Gminne Echa Nr 19

Komentarze

Transkrypt

Gminne Echa Nr 19
19
2015
W TYM NUMERZE:
 WYBORY PREZYDENCKIE
 NOWI SOŁTYSI
 STYPENDIA SZKOLNE
 „ZEMSTA STALINA”
 REMONT CHODNIKÓW W SZEPIETOWIE
 WALKA Z RAKOTWÓRCZYM AZBESTEM
 BEZPIECZNE WAKACJE
 KLESZCZ W TRAWIE PISZCZY
 ZAKOŃCZENIE RUNDY WIOSENNEJ W SZEPIETOWSKIEJ
SPARCIE
 DZIEŃ RODZINY W SZEPIETOWIE
 KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE
 SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
 MOJE DRUGIE ŚNIADANIE
 NASZE WYCIECZKI
 NASZE OSIĄGNIĘCIA
 „WIARA NADZIEJA MIŁOŚĆ”
 LOKALNI MŁODZI ARTYŚCI
 PATRIOTYZM WŚRÓD NAJMŁODSZYCH
 II DANCE FESTIVAL FOR SCHOOL
 DZIEŃ DZIECKA W SZEPIETOWIE
 ZIELONE ŚWIĄTKI W SZEPIETOWIE
 ZDROWY STYL ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW
GMINNE ECHA
2
WYBORYGMINNE
PREZYDENCKIE
ECHA
W dniu 10 maja 2015r. odbyły się w naszym kraju wybory prezydenckie. Jako wyborcy mieliśmy możliwość wyboru pomiędzy 11 kandydatami. Zwycięzcą pierwszej tury na terenie naszej Gminy
okazał się Duda Andrzej Sebastian otrzymując 1 739 głosów, co stanowiło 60,11%. Kolejni kandydaci uzyskali następujące wyniki:
Braun Grzegorz Michał – 20 głosów – 0,69%
Jarubas Adam Sebastian – 57 głosów – 1,97%
Komorowski Bronisław Maria – 496 głosów -17,14%
Korwin-Mikke Janusz Ryszard – 63 głosy -2,18%
Kowalski Marian Janusz – 44 głosy – 1,52%
Kukiz Paweł Piotr – 397 głosów – 13,72%
Ogórek Magdalena Agnieszka – 58 głosów – 2,00%
Palikot Janusz Marian – 9 głosów – 0,31%
Tanajno Paweł Jan – 1 głos – 0,03%
Wilk Jacek – 9 głosów – 0,31%
Liczba osób, które wzięły udział w wyborach wyniosła 2 912, co stanowiło 50,23% wszystkich
uprawnionych do głosowania. Po zakończeniu I tury i zliczeniu wszystkich oddanych głosów okazało
się, że do następnej tury przeszli Duda Andrzej Sebastian (5 179 092 głosy – 34,76%) oraz Komorowski Bronisław Maria (5 031 060 głosów – 33,77%).
W drugiej turze na terenie naszej gminy, z poparciem 2 534 głosów – 77,68% ponownie wygrał Duda Andrzej Sebastian. Komorowski Bronisław Maria otrzymał 728 głosów – 22,33%. Liczba
osób biorących udział w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015r. wyniosła 3 296 – co stanowiło 57,23% wszystkich uprawnionych do udziału w wyborach z Gminy Szepietowo.
Po zliczeniu głosów ze wszystkich komisji wyborczych pracujących na terenie Polski wybory na
urząd Prezydenta RP wygrał
sięgę prezydencką.
Duda Andrzej Sebastian i w dniu 6 sierpnia 2015r. złoży przyUrząd Miejski w Szepietowie
3
NOWI
SOŁTYSI
GMINNE
ECHA
Pietrzak Andrzej – Szepietowo
Na przełomie marca i kwietnia w poszczególnych miejscowościach z terenu naszej Gminy odbywały się wybory na sołtysów. Poniżej
przedstawiamy imiona i nazwiska
osób, które cieszyły się największym
zaufaniem swojej społeczności.
Wawrzyńce
Jankowska Alicja – Dąbrowa Bybytki
Biały Karol – Szepietowo Żaki
Zaremba Wiesław – Dąbrowa Dołęgi
Szymborski Dariusz – Szymbory Andrzejowięta
Dąbrowski Stanisław – Dąbrowa Gogole
Bogucki Władysław – Szymbory Jakubowięta
Mioduszewska Grażyna – Dąbrowa Kaski
Wnorowska Mirosława – Szymbory Włodki
Ertman Wojciech – Dąbrowa Łazy
Szepietowski Eugeniusz – Średnica Jakubowięta
Dąbrowski Sławomir – Dąbrowa Tworki
Mioduszewski Robert – Średnica Maćkowięta
Dąbrowski Maciej – Dąbrowa Moczydły
Zawistowski Janusz – Średnica Pawłowięta
Stypułkowski Stanisław – Dąbrowa Wilki
Godlewski Stanisław – Warele Filipowicze
Paprocki Przemysław – Dąbrowa Zabłotne
Kostro Monika – Włosty Olszanka
Sienicka Katarzyna – Dąbrówka Kościelna
Ambroziak Bogusław – Wojny Izdebnik
Grodzki Jacek – Jabłoń Kikolskie
Kostro Stanisław – Wojny Krupy
Jabłoński Józef – Jabłoń Samsony
Budziszewski Zdzisław – Wojny Piecki
Dąbrowski Janusz – Kamień Rupie
Godlewski Bogdan – Wojny Pietrasze
Konarzewski Piotr – Stary Kamień
Jabłoński Zdzisław – Wojny Pogorzel
Moczydłowski Ryszard – Moczydły Jakubowięta
Kietlińska Halina – Wojny Szuby Szlacheckie
Pruszyński Henryk – Moczydły Stanisławowięta
Pawłowicz Sylwester – Wojny Szuby Włościańskie
Kostrowski Franciszek – Nowe Gierałty
Andrzejczuk Jadwiga – Wojny Wawrzyńce
Gromadka Grzegorz – Nowe Szepietowo Podleśne
Wojszkun Danuta – Wyliny Ruś
Wyszyńska Agata – Nowe Warele
W miejscowości Wyszonki Posele nie dokonano wyboru.
Sawicki Zdzisław – Nowe Zalesie
Włostowski Jerzy – Plewki
Wyszyńska Elżbieta – Pułazie Świerże
Łętowska Jadwiga – Szepietowo Janówka
Lenard Henryk – Szepietowo Podleśne
Kalisz Mirosława Maria – Szepietowo
Wszystkim Sołtysom serdecznie gratulujemy i
życzymy owocnej pracy na rzecz swoich społeczności
lokalnych w kadencji 2015 - 2019.
Kotowski Mirosław – Pułazie Wojdyły
Szymborski Henryk – Stawiereje Michałowięta
Majewska Urszula – Stawiereje Podleśne
4
Urząd Miejski w Szepietowie
STYPENDIA
SZKOLNE
GMINNE ECHA
STYPENDIA SZKOLNE
Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i
kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który
otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze
środków publicznych.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z
powodu zdarzenia losowego.
1. .Zasiłek szkolny może być przyznany w formie
świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy
rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka
razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypen2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośroddium szkolnego
ków umożliwiających dzieciom i młodzieży, a także
dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z 2. zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie
niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpo- dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
wiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do uzasadniającego przyznanie tego zasiłku
czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce
Pomoc materialna ma charakter socjalny albo moty- lub za osiągnięcia sportowe.
wacyjny.
1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze so- uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co
cjalnym są:
najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie
(semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w któ1) stypendium szkolne;
rym przyznaje się to stypendium, a stypendium za
osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi,
2) zasiłek szkolny.
który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym
się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie
dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnospraw- rym przyznaje się to stypendium.
ność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- 2.Świadczenie pomocy materialnej o charakterze sowychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także cjalnym przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta).
gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie loso3. Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka
we..
pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie sprawach pomocy materialnej
ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium 4.Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy
szkolne nie może być większa niż kwota, o której momaterialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zawa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej ( do kwoty 456 złotych na 1 oso- mieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym
bę)
Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie Wnioski o stypendia szkolne przyjmowane będą od
niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 01 do 15 września 2015r.
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( 80 % z kwoty 106 złotych wynosi 84,80 złotych)i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty,
MGOPS Szepietowo
5
ZEMSTA
GMINNESTALINA
ECHA
Barszcz Sosnowskiego, czyli "zemsta Stalina",to roślina, która jest bardzo niebezpieczna dla ludzi, a
zwłaszcza dzieci. Kontakt z nią powoduje oparzenie skóry, podobne do oparzenia wrzątkiem, czego następstwem są ropne pęcherze gojące się nawet przez kilka lat.
