KNR BC-05

Komentarze

Transkrypt

KNR BC-05
SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ OGÓLA ........................................................................................ 7
Tablica 0108
ZAŁOŻEIA OGÓLE ............................................................................. 8
Tablica 0109
R o z d z i a ł 01. WYRÓWAIE PODŁOŻY POZIOMYCH I
PIOOWYCH
Założenia szczegółowe ................................................. 11
R o z d z i a ł 02. PODPŁYTKOWE POWŁOKI
Założenia szczegółowe.................................................. 27
Tablica 0102
Tablica 0202
Tablica 0101
Tablica 0103
Tablica 0104
Tablica 0105
Tablica 0106
Tablica 0107
Wykonanie podkładów podłogowych z mineralnej
zaprawy cementowej PC 65 .......................................... 15
Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych
pod płytki ceramiczne, wykładziny lub panele za
pomocą masy samopoziomującej ST 12 w zakresie
grubości 2 – 12 mm ....................................................... 16
Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych
pod płytki ceramiczne, wykładziny lub panele za
pomocą masy samopoziomującej ST 25 w zakresie
grubości 2 – 30 mm ....................................................... 17
Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych z
ogrzewaniem podłogowym pod płytki ceramiczne,
wykładziny lub panele za pomocą masy
samopoziomującej ST 12 w zakresie grubości 2 - 12
mm ................................................................................. 18
Wyrównanie podkładów podłogowych pod parkiety
lub deski podłogowe za pomocą masy
samopoziomującej Extrem NE 30 w zakresie grubości
3 – 30 mm ...................................................................... 19
Wyrównanie podkładów podłogowych na zewnątrz
budynków za pomocą masy samopoziomującej FMA
30 w zakresie grubości 5 – 30 mm ................................ 21
Wyrównanie podkładów podłogowych pod parkiety
lub wykładziny za pomocą masy samopoziomującej
Obiekt Plus OS 50 w zakresie grubości 1 – 10 mm ...... 22
Tablica 0201
Tablica 0203
Tablica 0204
Tablica 0205
Tablica 0206
Szybkowiążący podkład podłogowy z cementu
jastrychowego SE 70 Light ............................................ 24
Wyrównanie powierzchni pionowych oraz sufitowych
zaprawą AM 20 w zakresie grubości 2 – 20 mm .......... 25
Powłoka izolacyjna z folii w płynie 1 KS wewnątrz
pomieszczeń wilgotnych ................................................ 31
Elastyczna powłoka izolacyjna z zaprawy
uszczelniającej Profi PD 1K........................................... 32
Wysokoelastyczna powłoka izolacyjna z zaprawy
uszczelniającej DF 2K.................................................... 34
Wysokoelastyczna powłoka izolacyjna ze specjalnego
uszczelniacza X-Bond MS-A99 ..................................... 35
Chemoodporna powłoka izolacyjna z poliuretanowej
powłoki uszczelniającej PU 500 .................................... 36
Dodatek za wykonanie posypki z piasku kwarcowego
na powierzchni żywicy uszczelniającej lub
gruntownika ................................................................... 37
R o z d z i a ł 03. IZOLACJE BUDOWLAE
Założenia szczegółowe.................................................. 39
Tablica 0301
Tablica 0302
Tablica 0303
Tablica 0304
Tablica 0305
Izolacja przeciwwilgociowa z podkładowej powłoki
izolacyjnej 111N ............................................................ 43
Izolacja przeciwwodna zewnętrznych części budowli z
bezrozpuszczalnikowej powłoki izolacyjnej LF 400 ..... 44
Izolacja przeciwwodna zewnętrznych części budowli z
izolacji bitumicznej 2K Standard ................................... 45
Izolacja przeciwwodna zewnętrznych części budowli z
izolacji bitumicznej 2K Winter ...................................... 46
Sztywna powłoka izolacyjna ze szlamowej zaprawy
izolacyjnej DS 28 ........................................................... 47
3
Tablica 0306
Elastyczna powłoka izolacyjna z zaprawy
uszczelniającej Profi PD 1K .......................................... 48
Wysokoelastyczna powłoka izolacyjna z zaprawy
uszczelniającej DF 2K ................................................... 50
Tablica 0413
R o z d z i a ł 04. KLEJEIE OKŁADZI
Założenia szczegółowe ................................................. 53
Tablica 0415
Tablica 0307
Tablica 0401
Tablica 0402
Tablica 0403
Tablica 0404
Tablica 0405
Tablica 0406
Tablica 0407
Tablica 0408
Tablica 0409
Tablica 0410
Tablica 0411
Tablica 0412
4
Przygotowanie podłoża pod okładziny ścienne ............. 57
Przygotowanie podłoża pod okładziny posadzkowe ..... 58
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o regularnych
kształtach na zaprawie cienkowarstwowej ................... 59
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o regularnych
kształtach na zaprawie cienkowarstwowej układanymi
we wzory ........................................................................ 61
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o regularnych
kształtach na zaprawie epoksydowej ............................ 63
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o regularnych
kształtach na zaprawie epoksydowej układanymi we
wzory ............................................................................. 64
Licowanie słupów prostokątnych lub wielobocznych
płytkami ceramicznymi o regularnych kształtach na
zaprawie cienkowarstwowej .......................................... 65
Licowanie słupów prostokątnych lub wielobocznych
płytkami ceramicznymi o regularnych kształtach na
zaprawie cienkowarstwowej układanymi we wzory...... 67
Posadzki z płytek ceramicznych o regularnych
kształtach na zaprawie cienkowarstwowej ................... 69
Posadzki z płytek ceramicznych o regularnych
kształtach na zaprawie cienkowarstwowej układanych
we wzory........................................................................ 71
Cokoliki o wysokości 10 cm z płytek ceramicznych na
zaprawie cienkowarstwowej .......................................... 73
Cokoliki przyścienne z kształtek ceramicznych
cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej ......................................................... 75
Tablica 0414
Tablica 0416
Tablica 0417
Tablica 0418
Tablica 0419
Tablica 0420
Tablica 0421
Tablica 0422
Tablica 0423
Tablica 0443
Tablica 0425
Tablica 0426
Tablica 0427
Tablica 0428
Tablica 0429
Cokoliki przyścienne z kształtek ceramicznych
cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie
cienkowarstwowej ..........................................................77
Okładziny schodów z płytek ceramicznych o
regularnych kształtach na zaprawie cienkowarstwowej 79
Okładziny schodów z płytek ceramicznych o
regularnych kształtach na zaprawie epoksydowej .........81
Okładziny blatów i parapetów płytkami ceramicznymi
o regularnych kształtach na zaprawie epoksydowej ......82
Okładziny ścian basenów płytkami ceramicznymi o
regularnych kształtach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej ..........................................................84
Okładziny ścian basenów płytkami ceramicznymi o
regularnych kształtach układanych we wzory na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej ............................85
Okładziny ścian basenów płytkami ceramicznymi o
regularnych kształtach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej ..........................................................86
Okładziny podłogowe basenów z płytek ceramicznych
o regularnych kształtach układanych we wzory na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej ............................87
Okładziny dna basenów ze spadkiem > 10% z płytek
ceramicznych o regularnych kształtach ..........................88
Montaż rynien przelewowych w basenach .....................89
Wklejanie kształtek przelewowych ................................90
Licowanie ścian płytkami klinkierowymi na zaprawie
grubowarstwowej ...........................................................91
Posadzki z płytek klinkierowych na zaprawie
grubowarstwowej ...........................................................92
Okładziny ścian z płytek z kamienia naturalnego na
zaprawie cienkowarstwowej...........................................93
Okładziny ścian z płytek z kamienia naturalnego na
zaprawie grubowarstwowej ............................................94
Okładziny ścienne z mozaiki ..........................................96
Okładziny podłogowe z mozaiki ....................................98
Tablica 0430
Tablica 0431
Tablica 0432
Tablica 0433
Okładziny z płytek ceramicznych w miejscach o
dużych obciążeniach mechanicznych – klejenie
okładzin ceramicznych metodą rozpływaną ................ 100
Klejenie okładzin ściennych z płytek ceramicznych na
podłożach trudnych – podłoża metalowe, płyta OSB
itp. ................................................................................ 101
Klejenie okładzin podłogowych z płytek ceramicznych
na podłożach trudnych – podłoża metalowe, płyta OSB
itp. ................................................................................ 102
Dylatacje w okładzinach ceramicznych ...................... 103
R o z d z i a ł 05. POSADZKI ŻYWICZE, POSADZKI
PRZEMYSŁOWE
Założenia szczegółowe ............................................... 105
Tablica 0501
Tablica 0502
Tablica 0503
Tablica 0504
Tablica 0505
Tablica 0506
Tablica 0507
Tablica 0508
Tablica 0509
Tablica 0510
Tablica 0511
Impregnacja wzmacniająca podłoża betonowe
impregnatem epoksydowym Repol EP 1..................... 109
Gruntowanie podłoży betonowych żywicą epoksydową
EP 70 BM .................................................................... 110
Lakierowanie posadzek w piwnicach lakierem
ochronnym BV-20 ....................................................... 111
Posadzka przemysłowa z żywicy epoksydowej EP 3 .. 112
Posadzka przemysłowa z żywicy epoksydowej
Obiekt EP 33................................................................ 114
Lakierowanie posadzek betonowych barwnym
lakierem epoksydowym EP 20 .................................... 117
Posadzka antyelektrostatyczna z antystatycznej
powłoki epoksydowej ASD 130 .................................. 118
Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej
PU-30........................................................................... 120
Posadzka z żywicy kamienny dywan PU 1K na
przygotowanym podłożu ............................................. 121
Posadzka z żywicy wodorozcieńczalnej Aqua Sealing
AS 1000 na podłoża o podwyższonym stopniu
zawilgocenia ................................................................ 123
Posadzka przemysłowa samopoziomująca z masy
CEM TOP NI 50.......................................................... 124
Tablica 0512
Tablica 0513
Tablica 0514
Tablica 0515
Tablica 0516
Tablica 0517
Tablica 0518
Tablica 0519
Jastrych szybkowiążący z cementu jastrychowego
SE 70 Light .................................................................. 125
Utwardzenie podłoży betonowych posypką
utwardzającą BH 100 i BH 400 ................................... 126
Szczeliny dylatacyjne – nacinanie i wypełnienie ......... 127
Wykonanie powłoki ochronnej odpornej na olej
opałowy ........................................................................ 128
Powłoka ochronna dla posadzek i balkonów z lakieru
BV 20 ........................................................................... 129
Impregnowanie jastrychów impregnatem IG 03 .......... 130
Wykonanie fasety na styku ściana – posadzka o
promieniu 4 cm ............................................................ 131
Posypanie posadzki chipsami i lakierowanie lakierem
Poliurethan Finish PU 100 ........................................... 132
R o z d z i a ł 06. APRAWA KOSTRUKCJI BETOOWYCH
Założenia szczegółowe................................................ 133
Tablica 0601
Tablica 0602
Tablica 0603
Tablica 0604
Tablica 0605
Tablica 0607
Tablica 0608
Tablica 0609
Tablica 0610
Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych ............. 137
Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych
z różnymi powłokami ................................................... 138
Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu
poprzez frezowanie lub groszkowanie ......................... 139
Czyszczenie strumieniowo – ścierne powierzchni
betonowych .................................................................. 140
Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych ... 141
Czyszczenie ręczne i odtłuszczenie zbrojenia
i elementów stalowych ................................................. 143
Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia
i elementów stalowych ................................................. 144
Ręczne wykucie skorodowanego zbrojenia,
wystających elementów stalowych oraz skucie betonu
w miejscach napraw ..................................................... 145
Mechaniczne wykucie skorodowanego zbrojenia,
wystających elementów stalowych oraz skucie betonu
w miejscach napraw ..................................................... 146
5
Tablica 0611
Tablica 0612
Tablica 0613
Tablica 0614
Tablica 0615
Tablica 0616
Tablica 0617
Tablica 0618
Tablica 0619
Tablica 0620
Tablica 0621
Tablica 0622
Tablica 0623
6
Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej
i elementów stalowych ................................................ 147
Wykonanie warstwy sczepnej z Repol HS 1 ............... 148
Ręczna reprofilacja (uzupełnienie ubytków)
powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą
naprawczą Repol SM 20 wielkość ubytków 5-20 mm 149
Ręczna reprofilacja (uzupełnienie ubytków)
powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą
naprawczą Repol SM 40 wielkość ubytków 10-40 mm150
Ręczna reprofilacja (uzupełnienie ubytków)
powierzchni konstrukcji betonowych lekką zaprawą
naprawczą Repol LM 20 Light wielkość ubytków 5-80
mm ............................................................................... 151
Szpachlowanie naprawionej powierzchni betonowej
szpachlą drobnoziarnistą Repol BK 05 w zakresie 1 –
2 mm, metodą ręczną ................................................... 152
Szpachlowanie naprawionej powierzchni betonowej
szpachlą drobnoziarnistą Repol BK 05 w zakresie 1 –
2 mm, metodą natrysku................................................ 153
Szpachlowanie naprawionej powierzchni betonowej
szpachlą Repol BS 10 W lub Repol BS 05 G w
zakresie do 5 mm, metodą ręczną ................................ 154
Szpachlowanie naprawionej powierzchni betonowej
szpachlą Repol BS 10 W lub Repol BS 05 G w
zakresie do 5 mm, metodą natryskową ........................ 155
Impregnacja hydrofobizująca podłoży betonowych .... 156
Impregnacja wzmacniająca podłoża betonowe
impregnatem epoksydowym Repol EP 1 ..................... 157
Wykonanie podlewek od 4 mm do 10 cm z mineralnej
zaprawy Repol VS 10 .................................................. 158
Wykonanie podlewek od 8 mm do 30 cm z mineralnej
zaprawy Repol VM 30 ................................................. 159
Tablica 0624
Tablica 0625
Tablica 0626
Wykonanie powłok ochronnych ręcznie na
powierzchniach betonowych z elastycznej farby do
betonu Repol BF 1........................................................160
Wykonanie powłok ochronnych techniką natryskową
na powierzchniach betonowych z elastycznej farby do
betonu Repol BF 1........................................................161
Wykonanie powłok ochronnych przed
odparowywaniem wilgoci na powierzchniach
betonowych techniką natryskową.................................162
R o z d z i a ł 07. REOWACJA STAREGO BUDOWICTWA
Założenia szczegółowe ................................................163
Tablica 0701
Tablica 0702
Tablica 0703
Tablica 0704
Tablica 0705
Tablica 0706
Tablica 0707
Tablica 0708
Tablica 0709
Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w
murze z cegły zwykłej – iniekcja jednorzędowa ..........167
Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w
murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa..........168
Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w
murze z kamienia naturalnego i z cegły (mur
mieszany) - iniekcja jednorzędowa .............................170
Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w
ścianie z betonu - iniekcja jednorzędowa .....................171
Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w
ścianie z kamienia naturalnego - iniekcja
jednorzędowa................................................................172
Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w
ścianach o grubości ponad 60 cm otwory do iniekcji
wykonane z dwóch stron ściany - iniekcja
jednorzędowa................................................................173
Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków
renowacyjnych..............................................................174
Tynki renowacyjne MUREXIN wykonywane ręcznie .175
Tynki renowacyjne MUREXIN wykonywane
mechanicznie ................................................................177
CZĘŚĆ OGÓLA
1. Zakres stosowania katalogu
1.1 Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR) nr BC-05 „Roboty budowlane
w systemie MUREXI"”, zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie
robót budowlanych przy użyciu systemu materiałów budowlanych firmy
MUREXIN.
1.2 Katalog Nakładów Rzeczowych nr BC-05 może stanowić podstawę do
sporządzania kosztorysów na elementy i roboty budowlane w nim
zawarte oraz może stanowić podstawę do: bilansowania, rozliczania i
kontroli nakładów rzeczowych między wykonawcą a inwestorem.
1.3 Roboty nie ujęte w niniejszym Katalogu należy kalkulować
indywidualnie.
2. Układ katalogu
2.1 Katalog podzielony jest na rozdziały obejmujące jednorodne rodzaje
elementów i robót.
2.2 Oprócz niniejszej części ogólnej i tablic z nakładami rzeczowymi,
katalog zawiera :
- założenia ogólne odnoszące się do wszystkich tablic z nakładami
rzeczowymi;
- założenia szczegółowe odnoszące się wyłącznie do tablic z
nakładami rzeczowymi w określonych rozdziałach.
2.3 Założenia ogólne obejmują :
- warunki techniczne wykonania elementów i robót w zakresie
wpływającym na kształtowanie się kosztów robót ;
- ogólne założenia kalkulacyjne dla nakładów rzeczowych
zawartych w Katalogu.
2.4 Założenia szczegółowe dotyczące poszczególnych rozdziałów Katalogu
zawierają:
- zakres stosowania nakładów rzeczowych objętych rozdziałem;
- założenia kalkulacyjne wynikające ze specyfiki robót danego
rozdziału;
- zasady przedmiarowania;
- ważniejsze zalecenia wykonawcze producenta w zakresie
wykonywania robót w systemie MUREXI".
2.5 Nakłady robocizny, materiałów i pracy sprzętu, potrzebne do wykonania
poszczególnych elementów i robót, objętych Katalogiem, zawarte są w
tablicach ponumerowanych kolejno w każdym rozdziale. Numery tablic
składają się z czterech cyfr arabskich. Dwie pierwsze z nich oznaczają
kolejny numer rozdziału Katalogu, a dwie pozostałe kolejny numer
tablicy w rozdziale.
2.6 Nad tablicami nakładów podano tytuły tablic oraz „Wyszczególnienie
robót”, zawierające opisy czynności, występujących przy wykonywaniu
poszczególnych elementów lub robót.
2.7 Nad każdą z tablic podano wielkości i oznaczenia jednostek miary
elementów lub robót, dla których zostały ustalone nakłady rzeczowe.
7
ZAŁOŻEIA OGÓLE
1. Warunki techniczne wykonania robót
1.1. Katalog Nakładów Rzeczowych przewiduje wykonanie robót zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanomontażowych.
1.2. W Katalogu Nakładów Rzeczowych uwzględniono postanowienia
zawarte w Kartach Technicznych i Aprobatach Technicznych dla
poszczególnych produktów oraz zalecenia wykonawcze producenta.
1.3. Podane w Katalogu nakłady zużycia materiałów uwzględniają
zastosowanie materiałów, odpowiadających wymaganiom jakościowym,
określonym w Kartach Technicznych oraz przez Aprobaty Techniczne.
1.4. Podane w Katalogu nakłady pracy sprzętu uwzględniają zastosowanie
maszyn i sprzętu, właściwych dla danego rodzaju robót i wynikające z
racjonalnego wykorzystania ich na budowie.
2. Założenia kalkulacyjne
2.1. Nakłady podane w Katalogu zostały wyliczone i ustalone dla robót
wykonywanych w przeciętnych warunkach, na terenach
umożliwiających dowóz i składowanie materiałów w strefie
przyobiektowej, bez uwzględnienia specjalnych utrudnień.
2.2. W nakładach zawartych w Katalogu uwzględniono całość procesów
technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji i technologii
robót oraz przy uwzględnieniu wszystkich czynności i nakładów
niezbędnych do wykonania elementów lub robót, z zastosowaniem
systemów materiałów budowlanych MUREXI!.
2.3. Katalog podaje nakłady na wykonanie elementów lub robót dla
przyjętych jednostek miary. Nakłady robocizny i pracy sprzętu podane w
8
katalogu mają zastosowanie niezależnie od wysokości lub głębokości
wykonywania robót z zastrzeżeniem podanym w pkt. 2.12. niniejszych
założeń ogólnych.
2.4. Nakłady robocizny zawarte w KNR obejmują roboty podstawowe
podane w wyszczególnieniu robót nad tablicami, jak również
następujące roboty i czynności pomocnicze:
- przygotowanie stanowiska roboczego;
- wewnętrzny transport poziomy i pionowy materiałów oraz
elementów osprzętu na występujące na placu budowy przeciętne
odległości i wysokości, uwzględnione przy ustalaniu nakładów
do celów kosztorysowania;
- wybudowanie, ustawianie, przestawianie, przenoszenie i
usunięcie czasowych podpór i rusztowań roboczych, przełożenie
pomostów roboczych, umożliwiających wykonanie robót na
wysokości do 4 m, jeśli w założeniach szczegółowych do
rozdziałów nie podano inaczej;
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi;
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót;
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych
w czasie wykonywania robót:
- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego;
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska
roboczego.
2.5. W nakładach czasu pracy nie uwzględniono transportu materiałów i
sprzętu na i z placu budowy.
2.6. Nakłady materiałowe podane w Katalogu uwzględniają zużycie
materiałów podstawowych i pomocniczych w ilościach niezbędnych do
wykonania jednostki normowanej wraz z przewidzianymi ubytkami,
związanymi z procesem technologicznym oraz dostarczeniu ich do
miejsca wbudowania.
2.7. Nakłady podane w nawiasach dotyczą rozwiązań alternatywnych.
2.8. Nakłady zużycia materiałów podane w Katalogu nie uwzględniają
nakładów na wykonanie rusztowań przenośnych. Koszt tych nakładów
uwzględnia się w stawkach kosztów pośrednich.
2.9. Wartość kosztorysową materiałów pomocniczych ustala się przez
zastosowanie stawki w wysokości 1,5%, liczonej od sumy kosztów
materiałów ujętych w poszczególnych kolumnach KNR.
2.10. Normy pracy sprzętu podane w KNR uwzględniają czas zatrudnienia
sprzętu niezbędnego do wykonania normowanego elementu lub roboty.
2.11. Jeżeli w założeniach szczegółowych nie podano inaczej, nakłady
robocizny i pracy sprzętu podane w Katalogu mają zastosowanie do
wykonywania robót budowlanych w budynkach o wysokości do 18 m,
względnie do 5 kondygnacji użytkowych nadziemnych oraz jednej
kondygnacji podziemnej. Dla budynków wyższych od 18 do 30 m
względnie 6-11 kondygnacji do nakładów robocizny i pracy sprzętu
podanych w katalogu należy stosować współczynnik 1,06.
9
10
R o z d z i a ł 01. WYRÓWAIE PODŁOŻY POZIOMYCH I PIOOWYCH
Założenia szczegółowe
1. Zakres stosowania
1.4 Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie podkładów
podłogowych z mineralnej zaprawy cementowej PC 65 w zależności od
rodzaju podłoża na jakim podkłady będą wykonywane.
1.5 Rozdział zawiera nakłady na wykonanie masy samopoziomującej pod
płytki ceramiczne oraz wykładziny i panele z masy ST 12 w zakresie
grubości 2 – 12 mm i masy ST 25 w zakresie grubości 2 – 30 mm.
1.6 Rozdział zawiera nakłady na wykonanie masy samopoziomującej pod
płytki ceramiczne oraz wykładziny i panele, na podkładach podłogowych
z ogrzewaniem podłogowym - z masy ST 12w zakresie grubości do 12
mm.
1.7 Rozdział zawiera nakłady na wykonanie masy samopoziomującej
Extrem E 30 pod parkiety w zakresie grubości 3 – 30 mm.
1.8 Rozdział zawiera nakłady na wykonanie masy samopoziomującej
zewnętrznej FMA 30 w zakresie grubości 5 – 30 mm.
1.9 Rozdział zawiera nakłady na wykonanie masy samopoziomującej pod
wykładziny i parkiety z masy Obiekt Plus 50 w zakresie grubości
1 - 10 mm.
1.11 Rozdział zawiera nakłady na wyrównanie powierzchni pionowych
oraz sufitowych zaprawą AM 20 w zakresie grubości 2 – 20 mm
2. Założenia kalkulacyjne
2.8 Nakłady podane w rozdziale obejmują wykonanie robót podstawowych
oraz robót i czynności pomocniczych wymienionych w założeniach
ogólnych oraz w niniejszych założeniach szczegółowych.
2.9 Przy wykonywaniu podkładów podłogowych należy przyjąć grubości:
- związanych z podłożem: warstwa o grubości od 25 do 65 mm
- na warstwie rozdzielającej np. na folii PCV: warstwa o grubości od 35
do 65 mm
- na warstwie "pływającej" np: na izolacji termicznej lub akustycznej:
warstwa o grubości od 45 do 65 mm
2.10 Przy wykonywaniu podkładów podłogowych w przypadku
ogrzewania podłogowego minimalną grubość posadzki cementowej
wynoszącą 45 mm należy zwiększyć o zewnętrzną średnicę przewodów
grzewczych.
.
1.10 Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie szybkowiążącego
podkładu podłogowego SE 70 Light w zależności od rodzaju podłoża na
jakim będzie on wykonywany.
11
3 Zasady przedmiarowania
3.1 Przedmiar robót objętych niniejszym rozdziałem sporządza się w
jednostkach podanych nad poszczególnymi tablicami.
Masa samopoziomująca ST 25 – masa samopoziomująca pod
okładziny ceramiczne, wykładziny tekstylne i PCV, panele, linoleum
Masa samopoziomująca Extrem "E 30 – masa samopoziomująca
pod parkiet i deski podłogowe
3.2 Powierzchnie podłoży poziomych i pionowych oblicza się metrach
kwadratowych z dokładnością do 0,1 m2.Z obliczonej powierzchni
potrąca się powierzchnie elementów większe od 0,25 m2.
Masa samopoziomująca Obiekt Plus OS 50 – masa
samopoziomująca pod parkiet, płytki ceramiczne, wykładziny
tekstylne i PCV
4 Ważniejsze zalecenia wykonawcze producenta
Zaprawa wyrównująca
4.1 Dobór zaprawy wyrównawczej jak również masy samopoziomującej
powinien być uzależniony od stanu technicznego podłoża, wielkości
obciążeń jakie mogą pojawić się na warstwie wyrównawczej jak również
od rodzaju warstwy wykończeniowej posadzki. Inne zaprawy
wyrównawcze należy stosować pod okładziny ceramiczne inne pod
wykładziny rulonowe a jeszcze inne pod parkiet.
Podłoża przed ułożeniem mas wyrównujących powinny być starannie
oczyszczone, w zależności od sytuacji zagruntowane podkładem
gruntującym dobranym do rodzaju podłoża.
Zasady doboru mas wyrównujących:
12
Posadzka przemysłowa CEM - TOP "I 50 – masa
Posadzka cementowa PC 65 – podkłady cementowe w
Masa samopoziomująca ST 12 – masa samopoziomująca pod
samopoziomująca do pomieszczeń o dużych obciążeniach
mechanicznych takich jak magazyny, hale produkcyjne, garaże,
parkingi wielopoziomowe
pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, warstwy wyrównujące
na zewnątrz
okładziny ceramiczne, wykładziny tekstylne i PCV, panele, linoleum
AM 20 – zaprawa tynkarska,
szybkowiążąca do wyrównywania podłoży pionowych pod okładziny
ceramiczne.
4.2 Przykład zastosowań i rozwiązań technicznych przedstawiono na
rysunku 1.01
Rysunek 1.01
Pomieszczenia mokre. Szczegół połączenia ściany z GK i posadzki.
1. Gruntowanie podłoża – UIWERSALY PODKŁAD
GRUTUJĄCY PG 1 lub PODK ŁAD GRUTUJĄCY D1 lub
PODKŁAD PEETRUJĄCY LF1
2. Wyrównanie podłoża – MASA SAMOPOZIOMUJĄCA ST 12, ST
25 lub E 30
3. Izolacja przeciwwodna – FOLIA W PŁYIE 1 KS
4. Doszczelnienie naroża – TAŚMA USZCZELIAJĄCA DB 70
5. Klejenie płytek – ZAPRAWA KLEJĄCA SPECJAL KMG 25
6. Fugowanie okładzin – FUGA AQUA FLEX FM 60
7. Uszczelnienie narożników – SILIKO AQUA SIL 80
13
14
Rozdział 01: Wyrównanie podłoży poziomych i pionowych.
Tablica 0101
Wykonanie podkładów podłogowych z mineralnej zaprawy cementowej PC 65
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Przygotowanie emulsji ES 20 do wykonania warstwy sczepnej - (kol.
01)
3. Wykonanie warstwy sczepnej z emulsji ES 20 – (kol. 01, 02, 03)
4. Przygotowanie mineralnej zaprawy cementowej PC 65 do wykonania
podkładów podłogowych - (kol. 01, 02, 03)
akłady na 1 m2
Wyszczególnienie
Lp
Tablica 0101
Wykonanie podkładów podłogowych z mineralnej zaprawy cementowej PC 65
a
b
C
d
e
01
02
03
Dopłata za każde
następne 5 mm
podkładu
podłogowego
04
01
999
Robotnicy
149
r-g
0,71
0,81
0,91
0,05
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Jedn. miary
oznaczenie
5. Wykonanie podkładów podłogowych z mineralnej zaprawy
cementowej PC 65 na odpowiednim podłożu - (kol. 01, 02, 03)
6. Dopłata za następne 5 mm podkładu podłogowego – (kol. 04)
7. Oczyszczenie miejsca pracy
cyfro litero
-we -we
związanych z podłożem o
na warstwie
na warstwie „pływajacej”
grubości 25 mm
rozdzielającej o grubości
o grubości 45 mm
35 mm
20
Emulsja sczepna ES 20
033
kg
0,20
-
-
-
21
Posadzka cementowa PC 65
(mineralna zaprawa
cementowa)
033
kg
48,21
67,50
86,78
9,64
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,006
0,007
0,008
0,002
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,008
0,009
0,010
0,002
72
46111
Mieszarka do zapraw
148
m-g
0,012
0,016
0,020
0,004
Uwaga: W przypadku ogrzewania podłogowego minimalną grubość posadzki cementowej PC wynosząca 45 mm należy zwiększyć o zewnętrzną średnicę
przewodów grzewczych.
15
Rozdział 01: Wyrównanie podłoży poziomych i pionowych.
Tablica 0102 Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych pod płytki ceramiczne, wykładziny lub panele
za pomocą masy samopoziomującej ST 12 w zakresie grubości 2 – 12 mm
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Przygotowanie preparatu do gruntowania - (kol. 01, 02, 03)
3. Gruntowanie podłoża odpowiednim preparatem do gruntowania
- (kol. 01, 02, 03)
4. Przygotowanie masy samopoziomującej ST 12 - (kol. 01, 02, 03)
5. Wykonanie wylewki z masy samopoziomującej ST 12 - (kol. 01, 02, 03)
akłady na 1 m
a
Symbole
eto
b
01
999
Tablica 0102
2
Wyszczególnienie
Lp
6. Odpowietrzenie masy samopoziomującej wałkiem z kolcami
- (kol. 01, 02, 03)
7. Dodatek lub potracenie za 1 mm grubości masy samopoziomującej
- (kol. 04)
8. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
Masa samopoziomująca pod płytki oraz wykładziny tekstylne z masy ST 12 o grubości:
2,0 mm
5,0 mm
10,0 mm
Dodatek lub potrącenie
za 1,0 mm grubości
01
02
03
04
149
r-g
0,17
0,22
0,32
0,02
20
Podkład gruntujący D1
033
kg
0,07
0,07
0,07
-
21
Super grunt D4
033
kg
(0,13)
(0,13)
(0,13)
-
22
Masa samopoziomująca ST 12
033
kg
3,05
7,61
15,22
1,52
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,003
0,008
0,018
0,001
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,001
0,002
0,004
0,0005
72
46111
Mieszarka do zapraw
148
m-g
0,002
0,001
0,009
0,001
16
Rozdział 01: Wyrównanie podłoży poziomych i pionowych.
Tablica 0103
Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych pod płytki ceramiczne, wykładziny lub panele
za pomocą masy samopoziomującej ST 25 w zakresie grubości 2 – 30 mm
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Przygotowanie odpowiedniego preparatu do gruntowania - (kol. 01-05)
3. Gruntowanie podłoża odpowiednim preparatem do gruntowania - (kol.
01-05)
4. Przygotowanie masy samopoziomującej ST 25 - (kol. 01-05)
5. Wykonanie wylewki z masy samopoziomującej ST 25 - (kol. 01-05)
akłady na 1 m
Symbole
eto
Tablica 0103
2
Wyszczególnienie
Lp
6. Odpowietrzenie masy samopoziomującej wałkiem z kolcami
- (kol. 01-05)
7. Dodatek lub potracenie za 1 mm grubości masy
samopoziomującej - (kol. 06)
8. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Masa samopoziomująca pod płytki oraz wykładziny tekstylne i panele z masy ST 25 o grubości:
2,0 mm
5,0 mm
10,0 mm
20,0 mm
30,0 mm
Dodatek lub
potrącenie
za 1,0 mm
grubości
a
b
c
d
e
01
02
03
04
05
06
01
999
Robotnicy
149
r-g
0,17
0,22
0,32
0,42
0,52
0,02
20
Podkład gruntujący D1
033
kg
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
-
21
Super grunt D4
033
kg
(0,13)
(0,13)
(0,13)
(0,13)
(0,13)
-
22
Masa samopoziomująca ST 25
033
kg
3,45
8,63
17,26
34,51
51,77
1,52
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,003
0,008
0,018
0,030
0,040
0,001
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,001
0,002
0,004
0,007
0,010
0,0005
72
46111
Mieszarka do zapraw
148
m-g
0,002
0,001
0,009
0,016
0,025
0,001
17
Rozdział 01: Wyrównanie podłoży poziomych i pionowych.
Tablica 0104Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych z ogrzewaniem podłogowym
pod płytki ceramiczne, wykładziny lub panele
za pomocą masy samopoziomującej ST 12 w zakresie grubości 2 - 12 mm
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Przygotowanie odpowiedniego preparatu do gruntowania - (kol. 01, 02,
03)
3. Gruntowanie podłoża odpowiednim preparatem do gruntowania - (kol.
01, 02, 03)
4. Przygotowanie masy samopoziomującej ST 12 - (kol. 01, 02, 03)
akłady na 1 m
a
Symbole
eto
b
01
999
Tablica 0104
2
Wyszczególnienie
Lp
5. Wykonanie wylewki z masy samopoziomującej ST 12 - (kol. 01,
02, 03)
6. Odpowietrzenie masy samopoziomującej wałkiem z kolcami (kol. 01, 02, 03)
7. Dodatek lub potracenie za 1 mm grubości masy
samopoziomującej - (kol. 04)
8. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
E
Masa samopoziomująca pod płytki oraz wykładziny tekstylne z masy ST 12 o grubości:
2,0 mm
5,0 mm
10,0 mm
Dodatek lub potrącenie
za 1,0 mm grubości
01
02
03
04
149
r-g
0,17
0,22
0,32
0,02
20
Podkład penetrujący LF1
033
kg
0,15
0,15
0,15
-
22
Masa samopoziomująca ST 12
033
Kg
2,23
5,60
11,20
1,12
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,003
0,008
0,018
0,001
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,001
0,002
0,004
0,0005
72
46111
Mieszarka do zapraw
148
m-g
0,002
0,001
0,009
0,001
18
Rozdział 01: Wyrównanie podłoży poziomych i pionowych.
