5 sem NS siecikompII I stop Wrzuszczak

Komentarze

Transkrypt

5 sem NS siecikompII I stop Wrzuszczak
Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Załącznik nr 1
do Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
INFORMATYKA
KIERUNEK STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ
NIESTACJONARNE I-GO STOPNIA
RODZAJ STUDIÓW
SIECI KOMPUTEROWE II
NAZWA PRZEDMIOTU
COMPUTER NETWORKS II
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
PODSTAWOWY; KIERUNKOWY; HUMANISTYCZNY; DODATKOWY; OBIERALNY
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
5
6
EGZAMIN – ZALICZENIE NA OCENĘ *)
B5
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Znajomość zagadnień dotyczących adresacji IP (sieci komputerowe I)
PROGRAM PRZEDMIOTU
WYKŁAD
20
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
DR INś. JANUSZ WRZUSZCZAK
ĆWICZENIA
20
DR INś.
FORMA ZAJĘĆ
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
JANUSZ WRZUSZCZAK
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Sieci WAN: FR, ATM, FDDI, Gigabt iEthernet
2
2.
Usługi w sieciach TCP//IP
2
3.
Protokoły DNS, DHCP, ARP, Bootp, ICMP
2
4.
Routing w sieciach IP, tablice routingu,, protokoły routingu, algorytmy routingu ,NAT
2
5.
Routing w sieciach FR, ATM,, sieci VLAN, protokół MPLS
2
6.
Sterowanie przepływem w protokole TCP/IP, ATM, klasy usług
2
7.
Protokól TP ng
2
8.
Sieci bezprzewodowe WLAN
2
9.
Sieci mobilne
2
2
10. Analizatory pakietów w sieci
RAZEM GODZIN W SEMESTRZE
20
Nazwa przedmiotu
ĆWICZENIA
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Ćwiczenia z zakresu wydzielania adresów podsieci przy pomocy maski
2
2.
Wyznaczanie tablic routingu IP dla przykładowych sieci. Konfigurowanie tras
zapasowych
4
1.Krokowa analiza algorytmów routingu np. Dijkstry
2
2.Programy narzędziowe: ping, arp, tracert
2
3.Konfigurowanie właściwości usług sieciowych systemach Windows
2
4.Interpretacja zawartości pól w zarejestrowanych nagłówkach protokołów
2
5.Konfigurowanie dostępu do sieci bezprzewodowej
2
6.Wykorzystanie programu wireshark do analizy pakietów sieci
4
RAZEM GODZIN W SEMESTRZE
20
LABORATORIUM
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
2.
RAZEM GODZIN W SEMESTRZE
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
RAZEM GODZIN W SEMESTRZE
SEMINARIUM
Lp.
Liczba godzin
Tematyka zajęć
RAZEM GODZIN W SEMESTRZE
ZAŁOśENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Poznanie podstawowych usług w sieciach komputerowych zasad funkcjonowania routingu
METODY DYDAKTYCZNE: wykład z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych z Internetu
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Egzamin pisemny.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1]A.Tanenbaum Sieci komputerowe Helion Gliwice2004
[2] K.Nowicki, J.Woźniak Sieci LAN, WAN,i WAN Wyd FPT Kraków 1998
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] C.Hunt, TCP/IP administracja sieci wtd RM warszawa 2003[2] D.ConnerSieci komputerowe i intersieci WNT
Warszawa2005
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełoŜony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
2

Podobne dokumenty