Barszcz Sosnowskiego (Heacleum sosnowskyi Manden.), potocznie "zemsta Stalina", to groźna dla
ludzi roślina, powodująca przede wszystkim oparzenia skóry, ale w określonych sytuacjach mogąca przyczynić się nawet do śmierci osoby, która miała z nią kontakt. Barszcz Sosnowskiego to inwazyjny chwast
należący do rodziny selerowatych (Apiaceae). Do Polski został sprowadzony z Kaukazu pod koniec lat 50. XX
wieku. W czasach stalinowskich rozpoczęto jego uprawę na wielką skalę, ponieważ miał służyć jako pasza dla
bydła, jednak niedługo potem zaprzestano jego uprawy. Bardzo często rośnie w tych samych skupiskach, co
barszcz olbrzymi (mantegazyjski), który jest równie niebezpieczny co Sosnowski.
Barszcz Sosnowskiego można pomylić z wyrośniętym koprem, ale jest od niego o wiele wyższy - osiąga nawet
4 metry wysokości. Chwast ma zieloną bruzdowaną łodygą, która w dolnej części jest pokryta fioletowymi
plamkami. Jego liście są duże i szerokie (o średnicy do 150 cm), o zaostrzonych końcówkach, a kwiaty zebrane w gęsty i duży baldach są białe.
Dlaczego barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczny?
Zagrożenie dla zdrowia ludzi stanowią furanokumaryny zawarte w soku oraz w wydzielinie włosków
gruczołowych barszczu Sosnowskiego. Związki te w obecności światła słonecznego, w szczególności promieni
UVA i UVB, wiążą się z DNA komórek skóry i powodują oparzenia (fotodermatozę) II i III stopnia. Jak podaje
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku, dodatkowo odkryto także działanie rakotwórcze i
teratogenne (powodujące wady płodu) niektórych furanokumaryn wytwarzanych przez ten gatunek.
Barszcz Sosnowskiego jest szczególnie niebezpieczny w okresie kwitnienia i owocowania, kiedy
odnotowuje się wysoką temperaturę powietrza. Wtedy nawet pośredni kontakt z tą rośliną może doprowadzić do poparzenia skóry, ponieważ związki furanokumarynowe wydostają się z barszczu w postaci
oprysków i osadzają się na skórze osób przebywających w pobliżu.
Gdzie rośnie barszcz Sosnowskiego?
Barszcz Sosnowskiego jest rośliną silnie
zachwaszczajacą teren. Szybko rośnie na małej
powierzchni, ponieważ ma ogromną zdolność
do regeneracji, a wielka ilość nasion
znajdujących się w glebie sprawia, że roślina
zachowuje zdolność do kiełkowania przez kilka
lat.
Barszcz Sosnowskiego można spotkać
w miejscach nieużytkowanych przez człowieka, czyli głównie na odłogach, łąkach i przy
drogach. Rośnie także wzdłuż brzegów rzek i
jezior, na polach uprawnych, pastwiskach, w
ogrodach i parkach. Coraz częściej można go
spotkać w żyznych lasach olchowych, a także
łęgowych, które rosną nad rzekami i potokami.
Urząd Miejski w Szepietowie
6
NOWE CHODNIKI
GMINNE W
ECHASZEPIETOWIE
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w dniu 15.05.2015r. ogłosiła przetarg na
remont chodnika w ciągu drogi krajowej 66 Zambrów –
Brańsk w miejscowości Szepietowo. Długość wyremontowanych chodników na terenie Szepietowa wyniesie 1837 mb. W
dniu 10.06.2015 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Wyłonionym wykonawcą została firma PROBUK
Barbara Mściwujewska z Siemienia Nadrzecznego. Wartość kontraktu wynosi 520 000,03zł.
Planowany czas zakończenia remontów 30.09.2015r.
Urząd Miejski w Szepietowie
WALKA Z RAKOKTWÓRCZYM AZBESTEM
azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu
oraz czasu narażenia. Największe zagrożenie stanowią
włókna respirabilne, tzn. występujące w trwałej postaci w powietrzu i mogące przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Mają
one średnicę mniejszą od 3 μm i są dłuższe niż 5 μm,
przy czym najbardziej szkodliwe są włókna o długości
ok. 20 μm. Narażenie zawodowe na pył azbestu może
być przyczyną chorób układu oddechowego tj.: pylicy
azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnoNaturalne źródła emisji włókien azbestowych w prak- wych, raka płuc oraz międzybłoniaków opłucnej i
tyce mają mniejsze znaczenie niż źródła związane z otrzewnej (nowotworów o wysokiej złośliwości).
działalnością człowieka. Obecnie po zaprzestaniu produkcji wyrobów zawierających azbest tymi źródłami Doniesienia kliniczne i epidemiologiczne sugerują, że z
azbestem może być również związane występowanie
są:
innych nowotworów: krtani, żołądka i jelit, trzustki,
 niewłaściwie składowane odpady azbestowe, w jajników oraz chłoniaków. Jednak zwiększenie ryzyka
tym tzw. dzikie wysypiska, szczególnie w lasach i w tych grupach nowotworów należy postrzegać jedyodkrytych wyrobiskach,
nie jako prawdopodobne.
 użytkowanie wyrobów azbestowych co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza Między pierwszym narażeniem a pojawieniem się papyłem azbestowym w wyniku: korozji i mechanicz- tologii (zwłaszcza nowotworów) występują długie
nych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych, okresy. Czyli aktualnie wykrywane skutki odnoszą się
do warunków pracy, jakie istniały 20-40 lat temu.
ścierania tarcz sprzęgłowych i hamulcowych,
 niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyroAnalizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na orgabów zawierających azbest,
urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i nizm ludzki należy pamiętać, iż azbest jest praktycznie
izolacje zawierające azbest. Są to źródła występujące niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtewewnątrz pomieszczeń. Stosowanie wyrobów azbedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we
stowych, a w konsekwencji możliwość uwalniania
włókien azbestu do środowiska, spowodowało wzrost wdychanym powietrzu. Azbest zabezpieczony w spozainteresowania zdrowotnymi skutkami środowisko- sób uniemożliwiający uwolnienie się włókien do powej ekspozycji na azbest.
wietrza nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia.
Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu
(oznacza to, że dopóki włókna nie są uwolnione do
powietrza nie stanowią zagrożenia dla zdrowia).
Azbest może być także obecny w wodzie, napojach i
pokarmach, skąd przenika do organizmu człowieka.
Jednak nie ma dowodów świadczących o tym, że
azbest dostający się do organizmu drogą pokarmową
jest szkodliwy dla zdrowia
Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju
Urząd Miejski w Szepietowie
7
GMINNE ECHA
WALKA Z RAKOKTWÓRCZYM
AZBESTEM
Burmistrz Szepietowa informuje, że zgodnie z umową dotacji Nr 053/15/B-OZ/AZ-097/DA zawartą w
dniu 3 czerwca 2015 roku w Białymstoku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Szepietowo w 2015 roku na terenie gminy jest realizowane zadanie:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepietowo”. W ramach ww. zadania z terenu
gminy zostaną usunięte wyroby zawierające azbest od 40 właścicieli budynków o łącznej masie 165,04 ton.
Wartość zadania 51.345,00 złotych.
Środki finansowe udzielone Gminie Szepietowo przekazane będą w formie dotacji na zadania objęte
programem priorytetowym „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” zgodnie z umową udostępnienia środków nr 307/2013/WF/US zawartą w dniu 7
czerwca 2013 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100 % jego kosztów kwalifikowalnych, w tym do 50 % kosztów kwalifikowalnych, ze środków udostępnionych przez Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej z siedzibą w Warszawie.
W związku z planowanym w br. ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku naboru wniosków na
azbest”
„Usuwanie wyrobów zawierających
na lata 2016 i 2017, proszę o składanie przez zainteresowanych mieszkańców gminy Szepietowo
podań do tutejszego Urzędu (pokój Nr 15) w terminie do 30 września 2015 roku. Informacji udziela
Paweł
Jabłoński tel. 86 4760 132 w. 321
Urząd Miejski w Szepietowie
BEZPIECZNE WAKACJE
Wakacje to dla młodzieży czas zabawy i nowych wrażeń. Korzystając z wakacyjnych przyjemności, nie zapominajmy jednak o bezpieczeństwie własnym i bliskich. Zwracajmy uwagę na zagrożenia podczas wypoczynku, aby po powrocie do szkoły lub na
uczelnię mieć tylko dobre wspomnienia. Przyswójmy
sobie kilka podstawowych zasad, które pozwolą Nam
spędzić lato bezpiecznie oraz poradzić sobie w trakcie
zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji. Jeśli stosujemy
podobne reguły-to bardzo dobrze, zobacz jednak, czy
nie można ich zmodyfikować.
Pamiętajmy, że żadna zasada nie daje 100% szans na
uniknięcie zagrożeń, ale z pewnością zmniejsza i to
znacznie, możliwość stania się ofiarą.