Tablica 0105Wyrównanie podkładów podłogowych pod parkiety lub deski podłogowe za pomocą
masy samopoziomującej Extrem "E 30 w zakresie grubości 3 – 30 mm
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Przygotowanie odpowiedniego preparatu do gruntowania - (kol. 01-05)
3. Gruntowanie podłoża odpowiednim preparatem do gruntowania - (kol.
01- 05)
4. Przygotowanie masy samopoziomującej Extrem NE 30 - (kol. 01-05)
5. Wykonanie wylewki z masy samopoziomującej Extrem NE 30 (kol. 01-05)
akłady na 1 m
Symbole
eto
Tablica 0105
2
Wyszczególnienie
Lp
6. Odpowietrzenie masy samopoziomującej wałkiem z kolcami –
(kol. 01-05)
7. Dodatek lub potracenie za 1 mm grubości masy
samopoziomującej – (kol. 06)
8. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Masa samopoziomująca pod płytki oraz wykładziny tekstylne i panele z masy Extrem NE 30 o grubości:
3,0 mm
5,0 mm
10,0 mm
20,0 mm
30,0 mm
Dodatek
lub
potrącenie
za 1,0 mm
grubości
a
b
c
d
e
01
02
03
04
05
06
01
999
Robotnicy
149
r-g
0,18
0,22
0,32
0,42
0,52
0,02
20
Podkład penetrujący LF1
033
kg
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
-
21
Podkład gruntujący D1
033
kg
(0,07)
(0,07)
(0,07)
(0,07)
(0,07)
-
22
Masa samopoziomująca
Extrem NE 30
033
kg
5,18
8,63
17,26
34,51
51,77
1,52
19
Wyszczególnienie
Lp
Symbole
eto
a
b
70
34000
71
72
20
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Masa samopoziomująca pod płytki oraz wykładziny tekstylne i panele z masy Extrem NE 30 o grubości:
3,0 mm
5,0 mm
10,0 mm
20,0 mm
30,0 mm
Dodatek
lub
potrącenie
za 1,0 mm
grubości
d
e
01
02
03
04
05
06
Wyciąg
148
m-g
0,003
0,008
0,018
0,030
0,040
0,001
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,001
0,002
0,004
0,007
0,010
0,0005
46111
Mieszarka do zapraw
148
m-g
0,002
0,001
0,009
0,016
0,025
0,001
Rozdział 01: Wyrównanie podłoży poziomych i pionowych.
Tablica 0106Wyrównanie podkładów podłogowych na zewnątrz budynków za pomocą
masy samopoziomującej FMA 30 w zakresie grubości 5 – 30 mm
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Przygotowanie odpowiedniego preparatu do gruntowania - (kol. 01-05)
3. Gruntowanie podłoża odpowiednim preparatem do gruntowania
- (kol. 01-05)
4. Przygotowanie masy samopoziomującej FMA 30 - (kol. 01-05)
5. Wykonanie wylewki z masy samopoziomującej FMA 30 - (kol. 01-05)
akłady na 1 m
Symbole
eto
Tablica 0106
2
Wyszczególnienie
Lp
6. Odpowietrzenie masy samopoziomującej wałkiem z kolcami
- (kol. 01-05)
7. Dodatek lub potracenie za 1 mm grubości masy samopoziomującej
- (kol. 06)
8. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Masa samopoziomująca zewnętrzna FMA 30 o grubości:
5,0 mm
10,0 mm
20,0 mm
30,0 mm
Dodatek lub
potrącenie za
1,0 mm grubości
a
b
c
d
e
01
02
03
04
05
01
999
Robotnicy
149
r-g
0,18
0,21
0,31
0,41
0,02
20
Podkład penetrujący LF1
033
kg
0,15
0,15
0,15
0,15
-
21
Super grunt D4
033
kg
(0,13)
(0,13)
(0,13)
(0,13)
-
22
Masa samopoziomująca
zewnętrzna FMA 30
033
kg
8,12
16,24
32,48
48,72
1,62
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,008
0,018
0,030
0,040
0,001
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,002
0,004
0,007
0,010
0,0005
72
46111
Mieszarka do zapraw
148
m-g
0,001
0,009
0,016
0,025
0,001
21
Rozdział 01: Wyrównanie podłoży poziomych i pionowych.
Tablica 0107Wyrównanie podkładów podłogowych pod parkiety lub wykładziny za pomocą masy samopoziomującej
Obiekt Plus OS 50 w zakresie grubości 1 – 10 mm
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Przygotowanie odpowiedniego preparatu do gruntowania - (kol. 01 03)
3. Gruntowanie podłoża odpowiednim preparatem do gruntowania
- (kol. 01-03)
4. Przygotowanie masy samopoziomującej Obiekt Plus OS 50
- (kol. 01-03)
akłady na 1 m
a
Symbole
eto
b
01
999
Tablica 0107
2
Wyszczególnienie
Lp
5. Wykonanie wylewki z masy samopoziomującej Obiekt Plus OS 50
- (kol. 01-03)
6. Odpowietrzenie masy samopoziomującej wałkiem z kolcami
- (kol. 01-03)
7. Dodatek lub potracenie za 1 mm grubości – (kol. 04)
8. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Masa samopoziomująca zewnętrzna z masy Obiekt Plus OS 50 o grubości:
1,0 mm
5,0 mm
10,0 mm
Dodatek lub potrącenie
za 1,0 mm grubości
c
d
e
01
02
03
04
Robotnicy
149
r-g
0,12
0,22
0,32
0,02
20
Podkład penetrujący LF1
033
kg
0,15
0,15
0,15
-
21
Super grunt D4
033
kg
(0,13)
(0,13)
(0,13)
-
22
Masa samopoziomująca
Obiekt Plus OS 50
033
kg
1,52
7,61
15,22
1,52
22
Wyszczególnienie
Lp
a
Symbole
eto
b
70
34000
71
72
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Masa samopoziomująca zewnętrzna z masy Obiekt Plus OS 50 o grubości:
1,0 mm
5,0 mm
10,0 mm
Dodatek lub potrącenie
za 1,0 mm grubości
d
e
01
02
03
04
Wyciąg
148
m-g
0,002
0,008
0,018
0,001
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,001
0,002
0,004
0,0005
46111
Mieszarka do zapraw
148
m-g
0,002
0,001
0,009
0,001
23
Rozdział 01: Wyrównanie podłoży poziomych i pionowych.
Tablica 0108Szybkowiążący podkład podłogowy z cementu jastrychowego SE 70 Light
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Przygotowanie emulsji ES 20 do wykonania warstwy sczepnej - (kol. 01,
02, 03)
3. Zwilżenie podłoża i wykonanie warstwy sczepnej z emulsji ES 20
poprzez wcieranie szczotka dekarską – (kol. 01, 02, 03)
4. Przygotowanie zaprawy do wykonania jastrychu - (kol. 01, 02, 03)
akłady na 1 m
a
Symbole
eto
b
01
999
Tablica 0108
2
Wyszczególnienie
Lp
5. Wykonanie jastrychu szybkowiążącego na świeżej warstwie sczepnej
- (kol. 01, 02, 03)
6. Wyrównanie, zagęszczenie i zatarcie na gładko jastrychu - (kol. 01,
02, 03)
7. Dopłata za następny 1 cm jastrychu – (kol. 04)
8. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
Szybkowiążący podkład podłogowy z cementu jastrychowego SE 70 Light
związany z podłożem o
grubości 2,5 cm
na warstwie ślizgowej o
grubości 3,5 cm
na warstwie izolacji
termicznej o grubości 4,5 cm
Dodatek za
następny 1cm
01
02
03
04
149
r-g
0,71
0,81
0,91
0,10
20
Emulsja sczepna – ES 20
033
kg
0,20
0,20
0,20
-
21
Szybkowiążący cement
jastrychowy SE 70 Light
033
kg
6,34
8,88
11,42
2,54
22
Piasek o uziarnieniu 0 – 8 mm
060
m3
0,025
0,035
0,046
0,010
23
Piasek o uziarnieniu 0 – 4 mm
060
m3
(0,025)
(0,035)
(0,046)
(0,010)
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,008
0,009
0,010
0,002
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,010
0,011
0,012
0,002
72
46111
Mieszarka do zapraw
148
m-g
0,016
0,020
0,024
0,004
24
Rozdział 01: Wyrównanie podłoży poziomych i pionowych.
Tablica 0109
Wyszczególnienie robót:
Wyrównanie powierzchni pionowych oraz sufitowych zaprawą AM 20
w zakresie grubości 2 – 20 mm
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Przygotowanie preparatu do gruntowania - (kol. 01-04 i 06-09)
3. Gruntowanie podłoża preparatem do gruntowania – (kol. 01-04 i 0609)
4. Przygotowanie zaprawy AM 20 poprzez wymieszanie z wodą za
pomocą mieszadła wolnoobrotowego - (kol. 01-04 i 06-09)
akłady na 1 m
Symbole
eto
Tablica 0109
2
Wyszczególnienie
Lp
5. Naniesienie zaprawy AM 20 na powierzchnie pionowe lub
sufitowe (Po ułożeniu zaprawy na dużych powierzchniach
należy w świeżej zaprawie wykonać wielokierunkowe nacięcia
przeciwskurczowe za pomocą kielni) - (kol. 01- 04 i 06 - 09)
6. Dodatek lub potracenie za 1 mm grubości zaprawy
wyrównawczej AM 20 – (kol. 05 i 10)
7. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Jedn. miary
oznaczenie
Wyrównanie powierzchni pionowych zaprawą AM 20
o grubości
cyfro litero 2,0 mm
-we -we
5,0 mm 10,0 mm 20,0 mm
Wyrównanie powierzchni sufitowych zaprawą AM 20
o grubości
Dodatek
lub
2,0 mm
potrącenie
za 1,0mm
grubości
05
06
a
b
c
d
e
01
02
03
04
01
999
Robotnicy
149
r-g
0,14
0,24
0,34
0,44
0,02
07
08
09
Dodatek
lub
potrącenie
za 1,0mm
grubości
10
0,15
0,25
0,35
0,45
0,02
5,0 mm 10,0 mm 20,0 mm
20
Podkład penetrujący LF1
033
kg
0,15
0,15
0,15
0,15
-
0,15
0,15
0,15
0,15
-
21
Zaprawa AM 20
033
kg
3,24
8,12
16,24
32,48
1,62
3,24
8,12
16,24
32,48
1,62
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,003
0,008
0,018
0,030
0,001
0,003
0,008
0,018
0,030
0,001
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,001
0,002
0,004
0,007
0,0005
0,001
0,002
0,004
0,007
0,0005
72
46111
Mieszarka do zapraw
148
m-g
0,002
0,001
0,009
0,016
0,001
0,002
0,001
0,009
0,016
0,001
25
26
R o z d z i a ł 02. PODPŁYTKOWE POWŁOKI
Założenia szczegółowe
1. Zakres stosowania
1.1 Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie powłoki izolacyjnej z
folii w płynie 1 KS wewnątrz pomieszczeń wilgotnych, na
powierzchniach poziomych i pionowych.
1.2 Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie elastycznej powłoki
izolacyjnej z zaprawy uszczelniającej Profi PD 1K na powierzchniach
poziomych i pionowych.
1.3 Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie wysokoelastycznej
powłoki izolacyjnej z zaprawy uszczelniającej DF 2K, na
powierzchniach poziomych i pionowych.
1.4 Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie wysokoplastycznej
powłoki izolacyjnej ze specjalnego uszczelniacza X-Bond MS-A99, na
powierzchniach poziomych i pionowych oraz w zależności od stopnia
chłonności podłoża.
1.7 Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wklejenie:
taśmy uszczelniającej DB70 na połączeniach ścian z posadzką
manszety uszczelniającej w miejscach przejść rur instalacyjnych i
wokół kratek ściekowych
1.8 Rozdział zawiera także nakłady rzeczowe na wykonanie posypki z piasku
kwarcowego na powierzchni żywicy uszczelniającej lub gruntownika.
1.9 Nakłady zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą uszczelnienia i izolacji
elementów budynków nowo wznoszonych i już eksploatowanych o
różnych rozwiązaniach materiałowo – konstrukcyjnych.
2. Założenia kalkulacyjne
2.1 Nakłady podane w rozdziale obejmują wykonanie robót podstawowych
oraz robót i czynności pomocniczych wymienionych w założeniach
ogólnych oraz w niniejszych założeniach szczegółowych
1.5 Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie chemoodpornej
powłoki izolacyjnej z poliuretanowej powłoki uszczelniającej PU 500,
na powierzchniach poziomych i pionowych.
2.2 Nakłady zużycia materiałów dotyczą średnich rzeczywistych zużyć w
warunkach budowy.
1.6 Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie odpowiednich powłok
gruntujących w zależności od zastosowanego preparatu do wykonania
podpłytowych powłok izolacyjnych.
3 Zasady przedmiarowania
3.1 Przedmiar robót objętych niniejszym rozdziałem sporządza się w
jednostkach podanych nad poszczególnymi tablicami.
27
3.2 Powierzchnie izolacyjnych powłok podpłytkowych i oblicza się w
metrach kwadratowych powierzchni z dokładnością do 0,1 m2.
Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie elementów większe
od 0,25 m2.
3.3 Powierzchnie podłoży do gruntowania i oblicza się w metrach
kwadratowych powierzchni z dokładnością do 0,1 m2.
Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie elementów większe
od 0,25 m2.
3.4 Wklejenie taśm uszczelniających oblicza się w metrach bieżących z
dokładnością do 0,10 m.
3.5 Wklejenie manszet uszczelniających przy wykonywaniu izolacji i
uszczelnień oblicza się w sztukach.
4. Ważniejsze zalecenia wykonawcze producenta
4.1 Dobór właściwej podpłytowej powłoki uszczelniającej uzależniony jest
od wielu czynników. Należy brać pod uwagę czy izolacją będzie
znajdowała się wewnątrz budynku, czy też na zewnątrz. Czy będzie
narażona na odkształcenia podłoża (przedprężanie rys), czy też będzie
narażona na oddziaływanie substancji chemicznych. Izolacje podpłytowe
powinny tworzyć szczelną, ciągłą, trwale połączoną z podłożem,
elastyczną powłokę izolującą podłoże od wody lub substancji agresywnej
chemicznie.
Skuteczność izolacji podpłytowej zależy od:
28
poprawnego określenia wielkości obciążeń wodą
stanu technicznego podłoża
staranności podczas wykonywania izolacji detali konstrukcyjnych
(szczeliny dylatacyjne, przejścia przez ściany, połączenia z kratkami
ściekowymi itd.)
właściwego doboru preparatu do wykonania powłoki izolacyjnej
ścisłego przestrzegania zaleceń wykonawczych zawartych w
instrukcjach technicznych
Zasady doboru właściwej powłoki izolacyjnej:
Folia w płynie 1KS – pomieszczenia mokre: łazienki, natryski,
ubikacje, pralnie
Zaprawa uszczelniająca Profi PD 1K – balkony, tarasy
Zaprawa uszczelniająca-dwuskładnikowa DF 2K –
Uszczelniacz specjalny X-Bond MS-A99
Uniwersalna powłoka poliuretanowa PU 500
tarasy, baseny
termalne
chemiczne
balkony,
– baseny solankowe,
– laboratoria
4.2 Przykład zastosowań i rozwiązań technicznych przedstawiono na rysunku
1.02
Rysunek 1.02.
Pomieszczenia mokre. Szczegół połączenia ściany i posadzki.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
na bazie – SZYBKOWIĄŻĄCEGO CEME*TU
JASTRYCHOWEGO SE 70 LIGHT
Izolacja przeciwwodna – FOLIA W PŁY*IE 1 KS
Doszczelnienie narożnika – TAŚMA USZCZEL*IAJĄCA DB 70
Klejenie płytek – ELASTYCZ*A ZAPRAWA KLEJĄCA
FLEXIBEL KGX 45
Fugowanie okładzin – FUGA AQUA FLEX FM 60
Uszczelnienie narożników – SILIKO* AQUA SIL 80
Jastrych
29
30
Rozdział 02: Renowacja betonu i budownictwo hydrotechniczne
Tablica 0201Powłoka izolacyjna z folii w płynie 1 KS wewnątrz pomieszczeń wilgotnych
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Przygotowanie podkładu gruntującego D1 poprzez rozcieńczenie wodą
w proporcji 1:3 – (kol.01)
3. Gruntowanie podłoża podkładem gruntującym D1rozcieńczonym z
wodą w proporcji 1:3 – (kol.01)
4. Przygotowanie preparatu do wykonania powłoki izolacyjnej – (kol. 0204)
5. Nałożenie powłoki izolacyjnej z folii w płynie 1 KS wewnątrz
pomieszczeń wilgotnych na powierzchnie poziome lub pionowe za
pomocą wałka malarskiego lub pędzla – (kol. 02-04)
6. Wklejenie taśmy uszczelniającej DB 70 na połączeniach ścian z
posadzką - (kol. 05)
7. Wklejenie manszet uszczelniających w miejscach przejść rur
instalacyjnych i wokół kratek ściekowych – (kol. 06)
8. Oczyszczenie miejsca pracy
akłady na 1 m2 (kol. 01 – 04), 1 m ( 05), 1 szt. (kol. 06)
Wyszczególnienie
Lp
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
a
b
c
01
999
Robotnicy
Jedn. miary
Wklejenie
oznaczenie Gruntowanie Powłoka izolacyjna z folii w płynie 1 KS wewnątrz pomieszczeń
podłoża
wilgotnych na powierzchniach
taśmy
podkładem
uszczelniającej
gruntującym
DB 70
poziomych
pionowych
dopłata
za
z
dwóch
dopłata
za
z
dwóch
cyfro litero
następna
warstwy folii
następna
warstwy folii
-we -we
w płynie 1KS warstwę o w płynie 1KS
warstwę
o grub. 1 mm grub. 0,5 mm o grub. 1 mm o grub. 05 mm
d
e
01
02
03
04
05
06
Tablica 0201
Wklejenie
manszety
uszczelniającej
07
149
r-g
0,07
0,24
0,12
0,28
0,14
0,15
0,05
20
Podkład gruntujący - D1
033
kg
0,07
-
-
-
-
-
-
21
Folia w płynie – 1 KS
033
kg
-
1,52
0,76
1,52
0,76
0,11
0,03
22
Taśma uszczelniająca DB 70
040
m
-
-
-
-
-
1,05
-
23
Manszeta uszczelniająca
020
szt.
-
-
-
-
-
-
1,0
Środek transportowy
148
m-g
0,01
0,01
0,005
0,01
0,01
0,005
0,001
70
34000
31
Rozdział 02: Podpłytkowe powłoki izolacyjne
Tablica 0202Elastyczna powłoka izolacyjna z zaprawy uszczelniającej Profi PD 1K
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Przygotowanie preparatu do gruntowania – (kol.01)
3. Gruntowanie podłoża podkładem gruntującym D1 (rozcieńczonym z
wodą w proporcji 1:3) lub LF1 – (kol.01)
4. Przygotowanie preparatu do wykonania powłoki izolacyjnej poprzez
wymieszanie z wodą za pomocą mieszadła wolnoobrotowego – (kol.
02-04)
5. Nałożenie dwóch warstw elastycznej zaprawy uszczelniającej na
powierzchniach poziomych lub pionowych, pierwszą warstwę wcierać
za pomocą pędzla, kolejne za pomocą pacy – (kol. 02, 03)
6. Dopłata za wykonanie następnej warstwy powłoki izolacyjnej – (kol. 03,
04)
7. Wklejenie taśmy uszczelniającej DB 70 na połączeniach ścian z posadzką
– (kol. 05)
8. Wklejenie manszet uszczelniających w miejscach przejść rur
instalacyjnych i wokół kratek ściekowych – (kol. 06)
9. Oczyszczenie miejsca pracy
akłady na 1 m2 (kol. 01 – 04), 1 m ( 05), 1 szt. (kol. 06)
Wyszczególnienie
Lp
Symbole
eto
32
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
a
b
c
01
999
Robotnicy
Jedn. miary
oznaczenie Gruntowanie Elastyczna powłoka izolacyjna z zaprawy uszczelniającej Profi PD 1K
na powierzchniach
podłoża
podkładem
gruntującym
poziomych
pionowych
z
dwóch
dopłata
za
z
dwóch
dopłata za
cyfro litero
warstwy
następna
warstwy
następna
-we -we
o grub. 2 mm
warstwę
o grub. 2 mm
warstwę
o grub. 1 mm
o grub. 1 mm
d
e
01
02
03
04
05
Tablica 0202
Wklejenie
taśmy
uszczelniającej
DB 70
Wklejenie
manszety
uszczelniającej
06
07
149
r-g
0,07
0,24
0,12
0,28
0,14
0,15
0,05
20
Podkład gruntujący - D1
033
kg
0,07
-
-
-
-
-
-
21
Podkład penetrujacy – LF1
033
kg
(0,15)
-
-
-
-
-
-
22
Zaprawa uszczelniająca –
Profi PD 1K
033
kg
-
3,04
1,52
3,04
1,52
0,11
0,03
23
Taśma uszczelniająca DB 70
040
m
-
-
-
-
-
1,05
-
Wyszczególnienie
Lp
Symbole
eto
a
b
24
70
34000
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Jedn. miary
oznaczenie Gruntowanie Elastyczna powłoka izolacyjna z zaprawy uszczelniającej Profi PD 1K
podłoża
na powierzchniach
podkładem
gruntującym
poziomych
pionowych
z
dwóch
dopłata
za
z
dwóch
dopłata za
cyfro litero
warstwy
następna
warstwy
następna
-we -we
o grub. 2 mm
warstwę
o grub. 2 mm
warstwę
o grub. 1 mm
o grub. 1 mm
d
e
01
02
03
04
05
Wklejenie
taśmy
uszczelniającej
DB 70
Wklejenie
manszety
uszczelniającej
06
07
Manszeta uszczelniająca
020
szt.
-
-
-
-
-
-
1,0
Środek transportowy
148
m-g
0,01
0,01
0,005
0,01
0,01
0,005
0,001
33
Rozdział 02: Podpłytkowe powłoki izolacyjne
Tablica 0203Wysokoelastyczna powłoka izolacyjna z zaprawy uszczelniającej DF 2K
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Oczyszczenie podłoża.
Przygotowanie preparatu do gruntowania – (kol.01)
Gruntowanie podłoża podkładem gruntującym LF1 – (kol.01)
Przygotowanie preparatu do wykonania powłoki izolacyjnej poprzez
wymieszanie za pomocą mieszadła wolnoobrotowego – (kol. 02 - 04)
5. Nałożenie dwóch warstw elastycznej zaprawy uszczelniającej na
powierzchniach poziomych lub pionowych, pierwszą warstwę wcierać
za pomocą pędzla, kolejne za pomocą pacy – (kol. 02, 03)
6. Dopłata za wykonanie następnej warstwy powłoki izolacyjnej – (kol.
03, 04)
7. Wklejenie taśmy uszczelniającej DB 70 na połączeniach ścian z
posadzką – (kol. 05)
8. Wklejenie manszet uszczelniających w miejscach przejść rur
instalacyjnych i wokół kratek ściekowych – (kol. 06)
9. Oczyszczenie miejsca pracy
akłady na 1 m (kol. 01 – 04), 1 m ( 05), 1 szt. (kol. 06)
Tablica 0203
2
Wyszczególnienie
Lp
Symbole
eto
a
b
c
01
999
Robotnicy
Wklejenie
taśmy
uszczelniającej
DB 70
Wklejenie
manszety
uszczelniającej
05
06
149
r-g
0,07
0,24
0,12
0,28
0,14
0,15
0,05
kg
0,15
-
-
-
-
-
-
-
3,04
1,52
3,04
1,52
0,11
0,03
20
Podkład penetrujacy – LF1
033
21
Zaprawa uszczelniająca –
DF 2K
033
22
Taśma uszczelniająca DB 70
040
m
-
-
-
-
-
1,05
-
23
Manszeta uszczelniająca
020
szt.
-
-
-
-
-
-
1,0
Środek transportowy
148
m-g
0,01
0,01
0,005
0,01
0,01
0,005
0,001
70
34
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Jedn. miary
oznaczenie Gruntowanie
Wysokoelastyczna powłoka izolacyjna z zaprawy
podłoża
uszczelniającej DF 2K na powierzchniach
podkładem
poziomych
pionowych
gruntującym
z
dwóch
dopłata
za
z
dwóch
dopłata za
cyfro litero
warstwy
następna
warstwy
następna
-we -we
o grub. 2 mm
warstwę
o grub. 2 mm
warstwę
o grub. 1 mm
o grub. 1 mm
d
e
01
02
03
03
04
34000
kg
Rozdział 02: Podpłytkowe powłoki izolacyjne
Tablica 0204Wysokoelastyczna powłoka izolacyjna ze specjalnego uszczelniacza X-Bond MS-A99
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Oczyszczenie podłoża.
Przygotowanie preparatu do gruntowania – (kol.01)
Gruntowanie podłoża podkładem gruntującym LF1 – (kol.01)
Nałożenie powłoki izolacyjnej ze specjalnego uszczelniacza
akłady na 1 m
Lp
a
01
999
Tablica 0204
2
Wyszczególnienie
Symbole
eto
b
X-Bond MS-A99 na powierzchniach poziomych lub pionowych
za pomocą pacy zębatej B3 – (kol. 02-07)
5. Zagładzenie powłoki izolacyjnej pacą gładką – (kol. 02-07)
6. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
Jedn. miary
oznaczenie Gruntowanie
podłoża
podkładem
gruntującym
Wysokoelastyczna powłoka izolacyjna ze specjalnego uszczelniacza
X-Bond MS-A99 na powierzchniach
poziomych
średniochłonnych
03
chłonnych
04
niechłonnych
05
pionowych
średniochłonnych
06
chłonnych
07
cyfro litero
-we -we
d
e
01
niechłonnych
02
149
r-g
0,07
0,24
0,24
0,24
0,26
0,26
0,26
20
Podkład penetrujący – LF1
033
kg
0,15
-
-
-
-
-
-
21
Uszczelniacz specjalny –
X-Bond MS-A99
033
kg
-
1,02
1,12
1,22
1,02
1,12
1,22
Środek transportowy
148
m-g
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
70
34000
35
Rozdział 02: Podpłytkowe powłoki izolacyjne
Tablica 0205 Chemoodporna powłoka izolacyjna z poliuretanowej powłoki uszczelniającej PU 500
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Przygotowanie żywicy do gruntowania przez wymieszanie za
pomocą mieszadła wolnoobrotowego – (kol.01)
3. Gruntowanie podłoża żywicą epoksydową EP 70 BM i posypanie
piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,3 – 0,9 mm – (kol.01)
4. Usunięcie nadmiaru piasku niezwiązanego z zagruntowanym
podłożem - (kol. 01)
5. Przygotowanie preparatu do wykonania powłoki izolacyjnej poprzez
wymieszanie za pomocą mieszadła wolnoobrotowego – (kol. 02 - 04)
akłady na 1m
Jedn. miary
oznaczenie
Lp
a
01
999
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
cyfro litero
-we -we
d
e
Gruntowanie
podłoża żywicą
epoksydową
EP 70 BM
z posypką z
piasku
kwarcowego
01
Chemoodporna powłoka izolacyjna z poliuretanowej powłoki uszczelniającej PU 500
pod wyłożenia ceramiczne na powierzchniach
poziomych
z dwóch warstwy
dopłata za następną
o grub. 2 mm
warstwę
o grub. 1 mm
02
03
pionowych
z dwóch warstwy
dopłata za następną
o grub. 2 mm
warstwę
o grub. 1 mm
03
04
149
r-g
0,10
0,27
0,12
0,31
0,14
20
Żywica epoksydowa do
gruntowania – EP 70 BM
033
kg
0,30
-
-
-
-
21
Piasek kwarcowy 0,3 – 0,9
mmm
033
kg
3,0
3,0
-
3,5
-
22
Poliuretanowa powłoka
uszczelniająca – PU 500
033
kg
-
3,04
1,52
3,04
1,52
Środek transportowy
148
m-g
0,01
0,01
0,005
0,01
0,01
70
36
Tablica 0205
2
Wyszczególnienie
Symbole
eto
b
6. Nałożenie dwóch warstw elastycznej zaprawy uszczelniającej na
powierzchniach poziomych lub pionowych, pierwszą warstwę
nakładać za pomocą szpachlowania, drugą za pomocą wałka
malarskiego, a następnie posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu
0,3 – 0,9 mm – (kol. 02, 03)
7. Usunięcie nadmiaru piasku niezwiązanego z zaizolowanego podłoża (kol. 02, 03)
8. Dopłata za wykonanie następnej warstwy powłoki – (kol. 03, 04)
9. Oczyszczenie miejsca pracy
34000
Rozdział 02: Podpłytkowe powłoki izolacyjne
Tablica 0206 Dodatek za wykonanie posypki z piasku kwarcowego na powierzchni
żywicy uszczelniającej lub gruntownika
Wyszczególnienie robót:
1. Wykonanie posypki na świeżo ułożonej warstwie żywicy uszczelniającej
lub na powierzchni gruntownika – (kol. 01 – 02)
akłady na 1m
2. Usuniecie nadmiaru piasku po związaniu żywicy lub wyschnięciu
gruntownika – (kol. 01 –02)
3. Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0206
2
Wyszczególnienie
Jedn. miary
oznaczenie
Lp
A
Symbole
eto
b
01
999
21
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
Piasek kwarcowy suszony
cyfro litero
-we -we
d
e
149
033
r-g
Dodatek za wykonanie posypki z piasku kwarcowego
na powierzchni żywicy uszczelniającej lub gruntownika
powierzchnie poziome
powierzchnie pionowe
01
02
0,03
0,03
3,00
3,50
37
38
R o z d z i a ł 03. IZOLACJE BUDOWLAE
Założenia szczegółowe
1. Zakres stosowania
1.1 Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej z podkładowej powłoki izolacyjnej 111, na
powierzchniach poziomych i pionowych.
1.2 Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie izolacji
przeciwwodnej zewnętrznych części budowli z bezrozpuszczalnikowej
powłoki izolacyjnej LF 400, na powierzchniach poziomych i
pionowych.
1.3 Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie izolacji
przeciwwodnej zewnętrznych części budowli z izolacji bitumicznej 2K
Standard.
1.4 Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie izolacji
przeciwwodnej zewnętrznych części budowli z izolacji bitumicznej 2K
Winter.
1.5 Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie sztywnej powłoki
izolacyjnej ze szlamowej zaprawy izolacyjnej DS. 28, na
powierzchniach poziomych i pionowych.
1.7 Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie wysokoplastycznej
powłoki izolacyjnej z zaprawy uszczelniającej DF 2K.
1.8 Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie odpowiednich powłok
gruntujących w zależności od zastosowanego preparatu do wykonania
podpłytowych powłok izolacyjnych.
1.9 Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wklejenie fizelizy wzmacniającej
i na przyklejenie płyt termoizolacyjnych.
1.10 Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie fasety o promieniu
4 cm.
1.11 Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wklejenie:
taśmy uszczelniającej DB70 na połączeniach ścian z posadzką
manszety uszczelniającej w miejscach przejść rur instalacyjnych i
wokół kratek ściekowych
1.12 Nakłady zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą uszczelnienia i
izolacji elementów budynków nowo wznoszonych i już eksploatowanych
o różnych rozwiązaniach materiałowo – konstrukcyjnych.
1.6 Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie elastycznej powłoki
izolacyjnej z zaprawy uszczelniającej Profi PD 1K na powierzchniach
poziomych i pionowych.
39
2. Założenia kalkulacyjne
4. Ważniejsze zalecenia wykonawcze producenta
2.1. Nakłady podane w rozdziale obejmują wykonanie robót podstawowych
oraz robót i czynności pomocniczych wymienionych w założeniach
ogólnych oraz w niniejszych założeniach szczegółowych
2.2. Nakłady zużycia materiałów dotyczą średnich rzeczywistych zużyć w
warunkach budowy.
4.1 Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budynku ma ogromny
wpływ na walory użytkowe budynku, jego trwałość jak również koszty
eksploatacji obiektu. Zadaniem powłoki izolacyjnej budynku jest ochrona
części budynku zagłębionej w gruncie przed wodą pochodzącą z opadów
atmosferycznych, wodami zawartymi w gruncie, wodami
technologicznymi jak również wodą użytkową.
3. Zasady przedmiarowania
4.2 Izolacje wodochronne powinny w całym okresie eksploatacji obiektu
spełniać podane niżej wymagania:
3.1. Przedmiar robót objętych niniejszym rozdziałem sporządza się w
jednostkach podanych nad poszczególnymi tablicami.
3.2. Powierzchnie izolacji i uszczelnień oblicza
się w metrach kwadratowych
powierzchni z dokładnością do 0,1 m2.
Z obliczonej2 powierzchni potrąca się powierzchnie elementów większe od
0,25 m .
3.3. Powierzchnie podłoży do gruntowania oblicza2 się w metrach
kwadratowych powierzchni z dokładnością do 0,1 m .
Z obliczonej
powierzchni potrąca się powierzchnie elementów większe
od 0,25 m2.
3.4. Wklejenie fizeliny wzmacniającej i przyklejenie płyt termoizolacyjnych
oblicza
się w metrach kwadratowych powierzchni z dokładnością do 0,1
m2.
Z obliczonej
powierzchni potrąca się powierzchnie elementów większe
od 0,25 m2.
3.5. Wklejenie taśm uszczelniających oblicza się w metrach bieżących z
dokładnością do 0,10 m.
3.6. Wklejenie manszet uszczelniających przy wykonywaniu izolacji i
uszczelnień oblicza się w sztukach.
40
nie mogą powodować utraty stateczności przez budowlę na skutek
osiadania lub poślizgu konstrukcji
musza tworzyć ciągłą oraz szczelną powłokę chroniąca budowlę
przed oddziaływaniem wody
muszą być odporne na obciążenia mechaniczne towarzyszące
budowli
muszą być odporne na oddziaływanie agresywnego substancji,
jednocześnie nie mogą oddziaływać szkodliwie na środowisko
powinny być odporne na korozję biologiczną
powinny być łatwe w wykonaniu
4.3 Ogólne zasady wykonywania izolacji budowlanych
podłoże musi być czyste, mocne, nośne, szczeliny powinny być
starannie zaszpachlowane
na stykach ścian i ław fundamentowych należy wykonać wyoblenia
tzw. fasety
podłoża powinny posiadac prawidłowo wyprofilowane spadki
powłoki izolacyjne powinny bys wykonywane w minimum dwóch
warstwach
Zasady doboru właściwej powłoki izolacyjnej:
Podkładowa
powłoka izolacyjna 111 – powłoka
przeciwwilgociowa oraz preparat gruntujący do stosowania na
zewnątrz budowli
Bezrozpuszczalnikowa powłoka izolacyjna LF 400
Izolacja
Rysunek 1.03.
Izolacje budowlane. Izolacja płyty fundamentowej oraz izolacja ściany
żelbetowej.
- powłoka
przeciwwilgociowa oraz preparat gruntujący do stosowania wewnątrz
budowli
bitumiczna 2K Standard – dwuskładnikowa,
grubowarstwowa, przeciwwodna powłoka izolacyjna
4.4 Przykład zastosowań i rozwiązań technicznych przedstawiono na rysunku
1.03
1. Podkład betonowy B15
2. Powłoka izolacyjna –
3.
4.
5.
6.
7.
