F178 Odpowiedź na pytania do SIWZ 3

Komentarze

Transkrypt

F178 Odpowiedź na pytania do SIWZ 3
Strona 1 z 2
SUPRA BROKERS
®
F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.
_____________________________________________________________________________
Wrocław, 09.12.2016
Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Powiatu Milickiego
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 236/2016/N/MILICZ
Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Milickiego, na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do
SIWZ zadane przez wykonawców:
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Pytanie nr 1
Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód związanych z
organizacją imprez obejmujących sporty lotnicze, motorowe, motorowodne.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 2
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z
organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego
ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością
fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np.
żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami,
nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee,
sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo
górskie), le parkur, kitesurfing.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 3
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres
ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności
ubezpieczonego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 4
Prosimy o informację, czy zakres ochrony ma obejmować OC za szkody związane z
wykonywaniem władzy publicznej (niewydanie lub wydanie wadliwego aktu normatywnego
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl
Strona 2 z 2
SUPRA BROKERS
®
F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.
_____________________________________________________________________________
albo decyzji administracyjnej). Jeśli tak, to których jednostek/Ubezpieczonych ma dotyczyć
to ryzyko.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres ochrony OC nie obejmuje szkód
związanych z wykonywaniem władzy publicznej.
Pytanie nr 5
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie ma obejmować szkód związanych
z ruchem pojazdów szynowych, w tym szkód związanych z działalnością kolejki
wąskotorowej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 6
Prosimy o potwierdzenie, że zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty będą
wymagać zgody obu stron (dot. zwłaszcza zakresu ochrony, zakresu działalności objętej
ochroną, jednostek objętych ochroną jako ubezpieczeni, wysokości sum
gwarancyjnych/podlimitów/limitów odpowiedzialności).
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.
Pytanie nr 7
Prosimy o podanie wysokości rezerwy szkodowej w ubezpieczeniu OC oraz określenie
rodzaju szkody (osobowa, rzeczowa, czysta strata finansowa).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane o szkodowości zostały przygotowane z
najwyższą starannością w oparciu o zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia Powiatu
Milickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi od dotychczasowych ubezpieczycieli.
Zamawiający nie posiada wiedzy o wysokości utworzonych rezerw.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.
Jacek Kopacz
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl

Podobne dokumenty