1. Wyjeżdżając, zawsze pozostaw najbliższym informację, gdzie i z kim będziesz spędzać czas. Zostaw
8
wszystkie możliwe numery telefonów-swoje i przyjaciół. Umów się na określone hasło, które wypowiedziane przez Ciebie będzie oznaczało, że czujesz się
zagrożony i potrzebujesz natychmiastowej pomocy.
To nie przesada - to podstawowe zasady bezpieczeństwa!
2. Nie afiszuj się zbytnio posiadanymi dobrami - nigdy
nie wiesz, kto może Cię obserwować. Podczas płacenia staraj się nie pokazywać zawartości portfela. Dobrym wyjściem jest np. noszenie przy sobie drobnych
sum. Natomiast sposobem na natrętnych
"wyłudzaczy" jest posiadanie w kieszeni drobnych "na
odczepne". Korzystaj z takiego rozwiązania, gdy sytuacja staje się napięta. Dobrze jest się wtedy oddalić
obserwując, czy napastnik nie podąża za Tobą.
GMINNE ECHA
BEZPIECZNE
WAKACJE
3. Podróżując pociągiem zawsze zajmuj miejsca z dala
od podejrzanych osób i - jeśli to możliwe - blisko konduktora, bądź służby ochrony kolei. Nie siadaj samotnie w przedziałach i trzymaj się blisko ludzi. Często to
wystarczy, aby odstraszyć potencjalnego napastnika.
Staraj się nie podróżować nocą. Pamiętaj - napastnik
lub złodziej zawsze korzysta z okazji. Nigdy też nie
podróżuj autostopem sam - zawsze w gronie przyjaciół. Nie wsiadaj do auta jeżeli kierowca od razu nie
wzbudzi Twojego zaufania lub będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości. Wracając z imprezy nocą nigdy nie
korzystaj z ofert podwiezienia przez obcych.
7. Nigdy nie wybieraj się na dyskotekę sam - zawsze
w gronie znajomych. Nie wychodź z dyskoteki samotnie - staraj się wracać do miejsca zamieszkania w towarzystwie przyjaciół. Wychodząc z dyskoteki włóż
wierzchnie okrycie i wygodne obuwie - bardzo
"swobodny" strój często prowokuje agresję. Dobrze
jest również nosić przy sobie miotacz gazu lub żel
obezwładniający. Pamiętaj jednak, że jest to przedmiot służący do obrony, więc stosuj go zgodnie z
przeznaczeniem!
5. Przebywając na plaży, pływalni czy w wakacyjnym
tłumie, uważaj na swoją torbę, portfel, telefon. Nie
noś portfela i dokumentów razem i nigdy nie wkładaj
ich do tylnej kieszeni. Dokładnie zapinaj plecaki i torby. Torebkę trzymaj, obejmując ją całą od spodu, pamiętając przy tym, aby zawsze była zamknięta. Wartościowe rzeczy noś tylko w zamykanych kieszeniach.
Jeśli bawisz się na imprezie, nigdy nie pozostawiaj
swoich rzeczy bez opieki - kradzieże torebek, portfeli,
telefonów komórkowych zdarzają się w klubach niezwykle często. Złodziej prowadzi wnikliwą obserwację
wybierając swoje ofiary.
dla młodych ludzi sygnałem rozpoczynającym wielkie
pijaństwo, a wraz z nim - wielkie ryzyko. Nie daj
szans, aby wakacyjne picie powiększyło związane z
tym statystyki tragicznych wydarzeń. Alkohol wzmaga
agresję, a jednocześnie nietrzeźwy nastolatek jest
łatwiejszą ofiarą przestępstwa. Nadmiar alkoholu nierzadko też prowadzi do ryzykownych zbliżeń seksualnych, a ryzykowny seks to groźba zakażenia chorobami wenerycznymi lub HIV. Alkohol, zwłaszcza w nadmiarze, potęguje też ryzyko stosunków z pogranicza
gwałtu, przypadkowe inicjacje i niechciane ciąże.
8. Wakacje to okres wzmożonej działalności dealerów
narkotykowych. Pamiętaj, że mitem jest, iż
4. Kiedy ktoś Cię zaczepia, nie wdawaj się w rozmowy "dopalacze" pomagają w dobrej zabawie. Narkotyki
- czasami lepiej udać, że się nie słyszy i iść dalej. Kiedy zrobią Ci z mózgu kogel-mogel. Naucz się być asertywnym! Naucz się odmawiać.
zaczepki się nasilą, odpowiadaj pewnie, krótko, bez
wdawania się w dyskusję. Nie obrażaj napastnika.
10. Wakacje to czas relaksu i zabawy, ale nie każdy
Kiedy ktoś Cię celowo potrąci, nie odwracaj się i idź
pomysł na zabawę jest dobry. Nierzadko ostatni
dalej. Można również przeprosić-dla własnego dobra. szkolny dzwonek czy ostatni egzamin na studiach jest
11. Okres wakacji to również intensywny werbunek
6. Zawsze i wszędzie pilnuj swoich napojów. Przypad- prowadzony przez sekty. Nie opowiadaj nowo poznanym ludziom o swoich kłopotach czy marzeniach.
ki dosypywania i dolewania różnych specyfików są
coraz większym problemem. Po takich substancjach Możesz być zaproszony na "bardzo ważne spotkanie".
nabierasz niewyobrażalnej ochoty na seks, tracisz sa- Jeżeli osoba jest bardzo życzliwa, ale nie chce odpomokontrolę, łatwo jest Cię nakłonić do robienia róż- wiedzieć na Twoje pytanie o cel spotkania i osoby lub
nych rzeczy, a nazajutrz niczego nie pamiętasz. Nigdy instytucje je organizujące: "bo tam się wszystkiego
dowiesz", bądź ostrożny. Nie idź, jeżeli wcześniej nie
nie przyjmuj napojów od nieznanych lub mało znasprawdzisz, kim są ludzie, którzy Cię zapraszają i o co
nych Ci osób. Jeśli idziesz na parkiet, napoje zostaw
im chodzi.
pod opieką osoby zaufanej.
Należy pamiętać, że żaden zbiór zasad nie gwarantuje 100% skuteczności.
Nic nie zastąpi rozsądku, odpowiedzialności i ostrożności!!!!!
9
Kleszcz wGMINNE
trawie
piszczy
ECHA
Jeszcze z zajęć na studiach, pamiętam rozmowę z
jednym z pacjentów. Pamiętam ją doskonale, ponieważ
ta historia wywarła na mnie
duże wrażenie, nie z powodu rozpoznania a z powodu
objawów, które trwały łącznie kilka miesięcy zanim
została rozpoznana choroba.
Pacjent był wtedy po raz 5
w szpitalu. Tak brzmiała
historia którą mi opowiedział:
„To było parę lat temu. Bardzo się męczyłem. Każdy
poranek był koszmarem. Czułem się strasznie osłabiony, cały czas zmęczony, bez chęci do życia, do działania. Ból stawów towarzyszył mi właściwie cały dzień.
Bywały dni bez bólu mięśni ale najczęściej budziłem
się z gorączką, bólem głowy, mięsni, stawów a najgorsza była sztywność karku – nie mogłem poruszyć
głową ani w prawo ani w lewo. Trwało to może trzy
może cztery tygodnie. Żona cały czas wysyłała mnie
do lekarza ale ja bagatelizowałem jej prośby. Wreszcie nie wytrzymałem… to był kolejny dzień, kiedy
zadzwoniłem do pracy po urlop na żądanie a szef powiedział mi wprost, że albo coś ze sobą zrobię albo
skończymy naszą współpracę. Przestraszyłem się…
poszedłem najpierw do lekarza rodzinnego. Prócz lekko podwyższonego OB nie miałem żadnych odchyleń
w badaniach laboratoryjnych. Wysłał mnie do okulisty bo pogorszył mi się wzrok, do reumatologa bo bolały stawy oraz do psychiatry – bo podejrzewała depresję. Właściwie żaden ze specjalistów nic nie
stwierdził. Zrozpaczony wróciłem do lekarza rodzinnego, który chyba w przypływie desperacji skierował
mnie do neurologa ze względu na tą sztywność karku.
I to był strzał w dziesiątkę – później poszło gładko.
Wykonano badania z krwi – neuroborelioza. To przez
te kleszcze. Nawet nie wiem kiedy i gdzie go złapałem. Wiem jedno – unikałem lasu, traw a i tak go miałem. I tak zachorowałem.”