IZOLACJA BITUMICZA
STADARD Z FIZELIĄ
Warstwa ochronna – POSADZKA CEMETOWA PC 65
2K
BITUMICZA
2K
Płyta żelbetowa
Faseta - ZAPRAWA REPOL SM 20
Ściana żelbetowa
Powłoka izolacyjna – IZOLACJA
STADARD Z FIZELIĄ
8. Płyta ochronna ze styropianu – AUSTRTHERM
9. Zaprawa uszczelniająca – DWUSKŁADIKOWA DF 2K
10. Posadzka – POSADZKA CEMETOWA PC 65
41
42
Rozdział 03: Izolacje budowlane
Tablica 0301
Izolacja przeciwwilgociowa z podkładowej powłoki izolacyjnej 111
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Naniesienie dwóch warstw podkładowej powłoki izolacyjnej 111N
przy użyciu szczotki dekarskiej na powierzchnie poziome lub pionowe
– (kol. 01, 03)
akłady na 1 m
a
Symbole
eto
b
01
999
20
70
34000
Tablica 0301
2
Wyszczególnienie
Lp
3. Dopłata za wykonanie następnej warstwy powłoki izolacyjnej
– (kol. 02, 04)
4. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
Izolacja przeciwwilgociowa z podkładowej powłoki izolacyjnej 111N na powierzchniach
z dwóch
warstwy
01
poziomych
dopłata za następną
warstwę
02
z dwóch
warstwy
03
pionowych
dopłata za następną
warstwę
04
Robotnicy
149
r-g
0,44
0,14
0,41
0,11
Podkładowa powłoka
izolacyjna – 111 N
033
kg
0,36
0,15
0,36
0,15
Środek transportowy
148
m-g
0,01
0,005
0,01
0,005
43
Rozdział 03: Izolacje budowlane
Tablica 0302
Izolacja przeciwwodna zewnętrznych części budowli z bezrozpuszczalnikowej powłoki izolacyjnej LF 400
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Naniesienie dwóch warstw bezrozpuszczalnikowej powłoki izolacyjnej
LF 400 przy użyciu szczotki dekarskiej na powierzchnie poziome lub
pionowe – (kol. 01, 03)
akłady na 1 m
Jedn. miary
oznaczenie
Izolacja przeciwwodna zewnętrznych części budowli z bezrozpuszczalnikowej
powłoki izolacyjnej LF 400 na powierzchniach
Lp
a
01
999
20
70
44
34000
Tablica 0302
2
Wyszczególnienie
Symbole
eto
b
3. Dopłata za wykonanie następnej warstwy powłoki izolacyjnej –
(kol. 03, 04)
4. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
cyfro litero
-we -we
d
e
z dwóch
warstwy
01
poziomych
dopłata za następną
warstwę
02
z dwóch
warstwy
03
pionowych
dopłata za następną
warstwę
04
149
r-g
0,46
0,16
0,43
0,13
Bezrozpuszczalnikowa
powłoka - izolacyjnej LF 400
033
kg
0,76
0,25
0,76
0,25
Środek transportowy
148
m-g
0,01
0,005
0,01
0,005
Rozdział 03: Izolacje budowlane
Tablica 0303Izolacja przeciwwodna zewnętrznych części budowli z izolacji bitumicznej 2K Standard
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża
2. Przygotowanie masy uszczelniającej przez staranne wymieszanie –
(kol. 01-03).
3. Naniesienie na przygotowane podłoże izolacji przeciwwodnej z
izolacji bitumicznej 2K Standard za pomocą pacy - (kol. 01-03)
4.
5.
6.
7.
8.
akłady na 1 m (kol. 01 - 05) i 1 m (kol. 06-07)
Nałożenie fizeliny wzmacniającej - (kol.04)
Przyklejenie płyt termoizolacyjnych - (kol.05)
Wykonanie fasety o promieniu 4 cm - (kol. 06)
Wklejenie taśmy uszczelniającej DB-70 - (kol. 07)
Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0303
2
Lp
Wyszczególnienie
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
Materiałów i maszyn
a
b
c
01
999
Jedn. miary
– oznaczenie Izolacja przeciwwodna zewnętrznych części budowli z izolacji Nałożenie
Przyklejenie
bitumicznej 2K Standard na powierzchniach:
fizeliny
płyt termowzmacniającej izolacyjnych
cyfro litero narażonych na
narażonych
na
narażonych
na
-we -we działanie wilgoci
działanie wody działanie wody pod
gruntowej
bezciśnieniowej
ciśnieniem
grubość warstwy grubość warstwy grubość warstwy
3,0 mm
3,0 mm
4,0 mm
d
e
01
02
03
04
05
Wykonanie
fasety o
promieniu
4 cm
Wklejenie
taśmy
uszczelniającej
DB-70
06
07
Robotnicy
149
r-g
0,18
0,18
0,22
0,05
0,10
0,18
0,15
20
Izolacja bitumiczna –
2K Standard
033
kg
4,06
4,06
5,08
-
1,54
0,11
0,11
21
Fizelina wzmacniająca
050
m2
-
-
-
1,10
-
-
-
22
Płyty termoizolacyjne
050
m2
-
-
-
-
1,05
-
-
23
Taśma uszczelniająca –
DB-70
040
m
-
-
-
-
-
-
1,05
24
Zaprawa naprawcza –
Repol SM 20
033
kg
-
-
-
-
-
1,90
-
70 95100
Środek transportowy
148
m-g
0,01
0,01
0,01
0,001
0,001
0,001
0,001
45
Rozdział 03: Izolacje budowlane
Tablica 0304Izolacja przeciwwodna zewnętrznych części budowli z izolacji bitumicznej 2K Winter
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża
2. Przygotowanie masy uszczelniającej poprzez staranne wymieszanie
komponentów za pomocą mieszadła wolnoobrotowego - (kol. 01-03).
3. Naniesienie na przygotowane podłoże izolacji przeciwwodnej z
izolacji bitumicznej 2K Winter za pomocą pacy i kielni - (kol. 01-03)
4.
5.
6.
7.
8.
akłady na 1 m (kol. 01 - 05) i 1 m (kol. 06 - 07)
Nałożenie fizeliny wzmacniającej - (kol.04)
Przyklejenie płyt termoizolacyjnych - (kol.05)
Wykonanie fasety o promieniu 4 cm - (kol. 06)
Wklejenie taśmy uszczelniającej DB-70 - (kol. 07)
Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0304
2
Lp
Wyszczególnienie
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
Materiałów i maszyn
a
b
c
01
999
Jedn. miary
– oznaczenie Izolacja przeciwwodna zewnętrznych części budowli z izolacji Nałożenie
Przyklejenie
bitumicznej 2K Winter na powierzchniach:
fizeliny
płyt termowzmacniającej izolacyjnych
cyfro litero narażonych na
narażonych
na
narażonych
na
-we -we działanie wilgoci
działanie wody działanie wody pod
gruntowej
bezciśnieniowej
ciśnieniem
grubość
grubość
grubość
warstwy 3,5 mm warstwy 4,5 mm warstwy 5,0 mm
d
e
01
02
03
04
05
Wykonanie
fasety o
promieniu
4 cm
Wklejenie
taśmy
uszczelniającej
DB-70
06
07
Robotnicy
149
r-g
0,19
0,21
0,23
0,05
0,10
0,18
0,15
20
Izolacja bitumiczna –
2K Winter
033
kg
4,06
5,08
6,09
-
1,54
0,11
0,11
21
Fizelina wzmacniająca
050
m2
-
-
-
1,10
-
-
-
22
Płyty termoizolacyjne
050
m2
-
-
-
-
1,05
-
-
23
Taśma uszczelniająca –
DB-70
040
m
-
-
-
-
-
-
1,05
24
Zaprawa naprawcza –
Repol SM 20
033
kg
-
-
-
-
-
1,90
-
70 95100
Środek transportowy
148
m-g
0,01
0,01
0,01
0,001
0,001
0,001
0,001
46
Rozdział 03: Izolacje budowlane
Wyszczególnienie robót:
Tablica 0305Sztywna powłoka izolacyjna ze szlamowej zaprawy izolacyjnej DS 28
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Przygotowanie zaprawy poprzez wymieszanie z wodą za pomocą
mieszadła wolnoobrotowego
3. Naniesienie sztywnej powłoki izolacyjnej ze szlamowej zaprawy
izolacyjnej DS. 28 za pomocą szczotki dekarskiej lub pędzla.
(Przy wykonywaniu izolacji przeciw wodzie powierzchniowej
akłady na 1 m
Tablica 0305
2
Wyszczególnienie
Lp
Symbole
eto
nienapierającej zaleca się drugą warstwę izolacji nakładać za pomocą
pacy) - (kol. 01, 02, 04, 05)
4. Dopłata za wykonanie następnej warstwy powłoki izolacyjnej (kol. 03, 06)
5. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Jedn. miary
oznaczenie
Sztywna powłoka izolacyjna ze szlamowej zaprawy izolacyjnej DS 28
na powierzchniach
poziomych
izolacja
izolacja
cyfro litero przeciwwilgociowa przeciw
wodzie
-we -we
o grub. 2 mm
wywierającej
ciśnienie
o grub.3 mm
d
e
01
02
dopłata
za następną
warstwę
o grub.1 mm
03
pionowych
izolacja
izolacja
przeciwwilgociowa przeciw wodzie
o grub. 2 mm
wywierającej
ciśnienie
o grub.3 mm
04
05
dopłata
za następną
warstwę
o grub.1 mm
a
b
c
06
01
999
Robotnicy
149
r-g
0,31
0,40
0,09
0,28
0,36
0,08
20
20
Szlamowa zaprawa izolacyjna
– DS 28
033
kg
2,54
4,57
1,27
2,54
4,57
1,27
70
34000
Środek transportowy
148
m-g
0,01
0,02
0,005
0,01
0,02
0,005
47
Rozdział 03: Izolacje budowlane
Tablica 0306Elastyczna powłoka izolacyjna z zaprawy uszczelniającej Profi PD 1K
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Przygotowanie preparatu do gruntowania – (kol.01)
3. Gruntowanie podłoża podkładem gruntującym D1 (rozcieńczonym z
wodą w proporcji 1:3) lub LF1 – (kol.01)
4. Przygotowanie preparatu do wykonania powłoki izolacyjnej poprzez
wymieszanie z wodą za pomocą mieszadła wolnoobrotowego – (kol.
02 - 04)
5. Nałożenie dwóch warstw elastycznej zaprawy uszczelniającej na
powierzchniach poziomych lub pionowych, pierwszą warstwę wcierać
za pomocą pędzla, kolejne za pomocą pacy – (kol. 02, 03)
6. Dopłata za wykonanie następnej warstwy powłoki izolacyjnej – (kol.
03, 04)
7. Wklejenie taśmy uszczelniającej DB 70 na połączeniach ścian z
posadzką – (kol. 05)
8. Wklejenie manszet uszczelniających w miejscach przejść rur
instalacyjnych i wokół kratek ściekowych – (kol. 06)
9. Oczyszczenie miejsca pracy
akłady na 1 m2 (kol. 01 - 04), 1 m (kol. 05), 1 szt. (kol. 06)
Wyszczególnienie
Lp
Symbole
eto
48
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Jedn. miary
oznaczenie Gruntowanie
podłoża
podkładem
gruntującym
cyfro litero
-we -we
Tablica 0306
Elastyczna powłoka izolacyjna z zaprawy uszczelniającej
Profi PD 1K na powierzchniach
poziomych
z dwóch
dopłata za
warstwy
następną
o grub. 2 mm
warstwę
o grub. 1 mm
02
03
pionowych
z dwóch
dopłata za
warstwy
następną
o grub. 2 mm
warstwę
o grub. 1 mm
03
04
Wklejenie
taśmy
uszczelniającej
DB 70
Wklejenie
manszety
uszczelniającej
05
06
a
b
c
d
e
01
01
999
Robotnicy
149
r-g
0,07
0,28
0,14
0,24
0,12
0,15
0,05
20
Podkład gruntujący - D1
033
kg
0,07
-
-
-
-
-
-
21
Podkład penetrujący – LF1
033
kg
(0,15)
-
-
-
-
-
-
22
Zaprawa uszczelniająca –
Profi PD 1K
033
kg
-
3,04
1,52
3,04
1,52
0,11
0,03
23
Taśma uszczelniająca DB 70
040
m
-
-
-
-
-
1,05
-
Wyszczególnienie
Lp
Symbole
eto
a
b
24
70
34000
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Jedn. miary
oznaczenie Gruntowanie
podłoża
podkładem
gruntującym
cyfro litero
-we -we
Elastyczna powłoka izolacyjna z zaprawy uszczelniającej
Profi PD 1K na powierzchniach
poziomych
z dwóch
dopłata za
warstwy
następną
o grub. 2 mm
warstwę
o grub. 1 mm
02
03
pionowych
z dwóch
dopłata za
warstwy
następną
o grub. 2 mm
warstwę
o grub. 1 mm
03
04
Wklejenie
taśmy
uszczelniającej
DB 70
Wklejenie
manszety
uszczelniającej
05
06
d
e
01
Manszeta uszczelniająca
020
szt.
-
-
-
-
-
-
1,0
Środek transportowy
148
m-g
0,01
0,01
0,005
0,01
0,01
0,005
0,001
49
Rozdział 03: Izolacje budowlane
Tablica 0307Wysokoelastyczna powłoka izolacyjna z zaprawy uszczelniającej DF 2K
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Oczyszczenie podłoża.
Przygotowanie preparatu do gruntowania – (kol.01)
Gruntowanie podłoża podkładem gruntującym LF1 – (kol.01)
Przygotowanie preparatu do wykonania powłoki izolacyjnej poprzez
wymieszanie za pomocą mieszadła wolnoobrotowego – (kol. 02-04)
5. Nałożenie dwóch warstw elastycznej zaprawy uszczelniającej na
powierzchniach poziomych lub pionowych, pierwszą warstwę wcierać
za pomocą pędzla, kolejne za pomocą pacy – (kol. 02, 03)
6. Dopłata za wykonanie następnej warstwy powłoki izolacyjnej – (kol.
03, 04)
7. Wklejenie taśmy uszczelniającej DB 70 na połączeniach ścian z
posadzką – (kol. 05)
8. Wklejenie manszet uszczelniających w miejscach przejść rur
instalacyjnych i wokół kratek ściekowych – (kol. 06)
9. Oczyszczenie miejsca pracy
akłady na 1 m2 (kol. 01 – 04), 1 m ( 05), 1 szt. (kol. 06)
Wyszczególnienie
Lp
Symbole
eto
50
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Jedn. miary
oznaczenie Gruntowanie
podłoża
podkładem
gruntującym
cyfro litero
-we -we
Tablica 0307
Wysokoelastyczna powłoka izolacyjna z zaprawy
uszczelniającej DF 2K na powierzchniach
poziomych
z dwóch
dopłata za
warstwy
następną
o grub. 2 mm
warstwę
o grub. 1 mm
02
03
pionowych
z dwóch
dopłata za
warstwy
następną
o grub. 2 mm
warstwę
o grub. 1 mm
03
04
Wklejenie
taśmy
uszczelniającej
DB 70
Wklejenie
manszety
uszczelniającej
05
06
a
b
c
d
e
01
01
999
Robotnicy
149
r-g
0,07
0,28
0,14
0,24
0,12
0,15
0,03
20
Podkład penetrujacy – LF1
033
kg
0,15
-
-
-
-
-
-
21
Zaprawa uszczelniająca –
DF 2K
033
kg
-
3,04
1,52
3,04
1,52
0,11
0,03
22
Taśma uszczelniająca DB 70
040
m
-
-
-
-
-
1,05
-
23
Manszeta uszczelniająca
020
szt.
-
-
-
-
-
-
1,0
Wyszczególnienie
Lp
Symbole
eto
a
b
70
34000
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Środek transportowy
Jedn. miary
oznaczenie Gruntowanie
podłoża
podkładem
gruntującym
cyfro litero
-we -we
d
e
01
148
m-g
0,01
Wysokoelastyczna powłoka izolacyjna z zaprawy
uszczelniającej DF 2K na powierzchniach
poziomych
z dwóch
dopłata za
warstwy
następną
o grub. 2 mm
warstwę
o grub. 1 mm
02
03
0,01
0,005
pionowych
z dwóch
dopłata za
warstwy
następną
o grub. 2 mm
warstwę
o grub. 1 mm
03
04
0,01
0,01
Wklejenie
taśmy
uszczelniającej
DB 70
Wklejenie
manszety
uszczelniającej
05
06
0,005
0,001
51
52
R o z d z i a ł 04. KLEJEIE OKŁADZI
Założenia szczegółowe
1. Zakres stosowania
1.1. Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na przygotowanie podłoży pod
okładziny ścienne i posadzkowe odpowiednimi podkładami gruntującymi
w zależności od chłonności podłoża.
1.2. Rozdział zawiera nakłady na wykonywanie okładzin ceramicznych na
ścianach, podłogach w:
pomieszczeniach wilgotnych i mokrych
na balkonach i tarasach
na starych okładzinach
w basenach
w kuchniach, laboratoriach i pralniach
w budynkach mieszkalnych, biurach, sklepach, hotelach, bankach itp.
1.3. Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonywanie okładzin z płytek
ceramicznych z zastosowaniem następujących zapraw klejowych:
Zaprawa klejowa Standard KGM-15
Zaprawa klejowa Standard KGM-25
Elastyczna zaprawa klejąca Flexibel KGX-45
Wysokoelastyczna zaprawa klejąca KGF-65
Uniwersalny klej epoksydowy EKY 50
Klej Epoxy Obiekt KEO 93
Zaprawa klejowa Vario KVF 75
i zapraw do fugowania:
Fuga Aqua Flex FM 60
Fuga Expres SFX 70
Fuga Obiekt OF 40
Fuga Extrem FME 80
Fuga Epoxy FMY 90
Fuga Epoxy Obiekt FEO 92
1.4. Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonywanie okładzin z płytek
klinkierowych z zastosowaniem następujących zapraw klejowych:
Elastyczna trasowa zaprawa klejąca FLEX KTF 55
Grubowarstwowa zaprawa klejąca – GZK 51
i zapraw do fugowania:
Fuga Tras FMT 15
1.5. Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonywanie okładzin z
kamienia naturalnego z zastosowaniem następujących zapraw klejowych:
Biała zaprawa klejąca KW 21
Elastyczna, szybkowiążąca zaprawa klejowa biała SFK 81
Biała zaprawa klejąca – Trass Elastic BTE 71
Grubowarstwowa zaprawa klejąca – GZK 51
i zapraw do fugowania:
Fuga Tras FMT 15
Fuga Aqua Flex FM 60
1.6. Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonywanie okładzin z mozaiki
z zastosowaniem następujących zapraw klejowych:
Biała zaprawa klejąca KW 21
Elastyczna, szybkowiążąca zaprawa klejowa biała SFK 81
Biała zaprawa klejąca – Trass Elastic BTE
i zapraw do fugowania:
Fuga Expres SFX 70
53
1.7. Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonywanie okładzin z płytek
ceramicznych w miejscach o dużych obciążeniach mechanicznych
(klejenie okładzin ceramicznych metodą rozpływaną) z zastosowaniem
następujących zapraw klejowych:
Zaprawa klejowa Vario KVF 75
i zapraw do fugowania:
Fuga Expres SFX 70
1.8. Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonywanie okładzin z płytek
ceramicznych na podłożach trudnych z zastosowaniem następujących
zapraw klejowych:
Klej specjalny X-Bond MS-K-88
i zapraw do fugowania:
Fuga Extrem FME 80
1.9. Rozdział zawiera nakłady na wykonanie dylatacji w okładzinach
ceramicznych
2. Założenia kalkulacyjne
2.1. Nakłady podane w rozdziale obejmują wykonanie robót podstawowych
oraz robót i czynności pomocniczych wymienionych w założeniach
ogólnych oraz w niniejszych założeniach szczegółowych.
2.2. Nakłady rzeczowe określone w niniejszym rozdziale przewidują
zastosowanie zapraw klejowych o grubości warstwy wg zaleceń
producenta.
2.3. Nakłady rzeczowe określone w niniejszym rozdziale przewidują
zastosowanie zapraw do spoinowania w ilościach wg zaleceń
producenta.
2.4. Przyjęte w tym rozdziale długości spoin przypadających na 1 m2
okładziny ceramicznej i szerokości spoin dla określonych rozmiarów
okładzin ceramicznych zostały przedstawione w tabeli 1. 04.
54
Tabela 1. 04
Lp. Rozmiar płytek
ceramicznych
(cm)
Długość spoiny
Szerokość spoiny
przypadająca na
pomiędzy
1m2 okładziny
płytkami
ceramicznej
ceramicznymi
(m)
(mm)
1
2
3
4
2
10 x 10
19,50
2,00
3
20 x 20
9,90
3,00
4
25 x 25
7,90
3,00
5
30 x 30
6,60
4,00
6
60 x 60
3,30
6,00
7
10 x 20
14,50
3,00
8
20 x 30
8,20
4,00
9
20 x 40
6,90
5,00
10
30 x 60
5,20
6,00
2.5. Dla wyliczenia nakładów rzeczowych zaprawy do spoinowania przyjęto
8 mm jako średnią grubość płytek ceramicznych.
2.6. W przypadku zastosowania do okładzin płytek ceramicznych o
nieregularnych kształtach i o innej grubości niż 8 mm, należy dokonać
indywidualnej kalkulacji mającej na celu wyliczenie ilości zaprawy do
spoinowania. Ilość zaprawy do spoinowania można wyliczyć wg poniżej
zamieszczonego wzoru (źródło: AT-22, str. 7)
Z[kg]= s[mm] x g[mm] x L[m] x ρ[kg/dm3] x 0,001
gdzie:
Z – zużycie zaprawy do spoinowania w kg
s – szerokość spoiny w mm
g – głębokość spoiny w mm
ρ – gęstość zaprawy do spoinowania w kg/dm3
L – łączna długość spoin w metrach na 1 m2 okładziny
3. Zasady przedmiarowania
3.1. Przedmiar robót objętych niniejszym rozdziałem sporządza się w
jednostkach podanych nad poszczególnymi tablicami.
3.2. Okładziny płaszczyzn płytkami z kamieni sztucznych oblicza się w
metrach kwadratowych rzeczywiście oblicowanych powierzchni z
dokładnością
do 0,1 m2
3.3. Powierzchnie podłoży i posadzek oblicza się metrach kwadratowych z
dokładnością do 0,1 m2.Z obliczonej powierzchni potrąca się
powierzchnie elementów większe od 0,25 m2.
3.4. Obłożenie płytkami stopni, podstopni i policzków stopni oblicza się w
metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu, przyjmując wymiary
po zewnętrznej powierzchni okładziny. Do powierzchni belki
policzkowej wlicza się powierzchnię policzków stopni, oraz listwy
okapowej. Przy tak obliczonej powierzchni nie należy stosować dodatku
za listwę okapową, oraz nie należy do powierzchni stopni wliczać
powierzchni policzków stopni.
3.5. Cokoły posadzkowe i cokoły wzdłuż biegów schodowych oblicza się w
metrach wzdłuż górnej krawędzi ich styku ze ścianą
3.6. Okładziny parapetów i blatów oblicza się w metrach, z uwzględnieniem
szerokości jako krotności płytek o różnych wymiarach.
4. Ważniejsze zalecenia wykonawcze producenta
4.1 Przed rozpoczęciem prac okładzinowych należy dobrać właściwą
zaprawę klejącą dostosowaną do rodzaju okładziny ceramicznej,
wielkości obciążeń występujących na powierzchni okładziny jak również
do stanu technicznego podłoża.
4.2 Norma PN-EN 12004-2008, Kleje do płytek, klasyfikacja i oznaczenie
opisuje wymagania stawiane przed klejami do mocowania okładzin
ceramicznych. Kleje te służą do układania okładzin na podłogach,
ścianach oraz na sufitach. Norma PN-EN 12004-2008 odnosi się do
metody cienkowarstwowej klejenia płytek. Metoda ta opisywana jest jako
nanoszenie na podłoże warstwy kleju za pomocą pacy, następnie
warstwę kleju profiluje się za pomocą pacy zębatej, aby uzyskać
właściwą grubość i powierzchnię.
4.3 Podział zapraw klejących na typy klejów:
- C kleje cementowe, oznaczane
- D kleje dyspersyjne, oznaczane
- R kleje na bazie żywic reaktywnych, oznaczane
W przypadku każdego typu kleju możliwe jest występowanie różnych
klas odpowiadających różnym wymaganiom fakultatywnym:
1 Kleje normalnie wiążące
2 Kleje o podwyższonych parametrach
F kleje szybkowiążące
T kleje o zmniejszonym spływie
E kleje o wydłużonym czasie otwartym
S1 kleje odkształcalne
S2 kleje o wysokiej odkształcalności
Zasady doboru właściwej zaprawy klejącej:
Zaprawa klejąca Basic KMG 05, do klejenia chłonnych
Zaprawa klejąca Standard KMG 15, do klejenia chłonnych
okładzin ceramicznych wewnątrz pomieszczeń, oznaczenie C1T
okładzin ceramicznych wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń,
oznaczenie C1T
55
Zaprawa klejąca Specjal KMG 25, do klejenia płytek z gresu
Elastyczna zaprawa klejąca Flexibel KGX 45,
Wysoko elastyczna zaprawa klejąca Flex KGF 65, do klejenia
Elastyczna zaprawa klejąca Vario KVF 75,
Biała zaprawa klejąca Trass Elastic BTE 71, zaprawa klejąca
wewnątrz pomieszczeń, oznaczenie C1TE
Rysunek 1. 04
Baseny. Głowica niecki basenu – rynna przelewowa
do klejenia
okładzin ceramicznych na balkonach oraz tarasach, oznaczenie
C2 TE
okładzin wielkoformatowych, płytek na tarasach, balkonach w
basenach, oznaczenie C2TE S1
zaprawa
rozpływna do klejenia płytek na pełne podparcie w miejscach
narażonych na obciążenia udarowe, oznaczenie C2 E S1
do klejenia okładzin z klinkieru i kamienia na systemach
ociepleń elewacji, oznaczenie C2 TE S1
4.4 Przykład zastosowań i rozwiązań technicznych przedstawiono na rysunku
1.04
1. Ewentualna reprofilacja podłoża – ZAPRAWA 0APRAWCZA
REPOL SM 20
2. Izolacja przeciwwodna – ZAPRAWA USZCZEL0IAJĄCA
DWUSKŁAD0IKOWA DF 2K
3. Klejenie płytek – WYSOKOELASTYCZ0A ZAPRAWA
KLEJĄCA FLEX KGF 65
4. Fugowanie płytek – FUGA EXTREM FME 80
5. Doszczelnienie szczeliny dylatacyjnej – TAŚMA
USZCZEL0IAJĄCA DB 70
6. Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej – SZ0UR DYLATACYJ0Y
7. Przecięcie kapilarnego podciągania – MASA POLIURETA0OWA
PU 15
8. Elastyczne wypełnienie szczeliny dylatacyjnej – SILIKO0 AQUA
SIL 80
9. Zaprawa do podlewek – REPOL VM 30
56
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0401Przygotowanie podłoża pod okładziny ścienne
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża i zmycie podłoża – (kol. 01)
2. Naniesienie uniwersalnego podkładu gruntującego PG 1 na podłoże za
pomocą pędzla lub wałka malarskiego jednokrotnie - (kol. 02)
3. Naniesienie podkładu gruntującego D1 rozcieńczonego wodą w
proporcji 1: 3, za pomocą wałka malarskiego lub szczotki - (kol. 03)
akłady na 1 m2
Wyszczególnienie
Lp
Tablica 0401
Gruntowanie podłoży
chłonnych
bardzo
chłonnych
pylących
01
02
03
04
niechłonnych,
stare okładziny
ceramiczne
05
r-g
0,15
0,07
0,08
0,07
0,07
033
kg
-
0,20
-
-
-
Podkład gruntujący D1
033
kg
-
-
0,07
-
-
22
Podkład penetrujący LF 1
033
kg
-
-
-
0,15
-
23
Super Grunt D4
033
kg
-
-
-
-
0,13
a
Symbole
eto
b
01
999
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Jedn. miary
oznaczenie Oczyszczenie
i zmycie
podłoża
4. Naniesienie podkładu penetrującego LF 1 na podłoże - (kol. 04)
5. Naniesienie podkładu gruntującego Super Grunt - D4 na podłoże
za pomocą wałka malarskiego - (kol. 05)
6. Oczyszczenie miejsca pracy
cyfro litero
-we -we
d
e
149
20
Robotnicy
Uniwersalny podkład
gruntujący PG 1
21
c
70
34000
Wyciąg
148
m-g
-
0,001
0,001
0,001
0,001
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
-
0,002
0,002
0,002
0,002
57
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0402Przygotowanie podłoża pod okładziny posadzkowe
Wyszczególnienie robót:
4. Naniesienie podkładu penetrującego LF 1 na podłoże - (kol. 04)
5. Naniesienie podkładu gruntującego Super Grunt - D4 na podłoże
za pomocą wałka malarskiego - (kol. 05)
6. Oczyszczenie miejsca pracy
1. Oczyszczenie podłoża i zmycie podłoża – (kol. 01)
2. Naniesienie uniwersalnego podkładu gruntującego PG 1 na podłoże za
pomocą pędzla lub wałka malarskiego jednokrotnie - (kol. 02)
3. Naniesienie podkładu gruntującego D1 rozcieńczonego wodą w
proporcji 1: 3, za pomocą wałka malarskiego lub szczotki - (kol. 03)
akłady na 1 m2
Wyszczególnienie
Lp
58
a
Symbole
eto
b
01
999
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Jedn. miary
oznaczenie Oczyszczenie
i zmycie
podłoża
cyfro litero
-we -we
d
e
Tablica 0402
Gruntowanie podłoży
chłonnych
bardzo
chłonnych
pylących
01
02
03
04
niechłonnych,
stare okładziny
ceramiczne
05
149
r-g
0,15
0,07
0,08
0,07
0,07
20
Robotnicy
Uniwersalny podkład
gruntujący PG 1
033
kg
-
0,20
-
-
-
21
Podkład gruntujący D1
033
kg
-
-
0,07
-
-
22
Podkład penetrujący LF 1
033
kg
-
-
-
0,15
-
23
Super grunt D4
033
kg
-
-
-
-
0,13
70
34000
Wyciąg
148
m-g
-
0,001
0,001
0,001
0,001
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
-
0,002
0,002
0,002
0,002
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0403
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o regularnych kształtach
na zaprawie cienkowarstwowej
Oczyszczenie podłoża.
Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych – (kol. 01-09)
Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01-09)
Ułożenie płytek ceramicznych na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej grub. 3 mm - (kol. 01-09)
akłady na 1 m2
Wyszczególnienie
Lp
a
Symbole
eto
b
01
999
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
5. Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01-09)
6. Spoinowanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych - (kol. 0109)
7. Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0403
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Płytki ścienne ceramiczne o wymiarach
10 x 10
cm
20 x 20
cm
25 x 25
cm
30 x 30
cm
10 x 20
cm
20 x 30
cm
20 x 40
cm
30 x 60
cm
60 x 60
cm
c
d
e
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Robotnicy
149
r-g
1,75
1,20
1,18
1,08
1,24
1,12
1,22
1,32
1,26
20
Płytki ścienne ceramiczne
050
m2
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
21
Zaprawa klejąca Standard
KMG 15
033
kg
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
22
Zaprawa klejąca Specjal
KMG 25
033
kg
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
23
Elastyczna zaprawa klejąca
Flexibel KGX 45
033
kg
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
24
Wysokoelastyczna zaprawa
klejąca Flex KGF 65
033
kg
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
25
Fuga Aqua Flex FM 60
033
kg
0,51
0,39
0,31
0,35
0,57
0,43
0,46
0,41
0,26
59
Wyszczególnienie
Lp
a
60
Symbole
eto
b
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Płytki ścienne ceramiczne o wymiarach
10 x 10
cm
20 x 20
cm
25 x 25
cm
30 x 30
cm
10 x 20
cm
20 x 30
cm
20 x 40
cm
30 x 60
cm
60 x 60
cm
d
e
01
02
03
04
05
06
07
08
09
26
Fuga Expres SFX 70
033
kg
(0,51)
(0,39)
(0,31)
(0,35)
(0,57)
(0,43)
(0,46)
(0,41)
(0,26)
27
Fuga Obiekt OF 40
033
kg
(0,51)
(0,39)
(0,31)
(0,35)
(0,57)
(0,43)
(0,46)
(0,41)
(0,26)
28
Fuga Extrem FME 80
033
kg
(0,72)
(0,55)
(0,44)
(0,49)
(0,80)
(0,61)
(0,64)
(0,58)
(0,37)
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0404 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o regularnych kształtach
na zaprawie cienkowarstwowej układanymi we wzory
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Oczyszczenie podłoża.
Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych – (kol. 01-09)
Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01-09)
Ułożenie płytek ceramicznych na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej grub. 3 mm - (kol. 01-09)
akłady na 1m
5. Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01-09)
6. Spoinowanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych - (kol. 01-09)
7. Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0404
2
Wyszczególnienie
Lp
a
Symbole
eto
b
01
999
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
Płytki ścienne ceramiczne o wymiarach
10 x 10
cm
20 x 20
cm
25 x 25
cm
30 x 30
cm
10 x 20
cm
20 x 30
cm
20 x 40
cm
30 x 60
cm
60 x 60
cm
01
02
03
04
05
06
07
08
09
149
r-g
2,01
1,36
1,30
1,25
1,44
1,28
1,38
1,46
1,52
20
Płytki ścienne ceramiczne
050
m2
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
21
Zaprawa klejąca Standard KMG 15
033
kg
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
22
Zaprawa klejąca Specjal KMG 25
033
kg
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
23
Elastyczna zaprawa klejąca
Flexibel KGX 45
033
kg
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
24
Wysokoelastyczna zaprawa klejąca
Flex KGF 65
033
kg
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
25
Fuga Aqua Flex FM 60
033
kg
0,51
0,39
0,31
0,35
0,57
0,43
0,46
0,41
0,26
26
Fuga Expres SFX 70
033
kg
(0,51)
(0,39)
(0,31)
(0,35)
(0,57)
(0,43)
(0,46)
(0,41)
(0,26)
61
Wyszczególnienie
Lp
a
62
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Symbole
eto
b
c
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
Płytki ścienne ceramiczne o wymiarach
10 x 10
cm
20 x 20
cm
25 x 25
cm
30 x 30
cm
10 x 20
cm
20 x 30
cm
20 x 40
cm
30 x 60
cm
60 x 60
cm
01
02
03
04
05
06
07
08
09
27
Fuga Obiekt OF 40
033
kg
(0,51)
(0,39)
(0,31)
(0,35)
(0,57)
(0,43)
(0,46)
(0,41)
(0,26)
28
Fuga Extrem FME 80
033
kg
(0,72)
(0,55)
(0,44)
(0,49)
(0,80)
(0,61)
(0,64)
(0,58)
(0,37)
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0405 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o regularnych kształtach
na zaprawie epoksydowej
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Oczyszczenie podłoża.
Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych – (kol. 01-09)
Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01-09)
Ułożenie płytek ceramicznych na zaprawie klejowej epoksydowej
grub.3 mm - (kol. 01-09)
akłady na 1 m
Tablica 0405
2
Wyszczególnienie
Lp
5. Przygotowanie zaprawy epoksydowej do spoinowania - (kol. 01-09)
6. Spoinowanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych - (kol. 01-09)
7. Oczyszczenie miejsca pracy
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
a
b
c
01
999
Robotnicy
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
Płytki ścienne ceramiczne o wymiarach
10 x 10
cm
20 x 20
cm
25 x 25
cm
30 x 30
cm
10 x 20
cm
20 x 30
cm
20 x 40
cm
30 x 60
cm
60 x 60
cm
01
02
03
04
05
06
07
08
09
149
r-g
2,10
1,45
1,35
1,30
1,51
1,36
1,48
1,52
1,58
20
Płytki ścienne ceramiczne
050
m2
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
21
Uniwersalny klej epoksydowy EKY 90
033
kg
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
22
Klej Epoxy Obiekt KEO 93
033
kg
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
23
Fuga Epoxy FMY 90
033
kg
1,02
0,78
0,62
0,70
1,14
0,86
0,92
0,80
0,50
24
Fuga Epoxy Obiekt FEO 92
033
kg
(1,02)
(0,78)
(0,62)
(0,70)
(1,14)
(0,86)
(0,92)
(0,80)
(0,50)
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
63
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0406
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Oczyszczenie podłoża.
Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych - (kol. 01-09)
Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01-09)
Ułożenie płytek ceramicznych na zaprawie klejowej epoksydowej
grub. 3 mm - (kol. 01-09)
akłady na 1 m
Lp
a
Symbole
eto
b
01
999
5. Przygotowanie zaprawy epoksydowej do spoinowania (kol. 01-09)
6. Spoinowanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych (kol. 01-09)
7. Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0406
2
Wyszczególnienie
64
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o regularnych kształtach
na zaprawie epoksydowej układanymi we wzory
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Płytki ścienne ceramiczne o wymiarach
10 x 10
cm
20 x 20
cm
25 x 25
cm
30 x 30
cm
10 x 20
cm
20 x 30
cm
20 x 40
cm
30 x 60
cm
60 x 60
cm
c
d
e
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Robotnicy
149
r-g
2,42
1,66
1,62
1,52
1,72
1,56
1,68
1,76
1,82
20
Płytki ścienne ceramiczne
050
m2
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
21
Uniwersalny klej epoksydowy
- EKY 90
033
kg
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
22
Klej Epoxy Obiekt KEO 93
033
kg
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
23
Fuga Epoxy FMY 90
033
kg
1,02
0,78
0,62
0,70
1,14
0,86
0,92
0,80
0,50
24
Fuga Epoxy Obiekt FEO 92
033
kg
(1,02)
(0,78)
(0,62)
(0,70)
(1,14)
(0,86)
(0,92)
(0,80)
(0,50)
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0407 Licowanie słupów prostokątnych lub wielobocznych płytkami ceramicznymi
o regularnych kształtach na zaprawie cienkowarstwowej
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Oczyszczenie podłoża.
Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych – (kol. 01-09)
Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01-09)
Ułożenie płytek ceramicznych na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej grub. 3 mm - (kol. 01-09)
akłady na 1 m
a
Symbole
eto
b
01
999
Tablica 0407
2
Wyszczególnienie
Lp
5. Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01-09)
6. Spoinowanie okładziny słupów z płytek ceramicznych (kol. 01-09)
7. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Płytki ścienne ceramiczne o wymiarach
10 x 10
cm
20 x 20
cm
25 x 25
cm
30 x 30
cm
10 x 20
cm
20 x 30
cm
20 x 40
cm
30 x 60
cm
60 x 60
cm
c
d
e
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Robotnicy
149
r-g
2,21
1,52
1,46
1,38
1,58
1,44
1,54
1,62
1,66
20
Płytki ścienne ceramiczne
050
m2
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
21
Zaprawa klejąca Standard
KMG 15
033
kg
5,78
5,78
5,78
5,78
5,78
5,78
5,78
5,78
5,78
22
Zaprawa klejąca Specjal
KMG 25
033
kg
(5,78)
(5,78)
(5,78)
(5,78)
(5,78)
(5,78)
(5,78)
(5,78)
(5,78)
23
Elastyczna zaprawa klejąca
Flexibel KGX 45
033
kg
(5,78)
(5,78)
(5,78)
(5,78)
(5,78)
(5,78)
(5,78)
(5,78)
(5,78)
24
Wysokoelastyczna zaprawa
klejąca Flex KGF 65
033
kg
(5,78)
(5,78)
(5,78)
(5,78)
(5,78)
(5,78)
(5,78)
(5,78)
(5,78)
25
Fuga Aqua Flex FM 60
033
kg
0,51
0,39
0,31
0,35
0,57
0,43
0,46
0,41
0,26
65
Wyszczególnienie
Lp
a
66
Symbole
eto
b
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Płytki ścienne ceramiczne o wymiarach
10 x 10
cm
20 x 20
cm
25 x 25
cm
30 x 30
cm
10 x 20
cm
20 x 30
cm
20 x 40
cm
30 x 60
cm
60 x 60
cm
d
e
01
02
03
04
05
06
07
08
09
26
Fuga Expres SFX 70
033
kg
(0,51)
(0,39)
(0,31)
(0,35)
(0,57)
(0,43)
(0,46)
(0,41)
(0,26)
27
Fuga Obiekt OF 40
033
kg
(0,51)
(0,39)
(0,31)
(0,35)
(0,57)
(0,43)
(0,46)
(0,41)
(0,26)
28
Fuga Extrem FME 80
033
kg
(0,72)
(0,55)
(0,44)
(0,49)
(0,80)
(0,61)
(0,64)
(0,58)
(0,37)
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
TabliLicowanie słupów prostokątnych lub wielobocznych płytkami ceramicznymi o regularnych kształtach
na zaprawie cienkowarstwowej układanymi we wzory
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Oczyszczenie podłoża.
Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych - (kol. 01-09)
Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01-09)
Ułożenie płytek ceramicznych na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej grub. 3 mm - (kol. 01-09)
akłady na 1 m
a
Symbole
eto
b
01
999
Tablica 0408
2
Wyszczególnienie
Lp
5. Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01-09)
6. Spoinowanie okładziny słupów z płytek ceramicznych - (kol.
01-09)
7. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Płytki ścienne ceramiczne o wymiarach
10 x 10
cm
20 x 20
cm
25 x 25
cm
30 x 30
cm
10 x 20
cm
20 x 30
cm
20 x 40
cm
30 x 60
cm
60 x 60
cm
C
d
e
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Robotnicy
149
r-g
2,56
1,76
1,68
1,58
1,82
1,66
1,78
1,86
1,92
20
Płytki ścienne ceramiczne
050
m2
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
21
Zaprawa klejąca Standard
KMG 15
033
kg
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
22
Zaprawa klejąca Specjal
KMG 25
033
kg
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
23
Elastyczna zaprawa klejąca
Flexibel KGX 45
033
kg
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
24
Wysokoelastyczna zaprawa
klejąca Flex KGF 65
033
kg
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
67
Wyszczególnienie
Lp
a
68
Symbole
eto
b
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
C
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Płytki ścienne ceramiczne o wymiarach
10 x 10
cm
20 x 20
cm
25 x 25
cm
30 x 30
cm
10 x 20
cm
20 x 30
cm
20 x 40
cm
30 x 60
cm
60 x 60
cm
d
e
01
02
03
04
05
06
07
08
09
25
Fuga Aqua Flex FM 60
033
kg
0,51
0,39
0,31
0,35
0,57
0,43
0,46
0,41
0,26
26
Fuga Expres SFX 70
033
kg
(0,51)
(0,39)
(0,31)
(0,35)
(0,57)
(0,43)
(0,46)
(0,41)
(0,26)
27
Fuga Obiekt OF 40
033
kg
(0,51)
(0,39)
(0,31)
(0,35)
(0,57)
(0,43)
(0,46)
(0,41)
(0,26)
28
Fuga Extrem FME 80
033
kg
(0,72)
(0,55)
(0,44)
(0,49)
(0,80)
(0,61)
(0,64)
(0,58)
(0,37)
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0409
Posadzki z płytek ceramicznych o regularnych kształtach
na zaprawie cienkowarstwowej
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Oczyszczenie podłoża.
Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych – (kol. 01-09)
Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01-09)
Ułożenie płytek ceramicznych na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej grub. 3 mm - (kol. 01-09)
akłady na 1 m
a
Symbole
eto
b
01
999
Tablica 0409
2
Wyszczególnienie
Lp
5. Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01-09)
6. Spoinowanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych - (kol.
01-09)
7. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
Płytki ceramiczne o wymiarach
10 x 10
cm
20 x 20
cm
25 x 25
cm
30 x 30
cm
10 x 20
cm
20 x 30
cm
20 x 40
cm
30 x 60
cm
60 x 60
cm
01
02
03
04
05
06
07
08
09
149
r-g
1,28
0,92
0,88
0,82
0,92
0,82
0,90
0,94
0,98
20
Płytki ceramiczne
050
m2
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
21
Zaprawa klejąca Standard
KMG 15
033
kg
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
22
Zaprawa klejąca Specjal
KMG 25
033
kg
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
23
Elastyczna zaprawa klejąca
Flexibel KGX 45
033
kg
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
24
Wysokoelastyczna zaprawa
klejąca Flex KGF 65
033
kg
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
25
Elastyczna zaprawa klejąca
Vario KVF 75
033
kg
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
69
Wyszczególnienie
Lp
a
70
Symbole
eto
b
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
Płytki ceramiczne o wymiarach
10 x 10
cm
20 x 20
cm
25 x 25
cm
30 x 30
cm
10 x 20
cm
20 x 30
cm
20 x 40
cm
30 x 60
cm
60 x 60
cm
01
02
03
04
05
06
07
08
09
26
Fuga Aqua Flex FM 60
033
kg
0,51
0,39
0,31
0,35
0,57
0,43
0,46
0,41
0,26
27
Fuga Expres SFX 70
033
kg
(0,51)
(0,39)
(0,31)
(0,35)
(0,57)
(0,43)
(0,46)
(0,41)
(0,26)
28
Fuga Obiekt OF 40
033
kg
(0,51)
(0,39)
(0,31)
(0,35)
(0,57)
(0,43)
(0,46)
(0,41)
(0,26)
29
Fuga Extrem FME 80
033
kg
(0,72)
(0,55)
(0,44)
(0,49)
(0,80)
(0,61)
(0,64)
(0,58)
(0,37)
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0410 Posadzki z płytek ceramicznych o regularnych kształtach
na zaprawie cienkowarstwowej układanych we wzory
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Oczyszczenie podłoża.
Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych – (kol. 01 – 09)
Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01 – 09)
Ułożenie płytek ceramicznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
grub. 3 mm - (kol. 01 – 09)
akłady na 1 m
a
Symbole
eto
b
01
999
Tablica 0410
2
Wyszczególnienie
Lp
5. Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01 – 09)
6. Spoinowanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych - (kol. 01 – 09)
7. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
Płytki ceramiczne o wymiarach
10 x 10
cm
20 x 20
cm
25 x 25
cm
30 x 30
cm
10 x 20
cm
20 x 30
cm
20 x 40
cm
30 x 60
cm
60 x 60
cm
01
02
03
04
05
06
07
08
09
149
r-g
1,46
1,18
1,10
1,02
1,14
1,06
1,12
1,16
1,20
20
Płytki ceramiczne
050
m2
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
21
Zaprawa klejąca Standard KMG 15
033
kg
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
22
Zaprawa klejąca Specjal KMG 25
033
kg
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
23
Elastyczna zaprawa klejąca
Flexibel KGX 45
033
kg
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
24
Wysokoelastyczna zaprawa klejąca
Flex KGF 65
033
kg
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
25
Elastyczna zaprawa klejąca
Vario KVF 75
033
kg
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
26
Fuga Aqua Flex FM 60
033
kg
0,51
0,39
0,31
0,35
0,57
0,43
0,46
0,41
0,26
71
Wyszczególnienie
Lp
a
72
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Symbole
eto
b
c
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
Płytki ceramiczne o wymiarach
10 x 10
cm
20 x 20
cm
25 x 25
cm
30 x 30
cm
10 x 20
cm
20 x 30
cm
20 x 40
cm
30 x 60
cm
60 x 60
cm
01
02
03
04
05
06
07
08
09
27
Fuga Expres SFX 70
033
kg
(0,51)
(0,39)
(0,31)
(0,35)
(0,57)
(0,43)
(0,46)
(0,41)
(0,26)
28
Fuga Obiekt OF 40
033
kg
(0,51)
(0,39)
(0,31)
(0,35)
(0,57)
(0,43)
(0,46)
(0,41)
(0,26)
29
Fuga Extrem FME 80
033
kg
(0,72)
(0,55)
(0,44)
(0,49)
(0,80)
(0,61)
(0,64)
(0,58)
(0,37)
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0411
Cokoliki o wysokości 10 cm z płytek ceramicznych na zaprawie cienkowarstwowej
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
5. Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01 – 08)
6. Spoinowanie cokolików z płytek ceramicznych - (kol. 01 – 08)
7. Oczyszczenie miejsca pracy
Oczyszczenie podłoża.
Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych – (kol. 01 – 08)
Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01 – 08)
Ułożenie cokolików z płytek ceramicznych na zaprawie
cienkowarstwowej grub. 3 mm - (kol. 01 – 08)
akłady na 1m
Wyszczególnienie
Lp
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Tablica 0411
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Cokoliki o wysokości 10 cm z płytek ceramicznych
układane na ścianach
o wym.
układane na schodach
o wym.
układane ukośnie
o wym.
układane na łukach
o wym.
5 x 5 cm
7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm
pozostałe o
wys. do
15 cm
5 x 5 cm
7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm
pozostałe o
wys. do
15 cm
5 x 5 cm
7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm
pozostałe o
wys. do
15 cm
5 x 5 cm
7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm
pozostałe o
wys. do
15 cm
a
b
c
d
e
01
02
03
04
05
06
07
08
01
999
Robotnicy
149
r-g
0,34
0,32
0,74
0,58
1,02
0,81
0,40
0,32
20
Płytki ceramiczne
050
m2
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
21
Zaprawa klejąca Standard KMG 15
033
kg
0,43
0,64
0,43
0,64
0,43
0,64
0,43
0,64
22
Zaprawa klejąca Specjal KMG 25
033
kg
(0,43)
(0,64)
(0,43)
(0,64)
(0,43)
(0,64)
(0,43)
(0,64)
23
Elastyczna zaprawa klejąca
Flexibel KGX 45
033
kg
(0,43)
(0,64)
(0,43)
(0,64)
(0,43)
(0,64)
(0,43)
(0,64)
24
Wysokoelastyczna zaprawa klejąca
Flex KGF 65
033
kg
(0,43)
(0,64)
(0,43)
(0,64)
(0,43)
(0,64)
(0,43)
(0,64)
25
Fuga Aqua Flex FM 60
033
kg
0,10
0,15
0,10
0,15
0,10
0,15
0,10
0,15
26
Fuga Expres SFX 70
033
kg
(0,10)
(0,15)
(0,10)
(0,15)
(0,10)
(0,15)
(0,10)
(0,15)
73
Wyszczególnienie
Lp
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Symbole
eto
a
74
b
c
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Cokoliki o wysokości 10 cm z płytek ceramicznych
układane na ścianach
o wym.
układane na schodach
o wym.
układane ukośnie
o wym.
układane na łukach
o wym.
5 x 5 cm
7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm
pozostałe o
wys. do
15 cm
5 x 5 cm
7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm
pozostałe o
wys. do
15 cm
5 x 5 cm
7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm
pozostałe o
wys. do
15 cm
5 x 5 cm
7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm
pozostałe o
wys. do
15 cm
d
e
01
02
03
04
05
06
07
08
27
Fuga Obiekt OF 40
033
kg
(0,10)
(0,15)
(0,10)
(0,15)
(0,10)
(0,15)
(0,10)
(0,15)
28
Fuga Extrem FME 80
033
kg
(0,14)
(0,21)
(0,14)
(0,21)
(0,14)
(0,21)
(0,14)
(0,21)
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0412
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Cokoliki przyścienne z kształtek ceramicznych cokołowych o wysokości 10 cm
na zaprawie cienkowarstwowej
Oczyszczenie podłoża.
Przygotowanie kształtek cokołowych ceramicznych – (kol. 01 – 03)
Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01 – 03)
Ułożenie kształtek cokołowych ceramicznych na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej grub. 3 mm - (kol. 01 – 03)
akłady na 1m
Wyszczególnienie
Lp
a
Symbole
eto
b
01
999
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
5. Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01 – 03)
6. Spoinowanie cokolików przyściennych z kształtek ceramicznych - (kol.
01 – 03)
7. Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0412
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
Kształtki cokołowe o wysokości 10 cm i długości
10 do 18 cm
do 28 cm
do 40 cm
01
02
03
149
r-g
0,32
0,30
0,28
20
Kształtki cokołowe ceramiczne
040
m
1,05
1,05
1,05
21
Zaprawa klejąca Standard KMG 15
033
kg
0,43
0,43
0,43
22
Zaprawa klejąca Specjal KMG 25
033
kg
(0,43)
(0,43)
(0,43)
23
Elastyczna zaprawa klejąca
Flexibel KGX 45
033
kg
(0,43)
(0,43)
(0,43)
24
Wysokoelastyczna zaprawa klejąca
Flex KGF 65
033
kg
(0,43)
(0,43)
(0,43)
25
Fuga Aqua Flex FM 60
033
kg
0,10
0,08
0,06
26
Fuga Expres SFX 70
033
kg
(0,10)
(0,08)
(0,06)
75
Wyszczególnienie
Lp
a
76
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Symbole
eto
b
c
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
Kształtki cokołowe o wysokości 10 cm i długości
10 do 18 cm
do 28 cm
do 40 cm
01
02
03
27
Fuga Obiekt OF 40
033
kg
(0,10)
(0,08)
(0,06)
28
Fuga Extrem FME 80
033
kg
(0,14)
(0,11)
(0,09)
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,001
0,001
0,001
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,001
0,001
0,001
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0413
Cokoliki przyścienne z kształtek ceramicznych cokołowych o wysokości 15 cm
na zaprawie cienkowarstwowej
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Oczyszczenie podłoża.
Przygotowanie kształtek cokołowych ceramicznych – (kol. 01 – 09)
Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01 – 09)
Ułożenie kształtek cokołowych ceramicznych na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej grub. 3 mm - (kol. 01 – 09)
akłady na 1 m
a
Symbole
eto
b
01
999
Tablica 0413
2
Wyszczególnienie
Lp
5. Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01 – 09)
6. Spoinowanie cokolików przyściennych z kształtek ceramicznych - (kol.
01 – 09)
7. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
Kształtki cokołowe o wysokości 15 cm i długości
10 do 18 cm
do 28 cm
do 40 cm
01
02
03
149
r-g
0,34
0,30
0,28
20
Kształtki cokołowe ceramiczne
040
m
1,05
1,05
1,05
21
Zaprawa klejąca Standard KMG 15
033
kg
0,64
0,64
0,64
22
Zaprawa klejąca Specjal KMG 25
033
kg
(0,64)
(0,64)
(0,64)
23
Elastyczna zaprawa klejąca
Flexibel KGX 45
033
kg
(0,64)
(0,64)
(0,64)
24
Wysokoelastyczna zaprawa klejąca
Flex KGF 65
033
kg
(0,64)
(0,64)
(0,64)
25
Fuga Aqua Flex FM 60
033
kg
0,15
0,12
0,09
26
Fuga Expres SFX 70
033
kg
(0,15)
(0,12)
(0,09)
77
Wyszczególnienie
Lp
a
78
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Symbole
eto
b
c
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
Kształtki cokołowe o wysokości 15 cm i długości
10 do 18 cm
do 28 cm
do 40 cm
01
02
03
27
Fuga Obiekt OF 40
033
kg
(0,15)
(0,12)
(0,09)
28
Fuga Extrem FME 80
033
kg
(0,21)
(0,17)
(0,14)
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,001
0,001
0,001
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,001
0,001
0,001
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0414
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Okładziny schodów z płytek ceramicznych o regularnych kształtach
na zaprawie cienkowarstwowej
Oczyszczenie podłoża.
Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych – (kol. 01-07)
Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01-07)
Ułożenie płytek ceramicznych na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej grub. 3 mm - (kol. 01-07)
akłady na 1 m
a
Symbole
eto
b
01
999
Tablica 0414
2
Wyszczególnienie
Lp
5. Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01-07)
6. Spoinowanie okładzin stopni schodowych z płytek ceramicznych (kol. 01-07)
7. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
Jedn. miary
oznaczenie Okładziny stopni schodowych z płytek ceramicznych układanych na zaprawie cienkowarstwowej o wymiarach
cyfro litero
-we -we
d
e
10 x 10
cm
20 x 20
cm
25 x 25
cm
30 x 30
cm
10 x 20
cm
20 x 30
cm
20 x 40
cm
01
02
03
04
05
06
07
149
r-g
2,42
1,62
1,52
1,42
1,90
1,56
1,46
20
Płytki ceramiczne
050
m2
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
21
Zaprawa klejąca Standard KMG 15
033
kg
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
22
Zaprawa klejąca Specjal KMG 25
033
kg
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
23
Elastyczna zaprawa klejąca
Flexibel KGX 45
033
kg
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
24
Wysokoelastyczna zaprawa klejąca
Flex KGF 65
033
kg
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
25
Fuga Aqua Flex FM 60
033
kg
0,51
0,39
0,31
0,35
0,57
0,43
0,46
26
Fuga Expres SFX 70
033
kg
(0,51)
(0,39)
(0,31)
(0,35)
(0,57)
(0,43)
(0,46)
79
Wyszczególnienie
Lp
a
80
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Symbole
eto
b
c
Jedn. miary
oznaczenie Okładziny stopni schodowych z płytek ceramicznych układanych na zaprawie cienkowarstwowej o wymiarach
cyfro litero
-we -we
d
e
10 x 10
cm
20 x 20
cm
25 x 25
cm
30 x 30
cm
10 x 20
cm
20 x 30
cm
20 x 40
cm
01
02
03
04
05
06
07
27
Fuga Obiekt OF 40
033
kg
(0,51)
(0,39)
(0,31)
(0,35)
(0,57)
(0,43)
(0,46)
28
Fuga Extrem FME 80
033
kg
(0,72)
(0,55)
(0,44)
(0,49)
(0,80)
(0,61)
(0,64)
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0415
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Okładziny schodów z płytek ceramicznych o regularnych kształtach
na zaprawie epoksydowej
Oczyszczenie podłoża.
Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych – (kol. 01-07)
Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01-07)
Ułożenie płytek ceramicznych na zaprawie klejowej epoksydowej
grub. 3 mm - (kol. 01-07)
akłady na 1 m
Lp
a
01
999
Tablica 0415
2
Wyszczególnienie
Symbole
eto
b
5. Przygotowanie zaprawy epoksydowej do spoinowania - (kol. 01-07)
6. Spoinowanie okładzin stopni schodowych z płytek ceramicznych (kol. 01-07)
7. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
Okładziny stopni schodowych z płytek ceramicznych układanych na zaprawie epoksydowej o wymiarach
10 x 10
cm
20 x 20
cm
25 x 25
cm
30 x 30
cm
10 x 20
cm
20 x 30
cm
20 x 40
cm
01
02
03
04
05
06
07
149
r-g
2,62
1,82
1,72
1,62
2,10
1,76
1,66
20
Płytki ceramiczne
050
m2
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
21
Uniwersalny klej epoksydowy
EKY 90
033
kg
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
22
Klej Epoxy Obiekt KEO 93
033
kg
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
23
Fuga Epoxy FMY 90
033
kg
1,02
0,78
0,62
0,70
1,14
0,86
0,92
24
Fuga Epoxy Obiekt FEO 92
033
kg
(1,02)
(0,78)
(0,62)
(0,70)
(1,14)
(0,86)
(0,92)
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
81
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0416
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Okładziny blatów i parapetów płytkami ceramicznymi o regularnych kształtach
na zaprawie epoksydowej
Oczyszczenie podłoża.
Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych – (kol. 01-09)
Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01-09)
Ułożenie płytek ceramicznych na zaprawie klejowej epoksydowej
grub. 3 mm - (kol. 01-09)
akłady na 1 m
Wyszczególnienie
5. Przygotowanie zaprawy epoksydowej do spoinowania - (kol. 01-09)
6. Spoinowanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych - (kol. 01-09)
7. Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0416
Jedn. miary
oznaczenie
Blaty i parapety o szerokości
Lp
30 cm
60 cm
90 cm
okładane płytkami ceramicznymi o wymiarach
82
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
cyfro litero
-we -we
10 x 10
cm
15 x 15
cm
30 x 30
cm
15 x 15
cm
20 x 20
cm
30 x 30
cm
10 x 10
cm
15 x 15
cm
30 x 30
cm
a
b
c
d
e
01
02
03
04
05
06
07
08
09
01
999
Robotnicy
149
r-g
0,46
0,40
0,30
0,80
0,64
0,58
1,40
1,22
0,88
20
Płytki ceramiczne
050
m2
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
21
Uniwersalny klej epoksydowy EKY 90
033
kg
1,28
1,28
1,28
2,56
2,56
2,56
3,83
3,83
3,83
22
Klej Epoxy Obiekt KEO 93
033
kg
(1,28)
(1,28)
(1,28)
(2,56)
(2,56)
(2,56)
(3,83)
(3,83)
(3,83)
23
Fuga Epoxy FMY 90
033
kg
1,02
0,78
0,62
0,70
1,14
0,86
0,92
0,80
0,50
24
Fuga Epoxy Obiekt FEO 92
033
kg
(1,02)
(0,78)
(0,62)
(0,70)
(1,14)
(0,86)
(0,92)
(0,80)
(0,50)
Wyszczególnienie
Jedn. miary
oznaczenie
Blaty i parapety o szerokości
Lp
30 cm
60 cm
90 cm
okładane płytkami ceramicznymi o wymiarach
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
a
b
c
70
34000
71
39500
cyfro litero
-we -we
10 x 10
cm
15 x 15
cm
30 x 30
cm
15 x 15
cm
20 x 20
cm
30 x 30
cm
10 x 10
cm
15 x 15
cm
30 x 30
cm
d
e
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Wyciąg
148
m-g
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Środek transportowy
148
m-g
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
83
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0417
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Okładziny ścian basenów płytkami ceramicznymi o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Oczyszczenie podłoża.
Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych – (kol. 01-09)
Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01-09)
Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach basenów na zaprawie
klejowej cienkowarstwowej grub. 3 mm - (kol. 01-09)
akłady na 1 m
Lp
84
a
01
999
Tablica 0417
2
Wyszczególnienie
Symbole
eto
b
5. Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01-09)
6. Spoinowanie okładziny ściennej basenów z płytek ceramicznych - (kol.
01-09)
7. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
Płytki ceramiczne o wymiarach
10 x 10
cm
20 x 20
cm
25 x 25
cm
30 x 30
cm
10 x 20
cm
20 x 30
cm
20 x 40
cm
30 x 60
cm
60 x 60
cm
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Robotnicy
149
r-g
1,92
1,42
1,32
1,22
1,36
1,24
1,32
1,38
1,44
20
Płytki ścienne ceramiczne
050
m2
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
21
Wysokoelastyczna zaprawa klejąca
Flex KGF 65
033
kg
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
22
Fuga Extrem FME 80
033
kg
0,72
0,55
0,44
0,49
0,80
0,61
0,64
0,58
0,37
23
Fuga Epoxy FMY 90
033
kg
(1,02)
(0,78)
(0,62)
(0,70)
(1,14)
(0,86)
(0,92)
(0,80)
(0,50)
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0418 Okładziny ścian basenów płytkami ceramicznymi o regularnych kształtach układanych we wzory
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Oczyszczenie podłoża.
Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych – (kol. 01-09)
Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01-09)
Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach basenów na zaprawie
klejowej cienkowarstwowej grub. 3 mm - (kol. 01-09)
akłady na 1 m
5. Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01-09)
6. Spoinowanie okładziny ściennej basenów z płytek ceramicznych
- (kol. 01-09)
7. Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0418
2
Wyszczególnienie
Lp
a
Symbole
eto
b
01
999
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
Płytki ceramiczne o wymiarach
10 x 10
cm
20 x 20
cm
25 x 25
cm
30 x 30
cm
10 x 20
cm
20 x 30
cm
20 x 40
cm
30 x 60
cm
60 x 60
cm
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Robotnicy
149
r-g
2,20
1,42
1,52
1,36
1,58
1,42
1,56
1,62
1,66
20
Płytki ścienne ceramiczne
050
m2
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
21
Wysokoelastyczna zaprawa klejąca
Flex KGF 65
033
kg
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
22
Fuga Extrem FME 80
033
kg
0,72
0,55
0,44
0,49
0,80
0,61
0,64
0,58
0,37
23
Fuga Epoxy FMY 90
033
kg
(1,02)
(0,78)
(0,62)
(0,70)
(1,14)
(0,86)
(0,92)
(0,80)
(0,50)
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
85
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0419 Okładziny ścian basenów płytkami ceramicznymi o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Oczyszczenie podłoża.
Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych - (kol. 01-09)
Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01-09)
Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach basenów na zaprawie
klejowej cienkowarstwowej grub. 3 mm - (kol. 01-09)
akłady na 1 m
5. Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01-09)
6. Spoinowanie okładziny ściennej basenów z płytek ceramicznych - (kol.
01-09)
7. Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0419
2
Wyszczególnienie
Lp
86
a
Symbole
eto
b
01
999
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
Płytki ceramiczne o wymiarach
10 x 10
cm
20 x 20
cm
25 x 25
cm
30 x 30
cm
10 x 20
cm
20 x 30
cm
20 x 40
cm
30 x 60
cm
60 x 60
cm
01
02
03
04
05
06
07
08
09
149
r-g
1,40
1,06
0,96
0,86
1,04
0,94
0,98
1,02
1,06
20
Płytki ceramiczne
050
m2
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
21
Wysokoelastyczna zaprawa klejąca
Flex KGF 65
033
kg
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
22
Fuga Extrem FME 80
033
kg
0,72
0,55
0,44
0,49
0,80
0,61
0,64
0,58
0,37
23
Fuga Epoxy FMY 90
033
kg
(1,02)
(0,78)
(0,62)
(0,70)
(1,14)
(0,86)
(0,92)
(0,80)
(0,50)
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0420 Okładziny podłogowe basenów z płytek ceramicznych o regularnych kształtach układanych we wzory
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Oczyszczenie podłoża.
Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych - (kol. 01-09)
Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01-09)
Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach basenów na zaprawie
klejowej cienkowarstwowej grub. 3 mm - (kol. 01-09)
akłady na 1 m
5. Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01-09)
6. Spoinowanie okładziny ściennej basenów z płytek ceramicznych - (kol.
01-09)
7. Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0420
2
Wyszczególnienie
Lp
a
Symbole
eto
b
01
999
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
Płytki ceramiczne o wymiarach
10 x 10
cm
20 x 20
cm
25 x 25
cm
30 x 30
cm
10 x 20
cm
20 x 30
cm
20 x 40
cm
30 x 60
cm
60 x 60
cm
01
02
03
04
05
06
07
08
09
149
r-g
1,62
1,22
1,12
1,02
1,16
1,06
1,10
1,16
1,22
20
Płytki ceramiczne
050
m2
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
21
Wysokoelastyczna zaprawa klejąca
Flex KGF 65
033
kg
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
22
Fuga Extrem FME 80
033
kg
0,72
0,55
0,44
0,49
0,80
0,61
0,64
0,58
0,37
23
Fuga Epoxy FMY 90
033
kg
(1,02)
(0,78)
(0,62)
(0,70)
(1,14)
(0,86)
(0,92)
(0,80)
(0,50)
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
87
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0421 Okładziny dna basenów ze spadkiem > 10% z płytek ceramicznych o regularnych kształtach
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Oczyszczenie podłoża.
Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych - (kol. 01-07)
Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01-07)
Ułożenie płytek ceramicznych na dnie basenów ze spadkiem > 10% na
zaprawie klejowej grub. 3 mm - (kol. 01-07)
akłady na 1 m
5. Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01-07)
6. Spoinowanie okładziny dna basenów z płytek ceramicznych - (kol. 0107)
7. Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0421
2
Wyszczególnienie
Lp
88
a
Symbole
eto
b
01
999
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
Płytki ceramiczne o wymiarach
10 x 10
cm
20 x 20
cm
25 x 25
cm
30 x 30
cm
10 x 20
cm
20 x 30
cm
20 x 40
cm
01
02
03
04
05
06
07
149
r-g
1,86
1,20
1,15
1,10
1,45
1,25
1,15
20
Płytki ceramiczne
050
m2
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
21
Wysokoelastyczna zaprawa klejąca
Flex KGF 65
033
kg
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
22
Fuga Extrem FME 80
033
kg
0,72
0,55
0,44
0,49
0,80
0,61
0,64
23
Fuga Epoxy FMY 90
033
kg
(1,02)
(0,78)
(0,62)
(0,70)
(1,14)
(0,86)
(0,92)
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0422 Montaż rynien przelewowych w basenach
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01-04)
3. Wklejenie rynien przelewowych - (kol. 01-04)
akłady na 1m
Wyszczególnienie
Lp
a
Symbole
eto
b
01
999
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
4. Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01-04)
5. Spoinowanie rynien przelewowych - (kol. 01-04)
6. Oczyszczenie miejsca pracy
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
Tablica 0422
Montaż rynien przelewowych o wymiarach
24,5 x 22,5 x 16,0 cm
24,5 x 31,5 x 21,0 cm
24,5 x 13,5 x 15,0 cm
24,5 x 22,0 x 15,0 cm
01
02
03
04
149
r-g
1,94
2,24
1,90
1,92
20
Wysokoelastyczna zaprawa klejąca
Flex KGF 65
033
kg
1,47
2,08
1,23
1,60
21
Fuga Extrem FME 80
033
kg
0,16
0,29
0,13
0,22
22
Fuga Epoxy FMY 90
033
kg
(0,23)
(0,41)
(0,19)
(0,31)
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,003
0,003
0,003
0,003
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,005
0,005
0,005
0,005
89
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0423 Wklejanie kształtek przelewowych
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01-03)
3. Wklejenie kształtek przelewowych - (kol. 01-03)
akłady na 1m
Wyszczególnienie
Lp
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Symbole
eto
90
4. Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01-03)
5. Spoinowanie kształtek przelewowych - (kol. 01-03)
6. Oczyszczenie miejsca pracy
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Tablica 0423
Wklejanie kształtek przelewowych
Płytka brzegowa do przelewu
o wymiarach
24,5 x 12,0 x 18,0 cm
Krawędź przelewu
o wymiarach
24,5 x 15,0 x 12,0 cm
Korytko odpływowe
o wymiarach
24,5 x 12,0 x 18,0 cm
a
b
c
d
e
01
02
03
01
999
Robotnicy
149
r-g
1,36
1,26
1,16
20
Wysokoelastyczna zaprawa klejąca
Flex KGF 65
033
kg
1,02
0,64
0,65
21
Fuga Extrem FME 80
033
kg
0,08
0,05
0,07
22
Fuga Epoxy FMY 90
033
kg
(0,11)
(0,07)
(0,10)
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,002
0,002
0,002
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,004
0,004
0,004
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0443 Licowanie ścian płytkami klinkierowymi
na zaprawie grubowarstwowej
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Oczyszczenie podłoża.
Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych - (kol. 01-02)
Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01-02)
Ułożenie płytek ceramicznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej o
grubości warstwy 10 mm- (kol. 01-02)
akłady na 1m
Lp
a
01
999
Przygotowanie zaprawy epoksydowej do spoinowania - (kol. 01-02)
Spoinowanie okładzin z płytek klinkierowych - (kol. 01-02)
Dopłata za każdy następny 1 mm zaprawy klejącej – (kol. 03)
Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0424
2
Wyszczególnienie
Symbole
eto
b
5.
6.
7.
8.
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach
25 x 6 cm
25 x 12 cm
Dopłata
za każdy następny
1 mm
zaprawy klejącej
01
02
03
149
r-g
2,62
1,78
0,09
20
Płytki klinkierowe 25 x 6 cm
050
m2
1,05
-
-
21
Płytki klinkierowe 25 x 12 cm
050
m2
-
1,05
-
22
Elastyczna trasowa zaprawa klejąca
FLEX KTF 55
033
kg
10,15
10,15
1,42
23
Grubowarstwowa zaprawa klejąca
GZK 51
033
kg
(10,15)
(10,15)
(1,42)
24
Fuga Trass FMT 15
033
kg
1,93
1,29
-
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,005
0,005
-
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,005
0,005
-
91
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0425 Posadzki z płytek klinkierowych
na zaprawie grubowarstwowej
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Oczyszczenie podłoża.
Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych – (kol. 01, 02 i 04)
Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01, 02 i 04)
Ułożenie płytek klinkierowych na zaprawie klejowej grubowarstwowej
o grubości warstwy 10 mm - (kol. 01, 02 i 04)
akłady na 1m2 (kol. 01-03) i 1 m (kol. 03)
Wyszczególnienie
Lp
92
a
Symbole
eto
b
01
999
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
5. Przygotowanie zaprawy epoksydowej do spoinowania - (kol. 01, 02 i 04)
6. Spoinowanie posadzek lub cokołów z płytek klinkierowych - (kol. 01, 02
i 04)
7. Dopłata za każdy następny 1 mm zaprawy klejącej – (kol. 03)
8. Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0425
Posadzki z płytek klinkierowych o wymiarach
25 x 6 cm
25 x 12 cm
Dopłata
za każdy następny
1 mm
zaprawy klejącej
Cokoliki
o wysokości 12 cm
z płytek
klinkierowych
01
02
03
04
149
r-g
0,92
0,86
0,09
0,23
20
Płytki klinkierowe 25 x 6 cm
050
m2
1,05
-
-
-
21
Płytki klinkierowe 25 x 12 cm
050
m2
-
1,05
-
0,126
22
Elastyczna trasowa zaprawa klejąca
FLEX KTF 55
033
kg
10,15
10,15
1,42
2,56
23
Grubowarstwowa zaprawa klejąca
GZK 51
033
kg
(10,15)
(10,15)
(1,42)
(2,56)
24
Fuga Trass FMT 15
033
kg
1,93
1,29
-
0,16
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,005
0,005
-
0,001
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,005
0,005
-
0,001
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0426 Okładziny ścian z płytek z kamienia naturalnego
na zaprawie cienkowarstwowej
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Przygotowanie i przycięcie płytek z kamienia naturalnego - (kol. 0106)
3. Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01-06)
4. Ułożenie płytek ceramicznych na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej grub. 3 mm - (kol. 01-06)
5. Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01-06)
6. Spoinowanie okładziny ściennej z płytek z kamienia naturalnego - (kol.
01-06)
7. Oczyszczenie miejsca pracy
akłady na 1m
Tablica 0426
2
Wyszczególnienie
Lp
a
Symbole
eto
b
01
999
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
Płytki z kamienia naturalnego o wymiarach
10 x 10
cm
20 x 20
cm
30 x 30
cm
40 x 40
cm
30 x 60
cm
60 x 60
cm
01
02
03
04
05
06
149
r-g
4,90
4,00
3,20
2,70
2,20
1,80
20
Płytki z kamienia naturalnego
050
m2
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
21
Biała zaprawa klejąca KW 21
033
kg
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
22
Biała zaprawa klejąca
Trass Elastic BTE 71
033
kg
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
23
Fuga Aqua Flex FM 60
033
kg
0,72
0,55
0,49
0,55
0,58
0,37
24
Fuga Trass FMT 15
033
kg
(1,34)
(1,02)
(0,91)
(1,02)
(1,07)
(0,68)
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
93
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0427 Okładziny ścian z płytek z kamienia naturalnego
na zaprawie grubowarstwowej
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Przygotowanie i przycięcie płytek z kamienia naturalnego - (kol. 0106)
3. Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01-06)
4. Ułożenie płytek ceramicznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej
o grub. 10 mm. Zaprawę należy nanosić w dwóch cyklach roboczych.
W pierwszym etapie nanieść cienką warstwę kontaktową, następnie na
akłady na 1m
Symbole
eto
94
Tablica 0427
2
Wyszczególnienie
Lp
jeszcze świeżą pierwszą warstwę nanieść równomiernie drugą warstwę
kleju za pomocą pacy zębatej nachylonej pod kątem 45 – 60 stopni.
Płytki układać na kleju lekko dociskając - (kol. 01-06)
5. Spoinowanie płytek z kamienia naturalnego - (kol. 01-06)
6. Dopłata za każdy następny 1 mm zaprawy klejącej - (kol. 07)
7. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Płytki z kamienia naturalnego o wymiarach
10 x 10
cm
20 x 20
cm
30 x 30
cm
40 x 40
cm
30 x 60
cm
60 x 60
cm
Dopłata
za każdy
następny
1 mm
zaprawy
klejącej
a
b
c
d
e
01
02
03
04
05
06
07
01
999
Robotnicy
149
r-g
5,15
4,20
3,36
2,84
2,31
1,89
0,09
20
Płytki z kamienia naturalnego
050
m2
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
-
21
Elastyczna, szybkowiążąca zaprawa
klejowa biała SFK 81
033
kg
10,15
10,15
10,15
10,15
10,15
10,15
1,42
22
Grubowarstwowa zaprawa klejąca
GZK 51
033
kg
(10,15)
(10,15)
(10,15)
(10,15)
(10,15)
(10,15)
(1,42)
23
Fuga Trass FMT 15
033
kg
1,34
1,02
0,91
1,02
1,07
0,68
-
Wyszczególnienie
Lp
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Symbole
eto
a
b
70
34000
71
39500
Uwaga:
c
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Płytki z kamienia naturalnego o wymiarach
10 x 10
cm
20 x 20
cm
30 x 30
cm
40 x 40
cm
30 x 60
cm
60 x 60
cm
Dopłata
za każdy
następny
1 mm
zaprawy
klejącej
d
e
01
02
03
04
05
06
07
Wyciąg
148
m-g
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
-
Środek transportowy
148
m-g
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
-
Podczas układania okładzin na zewnątrz, w miejscach o dużych obciążeniach mechanicznych, w basenach – zaleca się stosowanie metody
kombinowanej, polegającej na nanoszeniu zaprawy zarówno na podłoże jak i na płytkę.
95
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0428 Okładziny ścienne z mozaiki
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01-04)
3. Ułożenie płytek mozaikowych na zaprawie klejowej KW 21 lub Trass
Elastic BTE grub.3 mm lub na zaprawie klejowej SFK 81 grub. 4 mm (kol. 01-04)
akłady na 1m
Symbole
eto
96
Tablica 0428
2
Wyszczególnienie
Lp
4. Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01-04)
5. Spoinowanie płytek mozaikowych - (kol. 01-04)
6. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Okładziny podłogowe z mozaiki
na zaprawę klejową nakładaną na podłoże
ma zaprawę klejową nakładana na podłoże i na płytkę
(metoda kombinowana)
a
b
c
d
e
płytki o wymiarach
2,5 x 2,5 cm
01
płytki o wymiarach
5,0 x 5,0 cm
02
płytki o wymiarach
2,5 x 2,5 cm
03
płytki o wymiarach
5,0 x 5,0 cm
04
01
999
Robotnicy
149
r-g
2,24
1,84
2,14
1,42
20
Płytki mozaikowe 2,5 x 2,5 cm
050
m2
1,05
-
1,05
-
21
Płytki mozaikowe 2,5 x 2,5 cm
050
m2
-
1,05
-
1,05
22
Biała zaprawa klejąca KW 21
033
kg
4,26
4,26
4,26
4,26
23
Biała zaprawa klejąca
Trass Elastic BTE 71
033
kg
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
24
Elastyczna, szybkowiążąca zaprawa
klejąca biała SFK 81
033
kg
(5,68)
(5,68)
(5,68)
(5,68)
25
Fuga Express SFX 70
033
kg
2,26
1,93
2,26
1,93
Wyszczególnienie
Lp
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Symbole
eto
a
b
70
34000
71
39500
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Okładziny podłogowe z mozaiki
na zaprawę klejową nakładaną na podłoże
ma zaprawę klejową nakładana na podłoże i na płytkę
(metoda kombinowana)
d
e
płytki o wymiarach
2,5 x 2,5 cm
01
Wyciąg
148
m-g
0,003
0,003
0,003
0,003
Środek transportowy
148
m-g
0,005
0,005
0,005
0,005
c
płytki o wymiarach
5,0 x 5,0 cm
02
płytki o wymiarach
2,5 x 2,5 cm
03
płytki o wymiarach
5,0 x 5,0 cm
04
97
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0429 Okładziny podłogowe z mozaiki
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej - (kol. 01-04)
3. Ułożenie płytek mozaikowych na zaprawie klejowej KW 21 lub Trass
Elastic BTE grub.3 mm lub na zaprawie klejowej SFK 81 grub. 4 mm (kol. 01-04)
akłady na 1m
Symbole
eto
98
Tablica 0429
2
Wyszczególnienie
Lp
4. Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01-04)
5. Spoinowanie płytek mozaikowych - (kol. 01-04)
6. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Okładziny podłogowe z mozaiki
na zaprawę klejową nakładaną na podłoże
na zaprawę klejową nakładana na podłoże i na płytkę
(metoda kombinowana)
a
b
c
d
e
płytki o wymiarach
2,5 x 2,5 cm
01
płytki o wymiarach
5,0 x 5,0 cm
02
płytki o wymiarach
2,5 x 2,5 cm
03
płytki o wymiarach
5,0 x 5,0 cm
04
01
999
Robotnicy
149
r-g
1,36
1,18
1,68
1,42
20
Płytki mozaikowe 2,5 x 2,5 cm
050
m2
1,05
-
1,05
-
21
Płytki mozaikowe 2,5 x 2,5 cm
050
m2
-
1,05
-
1,05
22
Biała zaprawa klejąca KW 21
033
kg
4,26
4,26
4,26
4,26
23
Biała zaprawa klejąca
Trass Elastic BTE 71
033
kg
(4,26)
(4,26)
(4,26)
(4,26)
23
Elastyczna, szybkowiążąca zaprawa
klejąca biała SFK 81
033
kg
(5,68)
(5,68)
(5,68)
(5,68)
24
Fuga Express SFX 70
033
kg
2,26
1,93
2,26
1,93
Wyszczególnienie
Lp
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Symbole
eto
a
b
70
34000
71
39500
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Okładziny podłogowe z mozaiki
na zaprawę klejową nakładaną na podłoże
na zaprawę klejową nakładana na podłoże i na płytkę
(metoda kombinowana)
d
e
płytki o wymiarach
2,5 x 2,5 cm
01
Wyciąg
148
m-g
0,003
0,003
0,003
0,003
Środek transportowy
148
m-g
0,005
0,005
0,005
0,005
c
płytki o wymiarach
5,0 x 5,0 cm
02
płytki o wymiarach
2,5 x 2,5 cm
03
płytki o wymiarach
5,0 x 5,0 cm
04
99
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0430 Okładziny z płytek ceramicznych w miejscach o dużych obciążeniach mechanicznych –
klejenie okładzin ceramicznych metodą rozpływaną
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Oczyszczenie podłoża.
Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych - (kol. 01-07)
Przygotowanie zaprawy klejowej - (kol. 01-07)
Naniesienie zaprawy klejowej przy pomocy specjalnej pacy z
zaokrąglonymi zębami, rozprowadzając zaprawę równomiernie
akłady na 1m
Jedn. miary
oznaczenie
Okładziny z płytek ceramicznych w miejscach o dużych obciążeniach mechanicznych –
klejenie okładzin ceramicznych metodą rozpływaną
- płytki ceramiczne o wymiarach:
Lp
a
01
999
Tablica 0430
2
Wyszczególnienie
Symbole
eto
b
zaprawę – tak naniesiona zaprawa klejowa rozpływa się i samoistnie i
wypełnia całkowicie przestrzeń pod płytką - (kol. 01-07)
5. Ułożenie płytek ceramicznych na zaprawie klejowej - (kol. 01-07)
6. Spoinowanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych - (kol. 01-07)
7. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
cyfro litero
-we -we
d
e
10 x 10
cm
20 x 20
cm
25 x 25
cm
30 x 30
cm
10 x 20
cm
20 x 30
cm
20 x 40
cm
01
02
03
04
05
06
07
149
r-g
1,41
1,01
0,97
0,91
1,01
0,83
0,99
20
Płytki ceramiczne
050
m2
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
21
Elastyczna zaprawa klejąca
Vario KVF 75
033
kg
4,57
4,57
4,57
4,57
4,57
4,57
4,57
22
Fuga Express SFX 70
033
kg
1,34
1,02
0,81
0,91
1,49
1,12
1,18
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
100
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0431 Klejenie okładzin ściennych z płytek ceramicznych na podłożach trudnych – podłoża metalowe, płyta OSB itp.
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Naniesienie zaprawy klejowej na podłoże- (kol. 01-07)
3. Ułożenie płytek ceramicznych na zaprawie
cienkowarstwowej grub. 3 mm - (kol. 01-07)
akłady na 1m
klejowej
4. Dociśnięcie płytek tak aby spodnia powierzchnia płytek była
całkowicie związana z warstwą kleju - (kol. 01-07)
5. Spoinowanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych - (kol. 01-07)
6. Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0431
2
Wyszczególnienie
Jedn. miary
oznaczenie
Klejenie okładzin ściennych z płytek ceramicznych na podłożach trudnych
- płytki ceramiczne o wymiarach:
Lp
a
Symbole
eto
b
01
999
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
cyfro litero
-we -we
d
e
10 x 10
cm
20 x 20
cm
25 x 25
cm
30 x 30
cm
10 x 20
cm
20 x 30
cm
20 x 40
cm
01
02
03
04
05
06
07
Robotnicy
149
r-g
1,80
1,25
1,23
1,15
1,29
1,18
1,28
20
Płytki ścienne ceramiczne
050
m2
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
21
Klej specjalny X-Bond MS-K-88
033
kg
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
22
Fuga Extrem FME 80
033
kg
0,72
0,55
0,44
0,49
0,80
0,61
0,64
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
101
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0432 Klejenie okładzin podłogowych z płytek ceramicznych na podłożach trudnych – podłoża metalowe, płyta OSB itp.
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Naniesienie zaprawy klejowej na podłoże- (kol. 01-07)
3. Ułożenie płytek ceramicznych na zaprawie
cienkowarstwowej grub. 3 mm - (kol. 01-07)
akłady na 1m
klejowej
Tablica 0432
2
Wyszczególnienie
Jedn. miary
oznaczenie
Klejenie okładzin podłogowych z płytek ceramicznych na podłożach trudnych
- płytki ceramiczne o wymiarach:
Lp
a
Symbole
eto
b
01
999
4. Dociśnięcie płytek tak aby spodnia powierzchnia płytek była
całkowicie związana z warstwą kleju - (kol. 01-07)
5. Spoinowanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych - (kol. 01-07)
6. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
cyfro litero
-we -we
d
e
10 x 10
cm
20 x 20
cm
25 x 25
cm
30 x 30
cm
10 x 20
cm
20 x 30
cm
20 x 40
cm
01
02
03
04
05
06
07
149
r-g
1,34
0,96
0,92
0,86
0,98
0,87
0,95
20
Płytki ceramiczne
050
m2
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
21
Klej specjalny X-Bond MS-K-88
033
kg
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
22
Fuga Extrem FME 80
033
kg
0,72
0,55
0,44
0,49
0,80
0,61
0,64
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
102
Rozdział 04: Klejenie okładzin ceramicznych
Tablica 0433 Dylatacje w okładzinach ceramicznych
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża
2. Ułożenie sznura dylatacyjnego w szczelinie dylatacyjnej – (kol. 01-05)
3. Zagruntowanie krawędzi szczeliny dylatacyjnej - (kol. 01-05)
akłady na 1m
4. Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej masą silikonową lub poliuretanową (kol. 01-05)
5. Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0433
2
Wyszczególnienie
Lp
a
Symbole
eto
b
01
999
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wymiarach
6 x 6 mm
10 x 8 mm
12 x 10 mm
15 x 12 mm
20 x 15 mm
01
02
03
04
05
149
r-g
0,10
0,13
0,15
0,18
0,21
20
Masa poliuretanowa PU 15
066
dm3
0,035
0,103
0,138
0,155
0,257
21
Silikon sanitarny SIL 60
066
dm3
(0,035)
(0,103)
(0,138)
(0,155)
(0,257)
22
Silikon Aqua SIL 80
066
dm3
(0,035)
(0,103)
(0,138)
(0,155)
(0,257)
23
Sznur dylatacyjny
040
m
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
24
Podkład poliuretanowy PU 150
066
dm3
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Wyciąg
148
m-g
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
70
34000
103
104
R o z d z i a ł 05. POSADZKI ŻYWICZE, POSADZKI PRZEMYSŁOWE
Założenia szczegółowe
pomieszczeń fabrycznych dla ciężkich towarów, zakładów
produkcyjnych i obróbki elementów metalowych, budowli
lotniskowych, hal montażowych, hal samochodowych dla ciężkich
pojazdów, hal targowych, peronów, schodów dla ruchu masowego,
składowisk papieru, silosów, korytarzy przeznaczonych dla ruchu
kołowego.
1. Zakres stosowania
1.1 Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie posadzek w obiektach
przemysłowych , narażonych na obciążenia mechaniczne, działanie
substancji agresywnych, ścieranie, zmiany temperatury.
1.2 Rozdział zawiera nakłady na wykonanie posadzek spełniających
wymagania wynikające z warunków i sposobu ich eksploatacji.
1.3 Rozdział zawiera nakłady na pokrycia ochronne posadzek żywicami
epoksydowymi lub epoksydowo-poliuretanowymi, zwiększającymi
odporność posadzek na działania mechaniczne i chemiczne
1.4 Rozdział zawiera nakłady dla posadzek żywicznych cienkowarstwowych
i grubowarstwowych:
posadzki cienkowarstwowe grubości do 1 mm, stosowane przy
lekkich obciążeniach mechanicznych, przeznaczone dla warsztatów,
pomieszczeń fabrycznych i magazynowych dla lekkich towarów,
garaży dla samochodów osobowych itp.
posadzki grubowarstwowe o grubości do 2 mm oraz posadzki
cienkowarstwowe o grubości ponad 1 mm, stosowane przy średnich
obciążeniach mechanicznych, przeznaczone dla pomieszczeń
fabrycznych, montażowych i magazynowych dla średnio ciężkich
towarów, zakładów produkcyjnych maszyn, samochodów, korytarzy
przeznaczonych dla ruchu kołowego, hal postojowych dla pojazdów
ciężarowych, schodów i przejść o dużym natężeniu ruchu pieszego.
posadzki grubowarstwowe o grubości powyżej 2 mm, stosowane
przy dużych obciążeniach mechanicznych, przeznaczone dla
1.5 Rozdział zawiera nakłady na:
gruntowanie, impregnację i wykonanie warstw zamykających
wykonanie powłok ochronnych
wykonanie powłok antypoślizgowych
wykonanie powłok elektrostatycznych
wykonanie powłok chemoodpornych
wykonywanie posadzki z żywicy wodorozcieńczalnej na podłoża o
podwyższonym stopniu zawilgocenia,
wykonywanie wylewek samopoziomujących na podłoża z betonów,
jastrychów, starych okładzin ceramicznych oraz na podłoża
mineralne
utwardzenie podłoży betonowych posypkami utwardzającymi,
nacinanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych
wykonanie faset na styku ściana –posadzka
105
2. Założenia kalkulacyjne
3 Zasady przedmiarowania
2.1 Nakłady podane w rozdziale obejmują wykonanie robót podstawowych
oraz robót i czynności pomocniczych wymienionych w założeniach
ogólnych oraz w niniejszych założeniach szczegółowych
3.1 Przedmiar robót objętych niniejszym rozdziałem sporządza się w
jednostkach podanych nad poszczególnymi tablicami.
2.2 Nakłady rzeczowe określone w tablicy 0401 uwzględniają przeciętne
zużycie żywicy Repol EP 1. Może się ono różnić od podanego w tabeli,
w zależności od podłoża:
podłoże mało chłonne: beton B 30, B 40
podłoże średnio chłonne: beton B 20, B 25
podłoże mocno chłonne: beton B 20
W przypadku innych podłoży mineralnych zużycie określić po
wykonaniu próby.
2.3 Nakłady rzeczowe niniejszego rozdziału nie obejmują nakładów
związanych z naprawą podłoża betonowego.
2.4 Przy kalkulowaniu robót wg nakładów niniejszego rozdziału należy
uwzględnić wartość materiałów pomocniczych w wysokości 1,5 %
wartości zastosowanych materiałów podstawowych. Do materiałów
pomocniczych należy zaliczyć m.in. taśmy klejące do zabezpieczania
powierzchni przed zabrudzeniem, zmywacze i rozpuszczalniki do żywić
oraz folie ochronne.
2.5 Nakłady związane z badaniem parametrów podłoża oraz powietrza przed
wykonaniem prac należy uwzględnić w kosztach ogólnych robót.
2.6 Badanie skuteczności odprowadzania ładunków elektrycznych należy
uwzględnić w kosztach ogólnych robót.
2.7 Nakłady nie uwzględniają robót elektrycznych związanych z
podłączeniem taśm miedzianych z instalacją odprowadzającą ładunki
elektryczne. Nakłady te należy kalkulować według katalogów nakładów
rzeczowych dla robót elektrycznych.
106
3.2 Powierzchnie podłoży i posadzek
oblicza się metrach kwadratowych z
dokładnością do 0,1 m2.Z obliczonej 2 powierzchni potrąca się
powierzchnie elementów większe od 0,25 m .
4 Ważniejsze zalecenia wykonawcze producenta
4.1 Decydując się na wykonanie posadzki z materiałów żywicznych należy
zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny podłoża betonowego. Podłoże
betonowe powinno spełniać następujące wymagania:
maksymalna wilgotność nie powinna być większa od 4,5%. W
przypadku zawilgoceń podłoża na poziomie 5-8 % należy stosować
specjalne żywice do gruntowania zawilgoconych podłoży.
wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna być większa od 1,5
N/mm²
podłoże powinno być czyste, szorstkie, pozbawione substancji
pogarszających przyczepność
temperatura podłoża oraz powietrza powinna być większa od + 13 ºC
oraz dodatkowo wyższa o 3ºC od temperatury punktu rosy
wilgotność względna powietrza powinna być niższa od 75%
podłoże nie może być popękane, zarysowane
wytrzymałość podłoża betonowego na ściskanie (klasa betonu)
powinna uwzględniać wielkość obciążeń użytkowych, które mogą
pojawić się na powierzchni posadzki.
4.2 Rodzaje prac, które można wykonać za pomocą żywic syntetycznych
MUREXIN:
podłoży chłonnych oraz pylących. Do impregnacji
wzmacniających zalecamy stosowanie następujących żywic:
Impregnat epoksydowy Repol BF 1 lub Żywica epoksydowa
impregnacja
4.3 Przykład zastosowań i rozwiązań technicznych przedstawiono na
rysunku 1.05
Rysunek 1. 05
Posadzka z żywicy epoksydowej, podłoże po frezowaniu.
(Przekrój przez posadzkę)
Repol EP 16.
chłonnych oraz niechłonnych. Do gruntowania
podłoży zalecamy stosowanie żywic: Żywica epoksydowa EP 70
BM lub Żywica epoksydowa GV1.
gruntowanie podłoży
szpachlowanie
wyrównywanie
podłoży za pomocą samopoziomujących szpachli
wykonanych na bazie żywicy epoksydowej oraz piasku kwarcowego
(proporcja mieszania żywica : piasek = 1 : 2). Do szpachlowania
zalecamy używanie żywicy: Żywica epoksydowa EP 70 BM
podłoży za pomocą jastrychów epoksydowych
wykonanych na bazie żywicy epoksydowej oraz piasku kwarcowego
(proporcja mieszania żywica : piasek = 1 : 8 – 1 : 12. Do
wykonywania jastrychów żywicznych zalecamy stosowanie żywicy:
Żywica epoksydowa EP 70 BM
za pomocą wałków malarskich. Do lakierowania
zalecamy stosowanie: Barwnego lakieru epoksydowego EP 20 lub
lakierowanie
Aqua Saling AS 1000
grubą warstwą i rozprowadzanie za pomocą rakli
zębatej. Do wykonywania posadzek grubowarstwowych zalecamy
stosowanie: Powłoki epoksydowej EP 3, Posadzki epoksydowe
EP 33 lub Elastycznej powłoki poliuretanowej PU 30
wylewanie żywicy
1. Podłoże betonowe po frezowaniu, skuwaniu
2. Warstwa gruntująca – ŻYWICA EPOKSYDOWA EP 70 BM
3. Podsypka z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,2–0,5 mmm lub
0,3–0,9 mm
4. Warstwa wyrównująca – Szpachla epoksydowa z żywicy
epoksydowej
EP 70 BM zmieszanej z piaskiem kwarcowym w proporcji 1:1
5. Posypka z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,3-0,9 mm
6. Powłoka użytkowa – POWŁOKA EPOKSYDOWA EP3
107
108
Rozdział 05: Posadzki żywiczne, posadzki przemysłowe
Tablica 0501Impregnacja wzmacniająca podłoża betonowe
impregnatem epoksydowym Repol EP 1
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża
2. Przygotowanie impregnatu epoksydowego Repol EP 1 przez dokładne
wymieszanie – (kol.01-04)
3. Naniesienie impregnatu epoksydowego Repol EP 1 dwukrotnie za
pomocą pędzla lub chemoodpornego wałka, a w przypadku
akłady na 1 m
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
a
b
c
01
999
20
Tablica 0501
2
Wyszczególnienie
Lp.
impregnacji podłoży chłonnych impregnację wykonuje się metodą
„mokre na mokre” – (kol.01-04)
4. Oczyszczenie stanowiska pracy
Jedn. miary –
oznaczenie
cyfro- literowe
we
Impregnacja wzmacniająca (dwukrotna) podłoża betonowe
mało chłonnych
średnio chłonnych
mocno chłonnych
dopłata za
następną
warstwę
d
e
01
02
03
04
Robotnicy
149
r-g
0,13
0,15
0,17
0,08
Impregnat epoksydowy –
Repol EP 1*
033
kg
0,30
0,46
0,61
0,15
70
34000 Wyciąg
148
m-g
0,002
0,002
0,002
0,002
71
39000 Środek transportowy
148
m-g
0,002
0,002
0,002
0,002
*Uwaga: Zużycie impregnatu epoksydowego Repol EP 1 może różnić się od podanego w tabeli, w zależności od chłonności konkretnego podłoża
109
Rozdział 05: Posadzki żywiczne, posadzki przemysłowe
Wyszczególnienie robót:
Tablica 0502Gruntowanie podłoży betonowych żywicą epoksydową EP 70 BM
4. Wykonanie posypki z piasku kwarcowego – (kol.01, 02)
5. Usunięcie nadmiaru piasku – (kol. 01, 02)
6. Oczyszczenie stanowiska pracy
1. Oczyszczenie podłoża
2. Przygotowanie żywicy epoksydowej przez wymieszanie za pomocą
mieszadła wolnoobrotowego – (kol. 01-02)
3. Naniesienie żywicy epoksydowej na podłoże jednokrotne lub
dwukrotnie - (kol.01, 02)
akłady na 1 m2
Wyszczególnienie
Lp.
a
Symbole
eto
b
01
999
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Jedn. miary –
oznaczenie
cyfro- literowe
we
d
e
Tablica 0502
Gruntowanie podłoży betonowych żywicą epoksydową EP 70 BM
jednokrotne
dwukrotne
01
02
Robotnicy
149
r-g
0,09
0,17
20
Żywica epoksydowa –
EP 70 BM
033
kg
0,31
0,61
21
Piasek kwarcowy 0,3 – 0,9
mm
033
kg
3,00
3,00
70
34000 Wyciąg
148
m-g
0,002
0,001
71
39000 Środek transportowy
148
m-g
0,002
0,001
110
Rozdział 05: Posadzki żywiczne, posadzki przemysłowe
Wyszczególnienie robót:
Tablica 0503Lakierowanie posadzek w piwnicach lakierem ochronnym BV-20
1. Oczyszczenie podłoża
2. Przygotowanie lakieru ochronnego BV–20 przez dokładne
wymieszanie – (kol. 01-02)
akłady na 1 m2
Wyszczególnienie
Lp.
a
Symbole
eto
b
01
999
20
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Jedn. miary –
oznaczenie
cyfro- literowe
we
d
e
3. Naniesienie lakieru ochronnego BV–20 dwukrotnie za pomocą pędzla
lub wałka – (kol. 01-02)
4. Oczyszczenie stanowiska pracy
Tablica 0503
Lakierowanie posadzek w piwnicach lakierem ochronnym BV-20
dwukrotnie
dopłata za następne lakierowanie
01
02
Robotnicy
149
r-g
0,14
0,07
Lakier ochronny – BV 20
033
kg
0,41
0,15
70
34000 Wyciąg
148
m-g
0,002
0,001
71
39000 Środek transportowy
148
m-g
0,002
0,001
111
Rozdział 05: Posadzki żywiczne, posadzki przemysłowe
Tablica 0504Posadzka przemysłowa z żywicy epoksydowej EP 3
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża
2. Przygotowanie żywicy epoksydowej EP 70 BM do gruntowania przez
wymieszanie za pomocą mieszadła wolnoobrotowego – (kol. 01-03)
3. Gruntowanie podłoża żywicą epoksydową EP 70 BM – (kol. 01-03)
4. Wykonanie posypki z piasku kwarcowego na żywicy gruntującej EP
70 BM w celu poprawienia przyczepności – (kol. 01-03)
5. Usunięcie nadmiaru piasku z powłoki gruntującej – (kol. 01-03)
6. Przygotowanie żywicy epoksydowej EP 3 poprzez wymieszanie za
pomocą mieszadła wolnoobrotowego – (kol. 01-03)
7. Naniesienie żywicy epoksydowej EP 3 przy pomocy pacy zębatej –
(kol. 01-03)
akłady na 1 m2
Wyszczególnienie
Lp.
8. Odpowietrzenie powłoki żywicznej za pomocą wałka kolczastego – (kol.
01)
9. W celu uzyskania powierzchni antypoślizgowej, posypanie niezwiązanej
warstwy żywicy EP 3 piaskiem kwarcowym – (kol. 03)
10. Usunięcie nadmiaru piasku po związaniu żywicy EP 3 i przeszlifowanie
powierzchni posadzki – (kol. 03)
11. Nałożenie powłoki malarskiej z żywicy EP 3 za pomocą wałka – (kol. 03)
12. Dodatek za każdy następny 1 mm posadzki epoksydowej z EP 3 – (kol. 02)
13. Dodatek za następną warstwę powłoki malarskiej z żywicy EP 3 – (kol. 04)
14. Oczyszczenie stanowiska pracy
Jedn. miary oznaczenie
Tablica 0504
Posadzka przemysłowa z żywicy epoksydowej EP 3
posadzka gładka
o grub 1 mm
dodatek za każdy
następny 1 mm posadzki
epoksydowej
posadzka
o grub. 1 mm
z powłoką antypoślizgową
dodatek za następna
warstwę powłoki
malarskiej z żywicy EP 3
e
01
02
03
04
149
r-g
0,36
0,09
0,48
0,07
Żywica epoksydowa –
EP 70 BM
033
kg
0,30
-
0,30
-
21
1642116 Piasek kwarcowy suszony 0,3-0,9
mm
033
kg
3,00
-
3,00
-
22
1642117 Piasek kwarcowy suszony 0,2-0,5
mm
033
kg
(3,00)
-
(3,00)
-
Symbole
eto
Rodzaje zawodów, materiałów i
maszyn
cyfrowe
literowe
a
b
c
d
01
999
Robotnicy
20
112
Wyszczególnienie
Lp.
a
25
Posadzka przemysłowa z żywicy epoksydowej EP 3
posadzka gładka
o grub 1 mm
dodatek za każdy
następny 1 mm posadzki
epoksydowej
posadzka
o grub. 1 mm
z powłoką antypoślizgową
dodatek za następna
warstwę powłoki
malarskiej z żywicy EP 3
e
01
02
03
04
033
kg
1,47
1,47
1,47
-
033
kg
-
-
3,00
-
Żywica epoksydowa - EP 3
(powłoka malarska )
033
kg
-
-
0,74
0,74
Symbole
eto
Rodzaje zawodów, materiałów i
maszyn
cyfrowe
literowe
b
c
d
Żywica epoksydowa – EP 3
23
24
Jedn. miary oznaczenie
1642116 Piasek kwarcowy suszony
0,3-0,9 mm (powłoka
antypoślizgowa)
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,001
-
0,001
-
71
39000
Środek transportowy
148
m-g
0,001
-
0,001
-
113
Rozdział 05: Posadzki żywiczne, posadzki przemysłowe
Wyszczególnienie robót:
Tablica 0505Posadzka przemysłowa z żywicy epoksydowej Obiekt EP 33
1. Oczyszczenie podłoża
2. Przygotowanie żywicy epoksydowej EP 70 BM do gruntowania
przez wymieszanie za pomocą mieszadła wolnoobrotowego –
(kol. 01, 03, 05, 07)
3. Gruntowanie podłoża żywicą epoksydową EP 70 BM – (kol. 01,
03, 05, 07)
4. Wykonanie posypki z piasku kwarcowego na żywicy gruntującej
EP 70 BM w celu poprawienia przyczepności – (kol. 01, 03, 05,
07)
5. Usunięcie nadmiaru piasku z powłoki gruntującej – (kol. 01, 03,
05, 07)
6. Przygotowanie żywicy epoksydowej EP 33 poprzez wymieszanie
za pomocą mieszadła wolnoobrotowego – (kol. 01, 05, 07)
7. Naniesienie żywicy epoksydowej EP 33 przy pomocy pacy
zębatej – (kol. 01, 05, 07)
8. Odpowietrzenie powłoki żywicznej za pomocą wałka kolczastego
– (kol. 01)
9. Naniesienie żywicy epoksydowej EP 33 zmieszanej z piaskiem
kwarcowym – (kol. 03)
114
10. W celu uzyskania powierzchni antypoślizgowej, posypanie niezwiązanej
warstwy żywicy EP 3 piaskiem kwarcowym – (kol. 05, 07)
11. Usunięcie nadmiaru piasku po związaniu żywicy EP 3 i przeszlifowanie
powierzchni posadzki – (kol. 05)
12. Nałożenie powłoki malarskiej z żywicy EP 3 za pomocą wałka – (kol. 05)
13. Posypanie posadzki z żywicy epoksydowej barwnymi chipsami – (kol. 07)
14. Naniesienie warstwy lakieru na utwardzoną posadzkę z chipsami – (kol.07)
15. Naniesienie cienkiej powłoki żywicy epoksydowej EP 33 – (kol. 08)
16. Dodatek za każdy następny 1 mm posadzki samorozlewnej z żywicy
epoksydowej z EP 33 – (kol. 02)
17. Dodatek za każdy następny 1 mm posadzki grubopowłokowej z żywicy
epoksydowej z EP 33 – (kol. 04)
18. Dodatek za następną warstwę powłoki malarskiej z żywicy epoksydowej
EP 33 – (kol. 06)
19. Dodatek za każda następna warstwę posadzki cienkopowłokowej żywicy
epoksydowej EP 33 – (kol. 09)
20. Oczyszczenie stanowiska pracy
akłady na 1m2
Wyszczególnienie
Lp.
Symbole Rodzaje zawodów, materiałów cyfro literoeto
i maszyn
-we
we
a
b
01
999
20
c
Tablica 0505
Jedn. miary oznaczenie
Posadzka przemysłowa z żywicy epoksydowej EP 33
Posadzka
samorozlewna
o grub.
1,5 mm
dodatek za
każdy
następny
1 mm
posadzki
samorozlewnej
Posadzka
grubopowłokowa
grub. 1 mm
dodatek za
Posadzka
każdy
o grub.
następny
1 mm
1 mm
z powłoką
posadzki
antygrubopoślizgową
powłokowej
dodatek za
następna
warstwę
powłoki
malarskiej
z żywicy
EP 33
Posadzka z
żywicy
epoksydowej grub.
