bran, flour, sugar, co

Komentarze

Transkrypt

bran, flour, sugar, co
Application
The Vibratory Discharger is used
for supporting the uniform
discharge of loose products like:
bran, flour, sugar, cocoa,
milkpowder, etc. from silos and
storage bins.
Operation
The vibratory movement of unit
causes an even flow and uniform
discharge of the product from the
silo.
Zastosowanie
Wybierak wibracyjny mo¿e s³u¿yæ
d o w s p o m a g a n i a ró w n o miernego wyp³ywu z silosów
i zbiorników materia³ów sypkich
takich jak: otrêby, m¹ka, cukier,
kakao, mleko w proszku, itp.
Zasada dzia³ania
Wprowadzenie w ruch drgaj¹cy
dolnej czêœci (dna) wybieraka
powoduje równomierny wyp³yw
i opadanie produktu w ca³ym
zbiorniku (silosie), powoduj¹c
ca³kowite jego opró¿nienie.
MODEL
WWS
Construction
The Vibratory Discharger is built from the following components:
- hopper with outlet (pos. 1) and rubber ring (pos. 6) to join with
the reception device,
- adjustable middle unit (pos. 3) cone angle: 300 - version 1,
540- version 2,
- upper flange (pos. 2) designed for connecting with the outlet
of the silo,
- connectors with metal-rubber sleeves (pos. 4) joining upper and
lower sections.
The number of hangers/connectors depends on the size of
the vibratory discharger and ranges from 3 to 8 pieces
- rubber ring (pos.5) sealing the gap between upper and lower
sections,
- vibrator (pos.7) with adjustable weights to increase/decrease the
amount of vibration
For vibratory extractors type WWS-1800 and WWS-2000 two
vibrators are used.
The distance between the vibrating bottom (outlet) and reception
device should be about 70 mm.
øC
øA
5 4°
G
3
3 0°
4
E
5
1
6
70
Budowa
F
Wybierak zbudowany jest z nastêpuj¹cych zespo³ów:
- dna z wylotem (poz. 1) i pierœcieniem gumowym (poz. 6) do
pod³¹czenia z urz¹dzeniem odbiorczym,
- zespo³u œrodkowego ze sto¿kiem o k¹cie 30 -wykonanie 1,
lub 54 -wykonanie 2, (poz. 3),
- ³¹cznika górnego (poz. 2) s³u¿¹cego do po³¹czenia z wylotem
silosu,
- ³¹czników z tulejami metalowo-gumowymi (poz. 4) ³¹cz¹cymi
czêœæ górn¹ z dnem.
Iloœæ wieszaków w zale¿noœci od wielkoœci wybieraka wynosi
od 3 do 8 szt.
- pierœcienia gumowego (poz. 5) uszczelniaj¹cego szczelinê
miêdzy ³¹cznikiem górnym a dnem,
- wibratora (poz. 7) ze zmienn¹ si³¹ wymuszaj¹c¹ dla wywo³ania
ruchu drgaj¹cego dna i zmiany wydajnoœci.
Dla wybieraków WWS-1800 i WWS-2000 stosuje siê 2 wibratory.
Odleg³oœæ miêdzy drgaj¹cym dnem (króæcem wylotowym),
a urz¹dzeniem odbiorczym powinna wynosiæ ok. 70 mm.
Type
Typ
Dimensions
d Α
A Α
B Α
C E
D Α
Wymiary Α
WWS - 1000 1000
WWS- 1300 1300
WWS -1600 1600
WWS - 1800 1800
WWS - 2000 2000
F
Flour
M¹ka
G
970 1030 1110
1270 1330 1410
1570 1630 1710
1770 1830 1910
1970 2030 2110
641
599 773 515
724
641
923 67
599
557
850
766
724 1099 157
683
641
934
850
808 1200 218
766
724
1018
938
896 1300 261
851
812
182 15
350 20
525 24
646 30
a
[
o
3
øB
7
]
24
15
12
748 32 11 15
* The given capacity applies to the discharge of flour from silo.
An outlet with a bigger diameter and the middle unit with angle 54o are recommended
for discharging of slow-flowing products
TYPE
TYP
WWS - 1000 - 200
WWS - 1000 - 300
WWS - 1000 - 500
WWS - 1300 - 300
WWS - 1300 - 500
WWS - 1300 - 600
WWS - 1300 - 700
WWS - 1600 - 300
WWS - 1600 - 500
WWS - 1600 - 600
WWS - 1600 - 700
18
o
2
a
n x ø18
∝
n
pcs
szt.
[ mm ]
200
300
500
300
500
600
700
300
500
600
700
800
300
500
600
700
800
300
500
600
700
800
Bran
Otrêby
ød
øD
’
WWS - 1600 - 800
WWS - 1800 - 300
WWS - 1800 - 500
WWS - 1800 - 600
WWS - 1800 - 700
WWS - 1800 - 800
WWS - 2000 - 300
WWS - 2000 - 500
Max capacity*
Max wydajnoϾ*
Installed power
Zainstalowana
moc
[t/h]
[kW]
20
60
80
80
0,42
0,42
0,60
2x0,60
Net weight
Masa netto
Flour
M¹ka
Bran
Otrêby
[kg]
214
220
212
218
207
213
276
288
281
293
285
297
290
302
449
480
444
475
440
471
436
467
430
461
622
649
616
643
612
640
609
636
602
685
680
629
740
735
676
731
WWS - 2000 - 700
672
727
WWS - 2000 - 800
666
721
WWS - 2000 - 600
80
2x0,60
* Podana wydajnoœæ odnosi siê do odbioru m¹ki z silosu. Do odbioru z silosów produktów trudno p³yn¹cych nale¿y stosowaæ wiêksze œrednice
wylotów dla poszczególnych wielkoœci wybieraków oraz zespó³ œrodkowy o wiêkszym k¹cie sto¿ka 54.
Manufacturer reserves the right for modifications of parameters and device appearance in the course of its improvement.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w parametrach oraz wygl¹dzie urz¹dzenia w miarê jego udoskonalania.

Podobne dokumenty