Kleszcze należą do pajęczaków. W Polsce
występuje około 20 gatunków ( z ponad 850) chociaż
10
najczęściej do czynienia mamy tylko z trzema, ale za
to najgroźniejszymi z nich – kleszczem pospolitym
(występuje w miejscach o dużej wilgotności, w lasach
zarówno liściastych, iglastych jak i mieszanych; bardzo często można go znaleźć na działkach, w parkach
czy na trawnikach), kleszczem łąkowym (najchętniej
bytuje w zakrzewionych okolicach łąk, lasów, działek,
obrzeż jezior, zwłaszcza na wschodnim terenie Polski)
oraz obrzeżkiem gołębim (żywi się krwią ptaków i
bytuje tam, gdzie i one). Kleszcze przeżywają nawet
do 6 lat bez żerowania na człowieku lub zwierzętach
(myszach, zającach, krowach). Największa aktywność
tych pajęczaków jest spotykana, gdy temperatura powietrza wynosi powyżej 7 ̊C - czyli od około połowy marca aż do listopada i przypada na godziny poranne i popołudniowe. Przez cały ten okres kleszcze
niemal bezustannie polują na swojego żywiciela w
lasach, na łąkach, w parkach, pod drzewami, ale jak
się okazuje w pomieszczeniach zamkniętych również
nie jesteśmy do końca bezpieczni, bo obrzeżek może
dostawać się do naszych domów i mieszkań przez kanały wentylacyjne, drzwi balkonowe czy otwarte okna
a na swojego żywiciela – człowieka – poluje głównie
nocą.
Ciekawostką może być fakt, że kleszcz wyczuwa swoją „ofiarę” z około 20 metrów – wabi go
zapach potu, ilość wydychanego dwutlenku węgla,
temperatura ciała. Nie wbija się tam, gdzie spadnie na
skórę człowieka – potrafi wędrować godzinami, by
znaleźć naskórek o odpowiedniej grubości i wilgotności. Jego ukłucie jest niewyczuwalne, gdyż jednocześnie z zagłębianiem się w ciało, wprowadza wydzielinę, zawierającą substancję znieczulającą, która również opóźnia wystąpienie reakcji zapalnej. Najczęściej
można je znaleźć za uszami, w pachwinach czy pod
kolanami gdzie potrafią bytować nawet do 6 dni, wypijając przez ten czas około 2 mililitrów krwi i zwiększając swoje rozmiary nawet do sześciu razy (z długości około 2 mm do nawet 12 mm). Dlaczego więc tak
bardzo boimy się kleszczy? Dlatego, że coraz więcej z
nich przenosi groźne bakterie i wirusy, czego skutkiem może być borelioza czy wirusowe zapalenie mózgu.
Kleszcz wGMINNE
trawie
piszczy
ECHA
BORELIOZA
To najczęściej występująca choroba odkleszczowa.
Nazywana jest chorobą z Lyme, od nazwy miasteczka
w którym po raz pierwszy zaobserwowano wystąpienia objawów skórnych, bólów stawów oraz kości i
powiązano je z ukąszeniami kleszczy. Kleszcze przenoszą bakterie Borrelia burgdrorferi, które mogą występować jako bardzo ruchliwe krętki lub formy przetrwalnikowe (cysty). Te ostatnie są oporne na działanie antybiotyków. Bakterie po dostaniu się do organizmu człowieka powodują wystąpienie zakażenia. Objawy są bardzo niespecyficzne – od wędrujących
zmian skórnych o charakterze pierścienia, przez objawy grypopodobne aż po objawy ze strony układu stawowego, mięśniowego, nerwowego. Choroba atakuje
cały organizm, zaburzając pracę narządów wewnętrznych. Rozpoznanie boreliozy najczęściej stawia się po
zaobserwowaniu rumienia wędrującego lub obecności
przeciwciał we krwi. Wtedy też podejmuje się leczenie. W przypadku boreliozy, która pozostaje nie leczona, może dojść do poważnych powikłań ze strony
układu nerwowego (porażenia, niedowłady), mięśniowego (bóle mięśniowe, stawowe, kłopoty w poruszaniu się), zaburzeń psychicznych oraz zaburzeń pamięci.
KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU (KZM)
Choroba powodowana jest przez wirusy, które do
krwioobiegu dostają się już w momencie wkłucia się
kleszcza. Można się nimi zarazić również innymi drogami – np. pijąc mleko bezpośrednio od zarażonej kozy czy krowy. Wirusy są odporne na działanie soków
żołądkowych. KZM jest chorobą ośrodkowego układu
nerwowego, przebiegającą w dwóch fazach – pierwsza, grypopodobna z podwyższoną temperaturą, osłabieniem, bólami głowy, mięśni, kończyn, karku i gałek ocznych. Druga faza, neurologiczna rozpoczyna
się gdy wirusy dostaną się do mózgu. Temperatura
znacznie się podnosi, pojawiają się wymioty, silne
bóle głowy, stawów i mięśni oraz obecne są objawy
oponowe. Najczęściej choroba przebiega łagodnie, ale
mimo wszystko zaleca się hospitalizację przede
wszystkim ze względu na możliwe powikłania.
Jak się chronić przed kleszczami? Na pewno
warto unikać miejsc, w których mogą występować,
chociaż, nie zawsze jest to możliwe. Warto zadbać o
odpowiedni strój – długie spodnie, bluzka lub bluza z
długim rękawem. Należy też pamiętać o ochronie głowy. Zawsze po spacerach czy wycieczkach należy dokładnie obejrzeć całe ciało. Jeśli znajdziesz kleszcza –
najlepiej zgłosić się do lekarza, by go wyjął. Należy
obserwować, czy w miejsce po wkłuciu kleszcza nie
występuje rumień – obrączkowate, powiększające się
zaczerwienienie. Może pojawić się ono nawet do 5
tygodni po usunięciu pajęczaka ze skóry. Jeśli zauważysz u siebie taki objaw – natychmiast zgłoś się do
lekarza. Zwróć też uwagę na objawy przypominające
grypę – gorączka do 38 ̊C, bóle mięśniowe, głowy,
stawów które mogą wystąpić nawet 3 tygodnie po
usunięciu kleszcza. Opisane objawy sugerują wykonanie badań krwi w kierunku obecności przeciwciał
przeciw boreliozie, które mogą potwierdzić lub wykluczyć chorobę. Szacuje się, że aż 15% kleszczy zakażonych jest wirusem kleszczowego zapalenia mózgu i krętkami boreliozy. By wykonać badania przeciwciał, powinno zaczekać się około 6 tygodni od
ukąszenia, gdyż tyle wynosi czas od momentu wniknięcia krętka do chwili pojawienia się przeciwciał we
krwi. Coraz więcej laboratoriów wprowadza usługę
badania kleszcza – dzięki tym badaniom można
znacznie szybciej wykryć potencjalne zakażenie a co
za tym idzie szybciej rozpocząć leczenie. Jeśli chcesz
skorzystać z takiego badania kleszcza należy dostarczyć do laboratorium w przeciągu 48 godzin od wyjęcia go ze skóry. Gdy zostanie potwierdzone zakażenie, należy rozpocząć leczenie antybiotykami. Istnieje
możliwość profilaktyki przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, w postaci szczepionki nierefundowanej. Powinna być ona zastosowana u każdego, komu
zdarza przebywać na terenach zagrożonych występowaniem kleszczy bądź jest narażony zawodowo na
ryzyko pokłucia przez te pajęczaki. Może być ona stosowana również u dzieci powyżej drugiego roku życia.
Dr n. med. Anna Chludzińska
11
ZAKOŃCZENIE
RUNDY WIOSENNEJ
GMINNE ECHA
PODSUMOWANIE ROZGRYWEK IV LIGI W
WYKONANIU SPARTY SZEPIETOWO
W zakończonych 14 czerwca rozgrywkach IV
ligi drużyna Sparty zajęła 8 miejsce w tabeli
zdobywając 42 punkty oraz uzyskała bilans
bramkowy w stosunku 47 zdobytych oraz 36
straconych bramek. Podopieczni Roberta
Mioduszewskiego w zakończonym sezonie rozegrali
30 meczów z których 10 to zwycięstwa Sparty 12
meczów Sparta kończy wynikiem remisowym. W
pozostałych 8 meczach Sparta musiała uznać wyższość swoich rywali. W meczach na własnym boisku
drużyna Sparty odnosi 8 zwycięstw, czterokrotnie remisuje oraz 3 razy schodzi z boiska pokonana. Bilans
bramkowy meczów na własnym boisku to 27 zdobytych oraz 14 straconych bramek. O wiele gorzej
spisywali się nasi zawodnicy w meczach wyjazdowych. W 15 meczach na obcych boiskach Sparta
dwukrotnie zwycięża, 8 razy remisuje a 5 meczów
kończy jako przegrana. Bilans bramkowy meczów wyjazdowych to 20 zdobytych oraz 22 stracone bramki.
Biorąc pod uwagę statystyki sezon w wykonaniu zawodników można uznać jako udany. Sparta w coraz
silniejszej IV lidze zajmuje bezpieczną oraz przyzwoitą
pozycję w tabeli. W wielu meczach pomimo prowadzenia nie dopisuje jej szczęście w których musi
zadowolić się wynikiem remisowym. Takich meczów
remisowych jest aż 12 najwięcej z pośród wszystkich
zespołów rywalizujących w IV lidze. Ponadto Sparta
dysponuje jedną z najlepszych formacji obronnych.