1 mm z
posypką z
barwnych
chipsów
Posadzka
cienkopowłokowa
jedna
warstwa
Dodatek za
następną
warstwę
posadzki
cienkopowłokowej
07
08
09
d
e
01
02
03
04
05
06
Robotnicy
149
r-g
0,36
0,18
0,38
0,18
0,46
0,09
0,48
0,26
0,12
Żywica epoksydowa –
EP 70 BM
033
kg
0,30
-
0,30
-
0,30
-
0,30
0,30
-
21
1642116 Piasek kwarcowy suszony
0,3-0,9 mm
033
kg
3,00
-
3,00
-
3,00
-
3,00
3,00
-
22
1642117 Piasek kwarcowy suszony
0,2-0,5 mm
033
kg
(3,00)
-
(3,00)
-
(3,00)
-
(3,00)
(3,00)
-
033
kg
2,15
1,43
0,86
0,86
1,43
-
1,43
0,41
0,30
033
kg
-
-
0,57
0,57
3,00
-
-
-
-
23
24
Żywica epoksydowa – EP 33
1642116 Piasek kwarcowy suszony
0,3-0,9 mm - dodatek do
żywicy EP 33
25
Żywica epoksydowa - EP 33
(powłoka malarska)
033
kg
-
-
-
-
0,71
0,71
-
-
-
26
Barwne Chipsy*
033
kg
-
-
-
-
-
-
0,25 – 1,50
-
-
27
Lakier epoksydowy z
połyskiem – Poliutheran
Finish PU 100
033
kg
-
-
-
-
-
-
0,14
-
-
115
Wyszczególnienie
Lp.
Jedn. miary oznaczenie
Symbole Rodzaje zawodów, materiałów cyfro literoeto
i maszyn
-we
we
a
b
70
34000
71
39000
c
Posadzka przemysłowa z żywicy epoksydowej EP 33
Posadzka
samorozlewna
o grub.
1,5 mm
dodatek za
każdy
następny
1 mm
posadzki
samorozlewnej
Posadzka
grubopowłokowa
grub. 1 mm
dodatek za
Posadzka
każdy
o grub.
następny
1 mm
1 mm
z powłoką
posadzki
antygrubopoślizgową
powłokowej
dodatek za
następna
warstwę
powłoki
malarskiej
z żywicy
EP 33
Posadzka z
żywicy
epoksydowej grub.
1 mm z
posypką z
barwnych
chipsów
Posadzka
cienkopowłokowa
jedna
warstwa
Dodatek za
następną
warstwę
posadzki
cienkopowłokowej
07
08
09
d
e
01
02
03
04
05
06
Wyciąg
148
m-g
0,001
-
0,001
-
0,001
-
0,002
0,001
-
Środek transportowy
148
m-g
0,001
-
0,001
-
0,001
-
0,002
0,001
-
*Uwaga: Barwne chipsy należy rozliczyć powykonawczo, gdyż ich zużycie wynosi w zależności od zapotrzebowania: 0,25 – 1,50 kg/m2
116
Rozdział 05: Posadzki żywiczne, posadzki przemysłowe
Tablica 0506
Wyszczególnienie robót:
Lakierowanie posadzek betonowych barwnym lakierem epoksydowym EP 20
1. Oczyszczenie podłoża
2. Przygotowanie lakieru epoksydowego EP 20 przez dokładne
wymieszanie – (kol.01-02)
akłady na 1m
3. Naniesienie lakieru epoksydowego EP 20 na powierzchnię posadzek za
pomocą pędzla lub wałka malarskiego – (kol. 01)
4. Dopłata za następną warstwę lakieru – (kol. 02)
5. Oczyszczenie stanowiska pracy
Tablica 0506
2
Wyszczególnienie
Jedn. miary –
oznaczenie
Lp.
a
Symbole
eto
b
01
999
20
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
cyfro- literowe
we
d
e
Lakierowanie posadzek betonowych o małym i średnim obciążeniu mechanicznym
barwnym lakierem epoksydowym EP 20
jednokrotnie
dopłata za następną warstwę lakieru
01
02
149
r-g
0,12
0,07
Barwny lakier epoksydowy 033
- EP 20
kg
0,20
0,20
70
34000 Wyciąg
148
m-g
0,002
0,001
71
39000 Środek transportowy
148
m-g
0,002
0,001
117
Rozdział 05: Posadzki żywiczne, posadzki przemysłowe
Tablica 0507 Posadzka antyelektrostatyczna z antystatycznej powłoki epoksydowej ASD 130
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża
2. Przygotowanie żywicy epoksydowej EP 70 BM do gruntowania przez
wymieszanie za pomocą mieszadła wolnoobrotowego – (kol. 01)
3. Gruntowanie podłoża żywicą epoksydową EP 70 BM – (kol. 01)
4. Wykonanie posypki z piasku kwarcowego na żywicy gruntującej EP
70 BM w celu poprawienia przyczepności – (kol. 01)
5. Usunięcie nadmiaru piasku z powłoki gruntującej – (kol. 01)
6. Przeszlifowanie i odkurzenie warstwy gruntującej – (kol. 01)
7. Ułożenie i przyklejenie do podłoża samoprzylepnej miedzianej taśmy
przewodzącej KB 20 – (kol. 02)
8. Lakierowanie podłoża antystatycznym lakierem epoksydowym
ASG 170 w kolorze czarnym – (kol. 03)
9. Wykonanie wierzchniej warstwy użytkowej z żywicy o nazwie
antystatyczna powłoka ASD 130 przewodzącej ładunki elektryczne –
(kol. 04, 05, 06)
10. Odpowietrzenie powłoki antyelektrostatycznej z żywicy epoksydowej
ASD za pomocą wałka kolczastego – (kol. 04, 05, 06)
11. Oczyszczenie stanowiska pracy
akłady na 1m (kol. 01, 03, 04, 05, 06) i 1m (kol. 02)
Tablica 0507
2
Wyszczególnienie
Jedn. miary - oznaczenie
Lp.
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
a
b
c
01
999
20
21
118
Posadzka antyelektrostatyczna
cyfro- litero gruntowanie podłoża wykonanie warstwy przewodzącej
wykonanie warstwy wierzchniej z
we
-we żywicą epoksydową
antystatycznej powłoki epoksydowej ASD 130 o grubości
EP 70 BM
ułożenie
nałożenie
miedzianej
antystatycznego
1,0 mm
2,0 mm
3,0 mm
taśmy
lakieru
przewodzącej epoksydowego
ASG 170
d
e
01
02
03
04
05
06
Robotnicy
149
r-g
0,17
0,03
0,12
0,29
0,38
0,47
Żywica epoksydowa –
EP 70 BM
033
kg
0,30
-
-
-
-
-
033
kg
3,00
-
-
-
-
-
1642116 Piasek kwarcowy suszony
Quarzsand 0,3-0,9 mm
Wyszczególnienie
Jedn. miary - oznaczenie
Lp.
Symbole
eto
a
22
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
b
c
1642117 Piasek kwarcowy suszony
Quarzsand 0,2-0,5 mm
Posadzka antyelektrostatyczna
cyfro- litero gruntowanie podłoża
we
-we żywicą epoksydową
EP 70 BM
wykonanie warstwy przewodzącej
ułożenie
miedzianej
taśmy
przewodzącej
wykonanie warstwy wierzchniej z
antystatycznej powłoki epoksydowej ASD 130 o grubości
d
e
01
02
nałożenie
antystatycznego
lakieru
epoksydowego
ASG 170
03
033
kg
(3,00)
-
-
-
-
-
1,0 mm
2,0 mm
3,0 mm
04
05
06
23
Miedziana taśma
przewodząca – KB 20
040
m
-
1,03
-
-
-
-
24
Antystatyczny lakier
epoksydowy – ASG 170
033
kg
-
-
0,41
-
-
-
25
Antystatyczna powłoka
epoksydowa – ASD 130
033
kg
-
-
-
1,47
2,94
4,41
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,003
-
0,002
0,002
0,003
0,004
71
39000
Środek transportowy
148
m-g
0,002
-
0,002
0,001
0,002
0,003
119
Rozdział 05: Posadzki żywiczne, posadzki przemysłowe
Wyszczególnienie robót:
Tablica 0508Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej PU-30
1. Oczyszczenie podłoża
2. Przygotowanie żywicy epoksydowej EP 70 BM do gruntowania
przez wymieszanie za pomocą mieszadła wolnoobrotowego –
(kol. 01)
3. Gruntowanie podłoża żywicą epoksydową EP 70 BM – (kol. 01)
4. Wykonanie posypki z piasku kwarcowego na żywicy gruntującej
EP 70 BM w celu poprawienia przyczepności – (kol. 01)
5. Usunięcie nadmiaru piasku z powłoki gruntującej – (kol. 01)
akłady na 1 m
120
Tablica 0508
2
Wyszczególnienie
Lp.
6. Przygotowanie żywicy poliuretanowej PU 30 poprzez wymieszanie za pomocą
mieszadła wolnoobrotowego – (kol. 01)
7. Naniesienie żywicy poliuretanowej PU 30 przy pomocy rakli lub pacy– (kol. 01)
8. Odpowietrzenie powłoki żywicznej za pomocą wałka kolczastego – (kol. 01)
9. Dodatek za każdy następny 1 mm posadzki z żywicy poliuretanowej – (kol. 02)
10. Oczyszczenie stanowiska pracy
a
Symbole
eto
b
01
999
Rodzaje zawodów, materiałów i
maszyn
c
Jedn. miary oznaczenie
cyfro litero-we
we
d
e
Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej PU-30
posadzka
o grub 1 mm
dodatek za każdy
następny 1 mm posadzki poliuretanowej
01
02
Robotnicy
149
r-g
0,38
0,18
20
Żywica epoksydowa –
EP 70 BM
033
kg
0,30
-
21
1642116 Piasek kwarcowy suszony 0,3-0,9
mm
033
kg
3,00
-
22
1642117 Piasek kwarcowy suszony 0,2-0,5
mm
033
kg
(3,00)
-
23
Elastyczna powłoka poliuretanowa
– PU 30
033
kg
1,37
1,47
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,001
-
71
39000
Środek transportowy
148
m-g
0,001
-
Rozdział 05: Posadzki żywiczne, posadzki przemysłowe
Tablica 0509 Posadzka z żywicy kamienny dywan PU 1K na przygotowanym podłożu
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża
2. Przygotowanie żywicy epoksydowej EP 70 BM do gruntowania przez
wymieszanie za pomocą mieszadła wolnoobrotowego – (kol. 01)
3. Gruntowanie podłoża żywicą epoksydową EP 70 BM – (kol. 01)
4. Wykonanie posypki z piasku kwarcowego na żywicy gruntującej EP 70
BM w celu poprawienia przyczepności – (kol. 01)
5. Usunięcie nadmiaru piasku z powłoki gruntującej – (kol. 01)
6. Przygotowanie masy na posadzkę układaną na powierzchniach
poziomych poprzez wymieszanie żywicy PU 1K z barwnym kruszywem
za pomocą mieszadła wolnoobrotowego – (kol. 02-03)
akłady na 1m2
Wyszczególnienie
Lp.
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
a
b
c
01
999
20
21
Jedn. miary –
oznaczenie Gruntowanie
podłoża
żywicą
cyfro- litero- epoksydową
EP 70 BM
we
we
7. Wykonanie posadzki o grub. 5 mm na powierzchniach poziomych –
(kol. 02)
8. Dopłata za kolejny 1 mm posadzki układanej na powierzchniach
poziomych – (kol. 03)
9. Przygotowanie masy na posadzkę układaną na powierzchniach
poziomych poprzez wymieszanie żywicy PU 1K z barwnym
kruszywem i preparatem zagęszczającym Stellmittel ST 53 za
pomocą mieszadła wolnoobrotowego – (kol. 04)
10. Dopłata za kolejny 1 mm posadzki układanej na powierzchniach
pionowych – (kol. 05)
11. Oczyszczenie stanowiska pracy
Tablica 0509
Posadzka z żywicy kamienny dywan o PU 1K na przygotowanym podłożu
o grubości 5 mm
na powierzchniach
poziomych
dopłata za kolejny
1 mm posadzki na
powierzchniach
poziomych
o grubości 5 mm na
powierzchniach
pionowych (cokoliki,
podstopnice)
dopłata za kolejny
1 mm posadzki na
powierzchniach
pionowych
d
e
01
02
03
04
05
Robotnicy
149
r-g
0,17
0,36
0,03
0,42
0,04
Żywica epoksydowa –
EP 70 BM
033
kg
0,30
-
-
-
-
033
kg
3,00
-
-
-
-
1642116 Piasek kwarcowy suszony
Quarzsand 0,3-0,9 mm
121
Wyszczególnienie
Lp.
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Jedn. miary –
oznaczenie
Gruntowanie
podłoża
żywicą
cyfro- litero- epoksydową
EP 70 BM
we
we
Posadzka z żywicy kamienny dywan o PU 1K na przygotowanym podłożu
o grubości 5 mm
na powierzchniach
poziomych
dopłata za kolejny
1 mm posadzki na
powierzchniach
poziomych
o grubości 5 mm na
powierzchniach
pionowych (cokoliki,
podstopnice)
dopłata za kolejny
1 mm posadzki na
powierzchniach
pionowych
a
22
b
c
1642117 Piasek kwarcowy suszony
Quarzsand 0,2-0,5 mm
d
e
01
02
03
04
05
033
kg
(3,00)
-
-
-
-
23
Żywica poliuretanowa
kamienny dywan – PU 1K
033
kg
-
0,51
0,10
0,43
0,086
24
Kruszywo barwione 2 - 3
mm
033
kg
-
10,15
2,03
10,15
2,03
25
Preparat zagęszczający
Stellmittel ST 53
033
kg
-
-
-
0,08
0,016
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,003
0,002
0,001
0,002
0,001
71
39000
Środek transportowy
148
m-g
0,002
0,002
0,001
0,002
0,001
122
Rozdział 05: Posadzki żywiczne, posadzki przemysłowe
Tablica 0510Posadzka z żywicy wodorozcieńczalnej Aqua Sealing AS 1000 na podłoża o podwyższonym stopniu zawilgocenia
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża
2. Przygotowanie żywicy poprzez wymieszanie – (kol.01-02)
3. Naniesienie żywicy Aqua Sealing AS 1000 na podłoże w dwóch
warstwach za pomocą pędzla lub wałka – (kol. 01)
akłady na 1 m
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
a
b
c
01
999
20
Tablica 0510
2
Wyszczególnienie
Lp.
4. Dopłata za następną warstwę żywicy – (kol. 02)
5. Oczyszczenie stanowiska pracy
Jedn. miary –
oznaczenie
cyfro- literowe
we
Posadzka z żywicy wodorozcieńczalnej Aqua Sealing AS 1000
dwie warstwy
o grub. 0,30 mm
dopłata za następną warstwę
o grub. 0,15 mm
d
e
01
02
Robotnicy
149
r-g
0,12
0,07
Żywica wodorozcieńczalna
– Aqua Sealing AS 1000
033
kg
0,41
0,15
70
34000 Wyciąg
148
m-g
0,002
0,001
71
39000 Środek transportowy
148
m-g
0,002
0,001
123
Rozdział 05: Posadzki żywiczne, posadzki przemysłowe
Wyszczególnienie robót:
Tablica 0511Posadzka przemysłowa samopoziomująca z masy CEM TOP I 50
4. Odpowietrzenie posadzki za pomocą wałka kolczastego - (kol. 01-06)
5. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości posadzki o 1 mm – (kol. 07)
6. Oczyszczenie miejsca pracy
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Przygotowanie masy samopoziomującej poprzez wymieszanie z wodą
za pomocą mieszadła wolnoobrotowego - (kol. 01- 06)
3. Rozprowadzenie masy samopoziomującej za pomocą pacy lub rakli –
(kol. 01-06)
akłady na 1m
Wyszczególnienie
Lp
Symbole
eto
Tablica 0511
2
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Posadzka przemysłowa samopoziomująca z masy CEM TOP NI 50 o grubości
3 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Dodatek lub
potrącenie
za zmianę
grubości o
1 mm
a
b
c
d
e
01
02
03
04
05
06
07
01
999
Robotnicy
149
r-g
0,12
0,24
0,46
0,58
0,60
0,72
0,08
Masa samopoziomująca –
CEM TOP NI 50
033
kg
5,18
17,26
34,51
51,76
69,02
86,27
1,73
20
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,003
0,015
0,030
0,045
0,060
0,075
0,001
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,001
0,003
0,007
0,010
0,015
0,020
0,0003
72
46111
Mieszarka do zapraw
148
m-g
0,002
0,008
0,016
0,025
0,035
0,045
0,001
124
Rozdział 05: Posadzki żywiczne, posadzki przemysłowe
Wyszczególnienie robót:
Tablica 0512
Jastrych szybkowiążący z cementu jastrychowego SE 70 Light
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Przygotowanie emulsji ES 20 do wykonania warstwy sczepnej (kol. 01, 02, 03)
3. Zwilżenie podłoża i wykonanie warstwy sczepnej z emulsji ES
20 poprzez wcieranie szczotka dekarską – (kol. 01, 02, 03)
akłady na 1m
4. Przygotowanie zaprawy do wykonania jastrychu - (kol. 01, 02, 03)
5. Wykonanie jastrychu szybkowiążącego na świeżej warstwie sczepnej - (kol.
01, 02, 03)
6. Wyrównanie, zagęszczenie i zatarcie na gładko jastrychu – (kol. 01, 02, 03)
7. Dopłata za następny 1 cm jastrychu – (kol. 04)
8. Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0512
2
Wyszczególnienie
Lp
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Jastrych szybkowiążący z cementu jastrychowego SE 70 Light
związany z podłożem o
grubości 2,5 cm
na warstwie ślizgowej o
grubości 3,5 cm
na warstwie izolacji
termicznej o
grubości 4,5 cm
dodatek za
następny 1cm
a
b
c
d
e
01
02
03
04
01
999
Robotnicy
149
r-g
0,71
0,81
0,91
0,10
20
Emulsja szczepna – ES 20
033
kg
0,20
0,20
0,20
-
21
Szybkowiążący cement
jastrychowy - SE 70 Light
033
kg
6,34
8,88
11,42
2,54
22
Piasek o uziarnieniu 0 – 8 mm
060
m3
0,025
0,035
0,046
0,010
23
Piasek o uziarnieniu 0 – 4 mm
060
m3
(0,025)
(0,035)
(0,046)
(0,010)
70
34000
Wyciąg
148
m-g
0,008
0,009
0,010
0,002
71
39500
Środek transportowy
148
m-g
0,010
0,011
0,012
0,002
72
46111
Mieszarka do zapraw
148
m-g
0,016
0,020
0,024
0,004
Uwaga:
W przypadku jastrychów ogrzewanych ich grubość należy zwiększyć o grubość przewodów grzewczych.
125
Rozdział 05: Posadzki żywiczne, posadzki przemysłowe
Tablica 0513Utwardzenie podłoży betonowych posypką utwardzającą BH 100 i BH 400
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża
2. Rozsypanie posypki utwardzającej za pomocą rozsypnika – (kol. 01-02)
akłady na 1m
Jedn. miary –
oznaczenie
Symbole Rodzaje zawodów, materiałów cyfro- literoeto
i maszyn
we
we
a
b
01
999
Tablica 0513
2
Wyszczególnienie
Lp.
3. Zatarcie podłoża lekką zacieraczką talerzową – (kol. 01, 02)
4. Oczyszczenie stanowiska pracy
posypką utwardzającą
BH 100
posypką utwardzającą
BH 400
d
e
01
02
149
r-g
0,06
0,06
20
Posypka utwardzająca -BH 100 033
kg
5,08
-
21
Posypka utwardzająca -BH 400 033
kg
-
5,08
70
Zacieraczka talerzowa
148
m-g
0,002
0,002
148
m-g
0,001
0,001
71
c
Utwardzenie podłoży betonowych przez dwuktotne posypanie
Robotnicy
39000 Środek transportowy
Uwaga: Po wykonaniu posypki utwardzającej i zatarciu podłoża należy na podłoże nanieść metodą natryskową preparat ochronny przed odparowaniam wilgoci –
Repol CS1 (nakłady rzeczowe tabela 0626 rozdział 06 niniejszego KNR-u)
126
Rozdział 05: Posadzki żywiczne, posadzki przemysłowe
Tablica 0514Szczeliny dylatacyjne – nacinanie i wypełnienie
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża
2. Nacinanie szczelin dylatacyjnych szlifierka kątową – (kol. 01)
3. Ułożenie sznura dylatacyjnego w szczelinie dylatacyjnej – (kol.
02-05)
akłady na 1m
Wyszczególnienie
Lp
a
Symbole
eto
b
01
999
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
4. Zagruntowanie krawędzi szczeliny dylatacyjnej podkładem poliuretanowym (kol. 02-05)
5. Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej masą poliuretanową PU 15 lub PU 50 (kol. 02-05)
6. Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0514
Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wymiarach
Nacinanie
szczelin
dylatacyjnych
10 x 8 mm
12 x 10 mm
15 x 12 mm
20 x 15 mm
01
02
03
04
05
149
r-g
0,02
0,13
0,15
0,18
0,21
20
Masa poliuretanowa - PU 15
066
dm3
-
0,103
0,138
0,155
0,257
21
Płynna masa poliuretanowa do
zalewania szczelin – PU 50
066
dm3
-
(0,103)
(0,138)
(0,155)
(0,257)
22
Sznur dylatacyjny
040
m
-
1,05
1,05
1,05
1,05
23
Podkład poliuretanowy – PU 150
066
dm3
-
0,01
0,01
0,01
0,01
Wyciąg
148
m-g
-
0,001
0,001
0,001
0,001
70
34000
127
Rozdział 05: Posadzki żywiczne, posadzki przemysłowe
Tablica 0515Wykonanie powłoki ochronnej odpornej na olej opałowy
Wyszczególnienie robót:
1. Przygotowanie podłoża
2. Przygotowanie powłoki przeciwolejowej TA 20 do użycia – (kol.
01-09)
3. Wykonanie pierwszej warstwy powłoki przeciwolejowej z TA 20
w kolorze szarym rozcieńczonej wodą w ilości ok. 10%, za
pomocą wałka lub pędzla – (kol. 01-03)
akłady na 1m
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
a
b
c
01
999
Jedn. miary –
oznaczenie
cyfro- literowe
we
d
e
Robotnicy
149
20
Powłoka przeciwolejowa
- TA 20 (szara)
21
Powłoka przeciwolejowa
- TA 20 (czerwona)
70
128
Tablica 0515
2
Wyszczególnienie
Lp.
4. Wykonanie warstwy pośredniej naniesienie nie rozcieńczonej powłoki TA 20
w kolorze czerwonym, za pomocą wałka lub pędzla – (kol. 04-06)
5. Wykonanie warstwy końcowej z powłoki TA 20 w kolorze szarym, za pomocą
wałka lub pędzla – (kol. 07-09)
6. Oczyszczenie stanowiska pracy
39000 Środek transportowy
Wykonanie powłoki ochronnej odpornej na olej opałowy
warstwa pierwsza
na powierzchniach:
poziomych
warstwa pośrednia
na powierzchniach
warstwa końcowa
na powierzchniach
pionowych i sufitowych poziomych pionowych i sufitowych poziomych pionowych i sufitowych
cylindrycznych
cylindrycznych
cylindrycznych
01
02
03
04
05
06
07
08
09
r-g
0,13
0,15
0,17
0,11
0,13
0,15
0,10
0,12
0,14
066
dm
0,23
0,23
0,24
-
-
-
0,20
0,20
0,21
066
dm3
-
-
-
0,20
0,20
0,21
-
-
-
148
m-g
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
3
Rozdział 05: Posadzki żywiczne, posadzki przemysłowe
Wyszczególnienie robót:
Tablica 0516 Powłoka ochronna dla posadzek i balkonów z lakieru BV 20
1. Oczyszczenie podłoża
2. Przygotowanie lakieru ochronnego BV–20 przez dokładne
wymieszanie – (kol. 01-02)
akłady na 1m
3. Naniesienie lakieru ochronnego BV–20 dwukrotnie za pomocą pędzla
lub wałka – (kol. 01-02)
4. Oczyszczenie stanowiska pracy
Tablica 0516
2
Wyszczególnienie
Lp.
a
Symbole
eto
b
01
999
20
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Jedn. miary –
oznaczenie
cyfro- literowe
we
d
e
Powłoka ochronna dla posadzek i balkonów z lakieru BV 20
lakierowanie jednokrotne
dopłata za następne lakierowanie
01
02
Robotnicy
149
r-g
0,14
0,07
Lakier ochronny – BV 20
033
kg
0,25
0,20
70
34000 Wyciąg
148
m-g
0,002
0,001
71
39000 Środek transportowy
148
m-g
0,002
0,001
129
Rozdział 05: Posadzki żywiczne, posadzki przemysłowe
Tablica 0517 Impregnowanie jastrychów impregnatem IG 03
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża
2. Przygotowanie impregnatu poprzez wymieszanie z wodą w
proporcji 1: 1 – (kol. 01-02)
akłady na 1m
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
a
b
c
01
999
20
Tablica 0517
2
Wyszczególnienie
Lp.
3. Naniesienie impregnatu na podłoże za pomocą wałka malarskiego – (kol. 01)
4. Dopłata za naniesienie następnej warstwy impregnatu – (kol. 02)
5. Oczyszczenie stanowiska pracy
Jedn. miary –
oznaczenie
cyfro- literowe
we
Impregnowanie jastrychów impregnatem IG 03
jednokrotne
dopłata za następną
warstwę impregnatu
d
e
01
02
Robotnicy
149
r-g
0,15
0,09
Impregnat do jastrychów –
IG 03
033
kg
0,15
0,15
70
34000 Wyciąg
148
m-g
0,002
0,001
71
39000 Środek transportowy
148
m-g
0,002
0,001
130
Rozdział 05: Posadzki żywiczne, posadzki przemysłowe
Wyszczególnienie robót:
Tablica 0518Wykonanie fasety na styku ściana – posadzka o promieniu 4 cm
1. Oczyszczenie podłoża
2. Przygotowanie żywicy epoksydowej EP 70 BM do gruntowania
przez wymieszanie za pomocą mieszadła wolnoobrotowego –
(kol. 01)
3. Gruntowanie dwukrotne podłoża żywicą epoksydową EP 70 BM
– (kol. 01)
akłady na 1m
4. Wykonanie posypki z piasku kwarcowego na żywicy gruntującej EP 70 BM w
celu poprawienia przyczepności – (kol. 01)
5. Usunięcie nadmiaru piasku z powłoki gruntującej – (kol. 01)
6. Przygotowanie zaprawy naprawczej Repol SM 20 – (kol. 02)
7. Oczyszczenie stanowiska pracy
Tablica 0518
2
Wyszczególnienie
Lp.
a
Symbole
eto
b
01
999
20
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Jedn. miary oznaczenie
cyfro litero-we
we
d
e
Wykonanie fasety na styku ściana – posadzka o promieniu 4 cm
gruntowanie podłoża pod fasetę
wykonanie fasety
01
02
Robotnicy
149
r-g
0,09
0,18
Żywica epoksydowa –
EP 70 BM
033
kg
0,61
-
21
1642116
Piasek kwarcowy suszony
0,3-0,9 mm
033
kg
0,30
-
22
1642117
Piasek kwarcowy suszony
0,2-0,5 mm
033
kg
(0,30)
-
Zaprawa naprawcza –
Repol SM 20
033
kg
-
1,90
Środek transportowy
148
0,001
0,001
23
70
39000
m-g
131
Rozdział 05: Posadzki żywiczne, posadzki przemysłowe
Tablica 0519
Wyszczególnienie robót:
Posypanie posadzki chipsami i lakierowanie lakierem Poliurethan Finish PU 100
1. Oczyszczenie podłoża
2. Posypanie świeżej powłoki barwnymi chipsami – (kol. 01)
3. Przygotowanie lakieru Poliurethan Finish PU 100 do użycia – (kol. 01,
02)
akłady na 1m
a
b
01
999
Tablica 0519
2
Wyszczególnienie
Lp. Symbole
eto
4. Naniesienie jednej warstwy lakieru na utwardzoną posadzkę z
chipsami – (kol. 01)
5. Naniesienie dodatkowej warstwy lakieru – (kol. 02)
6. Oczyszczenie stanowiska pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Jedn. miary –
oznaczenie
cyfro- literowe
we
Posypanie posadzki epoksydowej lub poliuretanowej
barwnymi chipsami i jednokrotne lakierowanie lakierem
Poliurethan Finish PU 100
Dopłata za naniesienie następnej warstwy lakieru
Poliurethan Finish PU 100
d
e
01
02
Robotnicy
149
r-g
0,14
0,08
20
Barwne chipsy*
033
kg
0,25 – 1,50
-
21
Lakier poliuretanowy –
Poliurethan Finish PU 100
033
kg
0,14
0,12
70
34000 Wyciąg
148
m-g
0,002
0,001
71
39000 Środek transportowy
148
m-g
0,002
0,001
*Uwaga: Barwne chipsy należy rozliczyć powykonawczo, gdyż ich zużycie wynosi w zależności od zapotrzebowania: 0,25 – 1,50 kg/m2
132
R o z d z i a ł 06.
APRAWA KOSTRUKCJI BETOOWYCH
Założenia szczegółowe
1. Zakres stosowania
1.1 Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na systemy naprawy betonu firmy
MUREXI, obejmujące kompleksową naprawę różnego rodzaju
konstrukcji betonowych i żelbetowych w budownictwie lądowym i
hydrotechnicznym. Dotyczy powierzchni obciążonych ruchem pojazdów
oraz powierzchni obciążonych dynamicznie, zbiorników żelbetowych
przeznaczonych do wody pitnej, zbiorników w oczyszczalniach ścieków i
zabezpieczeń kanałów ściekowych.
1.2 Rozdział zawiera nakłady na wykonanie napraw konstrukcji betonowych
i żelbetowych, które uległy destrukcji pod wpływem obciążeń
mechanicznych, chemicznych lub oddziaływania agresywnych
czynników atmosferycznych
1.3 Rozdział zawiera nakłady na:
naprawę i reprofilację uszkodzonych fragmentów konstrukcji oraz
uzupełnienie ubytków polimerowymi zaprawami naprawczymi
naprawę powierzchniowych ubytków w betonie szpachlówkami
mineralnymi
szpachlowanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlami,
metoda ręczna i metodą natrysku
wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach konstrukcji
betonowych i żelbetowych
wykonanie powłok ochronnych przed odparowywaniem wilgoci na
powierzchniach betonowych techniką natryskową
1.4 Rozdział zawiera nakłady na:
roboty przygotowawcze obejmujące: przygotowanie powierzchni
betonowej poprzez usunięcie starych powłok, ręczne lub
mechaniczne skucie skorodowanych i niestabilnych fragmentów w
celu odkrycia nośnego podłoża, odsłonięcie skorodowanego
zbrojenia, usunięcie rdzy, zabezpieczenie stali zbrojeniowej oraz
elementów stalowych przed korozją
właściwe prace naprawcze: wykonanie warstwy sczepnej, ręczną i
mechaniczną reprofilacją powierzchni elementów betonowych i
żelbetowych z zastosowaniem zapraw cementowo-polimerowych,
wyrównanie i naprawę powierzchni betonowych i żelbetowych,
wykonanie podlewek i wypełnień zaprawami mineralnymi
wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach elementów
betonowych i żelbetowych.
2. Założenia kalkulacyjne
2.1 Nakłady podane w rozdziale obejmują wykonanie robót podstawowych
oraz robót i czynności pomocniczych wymienionych w założeniach
ogólnych oraz w niniejszych założeniach szczegółowych
2.2 Nakłady rzeczowe na czyszczenie zbrojenia i elementów stalowych
określone w tablicach 0607 i 0608 uwzględniają czyszczenie do stopnia
czystości
S.A. 2 i ½
133
2.3 Nakłady rzeczowe na wykucie skorodowanego zbrojenia określone w
tablicach 0609 i 0610 kol.01-06, uwzględniają wykucie prętów
zbrojeniowych na całym obwodzie do granicy korozji
Zaprawa naprawcza Repol SM 20, zaprawa naprawcza do
Zaprawa naprawcza Repol SM 40, zaprawa naprawcza do
nakładania warstwa do 20 mm
nakładania warstwa do 40 mm
2.4 Przy wykonywaniu robót wewnątrz zbiorników do nakładów robocizny i
pracy sprzętu należy stosować współczynnik 1,15
3 Zasady przedmiarowania
Szpachla Repol BS 05 G, szpachla do betonu w kolorze szarym
3.1 Przedmiar robót objętych niniejszym rozdziałem sporządza się w
jednostkach podanych nad poszczególnymi tablicami.
Farba do betonu Repol BF 1, powłoka malarska zabezpieczająca
3.2 Powierzchnie konstrukcji betonowych oraz żelbetowych
oblicza się
metrach kwadratowych z dokładnością do 0,1 m2.
4 Ważniejsze zalecenia wykonawcze producenta przy stosowaniu
systemu REPOL
4.1 Do wykonywania prac związanych z naprawa konstrukcji betonowych
oraz żelbetowych zalecamy stosowanie produktów wchodzących w skład
systemu REPOL. Materiały te posiadają Europejskie Deklaracje
Zgodności z normą PN-EN 1504 od 1 do 10 Wyroby i systemy do
ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Powłoka antykorozyjna Repol BS 7, mineralna zaprawa do
134
wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych odsłoniętych prętów
stali zbrojeniowej
Warstwa sczepna Repol HS 1, mineralna zaprawa do wykonywania
warstwy czepnej
konstrukcję betonową przed karbonatyzacją
4.3 Wskazówki wykonawcze:
4.2 W skład systemu REPOL wchodzą między innymi następujące
materiały:
Szpachla drobnoziarnista Repol BK 05, drobnoziarnista, biała
szpachla do betonu
podłoże należy starannie oczyścić, usunąć skorodowane i
skarbonatyzowane warstwy betonu. Oczyszczone podłoże powinno
posiadać minimalna wytrzymałość na odrywanie na poziomie 1,0
MPa.
starannie oczyścić odsłonięte pręty stali zbrojeniowej
nawilżyć podłoże do stanu matowo-wilgotnego
wykonać zabezpieczenie antykorozyjne widocznych prętów stali
zbrojeniowej z Repol BS 7
wykonać warstwę sczepną z Repol HS 1
ułożenie warstw reprofilujących kształty podłoża betonowego za
pomocą Repol SM 20 lub Repol SM 40
szpachlowanie naprawionej konstrukcji w celu uzyskania
jednorodnej faktur za pomocą Repol BS 05 G
malowanie konstrukcji, wykonanie powłoki ochronnej za pomocą
Repol BF 1.
świeżo nałożone warstwy chronić przed bezpośrednim działaniem
słońca.
