Odpowiedzi na pytania do SIWZ 2

Komentarze

Transkrypt

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 2
Strona 1 z 2
SUPRA BROKERS
®
F178
_____________________________________________________________________________
Wrocław, 22.10.2012
Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 256/15/10/2012/NO/Myszków
Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Myszkowie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra
Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców:
Ubezpieczenie mienia od poŜaru i innych Ŝywiołów
Pytanie:
Proszę o wykaz sprzętu elektronicznego oraz medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia od
poŜaru i innych zdarzeń losowych dla klienta korporacyjnego.
Odpowiedź: Wykaz sprzętu w załączeniu do odpowiedzi na pytania do SIWZ.
Pytanie:
O ile deklarowany do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny obejmuje równieŜ elektroniczny
sprzęt medyczny w postaci endoskopów, urządzeń do terapii doŜylnej, oraz urządzenia do
jądrowego rezonansu magnetycznego — czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie
poniŜszych zapisów
a) „Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
• spowodowanych w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący
system klimatyzacyjny, jeŜeli system ten nie został wyposaŜony w oddzielny system
alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w
których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz moŜe uruchomić niezaleŜne alarmy optyczne
lub akustyczne. PowyŜsze wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej
pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków
klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją
producenta sprzętu,
• w lampach stanowiących integralną część sprzętu medycznego.”
b) „Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do
endoskopii oraz do terapii doŜylnej wyłącznie pod następującymi warunkami:
1) w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane
do zachowania urządzenia w naleŜytym stanie,
2) przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie
kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230
Strona 2 z 2
SUPRA BROKERS
®
F178
_____________________________________________________________________________
przestrzegane są kaŜdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania,
mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i
przechowywania.”
c) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu
magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej
konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są
materiałami pomocniczymi.
Koszty ogrzewania I / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy
pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w
ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.
Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są
tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem
wpłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty
podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie:
W odniesieniu do deklarowanego do ubezpieczania elektronicznego sprzętu medycznego —
prosimy o wykaz tego sprzętu wraz z wartościami.
Odpowiedź: Wykaz sprzętu w załączeniu do odpowiedzi na pytania do SIWZ.
Pytanie:
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na ustanowienie franszyzy redukcyjnej dla elektronicznego
sprzętu medycznego na poziomie 10% szkody, nie mniej niŜ 5.000 zł., oraz dla pozostałego
sprzętu elektronicznego w wysokości 10% szkody nie mniej niŜ 2.000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.
Jacek Kopacz
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230

Podobne dokumenty