Lepszą obroną pochwalić się może tylko drużyna
zwycięzcy rozgrywek Wissa Szczuczyn. W sezonie
2014/2015 Trener Sparty Robert Mioduszewski
skorzystał z około 30 zawodników. Bardzo
pozytywnym aspektem zakończonych rozgrywek jest
coraz większa liczba debiutujących w pierwszym zespole wychowanków. Do Patryka Dłuskiego w
obecnym sezonie dołączyli m.in. Bańkowski oraz Mar-
12
cin Fiedorczuk. Najwięcej meczów w całym
sezonie rozegrali Wojciech Kowalczyk oraz
Grzegorz Makal którzy zaznaczyli swą
obecność we wszystkich 30 spotkaniach.
Najwięcej minut na boisku w zakończonym
sezonie rozegrali Grzegorz Makal oraz Wilczko Paweł. Najlepszym asystentem okazał się
Marcin Jamiołkowski który oprócz 4 bramek zaliczył 8
asyst. Niekwestionowanym królem pola karnego w
drużynie Sparty oraz jednym z najlepszych strzelców
całej ligi jest Wojciech Kowalczyk który strzelił 20
bramek.
PODSUMOWANIE ROZGRYWEK A-KLASY W WYKONANIU REZERW SPARTY
W sezonie 2014/2015 trzeci raz w historii Klubu utworzona została drużyna rezerw Sparty która rozpoczęła rywalizację w rozgrywkach Gr. 1 Podlaskiej A
-klasy. Drużyna prowadzona przez Tomasza Kozikowskiego składała się głównie z młodych
piłkarzy rywalizujących w poprzednim sezonie w rozgrywkach juniorów. Drużyna oparta na młodych zawodnikach została wsparta kilkoma doświadczonymi
takimi jak: Wojciech Krassowski, Szymon Widurski czy
Łukasz Klimaszewski. W zakończonym sezonie A-klasy
Sparta II zajęła bardzo dobre 4 miejsce w swoich rozgrywkach. W 16 kolejach A-klasy Sparta zdobywa 24
punkty oraz uzyskuje bilans bramkowy w postaci 30
zdobytych oraz 27 straconych bramek. Na dorobek
punktowy składa się 7 zwycięstw oraz 3 remisy. W
pozostałych 6 spotkaniach Sparta musi uznać wyższość swoich rywali. W meczach na własnym boisku
Spartanie odnoszą 4 zwycięstwa, dwukrotnie remisują oraz schodzą z boiska pokonani. Bilans bramkowy meczów na własnym boisku to 16 zdobytych
oraz 11 straconych bramek. W meczach wyjazdowych
rezerwy odnoszą trzy zwycięstwa, raz remisują oraz
czterokrotnie schodzą z boiska pokonani. Bilans
meczów wyjazdowych to 14 zdobytych oraz 16 straconych bramek. Najlepszym strzelcem drużyny rezerw okazał się Krystian Maciejczuk który strzelił 5
bramek. Po 4 bramki strzelili Łukasz Klimaszewski,
Krassowski oraz Miszczuk.
ZAKOŃCZENIE
RUNDY
GMINNE
ECHAWIOSENNEJ
PODSUMOWANIE ROZGRYWEK
MŁODZIEŻOWYCH W WYKONANIU ZAWODNIKÓW SPARTY W KATEGORI
MŁODZIKÓW ORAZ ŻAKÓW
W zakończonych niedawno rozgrywkach
młodzieżowych nasz Klub reprezentowały
dwie drużyny młodzieżowe w kategorii
młodzików oraz żaków. Drużyna młodzików prowadzona przez Tomasza Rogowskiego rywalizowała
w 11 zespołowej lidze w której mierzyła się miedzy
innymi z ŁKS Łomża, Orłem Kolno czy też lokalnymi
rywalami z Ciechanowca, Wysokiego Mazowieckiego
czy też Zambrowa. W rundzie jesiennej drużyna
młodzików rozegrała 10 meczów z których pięć
kończy się zwycięstwem Sparty. Zwycięstwa młodzkw
to wygrane 6-0 z Ciechanowcem, 4-0 z Ruchem
Wysokie Mazowieckie,1-2 z Orłem Kolno, 3-0 z ŁKS III
Łomża oraz wyjazdowe spotkanie z Fortami Piątnica
3-9. W pozostałych pięciu meczach podopieczni Tomasz Rogowskiego raz remisują 1-1 z KS Śniadowo
oraz ponoszą cztery porażki. Na koniec rundy jesiennej młodzicy zdobywają 16 punktów oraz uzyskują
bilans bramkowy w stosunku 28 zdobytych oraz 18
straconych bramek. W rundzie wiosennej drużyna
młodzików rozgrywa 8 meczów w których pięć to
zwycięstwa m.in. 3-0 z Orłem Kolno czy 7-1 z ŁKS
Łomża. Pozostałe mecze to remis 2-2 z Ruchem
Wysokie Mazowieckie oraz porażki z KS Śniadowo
oraz ŁKS III Łomża. Na koniec sezonu drużyna
młodzików gromadzi na swym koncie 32 punkty. Podsumowując jest to dobry sezon w wykonaniu
młodzików Sparty którzy jak równy z równym rywalizują z rówieśnikami z większych miejscowości. Nie
jednokrotnie Sparta udowadnia nad nimi
swą wyższość. Ma na to wpływ zaangażowanie zawodników oraz bardzo dobre metody
treningowe Trenera Tomasza Rogowskiego.
Drugą drużyną młodzieżową jaka reprezentowała naszą Spartę w rozgrywkach
młodzieżowych jest drużyna Żaków trenowana przez Stanisława Ostaszewskiego. Drużyna Orlików rywalizowała systemem turniejowym mierząc
się z drużynami Pogoni Łapy, Olimpii Zambrów oraz
Orła Kolno. W pierwszym turnieju rozegranym w
Zambrowie Żacy odnoszą dwa zwycięstwa 5-0 z
Orłem Kolno oraz Pogonią Łapy 10-0. W trzecim
meczu remisują 2-2 z Olimpią Zambrów. W drugim
turnieju rozgrywanym w Łapach nasi najmłodsi zawodnicy wygrywają 2-0 z Orłem Kolno, remisują 3-3 z
Olimpią Zambrów oraz ulegają 0-1 Pogoni Łapy.
Kolejnym turniejem był ten rozgrywany w Kolnie. Na
boisku Orła Sparta ulega gospodarzom 1-2. W
pozostałych meczach turnieju Sparta pokonuje 2-0
Pogoń Łapy oraz 3-0 Olimpie Zambrów. Ostatnim turniejem zmagań Żaków był turniej rozgrywany w Szepietowie. W turnieju tym Sparta pokonuje 1-0 Orła
Kolno, 3-1 Pogoń Łapy oraz remisuje 4-4 z drużyną
Olimpii Zambrów. Podsumowując żacy rozgrywają 4
turnieje w których rozgrywają 12 meczów. W 12
meczach Sparta odnosi 7 zwycięstw, 3 razy remisuje
oraz ponosi tylko 2 porażki. Bilans bramkowy drużyny
żaków to 31 zdobytych oraz 13 straconych bramek.
Źródło: www.spartaszepietowo.pl
13
DZIEŃ RODZINY
SZEPIETOWIE
GMINNE W
ECHA
Dnia 1 czerwca 2015r. na miejskim stadionie klubu sportowego "Sparta 1951 Szepietowo" odbył się
Dzień Rodziny zorganizowany przez nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Szepietowie, którego celem była integracja rodziców ze szkołą.
Przeprowadzono wiele konkurencji sportowych, w których aktywny udział brali również
rodzice naszych wychowanków. Uczniowie klas 0
-III mogli wykazać się w konkurencjach takich
jak: bieg z butelką plastikową, kozłowanie piłki
koszykowej slalomem, przysiady w parach, skoki, przeciąganie liny czy gra w dwa ognie. Natomiast dla uczniów klas IV-VI odbył się m.in. bieg z
przeszkodami, strzały do bramki, slalom i żonglowanie piłki nożnej, rzut piłką lekarską i palantową, bieg sztafetowy, rzuty woreczkami do celu i
kręcenie hula-hop.
Dzieci klas 0-III swój czas aktywnie spędzały na Orliku, a uczniowie klas IV-VI na płycie głównej stadionu. Wszyscy uczniowie wraz ze swoimi rodzicami byli
bardzo zaangażowani w jak najlepsze wykonanie zadań i
zadowoleni z miło spędzonego razem przedpołudnia.
Przez cały czas atmosferę umilał nam utworami muzycznymi Pan Krzysztof Niemyjski z miejscowego GOK oraz
Pan Mateusz Sierocki z Urzędu Miejskiego. Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji i zliczeniu punktów
zostały ogłoszone wyniki. Wszyscy uczniowie dostali
upominki, a zwycięzcy dodatkowo medale. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miejski w Szepietowie.