4.4 Przykład zastosowań i rozwiązań technicznych przedstawiono na
rysunku 1.06
Rysunek 1.06
aprawa konstrukcji żelbetowej – System REPOL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej – REPOL BS 7
Warstwa sczepna – REPOL HS1
Warstwa naprawcza do 40 mm – REPOL SM 40
Warstwa naprawcza do 20 mm – REPOL SM 20
Szpachla do betonu – REPOL BS 05 G
Powłoka malarska – REPOL BF 1
135
136
Rozdział 06: Naprawa konstrukcji betonowych
Wyszczególnienie robót:
Tablica 0601Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych
1. Czyszczenie powierzchni betonowych ręcznie szczotkami stalowymi –
kol. (01-03)
akłady na 1m
2. Oczyszczenie stanowiska pracy – kol. (01-03)
Tablica 0601
2
Wyszczególnienie
Lp
a
Symbole
eto
b
01
999
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
Jedn. miary –
oznaczenie
cyfro- literowe
we
d
e
149
r-g
Czyszczenie powierzchni betonowych:
poziomych
pionowych, skośnych, cylindrycznych
sufitowych
01
02
03
0,20
0,23
0,25
137
Rozdział 06: Naprawa konstrukcji betonowych
Wyszczególnienie robót:
Tablica 0602 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych z różnymi powłokami
1. Ręczne czyszczenie podłoża betonowego szczotkami stalowymi
– kol. (01)
2. Ręczne czyszczenie podłoża betonowego malowanego szczotkami
stalowymi – kol. (02)
akłady na 1m
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
a
b
c
01
999
138
Tablica 0602
2
Wyszczególnienie
Lp
3. Ręczne czyszczenie podłoża betonowego z powłoką bitumiczną
– kol. (03)
4. Ręczne czyszczenie podłoża betonowego z powłoką epoksydową
szczotkami stalowymi – kol. (04)
5. Oczyszczenie stanowiska pracy – kol. (01-04)
Robotnicy
Jedn. miary –
oznaczenie
cyfro- literowe
we
Ręczne czyszczenie podłoża
betonowego
betonowego
malowanego
betonowego z powłoką
bitumiczną
betonowego z powłoką
epoksydową
d
e
01
02
03
04
149
r-g
0,24
0,84
1,24
1,55
Rozdział 06: Naprawa konstrukcji betonowych
Tablica 0603Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu poprzez frezowanie lub groszkowanie
Wyszczególnienie robót
1. Ustawienie frezarki, wykonanie frezowania powierzchni betonowych i
usunięcie urobku – kol. (01-04)
akłady na 1m
2. Przygotowanie groszkownicy do pracy, wykonanie groszkowania
powierzchni betonowych i usunięcie urobku – (kol. 05-06)
3. Oczyszczenie stanowiska pracy
Tablica 0603
2
Wyszczególnienie
Lp
Symbole
eto
a
b
01
999
70
75230
71
72
83111
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Jedn. miary –
oznaczenie
Frezowanie powierzchni betonowych
cyfro- literowe
we
poziomych
Groszkowanie powierzchni betonowych
pionowych
poziomych
pionowych
głębokość
do 5 mm
głębokość
powyżej
5 mm
głębokość
do 5 mm
głębokość
powyżej
5 mm
głębokość
do 3 mm
głębokość
powyżej
3 mm
głębokość
do 5 mm
głębokość
powyżej
5 mm
d
e
01
02
03
04
05
06
07
08
Robotnicy
149
r-g
1,23
1,24
1,34
1,45
1,46
1,56
1,66
1,73
Frezarka elektryczna
148
m-g
0,35
0,65
0,42
0,86
-
-
-
-
Groszkownica
pneumatyczna
148
m-g
-
-
-
-
0,55
0,92
0,85
1,21
Sprężarka
148
m-g
-
-
-
-
0,55
0,92
0,85
1,21
139
Rozdział 06: Naprawa konstrukcji betonowych
Tablica 0604Czyszczenie strumieniowo – ścierne powierzchni betonowych
Wyszczególnienie robót:
1. Przygotowanie ścierniwa – kol. (01-12)
2. Napełnienie piaskarni – kol. (01-12)
akłady na 1m
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
a
b
c
01
999
20
Tablica 0604
2
Wyszczególnienie
Lp.
3. Czyszczenie powierzchni betonowych – kol. (01-12)
4. Oczyszczenie stanowiska pracy – kol. (01-12)
Jedn. miary –
oznaczenie
Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych
cyfro- literowe
we
nie malowane
pokryte powłokami
malarskimi
pokryte powłokami
bitumicznymi
pokryte powłokami
epoksydowymi
poziome pionowe sufitowe poziome pionowe sufitowe poziome pionowe sufitowe poziome pionowe sufitowe
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
d
e
Robotnicy
149
r-g
0,40
0,45
0,51
0,58
0,64
0,71
0,74
0,81
0,89
0,91
0,99
1,07
1642115 Specjalne ścierniwo
033
kg
38,10
42,40
47,10
61,40
66,70
68,20
73,40
79,90
87,90
86,70
100,20
102,00
70
77161 Piaskarnia czyszczenia
metali
148
m-g
0,16
0,18
0,20
0,25
0,28
0,31
0,28
0,33
0,38
0,36
0,42
0,48
71
83111 Sprężarka powietrza
przewoźna spalinowa
4 -5 m3/min
148
m-g
0,16
0,18
0,20
0,25
0,28
0,31
0,28
0,33
0,38
0,36
0,42
0,48
72
39116 Ciągnik kołowy
37-50 KM
148
m-g
0,014
0,015
0,017
0,021
0,023
0,026
0,023
0,027
0,030
0,030
0,035
0,040
732
39611 Przyczepa skrzyniowa
3,5 t
148
m-g
0,014
0,015
0,017
0,0212
0,023
0,026
0,023
0,027
0,029
0,029
0,035
0,040
140
Rozdział 06: Naprawa konstrukcji betonowych
Tablica 0605Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych
Wyszczególnienie robót
1. Przygotowanie ścierniwa – kol. (01-12)
2. Przygotowanie agregatu do pracy – kol. (01-12)
akłady na 1m
3. Czyszczenie powierzchni betonowych – kol. (01-12)
4. Oczyszczenie stanowiska pracy – kol. (01-12)
2
Wyszczególnienie
Lp.
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
a
b
c
01
999
Jedn. miary –
oznaczenie
Tablica 0605
Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych
cyfro- literowe
we
nie malowane
pokryte powłokami
malarskimi
pokryte powłokami
bitumicznymi
pokryte powłokami
epoksydowymi
poziome pionowe sufitowe poziome pionowe sufitowe poziome pionowe sufitowe poziome pionowe sufitowe
d
e
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Robotnicy
149
r-g
0,58
0,65
0,71
0,82
0,91
1,05
1,04
1,16
1,29
1,31
1,39
1,60
20
1642115 Specjalne ścierniwo
033
kg
38,10
42,40
47,10
61,40
66,70
68,20
73,40
79,90
87,90
86,70
100,20
102,00
21
3930099 Woda
060
m
0,0032
0,0035
0,0039
0,0052
0,0055
0,0059
0,0062
0,0066
0,0071
0,0076
0,0080
0,0085
3
71
75330
Agregat wodny
ciśnieniowy
148
m-g
0,22
0,24
0,26
0,31
0,35
0,41
0,44
0,51
0,61
0,51
0,58
0,66
72
39116
Ciągnik kołowy
37-50 KM
148
m-g
0,024
0,029
0,033
0,034
0,039
0,046
0,043
0,049
0,054
0,048
0,055
0,062
732
39611
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t
148
m-g
0,024
0,029
0,033
0,034
0,039
0,046
0,043
0,049
0,054
0,048
0,055
0,062
141
Rozdział 06: Naprawa konstrukcji betonowych
Tablica 0606 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe
Wyszczególnienie robót
1. Przygotowanie agregatu wodnego do pracy
2. Czyszczenie powierzchni betonowych
akłady na 1m
Symbole Rodzaje zawodów,
eto
materiałów i maszyn
a
b
01
999
20
Tablica 0606
2
Wyszczególnienie
Lp.
3. Oczyszczenie stanowiska pracy
c
Robotnicy
3930099 Woda
Jedn. miary –
oznaczenie
Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe
cyfro- literowe
we
nie malowane
pokryte powłokami
malarskimi
pokryte powłokami
bitumicznymi
pokryte powłokami
epoksydowymi
poziome pionowe sufitowe poziome pionowe sufitowe poziome pionowe sufitowe poziome pionowe sufitowe
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
d
e
149
r-g
0,26
0,30
0,34
0,35
0,40
0,46
0,47
0,54
0,62
0,58
0,66
0,76
060
m3
0,051
0,056
0,061
0,068
0,075
0,082
0,12
0,13
0,14
0,18
0,20
0,22
71
75330 Agregat wodny
ciśnieniowy
148
m-g
0,22
0,24
0,26
0,31
0,35
0,41
0,44
0,51
0,61
0,51
0,58
0,66
72
39116 Ciągnik kołowy
37-50 KM
148
m-g
0,024
0,029
0,033
0,034
0,039
0,046
0,043
0,049
0,054
0,048
0,055
0,062
732
39611 Przyczepa skrzyniowa
3,5 t
148
m-g
0,024
0,029
0,033
0,034
0,039
0,046
0,043
0,049
0,054
0,048
0,055
0,062
142
Rozdział 06: Naprawa konstrukcji betonowych
Wyszczególnienie robót
Tablica 0607 Czyszczenie ręczne i odtłuszczenie zbrojenia i elementów stalowych
1. Czyszczenie zbrojenia i elementów stalowych ręczne szczotkami
stalowymi.
2. Odtłuszczanie jednokrotne zbrojenia i elementów stalowych.
3. Oczyszczenie stanowiska pracy
akłady na 1mb (kol. 01, 02, 05), m2 (kol. 03, 06), szt. (kol. 04)
Wyszczególnienie
Lp.
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
a
b
c
01
999
Robotnicy
Jedn. miary –
oznaczenie
cyfro- literowe
we
Tablica 0607
Czyszczenie ręczne:
pręty stalowe
do Ф 16 mm
pręty stalowe
ponad Ф 16 mm
marki stalowe
Odtłuszczenie:
d
e
01
02
03
drobne elementy
stalowe
.
04
149
r-g
0,056
0,091
0,41
0,001
stali zbrojeniowej elementów stalowych
05
06
0,007
0,041
143
Rozdział 06: Naprawa konstrukcji betonowych
Wyszczególnienie robót
1.
2.
Tablica 0608
Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i elementów stalowych
Przygotowanie piasku
Napełnienie piaskarni
3.
4.
Czyszczenie powierzchni stalowych
Oczyszczenie stanowiska pracy
akłady na 1mb (kol. 01 i 02), m2 (kol. 03), szt. (kol. 04)
Wyszczególnienie
Lp.
Symbole Rodzaje zawodów, materiałów i cyfro- literoeto
maszyn
we
we
a
b
01
999
20
c
Tablica 0608
Jedn. miary –
oznaczenie
Czyszczenie strumieniowo-ścierne
pręty stalowe
do Ф 16 mm
pręty stalowe
ponad Ф 16 mm
marki stalowe
.
drobne elementy
stalowe
d
e
01
02
03
04
Robotnicy
149
r-g
0,11
0,18
0,84
0,03
1642115 Specjalne ścierniwo
033
kg
10,60
17,00
79,90
3,80
70
77161 Piaskarnia do czyszczenia
metali
148
m-g
0,044
0,070
0,33
0,01
71
83111 Sprężarka powietrza przewoźna
spalinowa 4 -5 m3/min
148
m-g
0,044
0,070
0,33
0,01
72
39116 Ciągnik kołowy
37-50 KM
148
m-g
0,004
0,005
0,027
0,0035
73
39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5 t
148
m-g
0,004
0,005
0,027
0,0035
144
Rozdział 06: Naprawa konstrukcji betonowych
Tablica 0609 Ręczne wykucie skorodowanego zbrojenia, wystających elementów stalowych
oraz skucie betonu w miejscach napraw
Wyszczególnienie robót
1. Oznaczenie przebiegu zbrojenia lub miejsca skucia betonu
– (kol. 01-10)
2. Ręczne wykucie zbrojenia do granicy korozji – (kol. 01-07)
3. Ręczne skucie betonu w miejscu naprawy – (kol. 08-10)
4. Dopłata za każdy 1cm skucia betonu – (kol. 11)
5. Oczyszczenie stanowiska pracy
akłady na (kol. 01-06), 1szt (kol. 07), 1 m2 (kol. 08-11)
Wyszczególnienie
Jedn. miary oznaczenie
Lp.
Ręczne wykucie skorodowanego zbrojenia z konstrukcji
żelbetowych na powierzchniach
poziomych
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
a
b
c
01
999
Robotnicy
cyfro- literowe
we
pionowych
sufitowych
pręty do
Ф 12
mm
pręty
ponad
Ф 12
mm
pręty do
Ф 12
mm
pręty
ponad
Ф 12
mm
pręty do
Ф 12
mm
pręty
ponad
Ф 12
mm
Tablica 0609
Ręczne skucie betonu
o grubości do 1 cm
na powierzchniach
Ręczne
wykucie
drobnych
elementów
staowych
Dopłata
za każdy
1 cm
grubości
skucia
poziomych pionowych sufitowych
d
e
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
149
r-g
2,28
2,33
2,71
2,76
3,11
3,16
0,36
0,95
1,05
1,15
0,68
145
Rozdział 06: Naprawa konstrukcji betonowych
Tablica 0610
Wyszczególnienie robót
Mechaniczne wykucie skorodowanego zbrojenia, wystających elementów stalowych
oraz skucie betonu w miejscach napraw
1. Oznaczenie przebiegu zbrojenia lub miejsca skucia betonu – (kol. 0110)
2. Mechaniczne wykucie zbrojenia do granicy korozji – (kol. 01-07)
3. Mechaniczne skucie betonu w miejscu naprawy – (kol. 08-10)
4. Dopłata za każdy 1cm skucia betonu – (kol. 11)
5. Oczyszczenie stanowiska pracy
akłady na na 1mb (kol. 01-03), 1szt (kol. 04), 1 m2 (kol. 05-07)
Wyszczególnienie
Jedn. miary oznaczenie
Lp.
a
b
01
999
70
146
Ręczne wykucie skorodowanego zbrojenia z konstrukcji
żelbetowych na powierzchniach
poziomych
Symbole Rodzaje zawodów, cyfro- literoeto materiałów i maszyn we
we
c
Robotnicy
83111 Sprężarka powietrza
przewoźna spalinowa
4-5 m3
Tablica 0610
pionowych
sufitowych
pręty do
Ф 12
mm
pręty
ponad
Ф 12
mm
pręty do
Ф 12
mm
pręty
ponad
Ф 12
mm
pręty do
Ф 12
mm
pręty
ponad
Ф 12
mm
Mechaniczne
wykucie
drobnych
elementów
stalowych
Mechaniczne skucie betonu
o grubości do 1 cm
na powierzchniach:
Dopłata
za
każdy
1 cm
grubości
skucia
poziomych pionowych sufitowych
d
e
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
149
r-g
0,23
0,25
0,26
0,29
0,32
0,35
0,02
0,53
0,57
0,61
0,06
148
m-g
0,22
0,23
0,25
0,26
0,30
0,31
0,02
0,30
0,30
0,31
0,03
Rozdział 06: Naprawa konstrukcji betonowych
Tablica 0611Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej i elementów stalowych
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie powierzchni zbrojenia i elementów stalowych z korozji i
zanieczyszczeń
2. Przygotowanie powłoki antykorozyjnej: zmieszanie Repol BS 7 z
wodą przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego – (kol. 01-06)
3. Pokrycie dwukrotne powierzchni zbrojenia i elementów stalowych
powłoką antykorozyjną Repol BS 7 – (kol. 01-06)
4. Oczyszczenie stanowiska pracy
akłady na 1 mb (kol. 01-04), 1 m2 (kol. 05), 1 szt. (kol. 06)
Wyszczególnienie
Lp.
Symbole
eto
a
b
01
999
20
Rodzaje zawodów, maszyn
i materiałów
c
Tablica 0611
Jedn. miary oznaczenie
cyfro- literowe
we
Zabezpieczenie antykorozyjne
na powierzchniach poziomych i
pionowych pręty o średnicy
na powierzchniach sufitowych
pręty o średnicy
do 16 mm
ponad 16 mm
do 16mm
ponad 16 mm
marek stalowych
drobnych
elementów
stalowych
d
e
01
02
03
04
05
06
Robotnicy
149
r-g
0,08
0,10
0,10
0,12
0,27
0,065
Powłoka antykorozyjna –
Repol BS 7
033
kg
0,20
0,28
0,20
0,28
4,00
0,005
147
Rozdział 06: Naprawa konstrukcji betonowych
Tablica 0612Wykonanie warstwy sczepnej z Repol HS 1
Wyszczególnienie robót
1. Oczyszczenie powierzchni
2. Zwilżenie podłoża
3. Przygotowanie warstwy sczepnej poprzez wymieszanie Repol HS 1 z
wodą przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego – (kol. 01-06)
akłady na 1 m
b
01
999
20
148
Jedn. miary oznaczenie
Symbole Rodzaje zawodów, materiałów i cyfro- literoeto
maszyn
we
we
a
Tablica 0612
2
Wyszczególnienie
Lp.
4. Wykonanie warstwy sczepnej przez wtarcie materiału za pomocą
szczotki dekarskiej lub pędzla na powierzchni konstrukcji betonowej
lub żelbetowej – (kol. 01-06)
5. Oczyszczenia stanowiska pracy
c
Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach:
konstrukcji betonowych:
konstrukcji żelbetowych
poziomych
pionowych
sufitowych
poziomych
pionowych
sufitowych
d
e
01
02
03
04
05
06
Robotnicy
149
r-g
0,23
0,26
0,36
0,33
0,41
0,53
Warstwa sczepna – Repol HS 1
033
kg
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
Rozdział 06: Naprawa konstrukcji betonowych
Tablica 0613Ręczna reprofilacja (uzupełnienie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą naprawczą Repol SM 20
wielkość ubytków 5-20 mm
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie powierzchni
2. Zwilżenie podłoża
3. Przygotowanie warstwy sczepnej poprzez wymieszanie zaprawy Repol
HS 1 z wodą przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego – (kol. 01-03,
05-07, 09-10)
4. Wykonanie warstwy sczepnej z Repol HS 1 na oczyszczonym,
matowo wilgotnym podłożu – (kol. 01-03, 05-07, 09-10)
akłady na 1m (kol. 01-08), na 1 mb (kol.
09 - 10)
Jedn. miary -
5. Przygotowanie zaprawy naprawczej wymieszanie z wodą Repol SM 20
– (kol. 01-10)
6. Naniesienie zaprawy naprawczej metodą „mokre w mokre” na warstwę
sczepną – (kol. 01-10)
7. Zatarcie lub wyrównanie zaprawy – (kol. 01-10)
8. Oczyszczenia stanowiska pracy
Tablica 0613
2
Lp
Wyszczególnienie
oznaczenie
Symbole Rodzaje zawodów, materiałów
eto
i maszyn
cyfro- literowe
we
Uzupełnienie ubytków wielkości 5 mm na powierzchniach:
konstrukcji betonowych:
Reprofilacja naroży
30 na 30 mm
w konstrukcjach
konstrukcji żelbetowych
poziomych pionowych sufitowych dopłata za poziomych pionowych sufitowych dopłata za
każde
każde
5 mm
5 mm
wielkości
wielkości
ubytku
ubytku
betonowych
żelbeto
wych
d
e
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Robotnicy
149
r-g
0,56
0,68
0,82
0,14
0,59
0,70
0,84
0,14
0,17
0,18
20
Warstwa sczepna –
Repol HS 1
033
kg
2,28
2,28
2,28
-
2,28
2,28
2,28
-
0,14
0,14
21
Zaprawa naprawcza –
Repol SM 20
033
kg
9,64
9,64
9,64
9,64
9,64
9,64
9,64
9,64
0,58
0,58
a
b
01
999
c
149
Rozdział 06: Naprawa konstrukcji betonowych
Tablica 0614Ręczna reprofilacja (uzupełnienie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą naprawczą Repol SM 40
wielkość ubytków 10-40 mm
Wyszczególnienie robót
1. Oczyszczenie powierzchni
2. Zwilżenie podłoża
3. Przygotowanie warstwy sczepnej poprzez wymieszanie zaprawy Repol
HS 1 z wodą przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego – (kol. 01-03,
05-07, 09-10)
4. Wykonanie warstwy sczepnej z Repol HS 1 na oczyszczonym,
matowo wilgotnym podłożu – (kol. 01-03, 05-07, 09-10)
5. Przygotowanie zaprawy naprawczej wymieszanie z wodą Repol SM 40
– (kol. 01-10)
6. Naniesienie zaprawy naprawczej metodą „mokre w mokre” na warstwę
sczepną – (kol. 01-10)
7. Zatarcie lub wyrównanie zaprawy – (kol. 01-10)
8. Oczyszczenia stanowiska pracy
akłady na 1m (kol. 01-08), na 1 mb (kol. 09 - 10)
Tablica 0614
2
Wyszczególnienie
Lp Symbole
eto
a
b
01
999
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Jedn. miary oznaczenie
Uzupełnienie ubytków wielkości 10 mm na powierzchniach:
konstrukcji betonowych:
konstrukcji żelbetowych
cyfro litero
-we -we poziomych pionowych sufitowych dopłata za poziomych pionowych sufitowych dopłata za
każde
każde
5 mm
5 mm
wielkości
wielkości
ubytku
ubytku
d
e
01
02
03
04
05
06
07
08
Reprofilacja naroży
30 na 30 mm
w konstrukcjach
betonowych
żelbetowych
09
10
Robotnicy
149
r-g
0,70
0,82
0,96
0,14
0,73
0,84
0,98
0,14
0,24
0,25
20
Warstwa sczepna –
Repol HS 1
033
kg
2,28
2,28
2,28
-
2,28
2,28
2,28
-
0,14
0,14
21
Zaprawa naprawcza –
Repol SM 40
033
033
20,30
20,30
20,30
10,15
20,30
20,30
20,30
10,15
1,22
1,22
150
Rozdział 06: Naprawa konstrukcji betonowych
Tablica 0615Ręczna reprofilacja (uzupełnienie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych
lekką zaprawą naprawczą Repol LM 20 Light wielkość ubytków 5-80 mm
Wyszczególnienie robót
1. Oczyszczenie powierzchni
2. Zwilżenie podłoża
3. Przygotowanie warstwy sczepnej poprzez wymieszanie zaprawy Repol
HS 1 z wodą przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego – (kol. 01-03,
05-07, 09-10)
4. Wykonanie warstwy sczepnej z Repol HS 1 na oczyszczonym,
matowo wilgotnym podłożu – (kol. 01-03, 05-07, 09-10)
5. Przygotowanie zaprawy naprawczej wymieszanie z wodą Repol SM 40 –
(kol. 01-10)
6. Naniesienie zaprawy naprawczej metodą „mokre w mokre” na warstwę
sczepną – (kol. 01-10)
7. Zatarcie lub wyrównanie zaprawy – (kol. 01-10)
8. Oczyszczenia stanowiska pracy
akłady na 1m (kol. 01-08), na 1 mb (kol. 09 - 10)
Tablica 0615
2
Wyszczególnienie
Lp Symbole
eto
a
b
01
999
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Jedn. miary oznaczenie
Uzupełnienie ubytków wielkości 5 mm na powierzchniach:
konstrukcji betonowych:
konstrukcji żelbetowych
cyfro litero
-we -we poziomych pionowych sufitowych dopłata za poziomych pionowych sufitowych dopłata za
każde
każde
5 mm
5 mm
wielkości
wielkości
ubytku
ubytku
d
e
01
02
03
04
05
06
07
08
Reprofilacja naroży
30 na 30 mm
w konstrukcjach
betonowych
żelbetowych
09
10
Robotnicy
149
r-g
0,56
0,68
0,82
0,14
0,59
0,70
0,84
0,14
0,17
0,18
20
Warstwa sczepna –
Repol HS 1
033
kg
2,28
2,28
2,28
-
2,28
2,28
2,28
-
0,14
0,14
21
Zaprawa naprawcza lekka
– Repol SM 40
033
033
8,63
8,63
8,63
8,63
8,63
8,63
8,63
8,63
0,52
0,52S
151
Rozdział 06: Naprawa konstrukcji betonowych
Tablica 0616Szpachlowanie naprawionej powierzchni betonowej szpachlą drobnoziarnistą Repol BK 05
w zakresie 1 – 2 mm, metodą ręczną
Wyszczególnienie robót
1. Oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń
2. Zwilżenie podłoża – (kol. 01-04)
3. Przygotowanie szpachli poprzez wymieszanie Repol BK 05 z wodą
przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego – (kol. 01-05)
akłady na 1m
4. Naniesienie szpachli Repol BK 05 na zwilżoną powierzchnię betonową
i wygładzenie – (kol. 01-05)
5. Oczyszczenie stanowiska pracy
Tablica 0616
2
Wyszczególnienie
Jedn. miary oznaczenie
Lp
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
a
b
c
01
999
cyfro- literowe
we
Szpachlowanie naprawionej powierzchni metodą ręczna szpachlą drobnoziarnistą o grubości
warstwy 1 mm, powierzchni
z betonów prefabrykowanych
z betonów monolitycznych
Dodatek za każdy
następny 1 mm
grubości warstwy
d
e
pionowych
01
sufitowych
02
pionowych
03
sufitowych
04
05
Robotnicy
149
r-g
0,12
0,14
0,13
0,15
0,09
20
Szpachla drobnoziarnista –
Repol BK 05
033
kg
1,42
1,42
1,42
1,42
1,42
70
Mieszarka do zapraw
148
m-g
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
152
Rozdział 06: Naprawa konstrukcji betonowych
Tablica 0617Szpachlowanie naprawionej powierzchni betonowej szpachlą drobnoziarnistą Repol BK 05
w zakresie 1 – 2 mm, metodą natrysku
Wyszczególnienie robót
1. Oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń
2. Zwilżenie podłoża – (kol. 01-04)
3. Przygotowanie szpachli poprzez wymieszanie Repol BK 05 z wodą
przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego – (kol. 01-05)
akłady na 1m
4. Naniesienie szpachli Repol BK 05 na zwilżoną powierzchnię betonową
i wygładzenie – (kol. 01-05)
5. Oczyszczenie stanowiska pracy
Tablica 0617
2
Wyszczególnienie
Jedn. miary oznaczenie
Lp
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
a
b
c
01
999
cyfro- literowe
we
Szpachlowanie naprawionej powierzchni metodą natrysku szpachlą drobnoziarnistą o grubości
warstwy 1 mm, powierzchni
z betonów prefabrykowanych
z betonów monolitycznych
Dodatek za każdy
następny 1 mm
grubości warstwy
d
e
pionowych
01
sufitowych
02
pionowych
03
sufitowych
04
05
Robotnicy
149
r-g
0,11
0,13
0,12
0,14
0,08
20
Szpachla drobnoziarnista –
Repol BK 05
033
kg
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
70
Mieszarka do zapraw
148
m-g
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
71
Agregat do zapraw
natryskowych
148
m-g
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
153
Rozdział 06: Naprawa konstrukcji betonowych
Tablica 0618Szpachlowanie naprawionej powierzchni betonowej szpachlą Repol BS 10 W lub Repol BS 05 G
w zakresie do 5 mm, metodą ręczną
Wyszczególnienie robót
1. Oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń
2. Zwilżenie podłoża – (kol. 01-04)
3. Przygotowanie szpachli poprzez wymieszanie Repol BS 10 W lub
Repol BS 05 G z wodą przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego –
(kol. 01-05)
akłady na 1m
4. Naniesienie szpachli Repol BS 10 W lub Repol BS 05 G na zwilżoną
powierzchnię betonową i wygładzenie – (kol. 01-05)
5. Oczyszczenie stanowiska pracy
Tablica 0618
2
Wyszczególnienie
Jedn. miary oznaczenie
Lp
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
a
b
c
01
999
cyfro- literowe
we
Szpachlowanie naprawionej powierzchni metodą ręczna szpachlą drobnoziarnistą o grubości
warstwy 1 mm, powierzchni
z betonów prefabrykowanych
z betonów monolitycznych
Dodatek za każdy
następny 1 mm
grubości warstwy
d
e
pionowych
01
sufitowych
02
pionowych
03
sufitowych
04
05
Robotnicy
149
r-g
0,12
0,14
0,13
0,15
0,09
20
Szpachla biała –
Repol BS 10 W*
033
kg
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
21
Szpachla szara –
Repol BS 05 G
033
kg
(1,52)
(1,52)
(1,52)
(1,52)
(1,52)
70
Mieszarka do zapraw
148
m-g
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
* Uwaga: Po zmieszaniu w odpowiednich proporcjach z produktem Repol BS 05 G (kolor szary) istnieje możliwość dopasowania koloru zaprawy szpachlowej do
koloru naprawianego podłoża.
154
Rozdział 06: Naprawa konstrukcji betonowych
Tablica 0619 Szpachlowanie naprawionej powierzchni betonowej szpachlą Repol BS 10 W lub Repol BS 05 G
w zakresie do 5 mm, metodą natryskową
Wyszczególnienie robót
1. Oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń
2. Zwilżenie podłoża – (kol. 01-04)
3. Przygotowanie szpachli poprzez wymieszanie Repol BS 10 W lub
Repol BS 05 G z wodą przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego –
(kol. 01-05)
akłady na 1m
4. Naniesienie szpachli Repol BS 10 W lub Repol BS 05 G na zwilżoną
powierzchnię betonową i wygładzenie – (kol. 01-05)
5. Oczyszczenie stanowiska pracy
Tablica 0619
2
Wyszczególnienie
Jedn. miary oznaczenie
Lp
cyfro- literowe
we
Szpachlowanie naprawionej powierzchni metodą natryskową szpachlą drobnoziarnistą o grubości
warstwy 1 mm, powierzchni
z betonów prefabrykowanych
z betonów monolitycznych
Dodatek za każdy
następny 1 mm
grubości warstwy
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
a
b
c
d
e
pionowych
01
sufitowych
02
pionowych
03
sufitowych
04
05
01
999
Robotnicy
149
r-g
0,12
0,14
0,13
0,15
0,09
20
Szpachla biała –
Repol BS 10 W*
033
kg
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
21
Szpachla szara –
Repol BS 05 G
033
kg
(1,52)
(1,52)
(1,52)
(1,52)
(1,52)
70
Mieszarka do zapraw
148
m-g
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
71
Agregat do zapraw
natryskowych
148
m-g
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
*Uwaga: Po zmieszaniu w odpowiednich proporcjach z produktem Repol BS 05 G (kolor szary) istnieje możliwość dopasowania koloru zaprawy szpachlowej do
koloru naprawianego podłoża.
155
Rozdział 06: Naprawa konstrukcji betonowych
Tablica 0620Impregnacja hydrofobizująca podłoży betonowych
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża z kurzu i zanieczyszczeń.
2. Naprawa i wyrównanie podłoża
3. Wykonanie dwukrotnej impregnacji hydrofobizujacej podłoży przez
malowanie ręczne – (kol. 01, 03, 05)
akłady na 1m
Lp
4. Wykonanie dwukrotnej impregnacji hydrofobizujacej podłoży przez
natrysk – (kol. 02, 04, 06)
5. Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0620
2
Wyszczególnienie
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
Materiałów i maszyn
a
b
c
01
999
Jedn. miary
– oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Impregnacja hydrofobizująca
podłoża z betonu
podłoża z tynków mineralnych
przez
malowanie
ręczne
przez
natrysk
przez
malowanie
ręczne
przez
natrysk
podłoża
z betonu komórkowego
przez
przez
malowanie
natrysk
ręczne
d
e
01
02
03
04
05
06
Robotnicy
149
r-g
0,12
0,09
0,14
0,08
0,18
0,10
20
Impregnat silikonowy –
Repol S4*
066
dm3
0,41
0,44
0,61
0,64
0,81
0,85
70
Agregat do natrysku
148
m-g
-
0,04
-
0,04
-
0,06
*Uwaga: W zależności od chłonności i porowatości podłoża zużycie preparatu może się różnić
156
Rozdział 06: Naprawa konstrukcji betonowych
Tablica 0621Impregnacja wzmacniająca podłoża betonowe
impregnatem epoksydowym Repol EP 1
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża
2. Przygotowanie impregnatu epoksydowego Repol EP 1 przez dokładne
wymieszanie – (kol. 01-04)
3. Naniesienie impregnatu epoksydowego Repol EP 1 dwukrotnie za
pomocą pędzla lub chemoodpornego wałka, a w przypadku
akłady na 1m
impregnacji podłoży chłonnych impregnację wykonuje się metodą
„mokre na mokre” – (kol. 01-04)
4. Oczyszczenie stanowiska pracy
Tablica 0621
2
Wyszczególnienie
Lp.
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
a
b
c
01
999
20
Jedn. miary –
oznaczenie
cyfro- literowe
we
Impregnacja wzmacniająca (dwukrotna) podłoża betonowe
mało chłonnych
średnio chłonnych
mocno chłonnych
dopłata za
następną
warstwę
d
e
01
02
03
04
Robotnicy
149
r-g
0,13
0,15
0,17
0,08
Impregnat epoksydowy –
Repol EP 1*
033
kg
0,30
0,46
0,61
0,15
70
34000 Wyciąg
148
m-g
0,002
0,002
0,002
0,002
71
39000 Środek transportowy
148
m-g
0,002
0,002
0,002
0,002
*Uwaga:
Zużycie impregnatu epoksydowego Repol EP 1 może różnić się od podanego w tabeli, w zależności od chłonności konkretnego podłoża
157
Rozdział 06: Naprawa konstrukcji betonowych
Tablica 0622 Wykonanie podlewek od 4 mm do 10 cm z mineralnej zaprawy Repol VS 10
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża
2. Zwilżenie podłoża betonowego – (kol. 01-07)
3. Przygotowanie Repol VS 10 poprzez zarobienie wodą – (kol. 01-07)
akłady na 1m
Lp
4. Wykonanie podlewek z zaprawy Repol VS 10 – (kol. 01-07)
5. Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0622
2
Wyszczególnienie
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
Materiałów i maszyn
a
b
c
01
999
Jedn. miary –
oznaczenie
cyfro- literowe
we
Wykonanie podlewek na powierzchniach poziomych z Repol VS 10 o grubości:
4 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
dodatek lub
potrącenie
za każdy
1 mm grubości
warstwy
d
e
01
02
03
04
05
06
07
Robotnicy
149
r-g
0,38
0,56
0,86
1,16
1,46
1,86
0,03
20
Zaprawa do podlewek –
Repol VS 10*
033
kg
8,12
20,30
40,60
60,90
81,20
101,50
2,03
70 95100
Mieszarka do zapraw
148
m-g
0,008
0,020
0,040
0,060
0,080
0,20
0,002
*Uwaga:
Zaprawa Repol VS 10 - służy do wykonywania podlewek pod wszelkiego rodzaju urządzenia w przemyśle stalowym, hutniczym, papierniczym,
chemicznym, górnictwie. Do wykonywania podlewek pod słupy betonowe oraz stalowe, prefabrykaty betonowe, jezdnie podsuwnicowe, do kotwień śrub
fundamentowych. Do wykonywania punktowych napraw posadzek betonowych. Repol VS 10 można stosować warstwą o grubości od 4 mm do 10,0 cm w jednym
cyklu roboczym.
158
Rozdział 06: Naprawa konstrukcji betonowych
Tablica 0623 Wykonanie podlewek od 8 mm do 30 cm z mineralnej zaprawy Repol VM 30
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża
2. Zwilżenie podłoża betonowego – (kol. 01-07)
3. Przygotowanie Repol VM 30 poprzez zarobienie wodą – (kol. 01-07)
akłady na 1m
4. Wykonanie podlewek z zaprawy Repol VM 30 – (kol. 01-07)
5. Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0623
2
Lp
Wyszczególnienie
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
Materiałów i maszyn
a
b
c
01
999
21
70
Jedn. miary –
oznaczenie
cyfro- literowe
we
Wykonanie podlewek na powierzchniach poziomych z Repol VM 30 o grubości:
8 mm
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
dodatek lub
potrącenie
za każdy
1 mm
grubości
warstwy
d
e
01
02
03
04
05
06
07
Robotnicy
149
r-g
0,50
0,56
1,86
3,36
7,86
6,36
0,03
Zaprawa do podlewek –
Repol VM 30*
033
kg
16,24
20,30
101,50
203,00
304,50
406,00
2,03
148
m-g
0,016
0,020
0,100
0,200
0,300
0,400
0,002
95100 Mieszarka do zapraw
*Uwaga:
Zaprawa VM 30 – służy do wykonywania podlewek pod wszelkiego rodzaju urządzenia w przemyśle stalowym, hutniczym, papierniczym,
chemicznym, górnictwie. Do wykonywania podlewek pod słupy betonowe oraz stalowe, prefabrykaty betonowe, jezdnie podsuwnicowe, do kotwień śrub
fundamentowych. Do wykonywania punktowych napraw posadzek betonowych. Repol VM 30 można stosować warstwą o grubości od 8 mm do 30,0 cm w jednym
cyklu roboczym.
