Wniosek do TP SA w sprawie hurtowej sprzedaży

Komentarze

Transkrypt

Wniosek do TP SA w sprawie hurtowej sprzedaży
Warszawa, 18 lipca 2006 roku.
MEDIATEL SA
Wniosek do TP SA w sprawie hurtowej sprzeda y abonamentu
Raport bie cy nr 21/2006
Zarz d MediaTel SA („Spółka”) informuje, e w dniu 18 lipca 2006r. wyst pił do Telekomunikacji
Polskiej SA z wnioskiem w sprawie rozszerzenia zakresu usług mi dzyoperatorskich wiadczonych przez TP
SA na rzecz MediaTel o usług hurtowego dost pu do sieci TP (ang. Wholesale Line Rental, dalej WRL).
Realizacja usługi WRL przez Spółk umo liwi bezpo rednie oferowanie abonentom usługi detalicznego
dost pu do sieci TP SA za opłat , stanowi c tzw. abonament. Podstaw do podj cia negocjacji z TP S.A.
dotycz cych hurtowej sprzeda y abonamentu jest Decyzja Prezesa Urz du Komunikacji Elektronicznej z dnia
13 lipca 2006 roku Nr DRT-WWM-60600-43/04 (165) w sprawie rozszerzenia zakresu usług
mi dzyoperatorskich o usług hurtowego dost pu do sieci TP, wiadczonych przez Telekomunikacj Polska
SA na rzecz Tele2.
W opinii MediaTel SA usługa hurtowego dost pu do sieci TP (WRL) jest naturalnym elementem
dopełniaj cym pakiet usług głosowych dla klientów indywidualnych i małego biznesu opartych na zasadzie
selekcji i preselekcji, tworz c równocze nie baz dla post puj cego procesu uwalniania rynku. Usługa ta
umo liwia kreowanie dodatkowych, oprócz telefonicznych, usług takich jak np. poczta głosowa, co stwarza
warunki sprzyjaj ce przygotowaniu konkurencyjnych ofert. Jednocze nie eliminuje konieczno opłacenia
dwóch rachunków telefonicznych przez abonentów operatorów alternatywnych: jeden rachunek za
poł czenia, drugi za abonament.
MediaTel szacuje, e w wyniku pomy lnie przebiegaj cych negocjacji w sprawie hurtowej sprzeda y
abonamentu, o czym mo e przes dzi Decyzja UKE z 13 lipca 2006r., wzrosn przychody Spółki z telefonii
stacjonarnej.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne.
Wojciech Gaw da EUR ING
Prezes Zarz du
MediaTel SA
!"
)*+ +, / ''
7
.
/012)$
8 +( 8
8( & $
-
#
$
%#
3
4( 5 / 4
9
&
&
6 ( 5 3/
9
'(%#
&
.-
#
.
&

Podobne dokumenty