Mariusz Wysocki
14
KONKURS WIEDZY
O ECHA
BEZPIECZEŃSTWIE
GMINNE
Dnia 26 maja 2015 roku w Szkole Podstawowej kazać się znajomością zasad dobrego kibicowania. Turim. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie niej sportowy polegał na pokonaniu siedmiu torów
odbył się V Gminny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie przeszkód.
oraz Sprawności Fizycznej. To profilaktyczne przedsięW konkursie zwyciężyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie. W rywalizacji wzięły udział drużyny z następujących szkoł: Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Mo-
wzięcie organizowane jest już od pięciu lat przez wysokomazowieckich policjantów we współpracy z Urzędem Miejskim w Szepietowie. Konkurs skierowany był
do uczniów klas IV – VI wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Szepietowo. Miał na celu
przybliżenie dzieciom problematyki przeciwdziałania
uzależnieniom, poszanowania i przestrzegania przepisów prawa oraz propagowanie zasady fair play w zawodach sportowych, a także integrację działań środowisk lokalnych z zadaniami na rzecz bezpieczeństwa
uczniów szkół podstawowych.
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie
oraz Sprawności Fizycznej otworzyła pani dyrektor,
Anna Pawłowska, która powitała uczestników oraz
przedstawicieli Policji i przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Szepietowie.
czydłach, Szkoła Podstawowa w Wylinach Rusi, Szkoła
Podstawowa w Wojnach Krupach i Szkoła Podstawowa
w Dąbrówce Kościelnej. Na zakończenie wszystkie drużyny otrzymały wartościowe nagrody i pamiątkowe
puchary, które ufundował Urząd Miejski w Szepietowie. Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Szepietowie i nauczycielom współpracującym z organizatorem konkursu
wręczono podziękowania.
Jadwiga Grabowska
Wszystkie zespoły rozpoczęły rywalizację od rozwiązania testu, który obejmował zagadnienia dotyczące między innymi profilaktyki uzależnień i wiktymologicznej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Kolejnym etapem konkursu był turniej sportowy.
Każdą szkołę reprezentował zespół złożony z czterech
zawodników oraz czterech kibiców, którzy musieli wy-
15
SZKOLNY KONKURS
ORTOGRAFICZNY
GMINNE ECHA
„Błąd w mowie i piśmie to jak brzydka plama na fotografii
matki, którą kochasz”
Janusz Korczak
Dnia 20 maja 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie miała miejsce X edycja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego, którego organizatorem we współpracy z dyrektorem, panią Anną Pawłowską jest nauczycielka języka
polskiego, pani Helena Krasowska- Zubczyńska. Konkurs skierowany był
do uczniów klas IV-VI wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy
Szepietowo. Miał na celu podnoszenie umiejętności ortograficznych
uczniów, kształcenie umiejętności poprawnej pisowni, budzenie potrzeby znajomości zasad ortograficznych, rozwijanie ogólnej sprawności
językowej, rozbudzanie zainteresowań pięknem języka ojczystego,
wreszcie integrację dzieci, uczniów klas IV-VI oraz zachęcanie do zdrowej rywalizacji.
Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny poprzedzony był eliminacjami szkolnymi, w przeprowadzenie których zaangażowani zostali nauczyciele – poloniści pracujący w poszczególnych placówkach na terenie gminy Szepietowo. Pod ich opieką uczniowie drugiego szczebla edukacyjnego pisali dyktando pozwalające wyłonić najlepszych i jednocześnie zakwalifikować ich do drugiego etapu eliminacji
zmagań ortograficznych. W wyniku takich działań do Międzyszkolnego
Konkursu Ortograficznego zostało zgłoszonych dwudziestu ośmiu
uczniów. Pisali oni dyktando, które zostało sprawdzone w dniu konkursu
przez komisję w składzie: pani Helena Krasowska- Zubczyńska- nauczyciel
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie,
pani Joanna Gołaszewska- nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wylinach
Rusi, pani Barbara Piszczatowska- nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej, pani Hanna Kostro- nauczyciel Szkoły Podstawowej w
Wojnach Krupach, pani Zofia Popławska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Moczydłach.
Laureatem zmagań ortograficznych okazał się Rafał Sokołowski, uczeń klasy VA Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie, przygotowany przez panią Helenę Krasowską- Zubczyńską.
II miejsce komisja przyznała: Bognie Buniowskiej z klasy VI Szkoły Podstawowej w Wylinach Rusi (nauczyciel prowadzący
–Joanna Gołaszewska), Jakubowi Niemyskiemu z VIA Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie (nauczyciel prowadzący – Joanna Krajewska). III miejsce zajęli: Jakub Stawierej, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej
w Wylinach Rusi (nauczyciel prowadzący –Joanna Gołaszewska) i Beata Godlewska z klasy V, uczęszczająca do Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach (nauczyciel prowadzący –Hanna Kostro).
Wyróżnienia zdobyli: Hubert Wojtkowski, uczeń klasy IV
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie, z którym pracowała pani Helena Krasowska- Zubczyńska, Julia Grzeszczuk z klasy VI Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
Kościelnej, przygotowywana przez panią Barbarę Piszczatowską
oraz Zuzanna Stypułkowska z klasy IV Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Moczydłach, podopieczna pani Zofii Popławskiej.
Wymienieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe, które ufundowała Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej w Szepietowie. Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono dyplomy,
natomiast dyrekcji Szkoły Podstawowej w Szepietowie i nauczycielom współpracującym z organizatorem konkursu- podziękowania.
Helena Krasowska- Zubczyńska
16
MOJE DRUGIE
ŚNIADANIE
GMINNE ECHA
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie współpracuje z wieloma instytucjami wspierającymi jej działalność. W ramach takiej współpracy, wspólnie z przedstawicielami Agencji Rynku
Rolnego w Białymstoku przeprowadzono zajęcia edukacyjno – kulinarne. Nasze dzieci wzięły również udział w
konkursie ,, Moje drugie śniadanie
to zdrowa przekąska". Cel konkursu
jak i warsztatów przeznaczonych dla
uczniów klas 0 - III zachęcił do pogłębienia wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia, wzbudził zainteresowania zdrowym stylem życia oraz trwałej zmiany nawyków żywieniowych
dzieci. W dniu 30 kwietnia 2015 roku
odbyło się spotkanie przedstawicieli
Agencji w Białymstoku
roku z
uczniami klas II i III Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie, które rozpoczęło się prelekcją na temat znaczenia żywienia w naszym życiu oraz
projekcją filmu z Pascalem Brodnickim, znanym kucharzem telewizyjnym, który przedstawił dzieciom piramidę
żywieniową. Po zajęciach rozpoczęła się część konkursowa projektu Agencji. Uczniowie mieli za zadanie przygotować zdrową przekąskę z produktów dostarczonych przez organizatorów. Była to wędlina, nabiał oraz różnego
rodzaju owoce i warzywa. Każdy uczestnik wykonał jedną pracę, ale wszyscy wykazali się wielkim zaangażowaniem oraz kreatywnością. Jest to dowód na to, że w wielu dzieciach z naszej szkoły drzemie kulinarny potencjał,
który na pewno zaprocentuje w kolejnych latach lub następnych tego typu konkursach.
Agnieszka Orzechowska - Bańkowska
17
NASZE
WYCIECZKI
GMINNE
ECHA
W dniach 26- 29 maja 2015r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie uczestniczyli w wycieczce do Torunia, Poznania, Berlina i Poczdamu, oraz Tropikalnej Wyspy k/
Berlina . Oto relacja z wyjazdu:
Dnia 26 .05. 2015 r. o godz 6.00 pod opieką pań:
Joanny Krajewskiej, Izabeli Łapińskiej i Danuty Dąbrowskiej- Gołdyn udaliśmy się autokarem do Torunia gdzie
zwiedziliśmy z przewodnikiem Toruń, a następnie udaliśmy się do Świata Toruńskiego Piernika na warsztaty
lepienia pierników. Każdy z uczestników wykonał swój
piernik i go upiekł. Drugiego dnia po śniadaniu udaliśmy się do Poczdamu, gdzie zwiedziliśmy zespół pałacowo – ogrodowy Sanssoucci i pałac Cecilienhof - miejsce konferencji poczdamskiej. Po południu pojechaliśmy na Tropikalną Wyspę ( Tropical Islands) - największego tropikalnego parku rozrywki i wypoczynku. Mnóstwo atrakcji, zapewniło nam rozrywkę niemal 20 godzin
na dobę. Trzeciego dnia, po pysznym śniadaniu na Wyspie, pojechaliśmy do Berlina, gdzie zwiedziliśmy Aleksander Platz, oraz wyspę muzeów- Muzeum Pergamońskie ze zbiorami eksponatów sztuki starożytnej. Spacerując ulicami Belina uczniowie podziwialiśmy: Kościół św. Mikołaja, fontannę - studnię Neptuna, kościół Mariacki,
Ratusz i Most Dziewic, Bramę Brandenburską i resztki Muru Berlińskiego oraz Uniwersytet Humbolta. Późnym
popołudniem udaliśmy się do Polski do Rzepina. 29 maja po śniadaniu wyruszyliśmy do Poznania, gdzie zwiedziliśmy miasto. O godz.12.00 obejrzeliśmy na Rynku Koziołki i wysłuchaliśmy hejnału Poznania. Na koniec wszyscy
zakupiliśmy rogale marcińskie nadziewane białym makiem - regionalne ciasto poznańskie. Po południu w Poznaniu zjedliśmy obiad i udaliśmy się w powrotną drogę do domu z bagażem pełnym wrażeń.