159
Rozdział 06: Naprawa konstrukcji betonowych
Tablica 0624 Wykonanie powłok ochronnych ręcznie na powierzchniach betonowych z elastycznej farby do betonu Repol BF 1
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie powierzchni z pyłu i zanieczyszczeń.
2. Naniesienie dwukrotne elastycznej farby do betonu Repol BF 1 ręcznie (kol. 03, 04, 05, 06)
akłady na 1m
Jedn. miary oznaczenie
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
a
b
c
d
e
01
999
Robotnicy
149
066
20
160
Tablica 0624
2
Wyszczególnienie
Lp
3. Naniesienie dodatkowej powłoki ochronnej - (kol. 07)
4. Oczyszczenie stanowiska pracy.
Farba do betonu –
Repol BF 1
cyfro- literowe
we
Naniesienie powłoki ochronnej
na powierzchnie betonowe
Naniesienie powłoki ochronnej
na powierzchnie elewacyjne
Dodatkowa warstwa
powłoki ochronnej
poziome i pionowe
sufitowe
poziome i pionowe
sufitowe
01
02
03
04
05
r-g
0,27
0,31
0,29
0,33
0,09
dm
0,254
0,254
0,254
0,254
0,102
3
Rozdział 06: Naprawa konstrukcji betonowych
Tablica 0625 Wykonanie powłok ochronnych techniką natryskową na powierzchniach betonowych
z elastycznej farby do betonu Repol BF 1
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie powierzchni z pyłu i zanieczyszczeń.
2. Naniesienie dwukrotne elastycznej farby do betonu Repol BF 1 techniką
natryskową - (kol. 03, 04, 05, 06)
akłady na 1m
3. Naniesienie dodatkowej powłoki ochronnej - (kol. 07)
4. Oczyszczenie stanowiska pracy.
Tablica 0625
2
Wyszczególnienie
Jedn. miary oznaczenie
Lp
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
a
b
c
d
01
999
Robotnicy
cyfro- literowe
we
Naniesienie powłoki ochronnej
na powierzchnie betonowe
Naniesienie powłoki ochronnej
na powierzchnie elewacyjne
Dodatkowa warstwa
powłoki ochronnej
poziome i pionowe
sufitowe
poziome i pionowe
sufitowe
e
01
02
03
04
05
149
r-g
0,20
0,24
0,22
0,26
0,06
0,292
0,292
0,292
0,292
0,117
0,10
0,11
0,10
0,11
0,04
20
Farba do betonu –
Repol BF 1
066
dm
70
Agregat do natrysku
148
m-g
3
161
Rozdział 06: Naprawa konstrukcji betonowych
Tablica 0626 Wykonanie powłok ochronnych przed odparowywaniem wilgoci na powierzchniach betonowych techniką natryskową
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie powierzchni z pyłu i zanieczyszczeń.
2. Naniesienie dwukrotne elastycznej farby do betonu Repol BF 1 techniką
natryskową - (kol. 03,04, 05,06)
akłady na 1m
Symbole
eto
Tablica 0626
2
Wyszczególnienie
Lp
3. Naniesienie dodatkowej powłoki ochronnej - (kol. 07)
4. Oczyszczenie stanowiska pracy.
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Jedn. miary oznaczenie
Wykonanie powłok ochronnych przed odparowywaniem wilgoci techniką natryskową na powierzchniach betonowych:
cyfro- literowe
we
poziomych
pionowych
jednokrotnie
dopłata
za następną warstwę
jednokrotnie
dopłata
za następną warstwę
a
b
c
d
e
01
02
03
04
01
999
Robotnicy
149
r-g
0,09
0,06
0,07
0,05
20
Preparat ochronny przed
odparowaniam wilgoci –
Repol CS1
066
dm
0,203
0,203
0,244
0,244
70
Agregat do natrysku
148
m-g
0,05
0,05
0,07
0,07
162
3
R o z d z i a ł 07.
REOWACJA STAREGO BUDOWICTWA
Założenia szczegółowe
1. Zakres stosowania
do nakładów robocizny zastosować współczynnik zwiększający 1,5
1.1. Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie poziomej izolacji
przeciwwilgociowej w murach z cegły zwykłej, murach mieszanych, z
betonu i z kamienia, metodą iniekcji grawitacyjnej i ciśnieniowej
preparatami do przepony poziomej IS 55.
3. Zasady przedmiarowania
1.2. Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na roboty związane z
przygotowaniem podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych.
3.2. Powierzchnię przekroju poziomego oblicza się w m kwadratowych
z dokładnością do 0,10 m2
1.3. Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie tynków
renowacyjnych MUREXI ręcznie i mechanicznie w podziale na
systemy wykonywania tynków renowacyjnych w zależności od stopnia
zasolenia muru.
2. Założenia kalkulacyjne
2.1 Nakłady podane w rozdziale obejmują wykonanie robót podstawowych
oraz robót i czynności pomocniczych wymienionych w założeniach
ogólnych oraz w niniejszych założeniach szczegółowych
2.2 Nakłady zużycia materiałów dotyczą średnich zużyć w warunkach
budowy
2.3 Przy wykonywaniu przepony poziomej w ścianach z cegły o
podwyższonej twardości (np. klinkierowej), nakłady na robociznę oraz
urządzenie do wiercenia otworów należy zwiększyć o 7%.
2.4 Przy wykonywaniu tynków renowacyjnych na ościeżach należy
3.1. Wykonanie przepony poziomej oblicza się w metrach bieżących muru.
Długość muru oblicza się w metrach z dokładnością do 0,10 m.
3.3. Tynki renowacyjne nawierzchniowe, podkładowe i wykonanie warstwy
sczepnej oblicza się w metrach kwadratowych z dokładnością
do 0,10 m2.
4. Ważniejsze zalecenia wykonawcze producenta
4.1 Renowacja murów zawilgoconych oraz zasolonych polega na
kompleksowym przeprowadzeniu prac związanych z:
zabezpieczeniem murów przed dalszym zawilgacaniem, czyli
wykonaniem pionowych powłok izolacyjnych ścian
zagłębionych w gruncie,
wykonaniem tzw. poziomej przepony zabezpieczającej ścianę
przed kapilarnym transportem wilgoci
otynkowaniem zasolonych murów oraz sklepień tynkami
renowacyjnymi odpornymi na działanie szkodliwych soli
budowlanych
163
4.2 W skład systemu renowacji zawilgoconych murów MUREXI wchodzą
następujące materiały:
Przepona
pozioma IS 55, preparat o działaniu
hydrofobizujacym do grawitacyjnej oraz niskociśnieniowej
iniekcji murów ceglanych oraz kamiennych
Zaprawa do podlewek Repol VS 10, płynna, bezskurczowa
zaprawa do wypełniania otworów w murach po zakończeniu
iniekcji
Renowacyjna warstwa sczepna RWS 05, mineralna zaprawa
odporna na działanie szkodliwych soli, służy do wykonywania
tzw. niepełnokryjącej warstwy szczepnej pomiędzy murem a
tynkiem renowacyjnym
Renowacyjny tynk podkładowy RTP 20, tynk renowacyjny
podkładowy do wstępnego wyrównywania powierzchni murów
oraz sklepień, do uzupełniania punktowych ubytków do
fugowania murów ceglanych
Renowacyjny tynk nawierzchniowy RT 20, tynk
renowacyjny nawierzchniowy do wykonywania wierzchniej
warstwy tynku renowacyjnego.
4.3 Wskazówki wykonawcze
Pionowa izolacja zewnętrzna zawilgoconych ścian:
Odkopać ściany piwniczne budynku. Starannie oczyścić powierzchnie
ścian, uzupełnić ubytki w powierzchniach murów za pomocą
szybkowiążącej Zaprawy wyrównującej AM 20. Wykonać pionową
izolację zewnętrzną ścian piwnicznych przy użyciu dwuskładnikowej,
elastycznej, masy uszczelniającej Izolacja bitumiczna 2K Standard,
zużycie ok. 4,0-5,0 kg/m . Powłokę izolacyjna zabezpieczyć przed
uszkodzeniem mechanicznym podczas zasypywania wykopów za
pomocą płyt ze styropianu przyklejonego do ścian za pomocą Izolacja
bitumiczna 2K Standard.
Przepona pozioma, metoda iniekcji niskociśnieniowej:
Wykonać izolację poziomą zabezpieczającą ściany przed
kapilarnym podsiąkaniem wilgoci. Przed rozpoczęciem prac należy
wykonać próbne odwierty, ocenić stan techniczny murów. Przeponę
wykonać na poziomie posadzki pomieszczeń piwnicznych metodą
iniekcji niskociśnieniowej przy użyciu preparatu Przepona pozioma IS
55. Metoda polega na nawierceniu w wilgotnym murze otworów w
jednym rzędzie. Średnica otworów powinna wynosić 16 mm,
maksymalna odległość między otworami 15 cm. Otwory powinny
kończyć się 5 cm przed licem muru. Zalecane ciśnienie iniekcji wynosi
0,2 MPa. Po starannym przedmuchaniu otworów sprężonym powietrzem
przeprowadzić iniekcję preparatem Przepona pozioma IS 55, zalecane
zużycie wynosi ok. 12-13 kg/m przekroju poziomego nawiercanej
ściany. Po zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić płynną zaprawą
Repol VS 10, zużycie ok. 2,0 kg/dm otworu do wypełnienia.
Zalecenia dotyczące wykonania przepony poziomej metodą
grawitacyjną i metodą ciśnieniową zostały przedstawione w tabeli 1.07.
2
2
3
164
Tabela 1. 07
W zależności od poziomu zasolenia ścian zalecamy następujące
Przepona pozioma
Metoda
grawitacyjna
Metoda
ciśnieniowa
Φ 24
Φ 16
15 cm
12,5
systemy tynków renowacyjnych:
(iski stopień zasolenia muru:
1. Renowacyjna warstwa sczepna RWS 05, zużycie 4,0-5,0 kg/m²
2. Tynk renowacyjny nawierzchniowy RTN 20, gr. 2,0 cm
Średnica
Średni stopień zasolenia muru:
1. Renowacyjna warstwa sczepna RWS 05, zużycie 4,0-5,0 kg/m²
Rozstaw otworów
2. Tynk renowacyjny podkładowy RTP 20, gr. min. 1,0 cm
3. Tynk renowacyjny nawierzchniowy RTN 20, gr. min. 1,0 cm
Głębokość
grubość ściany
grubość ściany
minus 5 cm
minus 5 cm
Wysoki stopień zasolenia muru:
1. Renowacyjna warstwa sczepna RWS 05, zużycie 4,0-5,0 kg/m²
2. Tynk renowacyjny podkładowy RTP 20, gr. min. 1,5 cm
3. Tynk renowacyjny nawierzchniowy RTN 20, gr. min. 1,0 cm
Kąt nachylenia
30 – 45 °
0 – 15 °
4.4
Tynk renowacyjny:
Przykłady
zastosowań
i
rozwiązań
technicznych
przedstawio
na
rysunkach 1.07 i 2.07
Otynkować zawilgocone i zasolone ściany
tynkiem renowacyjnym
odpornym na działanie szkodliwych soli. Proponuje się zastosować
pełen
system
tynków
renowacyjnych
Murexin
w
następujący
sposób:
Renowacyjna warstwa
szczepna RWS 05, zużycie ok. 4,0 kg /m2;
Warstwa szczepna - obrzutka z zaprawy
tynk
renowacyjny
minimum 1,0 cm z
podkładowy
(magazynujący)
o
grubości
Renowacyjnego tynku podkładowego RTP
20, zużycie ok. 10,5 kg/m2/1,0 cm grubości.
tynk renowacyjny nawierzchniowy o grubości minimum 1,0 cm z
Renowacyjnego tynku nawierzchniowego RT( 20, zużycie ok.
2
10,5 kg/m /1,0 cm grubości
Malowanie
powierzchni
otynkowanych
farbami
dyfuzyjnymi
farbami silikatowymi
165
Rysunek 1. 07
Renowacja starego budownictwa. Przepona pozioma, wanna
wodoszczelna oraz tynk renowacyjny
1. PRZEPO!A POZIOMA IS 55
2. Wypełnienie otworów – ZAPRAWA DO PODLEWEK
REPOL VS 10
3. RE!OWACYJ!A WARSTWA SCZEP!A RWS 05
4. RE!OWACYJ!Y TY!K PODKŁADOWY RTP 20
5. RE!OWACYJ!Y TY!K !AWIERZCH!IOWY RT! 20
6. Gruntowanie pod farby silikatowe
7. Farba silikatowa
8. Powłoka izolacyjna – ZAPRAWA USZCZEL!IAJACA –
DWUSKŁAD!IKOWA DF 2K
9. Klejenie płytek – ZAPRAWA KLEJĄCA KGM 25
10. Fugowanie okładzin – FUGA AQUA FLEX FM 60
166
Rysunek 2. 07
Renowacja starego budownictwa.
Przepona pozioma oraz tynk renowacyjny
1. PRZEPO!A POZIOMA IS 55
2. Wypełnienie otworów – ZAPRAWA DO PODLEWEK
REPOL VS 10
3. RE!OWACYJ!A WARSTWA SCZEP!A RWS 05
4. RE!OWACYJ!Y TY!K PODKŁADOWY RTP 20
5. RE!OWACYJ!Y TY!K !AWIERZCH!IOWY RT! 20
6. Gruntowanie pod farby silikatowe
7. Farba silikatowa
8. Powłoka izolacyjna – ZAPRAWA USZCZEL!IAJĄCA –
PROFI DF 1K
9. Klejenie płytek – ZAPRAWA KLEJĄCA KGM 25
10. Fugowanie okładzin – FUGA AQUA FLEX FM 60
Rozdział 07: Renowacja starego budownictwa
Tablica 0701Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej – iniekcja jednorzędowa
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Wyznaczenie trasy przebiegu linii wierceń otworów w poziomie
Trasowanie otworów
Wiercenie otworów o średnicy 24 mm, pod kątem nachylenia 30 - 40
stopni do poziomu, w odstępach 15 cm
Odpylenie otworów sprężonym powietrzem
akłady na 1mb
Lp
Wyszczególnienie
Jedn. miary,
oznaczenie
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
cyfro liter-we owe
a
b
c
d
01
999
Robotnicy
20
5.
6.
7.
8.
Przygotowanie preparatu do iniekcji
Wykonanie iniekcji preparatem IS 55
Wypełnienie otworów zaprawą Repol VS 10
Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0701
Wykonanie przepony metodą iniekcji grawitacyjnej w murze o grubości w cegłach
3½
Dodatek za
pogrubienie muru o
½ c dla ścian o
grubości ponad 3½ c
06
07
10,06
11,97
1,96
8,44
10,13
11,82
1,65
2,89
3,72
4,52
5,33
0,76
0,03
0,04
0,04
0,05
0,07
0,02
1,92
3,82
5,82
7,70
9,16
11,56
1,72
0,14
0,14
0,15
0,15
0,18
0,18
0,08
1
1½
2
e
01
02
03
149
r-g
2,17
4,16
6,09
8,05
Preparat do wykonywania
przepony poziomej - IS 55*
033
kg
3,30
5,01
6,73
21
Zaprawa do wypełnienia
otworów po iniekcji - Repol
VS 10
033
kg
1,27
2,08
22
Wiertła
020
szt
0,03
70
Narzędzia
elektropneumatyczne do
wiercenia otworów
148
m-g
Sprężarka powietrza
0,2-0,40 m /min
148
m-g
71
83124
3
2½
3
Otwory do iniekcji w jednym poziomie
04
05
*Uwaga: W zależności od struktury muru zużycie preparatu IS 55 może się różnić.
167
Rozdział 07: Renowacja starego budownictwa
Tablica 0702Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Wyznaczenie trasy przebiegu linii wierceń otworów w poziomie
Trasowanie otworów
Wiercenie otworów o średnicy 16 mm, poziomo, odległości między
osiami otworów 12,5 cm
Odpylenie otworów sprężonym powietrzem
akłady na 1mb
Lp
Wyszczególnienie
Jedn. miary,
oznaczenie
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
cyfro liter-we owe
a
b
c
d
01
999
Robotnicy
5.
6.
7.
8.
Przygotowanie preparatu do iniekcji
Wykonanie iniekcji ciśnieniowej preparatem IS 55 pod ciśnieniem 0,2
MPa przez końcówki iniekcyjne (packery) wielokrotnego użytku.
Wypełnienie otworów zaprawą Repol VS 10
Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0702
Wykonanie przepony metodą iniekcji ciśnieniowej w murze o grubości w cegłach
1
1½
e
01
02
Otwory do iniekcji w jednym poziomie
03
04
05
149
r-g
2,10
4,03
5,91
7,81
20
Preparat do wykonywania przepony 033
poziomej - IS 55*
kg
3,30
5,01
6,73
21
Zaprawa do wypełnienia otworów
po iniekcji - Repol VS 10
033
kg
0,56
0,92
22
Wiertła do betonu
020
szt
0,03
70
Narzędzia elektropneumatyczne do
wiercenia otworów
148
m-g
1,86
168
2
2½
3
3½
Dodatek za
pogrubienie
muru o ½ c
dla ścian o
grubości
ponad 3½
06
07
9,78
11,61
1,90
8,44
10,13
11,82
1,65
1,29
1,65
2,01
2,37
0,34
0,03
0,04
0,04
0,05
0,05
0,02
3,71
5,64
7,47
8,88
11,21
1,67
Lp
Wyszczególnienie
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
a
b
c
71
83124
72
*Uwaga:
Jedn. miary,
oznaczenie
cyfro liter-we owe
Wykonanie przepony metodą iniekcji ciśnieniowej w murze o grubości w cegłach
1
1½
2
2½
Otwory do iniekcji w jednym poziomie
03
04
05
d
e
01
02
Sprężarka powietrza
0,2-0,40 m3/min
148
m-g
0,14
0,14
0,15
0,17
Pompa do iniekcji ciśnieniowej
148
m-g
0,06
0,06
0,07
0,07
W zależności od struktury muru zużycie preparatu IS 55 może się różnić.
3
3½
Dodatek za
pogrubienie
muru o ½ c
dla ścian o
grubości
ponad 3½
06
07
0,18
0,18
0,08
0,08
0,08
0,03
169
Rozdział 07: Renowacja starego budownictwa
Tablica 0703 Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z kamienia naturalnego i z cegły (mur mieszany)
- iniekcja jednorzędowa
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Wyznaczenie trasy przebiegu linii wierceń otworów w poziomie
Trasowanie otworów
Wiercenie otworów o średnicy 16 mm, poziomo, odległości między
osiami otworów 12,5 cm
Odpylenie otworów sprężonym powietrzem
akłady na 1mb
Lp
Wyszczególnienie
Jedn. miary,
oznaczenie
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
cyfro liter-we owe
a
b
c
d
01
999
Robotnicy
5.
6.
7.
8.
Przygotowanie preparatu do iniekcji
Wykonanie iniekcji ciśnieniowej preparatem IS 55 pod ciśnieniem 0,2
MPa przez końcówki iniekcyjne (packery) wielokrotnego użytku.
Wypełnienie otworów zaprawą Repol VS 10
Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0703
Wykonanie przepony metodą iniekcji ciśnieniowej w murze o grubości w cegłach
1
1½
2
2½
e
01
02
03
149
r-g
2,51
4,78
7,23
9,35
3½
Dodatek za
pogrubienie muru o
½ c w ścianach o
grubości ponad 3½
06
07
11,93
14,06
2,28
3
Otwory do iniekcji w jednym poziomie
04
05
20
Preparat do wykonywania
przepony poziomej - IS 55*
033
kg
3,30
5,01
6,73
8,44
10,13
11,82
1,65
21
Preparat do wypełnienia otworów 033
po iniekcji - Repol VS 10
kg
0,56
0,92
1,29
1,65
2,01
2,37
0,34
22
Wiertła do betonu
020
szt
0,03
0,03
0,04
0,04
0,05
0,05
0,02
70
Narzędzia elektropneumatyczne
do wiercenia otworów
148
m-g
2,17
4,42
6,72
8,93
11,46
13,35
2,01
Sprężarka powietrza
0,2-0,40 m /min
148
m-g
0,12
0,12
0,13
0,13
0,13
0,14
0,07
Pompa do iniekcji ciśnieniowej
148
m-g
0,06
0,06
0,07
0,07
0,08
0,08
0,04
71
72
83124
3
*Uwaga: W zależności od struktury muru zużycie preparatu IS 55 może się różnić
170
Rozdział 07: Renowacja starego budownictwa
Tablica 0704Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianie z betonu - iniekcja jednorzędowa
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Wyznaczenie trasy przebiegu linii wierceń otworów w poziomie
Trasowanie otworów
Wiercenie otworów o średnicy 16 mm, poziomo, odległości między
osiami otworów 12,5 cm
Odpylenie otworów sprężonym powietrzem
akłady na 1mb
Lp
Wyszczególnienie
Jedn. miary,
oznaczenie
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
cyfro liter-we owe
a
b
c
d
01
999
Robotnicy
5.
6.
7.
8.
Przygotowanie preparatu do iniekcji
Wykonanie iniekcji ciśnieniowej preparatem IS 55 pod ciśnieniem 0,2
MPa przez końcówki iniekcyjne (packery) wielokrotnego użytku.
Wypełnienie otworów zaprawą Repol VS 10
Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0704
Wykonanie przepony metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianie z betonu o grubości w cm
30
35
Dodatek lub potrącenie
za 1 cm grubości ściany
w ścianach o grubości
ponad 35 cm
20
25
e
01
02
149
r-g
3,89
5,18
6,48
7,78
0,26
Otwory do iniekcji w jednym poziomie
03
04
05
20
Preparat do wykonywania
przepony poziomej - IS 55*
033
kg
2,44
3,05
3,65
4,26
0,12
21
Preparat do wypełnienia otworów 033
po iniekcji - Repol VS 10
kg
0,42
0,56
0,70
0,84
0,03
22
Wiertła
020
szt
0,05
0,05
0,06
0,06
0,002
70
Narzędzia elektropneumatyczne
do wiercenia otworów
148
m-g
3,42
4,56
5,70
6,85
0,23
Sprężarka powietrza
0,2-0,40 m /min
148
m-g
0,12
0,12
0,13
0,13
0,005
Pompa do iniekcji ciśnieniowej
148
m-g
0,07
0,07
0,08
0,08
0,003
71
72
83124
3
*Uwaga: W zależności od struktury muru zużycie preparatów IS 55 może się różnić
171
Rozdział 07: Renowacja starego budownictwa
Tablica 0705Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianie z kamienia naturalnego - iniekcja jednorzędowa
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Wyznaczenie trasy przebiegu linii wierceń otworów w poziomie
Trasowanie otworów
Wiercenie otworów o średnicy 16 mm, poziomo, odległości między
osiami otworów 12,5 cm
Odpylenie otworów sprężonym powietrzem
akłady na 1mb
Lp
Wyszczególnienie
Jedn. miary,
oznaczenie
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
cyfro liter-we owe
a
b
c
d
01
999
Robotnicy
5.
6.
7.
8.
Przygotowanie preparatu do iniekcji
Wykonanie iniekcji ciśnieniowej preparatem IS 55 pod ciśnieniem 0,2
MPa przez końcówki iniekcyjne (packery) wielokrotnego użytku.
Wypełnienie otworów zaprawą Repol VS 10
Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0705
Wykonanie przepony metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianie z betonu o grubości w cm
25
e
01
02
149
r-g
5,06
6,74
8,42
10,11
0,35
20
Preparat do wykonywania przepony 033
poziomej - IS 55*
kg
2,44
3,05
3,65
4,26
0,12
21
Preparat do wypełnienia otworów
po iniekcji - Repol VS 10
033
kg
0,42
0,56
0,70
0,84
0,03
22
Wiertła
020
szt
0,05
0,05
0,06
0,06
0,002
70
Narzędzia elektropneumatyczne do
wiercenia otworów
148
m-g
4,45
5,92
7,41
8,91
0,30
Sprężarka powietrza
0,2-0,40 m /min
148
m-g
0,12
0,12
0,13
0,13
0,005
Pompa do iniekcji ciśnieniowej
148
m-g
0,07
0,07
0,08
0,08
0,003
71
72
83124
3
*Uwaga: W zależności od struktury muru zużycie preparatów IS 55 może się różnić
172
30
35
Dodatek lub potrącenie
za 1 cm grubości ściany
w ścianach o grubości
ponad 35 cm
20
Otwory do iniekcji w jednym poziomie
03
04
05
Rozdział 07: Renowacja starego budownictwa
Tablica 0706Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianach o grubości ponad 60 cm
otwory do iniekcji wykonane z dwóch stron ściany - iniekcja jednorzędowa
Wyszczególnienie robót:
1.
2.
3.
4.
Wyznaczenie trasy przebiegu linii wierceń otworów w poziomie
Trasowanie otworów
Wiercenie otworów o średnicy 16 mm, poziomo, w odstępach 12,5 cm
z dwóch stron muru o grubości ponad 60 cm
Odpylenie otworów sprężonym powietrzem
akłady na 1mb
Wyszczególnienie
Lp
Jedn. miary,
oznaczenie
Symbole
eto
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
cyfro liter-we owe
a
b
c
d
01
391
Robotnicy
5.
6.
7.
8.
Przygotowanie preparatu do iniekcji
Wykonanie iniekcji ciśnieniowej preparatem IS 55 pod ciśnieniem
0,2 MPa, przez końcówki iniekcyjne (packery) wielokrotnego użytku.
Wypełnienie otworów zaprawą Repol VS 10
Oczyszczenie miejsca pracy
Tablica 0706
Wykonanie przepony metodą iniekcji ciśnieniowej poprzez otwory wykonane z dwóch stron ściany w marach
z cegły
z cegły i kamienia
z betonu
(mury mieszane)
o grubości
dodatek za 1 cm o grubości 60 cm dodatek za 1 cm
2½c
grubości
grubości
05
06
07
08
e
o grubości
2½c
01
dodatek za 1 cm
grubości
02
149
r-g
10,50
0,16
12,57
0,20
18,04
0,29
12,67
0,20
12,67
0,20
9,74
0,16
20
Preparat do wykonywania
przepony poziomej - IS 55*
033
kg
21
Preparat do wypełnienia otworów
po iniekcji - Repol VS 10
033
kg
2,69
0,04
2,69
0,04
2,24
0,04
22
Wiertła
020
szt
0,06
0,001
0,06
0,001
0,06
0,001
70
Narzędzia elektropneumatyczne
do wiercenia otworów
148
m-g
9,92
0,13
12,06
0,20
17,43
0,29
Sprężarka powietrza
0,2-0,40 m /min
148
m-g
0,16
0,002
0,20
0,003
0,31
0,005
Pompa do iniekcji ciśnieniowej
148
m-g
0,16
0,002
0,16
0,02
0,28
0,005
71
72
83124
3
*Uwaga: W zależności od struktury muru zużycie preparatu IS 55 może się różni
173
Rozdział 07: Renowacja starego budownictwa
Tablica 0707Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych
Wyszczególnienie robót:
1. Skucie istniejącego tynku – (kol.01)
2. Wykucie spoin na głębokość 2 cm – (kol. 02)
3. Oczyszczenie spoin i muru – (kol. 02)
akłady na 1 m2
L.p.
a
Symbole
eto
b
01
999
20
70
174
39500
Wyszczególnienie
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Robotnicy
4. Naprawa podłoża i wypełnienie spoin renowacyjną zaprawą
tynkarską RTP 20 – (kol. 03)
5. Oczyszczenie miejsca pracy
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
d
e
Tablica 0707
Usunięcie z muru
odpadającego tynku
Wykucie spoin na głębokość 2 cm i
oczyszczenie muru
Naprawa podłoża i wypełnienie
spoin
01
02
03
149
r-g
0,31
0,56
0,45
Renowacyjna zaprawa tynkarska
RTP 20
033
kg
-
-
10,66
Środek transportowy
148
m-g
-
-
0,012
Rozdział 07: Renowacja starego budownictwa
Tablica 0708Tynki renowacyjne MUREXI wykonywane ręcznie
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Wykonanie warstwy sczepnej z RWS 05 na matowo wilgotnym
podłożu – (kol. 01, 02, 03)
3. Naniesienie warstwy renowacyjnego tynku podkładowego RTP 20
(tynk nakładać w jednym cyklu roboczym warstwą o grubości
maximum do 20 mm) i ściągnięcie tynku pacą (szorstka powierzchnia
zwiększy przyczepność tynku nawierzchniowego) – (kol. 02, 03)
4. Naniesienie warstwy wierzchniej z renowacyjnego tynku
nawierzchniowego RTN 20 (tynk nakładać w jednym cyklu roboczym
akłady na 1 m
Symbole
eto
Tablica 0708
2
Wyszczególnienie
Lp
warstwą o grubości maximum do 20 mm) i po wstępnym związaniu
zaprawy zatarcie jej pacą z gąbki lub filcu – (kol. 01, 02, 03)
5. Dodatek za 0,5 cm pogrubienia renowacyjnych tynków podkładowych
RTP 20 – (kol. 04)
6. Dodatek za 0,5 cm pogrubienia renowacyjnych tynków
nawierzchniowych RTN 20 – (kol. 05)
7. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Wykonanie tynków renowacyjnych
Jednowarstwowych
na murach
o niskim zasoleniu
Dwuwarstwowych
na murach
o średnim zasoleniu
Dwuwarstwowych
na murach
o wysokim zasoleniu
Dodatek
za 0,5 cm
pogrubienia
renowacyjnych
tynków
Tynk renowacyjny
Pierwsza warstwa tynku z Pierwsza warstwa tynku z RTP
podkładowych
nawierzchniowy RTN 20
RTP 20 druga z RTN 20
20 druga z RTN 20
RTP 20
Grubość tynku 2,0 cm Grubość łączna tynku 2,0 cm Grubość łączna tynku 2,5 cm
(1 cm + 1 cm)
(1,5 cm + 1 cm)
Dodatek
za 0,5 cm
pogrubienia
renowacyjnych
tynków
nawierzchniowych
RTN 20
a
b
c
d
e
01
02
03
04
05
01
999
Robotnicy
149
r-g
0,48
0,60
0,72
0,11
0,12
20
Renowacyjna warstwa
sczepna – RWS 05
033
kg
0,46
0,46
0,46
-
-
21
Renowacyjny tynk
podkładowy – RTP 20
033
kg
-
10,66
15,99
5,33
-
175
Wyszczególnienie
Lp
Symbole
eto
a
b
22
70
176
39500
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Wykonanie tynków renowacyjnych
Jednowarstwowych
na murach
o niskim zasoleniu
Dwuwarstwowych
na murach
o średnim zasoleniu
Dwuwarstwowych
na murach
o wysokim zasoleniu
Dodatek
za 0,5 cm
pogrubienia
renowacyjnych
tynków
Tynk renowacyjny
Pierwsza warstwa tynku z Pierwsza warstwa tynku z RTP
podkładowych
nawierzchniowy RTN 20
RTP 20 druga z RTN 20
20 druga z RTN 20
RTP 20
Grubość tynku 2,0 cm Grubość łączna tynku 2,0 cm Grubość łączna tynku 2,5 cm
(1 cm + 1 cm)
(1,5 cm + 1 cm)
Dodatek
za 0,5 cm
pogrubienia
renowacyjnych
tynków
nawierzchniowych
RTN 20
d
e
01
02
03
04
05
Renowacyjny tynk
nawierzchniowy
RTN 20
033
kg
21,32
10,66
10,66
-
5,33
Środek transportowy
148
m-g
0,012
0,012
0,016
0,005
0,005
Rozdział 07: Renowacja starego budownictwa
Tablica 0709Tynki renowacyjne MUREXI wykonywane mechanicznie
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Wykonanie warstwy sczepnej z RWS 05 na matowo wilgotnym
podłożu – (kol. 01, 02, 03)
3. Naniesienie warstwy renowacyjnego tynku podkładowego RTP 20
(tynk nakładać w jednym cyklu roboczym warstwą o grubości
maximum do 20 mm) i ściągnięcie tynku pacą (szorstka powierzchnia
zwiększy przyczepność tynku nawierzchniowego) – (kol. 02, 03)
4. Naniesienie warstwy wierzchniej z renowacyjnego tynku
nawierzchniowego RTN 20 (tynk nakładać w jednym cyklu
akłady na 1 m
Symbole
eto
Tablica 0709
2
Wyszczególnienie
Lp
roboczym warstwą o grubości maximum do 20 mm) i po wstępnym
związaniu zaprawy zatarcie jej pacą z gąbki lub filcu – (kol. 01, 02,
03)
5. Dodatek za 0,5 cm pogrubienia renowacyjnych tynków
podkładowych RTP 20 – (kol. 04)
6. Dodatek za 0,5 cm pogrubienia renowacyjnych tynków
nawierzchniowych RTN 20 – (kol. 05)
7. Oczyszczenie miejsca pracy
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Wykonanie tynków renowacyjnych
Dodatek
Dodatek
za 0,5 cm
za 0,5 cm
pogrubienia pogrubienia
renowacyjnych renowacyjnych
tynków
tynków
Tynk renowacyjny
Pierwsza warstwa tynku z Pierwsza warstwa tynku z RTP
podkładowych nawierzchnionawierzchniowy RTN 20
RTP 20 druga z RTN 20
20 druga z RTN 20
RTP 20
wych
Grubość tynku 2,0 cm Grubość łączna tynku 2,0 cm Grubość łączna tynku 2,5 cm
RTN 20
(1 cm + 1 cm)
(1,5 cm + 1 cm)
Jednowarstwowych
na murach
o niskim zasoleniu
Dwuwarstwowych
na murach
o średnim zasoleniu
Dwuwarstwowych
na murach
o wysokim zasoleniu
a
b
c
d
e
01
02
03
04
05
01
999
Robotnicy
149
r-g
0,38
0,51
0,56
0,06
0,07
20
Renowacyjna warstwa
sczepna – RWS 05
033
kg
0,46
0,46
0,46
-
-
21
Renowacyjny tynk
podkładowy – RTP 20
033
kg
-
10,98
16,47
5,49
-
177
Wyszczególnienie
Lp
Symbole
eto
a
b
22
70
178
39500
Rodzaje zawodów,
materiałów i maszyn
c
Jedn. miary
oznaczenie
cyfro litero
-we -we
Wykonanie tynków renowacyjnych
Jednowarstwowych
na murach
o niskim zasoleniu
Dwuwarstwowych
na murach
o średnim zasoleniu
Dwuwarstwowych
na murach
o wysokim zasoleniu
Dodatek
Dodatek
za 0,5 cm
za 0,5 cm
pogrubienia
pogrubienia
renowacyjnych renowacyjnych
tynków
tynków
Tynk renowacyjny
Pierwsza warstwa tynku z Pierwsza warstwa tynku z RTP
podkładowych nawierzchnionawierzchniowy RTN 20
RTP 20 druga z RTN 20
20 druga z RTN 20
RTP 20
wych
Grubość tynku 2,0 cm Grubość łączna tynku 2,0 cm Grubość łączna tynku 2,5 cm
RTN 20
(1 cm + 1 cm)
(1,5 cm + 1 cm)
d
e
01
02
03
04
05
Renowacyjny tynk
nawierzchniowy
RTN 20
033
kg
21,96
10,98
10,98
-
5,49
Agregat tynkarski
148
m-g
0,08
0,08
0,012
0,02
0,02

Podobne dokumenty