowiska. Jeśli potrzebujesz
więcej informacji na temat bezpiecznych i prawidłowych metod utylizacji, skontaktuj się z lokalnym organem
miejskim lub sklepem, gdzie zakupiłeś produkt.
Nr części 257374 R0907A
Wydrukowano w Chinach © 2007 ICON IP, Inc.

Podobne dokumenty