Danuta Dąbrowska- Gołdyn
NASZE OSIĄGNIĘCIA
W bieżącym roku szkolnym Kuratorium Oświaty w Białymstoku ogłosiło osiem konkursów przedmiotowych. Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego, Języka Angielskiego, Języka Rosyjskiego, Języka Niemieckiego, Języka Białoruskiego, Wojewódzki Konkurs Matematyczny, Historyczny i Przyrodniczy. Do etapu Szkolnego Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego, Języka Angielskiego, Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, Historycznego i Przyrodniczego dość licznie przystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Szepietowie. Część z nich reprezentowała szkołę na etapie rejonowym. Nieliczni zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego. Finalistami Wojewódzkiego Konkursu Historycznego zostali Katarzyna Bauer i Jakub Niemyjski z klasy
VI a przygotowani przez pana Piotra Markowskiego wicedyrektora szkoły. Jakub Niemyjski z klasy VI a okazał się
dwukrotnym laureatem . Dzięki pracy pod kierunkiem pani Danuty Dąbrowskiej – Gołdyn uzyskał tytuł laureata z
Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. Drugi Tytuł zdobył z Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego, do
którego przygotował się z panią Joanną Krajewską. Na oficjalnym posumowaniu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, które miało miejsce 25 marca 2015 roku. W Łomży otrzymał zaświadczenia potwierdzające zdobyte
tytuły oraz nagrodę ufundowaną przez pana Burmistrza Szepietowa. Roberta Wyszyńskiego.
Danuta Dąbrowska- Gołdyn
18
„WIARA NADZIEJA
GMINNE ECHA MIŁOŚĆ”
"Nie wierzcie, nie wierzcie,
gdy w sadach słowiki zakrzyczą co sił wy jeszcze nie wiecie,
co komu pisane i kto będzie żył...."
nych, tych bardziej i mniej znanych utworów w przepięknych aranżacjach znawców jego twórczości: Jacka
Beszczyńskiego (Toruń), Jana Kondraka (Lublin), Stelli
Zubkovej (Ługańsk, Ukraina), Kseni Altermann
(Moskwa), Grigorija Danskoj (Moskwa), Dmitrija Maklakova (Charków, Ukraina) oraz Jarosława Gliwińskiego z Monachium.
Jedną z idei towarzyszącej festiwalowi była
kwesta prowadzona na rzecz Hospicjum Onkologicznego w Nowej Woli kierowanego przez Pawła Grabowskiego. To specjalista chirurgii szczękowej i medycyny
paliatywnej. Pisze także wiersze i dramaty. Od lat pracuje z chorymi na nowotwory. Porzucił pracę w Centrum Onkologii w Warszawie, aby w okolicy Michałowa stworzyć pierwsze wiejskie hospicjum dla nieuleczalnie chorych. Jak mówi, szukał miejsca, które leży
daleko od wielkich miast, gdzie ciężko dojechać i gdzie
nie będzie to żaden biznes. I tak jest, opiekujące się
W dniu 13 lipca Szepietowo stało się kulturalną
obecnie 15 osobami hospicjum nie ma umowy z NFZ,
stolicą Podlasia. A to za sprawą Festiwalu, którego
utrzymuje się tylko z datków, m.in. 1 procenta podatprzystanek został tu zlokalizowany.
ku (więcej na http://www.hospicjum.podlasie.pl/ )
O postaci Bułata Okudżawy opowiadał - Anatol
Występy wszystkich artystów na naszej sali kiBorowik - bard, muzyk, poeta, filolog, a także prezes
nowej kończyły się owacjami. Przepiękne wykonania
zarządu Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego
koncertowe wysłuchali i obejrzeli także, poza lokalną
„GRANIE BEZ GRANIC” - pomysłodawca i jeden z
publicznością, m.in.: Jerzy Leszczyński - członek Zarzągłównych organizatorów Festiwalu. To przedsięwzięcie
ma rozsławiać nie tylko Podlasie i region, ale także Pol- du Województwa Podlaskiego, Dorota Łapiak – dyrektor Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Grzegorz Miskę. Zgodnie z ideą Stowarzyszenia Polska ma być
kołajczyk – dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa
otwarta i istnieć ponad granicami i w sytuacji międzyRolniczego, Piotr Uszyński – Wójt Gminy Klukowo. Na
narodowych napięć politycznych, łącząc ludzi, a nie
zakończenie tego przystanku festiwalowego Burmistrz
dzieląc. Takie też głębokie przesłanie miała twórczość
Szepietowa Robert Wyszyński stwierdził, że ziarno poBułata Okudżawy. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że
ezji i ballad Bułata Okudżawy zostało zasiane, i że w
Patronat Honorowy nad Festiwalem objęli poza Olgą
kolejnych latach należy tylko oczekiwać wysokich ploOkudżawą, także Związek Literatów Polskich oraz Marnów.
szałek Województwa Podlaskiego
Fanów Bułata Okudżawy zapraszamy na kolejPodczas koncertu wysłuchano zarówno znane przystanki które odbędą się jeszcze w Toruniu i
nych utworów z twórczości Bułata, m. in. "Modlitwy"
okolicach oraz w Lublinie. Do zobaczenia za rok!
w przepięknym wykonaniu Izabeli Szafrańskiej i Pawła
Tomasz Sieńczuk
Sokołowskiego z Białegostoku (tegorocznych zdobywców II miejsca w turnieju festiwalowym), a także in19
„WIARA NADZIEJA
GMINNE ECHA MIŁOŚĆ”
20
LokalniGMINNE
Młodzi
Artyści
ECHA
Wystarczy dobrze rozejrzeć się wokół, aby zobaczyć, jak wiele przedmiotów, które na co dzień wyrzucamy, może się jeszcze przydać do zabawy! Wiedzą coś o tym wychowankowie oraz rodzice Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Szepietowie. W placówce tej 14 maja br. zabawki udały się na zasłużony urlop.
Wszyscy dobrze przygotowali się na ten dzień. Rodzice i dzieci przynieśli do przedszkola „odpady”– produkty, z których
można było wykonać własne zabawki, a które normalnie trafiłyby do kosza (kartony, plastikowe pojemniczki po jogurtach, serkach
itp., worki na śmieci, tekturowe pudełka, rolki po papierze toaletowym lub papierowych ręcznikach, słomki, sztućce jednorazowe… i
co tylko przyszło im do głowy), przygotowali strój ekologiczny, w którym przedszkolaki wystąpiły na pokazie mody ekologicznej oraz
własnoręcznie wykonane zabawki.
Celem przedsięwzięcia było rozwijanie u dzieci inwencji twórczej poprzez wykorzystanie surowców wtórnych w pracach
artystycznych. Przedszkolaki realizowały swoje pomysły z pomocą rodziców lub innych członków rodziny. Zarówno dzieci jak i ich
rodzice puścili wodze fantazji. Wyobraźnia zadziałała i w trakcie kilku dni powstało wiele ciekawych i niezwykłych zabawek wykonanych z niepotrzebnych odpadów. Zdolności konstrukcyjne zespołów przeszły najśmielsze oczekiwania. W efekcie ciężkiej pracy powstały wszelkiego rodzaju pojazdy, karuzele, wózki dla lalek, zwierzęta, lalki, domki i wiele innych. Ekologiczne prace zaprezentowane zostały na wystawie w przedszkolu, która cieszyła się wielką popularnością wśród dzieci jak i dorosłych. Cztery najbardziej oryginalne i ciekawe zabawki wezmą udział w konkursie plastyczno-technicznym „Ekologiczna zabawka” organizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 1 „Świat Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem.
Dzieciom pomysł skonstruowania wraz z rodzicem własnej zabawki bardzo się spodobał i niezależnie od decyzji, jaką podejmie komisja sędziowska w sprawie nagrodzenia prac, wszyscy, którzy przyczynili się do stworzenia „czegoś z niczego” mogą uważać
się za wygranych, bo „czas poświęcony własnemu dziecku, nie jest czasem straconym!”
21
PATRIOTYZM WŚRÓD
NAJMŁODSZYCH
GMINNE ECHA
29 kwietnia 2015 roku na zawsze zapisze się w ście z gminy Szepietowo: władze samorządowe, dyrektohistorii Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka rzy placówek oświatowych, dyrektor ośrodka kultury
w Szepietowie jako dzień pełen wzruszeń, radości i wiel- oraz księża z okolicznych parafii. W uroczystości udział
kich patriotycznych emocji. Tego dnia kilka minut po go- wzięli również rodzice przedszkolaków, którzy licznie
dzinie 17. rozpoczęło się piękne patriotyczne przedsta- zebrali się w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w
wienie z udziałem wychowanków przedszkola. Jednak, Szepietowie. Jako pierwszy na scenie pojawił się Pan Dyaby poznać cel oraz etapy powstawania spektaklu, musi- rektor Sebastian Zaręba, który przywitał zebranych gości
oraz dał małym aktorom sygnał do rozpoczęcia spekta-
my cofnąć się w czasie o kilka miesięcy.
Rok szkolny 2014/2015 to w placówce Kubusia klu.
Puchatka rok kształtowania postaw patriotycznych
Podczas przedstawienia było bardzo dużo chwil
przedszkolaków. W związku z tym na początku roku radości oraz wzruszeń. Mali aktorzy po swoim występie
szkolnego zrodził się pomysł zaproszenia gościa, który za pośrednictwem wybranych wcześniej przedstawicieli
jest autorytetem w tej dziedzinie. Postanowiono prosić o podziękowali gościom za przybycie, wręczając im piękne
zaszczycenie swoją obecnością Panią Prezydentową Ka- bukiety kwiatów. Następnie głos zabrała przedstawicielrolinę Kaczorowską, małżonkę ostatniego Prezydenta II ka rodziców, Pani Barbara Gąsowska. Uroczystość nie
RP. Ku wielkiej radości Pani Prezydentowa zaproszenie mogła się obyć bez przemówienia gościa honorowego,
przyjęła oraz obdarowała dzieci książeczkami Władysła- Pani Anny Marii Anders. Córka Generała nie kryła wzruwa Bełzy "Katechizm małego Polaka”. Pierwsza Dama szenia i radości, jaką sprawiły jej przedszkolaki swoim
poprosiła, by przedszkolaki nauczyły się wierszy z poda- występem. Słowa Pani Anders, że od lat nie widziała tak
rowanej przez nią książki. Dzieci oraz ich rodziców nie wspaniałego przedstawienia w wykonaniu dzieci, były
trzeba było specjalnie namawiać i od razu zaczęli uczyć dla całej społeczności przedszkolnej ogromnym wyróżnieniem. Początek formularza Po spektaklu Pani Anna
się wierszy.
W ten sposób zrodził się pomysł zorganizowania Maria Anders podpisywała swoją książkę zatytułowaną
Wewnątrzprzedszkolnego
Konkursu
Recytatorskiego "Córka Generała i Piosenkarki". Pani Anders towarzyszy-
„Wiersze Małego Polaka”. W tymże konkursie wyłoniono ła Pani poseł, Ligia Krajewska z Warszawy oraz przedstalaureatów, którzy mieli zaprezentować swoje wiersze wiciele Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu
podczas wizyty Pani Karoliny. Niestety już w kwietniu Terytorialnego: dyrektor generalny, Pan Gniewomir Rodotarła do przedszkola smutna informacja, iż ze względu kosz - Kuczyński, dyrektor Biura Turystyki i Rekreacji, Pan
na stan zdrowia Pani Prezydentowej, wizyta nie dojdzie Adam Barski oraz dyrektor Wydziału Organizacyjnego i
do skutku. Zaproponowano jednak odwiedziny innego Kancelarii Ogólnej Instytutu, Pani Ludwina Zaręba.
niezwykle dostojnego gościa, a mianowicie córki Genera-
Nauczyciele Niepublicznego Przedszkola im. Ku-
ła Władysława Andersa, Pani Anny Marii Anders. Przygo- busia Puchatka w Szepietowie serdecznie dziękują gotowania do wizyty ruszyły pełną parą. Dzieci czuły, że ściom za tak wspaniałą wizytę oraz mają nadzieję, że na
będzie to wyjątkowa wizyta i na próbach dawały z siebie zawsze zapisze się ona w pamięci przedszkolaków – mawszystko, aby przedstawienie również było wyjątkowe.
Na to wielkie wydarzenie zostali zaproszeni go22
łych patriotów.
Karolina Jasińska
PATRIOTYZM WŚRÓD
NAJMŁODSZYCH
GMINNE ECHA
23
GMINNE ECHA
II DANCE FESTIVAL 4 SCHOOL
Po raz drugi Dance Project i Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie byli organizatorami imprezy pn.
„Dance Festival 4 School”. 15 marca 2015 roku w sali widowiskowej szepietowskiego domu kultury wystąpili na scenie tancerze z północno-wschodniej Polski, a dokładnie z: Hajnówki, Czeremchy, Bielska Podlaskiego, Narewki, Narwi, Białegostoku, Grajewa, Wysokiego Mazowieckiego i Szepietowa. Taneczne umiejętności prezentowali kolejno:
soliści, duety, mini formacje i formacje. W drugiej części festiwalu doszło do pojedynków pomiędzy zawodnikami w
poszczególnych kategoriach.
Festiwal zakończył się pokazem tanecznym w wykonaniu jurorów oraz wręczeniem nagród. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi puchary i medale.
Inicjatorem imprezy był Krzysztof Twarowski
instruktor tańca nowoczesnego. Festiwal miał na celu
popularyzację tańca nowoczesnego, wymianę dorobku
artystycznego, rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i
muzyką.
Imprezę patronatem objął Burmistrz Miasta
Szepietowo Robert Lucjan Wyszyński.
Po obejrzeniu prezentacji jury przyznała następujące miejsca:
solo do lat 7 - 3 miejsce Sebastian Komarowski
solo do lat 11 – 1 miejsce Jakub Mioduszewski
BITWY TANECZNE
do lat 11:
1vs1 – 1 miejsce Jakub Mioduszewski
- 2 miejsce Ola Zakrzewska
2vs2 – 2 miejsce Jakub Mioduszewski, Ola Zakrzewska
3vs3 – 1 miejsce GOK Szepietowo: Jakub Mioduszewski, Ola Zakrzewska, Kamil Rydel
5vs5 – 2 miejsce GOK Szepietowo: Jakub Mioduszewski, Ola zakrzewska, Kamil Rydel, Max Pawluczuk,
Oliwia Czurak
GOK w Szepietowie
24
GMINNE
DZIEŃ DZIECKA
W ECHA
SZEPIETOWIE
25
GMINNE W
ECHA
ZIELONE ŚWIĄTKI
SZEPIETOWIE
26
ZDROWY STYL
ŻYCIAECHA
BEZ NAŁOGÓW
GMINNE
W dniu 21.06.2015 r. na Stadionie Miejskim w Szepietowie odbył się Festyn Rodzinny pn. "Zdrowy styl
życia bez nałogów". Organizatorami imprezy byli: Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, Publiczne Gimnazjum
im. Adama Mickiewicza w Szepietowie, Klub Sportowy "Sparta 1951 Szepietowo". Współorganizatorem festynu
był również Sołtys Szepietowa Pan Andrzej Pietrzak, który przygotował dzieciom zabawy i nagrody.
Burmistrz Szepietowa
Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie
mają zaszczyt zaprosić na
DOŻYNKI GMINNE
15 sierpnia 2015r.
Stadion Miejski w Szepietowie
W programie:
Msza Św. Dziękczynna za plony w kościele pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie
Korowód ulicami Szepietowa
Turniej sołectw, konkurencje sportowe
Dmuchane urządzenia rozrywkowo - rekreacyjne
Występ Regionalnego Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie”
Występ Zespołu Wokalnego Klubu Seniora „Złoty Wiek” z Szepietowa
Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej GOK w Szepietowie
Koncert zespołu Read Gitars Cover Czerwone Gitary
Koncert zespołu disco-polo „SEBII”
Występ finalisty I Edycji Idola - Pawła Nowaka
Koncert zespołu „Przemyk”
Występ gwiazdy wieczoru „KRYSTIANO & ROMEN”
Gminne Echa
Wersja elektroniczna: www.szepietowo.pl
Wydawca: Urząd Miejski w Szepietowie, 18-210 Szepietowo, email: [email protected],
ISSN: 2082-744X, tel.: (86) 476 01 32
Adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury, 18-210 Szepietowo, tel. (86) 476 01 02
Druk. Mazowieckie Zakłady Graficzne s.c. , 18 –200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 89
tel. 86 275 41 31, tel/fax 86 275 49 85, e-mail: [email protected]
GOK Szepietowo 2015
Nakład: 1500 egzemplarzy

Podobne dokumenty

Z życia Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana

Z życia Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wysokomazowieckiego na budowę drogi Dąbrówka Kościelna – ośrodku zdrowia, przy ulicy Nowej w Szepietowie oraz wpływów za Wojny Szuby 433.268 zł, dzierżawę gruntów 70.000 zł, za wieczyste użytkowani...

Bardziej szczegółowo